Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Lipnik: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Numer ogłoszenia: 228011 - 2013; data zamieszczenia: 30.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 197261 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8691410, 8691419, faks 15 8691754.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań I. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. II. Kredyt w PLN III. Kwota kredytu : Kredyt w kwocie do 1.676.468,00 zł, będzie wykorzystany sukcesywnie w miarę potrzeb najpóźniej do 31.12.2013r., prawdopodobne uruchomienie kredytu nastąpi w trzech transzach: 1) Pierwsza transza w kwocie 500.000,00 zł, płatna w terminie do 31.10.2013 r 2) Druga transza w kwocie 500.000,00 zł, płatna w terminie do 30.11.2013 r 3) Trzecia transza w kwocie 676.468,00 zł, płatna w terminie do 31.12.2013 r Transze kredytu uruchomione będą według potrzeb na pisemny wniosek składany w terminie 3 dni przed datą postawienia środków do dyspozycji Kredytobiorcy. Kredyt uruchamiany będzie w formie przelewu na rachunek bankowy zamawiającego o brzmieniu: Urząd Gminy w Lipniku. Rachunek Nr: 88 8493 0004 0270 0286 8202 0117 5. Kredyt oprocentowany w okresie karencji i spłaty według zmiennej stawki WIBOR 1M. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości bez żadnych dodatkowych opłat, prowizji itp. ze strony Zamawiającego na rzecz banku. W przypadku braku potrzeby wykorzystania kredytu w pełnej wysokości zamawiający poinformuje Bank o tym fakcie pisemnie. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty poszczególnych rat spłaty rat kredytu w innej wysokości i terminach niż określone w pkt.9, wcześniejszej spłaty całości kredytu jak również wydłużenie spłaty kredytu bez dodatkowych opłat, prowizji itp. ze strony Zamawiającego. 8. Karencja w spłacie kredytu do 30.03.2018r. 9. Spłata kredytu nastąpi w 12 ratach kapitałowych płatnych kwartalnie następująco : 1. rata kapitałowa płatna do dnia 31.03.2018r - w kwocie 150.000,00 zł 2. rata kapitałowa płatna do dnia 30.06.2018r - w kwocie 150.000,00 zł 3. rata kapitałowa płatna do dnia 30.09.2018r - w kwocie 150.000,00 zł 4. rata kapitałowa płatna do dnia 31.12.2018r - w kwocie 150.000,00 zł 5. rata kapitałowa płatna do dnia 31.03.2019r - w kwocie 150.000,00 zł 6. rata kapitałowa płatna do dnia 30.06.2019r - w kwocie 150.000,00 zł 7. rata kapitałowa płatna do dnia 30.09.2019r - w kwocie 150.000,00 zł 8. rata kapitałowa płatna do dnia 31.12.2019r - w kwocie 150.000,00 zł 9. rata kapitałowa płatna do dnia 31.03.2020r - w kwocie 119.117,00 zł 10. rata kapitałowa płatna do dnia 30.06.2020r - w kwocie 119.117,00 zł 11. rata kapitałowa płatna do dnia 30.09.2020r - w kwocie 119.117.00 zł 12. rata kapitałowa płatna do dnia 31.12.2020r - w kwocie 119.117.00 zł 10. Spłata odsetek będzie następowała w okresach miesięcznych w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, począwszy od miesiąca następnego po uruchomienu pierwszej transzy kredytu. 11. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 12. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banku. Kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, równej stopie WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych na rynku międzybankowym powiększonego o marżę procentową banku. . 13. W sytuacji, gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia faktycznej spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej i innych opłat. 14. Zamawiający zastrzega zmianę terminu i kwot poszczególnych transz co do wykorzystania kredytu nie ponosząc z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat. Kredyt będzie wykorzystany najpóźniej do 31 grudnia 2013 roku..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu, ul Sokola 12, 39-400 Tarnobrzeg, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 539334,28 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 367945,79

  • Oferta z najniższą ceną: 367945,79 / Oferta z najwyższą ceną: 409223,04

  • Waluta: PLN.

 Informację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta 2013-10-30
Opublikował: Mariusz Olech 2013-10-30 11:34:29
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2013-10-30 11:35:45
Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.