Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Rejestr zmian

IDTytuł artykułu:Data:
1 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców którzy napóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w wyborach do rad gmin rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów burmistrzów prezydentów miast w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku. 2024-02-19 14:20:38
2 Informacja o uprawnieniach wyborców niepelnosprawnych oraz wyborców którzy najpóżniej w dniu głosowania kończą 60 lat. 2024-02-19 14:16:23
3 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 8 luty 2024 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezplatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych w wyborach do rad gmin,rad powiatów,i sejmików województw oraz wyborów wójtów,burmistrzów,prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku. 2024-02-19 14:07:53
4 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik w sprawie podania do wiadomosci publicznej informacji o okręgach wyborczych ,ich granicach i numerach,liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarzadzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-19 13:58:39
5 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 2 lutego 2024 roku 2024-02-16 11:11:08
6 Karty informacyjne 2024 2024-02-06 09:53:18
7 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za IV kwartał 2023 r. 2024-01-31 14:24:05
8 ZAWIADOMIENIE z dnia 31 stycznia 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2024-01-31 12:53:52
9 ZAWIADOMIENIE z dnia 30 stycznia 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2024-01-30 14:00:32
10 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2024-01-30 09:20:55
11 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, kalendarz W Y B O R C Z Y 2024-01-30 09:20:32
12 Wybory samorządowe 2024 - informacje PKW 2024-01-30 08:55:18
13 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 02 lutego 2024 roku 2024-01-26 15:11:57
14 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od 1.02.2024 r. do 31.01.2028 r. 2024-01-16 10:49:03
15 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa drogi gminnej Lipnik – Lipniczek na odcinku o długości 1980 mb od km 0+000 do km 1+980 2024-01-10 14:35:03
16 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2024-01-05 13:33:14
17 ZARZĄDZENIE Nr 135/2023 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2024 2037 2024-01-05 11:12:28
18 Zarządzenie Nr 136/2023 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na 2024 rok 2024-01-05 09:46:19
19 Uchwała nr 100/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 grudnia 2023 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2024 rok 2024-01-05 09:35:14
20 Uchwała nr 99/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Lipnik w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2024-2037 2024-01-05 09:33:32
21 Uchwała nr 98/2023 VII SO Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2024 rok 2024-01-05 09:30:14
22 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 grudnia 2023 roku 2024-01-05 08:54:48
23 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 2024-01-04 15:31:25
24 Klauzula informacyjna o prztewarzaniu danych osobowych w wyborach ławnika ( wybory uzupełniające ) 2024-01-04 11:05:38
25 Wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika . 2024-01-04 10:44:35
26 Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika . 2024-01-04 10:41:23
27 Wzory oświadczen kandydata na ławnika. 2024-01-04 10:39:34
28 Informacja dotycząca naboru uzupełniającego kandydatów na ławników w kadencji 2024 -2027. 2024-01-04 10:34:09
29 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 27 grudnia 2023 roku 2023-12-21 14:08:32
30 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 grudnia 2023 roku 2023-12-11 12:56:37
31 Raport o stanie Gminy Lipnik za 2022 rok 2023-12-04 14:01:12
32 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2022 radnego gminy Lipnik P. Modras Andrzej. 2023-11-30 09:38:32
33 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 grudnia 2023 roku 2023-11-28 22:48:05
34 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2022 P. Danuty Polit Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lipniku. 2023-11-24 08:57:39
35 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2022 P. Grzegorza Paradowskiego Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku. 2023-11-23 11:46:59
36 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2022 P. Edyty Klocek , Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku. 2023-11-23 11:42:11
37 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2022 radnej gminy Lipnik P. Różycka Monika. 2023-11-23 11:38:10
38 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2022 radnego gminy Lipnik P. Strawczyński Marian. 2023-11-23 11:34:13
39 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2022 radnego gminy/Przewodniczącego Rady Gminy Lipnik P. Mazur Stanisław . 2023-11-23 11:29:54
40 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2022 radnego gminy Lipnik P. Franciszek Stępień. 2023-11-23 11:15:31
41 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej nr 337002T Kleczanów – Międzygórz w miejscowości Gołębiów i Międzygórz na odcinku 2410 mb od km 0+000 do km 2+410 2023-11-22 16:33:17
42 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 listopada 2023 roku 2023-11-20 11:57:17
43 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 06 listopada 2023 roku 2023-10-31 17:45:55
44 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lipnik i Włostów 2023-10-31 15:36:44
45 KWARTALNA INFORMACJA z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2023 roku 2023-10-31 14:43:29
46 Panie/ Panowie / Obwodowe Komisje Wyborcze : W załączeniu podaje do publicznej wiadomości Wyciag z Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach z dnia 13 października 2023 roku z informacją o unieważnieniu listy nr 8 KW Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 2023-10-14 12:22:27
47 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Adamów i Kaczyce 2023-10-13 13:43:42
48 Aktualizacje planu postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2023 roku przez Gminę Lipnik 2023-10-13 13:36:15
49 Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania 2023-10-06 13:10:41
50 Klauzula informacyjna RODO 2023-10-05 13:33:33
51 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 wrzesnia 2023 roku 2023-10-05 09:31:50
52 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LIPNIK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2024 ROKU” 2023-10-04 14:20:42
53 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2200000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągnietych kredytów i pożyczek 2023-10-02 16:58:59
54 OBWIESZCZENIE z dnia 29 września 2023r. w sprawie wydania postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2023-09-29 10:57:33
55 Skład Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu Gminy Lipnik po ukonstytowaniu na posiedzeniu w dniu 26 .09.2023 r. 2023-09-27 14:54:41
56 POSTANOWIENIE NR 89/2023 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 22 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-22 14:03:30
57 POSTANOWIENIE NR 88/2023 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-22 13:55:25
58 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 15 września 2023 roku o losowaniu składów komisji wyborczych. 2023-09-18 08:30:02
59 Ogłoszenie o zamówieniu publiczyn pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 2023-09-15 16:32:03
60 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 września 2023 roku w sprawie podania wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.: 2023-09-15 13:03:40
61 Informacja w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Gmina Lipnik informuje że zostanie opublikowane postepowanie przetargowe na zadanie: Remont dróg gminnych na terenie miejscowości Międzygórz i Słabuszewice Podstawowe dane do zamówienia na które zostanie opublikowane do 10.10.2023 2023-09-14 14:33:07
62 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 19 września 2023 roku 2023-09-12 21:42:37
63 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa 2023-09-01 13:39:29
64 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa 2023-09-01 13:38:03
65 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego 2023-09-01 13:36:41
66 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-01 13:34:32
67 Jak zostać kandydatem na czlonka Obwodowej Komisji Wyborczej - informacja ze stron PKW 2023-09-01 12:35:01
68 WZOR - Zgłoszenie kandydatów na członków komisji obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-01 10:52:12
69 Uchwała Nr 50 PKW z dnia 14 sierpnia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych - WZÓR ZGŁOSZENIA kanddydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. 2023-09-01 10:44:13
70 Uchwała Sejmu RP o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa - KALENDARZ WYBORCZY. 2023-09-01 10:14:44
71 Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP - KALENDARZ WYBORCZY 2023-09-01 10:02:15
72 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych w wyborach; - do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku , - i w referendum ogólnokrajowym w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzonym na dzień 15 października 2023 roku. 2023-08-31 10:55:23
73 POSTANOWIENIE NR 73/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Lipnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2023-08-30 14:37:41
74 Serwis informacyjny PKW 2023-08-25 09:39:53
75 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 roku o okręgach wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku ( wyciąg - woj. świętokrzyskie ) 2023-08-25 09:21:03
76 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 04.08.2023r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2023-08-04 11:52:33
77 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 lipca 2023 roku 2023-08-01 13:05:22
78 Ogłoszenie o zamówieniu publiczyn pn. Zakup ciągnika na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Lipniku 2023-07-28 16:37:34
79 KWARTALNA INFORMACJA z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2023 roku 2023-07-28 15:00:24
80 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie: Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku od Opatowa do Niska 2023-07-24 12:23:35
81 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 27 lipca 2023 roku 2023-07-20 14:59:16
82 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 10.07.2023r o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategicznych ocen oddziaływania na środowisko 2023-07-10 13:54:19
83 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 10.07.2023r o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnik oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2023-07-10 13:42:56
84 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 czerwca 2023 roku 2023-06-28 10:27:15
85 Informacja dla kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2024-2027 2023-06-27 08:31:36
86 Uchwała nr 70/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 czerwca 2023 roku 2023-06-26 07:45:34
87 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 2023-06-23 11:35:47
88 Lista osób posiadających czynne prawo wyborcze zgłaszających kandydata na ławnika sądowego na kadencję 2024 - 2027 druk 2023-06-23 11:34:31
89 Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wzór Dz U z 2022r.poz.2155. 2023-06-23 11:32:29
90 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa kompleksu sportowego w Lipniku oraz żłobka dla dzieci we Włostowie w systemie zaprojektuj i wybuduj 2023-06-22 15:00:48
91 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 czerwca 2023 roku 2023-06-15 16:33:21
92 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lipnik 2023-06-14 14:59:54
93 Ogłoszenie o zamówieniu publiczyn pn. Montaż paneli fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Lipniku i ujęcia wody we Włostowie 2023-06-05 17:14:25
94 Informacja roczna o wykonaniu budżetu GMINY LIPNIK za 2022 rok 2023-05-31 13:35:22
95 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P.Strawczyński Marian za rok 2022. 2023-05-29 14:00:23
96 Wykazy pomocy publicznej za 2022 rok 2023-05-26 10:06:04
97 Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta i Sekretarza Gminy Lipnik P. Zdyb Wojciech rok 2022. 2023-05-25 12:58:47
98 Oświadczenie majątkowe P. Cieszkowskiej Katarzyny - OPS w Lipniku -osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta za rok 2022. 2023-05-24 12:29:07
99 Oświadczenie majatkowe P. Małgorzaty Mazur - OPS w Lipniku -osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta za rok 2022. 2023-05-24 12:20:39
100 Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Lipnik P. Grządziel Andrzej za rok 2022 złożone do Wojewody Świętokrzyskiego. 2023-05-24 12:03:32
101 Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy P. Zimoląg Magdaleny za rok 2022. 2023-05-24 11:15:49
102 Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku za rok 2022. 2023-05-24 11:12:04
103 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku P. Teresy Luśtan za rok 2022. 2023-05-24 11:09:09
104 Oświadczenie majątkowe Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku P. Edyty Klocek za rok 2022. 2023-05-24 10:34:19
105 Oświadczenie majątkowe Dyrektora GOK we Włostowie P. Sebastiana Szymańskiego za rok 2022. 2023-05-24 10:24:20
106 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku P. Danuty Polit za rok 2022. 2023-05-24 10:21:15
107 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej we Włostowie P. Krakowiak Małgorzaty za rok 2022. 2023-05-24 10:19:42
108 Oświadczenie majątkowe radnego gminy - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku Pana Stanisława Mazura za rok 2022 złożone do Wojewody Swiętokrzyskiego. 2023-05-24 09:03:51
109 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Pani Sabiny Gaweł za rok 2022. 2023-05-24 09:01:17
110 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Pana Stępień Franciszek za rok 2022. 2023-05-24 08:53:02
111 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Pani Kusal Barbary za rok 2022. 2023-05-23 13:23:21
112 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Pani Różycka Monika za rok 2022. 2023-05-23 13:19:57
113 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Pani Sierpniak Heleny za rok 2022. 2023-05-23 13:17:28
114 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Pana Zając Dariusz za rok 2022. 2023-05-23 13:15:37
115 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Pana Radom Adam za rok 2022. 2023-05-23 13:11:43
116 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Pana Nowak Stanisław za rok 2022. 2023-05-23 13:09:36
117 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Pana Modras Andrzej za rok 2022. 2023-05-23 13:07:02
118 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Pana Kwiatkowski Zdzisław za rok 2022. 2023-05-23 12:49:48
119 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Pana Kaptur Janusz za rok 2022. 2023-05-23 12:37:34
120 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Pana Głodek Wiesław za rok 2022. 2023-05-23 12:34:38
121 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Pana Baran Piotr za rok 2022. 2023-05-23 12:16:59
122 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 maja 2023 roku 2023-05-23 10:57:40
123 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2022 2023-05-16 15:25:54
124 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lipnik 2023-05-16 15:25:45
125 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 maja 2023r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminym - budowa żłobka 2023-05-16 14:37:56
126 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 maja 2023 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2023-05-16 14:25:22
127 Bilans Gminy wg stanu na dzień 31.12.2022 r. 2023-05-10 08:08:56
128 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku od Opatowa do Niska 2023-05-08 14:35:53
129 Bilans Urzędu Gminy w Lipniku wg. stanu na dzień 31.12.2022 r. 2023-05-08 14:33:18
130 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 12 maja 2023 roku 2023-05-08 09:38:46
131 Ogłoszenie o sprzedaży końcowej paliwa stałego 2023-05-04 12:12:40
132 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2023-05-02 11:49:36
133 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu w dniu 17.04.2023 r. pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Lipnik 2023-04-25 12:50:22
134 KWARTALNA INFORMACJA z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2023 roku 2023-04-25 11:38:56
135 Uchwała nr 38/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 kwietnia 2023 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 2023-04-13 11:18:40
136 Zarządzenie nr 36/2023 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 4 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich oraz remiz ochotniczych straży pożarnych stanowiących własność oraz będących w zarządzaniu Gminy Lipnik 2023-04-11 12:27:52
137 Informacja Wójta Gminy Lipnik o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2023-04-11 12:23:23
138 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - decyzja nr RG-I.6733.3.2023 2023-04-06 14:47:09
139 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - decyzja nr RG-I.6733.2.2023 2023-04-06 14:44:13
140 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - decyzja nr RG-I.6733.1.2023 2023-04-06 14:39:19
141 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym. Wójt Gminy Lipnik ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 86/6 o pow. 0,0561 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 2023-04-04 15:20:11
142 Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym. Wójt Gminy Lipnik ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 2023-04-04 15:17:54
143 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 marca 2023 roku 2023-03-28 12:40:18
144 Uchwała nr 8/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2023 rok. 2023-03-24 10:30:08
145 Uchwała nr 7/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 2023-03-24 10:25:45
146 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipnik – Termomodernizacja budynku OSP w Słoptowie 2023-03-15 13:20:21
147 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 marca 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2023-03-14 14:54:46
148 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 21 marca 2023 roku 2023-03-13 13:48:51
149 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 lutego 2023 roku 2023-03-02 12:15:04
150 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2023-03-02 10:13:04
151 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 27 lutego 2023 roku 2023-02-23 18:39:18
152 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2023-02-22 13:16:11
153 Obwieszczenie PGW Wody Polskie w sprawie wszczęcia postępowania dot. pozwolenia wodnopranego 2023-02-22 09:07:47
154 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.: Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku od Opatowa do Niska 2023-02-15 11:24:51
155 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 2023-02-10 08:38:54
156 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipnik – Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Usarzowie 2023-02-07 13:59:28
157 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 7 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym we Włostowie 2023-02-07 11:59:48
158 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 7 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w Kurowie 2023-02-07 11:57:11
159 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 7 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejsowości Kurów 2023-02-07 10:22:07
160 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2023-02-03 10:31:19
161 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2022 roku 2023-01-31 11:15:24
162 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 20 stycznia 2023 roku 2023-01-25 08:21:02
163 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 2023-01-19 14:54:43
164 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 20 stycznia 2022 roku 2023-01-16 14:35:29
165 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych 2023-01-13 13:55:34
166 Karty informacyjne 2023 2023-01-13 10:49:44
167 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2022 roku 2023-01-04 11:15:10
168 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik o przedterminowych wyborach sołtysa sołectwa Kurów 2023-01-02 14:59:52
169 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 28.12.2022 r. 2022-12-28 14:00:59
170 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 Zastępcy Wójta Gminy Lipnik ,Sekretarza Gminy dokonana przez P. Zdyb Wojciech. 2022-12-27 14:41:01
171 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 grudnia 2022 roku 2022-12-21 14:43:43
172 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16.12.2022 r. 2022-12-16 11:10:46
173 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. Budowy drogi ekspresowej S74 na odcinku od Opatowa do Niska 2022-12-14 14:54:15
174 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Romana Koseły we Włostowie dokonana przez P. Małgorzata Krakowiak. 2022-12-14 12:31:37
175 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie dokonana przez P. Sebastian Szymański. 2022-12-14 12:25:34
176 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku dokonana przez P. Klocek Edyta. 2022-12-14 12:20:02
177 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2022 r. 2022-12-14 12:10:53
178 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 radnej gminy dokonana przez P. Monika Różycka . 2022-12-14 12:05:00
179 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 radnego gminy dokonana przez P. Stanislaw Nowak . 2022-12-14 12:02:50
180 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 radnego gminy dokonana przez P. Wiesław Głodek . 2022-12-14 12:00:53
181 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 radnej gminy dokonana przez P. Barbara Kusal . 2022-12-14 11:58:34
182 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 radnego gminy dokonana przez P. Kaptur Janusz . 2022-12-14 11:55:57
183 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 radnego gminy dokonana przez P. Stępień Franciszek. 2022-12-14 11:53:10
184 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 radnego gminy dokonana przez P. Strawczyński Marian . 2022-12-14 11:46:24
185 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 listopada 2022 roku 2022-12-08 11:16:50
186 Zarządzenie Nr 133/2022 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na 2023 rok 2022-12-08 08:30:45
187 Zarządzenie Nr 132/2022 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2023-2035 2022-12-08 08:30:38
188 Uchwała nr 136/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Lipnik w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2023 – 2035 2022-12-08 08:28:54
189 Uchwała Nr 135/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2023 rok 2022-12-08 08:27:51
190 Uchwała nr 134/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2023 rok 2022-12-08 08:25:32
191 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku od Opatowa do Niska 2022-12-06 15:05:17
192 Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Opatowskiego 2022-11-23 14:49:43
193 Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – studni głębinowej wierconej nr 3 na ujęciu komunalnym w Leszczkowie 2022-11-23 14:44:17
194 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 listopada 2022 roku 2022-11-22 15:13:52
195 Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu Cyfrowa Gmina Lipnik 2022-11-17 14:23:22
196 Informacja dotycząca kontroli stanu technicznego przewodów kominowych 2022-11-16 09:36:28
197 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15.11.2022 r. 2022-11-15 12:15:27
198 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 października 2022 roku 2022-11-09 08:09:37
199 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lipnik 2022-11-08 14:20:31
200 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.11.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 301, 300, 311 w miejscowości Malice Kościelne na odcinku 1380 mb od km 0+000 do km 1+380” planowanego przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik 2022-11-04 14:49:24
201 Informacja o przystąpieniu Gminy Lipnik do preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych 2022-11-04 11:52:31
202 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2022 roku 2022-10-28 13:56:21
203 Informacja o unieważnieniu postepowania na zadanie Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 2022-10-26 14:42:28
204 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26.10.2022 r. 2022-10-26 14:07:53
205 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21.10.2022 r. 2022-10-21 11:20:20
206 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 października 2022 roku 2022-10-20 09:13:49
207 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20.10.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Studzianki na działkach nr ew. 169, 168 oraz Słabuszewice na działkach nr ew. 237, 238/1, 235 na odcinku 3000 mb od km 0+055 do km 3+055” planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 2022-10-20 08:35:36
208 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 października 2022 roku 2022-10-18 12:56:17
209 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18.10.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Gołębiów na działce nr ew. 264, Słabuszewice na działce nr ew. 244 oraz Żurawniki na działkach nr ew. 262/2, 256, 253, na odcinku 1410 mb od km 0+000 do km 1+410”, planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 2022-10-18 08:14:17
210 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17.10.2022 r. 2022-10-17 13:37:36
211 Korekta oswiadczenia majątkowego za rok 2021 P. Andrzeja Grządziela Wójta Gminy Lipnik dokonana dnia 7.10.2022r . 2022-10-14 10:34:20
212 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 października 2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2022-10-13 15:07:53
213 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 13.10.2022 r. 2022-10-13 08:24:28
214 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 października 2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2022-10-12 14:18:55
215 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LIPNIK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2023 ROKU” 2022-10-07 14:30:39
216 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kurów 2022-10-03 14:43:33
217 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 2022-09-29 16:05:20
218 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 03 października 2022 roku 2022-09-28 17:31:52
219 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 września 2022 w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - ujęcie wody do celów gospodarczych w Kaczycach 2022-09-28 14:59:43
220 Uchwała Nr 90/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 września 2022 roku w sprawie opinii o informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku 2022-09-26 09:37:57
221 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 15 września 2022 roku 2022-09-23 09:05:26
222 Decyzja Wójta Gminy Lipnik z dnia 19.09.2022 r. w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania na terenie działki nr ewid. 40/119 - obręb Włostów, gmina Lipnik. 2022-09-19 09:08:55
223 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 15 września 2022 roku 2022-09-09 14:51:00
224 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.09.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Włostów na działkach nr ew. 1282, 610, Kurów na działce nr ew. 21 oraz Słoptów nr ew. 260 na odcinku 2615 mb od km 0+000 do km 2+430 oraz 3+375 do km 3+560” planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 2022-09-09 10:08:44
225 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.09.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 920, 908 w miejscowości Włostów na odcinku 1720 mb od km 0+000 do km 1+720”, planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 2022-09-09 10:03:24
226 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.09.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 295, 324, 504, 518 w miejscowości Kurów na odcinku 1840 mb od km 0+000 do km 1+840”, planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 2022-09-09 09:50:38
227 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.09.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Grocholice na działce nr ew. 337/3 oraz Swojków nr ew. 280 na odcinku 1020 mb od km 0+000 do km 1+020” planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 2022-09-09 09:39:01
228 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.09.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Łownica na działce nr ew. 169, 256 oraz Kaczyce nr ew. 334/2 na odcinku 1315 mb od km 0+000 do km 1+315” planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 2022-09-09 09:34:55
229 Informacja o odrzuceniu oferty, oraz unieważnieniu postępowania na zadanie: Zakup i dostawa samochodu 9 osobowego dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lipnik 2022-09-05 14:45:20
230 OBWIESZCZENIE z dnia 26.08 2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2022-08-26 13:33:01
231 OBWIESZCZENIE z dnia 25 sierpnia 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2022-08-25 14:11:41
232 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 sierpnia 2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2022-08-22 14:38:46
233 Raport o stanie Gminy Lipnik za 2021 rok 2022-08-18 12:01:25
234 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Lipniku 2022-08-18 11:07:45
235 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Usarzów 2022-08-17 10:53:30
236 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 2 sierpnia 2022 roku 2022-08-12 09:57:41
237 Informacja z otwarcia ofert: Zakup i dostawa samochodu 9 osobowego dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lipnik 2022-08-08 11:35:10
238 Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia: Zakup i dostawa samochodu 9 osobowego dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lipnik 2022-08-08 10:19:17
239 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę sieci strategicznych dróg na terenie Gminy Lipnik 2022-08-04 12:08:22
240 Uwaga Wyjaśnienia z dnia 03.08.2022 - Zakup i dostawa samochodu 9 osobowego dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lipnik 2022-07-29 14:27:29
241 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu: Dostawa komputerów przenośnych w ramach programu Granty PPGR 2022-07-29 14:23:34
242 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 02 sierpnia 2022 roku 2022-07-27 14:41:17
243 KWARTALNA INFORMACJA z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2022 roku 2022-07-26 13:48:50
244 Informacja z otwarcia ofert w zadaniu: Dostawa komputerów przenośnych w ramach programu Granty PPGR 2022-07-26 12:51:18
245 Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia Dostawa komputerów przenośnych w ramach programu Granty PPGR 2022-07-26 10:45:44
246 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę sieci strategicznych dróg na terenie Gminy Lipnik 2022-07-15 14:38:22
247 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Poprawę bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę sieci strategicznych dróg na terenie Gminy Lipnik 2022-07-15 10:13:03
248 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu położonych w Lipniku 2022-07-15 08:06:06
249 Uwaga Wyjasnienia z dnia 18.07.2022. Ogłoszenie o zamówieniu publicznyn pn. Dostawa komputerów przenośnych w ramach programu Granty PPGR 2022-07-14 15:14:44
250 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 lipca 2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2022-07-14 14:40:36
251 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską 2022-07-13 09:51:04
252 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 08.07.2022 r. 2022-07-08 14:57:06
253 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 08.07.2022 r. 2022-07-08 12:57:13
254 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 czerwca 2022 roku 2022-07-08 11:34:45
255 Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Słabuszewicach 2022-07-07 11:43:47
256 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 czerwca 2022 roku 2022-07-07 10:13:11
257 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 01.07.2022 r. 2022-07-01 14:45:59
258 Uwaga wyjasnienie nr 1 z dnia 30.06.2022 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę sieci strategicznych dróg na terenie Gminy Lipnik 2022-06-30 11:25:16
259 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską. 2022-06-24 13:17:54
260 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską. 2022-06-24 09:44:20
261 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 czerwca 2022 roku 2022-06-22 14:55:54
262 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2022-06-20 13:41:59
263 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2022-06-20 13:39:24
264 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2022-06-15 14:54:05
265 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2022-06-15 08:52:42
266 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2022-06-14 10:37:34
267 Uwaga Wyjasnienie z dnia 22.06.2022- Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską 2022-06-09 18:24:36
268 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2022-06-08 15:08:11
269 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2022-06-08 14:53:20
270 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07.06.2022 o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2022-06-07 13:14:31
271 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 06 czerwca 2022 roku 2022-06-01 13:18:08
272 Informacja o unieważnieniu postepowania na zadanie: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 2022-05-31 22:38:12
273 Wykazy osób którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku 2022-05-31 11:37:00
274 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 2022-05-30 15:34:14
275 Informacja o unieważnieniu postepowania: Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 2022-05-27 13:25:12
276 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów o zakończniu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na: Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PEdn90, PEdn63 oraz PEdn40 2022-05-25 12:28:40
277 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2021 2022-05-24 10:57:15
278 Oświadczenie majątkowe P. Mazur Stanisław Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku za rok 2021. 2022-05-19 12:23:29
279 Oświadczenie majątkowe P. Andrzej Grządziel , Wójt Gminy Lipnik za rok 2021. 2022-05-19 08:58:06
280 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 maja 2022 roku 2022-05-19 08:55:42
281 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 maja 2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2022-05-18 10:13:54
282 Informacja roczna z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2021 rok 2022-05-17 10:30:12
283 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 11 kwietnia 2022 roku 2022-05-16 09:24:14
284 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2022 r. 2022-05-12 09:54:30
285 SP-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 2022-05-12 09:51:52
286 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2021 r. 2022-05-12 09:45:39
287 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2021 r. 2022-05-12 09:32:55
288 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2021 r. 2022-05-11 14:53:48
289 Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na: Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 2022-05-11 11:28:23
290 Raport o stanie Gminy Lipnik za 2020 rok 2022-05-11 08:54:15
291 Oświadczenie majątkowe P. Zimoląg Magdaleny Skarbnika Gminy w Lipniku za rok 2021. 2022-05-10 11:10:01
292 Oświadczenie majątkowe P. Małgorzaty Mazur - Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2021. 2022-05-10 10:45:50
293 Uwaga Zmiana SWZ i terminu skłdania ofert, Wyjaśnienia z dnia 25.05.2022 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 2022-05-10 10:25:06
294 Oświadczenie majątkowe P. Katarzyny Cieszkowskiej - Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2021. 2022-05-10 10:24:00
295 Bilans Urzędu Gminy w Lipniku wg. stanu na dzień 31.12.2021 r. 2022-05-10 10:18:47
296 Oświadczenie majątkowe P. Sebastiana Szymańskiego Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie za rok 2021. 2022-05-10 10:04:14
297 Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty Przebudowa dróg gminnych w m. Zachoinie, Malżyn, Ublinek, Kaczyce - Zadanie 2 2022-05-10 09:54:46
298 Oświadczenie majątkowe P. Krakowiak Małgorzaty Dyrektora Szkoły Podstawowej im.R.Koseły we Wlostowie za rok 2021. 2022-05-10 09:29:38
299 Oświadczenie majątkowe P. Teresy Luśtan Kierownika Gminnnej Biblioteki Publicznej w Lipniku za rok 2021. 2022-05-10 09:25:04
300 Oświadczenie majątkowe P. Klocek Edyty Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2021. 2022-05-10 09:21:42
301 Oświadczenie majątkowe P. Grzegorz Paradowski Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku za rok 2021. 2022-05-10 09:17:45
302 Oświadczenie majątkowe P. Wojciecha Zdyb Z-cy Wojta, Sekretarza Gminy w Lipniku za rok 2021. 2022-05-10 09:07:12
303 Oświadczenie majątkowe P.Polit Danuty Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku za rok 2021. 2022-05-10 09:04:24
304 Oświadczenie majątkowe P. Dariusz Zając radnego gminy Lipnik za rok 2021. 2022-05-10 07:43:37
305 Oświadczenie majątkowe P. Heleny Sierpniak radnej gminy Lipnik za rok 2021. 2022-05-09 14:54:20
306 Oświadczenie majątkowe P. Stępień Franciszek radnego gminy Lipnik za rok 2021. 2022-05-09 14:47:48
307 Oświadczenie majątkowe P. Nowak Stanisław radnego gminy Lipnik za rok 2021. 2022-05-09 14:42:51
308 Oświadczenie majątkowe P. Gaweł Sabiny radnej gminy Lipnik za rok 2021. 2022-05-09 14:39:13
309 Oświadczenie majątkowe P. Modras Andrzej radnego gminy Lipnik za rok 2021. 2022-05-09 14:33:12
310 Oświadczenie majątkowe P. Kaptur Janusz radnego gminy Lipnik za rok 2021. 2022-05-09 14:30:27
311 Oświadczenie majątkowe P. Barbary Kusal radnej gminy Lipnik za rok 2021. 2022-05-09 14:26:48
312 Oświadczenie majątkowe P. Moniki Różyckiej radnej gminy Lipnik za rok 2021. 2022-05-09 14:19:28
313 Oświadczenie majątkowe P. Kwiatkowski Zdzisław radnego gminy Lipnik za rok 2021. 2022-05-09 14:17:06
314 Oświadczenie majątkowe P. Baran Piotr radnego gminy Lipnik za rok 2021. 2022-05-09 14:12:14
315 Oświadczenie majątkowe P. Strawczyński Marian radnego gminy Lipnik za rok 2021. 2022-05-09 14:06:12
316 Oświadczenie majątkowe P. Głodek Wiesław radnego gminy Lipnik za rok 2021. 2022-05-09 14:03:27
317 Oświadczenie majątkowe P. Radom Adam radnego gminy Lipnik za rok 2021. 2022-05-09 13:54:19
318 Informacja o unieważnieniu postepowania na zadanie: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 2022-05-06 08:20:32
319 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 2022-05-05 14:52:00
320 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 09 maja 2022 roku 2022-05-04 15:47:39
321 Informacja o wszczęciu postępowania w przedmiocie przeglądu pozwolenia wodnoprawnego 2022-05-02 10:11:27
322 KWARTALNA INFORMACJA z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2022 roku 2022-04-29 15:10:06
323 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 2022-04-26 15:10:34
324 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł netto 2022-04-25 08:04:05
325 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 2022-04-19 12:40:28
326 Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Przebudowa dróg gminnych w m. Zachoinie, Malżyn, Ublinek, Kaczyce 2022-04-13 10:10:58
327 Uchwała Nr 49/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 2022-04-13 08:26:31
328 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2022 roku 2022-04-12 10:31:01
329 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Przebudowa dróg gminnych w m. Zachoinie, Malżyn, Ublinek, Kaczyce 2022-04-11 14:31:01
330 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2022 2022-04-08 14:47:59
331 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2022-04-08 12:23:52
332 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 11 kwietnia 2022 roku 2022-04-07 17:37:37
333 Informacja o unieważnieniu postepowania: Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 2022-04-05 10:18:19
334 Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Słabuszewicach 2022-04-01 09:19:03
335 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 2022-03-31 16:57:31
336 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Lipnik 2022-03-28 14:37:48
337 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-03-25 13:45:43
338 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Przebudowa dróg gminnych w m. Zachoinie, Malżyn, Ublinek, Kaczyce 2022-03-24 17:31:01
339 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 31 marca 2022 roku 2022-03-24 16:45:25
340 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23.03.2022 r. o wydaniu decyzji umarzającej postepowanie administracyjne 2022-03-23 13:23:00
341 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa świętokrzyskiego 2022-03-21 14:30:36
342 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 marca 2022 roku 2022-03-21 09:22:19
343 Obwieszczenie Starosty Sandomierskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zarządcy drogi gminnej - Burmistrzowi Miasta i Gminy Klimontów dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej Beradz - Kolonia Łownica o długości 815m w miejscowości Beradz 2022-03-18 11:27:26
344 Zapytanie ofertowe RG-IV.ZPP.4.2022 dotyczące: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2022 2022-03-17 14:10:55
345 Wyjaśnienia z dnia 29.03.2022 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie pn. Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 2022-03-16 14:12:25
346 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie: Przebudowa dróg gminnych w m. Zachoinie, Malżyn, Ublinek, Kaczyce 2022-03-09 13:47:03
347 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 10 marca 2022 roku 2022-03-07 12:57:59
348 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2022-02-25 09:49:37
349 Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków komunalnych z oczyszczalni, zlokalizowanej w miejscowości Lipnik 2022-02-24 14:12:52
350 Uchwała Nr 14/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2022 rok 2022-02-14 09:11:29
351 Uchwała Nr 13/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 2022-02-14 09:10:23
352 Uchwała Nr 165/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2022 - 2030 2022-02-14 09:08:45
353 Uchwała Nr 164/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2022 rok 2022-02-14 09:07:29
354 Uchwała Nr 163/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2022 rok 2022-02-14 09:05:36
355 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 lutego 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym udowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Usarzów gmina Lipnik na działkach o nr ewid. ... 2022-02-10 13:54:01
356 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 2022-02-09 13:12:47
357 Oświadczenie majątkowe Pani Mazur Małgorzaty pracownika OPS w Lipniku - wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta na czas nieobecności Kierownika OPS w Lipniku. 2022-02-09 09:01:32
358 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2022 roku 2022-02-03 13:51:07
359 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udzieleniu Panu Pawłowi Ankurowskiemu, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcia wód podziemnych (studni) 2022-02-01 10:52:44
360 KWARTALNA INFORMACJA z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2021 roku 2022-01-31 15:03:03
361 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31.01.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2022-01-31 13:57:35
362 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2022-01-28 11:28:45
363 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2022-01-28 11:10:10
364 Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2022 roku przez Gminę Lipnik 2022-01-26 08:26:54
365 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 stycznia 2022 roku 2022-01-19 14:12:22
366 Karty informacyjne 2022 2022-01-18 12:04:15
367 Obwieszczenie Starosty Sandomierskiego z dnia 12.01.2022 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. Budowa drogi gminnej Beradz - Kolonia Lownica o długości 815m w miejscowości Beradz. 2022-01-18 10:33:44
368 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2021 roku 2022-01-12 13:39:32
369 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 grudnia 2021 roku 2021-12-22 14:21:45
370 Korekta oświadczenia majątkowego radnej gminy Lipnik za rok 2020 P. Różycka Monika 2021-12-21 09:02:48
371 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20.12.2021 r. o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 2021-12-20 14:16:01
372 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 8 grudnia 2021 roku 2021-12-16 08:03:56
373 Korekta oświadczenia majątkowego radnego gminy Lipnik za rok 2020 P. Baran Piotr 2021-12-13 11:28:53
374 Korekta oświadczenia majątkowego radnego gminy Lipnik za rok 2020 P. Głodek Wiesław 2021-12-13 11:26:09
375 Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2020 Kierownika OPS w Lipniku -P. Edyty Klocek. 2021-12-13 09:33:58
376 Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2020 Skarbnika Gminy P. Zimoląg Magdaleny. 2021-12-09 08:55:16
377 Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 07.12.2021 r. 2021-12-07 17:46:22
378 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego wraz z obwieszczeniem - Wody Polskie - studnia głębinowa Włostów 2021-12-06 11:26:55
379 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie - Most Malice Kościelne 2021-12-06 11:20:11
380 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 8 grudnia 2021 roku 2021-12-02 15:38:41
381 Korekta oświadczenia majątkowego radnej gminy Lipnik za rok 2020 P. Kusal Barbara 2021-12-02 11:08:26
382 Korekta oświadczenia majątkowego radnego gminy Lipnik za rok 2020 P. Stępień Franciszek 2021-12-02 11:02:29
383 Zarządzenie Nr 108/2021 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2022 2021-11-23 07:30:00
384 Zarządzenie Nr 107/2021 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2022-2030 2021-11-23 07:26:51
385 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik 2019 rok 2021-11-18 08:18:46
386 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 listopada 2021 roku 2021-11-17 14:06:53
387 Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 16.11.2021 r. 2021-11-17 12:00:15
388 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 9 listopada 2021 roku 2021-11-02 11:23:42
389 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik 2018 rok 2021-10-29 14:01:45
390 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik 2017 rok 2021-10-29 13:53:44
391 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik 2016 rok 2021-10-29 13:43:00
392 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik 2015 rok 2021-10-29 13:16:10
393 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2021 roku 2021-10-29 08:51:10
394 Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2020 złożona P.Wojewodzie Swiętokrzyskiemu w dniu 25.10.20201r. przez Wójta Gminy Lipnik P.Andrzeja Grządziela. 2021-10-29 08:39:35
395 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27.10.2021 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. Plan Odnowy Miejscowości Usarzów na lata 2021-2027 2021-10-27 00:00:00
396 Decyzja PGW WP zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lipnik na okres 3 lat 2021-10-21 11:06:46
397 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 2021-10-15 08:57:43
398 Informacja Wójta Gminy Lipnik o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2021-10-13 14:31:09
399 Klauzula informacyjna - monitoring w terenie 2021-10-07 12:59:33
400 Kaluzula Informacyjna dotycząca monitoringu na terenie Urzędu Gminy w Lipniku 2021-10-07 12:31:15
401 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów o wniesieniu odwołania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-10-07 07:34:21
402 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 września 2021 roku 2021-10-05 08:31:16
403 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 1 października 2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2021-10-01 14:47:57
404 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 174/32, 174/57, 174/58 w miejscowości Włostów 2021-09-30 12:28:04
405 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Usarzów działka nr 104 na odcinku 500 mb od km 0+000 do km 0+500 2021-09-30 12:24:14
406 Uchwała Nr 112/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 września 2021 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2021 roku 2021-09-30 07:43:49
407 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie 2021-09-29 09:19:09
408 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 września 2021 r. o przystąpieniu do wprowadzenia projektu dokumentu pn. Plan Odnowy Miejscowości Usarzów na lata 2021-2027 2021-09-20 16:17:09
409 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 września 2021 roku 2021-09-20 14:29:17
410 Informacja Wójta Gminy Lipnik o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Lipnik w drodze przetargu 2021-09-14 14:41:23
411 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na zadanie: Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 174/32, 174/57, 174/58 w miejscowości Włostów 2021-09-13 13:35:24
412 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Usarzów działka nr 104 na odcinku 500 mb od km 0+000 do km 0+500 2021-09-13 13:28:04
413 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia, dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Usarzów działka nr 104 na odcinku 500 mb od km 0+000 do km 0+500 2021-09-13 09:47:43
414 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia, dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 174/32, 174/57, 174/58 w miejscowości Włostów 2021-09-13 09:44:15
415 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 wrzesnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2021-09-10 14:42:27
416 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.09.2021 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2021-09-10 14:39:58
417 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2021-09-10 13:42:43
418 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce 2021-09-06 15:04:02
419 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 sierpnia 2021 roku 2021-09-03 09:44:08
420 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27.08.2021 r. 2021-08-27 12:39:55
421 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 sierpnia 2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2021-08-26 12:07:02
422 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 174/32, 174/57, 174/58 w miejscowości Włostów 2021-08-25 14:06:08
423 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Usarzów działka nr 104 na odcinku 500 mb od km 0+000 do km 0+500 2021-08-24 13:48:56
424 Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce. 2021-08-19 14:48:07
425 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 sierpnia 2021 roku 2021-08-18 14:17:38
426 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2021-08-17 14:53:10
427 Przedterminowe wybory sołtysa w sołectwie Lipnik 2021-08-12 08:20:37
428 Przedterminowe wybory sołtysa w sołectwie Żurawniki 2021-08-12 08:15:47
429 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.08.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-08-10 15:28:13
430 Karty informacyjne 2021 2021-08-09 11:27:00
431 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29.07.2021 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych, tj.: studni głębinowej o głębokości 80,0 m ujmującej wody podziemne z formacji dewonu, o wydajności eksploatacyjnej Q = 7,6 m3/h, zlokalizowanej w miejscowości Włostów, na działce o nr ewid. 76/7 – obręb Włostów, gm. Lipnik 2021-07-29 15:11:39
432 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23.07.2021 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Usarzów, Gmina Lipnik planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 2021-07-23 14:29:25
433 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce 2021-07-23 13:18:14
434 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce 2021-07-23 09:16:56
435 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2021 roku 2021-07-22 11:11:36
436 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 lipca 2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Włostów 2021-07-16 15:14:03
437 Obwiesczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 lipca 2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2021-07-15 13:22:15
438 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 czerwca 2021 roku 2021-07-12 10:53:32
439 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.07.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Kaczyce 2021-07-09 10:08:53
440 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce 2021-07-08 14:27:03
441 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07 lipca 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2021-07-07 12:42:31
442 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 1 lipca 2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2021-07-01 14:31:50
443 Uchwała Nr 93/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium 2021-06-30 08:44:51
444 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych 2021-06-29 13:49:28
445 Wystąpienie pokonktrolne RIO Kielce z dnia 2017.08.09 2021-06-28 13:55:38
446 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 czerwca 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2021-06-21 15:11:00
447 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18.06.2021 r. 2021-06-18 15:14:31
448 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 czerwca 2021 roku 2021-06-18 14:30:39
449 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 czerwca 2021 r. o zebraniu metriału dowodowego 2021-06-10 14:59:09
450 Informacja Wójta Gminy Lipnik o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2021-06-09 06:16:42
451 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2021 roku 2021-06-08 09:32:08
452 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego w m. Międzygórz, Łownica 2021-06-07 15:15:07
453 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego w m. Międzygórz, Łownica 2021-06-02 12:27:39
454 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego w m. Międzygórz, Łownica 2021-06-02 09:05:02
455 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01.06.2021 o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2021-06-01 11:20:01
456 Informacja roczna o wykonaniu budżetu GMINY LIPNIK za 2020 rok 2021-05-31 14:54:09
457 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2020 2021-05-28 11:14:08
458 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 roku. 2021-05-28 10:59:46
459 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26.05.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2021-05-26 15:32:23
460 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2021 r. 2021-05-26 13:43:32
461 SP-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 2021-05-26 13:42:04
462 Oświadczenie majątkowe wójta gminy Lipnik P. Grządziela Andrzeja za rok 2020 złożone Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 2021-05-26 13:38:02
463 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2020 r. 2021-05-26 13:23:07
464 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2020 r. 2021-05-26 13:15:35
465 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2021-05-26 12:55:04
466 Korekta - Oświadczenia majątkowego za rok 2020 złożona przez Dyrektora GOK we Włostowie P. Szymańskiego Sebastiana. 2021-05-26 12:43:52
467 Oświadczenie majątkowe radnego/Przewodniczącego Rady Gminy P.Stanisława Mazura za rok 2020 złożone Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 2021-05-26 12:36:37
468 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 maja 2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2021-05-20 12:20:53
469 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 maja 2021 roku 2021-05-19 15:10:58
470 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego w m. Międzygórz, Łownica 2021-05-18 14:56:14
471 Aktualizacje planu postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2021 roku przez Gminę Lipnik 2021-05-17 14:54:13
472 Uchwała Nr 8/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 2021-05-17 14:42:14
473 Uchwała Nr 7/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2020 rok 2021-05-17 14:38:40
474 Oświadczenie majątkowe za rok 2020 P. Cieszkowska Katarzyna - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta. 2021-05-17 12:07:58
475 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Lipniku P. Polit Danuta za rok 2020. 2021-05-17 11:51:46
476 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie za rok 2020. 2021-05-17 11:49:23
477 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej im. R.Koseły we Włostowie P. Krakowak Małgorzata za rok 2020. 2021-05-17 10:48:11
478 Oświadczenie majątkowe kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej P. Klocek Edyta za rok 2020. 2021-05-17 10:32:21
479 Oświadczenie majątkowe kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej P. Luśtan Teresa za rok 2020. 2021-05-17 10:29:04
480 Oświadczenie majątkowe kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej P. Paradowski Grzegorz za rok 2020. 2021-05-17 10:25:22
481 Oświadczenie majątkowe skarbnika gminy P. Zimoląg Magdalena za rok 2020. 2021-05-17 10:14:14
482 Oświadczenie majątkowe,zastępcy wojta,sekretarza gminy P. Zdyb Wojciech za rok 2020. 2021-05-17 10:07:09
483 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Zając Dariusz za rok 2020 . 2021-05-14 13:20:27
484 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Stępień Franciszek za rok 2020 . 2021-05-14 13:17:50
485 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P.Strawczynski Marian za rok 2020 . 2021-05-14 12:50:40
486 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Sierpniak Helena za rok 2020 . 2021-05-14 11:45:06
487 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Różycka Monika za rok 2020 . 2021-05-14 11:42:21
488 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Radom Adam za rok 2020 . 2021-05-14 11:40:14
489 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Nowak Stanisław za rok 2020 . 2021-05-14 11:37:36
490 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Modras Andrzej za rok 2020 . 2021-05-14 11:35:47
491 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Kwiatkowski Zdzisław za rok 2020 . 2021-05-14 11:22:30
492 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Kusal Barbara za rok 2020 . 2021-05-14 11:20:22
493 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Kaptur Janusz za rok 2020 . 2021-05-14 11:14:56
494 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Głodek Wiesław za rok 2020 . 2021-05-14 11:12:44
495 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Gaweł Sabina za rok 2020 . 2021-05-14 11:08:22
496 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Baran Piotr za rok 2020 . 2021-05-14 11:01:08
497 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na terenie województwa świętokrzyskiego 2021-05-13 08:09:27
498 Bilans Gminy Lipnik wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. 2021-05-10 09:48:33
499 Bilans Urzędu Gminy w Lipniku wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. 2021-05-10 09:41:57
500 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2021-05-06 14:40:33
501 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 kwietnia 2021 roku 2021-05-06 10:39:34
502 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2021-04-30 15:20:58
503 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2021 roku 2021-04-26 11:04:37
504 Uchwala Nr 56/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 2021-04-26 08:07:49
505 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 kwietnia 2021 roku 2021-04-23 15:10:28
506 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 21.04.2021 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-04-21 12:37:49
507 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie zebrania materiału dowodowego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2021-04-16 11:46:32
508 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 marca 2021 roku 2021-04-13 08:02:03
509 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 01.04.2021 w sprawie zatwierdzenia „Dodatku Nr 1 do projektu robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej inwestycji budowy drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów - Nisko 2021-04-06 11:31:33
510 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 marca 2021 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY LIPNIK - aktualizacja do roku 2023 2021-03-30 14:27:49
511 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 marca 2021 roku 2021-03-23 08:33:34
512 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.03.2021 r. o przystąpieniu do wprowadzenia projektu PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY LIPNIK - aktualizacja do roku 2023 2021-03-10 14:34:57
513 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2021-02-25 10:04:21
514 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 11 lutego 2021 roku 2021-02-25 09:06:42
515 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 stycznia 2021 roku 2021-02-25 07:53:44
516 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sternalice 2021-02-11 14:47:33
517 Zawiadomienie o wyborze oferty - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią prostą 4 torową przy Szkole Podstawowej we Włostowie 2021-02-11 14:44:54
518 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 lutego 2021 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: „Aneks Nr 1 do Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023” 2021-02-10 16:39:38
519 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 2021-02-10 07:47:27
520 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 11 lutego 2021 roku 2021-02-05 15:00:26
521 Uchwała Nr 22/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2021 rok 2021-02-04 09:02:32
522 Uchwała Nr 21/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 2021-02-04 08:49:47
523 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03.02.2021 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2021-02-03 14:10:46
524 Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 2021-02-01 11:43:02
525 Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2021 roku przez Gminę Lipnik 2021-01-29 14:59:25
526 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2021-01-29 14:44:26
527 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2020 roku 2021-01-29 14:30:40
528 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26.01.2021 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: Aneks nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik na lata 2016-2020 2021-01-27 15:30:58
529 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 2021-01-25 15:08:00
530 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących alizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa budynku sortowni i przechowalni owoców wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 82/2, 81/1 i 370/2 w miejscowości Gołębiów 2021-01-21 14:46:54
531 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sternalice 2021-01-18 15:12:30
532 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 stycznia 2021 roku 2021-01-18 07:45:08
533 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią prostą 4 torową przy Szkole Podstawowej we Włostowie 2021-01-15 15:08:06
534 Podstawowa kwota dotacji 2021 rok 2021-01-12 12:49:27
535 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2020 roku 2021-01-11 14:46:18
536 Sołtysi w Gminie Lipnik w kadencji 2018-2023 2021-01-08 10:50:12
537 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipniku Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku 2020-12-30 13:53:22
538 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania: Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 2020-12-29 14:58:51
539 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sternalice 2020-12-29 14:33:48
540 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 grudnia 2020 roku 2020-12-22 15:10:05
541 Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2020 roku 2020-12-21 07:32:39
542 Zawiadomienie o wyborze oferty na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY LIPNIK I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 2020-12-17 13:50:37
543 Uwaga Wyjaśnienia z dnia 11.01.2021, zmiana ogłoszenia i wyjasnienia z dnia 04.01.2021, wyjaśnienia z dnia 30.12.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią prostą 4 torową przy Szkole Podstawowej we Włostowie 2020-12-17 13:37:15
544 Petycja w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 2020-12-15 07:38:22
545 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lipnik i jej jednostek organizacyjnych 2020-12-14 16:06:33
546 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 grudnia 2020 roku 2020-12-14 11:11:02
547 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku 2020-12-10 15:03:56
548 Pan Szymański Sebastian Dyrektor GOK we Włostowie ,korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2019. 2020-12-07 10:14:45
549 Pani Gaweł Sabina - korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2019. 2020-12-04 14:39:17
550 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2019 Baran Piotr 2020-12-04 10:40:45
551 Oświadczenie majątkowe radnej gminy za rok 2019 Gaweł Sabina 2020-12-04 10:36:37
552 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2019 Głodek Wiesław 2020-12-04 10:34:58
553 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2019 Kaptur Janusz 2020-12-04 10:28:35
554 Oświadczenie majątkowe radnej gminy za rok 2019 Kusal Barbara 2020-12-04 10:24:39
555 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2019 Kwiatkowski Zdzisław 2020-12-04 10:21:57
556 Pan Dariusz Zając korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 2020-12-03 14:49:44
557 Pan Radom Adam korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 2020-12-03 14:48:04
558 Pan Strawczyński Marian korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 2020-12-03 14:45:51
559 Pan Stępień Franciszek korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 2020-12-03 14:39:18
560 Pan Baran Piotr korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 2020-12-03 14:35:55
561 Pan Kwiatkowski Zdzisław korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 2020-12-03 14:10:13
562 Pan Janusz Kaptur korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 2020-12-03 14:05:38
563 Pan Wiesław Głodek korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 2020-12-03 14:01:31
564 Pani Rózycka Monika korekta do oświadczenia majątkowego radnej gminy za rok 2019. 2020-12-03 13:57:51
565 Pan Nowak Stanisław - korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 2020-12-03 13:53:07
566 Pani Edyta Klocek - Korekta do oświadczenia majątkowego złożonego w 2020r, na dzień powołania na p.o Kierownika OPS 2020-12-03 13:21:41
567 Pani Polit Danuta - Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2019 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku . 2020-12-03 12:44:49
568 Pani Krakowiak Małgorzata - korekta do oświadczenia majątkowego Dyrektora Szkoły Podstawowej we Włostowie za rok 2019. 2020-12-03 12:38:25
569 Pani Stępień Maria - Korekta do oświadczenia majątkowego Kierownika OPS w Lipniku złożonego w roku 2020 w związku z przejściem na emeryturę. 2020-12-03 12:30:32
570 Pani Stępień Maria - Korekta do oświadczenia majątkowego Kierownika OPS za rok 2019. 2020-12-03 12:24:56
571 Pani Edyta Klocek - Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2019. 2020-12-03 11:58:12
572 Uwaga zmiana ogłoszenia z dnia 08.12.2020, zmiana załącznika nr 2 z dnia 07.12.2020 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NAPOTRZEBY GMINY LIPNIK I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 2020-11-30 14:01:04
573 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 grudnia 2020 roku 2020-11-27 11:42:13
574 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23.11.2020 tąpieniu do wprowadzenia projektu Aneksu nr 1 do Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023 2020-11-23 16:22:53
575 Uwaga ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.12.2020 r !!! zmiana terminu składania ofert!! Wyjaśnienia z dnia 18.12.2020 r. wyjaśnienia z dnia 15.12.2020 r. zmiana ogłoszenia z dnia 04.12.2020 modyfikacja SIWZ z dnia 01.12.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipnik 2020-11-18 13:57:12
576 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o przystąpieniu do wprowadzenia projektu Aneksu nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik na lata 2016-2020 2020-11-13 18:40:44
577 Zawiadomienie o wyborze oferty - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 2020-11-10 12:06:00
578 Podstawowa kwota dotacji 2020 2020-11-04 14:16:41
579 Korekta z dnia 6 października 2020 r. dokonana przez P. Stanisława Mazura , do oświadczenia majątkowego radnego gminy - Przewodniczącego Rady Gminy za rok 2019 ,złożonego Wojewodzie Swiętokrzyskiemu w dniu 23 kwietnia 2020r. 2020-11-02 11:15:35
580 Korekta z dnia 15 października 2020 r. dokonana przez P.Grządziela Andrzeja do oświadczenia majątkowego wójta za rok 2019 złożonego Wojewodzie Swiętokrzyskiemu w dniu 23 kwietnia 2020r. 2020-11-02 10:21:02
581 Oświadczenie majątkowe P. Katarzyny Cieszkowskiej osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta w Ośrodku Pomocy Społecznej . 2020-11-02 10:12:11
582 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 05 października 2020 roku 2020-10-28 14:28:01
583 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2020 roku 2020-10-23 07:53:57
584 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Adaptacja budynku po byłej szkole w Usarzowie na świetlicę wiejską 2020-10-20 15:01:11
585 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 5 października 2020 roku 2020-10-20 09:41:51
586 Informacja o odrzuceniu oferty oraz unieważanieniu postępowania 2020-10-19 14:29:39
587 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 2020-10-16 15:03:05
588 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 października 2020 r. 2020-10-15 14:27:35
589 Zawiadomienie o wyborze oferty - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 227/16 i 227/17 w miejscowości Włostów 2020-10-15 12:43:56
590 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Usarzów Gmina Lipnik” 2020-10-12 15:07:36
591 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Remont pomieszczeń w budynku OSP w Malżynie 2020-10-12 14:57:00
592 Uchwała Nr 117/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 września 2020 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2020 roku 2020-10-12 08:32:35
593 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik” 2020-10-09 15:16:51
594 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LIPNIK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2021 ROKU” 2020-10-09 13:57:17
595 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Modernizacja pomieszczeń poddasza w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie 2020-10-07 08:16:17
596 Uwaga modyfikacja SIWZ z dnia 19.10.2020 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Adaptacja budynku po byłej szkole w Usarzowie na świetlicę wiejską 2020-10-05 10:35:55
597 Zawiadomienie o wyborze oferty - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 2020-10-02 14:51:12
598 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna Szkoła+” 2020-10-02 10:56:31
599 Uwaga Zmiana SIWZ !! Wyjaśnienia z dnia 13.10.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 2020-10-01 13:54:24
600 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 227/16 i 227/17 w miejscowości Włostów 2020-09-23 14:23:47
601 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dachu wraz z termomodernizacja budynku remizy OSP w Kurowie 2020-09-23 11:58:43
602 Deklaracja dostępności 2020-09-21 12:47:02
603 Zapytanie ofertowe pn. Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna Szkoła+” 2020-09-14 14:10:42
604 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2020-09-11 14:32:23
605 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 2020-09-11 14:22:43
606 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dachu wraz z termomodernizacja budynku remizy OSP w Kurowie 2020-09-11 14:19:00
607 Oświadczenie majątkowe P.Maria Stępień Kierownika OPS w Lipniku na dzień ustania zatrudnienia w związku z przejściem na emeryturę. 2020-09-11 11:05:22
608 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 września 2020 roku 2020-09-10 13:11:10
609 UWAGA Wyjaśnienia z dnia 24.09.2020 !! Zmiana ogłoszenia z dnia 18.09.2020 !! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 2020-09-08 14:46:42
610 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 227/16 i 227/17 w miejscowości Włostów 2020-09-08 09:43:48
611 Oświadczenie majątkowe złożone przez P. Edytę Klocek z danymi na dzień powołania do pełnienia obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku. 2020-09-04 13:47:42
612 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 września 2020 roku 2020-08-28 12:27:37
613 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 2020-08-27 14:55:33
614 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn: Przebudowa dachu wraz z termomodernizacją budynku remizy OSP w Kurowie 2020-08-27 13:21:29
615 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie: Zabudowy nowych punktów świetlnych w miejscowościach Lipnik, Żurawniki, Włostów i Międzygórz 2020-08-24 13:26:10
616 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zakup pojazdu elektrycznego oraz urządzenia do ładowania pojazdu elektrycznego 2020-08-20 18:16:55
617 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. Termomodernizacja budynku OSP w Kurowie 2020-08-19 15:36:42
618 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. Termomodernizacja budynku OSP w Leszczkowie 2020-08-19 15:32:12
619 Uchwała Nr 100/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przez Gminę Lipnik 2020-08-14 08:49:13
620 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 13.08.2020 w sprawie wywieszenia wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 2020-08-13 12:31:58
621 Sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2020 r. 2020-08-12 08:25:29
622 Karty informacyjne 2020 2020-08-10 09:00:11
623 Karty informacyjne 2019 2020-08-10 08:59:52
624 Karty informacyjne 2018 2020-08-10 08:59:39
625 Karty informacyjne 2017 2020-08-10 08:59:00
626 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie Termomodernizacja budynku OSP w Kurowie 2020-08-04 14:39:50
627 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie Termomodernizacja budynku OSP w Leszczkowie 2020-08-04 14:30:08
628 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup pojazdu elektrycznego oraz urządzenia do ładowania pojazdu elektrycznego 2020-07-31 12:31:30
629 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Zakup pojazdu elektrycznego oraz urządzenia do ładowania pojazdu elektrycznego 2020-07-23 15:15:55
630 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2020 roku 2020-07-22 14:31:18
631 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - Budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo-odbiorczej WA-0216 wraz z wierzą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania na dz. 213/3 w miejsc. Włostów. 2020-07-16 14:20:33
632 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 lipca 2020 roku 2020-07-16 12:06:23
633 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. Rozbudowa stacji do odmanganiania na ujęciu wody we Włostowie 2020-07-14 09:01:54
634 Uchwała nr 91/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium 2020-07-13 15:00:03
635 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4 x 4 dla jednostki OSP w Lipniku” 2020-07-10 14:54:19
636 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Wykonanie prac adaptacyjnych w ramach projektu Utworzenie świetlicy środowiskowej w Kurowie, Gmina Lipnik 2020-07-09 18:41:05
637 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Rozbudowa stacji do odmanganiania na ujęciu wody we Włostowie 2020-07-06 10:34:36
638 Informacja z sesji otwarcia ofert otyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4 x 4 dla jednostki OSP w Lipniku” 2020-07-03 13:03:00
639 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 10 lipca 2020 roku 2020-07-03 09:39:44
640 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. P. Edyty Klocek - osoby wydającej decyzje w imieniu wójta w Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej w Lipniku. 2020-07-03 09:22:37
641 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie P. Sebastian Szymański. 2020-07-03 09:19:28
642 Oświadczenie majatkowe za rok 201 9 r. p.o Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej P. Lustan Teresa 2020-07-03 09:13:12
643 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej P. Maria Stępień. 2020-07-03 09:09:08
644 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku P. Grzegorz Paradowski. 2020-07-03 09:05:05
645 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku, P. Danuta Polit . 2020-07-03 09:00:31
646 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej we Włostowie im. R.Koseły, P.Krakowiak Małgorzata. 2020-07-03 08:54:55
647 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Zastępca Wójta - Sekretarz Gminy P. Zdyb Wojciech. 2020-07-02 14:17:38
648 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Skarbnika Gminy P. Zimoląg Magdalena. 2020-07-02 13:19:15
649 Oświadczenie majatkowe Wójta Gminy Lipnik P. Grządziel Andrzej za rok 2019 , składane Wojewodzie Swietokrzyskiemu . 2020-07-02 13:08:35
650 Oświadczenie majątkowe P. Stanisław Mazur, radnego gminy , Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku za rok 2019 składane Wojewodzie Swiętokrzyskiemu. 2020-07-02 12:59:17
651 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Dariusz Zając 2020-07-02 12:57:12
652 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Stępień Franciszek 2020-07-02 12:55:09
653 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Strawczyński Marian 2020-07-02 12:53:12
654 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Modras Andrzej 2020-07-02 12:50:24
655 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik za rok 2019 P. Sierpniak Helena 2020-07-02 12:42:36
656 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik za rok 2019 P. Różycka Monika 2020-07-02 12:39:44
657 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Radom Adam 2020-07-02 12:37:09
658 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P.Nowak Stanisław 2020-07-02 12:34:08
659 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Kwiatkowski Zdzisław 2020-07-02 12:13:30
660 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik za rok 2019 P. Kusal Barbara 2020-07-02 12:11:56
661 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik za rok 2019 P. Gaweł Sabina 2020-07-02 12:09:45
662 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Kaptur Janusz 2020-07-02 12:06:21
663 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Głodek Wiesław 2020-07-02 12:04:24
664 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Baran Piotr 2020-07-02 11:56:20
665 Sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2020 r. 2020-07-02 10:14:56
666 Obwieszczenie PKW z dnia 30 czerwca 2020r o kandydatach w wyborach Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020r . 2020-07-01 14:31:17
667 Raport o stanie Gminy Lipnik za 2019 rok 2020-06-30 12:15:51
668 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwca 2020 roku 2020-06-30 10:16:29
669 Uwaga Wyjaśnienie z dnia 30.06.2020 - Ogłoszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipniku o zamówieniu publicznym: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4 x 4 dla jednostki OSP w Lipniku 2020-06-25 14:02:45
670 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Zabudowa otworu studziennego w m Włostów 2020-06-24 13:42:54
671 Konsultacje społeczne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „OPA4451B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ew. nr 642 obręb 0011 Międzygórz, gm. Lipnik. 2020-06-23 14:12:45
672 Sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2019 r. 2020-06-22 10:03:14
673 Zawiadomienie o wyborze oferty - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Remont drogi gminnej nr 337039 T Kurów – Sternalice od km 0+000 do km 1+000 na odcinku 1 km 2020-06-18 14:22:42
674 Prezentacja szkoleniowa dla członków obwodowych komisji wyborczych - Wybory Prezydenta RP 2020 2020-06-18 13:59:21
675 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-17 08:45:27
676 Aktualizacje planu postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2020 roku przez Gminę Lipnik 2020-06-16 22:12:28
677 Postanowienie Nr 94 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 15 czerwca 2020r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. 2020-06-16 08:19:10
678 Obwieszczenie PKW z dnia 12 czerwca 2020 r o kandydatach na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. 2020-06-15 13:40:46
679 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.: 2020-06-15 13:36:30
680 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 2020-06-13 07:56:05
681 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 czerwca 2020 roku 2020-06-10 16:55:50
682 Informacja dla komitetów wyborczych o godzinie pełnienia dyżuru w UG dniu 12 czerwca 2020 na potrzeby przyjmowania zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych. 2020-06-10 14:45:58
683 Wyjaśnienia PKW z dnia 5 czerwca 2020 r w sprawie zgłaszanych wątpliwości dotyczących zamiaru głosowania korespondencyjnego. (ważne ) 2020-06-10 14:29:27
684 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju - wybory Prezydenta RP 28.06.2020 r. ( druk) 2020-06-10 14:26:34
685 Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-10 14:01:51
686 Kalendarz wyborczy 2020-06-10 13:57:34
687 USTAWA z dnia 2 czerwca 2020 r.o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego(Dziennik Ustaw poz. 979 2020-06-10 13:51:29
688 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny w postępowaniu na: Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna Szkoła 2020-06-09 14:12:54
689 SP-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 2020-05-31 14:36:42
690 Bilans wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 2020-05-31 14:30:28
691 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku 2020-05-30 18:16:21
692 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 maj 2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2020-05-28 15:12:57
693 Lista osób zakwalifikowanych do II etapu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 10/4 położona w miejscowości Usarzów 2020-05-28 13:15:57
694 Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2019 2020-05-27 13:19:31
695 Informacja z sesji otwarcia ofert Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont drogi gminnej nr 337039 T Kurów – Sternalice od km 0+000 do km 1+000 na odcinku 1 km 2020-05-25 14:14:55
696 Informacja roczna o wykonaniu budżetu Gminy Lipnik za 2019 rok 2020-05-25 13:56:19
697 Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na: Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu Zdalna Szkoła 2020-05-23 21:21:24
698 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 maja 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2020-05-19 14:45:41
699 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 10/1 o pow. 0,2266 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Usarzów 2020-05-14 14:47:01
700 Uwaga wyjasnienia z dnia 19.05.2020 Zapytanie ofertowe na Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu Zdalna Szkoła, realizowane ze środków europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020-05-14 14:24:42
701 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku. 2020-05-08 14:29:59
702 Sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2019 r. 2020-05-07 14:43:23
703 Sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2019 r. 2020-05-07 14:36:21
704 Sprawozdania finansowe instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku - wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 2020-05-07 14:32:20
705 Sprawozdania finansowe jednostki - Urząd Gminy w Lipniku - wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 2020-05-07 14:27:22
706 Uwaga wyjaśnienie z dnia 20.05.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej nr 337039 T Kurów – Sternalice od km 0+000 do km 1+000 na odcinku 1 km 2020-05-07 14:13:22
707 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 marca 2020 roku 2020-05-06 08:46:33
708 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2020 roku 2020-04-30 12:52:45
709 Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej - nr działki nr 10/4 - stanowiącej własność Gminy Lipnik położonej w obrębie geodezyjnym Usarzów 2020-04-30 12:12:03
710 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia pod nazwą: Budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo-odbiorczej WA-0216 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania na dz. 213/3 w miejscowości Włostów 2020-04-24 18:08:27
711 POSTANOWIENIE NR 71/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-04-21 14:07:10
712 Uchwała Nr 48/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 2020-04-21 14:00:59
713 Korekty oświadczeń majątkowych 2020-04-20 11:37:19
714 Obwieszczenie PKW z dnia 15 kwietnia 2020roku o kandydatach na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku. 2020-04-17 14:09:10
715 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 17.04.2020 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2020-04-17 10:38:39
716 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 15 kwietnia 2020 r. o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych 2020-04-15 18:04:48
717 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-04-10 11:55:46
718 Stanowisko PKW w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych z dnia 26 marca 2020r . 2020-03-31 09:31:30
719 Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 19 lutego 2020 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-31 09:02:27
720 Wzór - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (Zał. nr 20/2020 do uchwały PKW z dnia 17 lutego 2020 r.) 2020-03-31 08:53:41
721 Uchwała Nr 11/2019 PKW z dnia 27 lutego 2019r w sprawie powoływania Obowdowych Komisji Wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP oraz do PE. 2020-03-31 08:47:28
722 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 marca 2020 roku 2020-03-25 14:40:53
723 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.03.2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej położonej w miejscowości Usarzów 2020-03-10 14:30:01
724 Korekty oświadzczeń majątkowych radnych na poczatek kadencji 2018-2023 2020-03-06 10:56:06
725 Informacja WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 18 luty 2020 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku. 2020-03-04 09:49:32
726 Informacja PKW o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-04 09:28:01
727 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-04 09:23:24
728 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020-03-04 09:19:38
729 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 2020-03-04 09:16:52
730 Informacja PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak ZPOW-501-8/20 o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami 2020-03-04 09:10:06
731 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r 2020-03-04 09:04:44
732 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego2020 roku w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - kalendarz wyborczy. 2020-03-04 08:56:00
733 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2020-02-28 09:43:17
734 Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 2020-02-12 09:05:44
735 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 stycznia 2020 roku 2020-02-11 09:12:21
736 Uchwały Rady Gminy w Lipniku rok 2020 2020-02-10 08:13:55
737 Zapytanie ofertowe w postępowaniu pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 2020-02-03 14:38:54
738 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2020-01-31 14:32:24
739 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2019 roku 2020-01-30 10:50:09
740 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 styczeń 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2020-01-22 14:50:07
741 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 stycznia 2020 roku 2020-01-21 15:05:17
742 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od 1.02.2020 r. do 31.01.2024 2020-01-17 13:31:21
743 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie województwa świętokrzyskiego 2020-01-16 14:25:17
744 Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2020 roku przez Gminę Lipnik 2020-01-16 12:36:01
745 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2019 roku 2020-01-09 10:57:10
746 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu pn.: Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od 1.02.2020 r. do 31.01.2024 r. 2020-01-07 14:26:52
747 Uchwała Nr 167/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2020 - 2030 2020-01-03 10:29:13
748 Uchwała Nr 166/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2020 rok 2020-01-03 10:26:27
749 Uchwała Nr 165/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2020 rok 2020-01-03 10:23:14
750 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne 2020-01-02 13:25:29
751 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 grudnia 2019 roku. 2019-12-23 15:14:11
752 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. księgowości budżetowej i wynagrodzeń 2019-12-23 15:12:20
753 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. obronnych, obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego 2019-12-23 15:10:44
754 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2020 roku” 2019-12-17 14:18:39
755 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 listopada 2019 roku 2019-12-06 12:07:20
756 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej i wynagrodzeń 2019-12-05 14:05:36
757 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 2019-12-05 13:48:25
758 Zawiadomienie o wyborze oferty - dot. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Lipnik 2019-12-03 18:26:40
759 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 października 2018 roku. 2019-12-03 08:00:08
760 Zaproszenie do składania ofert: Zabudowa nowych punktów świetlnych – Modernizacja oświetlenia na energooszczędne 2019-11-29 13:05:57
761 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2020 roku. 2019-11-29 12:43:36
762 Uwaga wyjaśnienie z dnia 28.11.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2020 roku 2019-11-21 12:12:41
763 Informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości położonej w miejscowości Słabuszewice o nieuregulowanym stanie prawnym 2019-11-21 11:27:44
764 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 27 listopada 2019 roku. 2019-11-20 14:40:16
765 Uwaga wyjaśnienia z dnia 22.11.2019 r. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu dot. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Lipnik 2019-11-15 14:31:59
766 Podstawowa kwota dotacji 2019 2019-11-14 09:05:28
767 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie: „Budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo – odbiorczej WA – 0216 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania” 2019-11-13 12:43:12
768 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: Zakup i dostawę elementów wyposażenia placówki tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Utworzenia Klubu Senior+ w miejscowości Kurów - zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 2019-11-08 15:11:27
769 Uwaga wyjaśnienie z dnia 04.11.2019 r. Gmina Lipnik zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę elementów wyposażenia placówki tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Utworzenia Klubu Senior+ w miejscowości Kurów - zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 2019-10-30 13:31:43
770 Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zadania Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lipnik i jej jednostek organizacyjnych 2019-10-29 14:44:59
771 Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o powierzchni 0,1806 ha położonej w Lipniku, stanowiącej własność Gminy Lipnik 2019-10-28 18:48:48
772 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 28.10.2019 r. w sprawie wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia i sprzedaży w miejscowościach Lipnik i Włostów 2019-10-28 16:58:44
773 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyzki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2019 roku. 2019-10-25 08:59:34
774 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 października 2019 roku 2019-10-24 12:42:11
775 Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zadania Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lipnik i jej jednostek organizacyjnych 2019-10-21 14:02:42
776 Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17.10.2019 r. o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-10-21 08:26:16
777 Uwaga wyjaśnienia z dnia 16.10.2019 r. - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lipnik i jej jednostek organizacyjnych 2019-10-11 14:24:53
778 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 października 2019 roku. 2019-10-10 14:37:46
779 Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zadania Przebudowa drogi gminnej nr 337013T Żurawniki – Gozdawa na odcinku 420 mb od km 0+275 do km 0+695 2019-10-09 14:02:14
780 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 20 września 2019 roku 2019-10-02 13:51:31
781 Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27.09.2019 r. 2019-10-01 11:52:17
782 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych 2019-09-24 18:09:50
783 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2019-09-24 17:58:50
784 Zawiadomienie o wyborze oferty pn.: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Malice Kościelne działka nr 69 na odcinku 295 mb od km 0+000 do km 0+295 2019-09-24 14:50:31
785 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku 2019-09-23 13:30:35
786 Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zadania Przebudowa drogi gminnej nr 337013T Żurawniki – Gozdawa na odcinku 420 mb od km 0+275 do km 0+695 2019-09-20 13:11:42
787 VITRA TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. K. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa, w której 100% udziałowcem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłasza kolejny (drugi) publiczny, zwykły, nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości na terenie województwa świętokrzyskiego 2019-09-18 19:34:04
788 Uchwała Nr 109/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 września 2019 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2019 roku 2019-09-18 09:38:40
789 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie robót budowlanych w zakresie rzeczowym objętym zadaniem inwestycyjnym pn. Mernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Malice Kościelne działka nr 69 na odcinku 295 mb od km 0+000 do km 0+295 2019-09-17 14:54:28
790 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 13 września 2019 r. o losowaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-13 21:56:06
791 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego 2019-09-13 21:49:55
792 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 20 września 2019 roku. 2019-09-10 14:19:49
793 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Włostów 2019-09-05 16:18:15
794 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi gminnej nr 337013T Żurawniki – Gozdawa na odcinku 420 mb od km 0+275 do km 0+695 2019-09-05 13:59:55
795 Uchwała Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 sierpnia 2019 roku 2019-09-04 11:23:26
796 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Malice Kościelne działka nr 69 na odcinku 295 mb od km 0+000 do km 0+295 2019-09-02 12:59:30
797 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP. 2019-08-30 11:12:35
798 Wzór wniosku na sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP. 2019-08-30 09:41:52
799 Informacja o uprawnieniach osób niepełosprawnych. 2019-08-30 09:38:48
800 Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w 2019r. 2019-08-29 14:39:30
801 Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV 2019-08-29 14:07:29
802 Obwieszczenie PKW z dnia 6 sierpnia 2019r o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r. ( wyciąg ) 2019-08-29 13:46:23
803 Postanowienie Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , i Kalendarz wyborczy . 2019-08-29 13:42:59
804 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 sierpnia 2019 roku. 2019-08-27 14:44:38
805 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2019-08-27 13:44:08
806 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku 2019-08-22 14:33:18
807 Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - strona PKW 2019-08-21 11:35:00
808 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 2019-08-19 09:28:54
809 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Włostów 2019-08-14 09:07:03
810 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 2019-08-12 13:05:03
811 Oświadczenie majątkowe pani Edyty Klocek pracownika OPS 2019-08-06 10:02:03
812 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.08.2019 r. wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej położonych na terenie Gminy Lipnik 2019-08-05 12:10:09
813 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23.07.2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dnllO wraz z przyłączeni PE dn25 w miejscowości Mydłów, Ublinek, Strzyżowice” 2019-07-26 14:50:34
814 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 2019-07-25 11:01:52
815 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 2019-07-22 13:20:26
816 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyzki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkovvych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku. 2019-07-19 10:57:34
817 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 lipca 2019 roku 2019-07-15 10:24:10
818 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 2019-07-12 13:09:32
819 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 10 lipca 2019 roku. 2019-07-05 10:34:35
820 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 2019-07-04 09:30:13
821 Uwaga wyjasnienie z dnia 09.07.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 27.06.2019 r. pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 2019-06-27 14:02:17
822 Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 27.06.2019 r. Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 2019-06-27 13:51:58
823 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 26.06.2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej we Włostowie 2019-06-26 11:55:23
824 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwiec 2019 rok 2019-06-26 09:44:43
825 Ogłoszenie o unieważanieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 2019-06-25 14:09:04
826 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Lipnik 2019-06-25 14:00:49
827 Uchwała nr 92/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium 2019-06-24 10:09:14
828 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 czerwca 2019 r. 2019-06-19 12:42:44
829 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Zabudowa nowych punktów świetlnych w miejscowościach: Kurów, Malice Kościelne, Słabuszewice, Swojków, Włostów 2019-06-19 11:45:20
830 Informacja dla kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023. 2019-06-18 08:38:19
831 Raport o stanie Gminy Lipnik za 2018 rok. 2019-06-17 10:48:38
832 Oświadczenia majątkowe kierowników Urzędu Gminy w Lipniku 2019-06-13 08:33:19
833 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy zadania: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 2019-06-12 12:50:44
834 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 czerwca 2019 roku. 2019-06-11 15:41:20
835 Ogłoszenie z dnia 11.06.2019 r. o zamówieniu publicznym pn. Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 2019-06-11 13:38:43
836 Oświadczenie majątkowe Pani Teresy Luśtan p.o Kierownika biblioteki Gminnej w Lipniku złożone na dzień powołania na stanowisko 2019-06-10 11:10:28
837 Oświadczenie majątkowe Kierownika Biblioteki Gminnej Pani Danuty Stańko w związku z przejściem na emeryturę 2019-06-10 11:04:05
838 Oświadczenie majątkowe Pana Wojciecha Zdybia Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożone Wójtowi Gminy na dzień powołania na stanowisko 2019-06-10 10:44:43
839 Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Lipnik za 2018 rok 2019-06-10 10:06:20
840 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Lipnik 2019-06-07 12:56:49
841 Ogłoszenie o unieważanieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 2019-06-05 16:10:31
842 oświadczenie majątkowe Pana Wójta Gminy Lipnik za 2018 rok 2019-06-05 15:04:51
843 Badanie gleby 2019-05-30 22:22:09
844 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu w miejscowości Lipnik 2019-05-30 22:17:15
845 Roczna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za 2018 rok. 2019-05-30 22:07:25
846 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku 2019-05-30 21:52:41
847 Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2018 2019-05-30 21:05:44
848 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. nieograniczonego pn.: Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 2019-05-29 12:40:43
849 Uwaga wyjasnienie z dnia 05.06.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 2019-05-27 12:24:12
850 Aktualizacja planu postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2019 roku przez Gminę Lipnik 2019-05-22 12:24:54
851 Korekta oświadczeń majątkowych radnych Gminy złożone na 2 m-ce przed upływem kadencji 2014-2018r 2019-05-20 12:25:21
852 Uwaga zmiana terminu składania ofert !!! Wyjaśnienie z dnia 04.06.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Lipnik 2019-05-20 11:56:52
853 Uwaga Wyjaśnienie do przetargu z dnia 24.05.2019 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 2019-05-15 14:23:43
854 Ogłoszenie o unieważanieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 2019-05-15 13:29:59
855 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 2019-05-10 13:30:36
856 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zabudowa nowych punktów świetlnych w miejscowościach: Kurów, Malice Kościelne, Słabuszewice, Swojków, Włostów 2019-05-10 13:28:02
857 Bilans wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 2019-05-10 09:28:03
858 Sprawozdania finansowe jednostki - Urząd Gminy w Lipniku - wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 2019-05-10 09:21:34
859 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku 2019-05-10 09:18:03
860 Sp-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 2019-05-10 09:11:42
861 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku 2019-05-10 08:10:06
862 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej o nr działki 424 w miejscowości Kurów 2019-05-09 17:31:43
863 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa i remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Kaczyce, Kurów 2019-05-09 14:28:58
864 PKW Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019. 2019-05-09 08:20:46
865 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 2019-05-09 08:16:52
866 uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 kwiecień 2019 rok 2019-05-08 08:30:00
867 POSTANOWIENIENR 117/2019Komisarza Wyborczego w Kielcach IVz dnia 6 maja 2019 r.w sprawie powołania obwodowychkomisjiwyborczychw wyborach do Parlamentu Europejskiegozarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-05-07 12:51:21
868 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyzki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkovvych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku. 2019-04-30 14:41:59
869 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 30.04.2019 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w miejscowości Włostów 2019-04-30 14:26:13
870 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 26 kwietnia 2019 r. o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do wymienionych komisji wyborczych 2019-04-26 21:16:15
871 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 2019-04-26 14:04:11
872 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zabudowa nowych punktów świetlnych w miejscowościach: Kurów, Malice Kościelne, Słabuszewice, Swojków, Włostów 2019-04-26 13:48:24
873 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 kwietnia 2019r w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji „ o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika - w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku 2019-04-26 13:16:00
874 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dn.15 marca 2019 r. w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych związanych z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-26 12:48:38
875 Obwieszczenie PKW z dnia 27.02.2019 o postanowieniu Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych. 2019-04-26 11:47:40
876 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej o nr działki 424 w miejscowości Kurów 2019-04-24 15:03:40
877 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 kwietnia 2019 roku. 2019-04-24 14:11:10
878 Uchwała Nr 53/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 2019-04-18 10:33:24
879 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania: Przebudowa i remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Kaczyce, Kurów 2019-04-16 12:00:57
880 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Międzygórz, Łownica 2019-04-15 14:30:11
881 Pierwsze oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Lipnik Andrzeja Grządziela składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania w kadencji 2018-2023 przesłane do Wojewody Świętokrzyskiego 2019-04-12 10:36:00
882 Pierwsze oświadczenie majątkowe Przewodniczącego RG Stanisława Mazura w terminie 30 dni od złożenia ślubowania przesłane Wojewodzie Świętokrzyskiemu w kadencji 2018-2023 2019-04-12 09:28:35
883 Pierwsze oświadczenia majątkowe-Radnych Gminy Lipnik składane Przewodniczącemu RG w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania Radnych w kadencji 2018-2023 2019-04-12 09:20:57
884 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dniaa 28 marca 2019r 2019-04-12 08:26:30
885 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 lutego 2019 r 2019-04-10 10:27:10
886 Uchwały Rady Gminy w Lipniku rok 2019 2019-04-10 10:23:30
887 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej o nr działki 424 w miejscowości Kurów 2019-04-08 14:38:42
888 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania: Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Międzygórz, Łownica 2019-04-02 14:27:42
889 Przebudowa i remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Kaczyce, Kurów 2019-04-01 13:24:14
890 Klauzula informacyjna dotycząca transmisji Sesji Rady Gminy 2019-03-29 14:04:30
891 Kluzule informacyjne 2019-03-29 14:02:09
892 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 marca 2019 roku. 2019-03-22 14:46:37
893 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Włostów 2019-03-21 11:05:49
894 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Międzygórz, Łownica 2019-03-19 15:00:57
895 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w Lipniku 2019-03-04 14:25:08
896 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2019-02-28 12:31:16
897 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik P.Strawczyński Marian za rok 2015. 2019-02-26 12:37:59
898 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P.Strawczyński Marian za rok 2016. 2019-02-26 10:27:39
899 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik za rok 2012 Pana Strawczyńskiego Mariana złożone do Przewodniczącego Rady Gminy Lipnik w terminie do 30.04.2013r. 2019-02-25 13:40:43
900 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2018 roku. 2019-02-20 07:55:49
901 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 21 luty 2019 roku. 2019-02-15 15:10:31
902 Oświadczenia Majątkowe Radnych składane na koniec kadencji 2014-2018 2019-02-13 07:58:01
903 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyzki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkovvych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku. 2019-02-01 14:20:21
904 Uchwała Nr 7/2019 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o prawidlowosci planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 2019-02-01 11:09:55
905 Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych przewidzianych do realizacji w 2019 roku przez Gminę Lipnik 2019-01-31 18:29:10
906 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2019-01-31 17:47:07
907 Uchwała Nr 146/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2019 - 2029 2019-01-29 09:32:46
908 Uchwała Nr 145/2018 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2019 rok 2019-01-28 09:30:05
909 Wybory sołeckie 2019 2019-01-24 20:28:05
910 Podstawowa kwota dotacji na 2019 rok 2019-01-04 10:22:44
911 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2019 roku 2018-12-27 14:34:28
912 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 grudnia 2018 roku. 2018-12-21 14:21:00
913 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 06 grudnia 2018 roku. 2018-12-18 13:33:06
914 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. nieograniczonego pn.: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2019 roku 2018-12-17 15:02:50
915 Uwaga Wyjaśnienie z dnia 13.12.2018 r. Ogłoszenie o zamówienie publicznym pn. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2019 roku 2018-12-10 14:43:40
916 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 listopada 2018 roku. 2018-12-10 11:27:26
917 Komisja Rewizyjna - 2018 - 2023 2018-12-07 10:20:19
918 Komisja Gospodarki i Finansów - 2018 - 2023 2018-12-07 10:18:56
919 Komisja Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 2018 - 2023 2018-12-07 10:17:53
920 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - 2018-2023 2018-12-07 10:16:45
921 Komisja Rolnictwa i Handlu - 2018 - 2023 2018-12-07 10:14:06
922 Skład Osobowy Rady Gminy - kadencja 2018 - 2023 2018-12-05 08:08:21
923 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 listopada 2018 roku. 2018-12-04 08:18:16
924 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 6 grudnia 2018 roku. 2018-12-03 14:49:44
925 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 listopada 2018 roku. 2018-11-26 14:39:37
926 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 listopada 2018 roku. 2018-11-16 08:14:26
927 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: 2018-11-15 14:09:57
928 Informacja z otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie robót budowlanych w zakresie rzeczowym objętym zadaniem inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 669,670 w miejscowości Międzygórz na odcinku 930 mb od km 0+000 do km 0 + 930 celem zabezpieczenia dna w wąwozu lessowego 2018-11-09 14:16:35
929 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 października 2018 roku. 2018-11-07 08:00:40
930 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik III kwartał 2018 r 2018-10-30 15:19:33
931 Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach - działki nr 82/3 i 126/2 2018-10-29 12:33:39
932 Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach - działki nr 81, 82/6 i 126/1 2018-10-29 11:52:02
933 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 669,670 w miejscowości Międzygórz na odcinku 930 mb od km 0+000 do km 0 + 930 celem zabezpieczenia dna w wąwozu lessowego 2018-10-26 13:34:44
934 PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY LIPNIK sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Lipniku. 2018-10-23 10:21:13
935 Protokół z wyborów do Rady Gminy w Lipniku sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Lipniku 2018-10-23 10:15:20
936 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Sternalice, Słabuszewice 2018-10-17 09:54:38
937 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Sternalice, Słabuszewice 2018-10-16 14:59:48
938 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 669,670 w miejscowości Międzygórz na odcinku 930 mb od km 0+000 do km 0 + 930 celem zabezpieczenia dna w wąwozu lessowego 2018-10-09 13:39:05
939 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 12 października 2018 roku. 2018-10-08 12:29:04
940 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-05 08:09:53
941 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Lipnik zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-05 08:06:35
942 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 04 września 2018 roku. 2018-10-04 09:44:06
943 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Lipnik 2018-10-03 17:34:01
944 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Sternalice, Słabuszewice 2018-10-02 14:25:22
945 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-01 12:18:09
946 Uchwala Nr 113/2018 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 września 2018 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I pólrocze 2018 roku 2018-09-27 08:16:43
947 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 25.09.2018 r. w sprawie wywieszenia wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2018-09-25 14:58:26
948 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. oświaty 2018-09-24 13:07:11
949 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. zamówień publicznych i drogownictwa 2018-09-24 12:57:21
950 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 września 2018 roku informujące wyborców o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.: 2018-09-21 14:13:36
951 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku 2018-09-20 08:00:31
952 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 18 września 2018 r. o wyznaczeniu dodatkowego terminu na zgłoszenie list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 13 2018-09-19 12:05:49
953 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-13 21:10:20
954 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Uchwała w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-13 21:05:26
955 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-12 14:01:23
956 Zawiadomienie o wyborze oferty dotycące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 2018-09-05 14:54:13
957 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty 2018-09-04 14:05:15
958 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i drogownictwa w Urzędzie Gminy w Lipniku 2018-09-04 13:22:44
959 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 września 2018 roku. 2018-08-30 14:53:47
960 Obwieszczenie Starosty 2018-08-27 20:59:22
961 OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-27 14:55:37
962 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-23 14:17:06
963 Informacja Wójta Gminy Lipnikz dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast 2018-08-22 14:13:23
964 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2018-08-16 14:35:33
965 Informacje Państwowej Komisji Wyborczej 2018-08-16 14:34:46
966 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w miejscowościach Usarzów, Malice Kościelne i Lipnik 2018-08-09 10:47:13
967 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 2018-08-03 13:14:58
968 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę elementów wyposażenia pracowni tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii w Gminie Lipnik 2018-08-02 13:53:38
969 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 lipca 2018 roku. 2018-08-02 09:38:58
970 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym dot. Cyklinowanie sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipniku 2018-07-30 11:39:53
971 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik II kwartał 2018 r. 2018-07-27 09:18:23
972 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26.07.2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023 2018-07-26 14:01:28
973 Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach - działki nr 81, 82/6 i 126/1 2018-07-26 12:34:52
974 Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach - działki nr 82/3 i 126/2 2018-07-26 12:23:26
975 Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” 2018-07-25 12:36:33
976 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 24.07.2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Lipnik na lata 2018-2023 2018-07-24 11:35:16
977 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 2018-07-20 14:34:58
978 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 lipca 2018 roku. 2018-07-20 14:28:03
979 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ 2018-07-16 14:06:11
980 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Adaptacja budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Usarzowie wraz z pierwszym wyposażeniem 2018-07-16 11:01:16
981 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę elementów wyposażenia pracowni tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Lipnik 2018-07-10 14:13:01
982 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku - Przebudowa dachu i zmiana konstrukcji dachowej 2018-07-09 15:02:52
983 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Adaptacja budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Usarzowie wraz z pierwszym wyposażeniem 2018-07-09 14:58:12
984 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn.: Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Lipnik 2018-07-09 14:53:51
985 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 06.07.2018 o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023 2018-07-06 13:05:10
986 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29.06.2018 o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Lipnik na lata 2018-2023 2018-06-29 12:10:00
987 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Lipnik 2018-06-29 09:11:19
988 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Adaptacja budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Usarzowie wraz z pierwszym wyposażeniem 2018-06-22 13:16:36
989 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku - Przebudowa dachu i zmiana konstrukcji dachowej 2018-06-21 12:40:18
990 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 czerwca 2018 roku. 2018-06-18 14:40:59
991 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 12 czerwca 2018 roku. 2018-06-07 14:20:12
992 Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta Pani Edyty Klocek za rok 2017. 2018-06-06 07:26:38
993 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lipniku Pani Danuty Polit za rok 2017. 2018-06-06 07:23:12
994 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Romana Koseły we Włostowie Pani Krakowiak Małgorzaty za rok 2017. 2018-06-06 07:13:24
995 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Stępień Marii za rok 2017. 2018-06-06 07:08:56
996 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie Pana Sebastiana Szymańskiego za rok 2017. 2018-06-06 06:53:31
997 Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Pana Grzegorza Paradowskiego za rok 2017. 2018-06-06 06:49:37
998 Oświadczenie majątkowe Pani Danuty Stańko - Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku za rok 2017. 2018-06-06 06:46:14
999 Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Pana Zdyb Wojciech za rok 2017. 2018-06-06 06:43:35
1000 Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Pani Zimoląg Magdaleny za rok 2017. 2018-06-06 06:35:20
1001 Korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 9.11.2017 r. Pana A.Lisa 2018-06-06 06:30:53
1002 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 4 587 159 zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. 2018-06-05 15:54:49
1003 Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych 2018-05-30 15:22:59
1004 Oświadczenie majątkowe pełniącego obowiązki Wójta Gminy Lipnik Pana Andrzeja Grządziela za rok 2017 złożone Pani Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 2018-05-30 12:12:41
1005 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku za rok 2017 złożone Pani Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 2018-05-30 10:57:21
1006 Informacje z sesji otwarcia ofert Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 4 587 159 zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. 2018-05-25 17:41:55
1007 Ochrona danych osobowych 2018-05-24 15:08:02
1008 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące zadania pn.: Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Swojków, Usarzów, Sternalice, Kurów, Męczennice, Lipnik 2018-05-22 22:34:54
1009 UWAGA Wyjaśnienia z dnia 23.05.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku - Przebudowa dachu i zmiana konstrukcji dachowej 2018-05-18 12:00:28
1010 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 2018-05-18 08:01:01
1011 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Lipnik za rok 2017. 2018-05-17 13:08:35
1012 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej za 2017 rok 2018-05-16 13:18:58
1013 Roczna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2017 r. 2018-05-16 11:22:48
1014 Uwaga wyjaśnienia z dnia 24.05.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 4 587 159 zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów 2018-05-15 14:36:58
1015 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2017 rok 2018-05-14 13:02:58
1016 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn.: Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Swojków, Usarzów, Sternalice, Kurów, Męczennice, Lipnik 2018-05-14 12:04:09
1017 Uchwala Nr 72/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie opinii o możliwości splaty kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przez Gminę Lipnik 2018-05-11 11:26:48
1018 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku 2018-05-10 11:10:58
1019 Bilanse Gminy Lipnik za 2017 rok 2018-05-10 11:01:51
1020 Uchwała Nr 59/2018 VI składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 2018-05-10 10:59:09
1021 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku 2018-05-10 09:03:10
1022 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt „ZAKUP DEFLIBRYRATORA I TORBY RATOWNICZEJ DLA JEDNOSTEK OSP Z TERENU GMINY LIPNIK” 2018-05-08 14:06:15
1023 Konsultacje realizacji zadania publicznego - Małe granty 2018 2018-05-08 11:16:10
1024 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 kwietnia 2018 roku. 2018-05-08 11:05:38
1025 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącze postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Odwiert studni zastępczej S-4b ujmujqcej wody podziemne z utworów dewońskich w obrębie ujęcia w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 2018-05-02 10:55:12
1026 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik I kwartał 2018 r. 2018-04-30 15:08:54
1027 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Swojków, Usarzów, Sternalice, Kurów, Męczennice, Lipnik 2018-04-26 10:59:27
1028 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 kwietnia 2018 roku. 2018-04-25 08:34:39
1029 UWAGA WYJAŚNIENIA z dnia 26.04.2018 r. Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: 'Zakup deflibrylatora i torby ratowniczej dla jednostek OSP z terenu gminy Lipnik' 2018-04-18 11:51:44
1030 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.04.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika i kanału technologicznego w ciągu drogi krajowej Nr 9 od km 97+412,6 do km 97+600 na terenie miejscowości Lipnik i Kurów, w gminie Lipnik. 2018-04-16 15:13:15
1031 Ogloszenie o wyborze Partnera do realizacji projektu dot. naboru partnera spoza sektora finansów publicznych 2018-04-13 12:31:09
1032 Informacja o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Włostów 2018-04-12 14:53:41
1033 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 'Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych' w miejscowości Swojków 2018-04-09 14:57:46
1034 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków kłęsk żywiołowych 2018-04-04 15:13:08
1035 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2018 roku 2018-04-03 10:06:42
1036 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych 2018-03-23 14:17:29
1037 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 26 marca 2018 roku na godz. 11,30. 2018-03-20 13:00:35
1038 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Odwiert studni zastępczej S-4b ujmującej wody podziemne z utworów dewońskich w obrębie ujęcia w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 2018-03-20 11:10:04
1039 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.03.2018 o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 'Program Rewitalizacji dla Gminy Lipnik na lata 2018-2023' 2018-03-16 14:19:25
1040 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. 'Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych' w miejscowości Swojków 2018-03-14 13:58:01
1041 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 marca 2018 roku. 2018-03-12 09:38:19
1042 Informacja dot. wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2018-03-08 08:54:50
1043 Uwaga wyjaśnienia z dnia 16.03.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Odwiert studni zastępczej S-4b ujmującej wody podziemne z utworów dewońskich w obrębie ujęcia w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 2018-03-05 13:02:22
1044 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2018-03-02 12:03:15
1045 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 6 marca 2018 roku. 2018-03-01 09:36:05
1046 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2018-02-22 15:00:39
1047 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 2018-02-13 10:47:15
1048 Informacja o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2018-02-02 14:47:20
1049 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2018-02-02 13:15:32
1050 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 stycznia 2018 roku. 2018-02-02 12:36:21
1051 Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Grządziela wyznaczonego do pełnienia obowiązków Wójta Gminy Lipnik, złożone Pani Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 2018-01-26 14:14:05
1052 Oświadczenie majątkowe Pana Artura Lisa Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożone na dzień odwołania ze stanowiska z mocy prawa w związku z art. 28e ustawy o samorządzie gminnym. 2018-01-26 14:05:38
1053 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 stycznia 2018 roku. 2018-01-17 13:54:18
1054 Zarządzenie nr 93/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2018-2029 2018-01-17 09:39:32
1055 Zarządzenie nr 92/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2018 2018-01-17 09:25:57
1056 Uchwala Nr 2/2018 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwaly Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018 _ 2029 2018-01-17 09:23:02
1057 Uchwala Nr 1/2018 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Lipnik na 2018 rok 2018-01-17 09:16:58
1058 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 stycznia 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2018-01-12 14:57:21
1059 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego 2018-01-12 13:55:28
1060 Podstawowa kwota dotacji na 2018 rok 2018-01-09 08:06:31
1061 Uchwały Rady Gminy w Lipniku rok 2018 2018-01-07 08:06:38
1062 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2017 roku. 2018-01-04 14:28:26
1063 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 grudnia 2017 roku. 2018-01-04 14:21:15
1064 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku 2018-01-03 12:30:27
1065 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku 2018-01-03 10:29:45
1066 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. księgowości podatkowej 2017-12-27 14:30:15
1067 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 grudnia 2017 roku. 2017-12-22 13:33:35
1068 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę do szkoły i montaż w salach lekcyjnych pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania w ramach Rządowego programu - Aktywna tablica - realizowanego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lipniku 2017-12-14 14:55:49
1069 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę do szkoły i montaż w salach lekcyjnych pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania w ramach Rządowego programu - Aktywna tablica - realizowanego w Szkole Podstawowej im. Romana Koseły we Włostowie 2017-12-14 14:49:20
1070 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 14 grudnia 2017 roku. 2017-12-08 14:26:09
1071 Korekta do oświadczeń majątkowych kadry kierowniczej Gminy za rok 2016 2017-12-07 08:57:22
1072 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.11.2017 r. w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 2017-11-27 10:27:16
1073 Lista osób zakwalifikowanych do II etapu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Męczennice 2017-11-24 14:55:06
1074 Korekta do oświadczeń majątkowych radnych gminy Lipnik za rok 2016. 2017-11-24 08:30:19
1075 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 16 listopda 2017 roku. 2017-11-22 12:26:06
1076 Informacja w sprawie aktualnej sytuacji formalno-prawnej w Gminie Lipnik 2017-11-18 19:19:21
1077 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Drogi relacji Usarzów-Kozia Górka i Włostów-Swojków 2017-11-15 13:36:38
1078 Statut Gminy Lipnik 2017-11-13 11:07:27
1079 Zaproszenie na sesję Rady Gminyw Lipniku na dzień 16 listopada 2017 roku. 2017-11-09 14:30:55
1080 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.11.2017 r. o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Droga gminna relacji Kurów-Krzyże 2017-11-09 12:36:17
1081 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie - Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiolowych - ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.10.2017 r. pod nr 605547- N - 2017. Droga Kurów - Krzyże 2017-11-09 11:25:19
1082 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Droga relacji Kurów-Krzyże 2017-11-08 13:06:18
1083 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. 2017-11-07 13:34:12
1084 Zawiadomienie o wyborze oferty - wyniku licytacji elektronicznej - dla zadania pn. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Lipnik i jej Jednostek Organizacyjnych 2017-11-06 13:44:22
1085 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 października 2017 r. 2017-11-06 12:26:02
1086 Uwaga wyjaśnienie z dnia 06.11.2017 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym dot. Remontu dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Drogi relacji Usarzów-Kozia Górka i Włostów-Swojków 2017-10-31 10:53:40
1087 Uwaga wyjaśnienia z dnia 30.10.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Droga relacji Kurów-Krzyże 2017-10-24 14:41:18
1088 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za III kwartał 2017 roku 2017-10-20 14:02:15
1089 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 października 2017 roku na godz. 9.30. 2017-10-20 11:47:53
1090 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach 2017-10-19 14:20:04
1091 Oświadczenie majątkowe P.Danuty Polit Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lipniku złożone na dzień powołania na stanowisko. 2017-10-19 08:25:25
1092 Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy Pani Polit Danuty Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku . 2017-10-19 08:15:36
1093 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku 2017-10-18 14:05:05
1094 Uwaga Wyjaśnienia z dnia 24.10.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Lipnik i jej Jednostek Organizacyjnych 2017-10-18 13:04:50
1095 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 06 października 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. 2017-10-06 14:50:27
1096 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa skrzyżowania dróg krajowych Nr 9 i 77 w Lipniku wraz z przebudową DK Nr 9 od km 96+800 do km 97+412,6, oraz DK Nr 77 od km 0+000 do km 0+300, przebudową oświetlenia ulicznego, systemu odwodnienia oraz infrastruktury niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi” 2017-10-02 11:20:38
1097 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 14/18 o powierzchni 0,0838 ha położonej w Lipniku, stanowiącej własność Gminy Lipnik 2017-10-02 09:39:02
1098 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 września 2017 roku . 2017-10-02 07:59:23
1099 Zawiadomienie o wyborze oferty - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 2017-09-26 14:01:11
1100 Zawiadomienie o wyborze oferty - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2017-09-26 13:56:41
1101 Wójt Gminy Lipnik zaprasza do konsultacji projektu „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LIPNIK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2018 ROKU ”. 2017-09-22 14:42:04
1102 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy w Lipniku 2017-09-21 14:53:18
1103 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 września 2017 roku na godz. 10.30. 2017-09-19 08:45:22
1104 Oświadczenie majątkowe Pana Artura Lisa Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożonego na dzień powołania na stanowisko 1.08.2017r. 2017-09-15 09:09:42
1105 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2017-09-14 16:37:08
1106 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 2017-09-14 16:29:27
1107 Oświadczenie Artura Lisa o nie prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy Lipnik. 2017-09-08 08:16:49
1108 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej nr 7/2017 z dnia 31.08.2017 r. 2017-08-31 15:01:14
1109 Uwaga wyjaśnienie z dnia 01.09.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 2017-08-28 14:24:46
1110 Uwaga wyjaśnienie z dnia 01.09.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2017-08-28 13:50:21
1111 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży. 2017-08-28 13:13:19
1112 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa budynku administracyjnego w zakresie przebudowa wejścia głównego i budowa dźwigu osobowego 2017-08-25 11:09:25
1113 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 sierpnia 2107 roku. 2017-08-25 08:07:00
1114 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn.: Rozbudowa budynku administracyjnego w zakresie przebudowa wejścia głównego i budowa dźwigu osobowego 2017-08-16 14:50:38
1115 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 sierpnia 2017 roku na godz. 11.00 2017-08-11 11:29:08
1116 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Rozbudowa budynku administracyjnego w zakresie przebudowa wejścia głównego i budowa dźwigu osobowego 2017-07-31 12:40:50
1117 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik II kwartał 2017 r. 2017-07-25 07:56:01
1118 Zarządzenie nr 53/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 lipca 2017 r w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipniku Pani Danucie Polit 2017-07-24 09:13:28
1119 Zaproszenie nr 6/2017 do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę i montaż elementów wyposażenia pracowni tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Lipnik 2017-07-14 14:35:06
1120 Zaproszenie nr 5/2017 do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę do szkoły pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Lipnik 2017-07-14 14:24:20
1121 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie pn.: Realizacja Gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lipnik - umowa dotacji Nr 69/17 z dnia 09.05.2017 r. 2017-07-03 11:02:21
1122 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. zamówień publicznych i planowania przestrzennego 2017-06-26 14:56:10
1123 Bilanse Gminy Lipnik za 2016 rok 2017-06-22 12:42:16
1124 Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszklnego w Lipniku 2017-06-20 12:27:47
1125 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.06.2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2017-06-14 09:12:15
1126 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Lipniku 2017-06-07 18:34:13
1127 Oświadczenie majątkowe P. Kazimiery Koneckiej Zastępcy Wójta Gminy Lipnik na dzień odwołania ze stanowiska w związku z przejściem na emeryturę. 2017-06-05 11:47:45
1128 Oświadczenie majątkowe P. Danuty Polit na dzień powołania na stanowisko pełniącej obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku. 2017-06-05 11:40:46
1129 Oświadczenie majątkowe P. Małgorzaty Utnik Oleksiak na dzień odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku. 2017-06-05 10:43:17
1130 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Sabiny Gaweł za rok 2016. 2017-06-02 09:25:35
1131 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Zofii Kryszczyńskiej za rok 2016. 2017-06-01 14:38:30
1132 Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta P. Edyty Klocek za rok 2016. 2017-06-01 14:27:54
1133 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie P. Sebastiana Szymańskiego za rok 2016. 2017-06-01 14:23:40
1134 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół we Wlostowie P.Małgorzaty Krakowiak za rok 2016. 2017-06-01 14:20:17
1135 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku P. Małgorzaty Utnik Oleksiak za rok 2016. 2017-06-01 14:13:50
1136 Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej P. Grzegorza Paradowskiego za rok 2016. 2017-06-01 14:06:03
1137 Oświadczenie majątkowe Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2016. 2017-06-01 13:58:59
1138 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku P. Stańko Danuty za rok 2016. 2017-06-01 13:54:57
1139 Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy P. Zimoląg Magdaleny za rok 2016. 2017-06-01 13:50:26
1140 Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy P.Wojciecha Zdyb za rok 2016. 2017-06-01 13:39:13
1141 Oświadczenie majątkowe P. Koneckiej Kazimiery Zastępcy Wójta Gminy Lipnik za rok 2016. 2017-06-01 13:34:46
1142 Oświadczenie majątkowe P. Józefa Buliry Wójta Gminy Lipnik za rok 2016 składane P. Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 2017-06-01 12:58:37
1143 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 maja 2017 roku. 2017-06-01 10:03:34
1144 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2016 2017-05-30 10:38:20
1145 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 2017-05-29 12:28:15
1146 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej za 2016 rok 2017-05-29 12:23:33
1147 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Marianny Leśko za rok 2016. 2017-05-26 15:18:21
1148 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Heleny Sierpniak za rok 2016. 2017-05-26 15:13:55
1149 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Pani Moniki Kaczor za rok 2016. 2017-05-26 14:57:19
1150 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Stanisława Nowaka za rok 2016. 2017-05-26 14:42:17
1151 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Janusza Kaptura za rok 2016. 2017-05-26 14:37:11
1152 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P.Krzysztofa Krakowiaka za rok 2016. 2017-05-26 14:30:05
1153 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Piotra Barana za rok 2016. 2017-05-26 14:11:29
1154 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Andrzeja Modrasa za rok 2016. 2017-05-26 14:05:48
1155 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik P. Moniki Różyckiej za rok 2016. 2017-05-26 13:41:38
1156 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik P. Anny Sidor za rok 2016 . 2017-05-26 13:37:46
1157 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2016 P. Wiesława Pietraszewskiego. 2017-05-26 09:28:35
1158 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2016 P. Stanisława Mazura - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku. składane P.Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 2017-05-26 09:19:27
1159 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2016 2017-05-24 15:05:22
1160 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 24 maja 2017 roku na godz. 10.00. 2017-05-18 11:29:53
1161 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku 2017-05-09 10:46:03
1162 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku 2017-05-09 10:39:30
1163 Uchwala Nr 35/2017 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 2017-04-28 15:03:59
1164 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za I kwartał 2017 r. 2017-04-28 13:21:19
1165 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 2017-04-27 11:45:56
1166 Zapytanie ofertowe Nr 4/2017 dotyczące: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2017 2017-04-26 14:43:02
1167 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 kwietnia 2017 r. 2017-04-26 12:44:49
1168 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Lipniku 2017-04-24 11:53:20
1169 UWAGA Zmiana z dnia 21.04.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 2017-04-13 12:16:11
1170 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 03.04.2017 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie we Włosowie 2017-04-11 14:45:25
1171 Zapytanie ofertowe nr 3/2017 z dnia 10.04.2017 dotyczące Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gołębiów i Kurów 2017-04-10 13:59:04
1172 Zapytanie ofertowe z dnia 05.04.2017 r. na wykonanie zadania pn.: Zabudowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Lipnik. 2017-04-05 13:03:40
1173 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2017 roku. 2017-04-05 08:34:55
1174 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.04.2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2017-04-04 14:21:15
1175 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Międzygórz 2017-03-31 14:49:23
1176 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Lipniku 2017-03-30 15:14:47
1177 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 marca 2017 r. o wydaniu w dniu 30.03.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów. 2017-03-30 14:51:51
1178 Decyzja Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 marca 2017 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów. 2017-03-30 14:37:55
1179 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 marca 2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu: Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik. 2017-03-24 14:54:26
1180 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 24 marca 2017 roku na godz. 11.00. 2017-03-20 10:57:31
1181 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15.03.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania ecyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2017-03-15 13:55:02
1182 Zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 13.03.2017 na wykonanie dokumentacji dla zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Lipnik. 2017-03-14 12:34:31
1183 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.03.2017 r. w sprawie wydania postanowienia. 2017-03-09 13:40:04
1184 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.03.2017 r. w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 2017-03-09 13:28:41
1185 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2017-03-07 14:44:45
1186 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2017-02-28 14:51:39
1187 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23.02.2017 r. o przystąpieniu do aktualizacji projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 2017-02-23 13:24:14
1188 Wieloletia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017-2029 2017-02-23 12:02:27
1189 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2017 - 2029 2017-02-23 12:00:31
1190 Uchwala Nr 21/2017 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2017 rok 2017-02-23 11:53:55
1191 Uchwala Nr 20/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 2017-02-23 11:50:54
1192 Informacja w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2017-02-13 12:23:49
1193 Uchwały Rady Gminy w Lipniku rok 2017 2017-02-10 20:34:13
1194 Uchwała Nr XXV/195/ 2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na rok 2017. 2017-02-10 08:36:52
1195 Wykaz dziennych opiekunów 2017-02-06 13:23:50
1196 Informacja w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2017-02-03 12:20:08
1197 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2017 roku. 2017-02-02 09:50:34
1198 Otwarty konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2017-01-31 14:16:52
1199 Podstawowa kwota dotacji na 2017 rok 2017-01-30 14:34:42
1200 Informacja o wyniku przetargu ograniczonego 2017-01-27 14:09:47
1201 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 stycznia 2017 roku na godz. 9.00. 2017-01-17 14:28:39
1202 Informacja o nieruchomościach gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2017-01-09 14:41:17
1203 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2016 roku. 2017-01-04 09:17:09
1204 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Gołębiów 2017-01-03 09:41:41
1205 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 2016-12-28 13:08:32
1206 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 grudnia 2016 roku na godz. 10.00 2016-12-22 14:08:30
1207 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we Włostowie 2016-12-20 15:00:36
1208 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 grudnia 2016r. 2016-12-16 14:11:58
1209 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 14 grudnia 2016 roku na godz. 10.30. 2016-12-09 12:45:34
1210 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o wykonanie zadania pt Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego 2016-12-06 15:01:35
1211 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za III kwartał 2016 r. 2016-11-30 08:44:40
1212 Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2017 2016-11-29 08:40:58
1213 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku 2016-11-29 08:02:39
1214 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2015 złożona przez Klocek Edytę . 2016-11-25 09:05:10
1215 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2015 radnego gminy Krakowiak Krzysztof 2016-11-25 09:00:35
1216 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2015 radnej gminy Marianny Leśko. 2016-11-25 08:45:48
1217 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 listopad 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2016-11-18 14:25:09
1218 Uwaga wyjaśnienia z dnia 23.11.2016 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami) Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro 2016-11-18 13:55:47
1219 Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2016-11-17 09:12:46
1220 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.11.2016 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 2016-11-14 13:57:15
1221 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 listopada 2016 roku . 2016-11-14 11:08:58
1222 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 31.10.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Adamowie 2016-11-09 09:52:38
1223 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont drogi gminnej nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450mb od km 1+818 do km 3+268 2016-11-04 15:07:32
1224 Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2016-11-04 14:49:22
1225 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2016-11-03 13:14:38
1226 Zaproszenie na sesje Rady Gminy w Lipniku na dzień 7 listopada 2016 roku na godz. 10.00 2016-10-28 15:06:34
1227 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości 2016-10-26 09:47:02
1228 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pt: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Usarzowie na działce 435 na odcinku 590 mb od km 0+000 do km O + 590 2016-10-21 11:46:50
1229 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za pierwsze półrocze 2016 roku 2016-10-17 08:54:42
1230 Uchwala Nr 63/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2016 roku 2016-10-17 08:28:59
1231 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.10.2016 r. o przystąpieniu do opracowania projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 2016-10-14 13:42:34
1232 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków kłęsk żywiołowych. 2016-10-12 15:17:33
1233 Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zadania Remont drogi gminnej nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450mb od km 1+818 do km 3+268 2016-10-11 12:40:35
1234 Wyjaśnienie P. Mazur Stanisław do oświadczenia majątkowego 2015r. 2016-10-11 10:11:32
1235 Wyjaśnienie P.J.Buliry do oświadczenia majątkowego 2015r. 2016-10-11 10:04:22
1236 Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zadania Przebudowa dróg na terenie Gminy Lipnik 2016-10-07 16:25:23
1237 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 15.09.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Żurawnikach 2016-10-04 13:21:34
1238 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 20 września 2016 roku. 2016-10-03 12:10:04
1239 Uwaga wyjaśnienie z dnia 06.10.2016 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450mb od km 1+818 do km 3+268 2016-09-26 14:29:49
1240 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Lipnik 2016-09-23 14:26:57
1241 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 20 wrzesnia 2016 roku na godz. 10.00. 2016-09-19 08:27:00
1242 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 sierpnia 2016 roku. 2016-09-14 12:27:39
1243 Informacja o nieruchomościach do wydzierżawienia 2016-09-09 15:13:44
1244 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r. 2016-09-05 12:47:11
1245 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach swierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560 2016-08-31 13:11:18
1246 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30.08.2016 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560 2016-08-31 13:07:41
1247 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 31 sierpnia 2016 roku. 2016-08-26 11:08:07
1248 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 01.08.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Zachoiniu 2016-08-10 14:45:33
1249 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku 2016-08-09 14:18:10
1250 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za II kwartał 2016 r. 2016-08-09 14:15:57
1251 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku 2016-08-09 14:14:50
1252 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: postępowania o wykonanie zadania pt. Zakup przezroczystych urn wyborczych dla Urzędu Gminy w Lipniku 2016-07-21 09:44:09
1253 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. dowodów osobistych w Urzędzie Gminy w Lipniku 2016-07-19 14:30:16
1254 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 lipca 2016 roku. 2016-07-11 13:33:57
1255 Zastępca Wójta 2016-07-11 10:09:08
1256 Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Przebudowa pomieszczeń w budynku OSP w Łownicy oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe 2016-07-11 09:34:20
1257 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 7 lipca 2016 roku. 2016-07-01 14:34:55
1258 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 10.06.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Studziankach 2016-07-01 09:41:13
1259 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2016-06-30 14:33:02
1260 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. dowodów osobistych w Urzędzie Gminy w Lipniku 2016-06-29 14:45:24
1261 Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: Zakup przezroczystych urn wyborczych dla Urzędu Gminy w Lipniku 2016-06-28 13:56:42
1262 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 10.06.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Leszczkowie 2016-06-24 08:11:13
1263 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 17.06.2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch chlewni na działce ewidencyjnej o nr 371 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik 2016-06-17 14:38:44
1264 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch chlewni na działce ewidencyjnej o nr 371 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik. 2016-06-17 14:28:23
1265 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu w dniu 16.06.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268 2016-06-16 14:43:01
1266 Decyzja Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.06.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268 2016-06-16 14:35:20
1267 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2016 roku. 2016-06-09 10:13:54
1268 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03.06.2016 o wydaniu w dniu 03.06.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430. 2016-06-03 15:12:47
1269 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430 2016-06-03 15:06:32
1270 Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej Nr ewidencyjnymi 297/1 o pow. 0,39 ha położonej w Swojkowie 2016-05-31 14:52:18
1271 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31.05.2016 w sprawie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie 2016-05-31 13:42:42
1272 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku na podstawie art. 37. ust. 1 pkt. 2lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 2016-05-31 10:24:13
1273 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 20.05.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Męczennicach 2016-05-30 14:51:27
1274 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Lipnik 2016-05-20 14:23:56
1275 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 maja 2016 roku . 2016-05-19 13:59:10
1276 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Sidor Anny za rok 2015. 2016-05-19 07:57:16
1277 Oświadczenie P.Koneckiej Kazimiery o nie prowadzeniu działalności gospodarczej. 2016-05-19 07:49:00
1278 Oświadczenie majątkowe za rok 2015 Wójta Gminy Lipnik P. Józefa Buliry składane P. Wojewodzie Swiętokrzyskiemu. 2016-05-17 14:58:34
1279 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Janusza Kaptura składane za rok 2015. 2016-05-17 14:32:07
1280 Oświadczenie majątkowe Edyty Klocek za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 2016-05-17 11:45:27
1281 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół we Włostowie Małgorzaty Krakowiak za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 2016-05-17 11:26:00
1282 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku Małgorzaty Utnik - Oleksiak za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 2016-05-17 11:20:28
1283 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie Sebastiana Szymańskiego za rok 2015 składanego Wójtowi Gminy Lipnik. 2016-05-17 11:09:06
1284 Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku Grzegorza Paradowskiego za rok 2015 złożonego Wójtowi Gminy Lipnik. 2016-05-17 10:27:01
1285 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku P. Stańko Danuty za rok 2015 złożone P. Wójtowi Gminy Lipnik. 2016-05-17 09:20:19
1286 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2015 złożone P. Wójtowi Gminy Lipnik. 2016-05-17 09:15:27
1287 Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Lipnik Zdyb Wojciech za rok 2015 złożone P. Wójtowi Gminy Lipnik. 2016-05-17 09:06:32
1288 Oświadczenie majątkowe Zimoląg Magdaleny Skarbnika Gminy Lipnik za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 2016-05-17 08:55:35
1289 Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy z Lipnik Pani Koneckiej Kazimiery za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 2016-05-17 08:48:35
1290 Oświadczenie majątkowe Pani Koneckiej Kazimiery Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożone Wójtowi Gminy na dzień powołania na stanowisko. 2016-05-17 08:36:15
1291 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.05.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowościach Słabuszewice i Żurawniki 2016-05-16 13:00:31
1292 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK 2016-05-12 14:10:49
1293 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Leśko Marianna za rok 2015. 2016-05-12 14:02:31
1294 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Sierpniak Helena za rok 2015. 2016-05-12 13:58:29
1295 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik- Przewodniczącego Rady Gminy P. Mazur Stanisław za rok 2015 składane P. Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 2016-05-12 13:42:42
1296 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Kaczor Edyta za rok 2015. 2016-05-12 13:32:20
1297 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Różycka Monika za rok 2015. 2016-05-12 13:24:50
1298 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Kryszczyńska Zofia za rok 2015. 2016-05-12 13:20:40
1299 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Gaweł Sabina za rok 2015. 2016-05-12 13:17:23
1300 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Stanisław Nowak za rok 2015. 2016-05-12 13:12:17
1301 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za I kwartał 2016 r. 2016-05-12 12:01:33
1302 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pt.: Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2016-05-12 11:41:38
1303 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Andrzej Modras za rok 2015. 2016-05-12 10:51:03
1304 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Piotr Baran za rok 2015. 2016-05-12 10:48:02
1305 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Krakowiak Krzysztof za rok 2015. 2016-05-12 10:45:00
1306 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Wiesław Pietraszewski za rok 2015 . 2016-05-12 10:41:57
1307 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 04.05.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Malżynie 2016-05-11 09:35:20
1308 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.05.2016 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268 2016-05-09 13:54:19
1309 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.05.2016 2016-05-04 14:51:08
1310 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2016-04-22 14:55:38
1311 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr. 297/1 o pow. 0,39 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Swojków 2016-04-22 14:39:40
1312 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2015 2016-04-22 13:07:47
1313 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za IV kwartał 2015 r. 2016-04-20 07:52:33
1314 Uchwała nr 29/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 2016-04-20 07:49:54
1315 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 11.04.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Słoptowie 2016-04-19 12:40:12
1316 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 11.04.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Sternalicach 2016-04-19 12:37:37
1317 Zawiadmienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2016 2016-04-07 12:39:42
1318 Uchwała nr 20/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie opinii o praidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 2016-03-31 08:41:22
1319 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 14.03.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Malicach Kościelnych 2016-03-29 11:28:24
1320 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430”. 2016-03-24 11:22:27
1321 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 15.03.2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Słabuszewicach. 2016-03-23 14:42:56
1322 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268”. 2016-03-23 14:37:18
1323 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560”. 2016-03-22 14:13:37
1324 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku 2016-03-18 14:32:06
1325 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr, nr, 25/1, 25/2 o pow. 3,89 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 2016-03-10 12:39:45
1326 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o wykonanie zadania pt. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipnik 2016-03-10 11:22:19
1327 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2016 2016-03-10 10:39:06
1328 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.03.2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Ublinek 2016-03-04 11:00:18
1329 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.03.2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Międzygórz 2016-03-04 08:04:15
1330 Grudzień 2014 2016-03-03 08:53:40
1331 Listopad 2014 2016-03-03 08:53:10
1332 Październik 2014 2016-03-03 08:52:42
1333 Wrzesień 2014 2016-03-03 08:52:06
1334 Sierpień 2014 2016-03-03 08:51:39
1335 Lipiec 2014 2016-03-03 08:51:14
1336 Czerwiec 2014 2016-03-03 08:50:06
1337 Maj 2014 2016-03-03 08:49:37
1338 Kwiecień 2014 2016-03-03 08:49:14
1339 Marzec 2014 2016-03-03 08:48:29
1340 Luty 2014 2016-03-03 08:47:55
1341 Styczeń 2014 2016-03-03 08:47:05
1342 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 luty 2016 roku. 2016-03-02 09:46:05
1343 Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2016-02-26 15:09:35
1344 Grudzień 2013 2016-02-25 14:56:12
1345 Listopad 2013 2016-02-25 14:55:43
1346 Październik 2013 2016-02-25 14:54:49
1347 Wrzesień 2013 2016-02-25 14:54:23
1348 Sierpień 2013 2016-02-25 14:53:58
1349 Lipiec 2013 2016-02-25 14:53:29
1350 Czerwiec 2013 2016-02-25 14:52:48
1351 Maj 2013 2016-02-25 14:52:12
1352 Kwiecień 2013 2016-02-25 14:49:25
1353 Marzec 2013 2016-02-25 14:46:53
1354 Luty 2013 2016-02-25 14:41:53
1355 Styczeń 2013 2016-02-25 14:39:28
1356 Grudzień 2012 2016-02-25 14:07:15
1357 Listopad 2012 2016-02-25 14:06:27
1358 Październik 2012 2016-02-25 14:05:53
1359 Wrzesień 2012 2016-02-25 14:04:03
1360 Sierpień 2012 2016-02-25 14:02:54
1361 Lipiec 2012 2016-02-25 14:02:08
1362 Czerwiec 2012 2016-02-25 12:08:16
1363 Maj 2012 2016-02-25 12:03:43
1364 Kwiecień 2012 2016-02-25 11:51:46
1365 Marzec 2012 2016-02-25 11:48:38
1366 Luty 2012 2016-02-25 11:33:40
1367 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 luty 2016 roku. 2016-02-24 08:04:17
1368 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 08.02.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie. 2016-02-23 14:56:25
1369 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipnik w 2016 roku 2016-02-17 16:42:56
1370 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 2016-02-11 12:41:50
1371 Uchwały Rady Gminy w Lipniku rok 2016 2016-02-09 09:08:30
1372 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 stycznia 2016 roku. 2016-02-03 14:25:41
1373 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o wykonanie zadania pt. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy LIPNIK 2016-02-02 13:38:29
1374 Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2016-02-02 13:33:29
1375 Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Lipnik jest organem prowadzącym 2016-01-28 13:23:09
1376 Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji przebudowa obiektów mostowych o nr ew. (JNI) 30000627 w km 0+706 i o nr ew. (JNI) 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T relacji Męczennice-Słabuszewice– Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów, Męczennice i Malice Kościelne w km 0+700-4+955km odc. dł. 4.255km gm. Lipnik 2016-01-28 12:35:00
1377 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla dróg powiatowych 2016-01-28 12:10:36
1378 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Międzygórz 2016-01-26 14:58:30
1379 Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 2016-01-21 14:56:13
1380 Karty informacyjne 2016 2016-01-21 13:11:25
1381 Uchwała Nr 137/2015 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2016-2029 2016-01-20 08:21:10
1382 Uchwała Nr 138/2015 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Lipnik na 2016 rok 2016-01-20 07:54:52
1383 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Ublinek 2016-01-12 14:58:04
1384 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2016-01-12 14:44:37
1385 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 27 stycznia 2016 roku na godz. 11.00. 2016-01-12 13:15:35
1386 Decyzja Wójta Gminy Lipnik o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km 2016-01-11 14:46:56
1387 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11.01.2016 o wydaniu w dniu 08.01.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2016-01-11 13:30:47
1388 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2015 roku . 2016-01-07 11:18:20
1389 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.01.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km 2016-01-05 14:57:35
1390 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.01.2016 w sprawie wydania postanowienia nr RG-IV. 6220.5.2015/2016 2016-01-05 14:54:57
1391 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.01.2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2016-01-05 14:22:24
1392 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30.12.2015r. 2015-12-23 08:29:03
1393 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2015-12-11 09:07:49
1394 POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km. 2015-12-11 09:03:43
1395 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Kurów 2015-12-09 12:33:03
1396 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2015 roku. 2015-12-08 12:43:03
1397 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 grudnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Włostów 2015-12-02 15:14:01
1398 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2015-12-02 15:11:55
1399 Zawiadomienie o wyborze oferty (wyniku licytacji elektronicznej) w postępowaniu na „zakup energii elektrycznej” prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej. 2015-12-02 12:30:13
1400 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 2015-12-01 12:25:31
1401 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 listopada 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2015-11-30 15:11:18
1402 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego - Uzupełnienie z dnia 11.10.2016 r. 2015-11-24 14:34:02
1403 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 3 grudnia 2015 roku . 2015-11-24 12:03:51
1404 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup Energii Elektrycznej 2015-11-17 12:20:27
1405 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 października 2015 roku. 2015-11-04 08:49:56
1406 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za III kwartał 2015 r. 2015-11-02 15:04:28
1407 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 2015-10-27 14:37:44
1408 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2015-10-23 14:30:24
1409 Zaproszenie na sesję Rady Gminy na dzień 28 października 2015 roku na godz. 11.00. 2015-10-23 09:05:38
1410 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 21.10.2015 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowie chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w miejscowości Kaczyce 60, 27-545 Włostów, Gmina Lipnik, na działkach o numerach ewidencyjnych 245, 271/1 2015-10-21 14:26:15
1411 DECYZJA o umorzeniu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowie chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w miejscowości Kaczyce 60, 27-545 Włostów, Gmina Lipnik, na działkach o numerach ewidencyjnych 245, 271/1 2015-10-21 13:48:39
1412 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za pierwsze półrocze 2015 roku. 2015-10-20 12:08:13
1413 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za II kwartał 2015 r. 2015-10-20 12:03:08
1414 Wieloletia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015 - 2025 2015-10-20 10:14:42
1415 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za I kwartał 2015 r. 2015-10-20 10:11:01
1416 Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2014. 2015-10-20 10:07:04
1417 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Przebudowa dróg powodziowych - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Międzygórz na odc. 945 mb 2015-10-19 14:04:24
1418 Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Komunikaty multimedialne PKW 2015-10-19 07:37:34
1419 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.10.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch chlewni na działkach ewidencyjnych o nr 245, 271/1, 271/2, 272/1 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik. 2015-10-08 15:07:03
1420 Obwiesczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.10.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch chlewni na działkach ewidencyjnych o nr 245, 271/1, 271/2, 272/1 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik. 2015-10-08 15:01:40
1421 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2015-10-07 12:33:36
1422 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu: Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2016. 2015-10-06 14:56:59
1423 Komunikat 2015-10-05 13:39:22
1424 Zarządzenie Nr 93 / 2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 5 października 2015 roku. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. 2015-10-05 13:26:06
1425 Komunikat o publicznym losowaniu w dniu 5.10.2015 o godz. 10.00 w siedzibie Gminy w Lipniku składów osobowych dwóch Obwodowych Komisji Wyborczych tj. Nr. 3 w Malicach Kościelnych i Nr 4 w Słoptowie. 2015-10-02 15:02:26
1426 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 października 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Malżyn 2015-10-01 14:31:06
1427 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 października 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Leszczków 2015-10-01 14:27:31
1428 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Przebudowa dróg powodziowych – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Międzygórz na odc. 945 mb 2015-10-01 14:03:00
1429 Obwieszczenie Wójta Gminy w Lipniku z dnia 23 września 2015 roku w sprawie podania do wiadomości publicznej wyborców informację o numerach i granicach obwodów glosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-09-30 12:04:49
1430 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2015-09-22 10:22:56
1431 Uchwały Rady Gminy w Lipniku podjęte na sesji w dniu 14 września 2015 roku . 2015-09-21 14:33:08
1432 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2015 r.o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2015-09-16 12:57:48
1433 Przebudowa dróg powodziowych - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Międzygórz na odc. 945 mb. 2015-09-16 12:26:56
1434 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 14 września 2015 r. 2015-09-09 12:18:16
1435 INFORMACJA O UZYSKANIU DOTACJI NA ZADANIE: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK 2015-09-07 13:43:24
1436 Zarządzenie Wójta Gminy Nr 74.2015 z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji d.s referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 2015-09-04 08:27:46
1437 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków szt. 2 i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 2015-08-28 12:22:41
1438 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27.08.2015 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków szt. 2 i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 2015-08-28 12:18:56
1439 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 13 sierpnia 2015 roku. 2015-08-20 11:55:38
1440 Zarządzenie Nr 70 / 2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. 2015-08-13 14:50:28
1441 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 sierpnia 2015 roku o publicznym losowaniu składów Obwodowych Komisji do spraw referendum ogólnokrajowego . 2015-08-10 10:49:13
1442 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Kurów 2015-08-04 09:04:07
1443 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 13 sierpnia 2015 roku . 2015-08-03 13:58:23
1444 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 sierpnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Słoptów 2015-08-03 11:55:12
1445 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 sierpnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Malżyn 2015-08-03 11:02:51
1446 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2015-07-31 14:16:44
1447 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28.07.2015 r. 2015-07-28 10:16:20
1448 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28.07.2015 r. 2015-07-28 10:12:37
1449 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 1290/4 o pow. 0,0752 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 2015-07-27 08:08:52
1450 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 2 873 967,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 72 400,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 801 567,00 zł. 2015-07-16 14:15:31
1451 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 lipca 2015 roku . 2015-07-16 13:38:59
1452 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy w Lipniku z dnia 9 lipca 2015 r Na podstawie art. 6 ust. 5 w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 318) oraz uchwały Nr XXVI /199 /2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Lipnik na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, podaje się do wiadomości publicznej informacje, o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do referendum, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-07-16 13:31:38
1453 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Udzielenie kredytu dlugoterminowego w wysol 2015-07-09 10:21:27
1454 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.07.2015 r. o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól w Lipniku. 2015-07-08 12:02:43
1455 Wzór zgłoszenia kandydata do obwodowej komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym 2015-07-07 13:27:29
1456 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum 2015-07-07 13:19:21
1457 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 9 lipca 2015 roku na godz. 11.00. 2015-07-07 09:37:54
1458 Wybory i referenda 2015-07-02 11:13:42
1459 Uwaga wyjaśnienie z dnia 29.06.2015r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 2 873 967,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 72 400,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 801 567,00 zł. 2015-06-24 10:47:02
1460 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 czerwca 2015 roku . 2015-06-23 11:58:35
1461 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 17 czerwca 2015 roku . 2015-06-15 14:50:42
1462 POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków szt. 2 i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w miejscowości Włostów, gmina Lipnik”. 2015-06-08 12:47:21
1463 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2015-06-08 12:44:15
1464 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 maja 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2015-05-29 15:08:35
1465 Wykaz udzielonej pomocy publicznej za 2014 rok 2015-05-29 11:27:29
1466 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2015-05-29 08:50:07
1467 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik z dnia 27.05.2015 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2015-05-27 13:25:52
1468 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2015-05-18 12:22:13
1469 Zarządzenie Nr 35 /2015 Wójta Gminy z dnia 24 kwietnia 2015r w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku . 2015-05-08 09:39:38
1470 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 kwietnia 2015 roku. 2015-05-04 14:55:31
1471 Zarządzenie Nr 30.2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 2015-05-04 09:35:55
1472 Zarządzenie Nr 33.2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie uzupełnienia składu komisji . 2015-05-04 09:30:18
1473 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych. 2015-04-28 15:08:33
1474 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 kwietnia 2015 roku . 2015-04-24 12:35:35
1475 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014 2015-04-23 19:31:40
1476 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 kwietnia 2015 r. 2015-04-23 16:55:01
1477 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 15 kwietnia 2015 roku. 2015-04-22 10:23:34
1478 Zarządzenie Nr 26 / 2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 20 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 2015-04-21 08:58:43
1479 Informacja o terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 2015-04-17 08:45:24
1480 Wniosek o udostępnienie spisu wyborców 2015-04-17 08:35:25
1481 Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców Pismo z dnia 15.04.2015 roku Znak ZPOW -603-193/15. 2015-04-17 08:29:50
1482 Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 2015-04-14 14:26:26
1483 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 roku. 2015-04-14 11:06:28
1484 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 15 kwietnia 2015 roku . 2015-04-10 12:27:48
1485 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy w Lipniku z dnia 7 kwietnia 2015 r. 2015-04-09 08:28:08
1486 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2015 roku . 2015-04-09 07:54:24
1487 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 2015-04-07 20:09:31
1488 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2014 2015-04-03 13:34:26
1489 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 kwietnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - kanalizacja 2015-04-02 14:53:17
1490 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych. 2015-04-02 13:55:59
1491 Uchwała Nr 14/2015 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 2015-04-02 11:01:38
1492 Uchwala Nr 13/2015 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2015 rok 2015-04-02 10:58:02
1493 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki I deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartal 2014roku 2015-04-02 10:53:14
1494 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 kwietnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2015-04-02 10:32:29
1495 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 31 marca 2015 roku . 2015-03-24 12:23:57
1496 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2015 2015-03-23 12:16:15
1497 Ogłoszenie o udzieleniu zamównia na zadanie: Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu 2015-03-23 09:09:46
1498 Uzupełnienie składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipniku 2015-03-20 10:14:27
1499 Kalendarz Wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 roku . 2015-03-20 10:02:13
1500 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 marca 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2015-03-12 14:06:18
1501 Uwaga wyjaśnienia z dnia 24.03.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 2015-03-12 13:43:27
1502 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. pn. Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu 2015-03-04 16:56:20
1503 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2015-02-26 11:49:59
1504 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 lutego 2015 r. 2015-02-25 08:06:27
1505 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2015-02-20 14:53:40
1506 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za I półrocze 2014 roku. 2015-02-19 11:59:02
1507 UCHWAŁA NR V / 27 / 2015 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2015 rok 2015-02-19 10:04:15
1508 Uchwały Rady Gminy w Lipniku rok 2015 2015-02-19 09:51:58
1509 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2015 r. 2015-02-19 09:49:56
1510 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipniku z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 2015-02-11 13:20:58
1511 Karty informacyjne 2015 2015-02-11 08:21:03
1512 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 06 lutego 2015 r. 2015-02-06 12:12:23
1513 Uwaga wyjaśnienie z dnia 13.02.2015 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu 2015-02-03 14:05:26
1514 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie zmiany zakresu inwestycji dla decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2015-02-00 13:46:36
1515 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o otwartym konkursie ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2015-01-23 09:37:23
1516 Syndyk masy upadłości PBOil CHMIELEWSKI B. Chmielewski i B. Chmielewska Sp. J. ogłasza przetarg na sprzedaż kompleksu nieruchomości po byłej Cukrowni we Włostowie 2015-01-21 08:43:16
1517 Zaproszenie na sesje Rady Gminy w Lipniku na dzień 21 stycznia 2015 roku na godz. 11.00 . 2015-01-13 08:02:11
1518 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt:: Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych. 2015-01-12 13:54:23
1519 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.01.2014 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2015-01-12 13:49:44
1520 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07 stycznia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2015-01-07 10:51:33
1521 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2014r. 2015-01-02 08:02:48
1522 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 grudnia 2014 roku 2014-12-30 14:34:14
1523 Uchwały z Sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 9. 12. 2014r. 2014-12-29 14:23:38
1524 Zaproszenie na Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 .12. 2014r. 2014-12-22 13:16:37
1525 Uwaga wyjaśnienia z dnia 17.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych 2014-12-16 11:35:14
1526 Uchwały z Sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 5.12.2014r. 2014-12-15 10:43:36
1527 Komisja Rewizyjna - 2014 - 2018 2014-12-08 09:40:58
1528 Komisja ds Gospodarki i Finansów - 2014 - 2018 2014-12-08 09:36:35
1529 Komisja Rolnictwa i Handlu 2014 - 2018 2014-12-08 09:32:42
1530 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 9 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Lipniku. 2014-12-05 15:05:36
1531 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 5 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Lipniku. 2014-12-04 14:12:33
1532 Uchwały z sesji inauguracyjnej Rady Gminy w Lipniku w kadencji 2014 -2018 , odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku. 2014-12-02 10:37:46
1533 Zaproszenie na sesję inauguracyjną Rady Gminy w Lipniku w kadencji 2014-2018 zwołaną przez Komisarza Wyborczego Kielce II na dzień 1 grudnia 2014 roku na godz. 14.00. 2014-11-28 08:23:59
1534 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. 2014-11-26 08:40:32
1535 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Prowadzeniu działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów 2014-11-21 14:25:18
1536 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 listopada 2014 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn.: „Prowadzeniu działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów 2014-11-21 14:19:12
1537 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 17 listopada 2014 r. 2014-11-18 14:47:27
1538 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebodowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2014-11-14 14:16:29
1539 Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizację zadania: Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie obejmujące zakup sprzętu ICT dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 2014-11-13 14:35:41
1540 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 06 listopada 2014 r. 2014-11-13 14:27:21
1541 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z sesji odbytej w dniu 29 .10.2014 roku. 2014-11-13 13:38:12
1542 Uchwała Rady Gminy z sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2014 roku. 2014-11-13 11:27:41
1543 Zaproszenie na uroczystą i ostatnią w VI kadencji sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 10 listopada 2014 roku . 2014-11-05 10:10:48
1544 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2014-10-31 10:04:03
1545 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 września 2014 roku . 2014-10-28 10:40:47
1546 Obwieszczenie GKW w Lipniku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Lipnik w wyborach do rad gmin rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów,burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 2014-10-28 10:27:16
1547 Obwieszczenie GKW w Lipniku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Lipnik w wyborach do rad gmin rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów,burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 2014-10-28 10:19:52
1548 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 października 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2014-10-28 08:49:38
1549 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 października 2014 roku. 2014-10-27 14:46:07
1550 Uchwała Nr6 _2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 23 października 2014 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 2014-10-24 15:14:00
1551 Uchwała Nr 7_2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 23 października 2014 roku w sprawie przyznania numerów dla list komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 2014-10-24 15:09:21
1552 Zawiadomienie dla pełnomocników komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku . Gminna Komisja Wyborcza w Lipniku informuje ,że w dniu 23 października 2014 roku , o godz. 12.00 , w Urzędzie Gminy w Lipniku na Sali konferencyjnej nr 35 odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych . 2014-10-21 14:49:10
1553 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: Realizacja gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lipnik 2014-10-21 09:18:00
1554 Uwaga sprostowanie z dnia 21.10.2014 r. Zapytanie ofertowe na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 2014-10-17 15:10:57
1555 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 października 2014 r. Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVI /199 /2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012 roku w sprawie podziału gminy Lipnik na stałe obwody glosowania i Zarządzenia Nr 94 /2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 16 października 2014 roku w sprawie wyznaczenia siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego podaję do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów ,burmistrzów, i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-17 15:10:01
1556 Informacja Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2014-10-09 12:32:00
1557 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku 2014-10-06 15:39:54
1558 POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 2014-10-06 15:27:11
1559 Uchwała Nr 2/ 2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 26 września 2014 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 2014-09-26 12:49:12
1560 Uchwała Nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 26 września 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 2014-09-26 12:47:22
1561 Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku 2014-09-26 12:45:14
1562 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 września 2014 roku 2014-09-24 11:18:40
1563 Uwaga wyjaśnienie z dnia 23.09.2014. Zapytanie ofertowe na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie,obejmujące zakup mebli i wyposażenia wypoczynkowego dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 2014-09-19 14:15:32
1564 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 11 września 2014 roku. 2014-09-17 08:50:48
1565 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu „Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2015” 2014-09-16 14:58:43
1566 Zawiadomienie o wyborze najkorzysniejszej oferty na zadanie Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2014-09-12 14:47:04
1567 Zarządzenie Nr 77_2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 września 2014 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych , wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 2014-09-11 14:48:05
1568 I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 4 września 2014 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych związanych z wyborami do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów ,burmistrzów, i prezydentów miast 2014-09-11 14:44:17
1569 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy w Lipniku z dnia 4 września 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości : informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku . 2014-09-11 14:35:05
1570 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 11 września 2014 roku 2014-09-05 13:44:43
1571 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i kalendarz wyborczy . 2014-09-04 08:44:56
1572 Zapytanie ofertowe na realizację zadania: „Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie” obejmujące zakup zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 2014-09-03 14:15:57
1573 Informacje Państwowej Komisji Wyborczej 2014-09-02 13:58:48
1574 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 sierpnia 2014 roku. 2014-08-29 08:49:38
1575 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Lipniku 2014-08-21 14:14:14
1576 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Lipniku 2014-08-21 14:10:47
1577 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Lipniku 2014-08-21 14:02:04
1578 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2014-08-20 13:47:20
1579 Zarządzenie Nr 71 / 2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 82 zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku. 2014-08-19 12:25:25
1580 Zarządzenie Nr 70 / 2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie wskazania pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Lipnik do Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 82 zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku. 2014-08-19 12:18:23
1581 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku zdnia 12 sierpnia 2014 r. 2014-08-14 14:05:31
1582 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 19 sierpnia 2014r.r 2014-08-14 11:22:40
1583 Skład Osobowy Rady Gminy - kadencja 2014 - 2018 2014-08-12 08:50:40
1584 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie. 2014-08-11 14:53:22
1585 Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie oraz termomodernizacja budynku przedszkola we Włostowie. 2014-08-08 15:14:42
1586 Druk - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 7 września 2014 r. 2014-08-08 13:48:40
1587 Zarządzenie Nr 68_ 2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 sierpnia 2014 r w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych. 2014-08-08 12:21:40
1588 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 12 sierpnia 2014 roku. 2014-08-08 12:02:27
1589 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. 2014-08-07 13:41:21
1590 Obwieszczenie PKW z dnia 30 czerwca 2014 roku o postanowieniu Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP 2014-08-07 13:21:59
1591 Postanowienie Prezydenta RP z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 2014-08-07 13:14:04
1592 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ruin zamku w miejscowości Międzygórz. 2014-08-06 12:01:12
1593 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Leszczków. 2014-08-06 11:56:31
1594 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipniku. 2014-08-04 14:06:44
1595 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie oraz termomodernizacja budynku przedszkola we Włostowie. 2014-08-01 11:16:01
1596 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie 2014-08-01 11:10:59
1597 Zapytanie ofertowe z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące zadania: Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 2014-07-31 12:15:36
1598 Unieważnienie zapytania ofertowego na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 2014-07-28 11:29:58
1599 Uwaga wyjaśnienia z dnia 01.08.2014r. Ogłoszenie z dnia 23.07.2014 r. o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie 2014-07-23 18:20:12
1600 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie, ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.07.2014 r 2014-07-23 17:37:13
1601 Unieważnione dnia 28.07.2014 r. Zapytanie ofertowe na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 2014-07-22 14:01:07
1602 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 07.07.2014 roku. 2014-07-21 10:53:09
1603 Ogłoszenie o unieważnieniu I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr ew.14/7 o pow.0,0838 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik 2014-07-17 15:11:11
1604 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Lipnik. 2014-07-15 13:20:54
1605 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ruin zamku w miejscowości Międzygórz 2014-07-09 13:08:03
1606 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Leszczków 2014-07-09 13:02:27
1607 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Lipniku 2014-07-08 14:02:34
1608 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Lipniku 2014-07-08 13:40:29
1609 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Lipniku 2014-07-08 13:28:07
1610 Uwaga wyjaśnienie z dnia 21.07.2014 r. !!! Ogłoszenie z dnia 08.07.2014 r. o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipniku 2014-07-08 13:01:31
1611 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkól w Lipniku. 2014-07-08 12:35:50
1612 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Malicach Kościelnych 2014-07-08 12:28:07
1613 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno wypoczynkowej w miejscowości Lipnik 2014-07-08 12:22:54
1614 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie 2014-07-07 21:12:56
1615 Uwaga wyjaśnienie z dnia 15.07.2014 r. !!!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie oraz termomodernizacja budynku przedszkola we Włostowie 2014-07-04 14:13:15
1616 Uwaga Wyjaśnienie !!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie 2014-07-04 13:41:17
1617 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 7 lipca 2014 roku . 2014-07-03 12:43:33
1618 Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizację zadania: Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 2014-07-02 12:41:40
1619 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. udowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 2014-06-20 14:47:29
1620 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w miejscowości Lipnik. 2014-06-12 13:31:56
1621 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 2014-06-11 13:41:46
1622 UWAGA!!! Przetarg unieważniony w dniu 17.07.2014 r. Wójt Gminy w Lipniku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 14/7 o pow. 0,0838 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 2014-06-10 13:47:56
1623 informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 09 czerwca 2014 roku 2014-06-09 15:02:23
1624 UWAGA !!! Wyjaśnienia i zmiana terminu składania ofert z dnia 20.06.2014!!!Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipniku 2014-06-09 14:34:50
1625 UWAGA!!! Wyjaśnienie z dnia 20.06.2014r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Malicach Kościelnych 2014-06-09 14:19:37
1626 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Przesył energii elektrycznej 2014-06-06 14:35:26
1627 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2014-06-06 14:33:21
1628 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30.05.2014 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Kaczyce-Grocholice i Swojków gmina Lipnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2014-06-05 08:36:05
1629 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 maja 2014 roku . 2014-06-04 13:52:17
1630 Sprawozdania finansowe za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 2014-06-04 10:51:48
1631 Wykaz udzielonej pomocy publicznej za 2013 rok 2014-06-04 10:18:59
1632 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na 27 maja 2014 roku na godz. 10.00. w siedzibe Urzędu Gminy w Lipniku. 2014-05-20 08:35:25
1633 ZARZĄDZENIE Nr 44 / 2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 maja 2014. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Słoptowie . 2014-05-19 12:21:16
1634 ZARZĄDZENIE Nr 43 / 2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Słoptowie . 2014-05-19 12:17:52
1635 Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 16. 05. 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku usługowego - Ośrodka Zdrowia wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i zewnętrznych (wod. - kan., c.o., pompy ciepła instalacji fotowoltaicznych i instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacji budynku 2014-05-16 14:53:20
1636 Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 16. 05. 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku oświatowego - Zespołu Szkół w Lipniku wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i zewnętrznych (wod. - kan., c.o., pomp ciepła, instalacji solarnych fotowoltaicznych, rekuperacji i instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacji 2014-05-16 14:51:41
1637 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014 2014-05-13 15:08:03
1638 Zarządzenie Nr 40_2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie uzupełnienia skałdu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Lipniku . 2014-05-09 12:45:49
1639 Zarządzenie Nr 39_2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie stwierdzenia wygasnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Lipniku . 2014-05-09 12:40:20
1640 Uwaga wyjaśnienia z dnia 21.05.2014 r. !! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 09.05.2014 pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 2014-05-09 12:33:45
1641 Zarządzenie Nr 36_2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. 2014-05-08 13:22:42
1642 Ogłoszenie o udostępnieniu do wglądu w Urzędzie Gminy w Lipniku spisu wyborców 2014-05-05 13:51:21
1643 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 2014-05-05 10:48:02
1644 Obwieszczenie PKW z dnia 24 lutego 2014 roku o zarządzeniu przez Prezydenta RP wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych . Kalendarz wyborczy dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 roku . 2014-04-28 15:03:44
1645 Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń do komisji wyborczych . 2014-04-28 14:13:43
1646 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2013 2014-04-25 14:58:59
1647 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2014-04-25 14:52:38
1648 Informacja Wójta Gminy w Lipniku 2014-04-25 14:52:32
1649 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014 2014-04-25 13:51:24
1650 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 kwietnia 2014 r. 2014-04-25 13:17:14
1651 Uwaga!!! Unieważnienie przetargu - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 2014-04-16 12:22:05
1652 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 2014-04-10 09:50:40
1653 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Kurów gmina Lipnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2014-04-04 13:59:59
1654 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Włostów gmina Lipnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2014-04-04 13:56:29
1655 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2014-04-02 11:54:18
1656 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2014 roku . 2014-04-02 08:52:48
1657 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia 2014-03-28 14:59:30
1658 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane - Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów 2014-03-26 09:55:52
1659 UWAGA WYJAŚNIENIE z dnia 02 .04.2014 -Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 2014-03-20 11:44:02
1660 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów 2014-03-18 18:08:08
1661 Zaproszenie na Sesje Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 marca 2014 roku. 2014-03-18 13:41:04
1662 Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy w Lipnik z dnia 12 marca 2014r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej . 2014-03-13 12:56:58
1663 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2014-03-13 12:44:45
1664 Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr, 25/1 i 25/2 o łącznej pow. 3,8900 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 2014-03-13 12:37:55
1665 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 marca 2014 roku. 2014-03-11 08:21:38
1666 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2014-03-10 14:51:51
1667 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów 2014-02-28 12:04:50
1668 Uchwała Nr XLII / 360 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipnik na rok 2014. 2014-02-28 11:54:03
1669 Sprawozdania finansowe za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 2014-02-28 11:27:23
1670 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2014-02-27 15:03:18
1671 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 3 marca 2014 roku 2014-02-25 13:37:55
1672 ZS Włostów 2014-02-21 07:33:48
1673 ZS Lipnik 2014-02-21 07:33:04
1674 ZGK 2014-02-21 07:31:58
1675 Biblioteka 2014-02-21 07:29:52
1676 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 2014-02-18 08:36:32
1677 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu z dnia 14 lutego 2014 r. 2014-02-14 15:01:57
1678 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2014-02-14 10:08:28
1679 Uchwały Rady Gminy w Lipniku rok 2014 2014-02-14 09:56:23
1680 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2014-02-14 07:45:37
1681 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku Radca Prawny 1/2 etatu 2014-02-13 10:19:20
1682 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 stycznia 2014 roku. 2014-02-11 13:45:29
1683 Komisja Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 2014 - 2018 2014-02-08 09:35:16
1684 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia 2014-02-05 17:06:34
1685 Karty informacyjne 2014 2014-02-05 08:27:42
1686 Informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za IV kwartał 2013 r. 2014-01-31 15:10:24
1687 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamienirzenia: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na działce nr ew. 210 w miejscowości Kurów gm. Lipnik. Z dnia 29.01.2014 r. nr RG-I.6733.7.2013.2014 dla Gminy Lipnik, 27-540 Lipnik 20. 2014-01-29 13:58:53
1688 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 stycznia 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamienierza: Wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych (wod. – kan., co, pomp ciepła, instalacji solarnych i fotowoltanicznych, rekuperacji, instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacja budynku na działce nrew. 102/5 w miejscowości Malice Kościelne gmina Lipnik 2014-01-29 13:52:28
1689 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 stycznia 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia pn .Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych (wod.-kan., co, pomp ciepła, instalacji solarnych i fotowoltanicznych, rekuperacji, instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół na działce nr ew. 353 w miejscowości Lipnik, gmina Lipnik 2014-01-29 13:42:07
1690 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Radca prawny ½ etatu w Urzędzie Gminy w Lipniku 2014-01-24 13:33:00
1691 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 stycznia 2014 r. 2014-01-22 13:48:57
1692 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr,907 o łącznej pow.0,49 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik 2014-01-17 09:24:35
1693 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. :Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz 2014-01-17 09:21:27
1694 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.01.2013 w sprawie wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2014-01-16 15:09:14
1695 Przetarg unieważniony dnia 14.02.2014 r. - Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 1289/3 o pow. 0,0598 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 2014-01-16 14:45:11
1696 Uchwała Nr 100/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Lipnik na 2014 rok 2014-01-14 07:30:10
1697 Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego 2014-01-09 10:20:47
1698 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2013 roku. 2014-01-07 14:27:57
1699 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 grudnia 2013 roku. 2013-12-23 10:20:48
1700 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 grudnia 2013 r. 2013-12-23 10:12:43
1701 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu publicznym pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego 2013-12-20 11:17:46
1702 OBWIESZCZENIE z dnia 18 grudnia 2013r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2013-12-18 13:59:37
1703 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2013-12-12 09:42:13
1704 Uchwała Nr 102/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2014 rok 2013-12-12 08:32:28
1705 Bilanse gminy Lipnik za 2012 rok 2013-12-12 07:59:31
1706 Bilanse gminy Lipnik za 2011 rok 2013-12-12 07:54:14
1707 Bilanse gminy Lipnik za 2010 rok 2013-12-12 07:52:01
1708 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 19 grudnia 2013 r. 2013-12-11 14:04:48
1709 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadnie pn. Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz 2013-12-05 13:29:23
1710 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 listopada 2013 roku. 2013-11-29 11:23:45
1711 Wieloletia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 - 2023 2013-11-27 07:36:07
1712 ZARZĄDZENIE Nr 116/2013 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2014. 2013-11-27 07:31:19
1713 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr,nr 25/1 i 25/2 o łącznej pow.3,8900 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów przeznaczonej do sprzedaży. 2013-11-26 12:36:44
1714 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr. 907 o łącznej pow.0,49 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów przeznaczonej do sprzedaży 2013-11-26 12:23:24
1715 Powtórne zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na Zakup energii elektrycznej 2013-11-22 14:35:37
1716 Zawiadomienie o wyborze oferty (wyniku licytacji elektrronicznej) w postępowaniu na Zakup energii elektrycznej 2013-11-21 13:42:49
1717 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz 2013-11-18 12:30:03
1718 Informacja Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu o nr ewidencyjnym 1289/3 położonej w miejscowości Włostów, stanowiących własność Gminy Lipnik. 2013-11-18 09:50:33
1719 Informacja Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej o nr ewidencyjnym 167/21 i nr 167/13 położonej w miejscowości Włostów, stanowiących własność Gminy Lipnik. 2013-11-18 09:45:29
1720 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 listopada 2013r. 2013-11-14 12:01:52
1721 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej Nr ewidencyjnymi 14/14 o pow. 0,0843 ha położoną w Lipniku KW Nr 29782 2013-11-08 07:49:22
1722 INFORMACJA O UZYSKANIU DOTACJI NA ZADANIE: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK 2013-11-07 17:40:46
1723 Uwaga Wyjaśnienie z dnia 05.12.2013 !!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego. 2013-11-07 16:41:50
1724 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie 2013-11-05 09:07:48
1725 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie. 2013-11-05 09:05:42
1726 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 r. 2013-10-30 14:21:16
1727 Korekta sprawozdania rocznego Rb-NDS za 2012 rok 2013-10-30 14:19:14
1728 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2012 rok. 2013-10-30 13:34:37
1729 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 2013-10-30 11:34:29
1730 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 października 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2013-10-28 14:40:28
1731 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 października 2013 roku. 2013-10-28 14:34:14
1732 Uwaga!!! Zmiana ogłoszenia o zamówieniu publicznym i wyjaśnienia do zamówienia pn. Zakup energii elektrycznej 2013-10-28 12:00:25
1733 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2013-10-28 11:37:04
1734 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie 2013-10-23 10:29:12
1735 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: pn. Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie. 2013-10-23 10:26:13
1736 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 2013-10-14 14:18:14
1737 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 października 2013r. 2013-10-10 14:26:34
1738 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaialnosci pożytku publicznego i o wolontariacie, 2013-10-07 12:17:04
1739 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie. 2013-10-01 13:54:03
1740 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie 2013-10-01 13:29:35
1741 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2013r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2013-09-26 14:58:02
1742 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2013r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2013-09-26 14:53:42
1743 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 2013-09-26 13:26:16
1744 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 wrzesnia 2013 roku. 2013-09-26 12:58:16
1745 Uwaga Wyjaśnienie z dnia 24.10.2013 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr, 14/14 o łącznej pow. 0,0843 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik przeznaczonej do sprzedaży 2013-09-24 20:03:52
1746 Uwaga Wyjaśnienia !!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Lipnik. 2013-09-23 13:25:37
1747 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 17 września 2013 r. 2013-09-11 09:47:25
1748 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów. 2013-09-06 13:19:15
1749 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 660 w Międzygórzu 2013-09-06 13:17:33
1750 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz 2013-09-06 13:15:54
1751 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 09 sierpnia 2013 roku . 2013-09-02 09:23:56
1752 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 lipca 2013 roku . 2013-09-02 08:27:44
1753 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia. 2013-08-27 20:13:33
1754 Informacja z dnia 2013-08-22 o unieważnieniu postępowania dot. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 2013-08-22 14:31:29
1755 Marzec 2010 2013-08-20 14:29:27
1756 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 sierpnia 2013 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów” na działce nr ewidencyjny 142/3 w miejscowości Lipnik 2013-08-20 13:30:53
1757 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 sierpnia 2013 roku dot. przedsięwzięcia polegającego na: „ Prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów” na działce o nr ewid. 142/3 w miejscowości Lipnik. 2013-08-20 13:25:38
1758 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik z dnia 5 sierpnia 2013 r.w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2013-08-19 14:06:52
1759 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2013-08-16 13:51:40
1760 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2013-08-16 13:49:15
1761 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 2013-08-16 13:45:03
1762 Ogłoszenie z dnia 2013-08-14 o zamówieniu publicznym pn. : Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 2013-08-14 14:41:55
1763 Informacja o unieważnieniu postępowania dot. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 2013-08-12 14:14:47
1764 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 660 w Międzygórzu 2013-08-09 14:08:17
1765 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz” 2013-08-09 14:00:48
1766 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów 2013-08-09 08:49:55
1767 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2013-08-09 08:08:10
1768 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 02.08.2013 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie zna 2013-08-09 08:02:55
1769 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 02.08.2013 o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2013-08-09 07:57:10
1770 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 r. 2013-08-07 13:17:41
1771 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 9 sierpnia 2013 r. 2013-08-05 13:32:54
1772 Uwaga wyjaśnienie!!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 2013-07-29 11:35:22
1773 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w LIpniku na dzień 23 lipca 2013 r. 2013-07-17 11:34:31
1774 Postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 2013-07-15 14:16:30
1775 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie wywieszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2013-07-08 13:47:00
1776 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 660 w Międzygórzu 2013-07-01 13:26:15
1777 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz 2013-07-01 13:21:22
1778 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów 2013-07-01 11:05:52
1779 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwca 2013 roku 2013-06-27 14:51:04
1780 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 04 czerwca 2013 roku 2013-06-27 08:36:41
1781 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2013-06-24 12:57:57
1782 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2013-06-24 12:28:57
1783 Ogłoszenie i udzieleniu zamówienia na zadanie Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 2013-06-20 11:55:56
1784 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2013-06-04 15:16:45
1785 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów 2013-06-04 15:14:27
1786 Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 3 zadania: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 2013-06-04 14:30:31
1787 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 czerwca 2013 r. 2013-05-28 09:26:43
1788 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 czerwca 2013 r. 2013-05-28 09:25:18
1789 Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa chlewni do prowadzenia tuczu trzody chlewnej w Gospodarstwie Rolnym Zdzisław Podsiadły w miejscowości Kaczyce 2013-05-24 15:05:10
1790 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa chlewni do prowadzenia tuczu trzody chlewnej w Go 2013-05-24 14:59:19
1791 Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2013-05-22 16:20:39
1792 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Prowadzenie działalności w ramach magazynowania oraz segre 2013-05-20 08:46:32
1793 Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Prowadzenie działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów 2013-05-20 08:41:24
1794 Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2012 2013-05-16 08:59:28
1795 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2013-05-14 14:09:10
1796 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie Budowa na terenie Gminy Lipnik elektrowni wiatrowych o mocy 31,5 MW wraz z punktami zasilania (PZ1,PZ2,PZ3) sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4 kV 2013-05-14 07:34:07
1797 Postanowienie o wszczęciu postępowania Budowa na terenie Gminy Lipnik elektrowni wiatrowych o mocy 31,5 MW wraz z punktami zasilania (PZ1,PZ2,PZ3) sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4 kV oraz dróg i placów dojazdowych 2013-05-14 07:28:18
1798 Decyzja o umorzeniu postępowania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipnik zlokalizowana na działkach o nr ewidencyjnym 2013-05-14 07:23:19
1799 Polityka prywatności 2013-05-10 11:09:26
1800 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 2013-05-10 09:18:33
1801 Stanisław Mazur 2013-05-09 15:05:13
1802 Monika Kaczor 2013-05-09 10:20:40
1803 Anna Kęsy 2013-05-09 10:18:49
1804 Maria Sudy-Krzysiek 2013-05-09 10:13:45
1805 Grzegorz Przysucha 2013-05-09 10:10:40
1806 Krzysztof Zając 2013-05-09 10:08:30
1807 Teresa Dzienniak 2013-05-09 10:06:41
1808 Grzegorz Sierpniak 2013-05-08 15:13:28
1809 Jolanta Sierant 2013-05-08 15:10:42
1810 Krzysztof Krakowiak 2013-05-08 15:08:46
1811 Leszek Mroczkowski 2013-05-08 14:54:17
1812 Beata Zając 2013-05-08 14:52:49
1813 Elżbieta Dziekańska 2013-05-08 14:48:48
1814 Gromski Krzysztof 2013-05-08 09:38:36
1815 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów 2013-05-07 13:25:52
1816 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku. 2013-04-30 12:48:24
1817 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 marca 2013 roku 2013-04-29 08:55:15
1818 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2013-04-26 08:59:15
1819 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 2013-04-24 14:56:43
1820 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 2013-04-24 13:46:28
1821 Uwaga Wyjaśnienia z dnia 19.04.2013 !! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów 2013-04-10 12:22:52
1822 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnik 2013-04-04 12:53:33
1823 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 2013-03-29 12:20:29
1824 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 marca 2013 roku 2013-03-28 09:38:10
1825 Sprawozdanie roczne Rb-NDS za 2012 roku 2013-03-28 09:27:05
1826 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2013-03-28 08:05:36
1827 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 marca 2013 r. 2013-03-25 07:27:04
1828 Wyjaśnienia z dnia 15.03.2013 - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 2013-03-12 13:25:59
1829 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ REMONT DROGI GMINNEJ NR 337039 T KURÓW - STERNALICE 2013-03-11 13:30:55
1830 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 7 marca 2013 r. 2013-02-26 14:38:20
1831 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ REMONT DROGI GMINNEJ NR 337039 T KURÓW - STERNALICE 2013-02-22 17:17:40
1832 UWAGA WYJAŚNIENIA z dnia 01.03.2013 !!! Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 2013-02-20 13:36:38
1833 Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej 2013-02-18 10:36:22
1834 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 stycznia 2013 roku 2013-02-18 08:03:32
1835 Uchwały Rady Gminy w Lipniku rok 2013 2013-02-18 08:02:35
1836 Decyzja o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energetycznym w miejscowości Gołębiów i Kur 2013-02-14 08:56:30
1837 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energetycznym w 2013-02-14 08:52:21
1838 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2013-02-01 12:29:53
1839 Karty informacyjne 2013 2013-01-24 10:05:10
1840 Karty informacyjne 2012 2013-01-24 10:02:45
1841 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 stycznia 2013 r. 2013-01-22 14:57:51
1842 Uwaga Wyjaśnienia do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym pn. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ REMONT DROGI GMINNEJ NR 337039 T KURÓW - STERNALICE 2013-01-17 11:19:39
1843 Sprostowanie II do ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej 2013-01-14 10:19:04
1844 Wykaz kart informacyjnych 2013-01-14 09:45:08
1845 Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2013 - 2020 2013-01-11 11:08:33
1846 Uchwała nr XXIX/226/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2013 rok 2013-01-11 11:04:27
1847 Karty Informacyjne 2013-01-11 09:07:41
1848 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 roku 2013-01-07 08:29:35
1849 Postanowienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami 2012-12-28 14:59:00
1850 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energ 2012-12-28 14:55:11
1851 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 grudnia 2012 r. 2012-12-27 14:47:42
1852 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 grudnia 2012 roku 2012-12-24 08:52:02
1853 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 19 grudnia2012 r. 2012-12-13 15:05:38
1854 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 listopada 2012 roku 2012-12-04 09:18:20
1855 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 listopada 2012 r. 2012-11-20 14:30:17
1856 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: Realizacja Gminnego Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lipnik 2012-11-12 10:11:49
1857 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r. 2012-11-12 09:22:05
1858 Uchwały Prawa Miejscowego 2012-11-06 08:46:02
1859 Uchwały Prawa Miejscowego - przekierownie 2012-11-06 08:44:27
1860 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice. 2012-11-05 14:19:58
1861 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012 roku 2012-11-02 11:41:21
1862 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2012-10-24 14:52:00
1863 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice 2012-10-24 14:47:37
1864 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 23 października 2012 r. 2012-10-17 13:21:46
1865 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej składającej się z 10 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną. 2012-10-11 09:30:53
1866 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.10.2012 r. o wydaniu w dniu 09.10. 2012 r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2012-10-11 09:16:12
1867 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2012-10-09 07:30:51
1868 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice 2012-10-03 14:52:07
1869 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01.10.2012 r. w sprawie sprostowania decyzji Wójta Gminy Lipnik nr RG-IV.6220.3.2011/2012 z dnia 04.09.2012 r 2012-10-03 11:43:55
1870 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01.10. 2012 o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu w decyzji Wójta Gminy Lipnik Nr RG-IV.6220.3.2012 2012-10-03 11:36:44
1871 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 września 2012 roku 2012-10-03 08:10:36
1872 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 2012-10-02 14:42:27
1873 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 2012-09-27 09:56:01
1874 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115 2012-09-27 08:42:43
1875 Obwieszczenie z dnia 25 września 2012 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn: Budowa węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115 2012-09-27 07:39:29
1876 Obwieszczenie z dnia 19 września 2012 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnik w granicach administracyjnych Gminy Lipnik. 2012-09-20 14:28:09
1877 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn: Budowie węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115 2012-09-20 14:09:10
1878 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 września 2012 r. 2012-09-20 13:32:36
1879 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2012 roku, oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy za I półrocze 2012 roku. 2012-09-18 12:19:03
1880 UWAGA WYJAŚNIENIE Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2012-09-14 14:19:29
1881 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipniku z dnia 29 maja 2012 roku 2012-09-12 12:24:12
1882 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2011 roku. 2012-09-12 12:21:23
1883 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipniku z dnia 31 grudnia 2010 roku 2012-09-12 12:18:30
1884 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, energetyczną i teletechniczną zlokalizowanego na działkach nr 453,454 i 2012-09-04 13:25:06
1885 Obwieszczenie o o wydaniu w dniu 04.09.2012 r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, energetyczną i teletechniczną zlokalizowaneg 2012-09-04 13:15:26
1886 Informacje o środowisku i jego ochronie 2012-09-04 13:12:17
1887 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej składającej się z 2 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną w miejscowości Kaczyce i Sw 2012-09-04 13:00:57
1888 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 04.09. 2012 r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: “Budowie farmy wiatrowej składającej się z 2 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną 2012-09-04 12:50:56
1889 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Remont drogi gminnej nr 001438 T Lipnik - Gołębiów Szlachecki na odcinku 920 mb od km 0+ 000 do km 0 + 200 oraz od km 1+200 do km 1+920 Remont 2012-09-04 11:09:17
1890 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Rozbudowy istniejącego budynku administracyjno-biurowego o klatkę schodową oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu w części piętra z przeznaczeniem na punkt przedszkolny wraz z niezbędną infras 2012-09-04 11:01:57
1891 Ośrodek Pomocy Społecznej 2012-09-03 11:00:04
1892 Urząd Gminy w Lipniku 2012-09-03 10:59:16
1893 Grudzień 2010 2012-09-03 10:54:29
1894 Listopad 2010 2012-09-03 10:54:13
1895 Październik 2010 2012-09-03 10:53:58
1896 Wrzesień 2010 2012-09-03 10:53:42
1897 Sierpień 2010 2012-09-03 10:53:10
1898 Lipiec 2010 2012-09-03 10:52:54
1899 Czerwiec 2010 2012-09-03 10:52:36
1900 Maj 2010 2012-09-03 10:52:21
1901 Kwiecień 2010 2012-09-03 10:52:02
1902 Marzec 2010 2012-09-03 10:51:43
1903 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012 roku 2012-08-30 11:59:13
1904 Grudzień 2011 2012-08-30 10:00:59
1905 Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta 2012-08-24 10:20:46
1906 Oświadczenia majątkowe Radnych 2012-08-24 10:19:54
1907 Oświadczenia majątkowe Kierowników 2012-08-24 10:18:02
1908 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycujne pn: Remont Dróg Gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych: Remont drogi gminnej nr 001438 T Lipnik - Gołębiów Szlachecki na odcinku 920 mb od km 0+ 000 do km 0 + 200 ora 2012-08-23 11:49:37
1909 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r. 2012-08-20 07:48:41
1910 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 23 sierpnia 2012 r. 2012-08-17 12:08:51
1911 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Rozbudowy istniejącego budynku administracyjno-biurowego o klatkę schodową oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu w części piętra z przeznaczeniem na punkt przedszkolny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną we 2012-08-06 13:44:15
1912 Ogłoszenie o zamowieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Remont drogi gminnej nr 001438 T Lipnik - Gołębiów Szlachecki na odcinku 920 mb od km 0+ 000 do km 0 + 200 oraz od km 1+200 do km 1+920 Remont drogi gm 2012-07-30 13:12:47
1913 Listopad 2011 2012-07-30 09:59:49
1914 Październik 2011 2012-07-30 09:44:03
1915 Wrzesień 2011 2012-07-30 09:31:07
1916 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie polegający na remoncie posadzek etap II , instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont stolarki drzwiowej 2012-07-24 14:02:08
1917 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik 2012-07-24 14:00:45
1918 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont ośrodka zdrowia we Włostowie 2012-07-24 13:56:22
1919 Zawiadomienie Wójta Gminy Lipnik dla mieszkańców sołectwa Włostów 2012-07-24 12:44:36
1920 Sierpień 2011 2012-07-16 08:55:57
1921 Lipiec 2011 2012-07-16 08:44:31
1922 Instytucje kultury 2012-07-12 08:45:39
1923 Zarządzenia Wójta 2012-07-12 08:43:49
1924 Prawo lokalne 2012-07-12 08:41:12
1925 Archiwum uchwał 2012-07-12 08:35:16
1926 Zespół Szkół we Włostowie 2012-07-12 08:26:38
1927 Szkoły w Gminie Lipnik 2012-07-12 08:24:02
1928 Zespół Szkół w Lipniku im . prof . Józefa Mikułowskiego - Pomorskiego 2012-07-12 08:18:32
1929 Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lipnik 2012-07-06 14:58:02
1930 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik 2012-07-06 14:08:14
1931 Adamów 2012-07-05 14:57:48
1932 Gołębiów 2012-07-05 14:57:17
1933 Grocholice 2012-07-05 14:56:50
1934 Kaczyce 2012-07-05 14:56:16
1935 Kurów 2012-07-05 14:54:49
1936 Leszczków 2012-07-05 14:54:28
1937 Lipnik 2012-07-05 14:54:15
1938 Łownica 2012-07-05 14:53:40
1939 Malice Kościelne 2012-07-05 14:53:14
1940 Malżyn 2012-07-05 14:52:51
1941 Męczennice 2012-07-05 14:52:16
1942 Międzygórz 2012-07-05 14:51:26
1943 Słabuszewice 2012-07-05 14:50:53
1944 Słoptów 2012-07-05 14:49:50
1945 Sternalice 2012-07-05 14:49:14
1946 Studzianki 2012-07-05 14:47:21
1947 Swojków 2012-07-05 14:46:27
1948 Ublinek 2012-07-05 14:45:33
1949 Archiwum przetargów do 18.05.2012 2012-07-05 13:02:34
1950 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Remont ośrodka zdrowia we Włostowie 2012-07-05 12:16:36
1951 Czerwiec 2011 2012-06-28 11:15:46
1952 Maj 2011 2012-06-28 10:51:24
1953 Kwiecień 2011 2012-06-28 10:29:54
1954 Marzec 2011 2012-06-28 09:31:03
1955 Luty 2011 2012-06-28 09:27:31
1956 Styczeń 2011 2012-06-28 09:11:03
1957 Usarzów 2012-06-27 14:32:45
1958 Włostów 2012-06-27 14:31:32
1959 Zachoinie 2012-06-27 14:30:45
1960 Żurawniki 2012-06-27 14:27:40
1961 Luty 2010 2012-06-27 11:53:26
1962 Styczeń 2010 2012-06-27 11:38:41
1963 Finanse Gminy Lipnik 2012-06-27 11:03:22
1964 Podatki 2012-06-27 10:57:30
1965 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2012 - 2019 2012-06-27 10:54:33
1966 Uchwały zmieniające budżet Gminy Lipnik na 2012 rok 2012-06-27 10:38:02
1967 UCHWAŁA NR XVI / 126 / 2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2012 rok 2012-06-27 10:32:44
1968 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 czerwca 2012 roku 2012-06-27 10:01:59
1969 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 13 czerwca 2012 roku 2012-06-27 09:47:54
1970 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie polegający na remoncie posadzek etap II, instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont stolarki drzwiowej. 2012-06-27 09:11:50
1971 Uchwały Rady Gminy w Lipniku rok 2012 2012-06-15 10:20:08
1972 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont drogi gminnej nr 337017 T relacji Leszczków - Pęcławice w celu stworzenia spójnego układu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi nr 0733 T Balbinów - Nikisiałka Duża i nr 0731 T Włostów Gozdawa R 2012-06-12 16:39:39
1973 Archiwum Uchwał Rady Gminy w Lipniku do 25 kwietnia 2012 2012-06-12 10:15:15
1974 Informacja o dokonaniu ponownego wyboru oferty na pomoce dydaktyczne 2012-06-04 16:20:02
1975 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont ośrodka zdrowia we Włostowie 2012-06-01 12:48:05
1976 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik 2012-06-01 12:32:38
1977 Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej 2012-06-01 11:46:44
1978 Dostęp do informacji publicznej 2012-06-01 11:37:41
1979 Informacja publiczna 2012-06-01 11:25:54
1980 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 maja 2012 roku 2012-06-01 10:44:36
1981 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 kwietnia 2012 roku 2012-06-01 10:40:02
1982 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 marca 2012 roku 2012-05-30 10:33:11
1983 Uchwała Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 marca 2012 roku 2012-05-30 10:28:14
1984 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 lutego 2012 roku 2012-05-30 10:11:49
1985 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 roku 2012-05-30 09:43:01
1986 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo handlowego z przeznaczeniem na świetlice wiejską w m. Malice Kościelne 2012-05-29 13:04:29
1987 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie polegający na remoncie posadzek etap II , instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont stolarki drzwiowej 2012-05-28 07:59:47
1988 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2012-05-22 10:58:00
1989 Uchwały Rady Gminy 2012-05-22 10:26:02
1990 Rada Gminy w Lipniku 2012-05-22 09:41:34
1991 Komisja Rewizyjna - 2010 - 2014 2012-05-22 07:59:24
1992 Komisja ds Gospodarki i Finansów - 2010-2014 2012-05-22 07:53:10
1993 Oświadczenia majątkowe 2012-05-21 15:05:49
1994 Komisja Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 2010 - 2014 2012-05-21 14:51:46
1995 Komisja Rolnictwa i Handlu - 2010 -2014 2012-05-21 14:45:04
1996 Skład Osobowy Rady Gminy - kadencja 2010 - 2014 2012-05-21 14:21:06
1997 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Remont drogi gminnej nr 337017 T relacji Leszczków - Pęcławice w celu stworzenia spójnego układu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi nr 0733 T Balbinów - Nikisiałka Duż 2012-05-18 09:52:22
1998 Dane teleadresowe 2012-05-18 09:43:25
1999 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2011 rok. 2012-05-18 09:35:52
2000 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Malice Kościelne 2012-05-17 12:14:07
2001 Uchwały Rady Gminy 2012-05-14 14:18:19
2002 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Lipniku 2012-05-14 12:48:34
2003 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2012 2012-05-14 11:40:55
2004 Skarbnik Gminy 2012-05-14 08:34:00
2005 Sekretarz Gminy 2012-05-14 08:31:32
2006 Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Gminy w Lipniku 2012-05-08 09:14:05
2007 Instrukcja obsługi 2012-05-08 09:06:54
2008 Zarządzenia Wójta 2012-05-08 09:02:23
2009 Stanowiska Kierownicze w Urzędzie Gminy w Lipniku 2012-05-07 14:00:10
2010 Wójt Gminy Lipnik 2012-05-07 13:56:20
2011 Redaktor Biuletynu Informacji Publicznej 2012-05-07 09:52:54
2012 Przetargi 2012-05-02 10:17:13
2013 Dane podstawowe 2012-04-30 12:09:48
2014 Archiwum 2012-04-30 09:01:50
2015 Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2012 roku 2012-04-30 08:59:08

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.