Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Włostów

Lipnik, dnia 05.09.2019 r.

Znak: RG - IV. ZPP.15.2019  

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych

 równowartości kwoty 30 000 euro

 

Gmina Lipnik

27-540 Lipnik

 

tel. (15) 869 14 19, fax. (015) 869 17 54

email: inwestycje@lipnik.pl

 

 

 

Urząd Gminy w Lipniku zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.:

 

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Włostów”

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest :         `         

Urządzenie siłowni plenerowej, urządzenie strefy relaksu, wykonanie chodnika z kostki brukowej, zagospodarowanie terenów zielonych, wykonanie ogrodzenia.

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót.

 

   2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego – w Urzędzie Gminy Lipnik, 27-540 Lipnik, pok. nr 23 od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 – 15:15 lub telefonicznie pod numerem tel. (15) 8691 419, wew. 45.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Marcin Zieliński lub Artur Śmigała.

 

3. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia – od podpisania umowy do 15.10.2019 r.

 

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)     posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2)     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

3)     dysponują odpowiednim potencjałem technologicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4)   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5)   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Spełnienie   w/w   warunków ,  należy   potwierdzić   poprzez   złożenie   z  ofertą  stosownego

oświadczenia wg. załącznika nr 3 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

 

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu  potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

2) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności składa następujące dokumenty:

a)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4)     W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia składa oświadczenie zgodnie z formularzem stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

 

Uwaga! Dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

6. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Jedynym kryterium oceny ofert (100%) będzie cena całkowita za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. 1 wynikająca z oferty cenowej sporządzonej przez wykonawcę zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

 1. 7.     Opis sposobu przygotowania ofert.
  1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
   1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
   2. Zamówienie nie może być powierzone do realizacji podwykonawcy.
   3. Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej w języku polskim.
   4. Do oferty należy dołączyć komplet dokumentów żądanych w punkcie 5 niniejszego zaproszenia. Wszelkie kserokopie zaświadczeń i innych dokumentów dołączonych do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną
    do występowania w imieniu firmy.
   5. Oferta musi zawierać cenę.
   6. Wszelkie poprawki muszą być dokonane w sposób czytelny i opatrzone parafką osoby podpisującej ofertę.
   7. Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty zawierające informacje były ponumerowane i połączone w sposób gwarantujący jej nienaruszalność.

       Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

 1. Ofertę  należy  złożyć  w  jednej  kopercie oznakowanej nazwą Wykonawcy oraz zaadresowanej i podpisanej w sposób następujący:

 

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Włostów

 8. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku, 27-540 Lipnik, pokój nr 19, lub na adres e-mailowy inwestycje@lipnik.pl (w przypadku drogi elektronicznej konieczne jest wysłanie załączników wraz z zeskanowanym odręcznym podpisem). Termin składania ofert upływa dnia 10.09.2019 r. do godz. 1000

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w  Lipniku, 27-540 Lipnik, pokój nr 23 w dniu 10.09.2019 r. o godz. 1100.

 

9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana pisemnie.

 

10. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

Spis załączników:

 1. Formularz ofertowy wykonawcy – załącznik nr 1
 2. Formularz cenowy - załącznik nr 2
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3
 4. Przedmiar robót – załącznik nr 4
 5. Kosztorys ofertowy – załącznik nr 5

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Lipnik

  mgr Andrzej Grządziel  

 

 Informację wytworzył: Andrzej Grządziel - Wójt Gminy Lipnik 2019-09-05
Opublikował: Mariusz Olech 2019-09-05 16:18:15
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2019-09-05 16:32:48
Rejestr zmian dla: Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Włostów

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.