Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr. 907 o łącznej pow.0,49 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów przeznaczonej do sprzedaży


Wójt Gminy w Lipniku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż


nieruchomości niezabudowanej o nr,907 o łącznej pow.0,49 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów przeznaczonej do sprzedaży. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wymienionej nieruchomości posiadającej KW 29089. Cena wywoławcza -14 700,00 zł Wysokość wadium - 1 470,00 zł


Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 150,00 zł


W obecnym stanie prawnym sprzedaż w/w nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9 w związku z art.2 pkt.33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze zm.). Jeżeli na dzień zbycia nieruchomości, o której mowa wyżej będzie w obrocie prawnym ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, do ceny osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek Vat wg obowiązującej stawki Vat - obecnie 23%. Przetarg odbędzie się 10 stycznia 2014 roku o godzinie 10°°w pok. Nr 35 w siedzibie Urzędu Gminy w Lipnik, Lipnik 20.

Nieruchomość w/w położona jest w miejscowości Włostów. Wyżej wymieniona działka stanowi teren wykorzystany pod uprawy rolnicze. Kształt działki regularny z nieznacznym spadkiem. Nie posiada ona sieci uzbrojenia terenu poza utwardzoną drogą gruntową. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań Gminy Lipnik nieruchomość ta leży w terenie rolniczym. Teren na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Lipnik do sporządzenia planu miejscowego w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości. W ewidencji gruntów wykazano dla działki grunty orne klasa II oznaczone symbolem RII.


Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w terminie do 03 stycznia 2014 r. na konto Urzędu Gminy Lipnik nr 65 8493 0004 0190 0306 8202 0001 Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Obrazowie Filia w Lipniku, z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wpłata dotyczy. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego, wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 03 stycznia 2014r. wadium znalazło się na rachunku organizatora przetargu. Wpłacone wadium zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, zaliczone na poczet nabycia nieruchomości - jeżeli osoba wpłacająca przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygra od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wadium przepada.


Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i trybie określonym w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Cudzoziemiec zamierzający przystąpić do przetargu zobowiązany jest przedłożyć promesę wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości najpóźniej w chwili otwarcia przetargu.


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

-    Oryginału dowodu wpłaty wadium,

-    W przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

-    W przypadku osób prawnych - aktualnego wypisu z krajowego rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla danego podmiotu, właściwych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot,

-   Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków oświadczenia o wyrażeniu zgody przez współmałżonka, nie biorącego udziału w przetargu, na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub też złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną - okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu i nabycia nieruchomości za wylicytowaną przez niego cenę.


Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem zapoznać się z dokumentacją i warunkami przetargu


Szczegółowych informacji o przetargu udziela w Urzędzie Gminy p. Anna Wójcik pok. Nr 6 w godzinach pracy Urzędu Gminy od715do 1515 lub telefonicznie 015 869 14 19 wew. 35.


Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronach Urzędu Gminy w Lipnżku, w BIP, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipniku oraz na tablicach /ogłoszeń w sołectwach a także zamieszczeniu w prasie.


Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.


Wójt Gminy

Józef BuliraInformację wytworzył: Józef Bulira - Wójt Gminy 2013-11-14
Opublikował: Mariusz Olech 2013-11-26 12:23:24
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2013-11-26 12:29:26
Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr. 907 o łącznej pow.0,49 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów przeznaczonej do sprzedaży

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.