Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr,nr 25/1 i 25/2 o łącznej pow.3,8900 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów przeznaczonej do sprzedaży.


Wójt Gminy w Lipniku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż


nieruchomości niezabudowanej o nr,nr 25/1 i 25/2 o łącznej pow.3,8900 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów przeznaczonej do sprzedaży. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wymienionej nieruchomości posiadającej KW 29089. Cena wywoławcza -38 900,00 zł Wysokość wadium -3 890,00 zł


Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 390,00 zł


W obecnym stanie prawnym sprzedaż w/w nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9 w związku z art.2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze zm.). Jeżeli na dzień zbycia nieruchomości, o której mowa wyżej będzie w obrocie prawnym ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu do ceny osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek Vat wg obowiązującej stawki Vat- obecnie 23%. Przetarg odbędzie się 14 stycznia 2014 roku o godzinie 10°° w pok. Nr 35 w siedzibie Urzędu Gminy w Lipnik, Lipnik 20.


Nieruchomość w/w położona jest w miejscowości Włostów. Wyżej wymienione działki stanowią teren z zadrzewieniem i zakrzaczony samosiejkami drzew i krzewów. Na części działki nr 25/1 prowadzono działalności wydobywczą kamienia. Kształt działek nieregularny, teren z zaznaczonymi spadkami. Nie posiadają one sieci uzbrojenia terenu poza drogą gruntową o średniej dostępności komunikacyjnej. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań Gminy Lipnik nieruchomość ta leży w terenie rolniczym.


Teren na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Lipnik do sporządzenia planu miejscowego w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości. W ewidencji gruntów działka nr 25/1 oznaczona jako pastwiska klasa IV oznaczone symbolem Ps IV, a działka nr 25/2 oznaczona jest jako grunty orne w klasie użytków III a i III b oznaczone symbolem RHIa i RJIIb.


Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w terminie do dnia 08 stycznia 2014 r. na konto Urzędu Gminy Lipnik nr 65 8493 0004 0190 0306 8202 0001 Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Obrazowie Filia w Lipniku, z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wpłata dotyczy. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego, wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 08 stycznia 2014r. wadium znalazło się na rachunku organizatora przetargu. Wpłacone wadium zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, zaliczone na poczet nabycia nieruchomości - jeżeli osoba wpłacająca przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygra od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wadium przepada.


W przypadku konieczności wycięcia drzew lub krzewów należy na ich usunięcie lub przesadzenie uzyskać zgodę Wójta Gminy Lipnik wydaną w formie decyzji zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody(Dz.U z2013rpoz.627 ze zm.).


Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i trybie określonym w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Cudzoziemiec zamierzający przystąpić do przetargu zobowiązany jest przedłożyć promesę wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości najpóźniej w chwili otwarcia przetargu.


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

-    Oryginału dowodu wpłaty wadium,

-    W przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

-    W przypadku osób prawnych - aktualnego wypisu z krajowego rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla danego podmiotu, właściwych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot,

- Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków oświadczenia o wyrażeniu zgody przez współmałżonka, nie biorącego udziału w przetargu, na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub też złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną - okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu i nabycia nieruchomości za wylicytowaną przez niego cenę.


Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem zapoznać się z dokumentacją i warunkami przetargu. Szczegółowych informacji o przetargu udziela w Urzędzie Gminy p.Wójcik Anna pok. Nr 6 w godzinach pracy Urzędu Gminy od 715 do 1515 lub telefonicznie 015 869 14 19 wew. 35


Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronach Urzędu Gminy w Lipniku, w BIP, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipniku oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach a także zamieszczeniu w prasie. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn

Wójt Gminy

Józef BuliraInformację wytworzył: Józef Bulira - Wójt Gminy 2013-11-14
Opublikował: Mariusz Olech 2013-11-26 12:36:44
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2013-11-26 12:40:55
Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr,nr 25/1 i 25/2 o łącznej pow.3,8900 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów przeznaczonej do sprzedaży.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.