Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Lipnik: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań


Numer ogłoszenia: 416034 - 2012; data zamieszczenia: 24.10.2012


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 348958 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8691410, 8691419, faks 15 8691754.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1. Wspólny słownik zamówień KOD 66.11.30.00-5 2. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2016r. 3. Kredyt w PLN 4. Kwota kredytu : Kredyt w kwocie do 1.257.673,00 zł, będzie wykorzystany sukcesywnie w miarę potrzeb najpóźniej do 31.12.2012r., prawdopodobne uruchomienie kredytu nastąpi w trzech transzach: 1) Pierwsza transza w kwocie 344.000,00 zł, płatna w terminie do 31.10.2012r 2) Druga transza w kwocie 344.000,00 zł, płatna w terminie do 30.11.2012r 3) Trzecia transza w kwocie 569.673,00 zł, płatna w terminie do 31.12.2012r Transze kredytu uruchomione będą według potrzeb na pisemny wniosek składany w terminie 3 dni przed datą postawienia środków do dyspozycji Kredytobiorcy. Kredyt uruchamiany będzie w formie przelewu na rachunek bankowy zamawiającego o brzmieniu: Urząd Gminy w Lipniku. Rachunek Nr: 88 8493 0004 0270 0286 8202 0117 5. Kredyt oprocentowany w okresie karencji i spłaty według zmiennej stawki WIBOR 1M. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości bez żadnych dodatkowych opłat, prowizji itp. ze strony Zamawiającego na rzecz banku. W przypadku braku potrzeby wykorzystania kredytu w pełnej wysokości zamawiający poinformuje Bank o tym fakcie pisemnie. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty poszczególnych rat jak również całości kredytu bez dodatkowych opłat, prowizji itp. ze strony Zamawiającego. 8. Karencja w spłacie kredytu do 30.03.2016r. 9. Spłata kredytu nastąpi w 4 ratach kapitałowych płatnych kwartalnie następująco: 1) rata kapitałowa płatna do dnia 31.03.2016r - w kwocie 314.418,00 zł 2) rata kapitałowa płatna do dnia 30.06.2016r - w kwocie 314.418,00 zł 3) rata kapitałowa płatna do dnia 30.09.2016r - w kwocie 314.418,00 zł 4) rata kapitałowa płatna do dnia 31.12.2016r - w kwocie 314.419,00 zł 10. Spłata odsetek będzie następowała w okresach miesięcznych w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, począwszy od miesiąca następnego po uruchomieniu pierwszej transzy kredytu. 11. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 12. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż oprocentowanie liczone wg. stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banku. Kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, równej stopie WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych na rynku międzybankowym powiększonego o marżę procentową banku. 13. W sytuacji, gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej i innych opłat. 14. Zamawiający zastrzega zmianę terminu i kwot poszczególnych transz co do wykorzystania kredytu nie ponosząc z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat. Kredyt będzie wykorzystany najpóźniej do 31 grudnia 2012 roku..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu, ul. Sokola 12, 39-400 Tarnobrzeg, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 292615,05 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 288529,18

  • Oferta z najniższą ceną: 288529,18 / Oferta z najwyższą ceną: 301073,86

  • Waluta: PLN.

 Informację wytworzył: Wojciech Zdyb - Sekretarz Gminy 2012-10-24
Opublikował: Mariusz Olech 2012-10-24 14:52:00
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2012-10-24 14:55:21
Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.