Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Usarzów Gmina Lipnik”

 RG-IV.ZP.24.2020

Lipnik, dn. 12.10.2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z zamiarem zlecenia usługi o wartości poniżej 30000 euro w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Lipnik zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Usarzów Gmina Lipnik”

 

I. Zamawiający: 

 

Gmina Lipnik

NIP:                                        8631605917

Miejscowość                          27-540 Lipnik

Adres:                                     Lipnik 20

Adres e-mail:                         ug@lipnik.pl

Strona internetowa:                www.lipnik.pl

Telefon                                   +48 15 869 14 10

Fax                                         +48 15 869 17 54

Godziny urzędowania:           7:15 - 15:15

 

II. Przedmiot zamówienia:

 

Zakres Zamówienia obejmuje :

a)  Wykonanie mapy do celów projektowych;

b)  Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

c) Uzyskanie  Decyzji Celu publicznego 

d)  Opracowanie dokumentacji geotechnicznej (min. 2 otwory);

e)  Opracowanie projektu wykonawczego;

f)   Opracowanie Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania  i odbioru robót;

g)  Opracowanie przedmiarów robót;

h)  Opracowanie kosztorysów inwestorskich

i)   Inne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia..

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego.

 

Dokumentacja projektowa do przygotowania w zależności od zakresu planowanych prac budowlanych, pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia do organu budowlanego z elementami wykonawczymi we wszystkich potrzebnych branżach umożliwiających wykonanie zamówienia na roboty budowlane bez konieczności dodatkowych opracowań wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami oraz oświadczeniem o kompletności dokumentacji, zostanie opracowana w oparciu o wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnik

obejmującego teren całej gminy Lipnik, ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 poz 1202 ze zm.), rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2018 poz. 1935 ze zm.) oraz innych przepisów wykonawczych.

Dokumentacja kosztorysowa (kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar robót) - zostanie opracowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 Nr 130 poz. 1389).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zostanie opracowana w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. z 2013 poz. 1129).

Wykonawca zobowiązany jest do:

-      dokonania jednorazowego nieodpłatnego uaktualnienia kosztorysów inwestorskich w okresie do trzech lat od daty wykonania przedmiotu zamówienia (na życzenie Zamawiającego)

-    złożenia w imieniu inwestora kompletnego wniosku oraz uzyskania decyzji pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia, jeżeli zajdzie taka konieczność,

-    wykonywania wszelkich innych opracowań, które są konieczne do prawidłowej i pełnej realizacji inwestycji i wynikną w trakcie opracowywania dokumentacji,

-    wykonywania wszelkich innych opracowań, które są konieczne do prawidłowej i pełnej realizacji inwestycji, w przypadku konieczności wykonania budowlanych robót dodatkowych lub zamiennych, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania,

-      niezwłocznego usunięcia wszystkich uchybień, wad i nieprawidłowości w treści opracowanych dokumentacji, wynikłych w trakcie realizacji inwestycji,

-      zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

III.Warunki dopuszczenia dla Wykonawców:

Wykonawcy chcący przedstawić ofertę na ww. zamówienie winni posiadać potwierdzone kwalifikacje i doświadczenie. Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, t.j.: przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

IV. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 31.07.2021 r

V.Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 20.10.2020 r. do godz. 1200 w sekretariacie Urzędu Gminy w Lipniku w wersji papierowej, 27-540 Lipnik 20 lub drogą elektroniczną na adres: inwestycje@lipnik.pl;

VI.  Termin otwarcia ofert: 20.10.2020 r. o godz. 1215. Zamawiający przy otwarciu ofert nie przewiduje udziału Oferentów.

VII.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Rafał Smoliński - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pokój nr 23, lub Marcin Zieliński – Ref. ds. Zamówień publicznych i drogownictwa - pokój nr 23, tel. (15) 8691410 wew. 45.

VIII.Warunki płatności:

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonanie przedmiotu zamówienia następować będą za zasadach określonych w załączniku do zapytania ofertowego - projekcie umowy w § 6.

  1. IX.         Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty oraz przedstawieniem referencji określonych w pkt. III niniejszego zapytania.

X.Sposób wyboru oferty:

Kryterium wyboru stanowi:

*cena za założoną ofertę, której waga wynosi 80%

*czas realizacji oferty - waga 20%.

Sposób przeliczenia dotyczący ceny:

Cena brutto

Liczba punktów = Cn/Cb x 80

gdzie:

-     Cn - najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych

-     Cb - cena oferty badanej

-     80 wskaźnik stały

Sposób przeliczenia dotyczący czasu realizacji:

Termin realizacji

Liczba punktów = Tn/Tb x 20

gdzie:

-  Tn - najkrótszy zaproponowany termin realizacji zamówienia spośród wszystkich ofert nie odrzuconych [w dniach]

-     Tb - termin realizacji zamówienia określony w ofercie badanej [w dniach]

-     20 wskaźnik stały

Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi do 31.07.2021  . ( ilość dni …….. )

XI.Klauzula informacyjna na okoliczność pozyskania danych osobowych od osoby fizycznej, której dane te dotyczą


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lipnik, 27-540 Lipnik 20, tel. 15 8691410, fax: 15 8691754;  w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod@lipnik.pl, tel. 15 8691410;  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego RG-IV.ZP.24.2020 pn. Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Usarzów Gmina Lipnik”prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  1. Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

 

 Wójt Gminy Lipnik   

mgr Andrzej GrządzielInformację wytworzył: Andrzej Grządziel - Wójt Gminy Lipnik 2020-10-12
Opublikował: Mariusz Olech 2020-10-12 15:07:36
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2020-10-12 15:16:24
Rejestr zmian dla: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Usarzów Gmina Lipnik”

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.