Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego - Uzupełnienie z dnia 11.10.2016 r.

11/10/2016    S196    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Bezpośrednie udzielenie zamówienia 

Polska-Lipnik: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2016/S 196-353900

Gmina Lipnik, Lipnik 20, Osoba do kontaktów: Marcin Zieliński, Lipnik 27-540, Polska. Tel.: +48 158691419. Faks: +48 158691754. E-mail: inwestycje@lipnik.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 24.11.2015, 2015/S 227-412390)

Przedmiot zamówienia:
CPV:60112000

Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Zamiast: 

VI.1) Informacje dodatkowe:

Przewidywana data bezpośredniego

zawarcia umowy 30.11.2016.

Powinno być: 

VI.1) Informacje dodatkowe:

Przewidywana data bezpośredniego

zawarcia umowy 30.11.2017.

------------------------------------------
26/05/2016    S100    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Bezpośrednie udzielenie zamówienia 

Polska-Lipnik: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2016/S 100-178454

Gmina Lipnik, Lipnik 20, Osoba do kontaktów: Marcin Zieliński, Lipnik 27-540, POLSKA. Tel.: +48 158691419. Faks: +48 158691754. E-mail: inwestycje@lipnik.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 24.11.2015, 2015/S 227-412390)

Przedmiot zamówienia:
CPV:60112000

Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Zamiast: 

II.3) Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

VI.1) Informacje dodatkowe:

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia: art 19 ust.1 pkt 2 ustawy z 16.12.2010 o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011, nr 5, poz 13 z późn zmianami lub art.19 ust. 1 pkt 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

— .

Sekcja V Udzielenie zamówienia

— .

VI.1) Informacje dodatkowe:

— .

Powinno być: 

II.3) Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia).

VI.1) Informacje dodatkowe:

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia: art 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z 16.12.2010 o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011, nr 5, poz 13 z późn. zmianami lub art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Umowa będzie miała formę koncesji na usługi.

Sekcja V Udzielenie zamówienia

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna, ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Polska.

VI.1) Informacje dodatkowe:

Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy 30.11.2016.

-----------------------------------------------
24/11/2015    S227    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne - Bezpośrednie udzielenie zamówienia
I.II.A.IV.VI.

Polska-Lipnik: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

 

2015/S 227-412390

 

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

 

Standardowy formularz na potrzeby publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej informacji zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 na rok przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub rok przed bezpośrednim przyznaniem zamówienia.

Rozporządzenia nr 1370/2007

Sekcja I: Właściwy organ

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Lipnik
Lipnik 20
Osoba do kontaktów: Marcin Zieliński
27-540 Lipnik
POLSKA
Tel.: +48 158691419
E-mail: inwestycje@lipnik.pl
Faks: +48 158691754

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.lipnik.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj właściwego organu
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: administracja publiczna

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu:
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Lipnik.

II.1.2)Rodzaj zamówienia, dziedzina(-y), której(-ych) dotyczą usługi transportu publicznego
Kategoria usług: nr T-05: Usługi transportu autobusowego (miejskie/regionalne)
Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznegoGłówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Transport pasażerski.

Kod NUTS PL332

II.1.3)Krótki opis zamówienia
Publiczny transport zbiorowy na liniach użyteczności publicznej w zakresie gminnych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym. Przewóz osób w gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych użyteczności publicznej lub sieci komunikacyjnej przebiegających na obszarze Gminy Lipnik.

II.1.4)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60112000

II.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa: nie

II.2)Ilość i/lub wartość usług:

II.3)Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie: 1.1.2017
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

II.4)Krótki opis rodzaju i zakresu robót budowlanych

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
na małą skalę (art. 5 ust. 4 rozporządzenia 1370/2007)
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny:
IV.3.2)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
IV.3.3)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.3.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.3.5)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.6)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje dodatkowe:
Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenia zamówienia nie wcześniej niż jeden rok od chwili opublikowania niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Przewidywany tryb udzielenia zamówienia: art 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16.12.2010 o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011, nr 5, poz. 13 z późn. zmianami lub art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z 16.12.2010 o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011, nr 5, poz. 13 z późn. zmianami) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.
VI.2)Procedury odwoławcze
VI.2.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.2.2)Składanie odwołań
VI.2.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.3)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:19.11.2015Informację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta 2015-11-19
Opublikował: Mariusz Olech 2015-11-24 14:34:02
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2016-10-11 14:27:19
Rejestr zmian dla: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego - Uzupełnienie z dnia 11.10.2016 r.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.