Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie.

 

Lipnik: Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie.
 

Numer ogłoszenia: 200809 - 2013; data zamieszczenia: 01.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik , Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8691410, 8691419, faks 15 8691754.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.lipnik.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie Podstawowe dane dla wykonania studni wierconej zastępczej nr 4a we Włostowie 1. Sposób wiercenia: mechaniczny, udarowy 2. Głębokość otworu: 80,0 m 3. Zarurowanie: rury fi 20 cali (508 mm) do głębokości 12,0 m (do usunięcia po uzgodnieniu) rury fi 18 cali (457 mm) do głębokości 25,0 m (w korku iłowym o dług. 5,0 m) bez rurowania do głębokości 80,0 m Uwaga: w przypadku niestabilności ścian otworu w interwale 25,0-80,0 m wiercić w rurach fi 14 cali (356 mm) (do usunięcia) 4. Zafiltrowanie otworu: średnica fi 250-300 mm rura nadfiltrowa długość 18,0 m (z zamkiem) rura perforowana górna długość 15,0 m rura międzyfiltrowa długość 4,0 m rura perforowana dolna długość 20,0 m rura podfiltrowa długość 3,0 m (z denkiem) 5. Spodziewany profil otworu: 0,0 - 10,0 m gleba, lessy (CZWARTORZĘD) 10,0 - 15,0 m zwietrzelina dolomitów 15,0 - 100,0 m dolomity zbite, spękane, z krzemieniami (DEWON ŚRODKOWY - eifel) 6. Spodziewane zwierciadło wody: 23,0 m p.p.t., swobodne 7. Pompowanie otworu: a) pompowanie oczyszczające co najmniej 24 godziny b) pompowanie pomiarowe trzystopniowe: 24 godz. + 24 godz. + 24 godz. = 72 godz. 8. Odprowadzenie wody z pompowania rurociągiem do kanalizacji na terenie ujęcia. 9. Badania wody: - dwie próby wody pobrane pod koniec II i III stopnia pompowania (badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne z orzeczeniem o jakości wody) - jedna próba wody do badań technologicznych (sposób uzdatniania wody) 10. wykonanie obudowy studni o wymiarach 2,5 x 2,5x 2 (dł. x Szer. x Wys. ) z bloczków betonowych, pokrywa obudowy metalowa, ze spadkiem dwustronnym (dwudzielna zabezpieczona przed przesiąkaniem do wewnątrz wód opadowych, z drabinka oraz kominkiem wentylacyjnym w wersji umożliwiającej możliwość skażenia wody w studni z zewnątrz. Wykończenie ścian i podłogi płytkami ceramicznymi. Górna część obudowy wyprowadzona ponad poziom gruntu na wysokość ok. 25-30 cm związana wiecem żelbetonowym. Wykonanie wokół obudowy opaski z kostki brukowej 6 cm o szerokości 0,5 m na podsypce cementowo piaskowej ograniczonej obrzeżem betonowym. 11. wykonanie na ścianie wewnętrznej obudowy studni elektrycznej skrzynki przyłączeniowej. 12. Budowa wodociągu tłocznego oraz podłączenie wywierconej studni do istniejącego rurociągu tłocznego zasilającego zbiorniki wyrównawcze rurą fi 160 z rur PE zgrzewanych o długości 30 mb. 13. wyposażenie studni w pompę głębinową dostosowaną do wydajności studni i jej zatwierdzonych zasobów wraz kablem energetycznym długości ok. 65 mb, oraz orurowaniem i wodomierzem studziennym wyposażony w nadajnik impulsów. 14. Wykonanie linii elektrycznej od szafy sterowniczej znajdującej się w istniejącym budynku technologicznym do przyłączeniowej skrzynki elektrycznej znajdującej się na ścianie obudowy studni. Wykonanie linii z kabla ziemnego w wykopie na odcinku 60 mb. Parametry kabla dostosowane do mocy zainstalowanej pompy i odległości studni od miejsca zasilania..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy winni udokumentować zrealizowanie przynajmniej jednej roboty w ramach jednej umowy polegającej na wykonaniu studni głębinowej o głębokości min 80 mb.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zawarte są we wzorze umowy który stanowi załącznik do niniejszego postępowania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lipnik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Lipniku 27-540 Lipnik 20 pok nr 23.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Lipniku 27-540 Lipnik 20 pok. nr 19 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Informację wytworzył: Józef Bulira - Wójt Gminy 2013-10-01
Opublikował: Mariusz Olech 2013-10-01 13:54:03
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2013-10-01 14:01:44
Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.