Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Kielcach o/Obrazów

Numer rachunku : 65 8493 0004 0190 0306 8202 0001

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

 

Lipnik: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych


Numer ogłoszenia: 188722 - 2013; data zamieszczenia: 14.05.2013


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 122536 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8691410, 8691419, faks 15 8691754.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1. Remont drogi gminnej nr 001447 T Malżyn - Łownica na odcinku 1198 mb od km 0+620 do km 1 + 818 - odcinek długości 1198 mb szerokość jezdni asfaltowej 3 mb warstwa wiążąca 4 cm warstwa ścieralna 4 cm, podbudowa z kruszywa łamanego o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm. 2. Remont drogi gminnej nr 337021 T Ublinek Bartłomiejów na odcinku 425 mb od km 0+940 do km 1 + 365 - odcinek długości 425 mb szerokość jezdni asfaltowej 4 mb, warstwa wiążąca 4 cm warstwa ścieralna 4 cm, podbudowa z kruszywa łamanego o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm. 3. Remont drogi gminnej nr 337009 T Męczennice - Studzianki Kolonia na odcinku 500 mb od km 0+804 do km 1 + 304 - odcinek długości 500 mb szerokość jezdni asfaltowej 3 mb warstwa wiążąca 4 cm, warstwa ścieralna 4 cm, podbudowa z kruszywa łamanego o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm. 4. Remont drogi gminnej nr 337040 T Sternalice - Krobielice na odcinku 760 mb od km 1+775 do km 2+535 - odcinek długości 760 mb szerokość jezdni asfaltowej 3 mb warstwa wiążąca 4 cm, warstwa ścieralna 4 cm, podbudowa z kruszywa łamanego o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm. Szczegółowy zakres robót zawierają przedmiary robót oraz dokumentacja techniczna. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Całość materiałów zabezpiecza Wykonawca..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 673171,71 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 646630,64

  • Oferta z najniższą ceną: 646630,64 / Oferta z najwyższą ceną: 754564,15

  • Waluta: PLN.

 Informację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta 2013-05-14
Opublikował: Mariusz Olech 2013-05-14 14:09:10
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2013-05-14 14:10:50
Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.