Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane - Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów

 

Lipnik: Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów
 

Numer ogłoszenia: 101668 - 2014; data zamieszczenia: 26.03.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 42697 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8691410, 8691419, faks 15 8691754.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów na odcinku od km 0+000 do km 2+070 o łącznej długości 2070,00 mb. i szerokości 4 mb o nawierzchni bitumicznej oraz obustronne pobocza 2x0,5m z kruszywa łamanego 4-31,5 mm. Na remontowanej drodze założono: 1. Na odcinku długości 760 mb i szerokości 3m o istniejącej nawierzchni bitumicznej po uprzednim wykonaniu kompleksowej konstrukcji nawierzchni na poszerzeniu (15 cm - w. odsączająca z piasku, 20 cm - podbudowa z kr. łam. stab. mech. 4-63 mm, 4 cm - warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej), wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-bitumiczną już na całej szerokości i w średniej ilości nie mniej niż 50 kg/m2, a następnie ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości po 4 cm; 2. na pozostałym odcinku o istniejącej nawierzchni gruntowej utwardzonej po wykonaniu korytowania lub nasypu uzupełniającego, ułożenie 15 cm - w. odsączającej z piasku, 20 cm - podbudowy z kr. łam. stab. mech. 4-63 mm, a następnie ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości po 4 cm; 3. Na chodniku o długości 800 mb założono nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm układanej na podsypce cementowo- piaskowej lub grysie o uziarnieniu 0-7 mm gr. 5 cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - mieszanka sortowana 4 - 31,5 mm gr. 10 cm i warstwie odsączającej z piasku gr. 10 cm; od strony jezdni bitumicznej przedmiotową konstrukcję ograniczono krawężnikiem betonowym 15x30 cm układanym na ławie betonowej z oporem z betonu B10, natomiast od strony pasa zieleni obrzeżem betonowym 8x30 cm układanym na podsypce cementowo-piaskowej z oporem z betonu B10. Zjazdy w ciągu chodnika w technologii - o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układanej na podsypce cementowo- piaskowej lub grysie o uziarnieniu 0-7 mm gr. 5 cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - mieszanka sortowana 4 - 63 mm gr. 15 cm i warstwie odsączającej z piasku gr. 10 cm. Przewidziano również modernizację istniejących skrzyżowań poprzez korektę promieni włączeń (2 włączenia do dróg krajowych) oraz wyprowadzenie rozjazdów na drogi przyległe (5 sztuk) na długości 20 mb i szerokości nawierzchni 4,00 m wraz z promieniami włączeń o wartości R = min. 6 m. wykonanie kompleksowej konstrukcji nawierzchni na chodniku (na długości 800 mb.) i zatoce autobusowej (1 szt.), oznakowanie pionowe i poziome, ustawienie elementów bezpieczeństwa ruchu: bariery łańcuchowe na chodniku w obrębie skrzyżowania z droga krajową nr 9. W ramach poprawy bezpieczeństwa wybudowane zostanie również na wysokości chodnika oświetlenie uliczne w ilości 5 opraw oświetleniowych. Szczegółowy zakres robót zawierają przedmiary robót oraz dokumentacja techniczna. Wykonawca wykona pełną obsługę geodezyjną przedmiotu umowy w tym inwentaryzację powykonawczą inwestycji. Całość materiałów zabezpiecza Wykonawca...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas, Piaseczno 44, 27-670 Łoniów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 731651,12 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 811609,04

  • Oferta z najniższą ceną: 811609,04 / Oferta z najwyższą ceną: 1069807,48

  • Waluta: PLN.

 Informację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta 2014-03-26
Opublikował: Mariusz Olech 2014-03-26 09:55:52
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2014-03-26 10:01:17
Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane - Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.