Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Modernizacja pomieszczeń poddasza w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie

 RG-IV.ZPP.22.2020

Lipnik, dn. 06.10.2020 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 

 

Gmina Lipnik zaprasza do złożenia oferty cenowej

 Na zadanie: MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ PODDASZA w budynku GMINNEGO

OŚRODKA KULTURY we Włostowie 

Nazwa  i adres  Zamawiającego:

Gmina Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik

tel. 15 869 14 10 fax. 15 869 17 54

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ PODDASZA w budynku GMINNEGO OŚRODKA KULTURY we Włostowie

 

- Wykonanie ścian działowych

- wykonanie izolacji podłóg i pokrycie podłóg

- wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej

- Dwukrotne malowanie ścian i sufitów na powierzchni 107  m 2

- wykonanie instalacji elektrycznej

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

- montaż grzejników w ilości 3 szt

- wykonanie instalacji wod. – kan.

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót stanowiący załącznik nr 3 do zapytania, oraz rysunku przekroju i rzutu poddasza załącznik nr 4

 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

Sposób, miejsce i termin wykonania prac:

1) Zamawiający zastrzega, iż w cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z modernizacja pomieszczeń. 

2) Odbiór przedmiotu  zamówienia  zostanie potwierdzony w formie protokołu odbioru

3) Protokół odbioru stwierdzający prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

 

Kryteria  oceny ofert oraz Wynagrodzenie:

  • Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100% cena). Cenę w ofercie należy podać w złotych polskich. Ceny jednostkowe w ofercie należy ująć w kwocie brutto natomiast  wartość oferty należy ująć w kwocie brutto  i netto. Ceny w ofercie należy wyliczyć do dwóch miejsc po przecinku.
  • Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową i nie może zmieniać jej treści w okresie trwania umowy.
  • Ceny jednostkowe z oferty stanowić będą podstawę do ustalenia wartości umowy.
  • Zamawiający dokona zapłaty przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania całości towaru bez uszkodzeń i defektów oraz faktury wraz z protokołem odbioru podpisanym przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, stwierdzającym prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
  • Fakturę wraz z protokołem odbioru należy złożyć na dziennik podawczy Zamawiającego.

Gwarancja:

Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy.

 

Termin oraz sposób składania ofert:

1) Ofertę cenową  należy  złożyć do dnia 15 października 2020  r. do godz. 10:00

2) Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia.

3) Ofertę cenową należy złożyć na adres: Urząd Gminy w Lipniku, Lipnik 20, 27-540 Lipnik

4) Zamawiający dopuszcza oprócz formy papierowej złożonej osobiście lub wysłanej pocztą/ kurierem aby oferta cenowa (uzupełniony, wydrukowany i podpisany przez osobę upoważnioną dokument, stanowiący (załącznik nr 1 do Zaproszenia) została przesłana w formie skanu na adres e-mail: inwestycje@lipnik.pl  lub nadana faxem: 

15 869 17 54.

5) Termin realizacji zamówienia: do 45 dni od dnia podpisania umowy.

 

Kontakt  z Zamawiającym:

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Rafał Smoliński - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska w godz.: poniedziałek - piątek— 8.00-14.00. tel ( 015) 869 14 19

 

Informacje dodatkowe:

1.  Zamawiający nie przewiduje zwrotów kosztów udziału w postępowaniu.

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyny.

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: § administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lipnik, 27-540 Lipnik 20, tel. 15 8691410, fax: 15 8691754; § w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod@lipnik.pl, tel. 15 8691410; § Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego RG-IV.ZPP.14.2020 pn MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ PODDASZA w budynku GMINNEGO

OŚRODKA KULTURY we Włostowie  prowadzonym w trybie zapytania ofertowego; § odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; § Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; § obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; § w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; § posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; § nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Wójt Gminy Lipnik  

mgr Andrzej Grządziel

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty cenowej
  2. Załącznik nr 2 – projekt Umowy

 Informację wytworzył: Andrzej Grządziel - Wójt Gminy Lipnik 2020-10-06
Opublikował: Mariusz Olech 2020-10-07 08:16:17
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2020-10-14 10:40:43
Rejestr zmian dla: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Modernizacja pomieszczeń poddasza w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.