Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2016

Lipnik: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2016

 
Numer ogłoszenia: 53546 - 2016; data zamieszczenia: 10.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik , Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8691410, 8691419, faks 15 8691754.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.lipnik.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2016 o łącznej ilości ok. 3200 ton. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadebrania lub nieodebrania materiału w ilości wyżej określonej. W cenę wlicza się: cena 1 tony materiału, załadunek, transport materiału, rozładunek na terenie gminy Lipnik. Kierowca samochodu ciężarowego dostarczającego kruszywo zobowiązany jest do rozciągnięcia kruszywa po drodze zgodnie ze wskazówkami operatora (równiarki, koparki) lub innej osoby upoważnionej. Samochód samowyładowczy solówka:1.Transport 1 tony zakupionego lub własnego kruszywa kamiennego (dolomitowego) frakcji od 0 do 31,5 mm dobrej jakości wg określonych norm i parametrów na teren gminy Lipnik w ilości ok. 1000 ton. 2.Transport 1 tony zakupionego lub własnego kamienia odpadowego SMERDYNA dobrej jakości na teren gminy Lipnik w ilości ok. 500 ton. 3.Transport 1 tony zakupionego lub własnego kruszywa kamiennego (dolomitowego) frakcji od 0 do 63 mm dobrej jakości wg określonych norm i parametrów na teren gminy Lipnik w ilości ok. 1000 ton. 4.Transport 1 tony zakupionego lub własnego kruszywa kamiennego (dolomitowego) frakcji od 4 do 31,5 mm dobrej jakości wg określonych norm i parametrów na teren gminy Lipnik w ilości ok. 200 ton. 5.Transport 1 tony zakupionego lub własnego kruszywa z żużli stalowniczych frakcji od 0 do 31,5 mm z produkcji bieżącej dobrej jakości wg określonych norm i parametrów na teren gminy Lipnik w ilości ok. 500 ton. Oferowany przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymogom norm i warunków technicznych stosowanych dla kruszyw drogowych. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do dostarczanego towaru atest lub świadectwo jakości, aprobatę techniczną lub deklaracje zgodności z obowiązującą normą. Wybrane partie materiału mogą zostać skierowane na ważenie kontrolne bez uprzedzenia wykonawcy. Wraz z każdą dostawą kruszywa Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu dowodów dostawy wraz z wydrukami wagi kopalni z której pobrano materiał. Kruszywo będzie dostarczane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego i wysypywane miejscowo w zależności od głębokości ubytków w nawierzchniach dróg. Uzgodnienia dotyczące miejsca i terminu wykonania usługi transportowej będą dokonywane telefonicznie przez pracownika Urzędu Gminy w Lipniku z dwudniowym wyprzedzeniem..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.18.10.00-0, 14.21.22.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

warunki zmian zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik do niniejszego postępowania

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lipnik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Lipniku 27-540 Lipnik 20, pok nr 23.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Lipniku 27-540 Lipnik 20, pok nr 19 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2016 Samochód samowyładowczy solówka.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Transport 1 tony zakupionego lub własnego kruszywa kamiennego (dolomitowego) frakcji od 0 do 31,5 mm dobrej jakości wg określonych norm i parametrów na teren gminy Lipnik w ilości ok. 1000 ton..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.18.10.00-0, 14.21.22.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2016 Samochód samowyładowczy solówka.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2.Transport 1 tony zakupionego lub własnego kamienia odpadowego SMERDYNA dobrej jakości na teren gminy Lipnik w ilości ok. 500 ton..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.18.10.00-0, 14.21.22.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2016 Samochód samowyładowczy solówka.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 3.Transport 1 tony zakupionego lub własnego kruszywa kamiennego (dolomitowego) frakcji od 0 do 63 mm dobrej jakości wg określonych norm i parametrów na teren gminy Lipnik w ilości ok. 1000 ton..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.18.10.00-0, 14.21.22.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2016 Samochód somowyładowczy z naczepą.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 4.Transport 1 tony zakupionego lub własnego kruszywa kamiennego (dolomitowego) frakcji od 4 do 31,5 mm dobrej jakości wg określonych norm i parametrów na teren gminy Lipnik w ilości ok. 200 ton..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.18.10.00-0, 14.21.22.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2016 Samochód samowyładowczy z naczepą.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 5. Transport 1 tony zakupionego lub własnego kruszywa z żużli stalowniczych frakcji od 0 do 31,5 mm z produkcji bieżącej dobrej jakości wg określonych norm i parametrów na teren gminy Lipnik w ilości ok. 500 ton..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.18.10.00-0, 14.21.22.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

Numer ogłoszenia: 53814 - 2016; data zamieszczenia: 10.03.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 53546 - 2016 data 10.03.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8691410, 8691419, fax. 15 8691754.

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II pkt 1.7.
 • W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2016 Samochód samowyładowczy z naczepą..
 • W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2016 Samochód samowyładowczy solówka..

 

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II pkt 1.7.
 • W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2016 Samochód samowyładowczy z naczepą..
 • W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2016 Samochód samowyładowczy solówka..


Informację wytworzył: Józef Bulira - Wójt Gminy 2016-03-07
Opublikował: Mariusz Olech 2016-03-10 10:39:06
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2016-03-10 11:21:51
Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2016

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.