Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Przetarg unieważniony dnia 14.02.2014 r. - Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 1289/3 o pow. 0,0598 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów

 

Lipnik, dn. 13.01.2014r


Wójt Gminy w Lipniku


ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 1289/3 o pow. 0,0598 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów przeznaczonej do sprzedaży. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wymienionej nieruchomości posiadającej KW KI1T/00036575/6 .


Cena wywoławcza - 5 980,00 zł
Wysokość wadium - 598,00,00 zł
Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 6,00 zł


W obecnym stanie prawnym sprzedaż w/w nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług(VAT), Zgodnie z art.43 ust. 1 pkt.9 w związku z art.2 pkt.33 ustawy z dnia 11 marca 2004r, o podatku od towarów i usług(Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.). Jeżeli na dzień zbycia nieruchomości, o której mowa wyżej będzie w obrocie prawnym ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu do ceny osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki VAT -obecnie 23%.


Przetarg odbędzie się 21 lutego 2014 roku o godzinie 10°° w pok. Nr 35 w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku. Nieruchomość w/w położona jest w miejscowości Włostów jest niezabudowana, uzbrojona w wodociąg, kanalizację, gaz, energię elektryczną oraz posiada dobrą drogę dojazdową. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań Gminy Lipnik nieruchomość ta leży na terenach mieszkaniowych. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży znajduje się na terenie nie objętym żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie ogłoszono o przystąpieniu Gminy Lipnik do sporządzenia planu miejscowego w odniesieniu do tej nieruchomości.


Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w terminie do dnia 18 lutego 2014 r. na konto Urzędu Gminy Lipnik nr 65 8493 0004 0190 0306 8202 0001 Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Obrazowie Filia w Lipniku, z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wpłata dotyczy. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego, wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 18 lutego 2014 r. wadium znalazło się na rachunku organizatora przetargu. Wpłacone wadium zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, zaliczone na poczet nabycia nieruchomości - jeżeli osoba wpłacająca przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygra od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wadium przepada. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i trybie określonym w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Cudzoziemiec zamierzający przystąpić do przetargu zobowiązany jest przedłożyć promesę wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości najpóźniej w chwili otwarcia przetargu.


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:
- Oryginału dowodu wpłaty wadium,
- W przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,
- W przypadku osób prawnych - aktualnego wypisu z krajowego rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla danego podmiotu, właściwych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot,
- Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków oświadczenia o wyrażeniu zgody przez współmałżonka, nie biorącego udziału w przetargu, na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub też złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną - okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu i nabycia nieruchomości za wylicytowaną przez niego cenę.Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem zapoznać się z dokumentacją i warunkami przetargu.

Szczegółowych informacji o przetargu udziela w Urzędzie Gminy p.Anna Wójcik pok. Nr 6 w godzinach pracy Urzędu Gminy od 7:15 do 15:15 lub telefonicznie 015 869 14 19 wew. 35. Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronach Urzędu Gminy w Lipniku, w BIP, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipniku oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach a także zamieszczeniu w prasie. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.


Wójt Gminy Lipnik

Józef Bulira    Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.