Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik


 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

Wójt Gminy Lipnik

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości  Lipnik przeznaczonej  do sprzedaży. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wymienionej nieruchomości posiadającej KW KI1T/00029782/8 .


Cena wywoławcza –  58 800,00 zł

Wysokość wadium – 5 880,00 zł

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 600,00 zł


W obecnym stanie prawnym sprzedaż w/w nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art.43 ust.1 pkt.9 w związku z art.2 pkt.33 ustawy z dnia 11 marca 2004r,o podatku od towarów i usług( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1221 z późn. zm.). Jeżeli na dzień zbycia nieruchomości, o której mowa wyżej będzie w obrocie prawnym ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu do ceny osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki VAT – obecnie jest to 23%.

 


Przetarg odbędzie się 17 września 2019 roku o godzinie 1100 w pok. Nr 18 w siedzibie Urzędu Gminy w  Lipniku.

 


Nieruchomość w centrum wsi, przy drodze krajowej nr 9. Teren poniżej drogi, oddzielony rowem, dalej płaski. W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa i siedliskowa oraz grunty pod zabudowę. Do sklepów, szkoły, Urzędu Gminy, banku, kościoła nie więcej niż 500 m. działka z dojazdem drogą asfaltową. Teren uzbrojony w energię elektryczną, wodociąg, gaz. Możliwość podpięcia się do kanalizacji, studzienka kanalizacyjna znajduje się przy granicy na działce sąsiedniej. Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową o kształcie regularnym. Działka położona jest na terenie na którym brak planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnik zatwierdzonego uchwałą XXVIII/225/2012 Rady Gminy Lipnik z dnia 19 grudnia 2012 roku, nieruchomość posiada przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową – tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W ewidencji gruntów i budynków teren działki posiada oznaczenie użytków i konturów klasyfikacyjnych Br-RI z opisem użytku – użytki rolne zabudowane - 0,0140 ha oraz RI z opisem użytku – grunty orne – 0,1666 ha.


Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w terminie do dnia 12 września 2019 roku na konto Urzędu Gminy Lipnik nr 65 8493 0004 0190 0306 8202 0001 Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Obrazowie Filia w Lipniku, z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wpłata dotyczy. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego, wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 12 września 2019 roku. wadium znalazło się na rachunku organizatora przetargu. Wpłacone wadium zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, zaliczone na poczet nabycia nieruchomości – jeżeli osoba wpłacająca przetarg wygra.


Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia Nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.


W przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygra od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wadium przepada. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i trybie określonym w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1061 z późn. zm.) chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego  zezwolenia. Cudzoziemiec  zamierzający przystąpić do przetargu zobowiązany jest przedłożyć promesę wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości najpóźniej w chwili otwarcia przetargu.


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

  1. Oryginału dowodu wpłaty wadium,
  2. W przypadku osób fizycznych  - dowodu tożsamości,
  3. W przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niż przed upływem 3 miesięcy przed ostatecznym terminem składania ofert lub datą przetargu lub innego rejestru właściwego dla danego podmiotu, właściwych pełnomocnictw, dowód tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków przedłożenie zgody drugiego małżonka, o której mowa w art.37 §1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 628) na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu: zgoda powinna być wyrażona co najmniej w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym lub poświadczonym przez wójta i określić rodzaj, przedmiot i istotne warunki czynności prawnej, której dotyczy. Wzór zgody małżonka stanowi załącznik nr 1 do regulaminu przetargu. Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku  osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie: wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową, odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu przetargu. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu i nabycia nieruchomości za wylicytowaną przez niego cenę. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby będącej cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r.    (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 z późn. zm.) o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązana jest do uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, a najpóźniej w chwili otwarcia przetargu przedłożyć promesę wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem zapoznać się z dokumentacją i warunkami przetargu. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lipniku pokój nr 33 w godzinach pracy od 715 do 1515  lub telefonicznie pod nr 15 869 14 19 wew. 53 lub 45. Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronach Urzędu Gminy w Lipniku, w BIP, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipniku oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach a także zamieszczeniu w prasie. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.


Wójt Gminy Lipnik  

mgr Andrzej GrządzielInformację wytworzył: Andrzej Grządziel - Wójt Gminy Lipnik 2019-08-09
Opublikował: Mariusz Olech 2019-08-12 13:05:03
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2019-08-12 13:08:29
Rejestr zmian dla: Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.