Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów

 

Lipnik: Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów


Numer ogłoszenia: 99393 - 2013; data zamieszczenia: 04.06.2013


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 140492 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8691410, 8691419, faks 15 8691754.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów Budowa wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami do istniejących budynków w miejscowości Włostów od pkt 6 do pkt 8 wraz z przyłączami, od pkt 5 do hydrant przy budynku nr 245 f z przyłączami oraz od pkt 7 do pkt 10 wraz z przyłączami. Wykonanie sieci wodociągowej ciśnieniowej z rur PE łączonej metodą zgrzewania z przyłączami wodociągowymi z wpięciem do istniejącej sieci celem doprowadzenia wody do budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, posesji w miejscowości Włostów. Przedmiar robót obejmuje sieć wodociągową o średnicy zewn. Ø110 mm długości 577 m , przyłącza wodociągowe z rur PE o średnicy zewn.32 i 50 mm długości 660 m. Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych 2x8 m w ilości 38 m., Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Szczegółowy zakres i wielkość prac określają przedmiary robót, dokumentacja techniczna projektu oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Materiał na wykonanie zamówienia zapewnia Wykonawca robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.31.30-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Wolności 295, 37-403 Pysznica, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 215775,01 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 108510,55

  • Oferta z najniższą ceną: 108510,55 / Oferta z najwyższą ceną: 162715,69

  • Waluta: PLN.

 Informację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta 2013-06-04
Opublikował: Mariusz Olech 2013-06-04 15:14:27
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2013-06-04 15:15:49
Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.