Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. :Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz

Lipnik: Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz
Numer ogłoszenia: 16170 - 2014; data zamieszczenia: 15.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 469054 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8691410, 8691419, faks 15 8691754.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz Zakres rzeczowy ujecia wody w Łownicy Ujęcie zasilane będzie z projektowanego zbiornika retencyjnego o głębokości 2,2 m długości od strony zachodniej 25 m, od strony wschodniej 20m oraz szerokości od strony północnej 13.5 m, od strony południowej 10m. Nachylenie skarp 1:1,5. Na środku zbiornika zostanie umieszczony kosz ssący z kratą. Zbiornik zostanie ogrodzony w odległości 1m od obwodu. Ogrodzenie należy wykonać z siatki oraz słupków podtrzymujących siatkę. Pod siatką należy ułożyć płyty parkingowe o wymiarach 60x40x8cm. Odległość między słupkami wynosi 2.4 m (6 płyt). W ogrodzeniu należy wykonać bramę wjazdową o długości 2,4, skrzydła bramy 1,2m. Wysokość ogrodzenia będzie wynosiła 1.5m Zbiornik będzie wspomagany z wód deszczowych płynących rowem, który znajduję się na działce. Rowem tym w okresie całego roku przepływa woda jest to sztuczny ciek wodny odprowadzający wody deszczowe, roztopowe oraz z lokalnego źródła. Dno rowu należy wyłożyć płytami pełnymi o wymiarach 60x40x8 cm skarpy rowu płytami MEBA oraz wykonać zagłębienie na około 30 cm na długości 7m powodujące zebranie wody tak aby ciągle występowała wymiana wody oraz była możliwość zasilania zbiornika wodami z rowu. Zasilanie zbiornika oraz odpływ wody do rowu wykonane będzie z rury karbowanej PP 400 SN 8. ze spadkami 1% w kierunku zbiornika dla napływu i kierunku rowu dla odpływu. Woda transportowana będzie grawitacyjnie z kosza ssącego do pompowni rurąPVC 200 o długości 19 m. Przed wlotem do pompowni umieszczona zostanie zasuwa z kluczem do powierzchni terenu tak aby możliwe było zatrzymanie transportowanej wody. Woda będzie wpadała do pompowni w której na dnie umieszczony zostanie żwir płukany 13-16mm w celu oczyszczenia wody. Na warstwie żwiru trzeba umieścić siatkę filtracyjną oraz betonową płytkę na której umiejscowiona zostanie pompa. Pompownia o średnicy 1000mm jest zagłębiona na odległość 3,2 od powierzchni terenu. Pompa trójfazowa z pływakiem (pływak pełni role zabezpieczenia przed brakiem wody) Ebara DW 300 będzie transportowała wodę rurą PE 100 SDR 17 63X3.8 na której umieszczony zostanie zawór zwrotny. Przepompowana woda będzie trafiać do studni o średnicy 1200mm w której zlokalizowany jest zawór spustowy oraz urządzenie pomiarowe wodomierz APATOR wodomierz śrubowy MWN50. W studni pomiarowej zostanie umieszczona podpórka podtrzymująca rurociąg oraz ww. urządzenia. Wejście do pompowni oraz studni będzie możliwe przez właz wejściowy. Do pokrywy nastudziennej zostanie przytwierdzony kołnierz stalowy 250mm do którego przyspawana będzie rura stalowa ocynkowana 3 cale, spełniająca rolę wspornika dla rurociągu podającego wodę tj. elastyczna rura flex do punktu czerpalnego. Podjazd do studni ( punkt czerpalny) zostanie wyrównany z powierzchnią drogi przy użyciu ziemi z wykopu zbiornika retencyjnego oraz zostanie utwardzony kruszywem dolomitowym. Podjazd dodatkowo będzie umożliwiał dotarcie do ogrodzenia zbiornika retencyjnego. Zakres rzeczowy ujęcia wody w Międzygórzu Ujęcie zasilane będzie z projektowanego zbiornika retencyjnego o głębokości 2 m długości 10,5 m oraz szerokości 5m.Nachylenie skarp 11,5. Na środku zbiornika zostanie umieszczony kosz ssący z kratą. Po wschodniej stronie zbiornika należy dokonać przegłębienia na głębokość 3 m pod poziomem terenu o powierzchni około 2 m2. Zbiornik zostanie ogrodzony w odległości 1m od obwodu. Ogrodzenie należy wykonać z siatki oraz słupków podtrzymujących siatkę. Pod siatką należy ułożyć płyty parkingowe o wymiarach 60x40x8cm. Odległość między słupkami wynosi 2.4 m (6 płyt). W ogrodzeniu wykonać bramę wjazdową o długości 2,4, skrzydła bramy 1,2m. Wysokość ogrodzenia będzie wynosiła 1.5m Woda transportowana będzie grawitacyjnie z kosza ssącego do pompowni rurą PVC 200 o długości 7 m. Przed wlotem do pompowni umieszczona zostanie zasuwa z kluczem do powierzchni terenu, tak aby możliwe było zatrzymanie transportowanej wody. Woda będzie wpadała do pompowni w której na dnie umieszczony zostanie żwir płukany 13-16mm w celu oczyszczenia wody. Na warstwie żwiru trzeba umieścić siatkę filtracyjną oraz betonową płytkę na której umiejscowiona zostanie pompa. Pompownia o średnicy 1000mm jest zagłębiona na odległość 2.3 od powierzchni terenu. Pompa trój fazowa z pływakiem (pływak pełni role zabezpieczenia przed brakiem wody) Ebara DW 300 będzie transportowała wodę rurą PE 100 SDR 17 63X3.8 na której umieszczony zostanie zawór zwrotny. Przepompowana woda będzie trafiać do studni o średnicy 1200mm w której zlokalizowany jest zawór spustowy oraz urządzenie pomiarowe wodomierz APATOR wodomierz śrubowy MWN50. W studni pomiarowej zostanie umieszczona podpórka podtrzymująca rurociąg oraz ww. urządzenia. Wejście do pompowni oraz studni będzie możliwe przez właz wejściowy. Do pokrywy na studziennej zostanie przytwierdzony kołnierz stalowy 250mm do którego przyspawana będzie rura stalowa ocynkowana 3 cale, spełniająca rolę wspornika dla rurociągu podającego wodę tj. elastyczna rura flex do punktu czerpalnego. Podjazd do studni ( punkt czerpalny) zostanie wyrównany z powierzchnią drogi przy użyciu ziemi z wykopu zbiornika retencyjnego oraz zostanie utwardzony kruszywem dolomitowym. Podjazd dodatkowo będzie umożliwiał dotarcie do ogrodzenia zbiornika retencyjnego Szczegółowy zakres prac zawierają przedmiary robót oraz dokumentacja techniczna. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Całość materiałów zabezpiecza Wykonawca.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.20.00-5, 45.24.72.70-3, 45.23.21.50-8, 45.24.72.70-3, 45.23.32.28-3, 45.31.12.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe JUSGAZ Radosław Szlichta, ul. Rynek 36, 27-660 Koprzywnica, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55902,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 81677,03

  • Oferta z najniższą ceną: 81677,03 / Oferta z najwyższą ceną: 164602,58

  • Waluta: PLN.

 Informację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta 2014-01-15
Opublikował: Mariusz Olech 2014-01-17 09:21:27
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2014-01-17 09:23:34
Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. :Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.