Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego

Polska-Lipnik: Usługi udzielania kredytu

2014/S 006-006846

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Lipnik
Lipnik 20
Osoba do kontaktów: Teresa Kwiatkowska
27-540 Lipnik
POLSKA
Tel.: +48 158691419
E-mail: inwestycje@lipnik.pl
Faks: +48 158691754

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.lipnik.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Lipnik.

Kod NUTS PL332

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego dla Gminy Lipnik w wysokości 4 527 691 PLN (słownie: cztery miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset
dziewięćdziesiąt jeden złoty) o okresie spłaty do 31.12.2020 roku.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66113000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Najniższa oferta 785 055,52 i najwyższa oferta 846 359,37 PLN

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZP 271.15.2013
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 215-374313 z dnia 6.11.2013

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP.271.15.2013 Nazwa: Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.12.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
ul. Sokola 12
39-400 Tarnobrzeg
POLSKA
Tel.: +48 158223300

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 156 057 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 785 055,52 i najwyższa oferta 846 359,37 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:8.1.2014

źródło: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:6846-2014:TEXT:PL:HTMLInformację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta 2014-01-08
Opublikował: Mariusz Olech 2014-01-09 10:20:47
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2014-01-09 10:24:04
Rejestr zmian dla: Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.