Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 2 873 967,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 72 400,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 801 567,00 zł.

 

Lipnik: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 2 873 967,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 72 400,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 801 567,00 zł.


Numer ogłoszenia: 179516 - 2015; data zamieszczenia: 16.07.2015


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 153620 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8691410, 8691419, faks 15 8691754.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 2 873 967,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 72 400,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 801 567,00 zł..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 2873967,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 72400,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 801 567,00 zł. I. Okres kredytowania :od dnia podpisania umowy do 31.12.2025r. II. Kredyt w PLN. III. Kwota kredytu: Kredyt w kwocie do 2 873 967,00 będzie wykorzystany sukcesywnie w miarę potrzeb najpóźniej do 31.12.2015r. Kredyt uruchomiony będzie w formie przelewu na rachunek bankowy zamawiającego o brzmieniu: Gmina Lipnik. Rachunek Nr: 65 8493 0004 0190 0306 8202 0001 Kredyt będzie uruchomiony w dwóch transzach: I transza w kwocie 1 991 359.00 zł płatna w terminie do 31 .07.2015r. II transza w kwocie 882 608.00 zł płatna w terminie do 29 .12.2015r. 1. Kredyt oprocentowany w okresie karencji spłaty według zmiennej stawki WIBOR 1M na dzień 24.04.2015r. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości bez żadnych dodatkowych opłat, prowizji itp. ze strony zamawiającego na rzecz Banku. W przypadku Banku potrzeby wykorzystania Kredytu w pełnej wartości zamawiający poinformuje Bank o tym fakcie pisemnie. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty całości kredytu jak również wydłużenie spłaty kredytu bez dodatkowych opłat, prowizji itp. ze strony zamawiającego. 4. Karencja w spłacie kredytu do 31.12.2020r. Spłata kredytu planowana jest na lata 2021-2025 i odsetek na lata 2015-2025r. 5. Spłata odsetek będzie następowała w okresach miesięcznych w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, począwszy od miesiąca następnego po uruchomieniu kredytu. 6. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 7. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, iż oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 1M powiększone o marżę banku. Kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, równej stopie WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych na rynku międzybankowym powiększonego o marżę procentową banku. 8. W sytuacji, gdy kredyt zostanie spłacony wcześniej odsetki liczone będą do dnia faktycznej spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacji i innych opłat. 9.Zamawiający zastrzega zmianę terminu wykorzystania kredytu nie ponosząc z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat. Kredyt będzie wykorzystany najpóźniej do 31 grudnia 2015 r.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu, ul. Sokola 12, 39-400 Tarnobrzeg, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 739654,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 623758,92

  • Oferta z najniższą ceną: 761995,92 / Oferta z najwyższą ceną: 623758,92

  • Waluta: PLN.

 Informację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta 2015-07-16
Opublikował: Mariusz Olech 2015-07-16 14:15:31
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2015-07-16 14:16:49
Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 2 873 967,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 72 400,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 801 567,00 zł.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.