Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Lipnik: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
Numer ogłoszenia: 187556 - 2014; data zamieszczenia: 03.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 110954 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8691410, 8691419, faks 15 8691754.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1. Remont drogi gminnej nr 337028 T Helenówek - Maryncin na odcinku 970 mb od km 0 + 000 do km 0+680 oraz od km 0 + 710 do km 1 + 000 2. Remont drogi gminnej nr 337003 T Słabuszewice Wesołówka na odcinku 580 mb od km 1 + 002 do km 1+582 3. Remont drogi gminnej nr 337001 T Gołębiów Szlachecki - Wesołówka na odcinku 585 mb od km 3 + 091 do km 3+676.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum Firm Lider Konsorcjum Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów S.A partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A, ul Białobrzeska 159, 37-110 Żołynia, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 426829,27 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 412151,49

  • Oferta z najniższą ceną: 412151,49 / Oferta z najwyższą ceną: 463682,40

  • Waluta: PLN.

 Informację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta 2014-06-03
Opublikował: Mariusz Olech 2014-06-06 14:33:21
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2014-06-06 14:34:40
Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.