Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipnik w 2016 roku

Urząd Gminy w Lipniku

27-540 Lipnik 20

tel. (15) 8691419

 Lipnik, dnia 17.02.2016 r.

 Znak: RG - IV. 6230.2.2016

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych

 równowartości kwoty 30 000 euro

 

 

Urząd Gminy w Lipniku

27-540 Lipnik

 

tel. (15) 869 14 19, fax. (015) 869 17 54

email: inwestycje@lipnik.pl

 

 

 

Urząd Gminy w Lipniku zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu  gminy Lipnik
w 2016 roku"

 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest :

a)  Odbiór i załadunek odpadów zawierających azbest z nieruchomości z terenu Gminy Lipnik wraz z uprzednim zabezpieczeniem i przygotowaniem odbieranych odpadów poprzez pakowanie ich
w folie o grubości 0,2 mm lub worki BIG- BAG,

b) Transport odpadów z wykorzystaniem samochodów odpowiednio przystosowanych do przewozu materiałów niebezpiecznych,

c)   Unieszkodliwianie odpadów azbestowych na składowisku odpadów niebezpiecznych,

d)  Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej i powykonawczej wraz z dopełnieniem wszelkich formalności administracyjnych.

 

Szacunkowa ilość odpadów azbestowych do usunięcia z nieruchomości z terenu Gminy Lipnik wyniesie: 24,92 Mg.

 

   2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego – w Urzędzie Gminy Lipnik, 27-540 Lipnik, pok. nr 24 od poniedziałku do piątku
w godz. 7:15 – 15:15 lub telefonicznie pod numerem tel. (15) 8 691 419 , wew. 46.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Katarzyna Szydlak.

 

3. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany  termin  realizacji  zamówienia   –   od podpisania umowy do 31.08.2016 r.

 

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

3)      dysponują odpowiednim potencjałem technologicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4)   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5)   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Spełnienie   w/w   warunków ,  należy   potwierdzić   poprzez   złożenie   z  ofertą  stosownego

oświadczenia wg. załącznika nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Uwaga:

Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców przy realizacji przedmiotowego zadania.


 

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu  potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  zgodnie z formularzem stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

2) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności składa następujące dokumenty:

a)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b)      aktualną umowę  z  firmami  przyjmującymi  wyroby zawierające azbest do  utylizacji,

c)      uprawnienia  wydane przez  właściwy organ w zakresie wytworzenia i transportu odpadów  niebezpiecznych zawierających azbest zgodnie  z  ustawą o  odpadach.

3) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia składa oświadczenie zgodnie z formularzem stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Uwaga! Dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 

6. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Jedynym kryterium oceny ofert (100%) będzie cena całkowita za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. 1 wynikająca z oferty cenowej sporządzonej przez wykonawcę zgodnie
z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

 

 1. 7.      Opis sposobu przygotowania ofert.
  1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
   1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
   2. Zamówienie nie może być powierzone do realizacji podwykonawcy.
   3. Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej w języku polskim.
   4. Do oferty należy dołączyć komplet dokumentów żądanych w punkcie 5 niniejszego zaproszenia. Wszelkie kserokopie zaświadczeń i innych dokumentów dołączonych do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną
    do występowania w imieniu firmy.
   5. Oferta musi zawierać cenę  za 1 Mg.
   6. Wszelkie poprawki muszą być dokonane w sposób czytelny i opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.
   7. Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty zawierające informacje były ponumerowane i połączone w sposób gwarantujący jej nienaruszalność.

       Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

 1. Ofertę  należy  złożyć  w  jednej  kopercie oznakowanej nazwą Wykonawcy oraz zaadresowanej i podpisanej w sposób następujący:

„Oferta na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu  gminy Lipnik”

 

8. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku, 27-540 Lipnik, pokój nr 19. Termin składania ofert upływa dnia 03.03.2016 r. o godz. 1000

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w  Lipniku, 27-540 Lipnik, pokój nr 24 w dniu 03.03.2016 r. o godz. 1015.

 

9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana pisemnie.

 

10. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

Spis załączników:

 1. Oferta.
 2. Oświadczenie oferenta.

 

 

                                                                                                                                       Wójt

                                                                                                                                 Józef BuliraInformację wytworzył: Józef Bulira - Wójt Gminy 2016-02-17
Opublikował: Mariusz Olech 2016-02-17 16:42:56
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2016-02-17 16:50:17
Rejestr zmian dla: Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipnik w 2016 roku

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.