Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Rejestr zmian

IDTytuł artykułu:Oglądalność:
1 Dane podstawowe 98419
2 Oświadczenia majątkowe 8977
3 Dane teleadresowe 8778
4 Postanowienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami 8199
5 Zespół Szkół w Lipniku im . prof . Józefa Mikułowskiego - Pomorskiego 7857
6 Decyzja o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energetycznym w miejscowości Gołębiów i Kur 7776
7 Rada Gminy w Lipniku 7164
8 Wybory i referenda 6406
9 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Lipniku 6340
10 Podatki 5544
11 Zarządzenia Wójta 5432
12 Zespół Szkół we Włostowie 5162
13 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnik 5154
14 Finanse Gminy Lipnik 5023
15 Redaktor Biuletynu Informacji Publicznej 4918
16 Wójt Gminy Lipnik 4672
17 Szkoły w Gminie Lipnik 4517
18 Uchwały Prawa Miejscowego 4508
19 Informacje o środowisku i jego ochronie 4460
20 Informacja publiczna 4285
21 Sekretarz Gminy 4281
22 Skarbnik Gminy 4149
23 Instytucje kultury 3969
24 Stanowiska Kierownicze w Urzędzie Gminy w Lipniku 3917
25 Oświadczenia majątkowe Radnych 3839
26 Karty Informacyjne 3823
27 Instrukcja obsługi 3662
28 Postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 3617
29 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej składającej się z 10 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną. 3594
30 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Radca prawny ½ etatu w Urzędzie Gminy w Lipniku 3582
31 Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Gminy w Lipniku 3495
32 Oświadczenia majątkowe Kierowników 3384
33 Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lipnik 3334
34 Karty informacyjne 2012 3214
35 Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta 3083
36 Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej 3068
37 Polityka prywatności 3030
38 Karty informacyjne 2014 2952
39 Karty informacyjne 2013 2911
40 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz” 2872
41 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku Radca Prawny 1/2 etatu 2771
42 Korekta - wyjaśnienie do pierwszego Oświadczenia majątkowego radnego gminy Stanisława Mazura złożonego P. Wojewodzie Swiętokrzyskiemu w kadencji 2014-2018. 2741
43 Uwaga Wyjaśnienie z dnia 05.12.2013 !!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego. 2725
44 Ośrodek Pomocy Społecznej 2511
45 Skład Osobowy Rady Gminy - kadencja 2010 - 2014 2393
46 Karty informacyjne 2016 2368
47 Karty informacyjne 2015 2307
48 Uwaga wyjaśnienie z dnia 21.07.2014 r. !!! Ogłoszenie z dnia 08.07.2014 r. o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipniku 2302
49 UWAGA WYJAŚNIENIA z dnia 01.03.2013 !!! Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 2255
50 Uwaga Wyjaśnienia do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym pn. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ REMONT DROGI GMINNEJ NR 337039 T KURÓW - STERNALICE 2208
51 Uwaga wyjaśnienie z dnia 15.07.2014 r. !!!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie oraz termomodernizacja budynku przedszkola we Włostowie 2151
52 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego - Uzupełnienie z dnia 11.10.2016 r. 2144
53 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch chlewni na działce ewidencyjnej o nr 371 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik. 2122
54 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie 2107
55 Uwaga wyjaśnienie z dnia 13.02.2015 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu 2081
56 UWAGA !!! Wyjaśnienia i zmiana terminu składania ofert z dnia 20.06.2014!!!Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipniku 2075
57 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Włostów gmina Lipnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2057
58 Uwaga wyjaśnienie!!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 2050
59 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów 2039
60 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2039
61 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Kurów gmina Lipnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2023
62 Uwaga Wyjaśnienia z dnia 19.04.2013 !! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów 2008
63 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we Włostowie 1998
64 Uwaga!!! Unieważnienie przetargu - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 1993
65 Wyjaśnienia z dnia 15.03.2013 - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 1976
66 Włostów 1971
67 Sprostowanie II do ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej 1958
68 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia pod nazwą: Budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo-odbiorczej WA-0216 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania na dz. 213/3 w miejscowości Włostów 1945
69 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. dowodów osobistych w Urzędzie Gminy w Lipniku 1944
70 Uwaga Wyjaśnienie !!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie 1899
71 UWAGA!!! Wyjaśnienie z dnia 20.06.2014r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Malicach Kościelnych 1890
72 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. dowodów osobistych w Urzędzie Gminy w Lipniku 1885
73 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Lipniku 1880
74 Wykaz dziennych opiekunów 1860
75 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie. 1851
76 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia 1821
77 Uwaga!!! Zmiana ogłoszenia o zamówieniu publicznym i wyjaśnienia do zamówienia pn. Zakup energii elektrycznej 1820
78 Uwaga Wyjaśnienia !!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Lipnik. 1819
79 Uwaga wyjaśnienia z dnia 01.08.2014r. Ogłoszenie z dnia 23.07.2014 r. o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie 1803
80 Uwaga wyjaśnienia z dnia 21.05.2014 r. !! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 09.05.2014 pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 1785
81 Wybory sołeckie 2019 1750
82 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie 1730
83 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Lipniku 1722
84 Uwaga Wyjaśnienie z dnia 24.10.2013 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr, 14/14 o łącznej pow. 0,0843 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik przeznaczonej do sprzedaży 1720
85 Ogłoszenie o zamowieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Remont drogi gminnej nr 001438 T Lipnik - Gołębiów Szlachecki na odcinku 920 mb od km 0+ 000 do km 0 + 200 oraz od km 1+200 do km 1+920 Remont drogi gm 1713
86 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Lipniku 1708
87 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 1707
88 UWAGA WYJAŚNIENIE z dnia 02 .04.2014 -Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 1686
89 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1648
90 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1629
91 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 1628
92 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Lipniku 1628
93 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz 1622
94 Ogłoszenie z dnia 2013-08-14 o zamówieniu publicznym pn. : Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 1608
95 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 1607
96 Uwaga wyjaśnienia z dnia 24.03.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 1603
97 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr. 297/1 o pow. 0,39 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Swojków 1599
98 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie 1591
99 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy w Lipniku 1573
100 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1571
101 Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Komunikaty multimedialne PKW 1567
102 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 660 w Międzygórzu 1560
103 Józef Bulira 1558
104 Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1540
105 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 1532
106 Malżyn 1530
107 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1530
108 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 1527
109 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach swierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560 1525
110 Lipnik 1508
111 Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy w Lipnik z dnia 12 marca 2014r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej . 1508
112 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2015 roku. 1501
113 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. :Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz 1500
114 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów 1499
115 Usarzów 1496
116 Gołębiów 1490
117 Decyzja Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.06.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268 1489
118 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Lipniku 1485
119 Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 1480
120 Komisja Rewizyjna - 2010 - 2014 1478
121 Kurów 1473
122 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice. 1472
123 Leszczków 1471
124 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Remont drogi gminnej nr 001438 T Lipnik - Gołębiów Szlachecki na odcinku 920 mb od km 0+ 000 do km 0 + 200 oraz od km 1+200 do km 1+920 Remont 1465
125 Studzianki 1454
126 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Rozbudowy istniejącego budynku administracyjno-biurowego o klatkę schodową oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu w części piętra z przeznaczeniem na punkt przedszkolny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną we 1451
127 Jolanta Sierant 1450
128 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice 1446
129 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów. 1446
130 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice 1443
131 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu publicznym pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego 1442
132 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych 1436
133 Słabuszewice 1433
134 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik 1431
135 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2015 1431
136 Uwaga wyjaśnienia z dnia 17.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych 1425
137 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz 1424
138 Komisja Rolnictwa i Handlu - 2010 -2014 1420
139 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 1420
140 Komisja ds Gospodarki i Finansów - 2010-2014 1418
141 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów 1418
142 Adamów 1415
143 Malice Kościelne 1414
144 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Remont ośrodka zdrowia we Włostowie 1410
145 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont ośrodka zdrowia we Włostowie 1410
146 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energetycznym w 1408
147 Powtórne zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na Zakup energii elektrycznej 1408
148 UWAGA WYJAŚNIENIE Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1403
149 Informacja o unieważnieniu postępowania dot. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 1403
150 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie polegający na remoncie posadzek etap II , instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont stolarki drzwiowej 1397
151 Komisja Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 2010 - 2014 1395
152 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycujne pn: Remont Dróg Gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych: Remont drogi gminnej nr 001438 T Lipnik - Gołębiów Szlachecki na odcinku 920 mb od km 0+ 000 do km 0 + 200 ora 1394
153 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 660 w Międzygórzu 1393
154 Syndyk masy upadłości PBOil CHMIELEWSKI B. Chmielewski i B. Chmielewska Sp. J. ogłasza przetarg na sprzedaż kompleksu nieruchomości po byłej Cukrowni we Włostowie 1387
155 Męczennice 1386
156 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 1383
157 Grzegorz Przysucha 1378
158 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 1376
159 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipnik w 2016 roku 1376
160 Słoptów 1375
161 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadnie pn. Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz 1375
162 Maj 2011 1370
163 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów 1370
164 Informacja z dnia 2013-08-22 o unieważnieniu postępowania dot. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 1363
165 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Leszczków 1363
166 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Lipnik za rok 2014 składane do dnia 30.04.2015 roku . 1357
167 Ublinek 1354
168 Łownica 1352
169 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1348
170 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 04 czerwca 2013 roku 1343
171 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 1341
172 Uchwały zmieniające budżet Gminy Lipnik na 2012 rok 1340
173 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 1339
174 Zawiadomienie o wyborze oferty (wyniku licytacji elektrronicznej) w postępowaniu na Zakup energii elektrycznej 1339
175 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Rozbudowy istniejącego budynku administracyjno-biurowego o klatkę schodową oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu w części piętra z przeznaczeniem na punkt przedszkolny wraz z niezbędną infras 1338
176 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Lipniku 1331
177 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: pn. Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie. 1330
178 Kaczyce 1328
179 Styczeń 2010 1325
180 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr. 907 o łącznej pow.0,49 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów przeznaczonej do sprzedaży 1323
181 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont drogi gminnej nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450mb od km 1+818 do km 3+268 1318
182 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz 1316
183 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie. 1315
184 Ochrona danych osobowych 1315
185 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 660 w Międzygórzu 1314
186 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie 1313
187 Beata Zając 1312
188 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ REMONT DROGI GMINNEJ NR 337039 T KURÓW - STERNALICE 1306
189 Uwaga ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.12.2020 r !!! zmiana terminu składania ofert!! Wyjaśnienia z dnia 18.12.2020 r. wyjaśnienia z dnia 15.12.2020 r. zmiana ogłoszenia z dnia 04.12.2020 modyfikacja SIWZ z dnia 01.12.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipnik 1304
190 Sternalice 1303
191 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w miejscowości Lipnik. 1301
192 Żurawniki 1299
193 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1296
194 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipniku z dnia 29 maja 2012 roku 1294
195 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie. 1291
196 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430 1288
197 Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Prowadzenie działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów 1287
198 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: Realizacja Gminnego Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lipnik 1286
199 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1285
200 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 1281
201 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik 1277
202 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych. 1277
203 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr,nr 25/1 i 25/2 o łącznej pow.3,8900 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów przeznaczonej do sprzedaży. 1275
204 UWAGA Wyjaśnienia z dnia 24.09.2020 !! Zmiana ogłoszenia z dnia 18.09.2020 !! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 1274
205 Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej 1271
206 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 15.03.2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Słabuszewicach. 1268
207 Skład Osobowy Rady Gminy - kadencja 2014 - 2018 1263
208 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07 stycznia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 1260
209 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.05.2016 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268 1255
210 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 listopada 2012 roku 1254
211 UWAGA!!! Przetarg unieważniony w dniu 17.07.2014 r. Wójt Gminy w Lipniku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 14/7 o pow. 0,0838 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 1251
212 POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 1247
213 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1240
214 Międzygórz 1238
215 Swojków 1238
216 Dziekańska Elżbieta 1230
217 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup Energii Elektrycznej 1230
218 Zawiadomienie Wójta Gminy Lipnik dla mieszkańców sołectwa Włostów 1228
219 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr, nr, 25/1, 25/2 o pow. 3,89 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 1228
220 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 czerwca 2012 roku 1225
221 Grudzień 2011 1225
222 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej składającej się z 2 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną w miejscowości Kaczyce i Sw 1217
223 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Lipnik 1212
224 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ REMONT DROGI GMINNEJ NR 337039 T KURÓW - STERNALICE 1211
225 Marzec 2011 1208
226 Ogłoszenie i udzieleniu zamówienia na zadanie Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 1204
227 Uwaga wyjaśnienie z dnia 29.06.2015r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 2 873 967,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 72 400,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 801 567,00 zł. 1204
228 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 1201
229 Kwiecień 2011 1200
230 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1199
231 Styczeń 2011 1183
232 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 maja 2012 roku 1179
233 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01.10.2012 r. w sprawie sprostowania decyzji Wójta Gminy Lipnik nr RG-IV.6220.3.2011/2012 z dnia 04.09.2012 r 1177
234 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 stycznia 2013 roku 1177
235 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 1174
236 Oświadczenia majątkowe osób funkcyjnych Gminy Lipnik za rok 2014 składane w termine 30.04.2015r roku. 1172
237 Czerwiec 2011 1171
238 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 stycznia 2016 roku. 1170
239 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Gaweł Sabina za rok 2015. 1170
240 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 roku 1169
241 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 roku 1160
242 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 marca 2013 roku 1154
243 Stanisław Mazur 1153
244 Monika Kaczor 1151
245 Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy w Lipniku składane na 2 miesiące przed końcem kadencji 2010 - 2014 . 1151
246 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 lutego 2012 roku 1150
247 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. nieograniczonego pn.: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2019 roku 1149
248 Uwaga Zmiana SIWZ !! Wyjaśnienia z dnia 13.10.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 1148
249 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2016 1145
250 Uchwała Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 marca 2012 roku 1144
251 Zachoinie 1144
252 Listopad 2011 1144
253 Maria Stępień 1143
254 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2011 rok. 1142
255 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ruin zamku w miejscowości Międzygórz 1139
256 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2015 1139
257 Luty 2010 1138
258 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 1137
259 Sierpień 2011 1127
260 Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie oraz termomodernizacja budynku przedszkola we Włostowie. 1127
261 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012 roku 1126
262 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwca 2013 roku 1126
263 Obwieszczenie z dnia 19 września 2012 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnik w granicach administracyjnych Gminy Lipnik. 1124
264 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 marca 2012 roku 1122
265 Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego 1120
266 Ogłoszenie o unieważnieniu I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr ew.14/7 o pow.0,0838 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik 1118
267 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.03.2017 r. w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 1118
268 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012 roku 1115
269 Zastępca Wójta 1115
270 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 13 czerwca 2012 roku 1114
271 Małgorzata Krakowiak 1114
272 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 września 2012 roku 1113
273 Luty 2011 1112
274 Uwaga wyjaśnienie z dnia 06.10.2016 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450mb od km 1+818 do km 3+268 1112
275 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 października 2013 roku. 1111
276 Danuta Stańko 1109
277 Przebudowa dróg powodziowych - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Międzygórz na odc. 945 mb. 1108
278 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie, ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.07.2014 r 1106
279 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane - Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów 1103
280 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipniku. 1102
281 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 grudnia 2012 roku 1100
282 Pierwsze oświadczenia majątkowe - radnych Gminy Lipnik składane Przewodniczącemu Rady Gminy w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania radnego w kadencji 2014 -2018. 1100
283 Wrzesień 2011 1098
284 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115 1098
285 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów 1098
286 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Lipnik 1098
287 Pierwsze Oświadczenie majątkowe Zastępcy Skarbnika Gminy P. Danuta Dziarmaga składane Wójtowi Gminy na dzień zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Lipniku . 1097
288 UCHWAŁA NR XVI / 126 / 2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2012 rok 1092
289 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Lipnik 1092
290 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 marca 2013 roku 1091
291 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 14.03.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Malicach Kościelnych 1090
292 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 1087
293 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Przesył energii elektrycznej 1083
294 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Leszczków. 1080
295 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2015 r.o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 1079
296 Uwaga wyjaśnienie z dnia 20.05.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej nr 337039 T Kurów – Sternalice od km 0+000 do km 1+000 na odcinku 1 km 1078
297 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 kwietnia 2012 roku 1077
298 Uwaga sprostowanie z dnia 21.10.2014 r. Zapytanie ofertowe na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 1077
299 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.10.2012 r. o wydaniu w dniu 09.10. 2012 r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1071
300 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkól w Lipniku. 1070
301 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1068
302 Oświadczenia majątkowe osób funkcyjnych Gminy Lipnik za rok 2014 składane w termine do 30.04.2015r roku. 1064
303 Maria Sudy-Krzysiek 1062
304 Jadwiga Garnuszek 1061
305 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, energetyczną i teletechniczną zlokalizowanego na działkach nr 453,454 i 1060
306 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 wrzesnia 2013 roku. 1060
307 Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizację zadania: Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie obejmujące zakup sprzętu ICT dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 1060
308 Krzysztof Krakowiak 1052
309 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1052
310 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów 1052
311 Zapytanie ofertowe na realizację zadania: „Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie” obejmujące zakup zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 1051
312 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 listopada 2013 roku. 1050
313 Lipiec 2011 1047
314 Unieważnienie zapytania ofertowego na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 1046
315 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie polegający na remoncie posadzek etap II, instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont stolarki drzwiowej. 1043
316 Uwaga wyjaśnienia z dnia 30.10.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Droga relacji Kurów-Krzyże 1043
317 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2012 - 2019 1042
318 Krzysztof Zając 1042
319 Decyzja o umorzeniu postępowania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipnik zlokalizowana na działkach o nr ewidencyjnym 1042
320 Beata Zając 1035
321 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ruin zamku w miejscowości Międzygórz. 1035
322 Ogłoszenie o udzieleniu zamównia na zadanie: Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu 1033
323 Przysucha Grzegorz 1030
324 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 stycznia 2014 roku. 1029
325 Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: Zakup przezroczystych urn wyborczych dla Urzędu Gminy w Lipniku 1029
326 Uwaga wyjaśnienia z dnia 23.11.2016 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami) Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro 1028
327 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Lipniku 1028
328 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku. 1027
329 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Lipniku 1027
330 Elżbieta Dziekańska 1026
331 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 1024
332 Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku 1023
333 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn: Budowie węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115 1021
334 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014 1021
335 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energ 1020
336 Kęsy Anna 1019
337 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 czerwca 2013 r. 1017
338 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Malicach Kościelnych 1016
339 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 lipca 2013 roku . 1015
340 Anna Kęsy 1014
341 Sebastian Szymański 1011
342 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1010
343 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2013 roku. 1010
344 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o wykonanie zadania pt. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy LIPNIK 1010
345 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2016 1008
346 Wojciech Zdyb 1006
347 Teresa Dzienniak 1003
348 Uwaga wyjaśnienie z dnia 23.09.2014. Zapytanie ofertowe na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie,obejmujące zakup mebli i wyposażenia wypoczynkowego dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 1003
349 Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 3 zadania: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 1000
350 Prawo lokalne 998
351 Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 998
352 Uwaga Wyjaśnienia z dnia 11.01.2021, zmiana ogłoszenia i wyjasnienia z dnia 04.01.2021, wyjaśnienia z dnia 30.12.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią prostą 4 torową przy Szkole Podstawowej we Włostowie 997
353 Leszek Mroczkowski 996
354 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. udowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 996
355 Maria Sudy - Krzysiek 995
356 Uwaga wyjaśnienie z dnia 01.09.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 994
357 Oświadczenia majątkowe kierowników Urzędu Gminy w Lipniku 994
358 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo handlowego z przeznaczeniem na świetlice wiejską w m. Malice Kościelne 992
359 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2011 roku. 991
360 Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr, 25/1 i 25/2 o łącznej pow. 3,8900 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 991
361 Monika Kaczor 991
362 OBWIESZCZENIE z dnia 18 grudnia 2013r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 990
363 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. 990
364 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 września 2012 r. 989
365 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 października 2015 roku. 989
366 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipniku z dnia 31 grudnia 2010 roku 987
367 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 grudnia 2013 roku. 987
368 Przetargi 984
369 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 1290/4 o pow. 0,0752 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 984
370 Gromski Krzysztof 983
371 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 maja 2014 roku . 983
372 Uwaga wyjaśnienie z dnia 01.09.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 982
373 Październik 2011 981
374 Informacja o dokonaniu ponownego wyboru oferty na pomoce dydaktyczne 980
375 Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa chlewni do prowadzenia tuczu trzody chlewnej w Gospodarstwie Rolnym Zdzisław Podsiadły w miejscowości Kaczyce 980
376 Kwiatkowska Teresa 977
377 Decyzja Wójta Gminy Lipnik o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km 976
378 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014 974
379 Grocholice 972
380 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont ośrodka zdrowia we Włostowie 971
381 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu z dnia 14 lutego 2014 r. 971
382 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 970
383 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych. 970
384 Grzegorz Sierpniak 969
385 Edyta Klocek 969
386 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 964
387 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt:: Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych. 964
388 M.Utnik-Oleksiak oświadczenie majątkowe Dyrektora ZS w Lipniku na dzień powołania na stanowisko tj. 1.09.2015r. 962
389 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie 961
390 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2012 958
391 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 957
392 Sierant Jolanta 956
393 Komisja Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 2014 - 2018 956
394 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 954
395 Unieważnione dnia 28.07.2014 r. Zapytanie ofertowe na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 954
396 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 09 sierpnia 2013 roku . 953
397 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2012 roku, oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy za I półrocze 2012 roku. 950
398 Grzegorz Paradowski 950
399 Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszklnego w Lipniku 949
400 Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2013 - 2020 948
401 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Lipnik za rok 2017. 948
402 Zawiadmienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2016 947
403 Przetarg unieważniony dnia 14.02.2014 r. - Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 1289/3 o pow. 0,0598 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 946
404 UWAGA Zmiana z dnia 21.04.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 945
405 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Kryszczyńska Zofia za rok 2015. 943
406 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno wypoczynkowej w miejscowości Lipnik 941
407 Uwaga wyjaśnienie z dnia 06.11.2017 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym dot. Remontu dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Drogi relacji Usarzów-Kozia Górka i Włostów-Swojków 941
408 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 10/1 o pow. 0,2266 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Usarzów 941
409 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r. 940
410 Smoliński Rafał 940
411 Korekta Oswiadczenia majątkowego radnego Grzegorza Przysuchy . 940
412 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 939
413 Marzec 2010 938
414 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 czerwca 2015 roku . 938
415 Korekta sprawozdania rocznego Rb-NDS za 2012 rok 936
416 Obwieszczenie GKW w Lipniku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Lipnik w wyborach do rad gmin rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów,burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 936
417 Zawiadomienie o wyborze najkorzysniejszej oferty na zadanie Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 935
418 Uchwała nr XXIX/226/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2013 rok 933
419 Podstawowa kwota dotacji na 2017 rok 932
420 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 listopada 2012 r. 931
421 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 7 marca 2013 r. 931
422 Gromski Krzysztof 931
423 Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2012 930
424 Krzysztof Zając 930
425 Obwieszczenie GKW w Lipniku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Lipnik w wyborach do rad gmin rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów,burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 930
426 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2015 roku . 930
427 Grzegorz Sierpniak 929
428 Zapytanie ofertowe z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące zadania: Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 929
429 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z sesji odbytej w dniu 29 .10.2014 roku. 927
430 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ 926
431 Komisja Rewizyjna - 2014 - 2018 926
432 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie polegający na remoncie posadzek etap II , instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont stolarki drzwiowej 924
433 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 grudnia 2012 r. 924
434 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2013r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 922
435 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r. 921
436 Komisja Rolnictwa i Handlu 2014 - 2018 921
437 Kwiecień 2014 921
438 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont drogi gminnej nr 337017 T relacji Leszczków - Pęcławice w celu stworzenia spójnego układu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi nr 0733 T Balbinów - Nikisiałka Duża i nr 0731 T Włostów Gozdawa R 918
439 Oświadczenie majątkowe Teresy Kwiatkowskiej Skarbnika Gminy Lipnik złożone na dzień odwołania ze stanowiska Skarbnika Gminy 29 września 2015 roku. 918
440 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 917
441 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie oraz termomodernizacja budynku przedszkola we Włostowie. 917
442 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 15 kwietnia 2015 roku. 916
443 Komisja ds Gospodarki i Finansów - 2014 - 2018 913
444 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. pn. Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu 912
445 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 911
446 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej Nr ewidencyjnymi 14/14 o pow. 0,0843 ha położoną w Lipniku KW Nr 29782 910
447 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2014 roku . 910
448 Uwaga wyjaśnienia z dnia 16.03.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Odwiert studni zastępczej S-4b ujmującej wody podziemne z utworów dewońskich w obrębie ujęcia w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 910
449 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 909
450 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 06 lutego 2015 r. 909
451 Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2012 roku 908
452 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w LIpniku na dzień 23 lipca 2013 r. 905
453 Uwaga wyjasnienia z dnia 19.05.2020 Zapytanie ofertowe na Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu Zdalna Szkoła, realizowane ze środków europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 905
454 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2014r. 904
455 Krakowiak Krzysztof 902
456 Monika Różycka - Korekta do Oświadaczenia majątkowego radnej gminy za rok 2014 złożona dnia 9.11.2015r. 902
457 Obwieszczenie o o wydaniu w dniu 04.09.2012 r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, energetyczną i teletechniczną zlokalizowaneg 900
458 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 900
459 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2013r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 899
460 Wyjaśnienie do Oświadczenia Wójta Gminy . 899
461 Bilanse gminy Lipnik za 2011 rok 898
462 Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Lipnik jest organem prowadzącym 898
463 Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy P.Wojciecha Zdyb za rok 2016. 897
464 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2012 rok. 896
465 Bilanse gminy Lipnik za 2012 rok 896
466 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28.07.2015 r. 896
467 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Malice Kościelne 895
468 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 marca 2014 roku. 895
469 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik 893
470 DECYZJA o umorzeniu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowie chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w miejscowości Kaczyce 60, 27-545 Włostów, Gmina Lipnik, na działkach o numerach ewidencyjnych 245, 271/1 893
471 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 892
472 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 04.09. 2012 r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: “Budowie farmy wiatrowej składającej się z 2 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną 890
473 Dzienniak Teresa 890
474 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 890
475 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.01.2014 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 889
476 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 kwietnia 2015 roku. 889
477 Uchwała Nr XLII / 360 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipnik na rok 2014. 888
478 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 17 września 2013 r. 887
479 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku zdnia 12 sierpnia 2014 r. 887
480 Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Przebudowa pomieszczeń w budynku OSP w Łownicy oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe 883
481 Decyzja Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 marca 2017 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów. 882
482 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu „Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2015” 880
483 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Swojków, Usarzów, Sternalice, Kurów, Męczennice, Lipnik 880
484 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 23 października 2012 r. 879
485 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 marca 2013 r. 879
486 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 r. 879
487 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 9 sierpnia 2013 r. 878
488 Bilanse gminy Lipnik za 2010 rok 878
489 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 17 listopada 2014 r. 878
490 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2015 r. 877
491 Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Grządziela wyznaczonego do pełnienia obowiązków Wójta Gminy Lipnik, złożone Pani Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 877
492 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku 875
493 Ogłoszenie o udostępnieniu do wglądu w Urzędzie Gminy w Lipniku spisu wyborców 873
494 Wykaz udzielonej pomocy publicznej za 2013 rok 873
495 INFORMACJA O UZYSKANIU DOTACJI NA ZADANIE: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK 872
496 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 07.07.2014 roku. 872
497 Obwieszczenie z dnia 25 września 2012 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn: Budowa węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115 871
498 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 870
499 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 19 grudnia2012 r. 869
500 Strawczyński Marian 869
501 informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 09 czerwca 2014 roku 868
502 Uchwały z Sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 9. 12. 2014r. 868
503 Wieloletia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 - 2023 867
504 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.01.2013 w sprawie wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 867
505 Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizację zadania: Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 867
506 Uchwały z Sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 5.12.2014r. 867
507 Wykaz kart informacyjnych 866
508 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 19 grudnia 2013 r. 866
509 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 865
510 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie Budowa na terenie Gminy Lipnik elektrowni wiatrowych o mocy 31,5 MW wraz z punktami zasilania (PZ1,PZ2,PZ3) sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4 kV 865
511 ZARZĄDZENIE Nr 116/2013 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2014. 865
512 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01.10. 2012 o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu w decyzji Wójta Gminy Lipnik Nr RG-IV.6220.3.2012 863
513 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 luty 2016 roku. 863
514 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr,907 o łącznej pow.0,49 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik 862
515 Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 862
516 Informacja Wójta Gminy w Lipniku 860
517 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 11 września 2014 roku. 859
518 Pierwsze w kadencji 2014 -2018 Oswiadczenie majątkowe Zastępcy Wójta składane Wójtowi Gminy Lipnik. 859
519 Oświadczenie majątkowe Pana Artura Lisa Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożonego na dzień powołania na stanowisko 1.08.2017r. 859
520 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 maja 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 857
521 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 czerwca 2013 r. 856
522 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 stycznia 2014 r. 856
523 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Przebudowa dróg powodziowych – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Międzygórz na odc. 945 mb 855
524 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Sidor Anny za rok 2015. 855
525 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa chlewni do prowadzenia tuczu trzody chlewnej w Go 854
526 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: postępowania o wykonanie zadania pt. Zakup przezroczystych urn wyborczych dla Urzędu Gminy w Lipniku 853
527 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 stycznia 2013 r. 852
528 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 23 sierpnia 2012 r. 851
529 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik z dnia 5 sierpnia 2013 r.w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 851
530 Mroczkowski Leszek 851
531 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 850
532 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na 27 maja 2014 roku na godz. 10.00. w siedzibe Urzędu Gminy w Lipniku. 849
533 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 02.08.2013 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie zna 847
534 Postanowienie o wszczęciu postępowania Budowa na terenie Gminy Lipnik elektrowni wiatrowych o mocy 31,5 MW wraz z punktami zasilania (PZ1,PZ2,PZ3) sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4 kV oraz dróg i placów dojazdowych 846
535 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebodowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 846
536 Zaproszenie na sesje Rady Gminy w Lipniku na dzień 21 stycznia 2015 roku na godz. 11.00 . 846
537 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Przebudowa dróg powodziowych - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Międzygórz na odc. 945 mb 846
538 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.11.2017 r. o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Droga gminna relacji Kurów-Krzyże 845
539 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. księgowości podatkowej 845
540 Uchwały z sesji inauguracyjnej Rady Gminy w Lipniku w kadencji 2014 -2018 , odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku. 844
541 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. zamówień publicznych i planowania przestrzennego 844
542 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 sierpnia 2014 roku. 843
543 Uwaga wyjaśnienia z dnia 24.05.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 4 587 159 zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów 841
544 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 839
545 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 r. 837
546 Sprawozdania finansowe za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 834
547 Korekta Oświadczenia majątkowego radnej Beaty Zając . 834
548 Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Lipnik za 2018 rok 834
549 Informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za IV kwartał 2013 r. 833
550 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.03.2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Ublinek 833
551 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Kurów 832
552 Sierpień 2013 832
553 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Remont drogi gminnej nr 337017 T relacji Leszczków - Pęcławice w celu stworzenia spójnego układu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi nr 0733 T Balbinów - Nikisiałka Duż 831
554 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Lipniku 831
555 Stanisław Mazur 830
556 Wyjaśnienie z dnia 24.07.2015 r. do Oświadczenia majątkowego z dnia 17 kwietnia 2015 r. złożonego Wojewodzie Swiętokrzyskiemu przez Wójta Gminy Lipnik Józefa Bulirę . 830
557 UCHWAŁA NR V / 27 / 2015 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2015 rok 829
558 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 13 sierpnia 2015 roku. 828
559 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 listopada 2016 roku . 828
560 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie zmiany zakresu inwestycji dla decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 827
561 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Prowadzeniu działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów 826
562 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 października 2013r. 823
563 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 823
564 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 listopada 2013r. 823
565 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Lipnik. 823
566 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.03.2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Międzygórz 822
567 Sprawozdanie roczne Rb-NDS za 2012 roku 821
568 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30.05.2014 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Kaczyce-Grocholice i Swojków gmina Lipnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 821
569 Uchwała Rady Gminy z sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2014 roku. 821
570 Uzupełnienie składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipniku 820
571 Zarządzenie Nr 40_2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie uzupełnienia skałdu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Lipniku . 819
572 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Zofii Kryszczyńskiej za rok 2016. 819
573 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28.07.2015 r. 818
574 Wykaz udzielonej pomocy publicznej za 2014 rok 817
575 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 817
576 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2017 roku. 816
577 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 sierpnia 2013 roku dot. przedsięwzięcia polegającego na: „ Prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów” na działce o nr ewid. 142/3 w miejscowości Lipnik. 815
578 Sprawozdania finansowe za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 815
579 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie wywieszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 813
580 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. oświaty 813
581 Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Lipnik składane Kierownikowi Jednostki - Wójtowi Gminy Lipnik na 2 miesiące przed końcem kadencji 2010 -2014 . 812
582 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 lipca 2015 roku . 812
583 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2014 811
584 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014 811
585 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 7 lipca 2014 roku . 809
586 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Malice Kościelne działka nr 69 na odcinku 295 mb od km 0+000 do km 0+295 809
587 Zaproszenie na Sesje Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 marca 2014 roku. 808
588 Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej - nr działki nr 10/4 - stanowiącej własność Gminy Lipnik położonej w obrębie geodezyjnym Usarzów 808
589 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia. 807
590 Pierwsze Oświadczenie majątkowe Magdaleny Zimoloąg Skarbnika Gminy złożone Wójtowi Gminy Lipnik w/g stanu na dzień powołania 30.09.2015r . 806
591 Postanowienie Prezydenta RP z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 805
592 Uchwały Rady Gminy w Lipniku podjęte na sesji w dniu 14 września 2015 roku . 805
593 Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń do komisji wyborczych . 804
594 Uchwała Nr6 _2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 23 października 2014 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 804
595 Pierwsze Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Lipnik Pana Józefa Buliry wybranego w wyborach powszechnych w kadencji 2014 - 2018 składane Pani Wojewodzie Swiętorzyskiemu w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania Wójta . 802
596 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipniku z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 802
597 Oświadczenie majątkowe Kierownika Jednostki - Wójta Gminy Lipnik , składane na 2 miesiące przed końcem kadencji 2010-2014 P. Wojewodzie Swietokrzyskiemu . 800
598 Czerwiec 2013 800
599 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 10.06.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Leszczkowie 800
600 Korekta wyjaśnienie Wojciecha Zdyb Sekretarza Gminy Lipnik do oświadczenia majatkowego za rok 2014 złożonego Wójtowi Gminy 29.04.2015r. 799
601 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2016 roku. 799
602 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Heleny Sierpniak za rok 2016. 799
603 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 lutego 2015 r. 798
604 Obwieszczenie PKW z dnia 30 czerwca 2014 roku o postanowieniu Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP 797
605 ZARZĄDZENIE Nr 44 / 2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 maja 2014. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Słoptowie . 796
606 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 31 marca 2015 roku . 796
607 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 kwietnia 2015 r. 796
608 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 794
609 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Janusza Kaptura składane za rok 2015. 794
610 Druk - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 7 września 2014 r. 793
611 Korekta - wyjaśnienia do pierwszego Oświadczenia majątkowego Wójta Gminy Lipnik Pana Józefa Buliry złożonego P. Wojewodzie Swiętokrzyskiemu w kadencji 2014-2018. 793
612 Oświadczenie majątkowe Zimoląg Magdaleny Skarbnika Gminy Lipnik za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 793
613 Oświadczenie majątkowe P. Dziarmagi Misiak Danuty złożone Wójtowi Gminy w Lipniku na dzień odwołania tj. 30.09.2015r ze stanowiska Zastępcy Skarbnika Gminy w Lipniku. 792
614 Informacja w sprawie aktualnej sytuacji formalno-prawnej w Gminie Lipnik 792
615 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 16 listopda 2017 roku. 792
616 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 kwietnia 2014 r. 791
617 Wyjaśnienie do Oświadczenia Majątkowego z dnia 14.04.2015 r. złożonego Wojewodzie Swiętokrzyskiemu przez Stanisława Mazura - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku. 791
618 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 790
619 Lista osób zakwalifikowanych do II etapu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Męczennice 789
620 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaialnosci pożytku publicznego i o wolontariacie, 788
621 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku 788
622 Oświadczenie Magdaleny Zimoloąg Skarbnika Gminy o nie prowadzeniu działalności gospodarczej złożone Wójtowi na dzień 30.09.2015r . 786
623 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 06 listopada 2014 r. 785
624 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 13 sierpnia 2015 roku . 784
625 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 02.08.2013 o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 782
626 Komunikat 782
627 Uwaga zmiana terminu składania ofert !!! Wyjaśnienie z dnia 04.06.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Lipnik 782
628 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 781
629 Zapytanie ofertowe w postępowaniu pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 781
630 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 15 kwietnia 2015 roku . 779
631 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.07.2015 r. o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól w Lipniku. 778
632 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2016 P. Wiesława Pietraszewskiego. 778
633 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 778
634 Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 16. 05. 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku usługowego - Ośrodka Zdrowia wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i zewnętrznych (wod. - kan., c.o., pompy ciepła instalacji fotowoltaicznych i instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacji budynku 777
635 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pt.: Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 777
636 Zarządzenie Nr 36_2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. 776
637 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 sierpnia 2013 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów” na działce nr ewidencyjny 142/3 w miejscowości Lipnik 775
638 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 3 marca 2014 roku 775
639 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Prowadzenie działalności w ramach magazynowania oraz segre 774
640 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki I deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartal 2014roku 774
641 Wniosek o udostępnienie spisu wyborców 774
642 Informacja Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 773
643 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 października 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 772
644 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Sabiny Gaweł za rok 2016. 772
645 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 11 września 2014 roku 770
646 Informacja Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu o nr ewidencyjnym 1289/3 położonej w miejscowości Włostów, stanowiących własność Gminy Lipnik. 769
647 ZARZĄDZENIE Nr 43 / 2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Słoptowie . 769
648 Zawiadomienie o wyborze oferty (wyniku licytacji elektronicznej) w postępowaniu na „zakup energii elektrycznej” prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej. 769
649 Uwaga Wyjaśnienia z dnia 24.10.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Lipnik i jej Jednostek Organizacyjnych 769
650 Uchwała Nr 100/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Lipnik na 2014 rok 767
651 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Stanisława Nowaka za rok 2016. 767
652 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Marianny Leśko za rok 2016. 766
653 Zapytanie ofertowe nr 3/2017 z dnia 10.04.2017 dotyczące Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gołębiów i Kurów 765
654 Oświadczenie M.Utnik-Oleksiak o nie prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy na dzień powołania na stanowisko Dyrektora ZS w Lipniku 1.09.2015 r. 763
655 Zaproszenie na uroczystą i ostatnią w VI kadencji sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 10 listopada 2014 roku . 762
656 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 kwietnia 2015 roku . 762
657 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 9 lipca 2015 roku na godz. 11.00. 761
658 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2013 760
659 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy w Lipniku z dnia 7 kwietnia 2015 r. 760
660 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Piotra Barana za rok 2016. 760
661 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 grudnia 2013 r. 759
662 Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 759
663 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Sierpniak Helena za rok 2015. 759
664 Zarządzenie Nr 39_2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie stwierdzenia wygasnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Lipniku . 758
665 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za I półrocze 2014 roku. 758
666 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o wykonanie zadania pt. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipnik 758
667 Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy P. Zimoląg Magdaleny za rok 2016. 758
668 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK 757
669 Zarządzenie Nr 68_ 2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 sierpnia 2014 r w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych. 756
670 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum 755
671 Maj 2014 755
672 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: Realizacja gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lipnik 754
673 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. 'Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych' w miejscowości Swojków 754
674 Zarządzenie Wójta Gminy Nr 74.2015 z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji d.s referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 753
675 Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2014. 753
676 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 751
677 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2016 P. Stanisława Mazura - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku. składane P.Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 751
678 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 19 sierpnia 2014r.r 748
679 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik P. Anny Sidor za rok 2016 . 748
680 Uwaga wyjasnienie z dnia 05.06.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 748
681 Informacja Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej o nr ewidencyjnym 167/21 i nr 167/13 położonej w miejscowości Włostów, stanowiących własność Gminy Lipnik. 747
682 Zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 13.03.2017 na wykonanie dokumentacji dla zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Lipnik. 747
683 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 października 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Leszczków 745
684 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Ublinek 745
685 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Różycka Monika za rok 2015. 745
686 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 grudnia 2014 roku 742
687 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Janusza Kaptura za rok 2016. 742
688 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 15 kwietnia 2020 r. o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych 742
689 Zarządzenie Nr 70 / 2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. 741
690 Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Lipnik Zdyb Wojciech za rok 2015 złożone P. Wójtowi Gminy Lipnik. 740
691 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 marca 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 739
692 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Udzielenie kredytu dlugoterminowego w wysol 739
693 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku Pani Jadwigi Garnuszek złożone na dzień odwołania ze stanowiska tj. 26.06.2015 roku . 738
694 Obwieszczenie PKW z dnia 24 lutego 2014 roku o zarządzeniu przez Prezydenta RP wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych . Kalendarz wyborczy dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 roku . 737
695 Lipiec 2013 737
696 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P.Krzysztofa Krakowiaka za rok 2016. 737
697 Lipiec 2012 735
698 Grudzień 2014 735
699 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Krakowiak Krzysztof za rok 2015. 735
700 Deklaracja dostępności 735
701 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 14 września 2015 r. 734
702 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2019 roku 733
703 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 grudnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Włostów 731
704 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2016 roku. 731
705 Uchwała Nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 26 września 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 730
706 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 grudnia 2016r. 730
707 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 października 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 729
708 Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców Pismo z dnia 15.04.2015 roku Znak ZPOW -603-193/15. 729
709 Listopad 2013 729
710 Oświadczenie majątkowe za rok 2015 Wójta Gminy Lipnik P. Józefa Buliry składane P. Wojewodzie Swiętokrzyskiemu. 729
711 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 17 czerwca 2015 roku . 728
712 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 728
713 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 12 sierpnia 2014 roku. 727
714 Zarządzenie Nr 71 / 2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 82 zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku. 727
715 Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy z Lipnik Pani Koneckiej Kazimiery za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 727
716 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty 727
717 Monika Kaczor - Korekta do Oświadaczenia majątkowego radnej gminy za rok 2014 złożona dnia 12.11.2015r. 726
718 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o wykonanie zadania pt Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego 726
719 Obwiesczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.10.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch chlewni na działkach ewidencyjnych o nr 245, 271/1, 271/2, 272/1 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik. 725
720 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Andrzej Modras za rok 2015. 725
721 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za pierwsze półrocze 2015 roku. 723
722 Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zadania Remont drogi gminnej nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450mb od km 1+818 do km 3+268 723
723 Zaproszenie na Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 .12. 2014r. 722
724 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Rozbudowa budynku administracyjnego w zakresie przebudowa wejścia głównego i budowa dźwigu osobowego 722
725 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.11.2017 r. w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 722
726 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 721
727 Korekta Jadwigi Garnuszek do oświadczenia majątkowego za rok 2014. 721
728 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 lipca 2016 roku. 721
729 Luty 2013 718
730 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Stanisław Nowak za rok 2015. 718
731 Grudzień 2012 717
732 Listopad 2014 717
733 Oświadczenie majątkowe Pani Koneckiej Kazimiery Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożone Wójtowi Gminy na dzień powołania na stanowisko. 717
734 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku Małgorzaty Utnik - Oleksiak za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 717
735 Uchwała Nr 102/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2014 rok 716
736 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 5 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Lipniku. 716
737 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 października 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Malżyn 716
738 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 27 stycznia 2016 roku na godz. 11.00. 716
739 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik z dnia 27.05.2015 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 715
740 Komunikat o publicznym losowaniu w dniu 5.10.2015 o godz. 10.00 w siedzibie Gminy w Lipniku składów osobowych dwóch Obwodowych Komisji Wyborczych tj. Nr. 3 w Malicach Kościelnych i Nr 4 w Słoptowie. 715
741 Uchwała Nr XXV/195/ 2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na rok 2017. 715
742 Uchwała Nr 7_2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 23 października 2014 roku w sprawie przyznania numerów dla list komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 714
743 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie Sebastiana Szymańskiego za rok 2015 składanego Wójtowi Gminy Lipnik. 713
744 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 maja 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 712
745 Zaproszenie na sesję inauguracyjną Rady Gminy w Lipniku w kadencji 2014-2018 zwołaną przez Komisarza Wyborczego Kielce II na dzień 1 grudnia 2014 roku na godz. 14.00. 711
746 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik- Przewodniczącego Rady Gminy P. Mazur Stanisław za rok 2015 składane P. Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 711
747 Oświadczenie majątkowe Edyty Klocek za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 711
748 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 kwietnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 710
749 Wieloletia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015 - 2025 710
750 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Kurów 710
751 VITRA TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. K. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa, w której 100% udziałowcem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłasza kolejny (drugi) publiczny, zwykły, nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości na terenie województwa świętokrzyskiego 710
752 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 października 2014 roku. 709
753 Listopad 2012 709
754 Czerwiec 2012 708
755 Zarządzenie Nr 33.2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie uzupełnienia składu komisji . 707
756 Oświadczenie majątkowe Pana Smolińskiego Rafała Huberta Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożone na dzień odwołania ze stanowiska 31 grudnia 2015 roku. 707
757 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Kaczor Edyta za rok 2015. 707
758 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy w Lipniku z dnia 4 września 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości : informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku . 706
759 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 705
760 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 sierpnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Malżyn 703
761 Informacja o terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 702
762 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11.01.2016 o wydaniu w dniu 08.01.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 702
763 Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku Grzegorza Paradowskiego za rok 2015 złożonego Wójtowi Gminy Lipnik. 702
764 UWAGA WYJAŚNIENIA z dnia 26.04.2018 r. Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: 'Zakup deflibrylatora i torby ratowniczej dla jednostek OSP z terenu gminy Lipnik' 702
765 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 sierpnia 2015 roku o publicznym losowaniu składów Obwodowych Komisji do spraw referendum ogólnokrajowego . 701
766 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. nieograniczonego pn.: Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 701
767 Sierpień 2012 700
768 Korekta do pierszego oświadczenia majątkowego Piotra Barana ,złożonego w związku z rozpoczęciem kadencji Rady Gminy w 2014 r. 699
769 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej nr 7/2017 z dnia 31.08.2017 r. 699
770 Pierwsze Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku Pana Stanisława Mazura w kadencji 2014 - 2018 składane Pani Wojewodzie Swiętorzyskiemu w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania radnego. 698
771 Maj 2013 698
772 Wrzesień 2012 698
773 Luty 2012 697
774 Kwiecień 2013 696
775 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 696
776 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla dróg powiatowych 695
777 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków kłęsk żywiołowych. 695
778 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 kwietnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - kanalizacja 694
779 Wrzesień 2013 694
780 Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zadania Przebudowa dróg na terenie Gminy Lipnik 693
781 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pt: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Usarzowie na działce 435 na odcinku 590 mb od km 0+000 do km O + 590 693
782 Uwaga wyjaśnienie z dnia 04.11.2019 r. Gmina Lipnik zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę elementów wyposażenia placówki tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Utworzenia Klubu Senior+ w miejscowości Kurów - zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 692
783 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Międzygórz 691
784 Marzec 2012 691
785 Maj 2012 691
786 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Piotr Baran za rok 2015. 690
787 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.05.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowościach Słabuszewice i Żurawniki 689
788 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków szt. 2 i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 688
789 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 sierpnia 2016 roku. 688
790 INFORMACJA O UZYSKANIU DOTACJI NA ZADANIE: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK 687
791 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2015 roku . 687
792 Uchwała Nr 2/ 2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 26 września 2014 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 686
793 Kalendarz Wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 roku . 686
794 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia 684
795 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 20.05.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Męczennicach 684
796 UWAGA Wyjaśnienia z dnia 23.05.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku - Przebudowa dachu i zmiana konstrukcji dachowej 684
797 Zapytanie ofertowe z dnia 05.04.2017 r. na wykonanie zadania pn.: Zabudowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Lipnik. 683
798 Uwaga wyjaśnienia z dnia 22.11.2019 r. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu dot. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Lipnik 682
799 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 3 grudnia 2015 roku . 681
800 Uchwała Nr 14/2015 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 680
801 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.10.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch chlewni na działkach ewidencyjnych o nr 245, 271/1, 271/2, 272/1 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik. 680
802 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół we Włostowie Małgorzaty Krakowiak za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 680
803 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 stycznia 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamienierza: Wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych (wod. – kan., co, pomp ciepła, instalacji solarnych i fotowoltanicznych, rekuperacji, instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacja budynku na działce nrew. 102/5 w miejscowości Malice Kościelne gmina Lipnik 679
804 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 679
805 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 9 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Lipniku. 678
806 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Leśko Marianna za rok 2015. 678
807 Informacja o wyniku przetargu ograniczonego 678
808 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 2 873 967,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 72 400,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 801 567,00 zł. 677
809 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.05.2016 677
810 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2015 złożone P. Wójtowi Gminy Lipnik. 676
811 Marzec 2013 675
812 Marzec 2014 675
813 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Wiesław Pietraszewski za rok 2015 . 675
814 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 września 2014 roku 674
815 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.10.2016 r. o przystąpieniu do opracowania projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 674
816 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.01.2016 w sprawie wydania postanowienia nr RG-IV. 6220.5.2015/2016 672
817 Październik 2012 672
818 Wzór zgłoszenia kandydata do obwodowej komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym 671
819 Lipiec 2014 671
820 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 luty 2016 roku. 670
821 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 stycznia 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia pn .Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych (wod.-kan., co, pomp ciepła, instalacji solarnych i fotowoltanicznych, rekuperacji, instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół na działce nr ew. 353 w miejscowości Lipnik, gmina Lipnik 668
822 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za III kwartał 2015 r. 668
823 I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 4 września 2014 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych związanych z wyborami do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów ,burmistrzów, i prezydentów miast 667
824 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 667
825 Wrzesień 2014 667
826 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15.03.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania ecyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 666
827 Sierpień 2014 665
828 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku P. Stańko Danuty za rok 2015 złożone P. Wójtowi Gminy Lipnik. 664
829 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku na podstawie art. 37. ust. 1 pkt. 2lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 664
830 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 662
831 Uwaga wyjasnienie z dnia 09.07.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 27.06.2019 r. pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 662
832 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za II kwartał 2015 r. 661
833 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie P. Sebastiana Szymańskiego za rok 2016. 661
834 Luty 2014 659
835 Zarządzenie Nr 35 /2015 Wójta Gminy z dnia 24 kwietnia 2015r w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku . 658
836 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 sierpnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Słoptów 656
837 Uwaga Wyjaśnienie z dnia 30.06.2020 - Ogłoszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipniku o zamówieniu publicznym: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4 x 4 dla jednostki OSP w Lipniku 656
838 Zarządzenie Nr 26 / 2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 20 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 654
839 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 listopada 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 654
840 Uchwala Nr 13/2015 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2015 rok 653
841 Październik 2014 653
842 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 08.02.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie. 652
843 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 652
844 Październik 2013 651
845 Oświadczenie P.Koneckiej Kazimiery o nie prowadzeniu działalności gospodarczej. 651
846 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 17.06.2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch chlewni na działce ewidencyjnej o nr 371 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik 650
847 Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta P. Edyty Klocek za rok 2016. 650
848 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 października 2017 roku na godz. 9.30. 650
849 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 'Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych' w miejscowości Swojków 650
850 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.01.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km 647
851 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31.05.2016 w sprawie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie 647
852 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 647
853 Oświadczenie majątkowe P.Danuty Polit Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lipniku złożone na dzień powołania na stanowisko. 647
854 Oświadczenie majątkowe Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2016. 646
855 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamienirzenia: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na działce nr ew. 210 w miejscowości Kurów gm. Lipnik. Z dnia 29.01.2014 r. nr RG-I.6733.7.2013.2014 dla Gminy Lipnik, 27-540 Lipnik 20. 645
856 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 645
857 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.01.2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 645
858 Zaproszenie nr 5/2017 do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę do szkoły pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Lipnik 643
859 Kwiecień 2012 642
860 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 31 sierpnia 2016 roku. 642
861 Oświadczenie majątkowe P. Danuty Polit na dzień powołania na stanowisko pełniącej obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku. 642
862 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 642
863 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o otwartym konkursie ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 641
864 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r. 640
865 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. księgowości budżetowej i wynagrodzeń 640
866 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej za 2016 rok 639
867 Oświadczenie majątkowe P. Józefa Buliry Wójta Gminy Lipnik za rok 2016 składane P. Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 639
868 POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków szt. 2 i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w miejscowości Włostów, gmina Lipnik”. 638
869 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik P. Moniki Różyckiej za rok 2016. 637
870 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430”. 636
871 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 7 lipca 2016 roku. 634
872 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560”. 633
873 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za I kwartał 2015 r. 631
874 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 04.05.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Malżynie 630
875 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 14/18 o powierzchni 0,0838 ha położonej w Lipniku, stanowiącej własność Gminy Lipnik 630
876 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2017 roku. 628
877 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu pn.: Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od 1.02.2020 r. do 31.01.2024 r. 627
878 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 roku. 626
879 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27.08.2015 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków szt. 2 i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 626
880 Wyjaśnienie P.J.Buliry do oświadczenia majątkowego 2015r. 626
881 Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 16. 05. 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku oświatowego - Zespołu Szkół w Lipniku wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i zewnętrznych (wod. - kan., c.o., pomp ciepła, instalacji solarnych fotowoltaicznych, rekuperacji i instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacji 625
882 Informacja o nieruchomościach gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 625
883 Styczeń 2014 624
884 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za IV kwartał 2015 r. 624
885 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 03.04.2017 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie we Włosowie 622
886 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 listopada 2014 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn.: „Prowadzeniu działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów 620
887 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 620
888 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 618
889 Informacja o nieruchomościach do wydzierżawienia 616
890 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03.06.2016 o wydaniu w dniu 03.06.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430. 615
891 Statut Gminy Lipnik 615
892 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu: Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2016. 613
893 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Adaptacja budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Usarzowie wraz z pierwszym wyposażeniem 613
894 Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 27.06.2019 r. Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 613
895 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2017 - 2029 612
896 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 610
897 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i kalendarz wyborczy . 609
898 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23.02.2017 r. o przystąpieniu do aktualizacji projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 609
899 Zarządzenie Nr 30.2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 608
900 Oświadczenie majątkowe P. Kazimiery Koneckiej Zastępcy Wójta Gminy Lipnik na dzień odwołania ze stanowiska w związku z przejściem na emeryturę. 603
901 Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji przebudowa obiektów mostowych o nr ew. (JNI) 30000627 w km 0+706 i o nr ew. (JNI) 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T relacji Męczennice-Słabuszewice– Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów, Męczennice i Malice Kościelne w km 0+700-4+955km odc. dł. 4.255km gm. Lipnik 602
902 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 01.08.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Zachoiniu 602
903 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.11.2016 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 602
904 Zaproszenie na sesję Rady Gminy na dzień 28 października 2015 roku na godz. 11.00. 601
905 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 15.09.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Żurawnikach 600
906 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. zamówień publicznych i drogownictwa 600
907 Uchwała nr 20/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie opinii o praidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 598
908 Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 598
909 Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o powierzchni 0,1806 ha położonej w Lipniku, stanowiącej własność Gminy Lipnik 598
910 Zapytanie ofertowe Nr 4/2017 dotyczące: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2017 596
911 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 11.04.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Słoptowie 595
912 PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY LIPNIK sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Lipniku. 594
913 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna Szkoła+” 593
914 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2015 radnego gminy Krakowiak Krzysztof 592
915 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2017 roku. 592
916 Zarządzenie Nr 77_2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 września 2014 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych , wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 590
917 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn.: Rozbudowa budynku administracyjnego w zakresie przebudowa wejścia głównego i budowa dźwigu osobowego 590
918 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 13 września 2019 r. o losowaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 590
919 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Międzygórz 588
920 Zarządzenie Nr 93 / 2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 5 października 2015 roku. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. 587
921 Wyjaśnienie P. Mazur Stanisław do oświadczenia majątkowego 2015r. 585
922 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Gołębiów 585
923 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół we Wlostowie P.Małgorzaty Krakowiak za rok 2016. 585
924 POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km. 582
925 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 listopad 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 582
926 Otwarty konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 582
927 Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej Nr ewidencyjnymi 297/1 o pow. 0,39 ha położonej w Swojkowie 581
928 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 20 września 2016 roku. 581
929 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 581
930 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. 579
931 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku 579
932 Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2017 579
933 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30.12.2015r. 578
934 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 10.06.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Studziankach 578
935 Uchwała Nr 137/2015 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2016-2029 577
936 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za I kwartał 2016 r. 577
937 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2015 radnej gminy Marianny Leśko. 577
938 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 stycznia 2018 roku. 577
939 Uwaga zmiana ogłoszenia z dnia 08.12.2020, zmiana załącznika nr 2 z dnia 07.12.2020 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NAPOTRZEBY GMINY LIPNIK I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 577
940 Uchwała Nr 138/2015 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Lipnik na 2016 rok 576
941 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 576
942 Wieloletia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017-2029 574
943 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku - Przebudowa dachu i zmiana konstrukcji dachowej 574
944 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 21.10.2015 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowie chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w miejscowości Kaczyce 60, 27-545 Włostów, Gmina Lipnik, na działkach o numerach ewidencyjnych 245, 271/1 573
945 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości 573
946 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2015 złożona przez Klocek Edytę . 571
947 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku P. Stańko Danuty za rok 2016. 570
948 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 31.10.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Adamowie 569
949 Oświadczenie majątkowe Pana Artura Lisa Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożone na dzień odwołania ze stanowiska z mocy prawa w związku z art. 28e ustawy o samorządzie gminnym. 569
950 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Sternalice, Słabuszewice 568
951 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 maja 2017 roku. 566
952 Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 565
953 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Pani Moniki Kaczor za rok 2016. 565
954 Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach - działki nr 81, 82/6 i 126/1 565
955 Zarządzenie nr 53/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 lipca 2017 r w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipniku Pani Danucie Polit 564
956 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.04.2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 562
957 Zarządzenie Nr 70 / 2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie wskazania pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Lipnik do Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 82 zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku. 561
958 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 marca 2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu: Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik. 560
959 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 kwietnia 2017 r. 560
960 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 września 2017 roku . 560
961 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za II kwartał 2016 r. 559
962 Bilanse Gminy Lipnik za 2016 rok 559
963 Oświadczenie majątkowe P. Małgorzaty Utnik Oleksiak na dzień odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku. 558
964 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 557
965 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 556
966 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Usarzów Gmina Lipnik” 556
967 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 11.04.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Sternalicach 555
968 Uchwała nr 29/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 555
969 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku 555
970 Informacja w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 553
971 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 553
972 Protokół z wyborów do Rady Gminy w Lipniku sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Lipniku 552
973 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268”. 551
974 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30.08.2016 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560 551
975 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 20 wrzesnia 2016 roku na godz. 10.00. 551
976 Zawiadomienie o wyborze oferty - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 550
977 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku 549
978 Informacja w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 548
979 Zawiadomienie o wyborze oferty - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 546
980 Obwieszczenie Wójta Gminy w Lipniku z dnia 23 września 2015 roku w sprawie podania do wiadomości publicznej wyborców informację o numerach i granicach obwodów glosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 545
981 Zaproszenie do składania ofert: Zabudowa nowych punktów świetlnych – Modernizacja oświetlenia na energooszczędne 545
982 Zawiadomienie dla pełnomocników komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku . Gminna Komisja Wyborcza w Lipniku informuje ,że w dniu 23 października 2014 roku , o godz. 12.00 , w Urzędzie Gminy w Lipniku na Sali konferencyjnej nr 35 odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych . 543
983 Uchwala Nr 63/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2016 roku 540
984 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.03.2017 r. w sprawie wydania postanowienia. 539
985 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę do szkoły i montaż w salach lekcyjnych pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania w ramach Rządowego programu - Aktywna tablica - realizowanego w Szkole Podstawowej im. Romana Koseły we Włostowie 539
986 Przebudowa i remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Kaczyce, Kurów 539
987 Konsultacje społeczne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „OPA4451B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ew. nr 642 obręb 0011 Międzygórz, gm. Lipnik. 539
988 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 24 marca 2017 roku na godz. 11.00. 535
989 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik” 535
990 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Adaptacja budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Usarzowie wraz z pierwszym wyposażeniem 534
991 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 maja 2016 roku . 533
992 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 533
993 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2018 roku 532
994 Oświadczenie Artura Lisa o nie prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy Lipnik. 529
995 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 stycznia 2017 roku na godz. 9.00. 527
996 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 14 grudnia 2016 roku na godz. 10.30. 526
997 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku P. Małgorzaty Utnik Oleksiak za rok 2016. 526
998 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę do szkoły i montaż w salach lekcyjnych pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania w ramach Rządowego programu - Aktywna tablica - realizowanego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lipniku 526
999 Uchwala Nr 20/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 525
1000 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 stycznia 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 524
1001 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za pierwsze półrocze 2016 roku 522
1002 Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej P. Grzegorza Paradowskiego za rok 2016. 522
1003 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu w dniu 16.06.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268 521
1004 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ 521
1005 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Andrzeja Modrasa za rok 2016. 519
1006 Skład Osobowy Rady Gminy - kadencja 2018 - 2023 519
1007 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.06.2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 518
1008 Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy Pani Polit Danuty Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku . 517
1009 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach 516
1010 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku 516
1011 Oświadczenie majątkowe P. Koneckiej Kazimiery Zastępcy Wójta Gminy Lipnik za rok 2016. 513
1012 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 grudnia 2017 roku. 513
1013 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej za 2017 rok 513
1014 Zawiadomienie o wyborze oferty - wyniku licytacji elektronicznej - dla zadania pn. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Lipnik i jej Jednostek Organizacyjnych 512
1015 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn.: Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Swojków, Usarzów, Sternalice, Kurów, Męczennice, Lipnik 511
1016 Korekta do oświadczeń majątkowych radnych gminy Lipnik za rok 2016. 510
1017 Informacja o odrzuceniu oferty oraz unieważanieniu postępowania 510
1018 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 marca 2017 r. o wydaniu w dniu 30.03.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów. 509
1019 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LIPNIK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2021 ROKU” 509
1020 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 grudnia 2016 roku na godz. 10.00 508
1021 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 marca 2019 roku. 508
1022 Uwaga modyfikacja SIWZ z dnia 19.10.2020 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Adaptacja budynku po byłej szkole w Usarzowie na świetlicę wiejską 507
1023 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży. 506
1024 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2016 505
1025 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 października 2017 r. 502
1026 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 502
1027 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 669,670 w miejscowości Międzygórz na odcinku 930 mb od km 0+000 do km 0 + 930 celem zabezpieczenia dna w wąwozu lessowego 502
1028 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę elementów wyposażenia pracowni tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii w Gminie Lipnik 498
1029 Wójt Gminy Lipnik zaprasza do konsultacji projektu „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LIPNIK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2018 ROKU ”. 494
1030 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Drogi relacji Usarzów-Kozia Górka i Włostów-Swojków 493
1031 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za III kwartał 2016 r. 491
1032 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku 489
1033 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 489
1034 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków kłęsk żywiołowych 485
1035 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o przystąpieniu do wprowadzenia projektu Aneksu nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik na lata 2016-2020 485
1036 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 sierpnia 2107 roku. 483
1037 Zaproszenie nr 6/2017 do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę i montaż elementów wyposażenia pracowni tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Lipnik 482
1038 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwiec 2019 rok 482
1039 Zaproszenie na sesje Rady Gminy w Lipniku na dzień 7 listopada 2016 roku na godz. 10.00 479
1040 Korekta do oświadczeń majątkowych kadry kierowniczej Gminy za rok 2016 479
1041 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 sierpnia 2017 roku na godz. 11.00 477
1042 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 477
1043 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 czerwca 2018 roku. 477
1044 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i drogownictwa w Urzędzie Gminy w Lipniku 477
1045 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie - Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiolowych - ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.10.2017 r. pod nr 605547- N - 2017. Droga Kurów - Krzyże 473
1046 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej o nr działki 424 w miejscowości Kurów 472
1047 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 471
1048 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę elementów wyposażenia pracowni tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Lipnik 471
1049 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 24 maja 2017 roku na godz. 10.00. 470
1050 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 marca 2020 roku 470
1051 Uchwala Nr 21/2017 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2017 rok 468
1052 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku 468
1053 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 marca 2018 roku. 466
1054 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa skrzyżowania dróg krajowych Nr 9 i 77 w Lipniku wraz z przebudową DK Nr 9 od km 96+800 do km 97+412,6, oraz DK Nr 77 od km 0+000 do km 0+300, przebudową oświetlenia ulicznego, systemu odwodnienia oraz infrastruktury niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi” 465
1055 Oświadczenie majątkowe Pani Teresy Luśtan p.o Kierownika biblioteki Gminnej w Lipniku złożone na dzień powołania na stanowisko 463
1056 oświadczenie majątkowe Pana Wójta Gminy Lipnik za 2018 rok 462
1057 Uchwala Nr 35/2017 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 460
1058 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej i wynagrodzeń 458
1059 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie pn.: Realizacja Gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lipnik - umowa dotacji Nr 69/17 z dnia 09.05.2017 r. 457
1060 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa budynku administracyjnego w zakresie przebudowa wejścia głównego i budowa dźwigu osobowego 456
1061 Zarządzenie nr 92/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2018 456
1062 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym dot. Cyklinowanie sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipniku 456
1063 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 06 października 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. 454
1064 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych 454
1065 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Międzygórz, Łownica 454
1066 Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2020 roku przez Gminę Lipnik 454
1067 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Droga relacji Kurów-Krzyże 452
1068 Ogloszenie o wyborze Partnera do realizacji projektu dot. naboru partnera spoza sektora finansów publicznych 452
1069 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sternalice 452
1070 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 26 kwietnia 2019 r. o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do wymienionych komisji wyborczych 450
1071 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 447
1072 Oświadczenie majątkowe pełniącego obowiązki Wójta Gminy Lipnik Pana Andrzeja Grządziela za rok 2017 złożone Pani Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 447
1073 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Lipnik 447
1074 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4 x 4 dla jednostki OSP w Lipniku” 446
1075 Zawiadomienie o wyborze oferty - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 446
1076 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 445
1077 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 21 luty 2019 roku. 444
1078 Uwaga Wyjaśnienie do przetargu z dnia 24.05.2019 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 444
1079 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 września 2017 roku na godz. 10.30. 436
1080 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 435
1081 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego 434
1082 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. 432
1083 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 stycznia 2018 roku. 432
1084 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy zadania: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 432
1085 Zawiadomienie o wyborze oferty - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Remont drogi gminnej nr 337039 T Kurów – Sternalice od km 0+000 do km 1+000 na odcinku 1 km 432
1086 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku 431
1087 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 04 września 2018 roku. 429
1088 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Lipnik zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 429
1089 Oświadczenie majątkowe Pana Wojciecha Zdybia Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożone Wójtowi Gminy na dzień powołania na stanowisko 427
1090 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za I kwartał 2017 r. 426
1091 Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Pani Zimoląg Magdaleny za rok 2017. 426
1092 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za III kwartał 2017 roku 423
1093 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 423
1094 Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta Pani Edyty Klocek za rok 2017. 422
1095 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. obronnych, obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego 422
1096 Uwaga Wyjaśnienie z dnia 13.12.2018 r. Ogłoszenie o zamówienie publicznym pn. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2019 roku 421
1097 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 października 2014 r. Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVI /199 /2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012 roku w sprawie podziału gminy Lipnik na stałe obwody glosowania i Zarządzenia Nr 94 /2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 16 października 2014 roku w sprawie wyznaczenia siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego podaję do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów ,burmistrzów, i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 420
1098 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 kwietnia 2018 roku. 419
1099 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 lipca 2018 roku. 418
1100 Oświadczenie majątkowe pani Edyty Klocek pracownika OPS 417
1101 Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych przewidzianych do realizacji w 2019 roku przez Gminę Lipnik 415
1102 Zaproszenie na sesję Rady Gminyw Lipniku na dzień 16 listopada 2017 roku. 414
1103 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 414
1104 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 669,670 w miejscowości Międzygórz na odcinku 930 mb od km 0+000 do km 0 + 930 celem zabezpieczenia dna w wąwozu lessowego 414
1105 Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach - działki nr 82/3 i 126/2 411
1106 Ogłoszenie z dnia 11.06.2019 r. o zamówieniu publicznym pn. Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 410
1107 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.04.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika i kanału technologicznego w ciągu drogi krajowej Nr 9 od km 97+412,6 do km 97+600 na terenie miejscowości Lipnik i Kurów, w gminie Lipnik. 409
1108 Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Pana Zdyb Wojciech za rok 2017. 409
1109 Informacja dot. wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 408
1110 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lipniku Pani Danuty Polit za rok 2017. 408
1111 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik II kwartał 2017 r. 407
1112 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 06 grudnia 2018 roku. 407
1113 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku 406
1114 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku za rok 2017 złożone Pani Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 405
1115 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 listopada 2019 roku 405
1116 Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach - działki nr 81, 82/6 i 126/1 403
1117 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącze postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Odwiert studni zastępczej S-4b ujmujqcej wody podziemne z utworów dewońskich w obrębie ujęcia w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 402
1118 Bilanse Gminy Lipnik za 2017 rok 402
1119 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 4 587 159 zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. 402
1120 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dniaa 28 marca 2019r 402
1121 Uchwala Nr 2/2018 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwaly Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018 _ 2029 397
1122 Informacje z sesji otwarcia ofert Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 4 587 159 zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. 396
1123 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie Pana Sebastiana Szymańskiego za rok 2017. 396
1124 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące zadania pn.: Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Swojków, Usarzów, Sternalice, Kurów, Męczennice, Lipnik 395
1125 Uwaga wyjaśnienia z dnia 16.10.2019 r. - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lipnik i jej jednostek organizacyjnych 395
1126 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Stępień Marii za rok 2017. 394
1127 Informacja o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 393
1128 Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach - działki nr 82/3 i 126/2 393
1129 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Odwiert studni zastępczej S-4b ujmującej wody podziemne z utworów dewońskich w obrębie ujęcia w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 390
1130 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w miejscowościach Usarzów, Malice Kościelne i Lipnik 390
1131 Informacja dla kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023. 390
1132 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 14 grudnia 2017 roku. 389
1133 Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych 389
1134 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2018 roku. 389
1135 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 387
1136 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania: Przebudowa i remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Kaczyce, Kurów 386
1137 Informacja o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Włostów 385
1138 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 385
1139 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipniku Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku 385
1140 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku 383
1141 Podstawowa kwota dotacji na 2018 rok 383
1142 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 383
1143 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 382
1144 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 25.09.2018 r. w sprawie wywieszenia wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 381
1145 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23.11.2020 tąpieniu do wprowadzenia projektu Aneksu nr 1 do Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023 381
1146 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Romana Koseły we Włostowie Pani Krakowiak Małgorzaty za rok 2017. 378
1147 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Sternalice, Słabuszewice 378
1148 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 lutego 2019 r 378
1149 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 18 września 2018 r. o wyznaczeniu dodatkowego terminu na zgłoszenie list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 13 376
1150 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2019 roku 376
1151 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 grudnia 2017 roku. 375
1152 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku 375
1153 Oświadczenie majątkowe Pani Danuty Stańko - Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku za rok 2017. 375
1154 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 06.07.2018 o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023 374
1155 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Uchwała w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 374
1156 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 września 2018 roku informujące wyborców o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.: 373
1157 Konsultacje realizacji zadania publicznego - Małe granty 2018 371
1158 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zabudowa nowych punktów świetlnych w miejscowościach: Kurów, Malice Kościelne, Słabuszewice, Swojków, Włostów 371
1159 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 370
1160 Zarządzenie nr 93/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2018-2029 369
1161 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.03.2018 o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 'Program Rewitalizacji dla Gminy Lipnik na lata 2018-2023' 369
1162 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku 369
1163 Zawiadomienie o wyborze oferty dotycące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 368
1164 Oświadczenie majątkowe Kierownika Biblioteki Gminnej Pani Danuty Stańko w związku z przejściem na emeryturę 368
1165 Zapytanie ofertowe pn. Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna Szkoła+” 368
1166 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 6 marca 2018 roku. 366
1167 Uchwala Nr 1/2018 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Lipnik na 2018 rok 364
1168 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26.07.2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023 364
1169 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu w miejscowości Lipnik 364
1170 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zabudowa nowych punktów świetlnych w miejscowościach: Kurów, Malice Kościelne, Słabuszewice, Swojków, Włostów 362
1171 uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 kwiecień 2019 rok 361
1172 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku 361
1173 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 listopada 2018 roku. 360
1174 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Lipnik 360
1175 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 26 marca 2018 roku na godz. 11,30. 359
1176 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 24.07.2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Lipnik na lata 2018-2023 359
1177 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Włostów 359
1178 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie Termomodernizacja budynku OSP w Kurowie 358
1179 Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Pana Grzegorza Paradowskiego za rok 2017. 357
1180 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 12 czerwca 2018 roku. 357
1181 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik I kwartał 2018 r. 356
1182 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 listopada 2018 roku. 356
1183 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Rozbudowa stacji do odmanganiania na ujęciu wody we Włostowie 356
1184 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn.: Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Lipnik 355
1185 Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 355
1186 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy w Lipniku z dnia 9 lipca 2015 r Na podstawie art. 6 ust. 5 w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 318) oraz uchwały Nr XXVI /199 /2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Lipnik na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, podaje się do wiadomości publicznej informacje, o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do referendum, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 354
1187 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 354
1188 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Adaptacja budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Usarzowie wraz z pierwszym wyposażeniem 353
1189 Informacja Wójta Gminy Lipnikz dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast 353
1190 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 353
1191 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 lipca 2019 roku 353
1192 Uchwała Nr 59/2018 VI składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 352
1193 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2017 rok 352
1194 Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” 352
1195 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa i remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Kaczyce, Kurów 352
1196 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 października 2019 roku 352
1197 Uchwala Nr 72/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie opinii o możliwości splaty kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przez Gminę Lipnik 351
1198 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29.06.2018 o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Lipnik na lata 2018-2023 351
1199 Ogłoszenie o unieważanieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 351
1200 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 349
1201 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 października 2018 roku. 349
1202 Klauzula informacyjna dotycząca transmisji Sesji Rady Gminy 348
1203 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 227/16 i 227/17 w miejscowości Włostów 348
1204 Aktualizacja planu postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2019 roku przez Gminę Lipnik 347
1205 Raport o stanie Gminy Lipnik za 2018 rok. 347
1206 Aktualizacje planu postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2020 roku przez Gminę Lipnik 346
1207 OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 344
1208 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 344
1209 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku 344
1210 Komisja Rolnictwa i Handlu - 2018 - 2023 343
1211 Pierwsze oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Lipnik Andrzeja Grządziela składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania w kadencji 2018-2023 przesłane do Wojewody Świętokrzyskiego 342
1212 Korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 9.11.2017 r. Pana A.Lisa 341
1213 Komisja Gospodarki i Finansów - 2018 - 2023 341
1214 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn: Przebudowa dachu wraz z termomodernizacją budynku remizy OSP w Kurowie 341
1215 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 340
1216 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania: Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 340
1217 Komisja Rewizyjna - 2018 - 2023 339
1218 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 lipca 2018 roku. 337
1219 POSTANOWIENIENR 117/2019Komisarza Wyborczego w Kielcach IVz dnia 6 maja 2019 r.w sprawie powołania obwodowychkomisjiwyborczychw wyborach do Parlamentu Europejskiegozarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 337
1220 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią prostą 4 torową przy Szkole Podstawowej we Włostowie 337
1221 Uchwała Nr 146/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2019 - 2029 336
1222 Uchwała Nr 7/2019 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o prawidlowosci planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 335
1223 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 stycznia 2020 roku 335
1224 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku - Przebudowa dachu i zmiana konstrukcji dachowej 333
1225 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: 333
1226 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 12 października 2018 roku. 332
1227 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 listopada 2018 roku. 332
1228 Pierwsze oświadczenia majątkowe-Radnych Gminy Lipnik składane Przewodniczącemu RG w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania Radnych w kadencji 2018-2023 332
1229 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 czerwca 2019 roku. 332
1230 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 332
1231 Uchwała Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 sierpnia 2019 roku 332
1232 Roczna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2017 r. 330
1233 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 września 2018 roku. 330
1234 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 6 grudnia 2018 roku. 330
1235 Ogłoszenie o unieważanieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 330
1236 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 czerwca 2019 r. 330
1237 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 20 września 2019 roku 330
1238 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania: Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Międzygórz, Łownica 329
1239 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Modernizacja pomieszczeń poddasza w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie 329
1240 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi gminnej nr 337013T Żurawniki – Gozdawa na odcinku 420 mb od km 0+275 do km 0+695 328
1241 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 kwietnia 2018 roku. 327
1242 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 listopada 2018 roku. 327
1243 Kluzule informacyjne 327
1244 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Sternalice, Słabuszewice 326
1245 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 28.10.2019 r. w sprawie wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia i sprzedaży w miejscowościach Lipnik i Włostów 324
1246 Informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości położonej w miejscowości Słabuszewice o nieuregulowanym stanie prawnym 323
1247 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 321
1248 Informacja z sesji otwarcia ofert Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont drogi gminnej nr 337039 T Kurów – Sternalice od km 0+000 do km 1+000 na odcinku 1 km 321
1249 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Zabudowa nowych punktów świetlnych w miejscowościach: Kurów, Malice Kościelne, Słabuszewice, Swojków, Włostów 320
1250 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 319
1251 Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zadania Przebudowa drogi gminnej nr 337013T Żurawniki – Gozdawa na odcinku 420 mb od km 0+275 do km 0+695 318
1252 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - 2018-2023 317
1253 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 26.06.2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej we Włostowie 317
1254 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 styczeń 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 316
1255 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie Termomodernizacja budynku OSP w Leszczkowie 316
1256 Komisja Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 2018 - 2023 315
1257 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.03.2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej położonej w miejscowości Usarzów 315
1258 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Adaptacja budynku po byłej szkole w Usarzowie na świetlicę wiejską 315
1259 Oświadczenia Majątkowe Radnych składane na koniec kadencji 2014-2018 314
1260 Ogłoszenie o unieważanieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 314
1261 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce 314
1262 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w Lipniku 313
1263 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Międzygórz, Łownica 313
1264 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej o nr działki 424 w miejscowości Kurów 313
1265 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie: „Budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo – odbiorczej WA – 0216 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania” 312
1266 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Zakup pojazdu elektrycznego oraz urządzenia do ładowania pojazdu elektrycznego 310
1267 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego w m. Międzygórz, Łownica 310
1268 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 grudnia 2018 roku. 308
1269 Uwaga wyjaśnienie z dnia 28.11.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2020 roku 308
1270 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku 307
1271 Informacja z otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie robót budowlanych w zakresie rzeczowym objętym zadaniem inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 669,670 w miejscowości Międzygórz na odcinku 930 mb od km 0+000 do km 0 + 930 celem zabezpieczenia dna w wąwozu lessowego 305
1272 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 305
1273 Bilans wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 303
1274 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.08.2019 r. wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej położonych na terenie Gminy Lipnik 303
1275 Sp-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 302
1276 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt „ZAKUP DEFLIBRYRATORA I TORBY RATOWNICZEJ DLA JEDNOSTEK OSP Z TERENU GMINY LIPNIK” 301
1277 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 20 września 2019 roku. 301
1278 Lista osób zakwalifikowanych do II etapu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 10/4 położona w miejscowości Usarzów 301
1279 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Skarbnika Gminy P. Zimoląg Magdalena. 301
1280 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie: Zabudowy nowych punktów świetlnych w miejscowościach Lipnik, Żurawniki, Włostów i Międzygórz 301
1281 Uchwala Nr 113/2018 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 września 2018 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I pólrocze 2018 roku 300
1282 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Włostów 300
1283 Oświadczenie majatkowe Wójta Gminy Lipnik P. Grządziel Andrzej za rok 2019 , składane Wojewodzie Swietokrzyskiemu . 300
1284 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Włostów 299
1285 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P.Strawczyński Marian za rok 2016. 298
1286 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 kwietnia 2019 roku. 298
1287 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej o nr działki 424 w miejscowości Kurów 298
1288 Korekty oświadzczeń majątkowych radnych na poczatek kadencji 2018-2023 297
1289 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 kwietnia 2019r w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji „ o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika - w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku 296
1290 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 17.04.2020 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 296
1291 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku 296
1292 Informacja z sesji otwarcia ofert otyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4 x 4 dla jednostki OSP w Lipniku” 295
1293 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sternalice 294
1294 Badanie gleby 293
1295 Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zadania Przebudowa drogi gminnej nr 337013T Żurawniki – Gozdawa na odcinku 420 mb od km 0+275 do km 0+695 293
1296 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 maj 2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 293
1297 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Lipnik 291
1298 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Zastępca Wójta - Sekretarz Gminy P. Zdyb Wojciech. 291
1299 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik II kwartał 2018 r. 288
1300 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne 288
1301 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 287
1302 Korekta oświadczeń majątkowych radnych Gminy złożone na 2 m-ce przed upływem kadencji 2014-2018r 285
1303 Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV 285
1304 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik III kwartał 2018 r 284
1305 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dn.15 marca 2019 r. w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych związanych z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 284
1306 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego 284
1307 Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zadania Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lipnik i jej jednostek organizacyjnych 284
1308 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. Termomodernizacja budynku OSP w Kurowie 284
1309 Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2018 283
1310 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych 282
1311 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 13.08.2020 w sprawie wywieszenia wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 280
1312 Pierwsze oświadczenie majątkowe Przewodniczącego RG Stanisława Mazura w terminie 30 dni od złożenia ślubowania przesłane Wojewodzie Świętokrzyskiemu w kadencji 2018-2023 279
1313 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup pojazdu elektrycznego oraz urządzenia do ładowania pojazdu elektrycznego 279
1314 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 279
1315 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20.12.2021 r. o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 279
1316 Wyjaśnienia z dnia 29.03.2022 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie pn. Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 279
1317 Uchwała Nr 145/2018 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2019 rok 278
1318 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 278
1319 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 grudnia 2019 roku. 278
1320 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce 277
1321 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 276
1322 Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w 2019r. 275
1323 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie robót budowlanych w zakresie rzeczowym objętym zadaniem inwestycyjnym pn. Mernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Malice Kościelne działka nr 69 na odcinku 295 mb od km 0+000 do km 0+295 275
1324 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zakup pojazdu elektrycznego oraz urządzenia do ładowania pojazdu elektrycznego 275
1325 Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na: Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu Zdalna Szkoła 274
1326 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP. 273
1327 Zawiadomienie o wyborze oferty pn.: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Malice Kościelne działka nr 69 na odcinku 295 mb od km 0+000 do km 0+295 273
1328 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 października 2019 roku. 273
1329 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyzki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkovvych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku. 272
1330 Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27.09.2019 r. 272
1331 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od 1.02.2020 r. do 31.01.2024 272
1332 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 lipca 2020 roku 272
1333 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 272
1334 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2020 roku” 271
1335 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Remont pomieszczeń w budynku OSP w Malżynie 271
1336 PKW Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019. 270
1337 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 30.04.2019 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w miejscowości Włostów 268
1338 Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17.10.2019 r. o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 268
1339 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2020 roku 268
1340 Postanowienie Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , i Kalendarz wyborczy . 267
1341 Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zadania Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lipnik i jej jednostek organizacyjnych 267
1342 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 10 lipca 2019 roku. 266
1343 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku 265
1344 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23.07.2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dnllO wraz z przyłączeni PE dn25 w miejscowości Mydłów, Ublinek, Strzyżowice” 265
1345 Sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2019 r. 265
1346 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Usarzów działka nr 104 na odcinku 500 mb od km 0+000 do km 0+500 265
1347 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: Zakup i dostawę elementów wyposażenia placówki tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Utworzenia Klubu Senior+ w miejscowości Kurów - zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 264
1348 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 stycznia 2020 roku 264
1349 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r 264
1350 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dachu wraz z termomodernizacja budynku remizy OSP w Kurowie 264
1351 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 sierpnia 2019 roku. 263
1352 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie: Przebudowa dróg gminnych w m. Zachoinie, Malżyn, Ublinek, Kaczyce 263
1353 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 września 2020 roku 262
1354 Sprawozdania finansowe jednostki - Urząd Gminy w Lipniku - wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 261
1355 Roczna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za 2018 rok. 261
1356 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku 261
1357 Obwieszczenie PKW z dnia 6 sierpnia 2019r o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r. ( wyciąg ) 261
1358 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 27 listopada 2019 roku. 261
1359 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 227/16 i 227/17 w miejscowości Włostów 261
1360 Informacja o uprawnieniach osób niepełosprawnych. 260
1361 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. P. Edyty Klocek - osoby wydającej decyzje w imieniu wójta w Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej w Lipniku. 260
1362 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 5 października 2020 roku 259
1363 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik P.Strawczyński Marian za rok 2015. 258
1364 Raport o stanie Gminy Lipnik za 2019 rok 258
1365 Zawiadomienie o wyborze oferty - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 227/16 i 227/17 w miejscowości Włostów 258
1366 Uchwała Nr 165/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2020 rok 257
1367 Zawiadomienie o wyborze oferty na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY LIPNIK I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 257
1368 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyzki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2019 roku. 256
1369 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie województwa świętokrzyskiego 256
1370 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Zabudowa otworu studziennego w m Włostów 255
1371 Obwieszczenie PKW z dnia 27.02.2019 o postanowieniu Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych. 254
1372 Zawiadomienie o wyborze oferty - dot. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Lipnik 254
1373 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 174/32, 174/57, 174/58 w miejscowości Włostów 254
1374 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwca 2020 roku 252
1375 Wzór wniosku na sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP. 251
1376 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 251
1377 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 marca 2020 roku 251
1378 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyzki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkovvych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku. 250
1379 Uchwała Nr 166/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2020 rok 249
1380 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 249
1381 Oświadczenie majątkowe P. Stanisław Mazur, radnego gminy , Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku za rok 2019 składane Wojewodzie Swiętokrzyskiemu. 249
1382 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej we Włostowie im. R.Koseły, P.Krakowiak Małgorzata. 249
1383 Zawiadomienie o wyborze oferty - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 249
1384 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny w postępowaniu na: Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna Szkoła 248
1385 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lipnik i jej jednostek organizacyjnych 248
1386 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dachu wraz z termomodernizacja budynku remizy OSP w Kurowie 247
1387 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 247
1388 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyzki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkovvych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku. 246
1389 Uchwała Nr 109/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 września 2019 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2019 roku 246
1390 Obwieszczenie PKW z dnia 12 czerwca 2020 r o kandydatach na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. 245
1391 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 10 lipca 2020 roku 245
1392 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sternalice 245
1393 Uchwała Nr 53/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 244
1394 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2020 roku. 244
1395 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 czerwca 2020 roku 244
1396 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie P. Sebastian Szymański. 241
1397 Postanowienie Nr 94 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 15 czerwca 2020r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. 240
1398 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju - wybory Prezydenta RP 28.06.2020 r. ( druk) 239
1399 Prezentacja szkoleniowa dla członków obwodowych komisji wyborczych - Wybory Prezydenta RP 2020 239
1400 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 grudnia 2020 roku 239
1401 Zawiadomienie o wyborze oferty - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią prostą 4 torową przy Szkole Podstawowej we Włostowie 239
1402 Oświadczenie majatkowe za rok 201 9 r. p.o Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej P. Lustan Teresa 238
1403 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. Termomodernizacja budynku OSP w Leszczkowie 238
1404 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. Rozbudowa stacji do odmanganiania na ujęciu wody we Włostowie 237
1405 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2020 roku 237
1406 Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Słabuszewicach 237
1407 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 236
1408 Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2019 236
1409 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 grudnia 2020 roku 236
1410 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 235
1411 Sprawozdania finansowe instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku - wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 234
1412 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego2020 roku w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - kalendarz wyborczy. 233
1413 Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 19 lutego 2020 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 233
1414 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Dariusz Zając 232
1415 Sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2020 r. 232
1416 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 grudnia 2020 roku 232
1417 Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2021 roku przez Gminę Lipnik 232
1418 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik za rok 2012 Pana Strawczyńskiego Mariana złożone do Przewodniczącego Rady Gminy Lipnik w terminie do 30.04.2013r. 231
1419 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 października 2020 r. 231
1420 Uchwała nr 92/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium 230
1421 Korekty oświadczeń majątkowych 230
1422 Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 229
1423 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 228
1424 Bilans wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 228
1425 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - Budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo-odbiorczej WA-0216 wraz z wierzą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania na dz. 213/3 w miejsc. Włostów. 228
1426 Uchwała Nr 167/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2020 - 2030 227
1427 Informacja PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak ZPOW-501-8/20 o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami 227
1428 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Głodek Wiesław 227
1429 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku P. Grzegorz Paradowski. 227
1430 Stanowisko PKW w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych z dnia 26 marca 2020r . 226
1431 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 226
1432 Wyjaśnienia PKW z dnia 5 czerwca 2020 r w sprawie zgłaszanych wątpliwości dotyczących zamiaru głosowania korespondencyjnego. (ważne ) 226
1433 Sołtysi w Gminie Lipnik w kadencji 2018-2023 226
1434 Uchwała Nr 11/2019 PKW z dnia 27 lutego 2019r w sprawie powoływania Obowdowych Komisji Wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP oraz do PE. 224
1435 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce 224
1436 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 05 października 2020 roku 223
1437 Kalendarz wyborczy 220
1438 Uwaga Zmiana SWZ i terminu skłdania ofert, Wyjaśnienia z dnia 25.05.2022 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 220
1439 Wzór - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (Zał. nr 20/2020 do uchwały PKW z dnia 17 lutego 2020 r.) 218
1440 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.: 218
1441 Pani Gaweł Sabina - korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2019. 218
1442 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 217
1443 Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 216
1444 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 214
1445 Informacja PKW o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 213
1446 Pani Edyta Klocek - Korekta do oświadczenia majątkowego złożonego w 2020r, na dzień powołania na p.o Kierownika OPS 213
1447 Uwaga wyjasnienie nr 1 z dnia 30.06.2022 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę sieci strategicznych dróg na terenie Gminy Lipnik 213
1448 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 września 2020 roku 212
1449 Sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2019 r. 211
1450 Obwieszczenie PKW z dnia 15 kwietnia 2020roku o kandydatach na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku. 210
1451 Uchwała Nr 48/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 210
1452 Sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2019 r. 210
1453 Sprawozdania finansowe jednostki - Urząd Gminy w Lipniku - wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 210
1454 Obwieszczenie PKW z dnia 30 czerwca 2020r o kandydatach w wyborach Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020r . 210
1455 Oświadczenie majątkowe radnej gminy za rok 2019 Kusal Barbara 210
1456 USTAWA z dnia 2 czerwca 2020 r.o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego(Dziennik Ustaw poz. 979 208
1457 SP-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 208
1458 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Strawczyński Marian 207
1459 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej P. Maria Stępień. 207
1460 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce 207
1461 Informacja dla komitetów wyborczych o godzinie pełnienia dyżuru w UG dniu 12 czerwca 2020 na potrzeby przyjmowania zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych. 206
1462 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik za rok 2019 P. Sierpniak Helena 206
1463 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik za rok 2019 P. Różycka Monika 206
1464 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku, P. Danuta Polit . 206
1465 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 czerwca 2021 r. o zebraniu metriału dowodowego 206
1466 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Radom Adam 205
1467 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Kwiatkowski Zdzisław 204
1468 Informacja WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 18 luty 2020 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku. 203
1469 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik za rok 2019 P. Gaweł Sabina 203
1470 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Różycka Monika za rok 2020 . 203
1471 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku. 201
1472 POSTANOWIENIE NR 71/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 200
1473 Sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2020 r. 200
1474 Oświadczenie majątkowe P. Katarzyny Cieszkowskiej osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta w Ośrodku Pomocy Społecznej . 200
1475 Informacja roczna o wykonaniu budżetu Gminy Lipnik za 2019 rok 199
1476 Karty informacyjne 2019 197
1477 Oświadczenie majątkowe P.Maria Stępień Kierownika OPS w Lipniku na dzień ustania zatrudnienia w związku z przejściem na emeryturę. 197
1478 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia, dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Usarzów działka nr 104 na odcinku 500 mb od km 0+000 do km 0+500 197
1479 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2020 roku 196
1480 Oświadczenie majątkowe złożone przez P. Edytę Klocek z danymi na dzień powołania do pełnienia obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku. 196
1481 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na zadanie: Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 174/32, 174/57, 174/58 w miejscowości Włostów 195
1482 Pani Rózycka Monika korekta do oświadczenia majątkowego radnej gminy za rok 2019. 194
1483 Uchwała Nr 100/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przez Gminę Lipnik 193
1484 Petycja w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 193
1485 Korekta z dnia 15 października 2020 r. dokonana przez P.Grządziela Andrzeja do oświadczenia majątkowego wójta za rok 2019 złożonego Wojewodzie Swiętokrzyskiemu w dniu 23 kwietnia 2020r. 192
1486 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego w m. Międzygórz, Łownica 192
1487 Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce. 192
1488 Uchwała nr 91/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium 191
1489 Karty informacyjne 2020 191
1490 Pan Szymański Sebastian Dyrektor GOK we Włostowie ,korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2019. 190
1491 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 listopada 2021 roku 190
1492 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Stępień Franciszek 189
1493 Pan Wiesław Głodek korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 187
1494 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 11 lutego 2021 roku 187
1495 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 stycznia 2021 roku 187
1496 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Modras Andrzej 186
1497 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P.Nowak Stanisław 186
1498 Oświadczenie majątkowe radnej gminy za rok 2019 Gaweł Sabina 186
1499 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03.02.2021 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 186
1500 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Baran Piotr 185
1501 Pan Janusz Kaptur korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 185
1502 Pan Strawczyński Marian korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 185
1503 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 stycznia 2021 roku 185
1504 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Kaptur Janusz 184
1505 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 marca 2021 roku 184
1506 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 174/32, 174/57, 174/58 w miejscowości Włostów 184
1507 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących alizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa budynku sortowni i przechowalni owoców wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 82/2, 81/1 i 370/2 w miejscowości Gołębiów 183
1508 Oświadczenie majątkowe skarbnika gminy P. Zimoląg Magdalena za rok 2020. 183
1509 Pani Polit Danuta - Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2019 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku . 181
1510 Oświadczenie majątkowe P. Andrzej Grządziel , Wójt Gminy Lipnik za rok 2021. 180
1511 Karty informacyjne 2017 179
1512 Pan Nowak Stanisław - korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 179
1513 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.03.2021 r. o przystąpieniu do wprowadzenia projektu PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY LIPNIK - aktualizacja do roku 2023 179
1514 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 kwietnia 2021 roku 179
1515 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2019 roku 176
1516 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik za rok 2019 P. Kusal Barbara 176
1517 Karty informacyjne 2018 176
1518 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2019 Głodek Wiesław 176
1519 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 176
1520 Oświadczenie majątkowe P. Klocek Edyty Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2021. 176
1521 Pani Stępień Maria - Korekta do oświadczenia majątkowego Kierownika OPS za rok 2019. 175
1522 Pan Baran Piotr korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 175
1523 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 11 lutego 2021 roku 175
1524 Oświadczenie majątkowe,zastępcy wojta,sekretarza gminy P. Zdyb Wojciech za rok 2020. 175
1525 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego w m. Międzygórz, Łownica 175
1526 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 174
1527 Oświadczenie majątkowe wójta gminy Lipnik P. Grządziela Andrzeja za rok 2020 złożone Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 174
1528 Pan Dariusz Zając korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 173
1529 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26.01.2021 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: Aneks nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik na lata 2016-2020 173
1530 Pan Radom Adam korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 172
1531 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Usarzów działka nr 104 na odcinku 500 mb od km 0+000 do km 0+500 172
1532 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Usarzów działka nr 104 na odcinku 500 mb od km 0+000 do km 0+500 172
1533 Pan Stępień Franciszek korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 171
1534 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2019 Kwiatkowski Zdzisław 171
1535 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 marca 2021 roku 171
1536 Pani Stępień Maria - Korekta do oświadczenia majątkowego Kierownika OPS w Lipniku złożonego w roku 2020 w związku z przejściem na emeryturę. 170
1537 Pani Krakowiak Małgorzata - korekta do oświadczenia majątkowego Dyrektora Szkoły Podstawowej we Włostowie za rok 2019. 170
1538 Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2020 roku 170
1539 Uchwała Nr 117/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 września 2020 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2020 roku 169
1540 Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2022 roku przez Gminę Lipnik 169
1541 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 lutego 2021 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: „Aneks Nr 1 do Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023” 168
1542 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2019 Baran Piotr 167
1543 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie zebrania materiału dowodowego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 166
1544 Pani Edyta Klocek - Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2019. 165
1545 Oświadczenie majątkowe za rok 2020 P. Cieszkowska Katarzyna - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta. 165
1546 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego w m. Międzygórz, Łownica 165
1547 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa świętokrzyskiego 165
1548 Pan Kwiatkowski Zdzisław korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 164
1549 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2019 Kaptur Janusz 163
1550 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 163
1551 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 kwietnia 2021 roku 163
1552 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2021 roku 163
1553 Uwaga Wyjasnienie z dnia 22.06.2022- Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską 163
1554 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Gaweł Sabina za rok 2020 . 162
1555 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Głodek Wiesław za rok 2020 . 161
1556 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia, dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 174/32, 174/57, 174/58 w miejscowości Włostów 160
1557 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2020 roku 159
1558 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26.05.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 159
1559 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 czerwca 2021 roku 159
1560 Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Słabuszewicach 159
1561 Aktualizacje planu postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2021 roku przez Gminę Lipnik 157
1562 Zapytanie ofertowe RG-IV.ZPP.4.2022 dotyczące: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2022 157
1563 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 marca 2021 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY LIPNIK - aktualizacja do roku 2023 156
1564 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 maja 2021 roku 156
1565 Korekta z dnia 6 października 2020 r. dokonana przez P. Stanisława Mazura , do oświadczenia majątkowego radnego gminy - Przewodniczącego Rady Gminy za rok 2019 ,złożonego Wojewodzie Swiętokrzyskiemu w dniu 23 kwietnia 2020r. 153
1566 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 czerwca 2021 roku 153
1567 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 01.04.2021 w sprawie zatwierdzenia „Dodatku Nr 1 do projektu robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej inwestycji budowy drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów - Nisko 152
1568 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 21.04.2021 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 151
1569 Uchwała Nr 21/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 149
1570 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Baran Piotr za rok 2020 . 149
1571 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01.06.2021 o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 148
1572 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 147
1573 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Kaptur Janusz za rok 2020 . 147
1574 Oświadczenie majątkowe kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej P. Klocek Edyta za rok 2020. 147
1575 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Lipniku P. Polit Danuta za rok 2020. 147
1576 Informacja Wójta Gminy Lipnik o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 147
1577 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 147
1578 Uchwala Nr 56/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 145
1579 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Nowak Stanisław za rok 2020 . 145
1580 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2020 roku 144
1581 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na terenie województwa świętokrzyskiego 144
1582 Informacja o unieważnieniu postepowania: Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 144
1583 Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na: Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 144
1584 Oświadczenie majątkowe radnego/Przewodniczącego Rady Gminy P.Stanisława Mazura za rok 2020 złożone Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 143
1585 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 sierpnia 2021 roku 143
1586 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Kusal Barbara za rok 2020 . 142
1587 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 maja 2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 142
1588 Informacja Wójta Gminy Lipnik o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Lipnik w drodze przetargu 142
1589 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Przebudowa dróg gminnych w m. Zachoinie, Malżyn, Ublinek, Kaczyce 142
1590 Oświadczenie majątkowe kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej P. Luśtan Teresa za rok 2020. 141
1591 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Kwiatkowski Zdzisław za rok 2020 . 140
1592 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Zając Dariusz za rok 2020 . 140
1593 Korekta - Oświadczenia majątkowego za rok 2020 złożona przez Dyrektora GOK we Włostowie P. Szymańskiego Sebastiana. 140
1594 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 roku. 140
1595 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2021 roku 139
1596 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18.06.2021 r. 138
1597 Obwiesczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 lipca 2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 138
1598 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 9 listopada 2021 roku 138
1599 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Radom Adam za rok 2020 . 137
1600 Oświadczenie majątkowe kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej P. Paradowski Grzegorz za rok 2020. 137
1601 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P.Strawczynski Marian za rok 2020 . 136
1602 Informacja roczna o wykonaniu budżetu GMINY LIPNIK za 2020 rok 136
1603 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 1 lipca 2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 136
1604 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07 lipca 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 136
1605 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 lipca 2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Włostów 136
1606 Uchwała Nr 8/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 135
1607 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Stępień Franciszek za rok 2020 . 134
1608 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Lipnik 134
1609 Bilans Urzędu Gminy w Lipniku wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. 133
1610 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Modras Andrzej za rok 2020 . 133
1611 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Przebudowa dróg gminnych w m. Zachoinie, Malżyn, Ublinek, Kaczyce 133
1612 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej im. R.Koseły we Włostowie P. Krakowak Małgorzata za rok 2020. 132
1613 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie za rok 2020. 131
1614 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 czerwca 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 131
1615 Wystąpienie pokonktrolne RIO Kielce z dnia 2017.08.09 131
1616 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2021 roku 131
1617 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Sierpniak Helena za rok 2020 . 130
1618 Przedterminowe wybory sołtysa w sołectwie Lipnik 130
1619 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 1 października 2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 130
1620 Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 16.11.2021 r. 130
1621 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 130
1622 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.07.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Kaczyce 129
1623 Bilans Gminy Lipnik wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. 128
1624 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2020 128
1625 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 września 2021 roku 128
1626 Uchwała Nr 22/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2021 rok 127
1627 Podstawowa kwota dotacji 2021 rok 127
1628 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.08.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 127
1629 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 sierpnia 2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 127
1630 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 sierpnia 2021 roku 127
1631 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 września 2021 r. o przystąpieniu do wprowadzenia projektu dokumentu pn. Plan Odnowy Miejscowości Usarzów na lata 2021-2027 127
1632 Informacja o unieważnieniu postepowania na zadanie: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 125
1633 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2020 r. 124
1634 Przedterminowe wybory sołtysa w sołectwie Żurawniki 124
1635 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2021 r. 123
1636 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2022 roku 123
1637 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 122
1638 Informacja o unieważnieniu postepowania na zadanie: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 122
1639 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską. 122
1640 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2022 121
1641 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 września 2021 roku 120
1642 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27.10.2021 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. Plan Odnowy Miejscowości Usarzów na lata 2021-2027 120
1643 Uchwała Nr 7/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2020 rok 119
1644 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27.08.2021 r. 119
1645 SP-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 118
1646 Karty informacyjne 2021 118
1647 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 8 grudnia 2021 roku 118
1648 Podstawowa kwota dotacji 2019 117
1649 Podstawowa kwota dotacji 2020 117
1650 Informacja Wójta Gminy Lipnik o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 117
1651 Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty Przebudowa dróg gminnych w m. Zachoinie, Malżyn, Ublinek, Kaczyce - Zadanie 2 117
1652 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.09.2021 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 116
1653 Decyzja PGW WP zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lipnik na okres 3 lat 116
1654 Uchwała Nr 93/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium 115
1655 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23.07.2021 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Usarzów, Gmina Lipnik planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 113
1656 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów o wniesieniu odwołania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 113
1657 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 wrzesnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 112
1658 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie - Most Malice Kościelne 112
1659 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29.07.2021 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych, tj.: studni głębinowej o głębokości 80,0 m ujmującej wody podziemne z formacji dewonu, o wydajności eksploatacyjnej Q = 7,6 m3/h, zlokalizowanej w miejscowości Włostów, na działce o nr ewid. 76/7 – obręb Włostów, gm. Lipnik 110
1660 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 110
1661 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie 110
1662 Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 07.12.2021 r. 109
1663 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2020 r. 108
1664 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31.01.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 108
1665 Kaluzula Informacyjna dotycząca monitoringu na terenie Urzędu Gminy w Lipniku 106
1666 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 8 grudnia 2021 roku 105
1667 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 lipca 2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 104
1668 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę sieci strategicznych dróg na terenie Gminy Lipnik 104
1669 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego wraz z obwieszczeniem - Wody Polskie - studnia głębinowa Włostów 103
1670 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł netto 103
1671 Uwaga Wyjasnienia z dnia 18.07.2022. Ogłoszenie o zamówieniu publicznyn pn. Dostawa komputerów przenośnych w ramach programu Granty PPGR 103
1672 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2021 roku 102
1673 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 102
1674 Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Przebudowa dróg gminnych w m. Zachoinie, Malżyn, Ublinek, Kaczyce 100
1675 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Poprawę bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę sieci strategicznych dróg na terenie Gminy Lipnik 100
1676 Zarządzenie Nr 108/2021 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2022 99
1677 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 99
1678 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 grudnia 2021 roku 92
1679 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 stycznia 2022 roku 92
1680 Uchwała Nr 49/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 91
1681 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 11 kwietnia 2022 roku 89
1682 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2021 roku 88
1683 Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2020 złożona P.Wojewodzie Swiętokrzyskiemu w dniu 25.10.20201r. przez Wójta Gminy Lipnik P.Andrzeja Grządziela. 86
1684 Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2020 Kierownika OPS w Lipniku -P. Edyty Klocek. 83
1685 Karty informacyjne 2022 82
1686 Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2020 Skarbnika Gminy P. Zimoląg Magdaleny. 81
1687 Oświadczenie majątkowe Pani Mazur Małgorzaty pracownika OPS w Lipniku - wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta na czas nieobecności Kierownika OPS w Lipniku. 81
1688 Oświadczenie majątkowe P. Zimoląg Magdaleny Skarbnika Gminy w Lipniku za rok 2021. 81
1689 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską. 81
1690 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską 81
1691 Korekta oświadczenia majątkowego radnej gminy Lipnik za rok 2020 P. Różycka Monika 78
1692 Klauzula informacyjna - monitoring w terenie 77
1693 Uchwała Nr 112/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 września 2021 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2021 roku 76
1694 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udzieleniu Panu Pawłowi Ankurowskiemu, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcia wód podziemnych (studni) 76
1695 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 76
1696 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 75
1697 Oświadczenie majątkowe P. Wojciecha Zdyb Z-cy Wojta, Sekretarza Gminy w Lipniku za rok 2021. 75
1698 Zarządzenie Nr 107/2021 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2022-2030 73
1699 Korekta oświadczenia majątkowego radnego gminy Lipnik za rok 2020 P. Stępień Franciszek 72
1700 Korekta oświadczenia majątkowego radnego gminy Lipnik za rok 2020 P. Baran Piotr 72
1701 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 72
1702 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu: Dostawa komputerów przenośnych w ramach programu Granty PPGR 72
1703 Korekta oświadczenia majątkowego radnej gminy Lipnik za rok 2020 P. Kusal Barbara 71
1704 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 71
1705 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 lutego 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym udowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Usarzów gmina Lipnik na działkach o nr ewid. ... 70
1706 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23.03.2022 r. o wydaniu decyzji umarzającej postepowanie administracyjne 70
1707 Uwaga Wyjaśnienia z dnia 03.08.2022 - Zakup i dostawa samochodu 9 osobowego dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lipnik 70
1708 Obwieszczenie Starosty Sandomierskiego z dnia 12.01.2022 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. Budowa drogi gminnej Beradz - Kolonia Lownica o długości 815m w miejscowości Beradz. 69
1709 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2022 roku 69
1710 Informacja o odrzuceniu oferty, oraz unieważnieniu postępowania na zadanie: Zakup i dostawa samochodu 9 osobowego dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lipnik 69
1711 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Lipniku 67
1712 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 66
1713 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 65
1714 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 10 marca 2022 roku 65
1715 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 31 marca 2022 roku 65
1716 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę sieci strategicznych dróg na terenie Gminy Lipnik 65
1717 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 marca 2022 roku 63
1718 Informacja o wszczęciu postępowania w przedmiocie przeglądu pozwolenia wodnoprawnego 63
1719 Wykazy osób którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku 63
1720 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu położonych w Lipniku 63
1721 Oświadczenie majątkowe P. Sebastiana Szymańskiego Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie za rok 2021. 62
1722 Korekta oświadczenia majątkowego radnego gminy Lipnik za rok 2020 P. Głodek Wiesław 61
1723 Oświadczenie majątkowe P.Polit Danuty Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku za rok 2021. 60
1724 Oświadczenie majątkowe P. Krakowiak Małgorzaty Dyrektora Szkoły Podstawowej im.R.Koseły we Wlostowie za rok 2021. 59
1725 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2021 59
1726 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 59
1727 Oświadczenie majątkowe P. Teresy Luśtan Kierownika Gminnnej Biblioteki Publicznej w Lipniku za rok 2021. 58
1728 Oświadczenie majątkowe P. Grzegorz Paradowski Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku za rok 2021. 58
1729 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 maja 2022 roku 58
1730 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 58
1731 Raport o stanie Gminy Lipnik za 2020 rok 57
1732 Obwieszczenie Starosty Sandomierskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zarządcy drogi gminnej - Burmistrzowi Miasta i Gminy Klimontów dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej Beradz - Kolonia Łownica o długości 815m w miejscowości Beradz 56
1733 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07.06.2022 o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 56
1734 Informacja z otwarcia ofert w zadaniu: Dostawa komputerów przenośnych w ramach programu Granty PPGR 56
1735 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 55
1736 Oświadczenie majątkowe P. Głodek Wiesław radnego gminy Lipnik za rok 2021. 54
1737 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 08.07.2022 r. 54
1738 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 czerwca 2022 roku 53
1739 Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia: Zakup i dostawa samochodu 9 osobowego dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lipnik 53
1740 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 09 maja 2022 roku 52
1741 Oświadczenie majątkowe P. Katarzyny Cieszkowskiej - Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2021. 52
1742 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 maja 2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 52
1743 Oświadczenie majątkowe P. Mazur Stanisław Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku za rok 2021. 52
1744 KWARTALNA INFORMACJA z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2021 roku 51
1745 Oświadczenie majątkowe P. Małgorzaty Mazur - Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2021. 51
1746 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 51
1747 Oświadczenie majątkowe P. Strawczyński Marian radnego gminy Lipnik za rok 2021. 50
1748 Oświadczenie majątkowe P. Moniki Różyckiej radnej gminy Lipnik za rok 2021. 50
1749 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 06 czerwca 2022 roku 50
1750 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 08.07.2022 r. 50
1751 Uchwała Nr 14/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2022 rok 49
1752 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 11 kwietnia 2022 roku 49
1753 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 49
1754 Informacja z otwarcia ofert: Zakup i dostawa samochodu 9 osobowego dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lipnik 49
1755 Uchwała Nr 165/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2022 - 2030 48
1756 Oświadczenie majątkowe P. Gaweł Sabiny radnej gminy Lipnik za rok 2021. 48
1757 Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia Dostawa komputerów przenośnych w ramach programu Granty PPGR 48
1758 Uchwała Nr 163/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2022 rok 47
1759 Oświadczenie majątkowe P. Heleny Sierpniak radnej gminy Lipnik za rok 2021. 46
1760 Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków komunalnych z oczyszczalni, zlokalizowanej w miejscowości Lipnik 46
1761 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 01.07.2022 r. 46
1762 Uchwała Nr 164/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2022 rok 45
1763 Oświadczenie majątkowe P. Dariusz Zając radnego gminy Lipnik za rok 2021. 45
1764 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 45
1765 Uchwała Nr 13/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 44
1766 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2022 r. 44
1767 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 02 sierpnia 2022 roku 44
1768 Informacja roczna z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2021 rok 43
1769 Informacja o unieważnieniu postepowania: Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 43
1770 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 czerwca 2022 roku 43
1771 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów o zakończniu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na: Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PEdn90, PEdn63 oraz PEdn40 42
1772 Bilans Urzędu Gminy w Lipniku wg. stanu na dzień 31.12.2021 r. 41
1773 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2021 r. 41
1774 Oświadczenie majątkowe P. Kwiatkowski Zdzisław radnego gminy Lipnik za rok 2021. 40
1775 Oświadczenie majątkowe P. Nowak Stanisław radnego gminy Lipnik za rok 2021. 40
1776 Oświadczenie majątkowe P. Kaptur Janusz radnego gminy Lipnik za rok 2021. 40
1777 SP-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 40
1778 Oświadczenie majątkowe P. Radom Adam radnego gminy Lipnik za rok 2021. 39
1779 Oświadczenie majątkowe P. Baran Piotr radnego gminy Lipnik za rok 2021. 39
1780 Oświadczenie majątkowe P. Barbary Kusal radnej gminy Lipnik za rok 2021. 39
1781 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2021 r. 39
1782 KWARTALNA INFORMACJA z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2022 roku 38
1783 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2021 r. 38
1784 KWARTALNA INFORMACJA z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2022 roku 38
1785 Oświadczenie majątkowe P. Stępień Franciszek radnego gminy Lipnik za rok 2021. 37
1786 Oświadczenie majątkowe P. Modras Andrzej radnego gminy Lipnik za rok 2021. 36
1787 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 czerwca 2022 roku 33
1788 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Usarzów 33
1789 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 31
1790 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 sierpnia 2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 30
1791 OBWIESZCZENIE z dnia 26.08 2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 29
1792 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kurów 29
1793 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 2 sierpnia 2022 roku 28
1794 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 15 września 2022 roku 24
1795 OBWIESZCZENIE z dnia 25 sierpnia 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 21
1796 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 września 2022 w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - ujęcie wody do celów gospodarczych w Kaczycach 21
1797 Raport o stanie Gminy Lipnik za 2021 rok 18
1798 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.09.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Łownica na działce nr ew. 169, 256 oraz Kaczyce nr ew. 334/2 na odcinku 1315 mb od km 0+000 do km 1+315” planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 18
1799 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 03 października 2022 roku 17
1800 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.09.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Grocholice na działce nr ew. 337/3 oraz Swojków nr ew. 280 na odcinku 1020 mb od km 0+000 do km 1+020” planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 16
1801 Decyzja Wójta Gminy Lipnik z dnia 19.09.2022 r. w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania na terenie działki nr ewid. 40/119 - obręb Włostów, gmina Lipnik. 16
1802 Uchwały Rady Gminy 14
1803 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.09.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 920, 908 w miejscowości Włostów na odcinku 1720 mb od km 0+000 do km 1+720”, planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 12
1804 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 15 września 2022 roku 11
1805 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.09.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Włostów na działkach nr ew. 1282, 610, Kurów na działce nr ew. 21 oraz Słoptów nr ew. 260 na odcinku 2615 mb od km 0+000 do km 2+430 oraz 3+375 do km 3+560” planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 10
1806 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.09.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 295, 324, 504, 518 w miejscowości Kurów na odcinku 1840 mb od km 0+000 do km 1+840”, planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 9
1807 Uchwała Nr 90/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 września 2022 roku w sprawie opinii o informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku 4
1808 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik 2015 rok 3
1809 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik 2016 rok 2
1810 Dostęp do informacji publicznej 1
1811 Uchwały Rady Gminy 1
1812 Archiwum 1
1813 Uchwały Rady Gminy w Lipniku rok 2012 1
1814 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 1

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.