Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz

 

Lipnik: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz


Numer ogłoszenia: 359600 - 2013; data zamieszczenia: 05.09.2013


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 253224 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8691410, 8691419, faks 15 8691754.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz - odcinek długości 0, 420 km szerokość jezdni asfaltowej 2,5 mb warstwa wiążąca 3 cm warstwa ścieralna 3 cm, podbudowa z kruszywa łamanego o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm. Pobocza wykonane z kruszywa łamanego grubości po zagęszczeniu 6 cm na całym odcinku drogi 2 x 15 cm Szczegółowy zakres robót zawierają przedmiary robót oraz dokumentacja techniczna. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o, ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56290,14 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 67092,63

  • Oferta z najniższą ceną: 67092,63 / Oferta z najwyższą ceną: 89153,06

  • Waluta: PLN.

 Informację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta 2013-09-05
Opublikował: Mariusz Olech 2013-09-06 13:15:54
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2013-09-06 13:17:22
Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.