Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Uwaga Wyjaśnienie z dnia 24.10.2013 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr, 14/14 o łącznej pow. 0,0843 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik przeznaczonej do sprzedaży

Lipnik, dn. 24.09.2013


Wójt Gminy w Lipniku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr, 14/14 o łącznej pow. 0,0843 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik przeznaczonej do sprzedaży.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wymienionej nieruchomości posiadającej KW 29782 .

Cena wywoławcza - 22 760,00 zł
Wysokość wadium – 2 276,00 zł
Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 230,00 zł
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości, zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się 28 października 2013 roku o godzinie 1000 w pok. Nr 34 w siedzibie Urzędu Gminy w Lipnik, Lipnik 20.

Nieruchomość w/w położona jest w miejscowości Lipnik na terenie osiedla mieszkaniowego. Kształt nieruchomości foremny. Uzbrojenie – sieć energii elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej. Dojazd do działki drogą gminną o nawierzchni bitumicznej. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań Gminy Lipnik nieruchomość ta leży na terenie projektowanej zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej.


Warunkiem dopuszczenia do przetargów jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w terminie do dnia 24 października 2013 r. na konto Urzędu Gminy Lipnik nr 65 8493 0004 0190 0306 8202 0001 Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Obrazowie Filia w Lipniku, z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wpłata dotyczy.


W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego, wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 24 października 2013r. wadium znalazło się na rachunku organizatora przetargu.


Wpłacone wadium zostanie zwrócone, jeżeli wpłacająca nie wygra przetargu, zaliczone na poczet nabycia nieruchomości – jeżeli osoba wpłacająca przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygra od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wadium przepada.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i trybie określonym w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Cudzoziemiec zamierzający przystąpić do przetargu zobowiązany jest przedłożyć promesę wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości najpóźniej w chwili otwarcia przetargu.


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:
- Oryginału dowodu wpłaty wadium,
- W przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,
- W przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z krajowego rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla danego podmiotu, właściwych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot,
- Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków oświadczenia o wyrażeniu zgody przez współmałżonka, nie biorącego udziału w przetargu, na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub też złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu i nabycia nieruchomości za wylicytowaną przez niego cenę.


Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem zapoznać się z dokumentacją i warunkami przetargu.


Szczegółowych informacji o przetargu udziela w Urzędzie Gminy Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Kazimiera Konecka pok. Nr 23 w godzinach pracy Urzędu Gminy od 7.15 do 15.15 lub telefonicznie 015 869 14 19 wew. 45.
Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronach Urzędu Gminy w Lipniku, w BIP, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipniku oraz zamieszczeniu w prasie.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.


WÓJT GMINY LIPNIK
Józef Bulira     Informację wytworzył: Józef Bulira - Wójt Gminy 2013-09-24
Opublikował: Mariusz Olech 2013-09-24 20:03:52
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2013-10-24 12:03:24
Rejestr zmian dla: Uwaga Wyjaśnienie z dnia 24.10.2013 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr, 14/14 o łącznej pow. 0,0843 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik przeznaczonej do sprzedaży

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.