Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Kielcach o/Obrazów

Numer rachunku : 65 8493 0004 0190 0306 8202 0001

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Lipnik: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
Numer ogłoszenia: 165312 - 2012; data zamieszczenia: 22.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 119066 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8691410, 8691419, faks 015 8691754.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Remont drogi gminnej nr 001464 T Usarzów - Michalin na odcinku 765 mb szerokość jezdni 3,5 mb Remont drogi gminnej nr 001450 T Łownica - Kolonia Garbowie na odcinku 1185 mb szerokość jezdni 4,00 mb w/w odcinki o nawierzchni bitumicznej układanej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie Na projektowanych odcinkach założono wzmocnienie istniejącej konstrukcji poprzez uzupełnienie istniejącej podbudowy materiałem kamiennym - mieszanka sortowana 0 - 63 mm o grubości średnio 10-15 cm na całej szerokości, a następnie położenie dwóch warstw z mieszanki mineralno - bitumicznej: warstwa wiążąca o grubości 4 cm warstwa ścieralna o grubości 4 cm Szczegółowy zakres robót zawierają przedmiary robót oraz dokumentacja techniczna. Całość materiałów zabezpiecza Wykonawca.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.05.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp z o.o., ul. Ćmielowska 4, 27-500 Opatów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 486653,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 502684,22

  • Oferta z najniższą ceną: 502684,22 / Oferta z najwyższą ceną: 615133,59

  • Waluta: PLN.Informację wytworzył: Rafał Smoliński 2012-05-22
Opublikował: Mariusz Olech 2012-05-22 10:58:00
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2012-06-19 14:11:35
Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.