Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

UWAGA WYJAŚNIENIA z dnia 01.03.2013 !!! Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego

 

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego


Numer ogłoszenia: 27887 - 2013; data zamieszczenia: 20.02.2013


Wyjaśnienie nr 4 do SIWZ z dnia 01.03.2013 - plik .pdf - POBIERZ

Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ z dnia 27.02.2013 - plik .pdf - POBIERZ

Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ z dnia 27.02.2013 - plik .pdf - POBIERZ

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 27.02.2013 - plik .pdf - POBIERZ

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik , Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8691410, 8691419, faks 15 8691754.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lipnik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego I.1 Samochód musi być fabrycznie nowy, nie poddawany żadnym naprawom, pochodzić z produkcji w 2012 r lub 2013 r . oraz winien spełniać obowiązujące w Polsce wymagania wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Winien również posiadać komplet dokumentów wymaganych do rejestracji. Samochód powinien mieć fabryczną homologację auta 9-cio osobowego. I.2. Wymogiem związanym ze składaną ofertą jest dysponowanie przez Wykonawcę własnym punktem serwisowym zlokalizowanym w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego. I.3. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny na terenie całego kraju, I.4. Instrukcja obsługi pojazdu winna być w języku polskim. I.5 Minimalne wymagane parametry techniczne samochodu osobowego, dopuszczalne jest zaproponowanie parametrów lepszych . samochód osobowy, fabrycznie nowy 9 osobowy 8+1 rok produkcji 2012 - 2013 homologacja fabryczna dla samochodu 9-cio osobowego rozstaw osi min. 3300 mm., typ silnika - diesel, turbodoładowany, o pojemności minimum nazwa handlowa 2,0 i mocy min. 100 kM, emisja zanieczyszczeń spełniająca wymogi Dyrektywy CEE EURO 5/2007/715/EC Zużycie energii w cyklu mieszanym : maksymalnie 3,0 MJ/km* Średnia emisja CO2 maksymalnie 210 g/km* skrzynia biegów manualna, dźwignia zmiany biegów w formie joysticka lakier metalizowany w kolorze szarym; kolor lakieru wybierze Zamawiający z palety barw Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę napęd na koła przednie lub 4x4 hamulce tarczowe wentylowane z przodu, tarczowe pełne z tyłu, system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyśpieszania, system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania, elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka boczne z podwójnym lustrem Lusterko wsteczne wewnętrzne elektrycznie otwierane szyby boczne w przedziale kierowcy, centralny zamek sterowany pilotem. Możliwość ryglowania zamków przez kierowcę od wewnątrz Ogrzewanie przedniej szyby lub nadmuch ciepłego powietrza na przednia szybę. wspomaganie układu kierowniczego kolumna kierownicy regulowana co najmniej dwóch płaszczyznach, poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera w przedziale kierowcy, kurtyny powietrzne w przestrzeni pasażerskiej Klimatyzacja dwustrefowa przód, tył z ogrzewaniem tylnych miejsc pojazdu, przynajmniej półautomatyczna drzwi boczne przesuwane z prawej strony tylne drzwi skrzydłowe z oknami otwierane na boki z ogrzewaną szybą + wycieraczka radiootwarzacz CD + minimum 2 głośniki, pełne przeszklenie samochodu szyby przyciemnione o wysokiej zdolności filtrującej w przestrzeni pasażerskiej tapicerowanie nadwozia przestrzeni pasażerskiej w całości tapicerowanie nadkoli czujnik parkowania w tylnym zderzaku lub kamera cofania, autoalarm fabryczny immobiliser minimum jedno okno przesuwne w przestrzeni pasażerskiej I rząd siedzeń, dwuosobowe siedzenie pasażera w przedziale kierowcy, I rząd siedzeń w przestrzeni pasażerskiej - siedzenia w układzie 2+1 dwuosobowe siedzenie ze składanym oparciem, jednososobowe siedzenie odchylane. Łatwy demontaż siedzeń, lub 3 X1 II rząd siedzeń w przestrzeni pasażerskiej - siedzenie trzyosobowe ze składanym oparciem lub 3 x 1. Łatwy demontaż siedzeń/siedzenia podłoga wyłożona wykładziną zmywalną - antypoślizgową, czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa kierowcy, koła na felgach stalowych z oponami - średnica zalecana przez producenta. Koła wyposażone w kołpaki dodatkowe opony zimowe + felgi stalowe - 4 szt. hak holowniczy sygnał dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach lub automatyczne wyłączenie świateł przy wyciągnięciu kluczyków gaśnica, trójkąt ostrzegawczy apteczka spełniająca normy DIN 13164 podnośnik gwarancja minimum: 2 lata na silnik bez limitu kilometrów 3 lata na lakier, 10 lat na perforację Instrukcja obsługi w języku polskim * Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 10 maja 2011 w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych Dz.U.z 2011r. nr 96 poz. 559 Zużycie energii wyrażone w megadżulach (MJ) na kilometr stanowi iloczyn zużycia paliwa określonego zgodnie z par 5 pkt 1 Rozporządzenia i wartości energetycznej paliwa. Wielkości zużywanej energii, zmierzona według procedury ustalonej do celów badań homologacyjnych, a w przypadku pojazdów niobjetych ta procedurą - określoną według innej metody pomiarów zużycia paliwa lub zużycia energii elektrycznej, zapewniającej porównywalność ofert..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lipnik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Lipniku 27-540 Lipnik 20.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Lipniku 27-540 Lipnik 19 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Informację wytworzył: Józef Bulira - Wójt Gminy Lipnik 2013-02-19
Opublikował: Mariusz Olech 2013-02-20 13:36:38
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2013-03-01 09:32:15
Rejestr zmian dla: UWAGA WYJAŚNIENIA z dnia 01.03.2013 !!! Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.