Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Lipnik

Ogłoszenie nr 579887-N-2018 z dnia 2018-06-29 r.


Gmina Lipnik: Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Lipnik
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik, krajowy numer identyfikacyjny 83040983800000, ul. Lipnik  20   , 27540   Lipnik, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 15 8691410, 8691419, e-mail inwestycje@lipnik.pl, faks 158 691 754.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.lipnik.pl
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.lipnik.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.lipnik.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej. Adres: Urząd Gminy w Lipniku
Adres:
27-540 Lipnik 20

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Lipnik
Numer referencyjny: ZP.271.8.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa zwalczania barszczu Sosnowskiego metodą mieszaną, poprzez opryski herbicydami i wykaszanie mechaniczne na terenach jego występowania, objętych inwentaryzacją w gminie Lipnik. . Prace związane ze zwalczaniem skupisk Barszczu Sosnowskiego należy prowadzić z zachowaniem środków ostrożności, w szczególności przy stosowaniu środków ochrony roślin, zwłaszcza w sąsiedztwie wód oraz bezpieczeństwa pracowników (odzież i sprzęt ochronny), zgodnie z regulacjami prawnymi przy wykorzystaniu właściwego sprzętu niezbędnego do zwalczania Barszczu Sosnowskiego. Prace związane ze zwalczaniem Barszczu Sosnowskiego wykonywane będą na terenach publicznych i prywatnych (pola, nieużytki rolne, rowy, pasy dróg, skarpy, brzegi cieków wodnych, zarośla oraz inne miejsca do których dostęp jest utrudniony). Miejsca występowania Barszczu Sosnowskiego na terenach, na których prowadzone będą prace stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia przedstawia inwentaryzacja. Wykonanie zadania stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia, realizowane będą etapami: Etap I: - Opryski herbicydami (lipiec 2018r. ) - Wykaszanie mechaniczne (sierpień 2018r.) - Opryski herbicydami (wrzesień 2018r. - październik 2018r.) Etap II: - Opryski herbicydami (maj 2019 r. - czerwiec 2019 r.) - Wykaszanie mechaniczne (lipiec 2019 r.- sierpień 2019 r.) - Opryski herbicydami (wrzesień 2019 r. - październik 2019 r.) Etap III: - Opryski herbicydami (maj 2020 r. – czerwiec 2020 r.) - Wykaszanie mechaniczne (lipiec 2020 r. – sierpień 2020 r.) - Opryski herbicydami (wrzesień 2020 r. – październik 2020 r.) Prace przewidziane do wykonania w ramach poszczególnych etapów z zastosowaniem metody mieszanej składającej się z : - Zabieg chemiczny - opryskiwacz plecakowy ręczny lub maszynowy, - Zabieg mechaniczny - koszenie : ręczne kosy spalinowe, kosiarkami rotacyjnymi, kosiarkami z wysięgnikiem do poboczy, których dobór będzie zależny od rozmiaru roślin, wielkości płatu i łatwości dostępu do stanowiska, na podstawie Harmonogramu usuwania barszczu Sosnowskiego. Wykonanie zabiegów musi gwarantować usunięcie 100% roślin na zakończenie okresu wegetacyjnego w danym roku, skuteczne zatrucie preparatami chemicznymi systemu korzeniowego (z zastrzeżeniem obszarów na których niedozwolone będzie stosowanie środków chemicznych ). Wykonawca zapewnia sprzęt, narzędzia, środki chemiczne oraz ludzi w ilościach niezbędnych do sprawnej realizacji przedmiotu zamówienia, gwarantujące prawidłowe wykonywanie prac. - Wykonawca będzie używał jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. - Sprzęt, który posłuży do wykonywania zabiegów musi być w dobrym stanie technicznym (gotowy do pracy), musi spełniać wymagania norm ochrony środowiska, przepisów dotyczących jego użytkowania i musi być stosowany zgodnie z przeznaczeniem. - Opryskiwacze stosowane do wykonywania zabiegów chemicznych muszą posiadać atestację Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa - Osoby wykonujące zabiegi chemiczne muszą być odpowiednio przeszkolone, w szczególności z zakresu: a)bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, b)stosowania środków ochrony roślin, w szczególności przy użyciu opryskiwaczy (muszą posiadać stosowne zaświadczenia lub inne dokumenty). Zamawiający nie zapewnia środków chemicznych potrzebnych do wykonania zabiegów chemicznych. Środki chemiczne stosowane do wykonania zabiegów muszą posiadać aktualne zezwolenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dopuszczające ich stosowanie na terenie Polski. W przypadku występowania stanowisk barszczu w obrębie cieków wodnych oraz na ich skarpach brzegowych, stosowanie środków chemicznych powinno odbywać się z zachowaniem przepisów i instrukcji w tym zakresie. W przypadku zwalczania barszczu Sosnowskiego na działkach objętych realizacją programu rolno-środowiskowego obowiązkowe jest respektowanie wymogów, zaleceń i zakazów zawartych w programie, a w szczególności terminów koszenia oraz możliwości stosowania środków chemicznych. Do zabiegów chemicznych zwalczania barszczu Sosnowskiego należy stosować środek chemiczny Roundup 360SL lub równoważne preparaty oparte na glifosacie o skutecznym działaniu na rośliny barszczu Sosnowskiego w dawkach umożliwiających skuteczne niszczenie tej rośliny i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pozyskane po skoszeniu masy zielone nie mogą być przedmiotem obrotu towarowego. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji ściętych i usuniętych roślin barszczu Sosnowskiego w ramach przedmiotu umowy. Masy zielone pozostałe po ścięciu należy szczelnie zapakować w czarne worki i przetransportować z miejsca wykoszenia do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach, gdzie zostaną poddane dalszemu przetworzeniu w procesie biostabilizacji, a następnie unieszkodliwione poprzez zeskładowanie na kwaterze lub przekazane do spalenia. Przy likwidacji barszczu Sosnowskiego w szczególności nad brzegami wód oraz na pojedynczych stanowiskach lub kępach o niewielkiej liczebności, przed skoszeniem rośliny należy ściąć kwiatostany nie dopuszczając do wysypania i wysiewu nasion. Ścięte kwiatostany należy szczelnie zapakować w worki w miejscu pozyskania lub innym gwarantującym bezpieczeństwo ppoż. i przetransportować z miejsca wykoszenia do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia powstałe w środowisku naturalnym spowodowane przez swoje działanie. Podczas wykonywania prac stanowiących przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy działający na jego zlecenie nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, zagrażających ich życiu i zdrowiu. Odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej niezbędny do bezpiecznego wykonywania zadań zapewnia Wykonawca. Wykonawca ma być identyfikowalny na terenie prowadzenia prac. Wszystkie osoby wykonujące prace w terenie zobowiązane są nosić odzież ochronną z logo Wykonawcy w widocznym miejscu. W celu ochrony mieszkańców przed negatywnym oddziaływaniem zastosowanych środków chemicznych, zostaną przez Wykonawcę rozwieszone przed faktycznym rozpoczęciem prac niszczenia barszczu Sosnowskiego, stosowne komunikaty informujące o miejscu i terminie oprysku. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia ścisłej ewidencji wykonanych czynności, w szczególności: dokumentacji fotograficznej obrazująca tereny porośnięte barszczem przed w trakcie i po wykonaniu prac, harmonogramu prac. Kontrola wykonywanych prac polegać będzie w szczególności na sprawdzeniu: - Wykonywania zabiegów chemicznych przez osoby, które posiadają wymagane kwalifikacje. - Terminowości wykonania. - Dokładności wykonania. - Prawidłowości, jakości oraz ilości wykonanych prac. - Skuteczności działania zabiegów chemicznych.

II.5) Główny kod CPV: 77312100-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówienia- analogiczny do przedmiotu zamówienia podstawowego. Przewidywane zamówienie zostanie udzielone po negocjacjach z Wykonawcą usługi podstawowej.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia2020-10-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany opisane są we wzorze umowy który stanowi załącznik do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-09, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Informację wytworzył: Andrzej Grządziel 2018-06-29
Opublikował: Mariusz Olech 2018-06-29 09:11:19
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2018-06-29 09:14:56
Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Lipnik

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.