Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Unieważnione dnia 28.07.2014 r. Zapytanie ofertowe na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

           Urząd Gminy w Lipniku zaprasza Państwa do składania oferty cenowej na realizację zadania: „Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie” obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, realizowanego z  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

 

I. Zamawiający:

Gmina Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik

NIP  863-160-59-17

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie” obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie. Szczegółowy zakres robót przedstawiono w przedmiarach robót, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

 

III. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji – do 25.08.2014 r

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być:

-opatrzona pieczątką firmową,

-posiadać datę sporządzenia,

-zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

-podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

V. Miejsce i termin złożenia oferty:

1. Oferta powinna być złożona na adres:

Urząd Gminy w Lipniku, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, lub przesłana mailem na adres informatyk@lipnik.pl , do dnia 30 lipca 2014 roku do godz. 10:00.

2. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 30 lipca 2014 roku, o godz. 11:00, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego.

3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostaną zwrócone bez otwierania i nie będą podlegały procesowi oceny.

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

VI. Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert kierując się następującymi kryteriami:

Cena - kryterium wagowe – 100 %

VII. Opis sposobu obliczania ceny:

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto, będącej przedmiotem zamówienia, powiększonej
o obowiązujący podatek VAT.

VIII. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

1.O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie lub telefonicznie.  

2.W terminie 5 dni od dnia powiadomienia  o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.

IX. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela: Mariusz Olech tel. 15 8691410

X. Załączniki.

Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1

Przedmiary robót – załącznik nr 2

Z up. Wójta

 

Rafał Smoliński

Zastępca Wójta Gminy

 Informację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta 2014-07-22
Opublikował: Mariusz Olech 2014-07-22 14:01:07
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2014-07-28 11:29:48
Rejestr zmian dla: Unieważnione dnia 28.07.2014 r. Zapytanie ofertowe na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.