Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 

Lipnik: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.


Numer ogłoszenia: 197261 - 2013; data zamieszczenia: 26.09.2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik , Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8691410, 8691419, faks 15 8691754.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.lipnik.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań I. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020r. II. Kredyt w PLN III. Kwota kredytu : Kredyt w kwocie do 1.676.468,00 zł, będzie wykorzystany sukcesywnie w miarę potrzeb najpóźniej do 31.12.2013r., prawdopodobne uruchomienie kredytu nastąpi w trzech transzach: 1) Pierwsza transza w kwocie 500.000,00 zł, płatna w terminie do 31.10.2013 r 2) Druga transza w kwocie 500.000,00 zł, płatna w terminie do 30.11.2013 r 3) Trzecia transza w kwocie 676.468,00 zł, płatna w terminie do 31.12.2013 r Transze kredytu uruchomione będą według potrzeb na pisemny wniosek składany w terminie 3 dni przed datą postawienia środków do dyspozycji Kredytobiorcy. Kredyt uruchamiany będzie w formie przelewu na rachunek bankowy zamawiającego o brzmieniu: Urząd Gminy w Lipniku. Rachunek Nr: 88 8493 0004 0270 0286 8202 0117 5. Kredyt oprocentowany w okresie karencji i spłaty według zmiennej stawki WIBOR 1M. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości bez żadnych dodatkowych opłat, prowizji itp. ze strony Zamawiającego na rzecz banku. W przypadku braku potrzeby wykorzystania kredytu w pełnej wysokości zamawiający poinformuje Bank o tym fakcie pisemnie. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty poszczególnych rat kredytu, spłaty rat w innej wysokości i terminach niż określone w pkt.9, wcześniejszej spłaty całości kredytu jak również wydłużenie spłaty kredytu bez dodatkowych opłat, prowizji itp. ze strony Zamawiającego. 8. Karencja w spłacie kredytu do 30.03.2018r. 9. Spłata kredytu nastąpi w 12 ratach kapitałowych płatnych kwartalnie następująco : 1. rata kapitałowa płatna do dnia 31.03.2018r - w kwocie 150.000,00 zł 2. rata kapitałowa płatna do dnia 30.06.2018r - w kwocie 150.000,00 zł 3. rata kapitałowa płatna do dnia 30.09.2018r - w kwocie 150.000,00 zł 4. rata kapitałowa płatna do dnia 31.12.2018r - w kwocie 150.000,00 zł 5. rata kapitałowa płatna do dnia 31.03.2019r - w kwocie 150.000,00 zł 6. rata kapitałowa płatna do dnia 30.06.2019r - w kwocie 150.000,00 zł 7. rata kapitałowa płatna do dnia 30.09.2019r - w kwocie 150.000,00 zł 8. rata kapitałowa płatna do dnia 31.12.2019r - w kwocie 150.000,00 zł 9. rata kapitałowa płatna do dnia 31.03.2020r - w kwocie 119.117,00 zł 10. rata kapitałowa płatna do dnia 30.06.2020r - w kwocie 119.117,00 zł 11. rata kapitałowa płatna do dnia 30.09.2020r - w kwocie 119.117.00 zł 12. rata kapitałowa płatna do dnia 31.12.2020r - w kwocie 119.117.00 zł 10. Spłata odsetek będzie następowała w okresach miesięcznych w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, począwszy od miesiąca następnego po uruchomienu pierwszej transzy kredytu. 11. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 12. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banku. Kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, równej stopie WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych na rynku międzybankowym powiększonego o marżę procentową banku. . 13. W sytuacji, gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia faktycznej spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej i innych opłat. 14. Zamawiający zastrzega zmianę terminu i kwot poszczególnych transz co do wykorzystania kredytu nie ponosząc z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat. Kredyt będzie wykorzystany najpóźniej do 31 grudnia 2013 roku..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zawarte są w SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lipnik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Lipniku 27-540 Lipnik 20 pok nr 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Lipniku 27-540 Lipnik 20 pok nr 19 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Dokumenty do pobrania:


- Uchwała nr XXIX/226/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2013 rok - plik .pf - POBIERZ

- Uchwała nr XXIX/227/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2013 - 2020 - plik .pdf - POBIERZ

- Uchwała nr XXXI/250/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - plik.pdf - POBIERZ

- Uchwała nr XXXIV/293/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2013 - plik .pdf - POBIERZ

- Uchwała nr XXXIV/294/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipnik - plik .pdf - POBIERZInformację wytworzył: Józef Bulira - Wójt Gminy 2013-09-26
Opublikował: Mariusz Olech 2013-09-26 13:26:16
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2013-09-30 14:19:28
Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.