Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Uwaga wyjaśnienia z dnia 17.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych

 

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 17.12.2014 - plik .pdf - POBIERZ

 

Lipnik: Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych


Numer ogłoszenia: 411084 - 2014; data zamieszczenia: 16.12.2014


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik , Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8691410, 8691419, faks 15 8691754.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.lipnik.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie od 01 luty 2015 roku do 31 stycznia 2020 roku pełnej obsługi bankowej budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych, tj: 1) Ośrodek Pomocy Społecznej, 2) Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej, 3) Gminna Biblioteka Publiczna, 4) Gminny Ośrodek Kultury, 5) Zespół Szkół w Lipniku, 6) Zespół Szkół we Włostowie. 1.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) otwarcie, prowadzenie i likwidacja oprocentowanego rachunku bieżącego budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy oraz oprocentowanych rachunków pomocniczych obejmujących budżet Gminy Lipnik i jednostki organizacyjne Gminy, 2) możliwość otwarcia i prowadzenia innych oprocentowanych rachunków bieżących i pomocniczych, których konieczność utworzenia powstanie po stronie zamawiającego, w trakcie obowiązywania umowy, 3) potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, 4) realizację poleceń przelewów krajowych i zagranicznych zarówno w formie papierowej jak i w formie systemu bankowości elektronicznej za pomocą Internetu: a) realizacja poleceń przelewu na rachunki zamawiającego, b realizacja poleceń przelewu na rachunki w innych bankach, 5) prowadzenie obsługi kasowej w banku w miejscowości Lipnik 6) sporządzanie dziennych wyciągów bankowych wraz z załącznikami ze wszystkich prowadzonych rachunków i ich udostępnianie przez bank w wersji papierowej , bądź równoważnej z nią. Wyciągi muszą identyfikować dokonane operacje i stwierdzać saldo otwarcia i zamknięcia rachunków, 7) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych, na wniosek zamawiającego, 8) wydawanie historii rachunków, na wniosek zamawiającego, 9) zapewnienie użytkowania systemu bankowości elektronicznej, 10) potwierdzanie sald rachunków bankowych, 11) zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach, na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy, 12) gotowość przyjmowania lokat terminowych, 13) świadczenie nieodpłatne następujących usług bankowych: a)sporządzanie wyciągów bankowych wraz z papierowymi wtórnikami na koniec dnia w którym nastąpi obrót na rachunku (potwierdzenie salda) b) wydanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku oraz innych opinii i zaświadczeń a także wydawanie historii rachunków. c) zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie oraz nie pobieranie opłat za użytkowanie systemu i przeszkolenie pracowników d) zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat i wypłat gotówkowych dokonanych na rzecz Gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych. e) prowadzenie obsługi kasowej w banku w miejscowości Lipnik 2. Warunki prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia: 1) zamawiający zobowiązuje wykonawcę do otwarcia, prowadzenia i likwidacji rachunków bankowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 2) wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę wpłat gotówkowych i wypłat gotówkowych dokonywanych przez zamawiającego oraz jego jednostek na rachunki zamawiającego oraz jego jednostek, 3) zamawiający zastrzega limity: a) dziennych wpłat gotówkowych bez ograniczeń kwotowych, b) dziennych wypłat gotówkowych bez ograniczeń kwotowych, bez wcześniejszego powiadamiania banku. 4) limity dotyczą wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy, traktowanych jednostkowo. 5) zamawiający wymaga, aby wykonawca zapewnił nieodpłatnie podłączenie do systemu elektronicznej obsługi bankowej, instalację niezbędnego oprogramowania i jego aktualizacji, świadczenie serwisu oprogramowania, a także przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi w/w serwisu, 6) w przypadku awarii systemu elektronicznej obsługi bankowej, zamawiający wymaga bezzwłocznego podjęcia działań, w celu zapewnienia sprawnej obsługi. 7) W ramach systemu elektronicznej obsługi bankowej Wykonawca zapewni zamawiającemu w szczególności: a) bezpieczeństwo danych w w/w systemie, b) jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie, z możliwością równoczesnego dokonywania operacji na tych samych lub różnych rachunkach bankowych, c) realizację zleceń płatniczych ze wszystkich rachunków bankowych, w ramach dostępnych środków, d) składanie poleceń przelewu z data przyszłą, z możliwością ich przeglądania, modyfikacji i usuwania przed wysłaniem do banku, e) możliwość uzyskania w czasie rzeczywistym pełnej informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bankowych zamawiającego, f) możliwość nadawania i odbierana uprawnień do dokonywania czynności płatniczych w systemie w czasie rzeczywistym przez wyznaczonych administratorów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy, g) tworzenia zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, h) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach bankowych, i) tworzenie w systemie archiwum zrealizowanych zleceń płatniczych oraz wyciągów bankowych, j) generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu oraz wyciągów bankowych niewymagających uwierzytelnienia bankowego, 8) wykonawca zapewni sprawne funkcjonowanie systemu elektronicznej obsługi, 9) zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych w innych bankach, niż bank wybrany w ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ewentualne gromadzenie środków na lokatach terminowych odbywać się będzie według dyspozycji zamawiającego. 3. Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie. W przypadku łączenia, przekształcenia bądź utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy, Wykonawca podpisze z nimi umowy na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostały określone w przedmiotowym postępowaniu. Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy zostaną zawarte odrębne umowy obsługi bankowej na warunkach będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego, według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki. Zamawiający wymaga, aby bank stosował warunki podane w ofercie dotyczące opłat i oprocentowania środków w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy, które posiadają lub otworzą rachunki w banku w wyniku rozstrzygnięcia przetargu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4, 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2020.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca przedłoży zezwolenie uprawniające go do wykonywania czynności bankowych zgodnie z przepisami z dnia 29 stycznia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. Z 2012r poz 1376 ze zam) lub inny dokument potwierdzający iż jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także dokument lub dokumenty, pełnomocnictwa z których będzie wynikało uprawnienie do podpisywania oferty.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje placówką banku (oddziałem, filią, punktem kasowym ) na terenie miejscowości Lipnik lub będzie dysponował placówką banku i złoży oświadczenie o gotowości utworzenia placówki banku (oddziału, filii, punktu kasowego) na terenie miejscowości Lipnik zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SWIZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.lipnik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lipnik 27-540 Lipnik 20 pok nr 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lipnik 27-540 Lipnik 20 pok nr 19 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Informację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta 2014-12-16
Opublikował: Mariusz Olech 2014-12-16 11:35:14
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2014-12-18 11:40:51
Rejestr zmian dla: Uwaga wyjaśnienia z dnia 17.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.