Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr, nr, 25/1, 25/2 o pow. 3,89 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów

Lipnik, dn. 07.03.2016r

 

Wójt  Gminy w  Lipniku

 ogłasza I przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż


 nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr, nr, 25/1,25/2 o  pow. 3,89 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości  Włostów przeznaczonej  do sprzedaży. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wymienionej nieruchomości posiadającej KW Nr 29089 .

Cena wywoławcza –  38 900,00 zł

Wysokość wadium       3 890,00 zł

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 390,00 zł

W obecnym stanie prawnym sprzedaż w/w nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług(VAT),

zgodnie z art.43 ust.1 pkt.9 w związku z art.2 pkt.33 ustawy z dnia 11 marca 2004r,o podatku od towarów i usług(Dz.U. z 2011r Nr 177 poz.1054 ze zm.).Jeżeli na dzień zbycia nieruchomości, o której mowa wyżej będzie w obrocie prawnym ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu do ceny osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki VAT –obecnie 23%.

 

Przetarg odbędzie się  15 kwietnia  2016 roku o godzinie 1000 w pok. Nr 35 w siedzibie Urzędu Gminy w  Lipniku.

 

Nieruchomość w/w położona jest w miejscowości  Włostów .Wyżej wymienione działki stanowią teren z zadrzewieniem i zakrzaczony samosiejkami drzew i krzewów. Na części działki 25/1 prowadzono działalność wydobywczą kamienia. Kształt nieregularny, teren ze znacznymi spadkami. Nie posiadają one sieci uzbrojenia terenu poza drogą gruntową o średniej dostępności komunikacyjnej. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań Gminy Lipnik nieruchomość ta leży w terenie rolniczym. Teren na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego i nie ogłoszono o przystąpieniu przez gminę Lipnik do sporządzenia planu miejscowego w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości. W ewidencji gruntów działka nr 25/1 oznaczona jako pastwiska klasa IV oznaczone symbolem Ps IV, a działka 25/2 oznaczona jest jako grunty orne w klasie użytków IIIa i IIIb oznaczone symbolem RIIIa i RIIIb.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w terminie do dnia 11 kwietnia 2016 na konto Urzędu Gminy Lipnik nr 65 8493 0004 0190 0306 8202 0001 Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Obrazowie Filia w Lipniku, z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wpłata dotyczy. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego, wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 11 kwietnia 2016r. wadium znalazło się na rachunku organizatora przetargu. Wpłacone wadium zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, zaliczone na poczet nabycia nieruchomości – jeżeli osoba wpłacająca przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygra od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wadium przepada. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i trybie określonym w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1380 , chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego  zezwolenia Cudzoziemiec  zamierzający przystąpić do przetargu zobowiązany jest przedłożyć promesę wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości najpóźniej w chwili otwarcia przetargu.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

-  Oryginału dowodu wpłaty wadium,

-  W przypadku osób fizycznych  - dowodu tożsamości,

- W przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niż przed upływem 3 miesięcy przed ostatecznym terminem składania ofert lub datą przetargu lub innego rejestru właściwego dla danego podmiotu, właściwych pełnomocnictw, dow. tożsamości osób reprezentujących podmiot.

- Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków przedłożenie zgody drugiego małżonka ,o której mowa w art.37§1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U z 2015r, poz.2082 ) na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu : zgoda powinna być wyrażona co najmniej w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym lub poświadczonym przez wójta i określić rodzaj, przedmiot i istotne warunki czynności prawnej, której dotyczy. Wzór zgody małżonka stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu przetargu. Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku  osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie: wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową., odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu przetargu.. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu i nabycia nieruchomości za wylicytowaną przez niego cenę. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby będącej cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920(tekst jedn.Dz.U. z 2014 r poz1380 z późn.zm)  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązana jest do uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości a najpóźniej w chwili otwarcia przetargu przedłożyć promesę wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem zapoznać się z dokumentacją i warunkami przetargu. Szczegółowych informacji o przetargu udziela w Urzędzie Gminy  p. Anna Wójcik pok. Nr 6 w godzinach pracy Urzędu Gminy od 715 do 1515 lub telefonicznie 015 869 14 19 wew. 35. 

   Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronach Urzędu Gminy w Lipniku, w BIP, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipniku oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach a także zamieszczeniu w prasie. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

Wójt      

Józef BuliraInformację wytworzył: Józef Bulira - Wójt Gminy 2016-03-07
Opublikował: Mariusz Olech 2016-03-10 12:39:45
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2016-03-10 12:43:24
Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr, nr, 25/1, 25/2 o pow. 3,89 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.