Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014

 

Lipnik: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014


Numer ogłoszenia: 141486 - 2014;

data zamieszczenia: 25.04.2014


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik , Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8691410, 8691419, faks 15 8691754.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.lipnik.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014 o łącznej ilości ok. 2700 ton. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadebrania lub nieodebrania materiału w ilości wyżej określonej. W cenę wlicza się: cena 1 tony materiału, załadunek, transport materiału, rozładunek na terenie gminy Lipnik. Kierowca samochodu ciężarowego dostarczającego kruszywo zobowiązany jest do rozciągnięcia kruszywa po drodze zgodnie ze wskazówkami operatora (równiarki, koparki) lub innej osoby upoważnionej. Samochód samowyładowczy solówka: 1. Transport 1 tony zakupionego lub własnego kruszywa kamiennego (dolomitowego) frakcji od 0 do 31,5 mm dobrej jakości wg określonych norm i parametrów na teren gminy Lipnik w ilości ok. 1000 ton. 2. Transport 1 tony zakupionego lub własnego kamienia odpadowego (SMERDYNA) dobrej jakości na teren gminy Lipnik w ilości ok. 500 ton. 3. Transport 1 tony zakupionego lub własnego kruszywa kamiennego (dolomitowego) frakcji od 0 do 63 mm dobrej jakości wg określonych norm i parametrów na teren gminy Lipnik w ilości ok. 500 ton. Samochód samowyładowczy z naczepą: 4. Transport 1 tony zakupionego lub własnego kruszywa kamiennego (dolomitowego) frakcji od 4 do 31,5 mm dobrej jakości wg określonych norm i parametrów na teren gminy Lipnik w ilości ok. 200 ton. 5. Transport 1 tony zakupionego lub własnego kruszywa z żużli stalowniczych frakcji od 0 do 31,5 mm z produkcji bieżącej dobrej jakości wg określonych norm i parametrów na teren gminy Lipnik w ilości ok. 500 ton. Oferowany przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymogom norm i warunków technicznych stosowanych dla kruszyw drogowych. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do dostarczanego towaru atest lub świadectwo jakości, aprobatę techniczną lub deklaracje zgodności z obowiązującą normą. Wybrane partie materiału mogą zostać skierowane na ważenie kontrolne bez uprzedzenia wykonawcy. Wraz z każdą dostawą kruszywa Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu dowodów dostawy Kruszywo będzie dostarczane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego i wysypywane miejscowo w zależności od głębokości ubytków w nawierzchniach dróg. Uzgodnienia dotyczące miejsca i terminu wykonania usługi transportowej będą dokonywane telefonicznie przez pracownika Urzędu Gminy w Lipniku z dwudniowym wyprzedzeniem.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.18.10.00-0, 14.21.22.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

warunki tych zmian określone są we wzorze umowy który stanowi załącznik do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lipnik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Lipniku 27-540 Lipnik 20 pok. nr 23.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Lipniku 27-540 Lipnik 20 pok. nr 19 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Samochód samowyładowczy solówka: 1. Transport 1 tony zakupionego lub własnego kruszywa kamiennego (dolomitowego) frakcji od 0 do 31,5 mm dobrej jakości wg określonych norm i parametrów na teren gminy Lipnik w ilości ok. 1000 ton..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.18.10.00-0, 14.21.22.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Samochód samowyładowczy solówka: 2. Transport 1 tony zakupionego lub własnego kamienia odpadowego SMERDYNA dobrej jakości na teren gminy Lipnik w ilości ok. 500 ton..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.18.10.00-0, 14.21.22.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Samochód samowyładowczy solówka 3. Transport 1 tony zakupionego lub własnego kruszywa kamiennego (dolomitowego) frakcji od 0 do 63 mm dobrej jakości wg określonych norm i parametrów na teren gminy Lipnik w ilości ok. 500 ton..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.18.10.00-0, 14.21.22.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Samochód samowyładowczy z naczepą: 4. Transport 1 tony zakupionego lub własnego kruszywa kamiennego (dolomitowego) frakcji od 4 do 31,5 mm dobrej jakości wg określonych norm i parametrów na teren gminy Lipnik w ilości ok. 200 ton..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.18.10.00-0, 14.21.22.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Samochód samowyładowczy z naczepą: 5. Transport 1 tony zakupionego lub własnego kruszywa z żużli stalowniczych frakcji od 0 do 31,5 mm z produkcji bieżącej dobrej jakości wg określonych norm i parametrów na teren gminy Lipnik w ilości ok. 500 ton..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.18.10.00-0, 14.21.22.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 Informację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta 2014-04-25
Opublikował: Mariusz Olech 2014-04-25 13:51:24
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2014-04-25 13:57:30
Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.