Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Uwaga wyjaśnienie z dnia 29.06.2015r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 2 873 967,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 72 400,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 801 567,00 zł.

Lipnik: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 2 873 967,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 72 400,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 801 567,00 zł.


Numer ogłoszenia: 153620 - 2015; data zamieszczenia: 24.06.2015


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ z dnia 29.06.2015 - plik .pdf - POBIERZ

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 26.06.2015 - plik .pdf - POBIERZ

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik , Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8691410, 8691419, faks 15 8691754.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.lipnik.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 2 873 967,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 72 400,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 801 567,00 zł..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 2873967,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 72400,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 801 567,00 zł. I. Okres kredytowania :od dnia podpisania umowy do 31.12.2025r. II. Kredyt w PLN. III. Kwota kredytu: Kredyt w kwocie do 2 873 967,00 będzie wykorzystany sukcesywnie w miarę potrzeb najpóźniej do 31.12.2015r. Kredyt uruchomiony będzie w formie przelewu na rachunek bankowy zamawiającego o brzmieniu: Gmina Lipnik. Rachunek Nr: 65 8493 0004 0190 0306 8202 0001 Kredyt będzie uruchomiony w dwóch transzach: I transza w kwocie 1 991 359.00 zł płatna w terminie do 31 .07.2015r. II transza w kwocie 882 608.00 zł płatna w terminie do 29 .12.2015r. 1. Kredyt oprocentowany w okresie karencji spłaty według zmiennej stawki WIBOR 1M na dzień 24.04.2015r. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości bez żadnych dodatkowych opłat, prowizji itp. ze strony zamawiającego na rzecz Banku. W przypadku Banku potrzeby wykorzystania Kredytu w pełnej wartości zamawiający poinformuje Bank o tym fakcie pisemnie. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty całości kredytu jak również wydłużenie spłaty kredytu bez dodatkowych opłat, prowizji itp. ze strony zamawiającego. 4. Karencja w spłacie kredytu do 31.12.2020r. Spłata kredytu planowana jest na lata 2021-2025 i odsetek na lata 2015-2025r. 5. Spłata odsetek będzie następowała w okresach miesięcznych w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, począwszy od miesiąca następnego po uruchomieniu kredytu. 6. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 7. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, iż oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 1M powiększone o marżę banku. Kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, równej stopie WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych na rynku międzybankowym powiększonego o marżę procentową banku. 8. W sytuacji, gdy kredyt zostanie spłacony wcześniej odsetki liczone będą do dnia faktycznej spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacji i innych opłat. 9.Zamawiający zastrzega zmianę terminu wykorzystania kredytu nie ponosząc z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat. Kredyt będzie wykorzystany najpóźniej do 31 grudnia 2015r..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Decyzje Prezesa Narodowego Banku Polskiego o wyrażeniu zgody na utworzenie Banku lub zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności przez Bank lub inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe z dnia 31 stycznia 1989r. Wykonawcy - instytucje kredytowe w rozumieniu art 4 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo Bankowe muszą dostarczyć zezwolenie wydane przez właściwe władze nadzorcze państwa macierzystego, obejmujące swoim zakresem wykonanie czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust 1pkt 3 ustawy Prawo Bankowe.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

warunki zmian postanowień umowy zawarte są w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lipnik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lipnik 27-540 Lipnik 20 Pokój nr 19.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lipnik 27-540 Lipnik 20 Pokój nr 35.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.