Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Ogłoszenie o udzieleniu zamównia na zadanie: Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu

 

Lipnik: Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu


Numer ogłoszenia: 39895 - 2015; data zamieszczenia: 23.03.2015


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 23752 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8691410, 8691419, faks 15 8691754.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu na odcinku od km 0+000 do km 0+450 o długości 450,00 mb. i szerokości 5,50 i 5,00 mb o nawierzchni bitumicznej. Na całej długości przebudowywanej drogi zakłada się obustronne ograniczenie nawierzchni jezdni krawężnikiem betonowym 15x30 cm układanym na ławie betonowej z oporem. Na przebudowywanym odcinku założono po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej jej wyrównanie mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości średnio 75 kg/m2, ułożenie warstwy pośredniej z geosyntetyku, ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 5 cm. Na chodniku założono nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm układanej na podsypce cementowo- piaskowej lub grysie o uziarnieniu 0-7 mm gr. 5 cm. Odcinek długości 630m. Zjazdy w ciągu chodnika, na drogi boczne oraz zatoki postojowe w technologii - o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. Przewidziano również modernizację istniejących skrzyżowań poprzez korektę promieni włączeń oraz wyprowadzenie rozjazdów na drogi przyległe. Odwodnienie korpusu drogowego powierzchniowe poprzez odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne w kierunku od drogi. Przewidziano również wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PEHD SN8 o średnicy 400 mm o długości 51 mb z włączeniem do istniejącego naturalnego zbiornika wodnego na odparowanie. W celu usprawnienia odwodnienia na całej długości krawężnika przewidziano wykonanie ścieku przykrawężnikowego szerokości 20 cm z kostki brukowej betonowej gr 6 cm układanego na ławie betonowej gr 15 cm. W ramach przebudowy przewidziano ustawienie oznakowania pionowego w ilości 22 szt. oraz wykonanie oznakowania poziomego. Na chodniku w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową przewidziano ustawienie barier łańcuchowych o długości 15 m, montaż oświetlenia ulicznego hybrydowego (solarno-wiatrowego) w ilości 1 szt. oraz wymianę starych opraw oświetleniowych na istniejących słupach (12 szt.) na oprawy LED. Szczegółowy zakres robót zawierają przedmiary robót oraz dokumentacja techniczna. Wykonawca wykona pełną obsługę geodezyjną przedmiotu umowy w tym inwentaryzację powykonawczą inwestycji. Całość materiałów zabezpiecza Wykonawca..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 15.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Usługi Remontowo Budowlane Jakub Śliwiński, Andruszkowice 8, 27-650 Samborzec, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 430894,31 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 462707,86

  • Oferta z najniższą ceną: 462707,86 / Oferta z najwyższą ceną: 678495,80

  • Waluta: PLN.

 Informację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta 2015-03-23
Opublikował: Mariusz Olech 2015-03-23 09:09:46
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2015-03-23 09:11:07
Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o udzieleniu zamównia na zadanie: Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.