Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów

 

Lipnik: Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów


Numer ogłoszenia: 148670 - 2014; data zamieszczenia: 05.05.2014


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 59441 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8691410, 8691419, faks 15 8691754.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów Przebudowa istniejącego wodociągu wykonanego z rur azbestowych oraz stalowych uszkodzonych odcinek od pkt 3 do pkt 4 -fi110 L=180 mb zasuwy fi 100 -2 kpl , hydranty podziemne HP80- 1 kpl , przyłącza z rur fi 40PE z włączeniem w miejsce istniejącego przyłącza fi40PE L= 13+13+14+14+14 =62 mb , fi 50 - 16 +21+21+3=61mb wykonanie dezynfekcji i płukania wodociągu i przyłączy , ułożenie taśmy sygnalizacyjnej nad wodociągiem ,roboty ziemne i - wykop pod wodociąg , oraz roboty ręczne przy budynkach mieszkalnych po terenie działek oraz przy kanale ciepłowniczym pod wodociąg i przyłącza od pkt 1 do Hp ist,, L=180.00 mb + 9.0 m , hydrant HP8- -1 kpl przyłącza ; fi 40PE = 6+7+8+6+5+5+4+7 =48 m fi 50 L= 24 mb Pkt 1 - wbudować trójnik 11/110/110 szt. 1 , przyłącza do budynków fi50 PE L= 70 +14 = 84 m , fi 40 - 35 m Szczegółowy zakres robót zawierają przedmiary robót oraz dokumentacja techniczna. Wykonawca wykona pełną obsługę geodezyjną przedmiotu umowy w tym inwentaryzację podwykonawczą inwestycji. Całość materiałów zabezpiecza Wykonawca..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.31.30-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe JUSGAZ Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe JUSGAZ Radosław Szlichta, ul. Rynek 37, 27-600 Koprzywnica, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 119275,89 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 63927,18

  • Oferta z najniższą ceną: 63927,18 / Oferta z najwyższą ceną: 125845,85

  • Waluta: PLN.

 Informację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta 2014-05-05
Opublikował: Mariusz Olech 2014-05-05 10:48:02
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2014-05-05 10:49:23
Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.