Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Uwaga sprostowanie z dnia 21.10.2014 r. Zapytanie ofertowe na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie

 

UWAGA!!! Sprostowanie z dnia 21.10.2014 r. - plik .pdf- POBIERZ

 

Lipnik, 17.10.2014

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Gmina Lipnik zaprasza Państwa do składania oferty cenowej na realizację zadania: „Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie” obejmujące zakup mebli i wyposażenia wypoczynkowego dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, realizowanego z  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”.

 

I. Zamawiający:

Gmina Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik

NIP  863-160-59-17

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie” obejmujące zakup mebli i wyposażenia wypoczynkowego dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie. Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiono i wykazie, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Uwaga ! Ilekroć w wykazie zamawianych materiałów wskazano markę lub pochodzenie produktu należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że oferowane materiały lub meble będą charakteryzowały się wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w w/w dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone  przez Zamawiającego.

III. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji – do 05.11.2014 r

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać szczegółowy wykaz zamawianych materiałów wraz z ich ceną jednostkową brutto zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

-opatrzona pieczątką firmową,

-posiadać datę sporządzenia,

-zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

-podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

V. Miejsce i termin złożenia oferty:

1. Oferta powinna być złożona na adres:

Urząd Gminy w Lipniku, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, lub przesłana mailem na adres informatyk@lipnik.pl , do dnia 23 października 2014 roku do godz. 9:00.

2. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 23 października 2014 roku, o godz. 9:30, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego.

3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostaną zwrócone bez otwierania i nie będą podlegały procesowi oceny.

4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

VI. Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert kierując się następującymi kryteriami:

Cena - kryterium wagowe – 100 %

VII. Opis sposobu obliczania ceny:

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Oferent jest zobowiązany do podania ceny netto, będącej przedmiotem zamówienia, powiększonej
o obowiązujący podatek VAT.

VIII. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

1.O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie lub telefonicznie.  

2.W terminie 5 dni od dnia powiadomienia  o wyborze oferty Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Oferenta.

IX. Dodatkowe informacje

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia bądź zwiększenia zakresu zamówienia,
w zależności od cen przedstawionych przez oferentów do przedmiotowego zapytania

Dodatkowych informacji udziela: Wojciech Zdyb,  Mariusz Olech tel. 15 8691410

X. Załączniki.

Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1

Wykaz zamawianych materiałów - druk ofertowy – załącznik nr 2

Z up. Wójta

mgr Rafał Smoliński

Zastępca Wójta GminyInformację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta 2014-10-17
Opublikował: Mariusz Olech 2014-10-17 15:10:57
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2014-10-21 12:09:15
Rejestr zmian dla: Uwaga sprostowanie z dnia 21.10.2014 r. Zapytanie ofertowe na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.