Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Kielcach o/Obrazów

Numer rachunku : 65 8493 0004 0190 0306 8202 0001

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Rejestr zmian

IDTytuł artykułu:Oglądalność:
1 Dane podstawowe 45178
2 Decyzja o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energetycznym w miejscowości Gołębiów i Kur 6373
3 Postanowienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami 5400
4 Dane teleadresowe 4451
5 Oświadczenia majątkowe 4367
6 Zespół Szkół w Lipniku im . prof . Józefa Mikułowskiego - Pomorskiego 3722
7 Rada Gminy w Lipniku 3566
8 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Lipniku 3343
9 Zarządzenia Wójta 3217
10 Uchwały Prawa Miejscowego 3202
11 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej składającej się z 10 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną. 2833
12 Podatki 2746
13 Redaktor Biuletynu Informacji Publicznej 2662
14 Wybory i referenda 2585
15 Finanse Gminy Lipnik 2575
16 Informacje o środowisku i jego ochronie 2555
17 Informacja publiczna 2538
18 Postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 2447
19 Zespoły szkół w Gminie Lipnik 2402
20 Zespół Szkół we Włostowie 2382
21 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnik 2377
22 Instytucje kultury 2347
23 Oświadczenia majątkowe Radnych 2320
24 Sekretarz Gminy 2297
25 Wójt Gminy Lipnik 2282
26 Karty Informacyjne 2214
27 Stanowiska Kierownicze w Urzędzie Gminy w Lipniku 2179
28 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Radca prawny ½ etatu w Urzędzie Gminy w Lipniku 2174
29 Skarbnik Gminy 2167
30 Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Gminy w Lipniku 2145
31 Instrukcja obsługi 2127
32 Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lipnik 1980
33 Oświadczenia majątkowe Kierowników 1917
34 Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej 1863
35 Skład Osobowy Rady Gminy - kadencja 2010 - 2014 1831
36 Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta 1751
37 Polityka prywatności 1733
38 Uwaga Wyjaśnienie z dnia 05.12.2013 !!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego. 1725
39 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku Radca Prawny 1/2 etatu 1664
40 Karty informacyjne 2012 1657
41 Uwaga wyjaśnienie z dnia 21.07.2014 r. !!! Ogłoszenie z dnia 08.07.2014 r. o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipniku 1584
42 Grzegorz Przysucha 1515
43 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz” 1491
44 Karty informacyjne 2014 1459
45 Karty informacyjne 2013 1435
46 UWAGA WYJAŚNIENIA z dnia 01.03.2013 !!! Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 1416
47 UWAGA !!! Wyjaśnienia i zmiana terminu składania ofert z dnia 20.06.2014!!!Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipniku 1394
48 Uwaga Wyjaśnienia do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym pn. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ REMONT DROGI GMINNEJ NR 337039 T KURÓW - STERNALICE 1381
49 Sprostowanie II do ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej 1373
50 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie 1352
51 Uwaga wyjaśnienie z dnia 15.07.2014 r. !!!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie oraz termomodernizacja budynku przedszkola we Włostowie 1351
52 Uwaga Wyjaśnienia z dnia 19.04.2013 !! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów 1341
53 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów 1303
54 Uwaga!!! Unieważnienie przetargu - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 1298
55 Uwaga wyjaśnienie z dnia 13.02.2015 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu 1294
56 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 1292
57 Uwaga wyjaśnienie!!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 1291
58 Uwaga wyjaśnienia z dnia 21.05.2014 r. !! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 09.05.2014 pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 1259
59 Wyjaśnienia z dnia 15.03.2013 - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 1225
60 UWAGA!!! Wyjaśnienie z dnia 20.06.2014r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Malicach Kościelnych 1204
61 Uwaga!!! Zmiana ogłoszenia o zamówieniu publicznym i wyjaśnienia do zamówienia pn. Zakup energii elektrycznej 1154
62 Uwaga Wyjaśnienie z dnia 24.10.2013 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr, 14/14 o łącznej pow. 0,0843 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik przeznaczonej do sprzedaży 1145
63 Uwaga wyjaśnienia z dnia 01.08.2014r. Ogłoszenie z dnia 23.07.2014 r. o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie 1139
64 Ogłoszenie o zamowieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Remont drogi gminnej nr 001438 T Lipnik - Gołębiów Szlachecki na odcinku 920 mb od km 0+ 000 do km 0 + 200 oraz od km 1+200 do km 1+920 Remont drogi gm 1136
65 Ośrodek Pomocy Społecznej 1136
66 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Kurów gmina Lipnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 1126
67 Uwaga Wyjaśnienie !!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie 1126
68 Uwaga Wyjaśnienia !!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Lipnik. 1108
69 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie. 1096
70 UWAGA WYJAŚNIENIE z dnia 02 .04.2014 -Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 1094
71 Wojciech Zdyb 1087
72 Korekta - wyjaśnienie do pierwszego Oświadczenia majątkowego radnego gminy Stanisława Mazura złożonego P. Wojewodzie Swiętokrzyskiemu w kadencji 2014-2018. 1078
73 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia 1052
74 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie 1050
75 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1049
76 Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1048
77 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie 1045
78 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 660 w Międzygórzu 1038
79 Włostów 1031
80 Maria Stępień 1025
81 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 1024
82 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Lipniku 1020
83 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz 1019
84 Józef Bulira 1011
85 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Lipniku 988
86 Uwaga wyjaśnienia z dnia 24.03.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 986
87 Przetargi 984
88 Sebastian Szymański 979
89 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Włostów gmina Lipnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 974
90 Ogłoszenie z dnia 2013-08-14 o zamówieniu publicznym pn. : Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 967
91 Komisja Rewizyjna - 2010 - 2014 962
92 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów 961
93 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 954
94 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Rozbudowy istniejącego budynku administracyjno-biurowego o klatkę schodową oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu w części piętra z przeznaczeniem na punkt przedszkolny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną we 950
95 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów. 950
96 Beata Zając 948
97 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice 945
98 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice. 940
99 Komisja Rolnictwa i Handlu - 2010 -2014 939
100 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 937
101 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Remont drogi gminnej nr 001438 T Lipnik - Gołębiów Szlachecki na odcinku 920 mb od km 0+ 000 do km 0 + 200 oraz od km 1+200 do km 1+920 Remont 932
102 Jolanta Sierant 929
103 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz 927
104 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 926
105 Komisja Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 2010 - 2014 924
106 Komisja ds Gospodarki i Finansów - 2010-2014 920
107 Grzegorz Przysucha 919
108 Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 902
109 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: Realizacja Gminnego Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lipnik 899
110 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów 898
111 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Rozbudowy istniejącego budynku administracyjno-biurowego o klatkę schodową oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu w części piętra z przeznaczeniem na punkt przedszkolny wraz z niezbędną infras 897
112 Informacja o unieważnieniu postępowania dot. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 896
113 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice 895
114 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Lipniku 892
115 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 891
116 Powtórne zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na Zakup energii elektrycznej 885
117 UWAGA WYJAŚNIENIE Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 874
118 Anna Kęsy 873
119 Rafał Smoliński 872
120 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 872
121 Jadwiga Garnuszek 869
122 Monika Kaczor 867
123 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie polegający na remoncie posadzek etap II , instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont stolarki drzwiowej 866
124 Usarzów 862
125 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Remont ośrodka zdrowia we Włostowie 862
126 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ REMONT DROGI GMINNEJ NR 337039 T KURÓW - STERNALICE 853
127 Sebastian Szymański 853
128 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu publicznym pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego 853
129 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycujne pn: Remont Dróg Gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych: Remont drogi gminnej nr 001438 T Lipnik - Gołębiów Szlachecki na odcinku 920 mb od km 0+ 000 do km 0 + 200 ora 849
130 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energetycznym w 848
131 Informacja z dnia 2013-08-22 o unieważnieniu postępowania dot. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 848
132 Józef Bulira - korekta oświadczenia 844
133 Lipnik 844
134 Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej 844
135 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów 843
136 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik 839
137 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 838
138 Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Prowadzenie działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów 838
139 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadnie pn. Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz 838
140 Teresa Kwiatkowska 837
141 Krzysztof Zając 836
142 Maria Stępień 828
143 Stanisław Mazur 825
144 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: pn. Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie. 825
145 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie. 824
146 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 820
147 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont ośrodka zdrowia we Włostowie 819
148 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 819
149 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 660 w Międzygórzu 818
150 Maj 2011 817
151 Danuta Stańko 816
152 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz 815
153 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 814
154 Syndyk masy upadłości PBOil CHMIELEWSKI B. Chmielewski i B. Chmielewska Sp. J. ogłasza przetarg na sprzedaż kompleksu nieruchomości po byłej Cukrowni we Włostowie 814
155 Uwaga wyjaśnienia z dnia 17.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych 811
156 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik 809
157 Klocek Edyta 806
158 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr,nr 25/1 i 25/2 o łącznej pow.3,8900 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów przeznaczonej do sprzedaży. 804
159 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 802
160 Uchwały zmieniające budżet Gminy Lipnik na 2012 rok 801
161 Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy w Lipnik z dnia 12 marca 2014r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej . 800
162 Karty informacyjne 2015 799
163 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 660 w Międzygórzu 798
164 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Lipniku 797
165 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 792
166 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Lipniku 791
167 Józef Bulira 790
168 Adamów 787
169 Kurów 786
170 Maria Sudy 785
171 Zawiadomienie o wyborze oferty (wyniku licytacji elektrronicznej) w postępowaniu na Zakup energii elektrycznej 782
172 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Lipniku 780
173 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 776
174 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie. 774
175 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr. 907 o łącznej pow.0,49 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów przeznaczonej do sprzedaży 774
176 Jolanta Sierant 773
177 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Leszczków 772
178 Karty informacyjne 2016 771
179 Danuta Stańko 768
180 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w miejscowości Lipnik. 768
181 Grzegorz Sierpniak 766
182 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie 765
183 Malżyn 764
184 Gromski Krzysztof 762
185 Marian Strawczyński 758
186 Zawiadomienie Wójta Gminy Lipnik dla mieszkańców sołectwa Włostów 758
187 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2015 roku. 758
188 Studzianki 757
189 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01.10.2012 r. w sprawie sprostowania decyzji Wójta Gminy Lipnik nr RG-IV.6220.3.2011/2012 z dnia 04.09.2012 r 755
190 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego - Uzupełnienie z dnia 11.10.2016 r. 754
191 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 stycznia 2013 roku 753
192 Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Komunikaty multimedialne PKW 752
193 Dziekańska Elżbieta 750
194 Gołębiów 746
195 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 746
196 Teresa Dzienniak 745
197 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych. 744
198 Elżbieta Dziekańska 743
199 Leszczków 743
200 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ruin zamku w miejscowości Międzygórz 742
201 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej składającej się z 2 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną w miejscowości Kaczyce i Sw 741
202 Sternalice 740
203 Męczennice 738
204 Klocek Edyta 738
205 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2011 rok. 737
206 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipnik w 2016 roku 737
207 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ REMONT DROGI GMINNEJ NR 337039 T KURÓW - STERNALICE 736
208 Małgorzata Krakowiak 736
209 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07 stycznia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 736
210 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 czerwca 2012 roku 735
211 Styczeń 2010 734
212 Słoptów 734
213 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 maja 2012 roku 728
214 Żurawniki 726
215 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipniku z dnia 29 maja 2012 roku 726
216 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 listopada 2012 roku 726
217 Leszek Mroczkowski 722
218 Wojciech Zdyb 720
219 Teresa Kwiatkowska 720
220 Beata Zając 720
221 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Lipnik za rok 2014 składane do dnia 30.04.2015 roku . 715
222 Grzegorz Paradowski 713
223 Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie oraz termomodernizacja budynku przedszkola we Włostowie. 713
224 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 04 czerwca 2013 roku 712
225 Obwieszczenie z dnia 19 września 2012 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnik w granicach administracyjnych Gminy Lipnik. 710
226 Ublinek 709
227 Swojków 708
228 Malice Kościelne 706
229 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 706
230 Krzysztof Krakowiak 704
231 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 702
232 Kaczyce 701
233 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 roku 701
234 UWAGA!!! Przetarg unieważniony w dniu 17.07.2014 r. Wójt Gminy w Lipniku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 14/7 o pow. 0,0838 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 701
235 Luty 2010 699
236 POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 698
237 Grudzień 2011 696
238 Monika Kaczor 695
239 Józef Bulira 695
240 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 marca 2013 roku 694
241 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 694
242 Małgorzata Krakowiak 693
243 Ogłoszenie i udzieleniu zamówienia na zadanie Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 693
244 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwca 2013 roku 693
245 Styczeń 2011 692
246 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 691
247 Uchwała Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 marca 2012 roku 688
248 Słabuszewice 687
249 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012 roku 687
250 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 marca 2012 roku 686
251 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 686
252 Zachoinie 684
253 UCHWAŁA NR XVI / 126 / 2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2012 rok 683
254 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. dowodów osobistych w Urzędzie Gminy w Lipniku 683
255 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 681
256 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. :Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz 681
257 Stanisław Mazur 680
258 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 lutego 2012 roku 679
259 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 roku 679
260 Grzegorz Paradowski 679
261 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie, ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.07.2014 r 678
262 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkól w Lipniku. 677
263 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 13 czerwca 2012 roku 676
264 Marzec 2011 676
265 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 września 2012 roku 674
266 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie polegający na remoncie posadzek etap II, instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont stolarki drzwiowej. 673
267 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 marca 2013 roku 673
268 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów 668
269 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipniku. 668
270 Czerwiec 2011 667
271 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 grudnia 2012 roku 666
272 Łownica 665
273 Międzygórz 665
274 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, energetyczną i teletechniczną zlokalizowanego na działkach nr 453,454 i 664
275 Kwiecień 2011 662
276 Rafał Smoliński 662
277 Luty 2011 661
278 Monika Kaczor - korekta z dnia 2012.05.11 658
279 Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego 658
280 Ogłoszenie o unieważnieniu I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr ew.14/7 o pow.0,0838 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik 658
281 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.10.2012 r. o wydaniu w dniu 09.10. 2012 r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 657
282 Jadwiga Garnuszek 654
283 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energ 650
284 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. dowodów osobistych w Urzędzie Gminy w Lipniku 650
285 Uwaga wyjaśnienie z dnia 29.06.2015r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 2 873 967,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 72 400,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 801 567,00 zł. 649
286 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 kwietnia 2012 roku 648
287 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów 644
288 Listopad 2011 642
289 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn: Budowie węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115 640
290 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 wrzesnia 2013 roku. 640
291 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 638
292 Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 3 zadania: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 638
293 Krzysztof Krakowiak 637
294 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2012 - 2019 636
295 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 636
296 Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy w Lipniku składane na 2 miesiące przed końcem kadencji 2010 - 2014 . 636
297 Maria Stępień 633
298 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo handlowego z przeznaczeniem na świetlice wiejską w m. Malice Kościelne 632
299 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012 roku 632
300 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Leszczków. 631
301 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ruin zamku w miejscowości Międzygórz. 630
302 Maria Sudy-Krzysiek 628
303 Przetarg unieważniony dnia 14.02.2014 r. - Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 1289/3 o pow. 0,0598 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 628
304 Krzysztof Zając 627
305 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane - Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów 627
306 Marian Strawczyński 626
307 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2015 r.o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 624
308 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115 622
309 Lipiec 2011 621
310 Prawo lokalne 620
311 Informacja o dokonaniu ponownego wyboru oferty na pomoce dydaktyczne 619
312 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont ośrodka zdrowia we Włostowie 618
313 Wrzesień 2011 618
314 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 617
315 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 października 2013 roku. 616
316 Sierpień 2011 612
317 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 lipca 2013 roku . 612
318 Jadwiga Garnuszek 611
319 Gromski Krzysztof 610
320 Leszek Mroczkowski 608
321 Elżbieta Dziekańska 607
322 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu z dnia 14 lutego 2014 r. 607
323 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2015 607
324 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 listopada 2013 roku. 606
325 Decyzja o umorzeniu postępowania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipnik zlokalizowana na działkach o nr ewidencyjnym 605
326 Teresa Dzienniak 603
327 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 600
328 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 stycznia 2014 roku. 600
329 Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizację zadania: Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie obejmujące zakup sprzętu ICT dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 600
330 Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa chlewni do prowadzenia tuczu trzody chlewnej w Gospodarstwie Rolnym Zdzisław Podsiadły w miejscowości Kaczyce 596
331 Ogłoszenie o udzieleniu zamównia na zadanie: Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu 596
332 Leszek Mroczkowski - korekta z dnia 07.11.2012 r. 593
333 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr. 297/1 o pow. 0,39 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Swojków 593
334 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup Energii Elektrycznej 592
335 Klocek Edyta - oświadczenie o działalności 591
336 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Malicach Kościelnych 591
337 Grzegorz Sierpniak 589
338 Unieważnienie zapytania ofertowego na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 589
339 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku. 588
340 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Przesył energii elektrycznej 587
341 Październik 2011 586
342 Uchwała nr XXIX/226/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2013 rok 586
343 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 czerwca 2013 r. 583
344 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 stycznia 2016 roku. 583
345 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 15.03.2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Słabuszewicach. 583
346 Przysucha Grzegorz 579
347 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt:: Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych. 579
348 Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2013 - 2020 577
349 Wojciech Zdyb 577
350 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 575
351 Zapytanie ofertowe na realizację zadania: „Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie” obejmujące zakup zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 575
352 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2012 574
353 Anna Kęsy 573
354 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014 573
355 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014 573
356 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 7 marca 2013 r. 572
357 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 grudnia 2013 roku. 572
358 Beata Zając 572
359 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie 570
360 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. 570
361 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont drogi gminnej nr 337017 T relacji Leszczków - Pęcławice w celu stworzenia spójnego układu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi nr 0733 T Balbinów - Nikisiałka Duża i nr 0731 T Włostów Gozdawa R 569
362 Uwaga sprostowanie z dnia 21.10.2014 r. Zapytanie ofertowe na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 569
363 Pierwsze oświadczenia majątkowe - radnych Gminy Lipnik składane Przewodniczącemu Rady Gminy w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania radnego w kadencji 2014 -2018. 569
364 Maria Sudy - Krzysiek 568
365 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 567
366 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2013 roku. 566
367 Kwiatkowska Teresa 566
368 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 566
369 Małgorzata Krakowiak 564
370 Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 563
371 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr, nr, 25/1, 25/2 o pow. 3,89 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 563
372 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie polegający na remoncie posadzek etap II , instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont stolarki drzwiowej 562
373 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 562
374 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 09 sierpnia 2013 roku . 561
375 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ 559
376 OBWIESZCZENIE z dnia 18 grudnia 2013r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 557
377 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 556
378 Korekta sprawozdania rocznego Rb-NDS za 2012 rok 555
379 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 555
380 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. udowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 555
381 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r. 554
382 Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2012 554
383 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej Nr ewidencyjnymi 14/14 o pow. 0,0843 ha położoną w Lipniku KW Nr 29782 554
384 Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku 552
385 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipniku z dnia 31 grudnia 2010 roku 551
386 Unieważnione dnia 28.07.2014 r. Zapytanie ofertowe na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 549
387 Przebudowa dróg powodziowych - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Międzygórz na odc. 945 mb. 549
388 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 04.09. 2012 r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: “Budowie farmy wiatrowej składającej się z 2 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną 548
389 Marzec 2010 548
390 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu „Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2015” 548
391 Sebastian Szymański 547
392 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 września 2012 r. 544
393 Oświadczenia majątkowe osób funkcyjnych Gminy Lipnik za rok 2014 składane w termine 30.04.2015r roku. 544
394 Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2012 roku 543
395 Kęsy Anna 542
396 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2012 roku, oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy za I półrocze 2012 roku. 541
397 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych. 541
398 Skład Osobowy Rady Gminy - kadencja 2014 - 2018 539
399 Obwieszczenie GKW w Lipniku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Lipnik w wyborach do rad gmin rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów,burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 538
400 Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr, 25/1 i 25/2 o łącznej pow. 3,8900 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 537
401 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2013r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 536
402 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 535
403 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 535
404 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 535
405 Uwaga wyjaśnienie z dnia 23.09.2014. Zapytanie ofertowe na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie,obejmujące zakup mebli i wyposażenia wypoczynkowego dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 535
406 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2011 roku. 534
407 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. pn. Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu 533
408 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2015 533
409 Zapytanie ofertowe z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące zadania: Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 532
410 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Malice Kościelne 530
411 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno wypoczynkowej w miejscowości Lipnik 530
412 Zawiadomienie o wyborze najkorzysniejszej oferty na zadanie Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 528
413 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 526
414 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 525
415 Smoliński Rafał 525
416 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik 521
417 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w LIpniku na dzień 23 lipca 2013 r. 520
418 Sierant Jolanta 519
419 Obwieszczenie GKW w Lipniku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Lipnik w wyborach do rad gmin rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów,burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 519
420 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r. 517
421 Monika Kaczor 517
422 Danuta Stańko 515
423 Oświadczenia majątkowe osób funkcyjnych Gminy Lipnik za rok 2014 składane w termine do 30.04.2015r roku. 515
424 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 marca 2013 r. 513
425 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 1290/4 o pow. 0,0752 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 511
426 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2016 511
427 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 510
428 Grzegorz Paradowski 510
429 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 stycznia 2013 r. 508
430 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 r. 508
431 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2013r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 508
432 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2014 roku . 508
433 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik z dnia 5 sierpnia 2013 r.w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 507
434 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebodowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 507
435 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01.10. 2012 o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu w decyzji Wójta Gminy Lipnik Nr RG-IV.6220.3.2012 506
436 informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 09 czerwca 2014 roku 506
437 INFORMACJA O UZYSKANIU DOTACJI NA ZADANIE: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK 505
438 Wykaz kart informacyjnych 504
439 Krzysztof Zając 504
440 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie oraz termomodernizacja budynku przedszkola we Włostowie. 504
441 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 maja 2014 roku . 503
442 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 23 sierpnia 2012 r. 502
443 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie Budowa na terenie Gminy Lipnik elektrowni wiatrowych o mocy 31,5 MW wraz z punktami zasilania (PZ1,PZ2,PZ3) sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4 kV 501
444 Wieloletia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 - 2023 501
445 Bilanse gminy Lipnik za 2012 rok 497
446 Gromski Krzysztof 497
447 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 grudnia 2012 r. 496
448 ZARZĄDZENIE Nr 116/2013 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2014. 496
449 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr,907 o łącznej pow.0,49 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik 496
450 Postanowienie o wszczęciu postępowania Budowa na terenie Gminy Lipnik elektrowni wiatrowych o mocy 31,5 MW wraz z punktami zasilania (PZ1,PZ2,PZ3) sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4 kV oraz dróg i placów dojazdowych 495
451 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 02.08.2013 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie zna 495
452 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 listopada 2012 r. 493
453 Uchwała Nr XLII / 360 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipnik na rok 2014. 493
454 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 490
455 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o wykonanie zadania pt. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy LIPNIK 489
456 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 23 października 2012 r. 488
457 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Remont drogi gminnej nr 337017 T relacji Leszczków - Pęcławice w celu stworzenia spójnego układu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi nr 0733 T Balbinów - Nikisiałka Duż 487
458 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa chlewni do prowadzenia tuczu trzody chlewnej w Go 487
459 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 06 lutego 2015 r. 486
460 Obwieszczenie z dnia 25 września 2012 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn: Budowa węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115 485
461 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 19 grudnia2012 r. 485
462 Sprawozdania finansowe za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 484
463 Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizację zadania: Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 484
464 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 482
465 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014 482
466 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 481
467 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 marca 2014 roku. 481
468 Zastępca Wójta 481
469 Grzegorz Sierpniak 479
470 Dzienniak Teresa 478
471 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.01.2014 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 477
472 Bilanse gminy Lipnik za 2011 rok 475
473 Strawczyński Marian 475
474 Bilanse gminy Lipnik za 2010 rok 474
475 Stanisław Mazur 472
476 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 17 listopada 2014 r. 472
477 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 r. 471
478 Informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za IV kwartał 2013 r. 471
479 Obwieszczenie o o wydaniu w dniu 04.09.2012 r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, energetyczną i teletechniczną zlokalizowaneg 468
480 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2012 rok. 468
481 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z sesji odbytej w dniu 29 .10.2014 roku. 467
482 Wykaz udzielonej pomocy publicznej za 2013 rok 464
483 Krakowiak Krzysztof 463
484 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 czerwca 2013 r. 462
485 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 sierpnia 2013 roku dot. przedsięwzięcia polegającego na: „ Prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów” na działce o nr ewid. 142/3 w miejscowości Lipnik. 462
486 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 07.07.2014 roku. 462
487 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku 462
488 Edyta Klocek 460
489 Sprawozdanie roczne Rb-NDS za 2012 roku 459
490 Korekta Oswiadczenia majątkowego radnego Grzegorza Przysuchy . 459
491 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Kurów 458
492 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Lipnik. 457
493 Sprawozdania finansowe za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 456
494 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 17 września 2013 r. 455
495 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 listopada 2013r. 455
496 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 11 września 2014 roku. 455
497 Ogłoszenie o udostępnieniu do wglądu w Urzędzie Gminy w Lipniku spisu wyborców 454
498 Mroczkowski Leszek 454
499 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia. 453
500 Informacja Wójta Gminy w Lipniku 453
501 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 sierpnia 2013 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów” na działce nr ewidencyjny 142/3 w miejscowości Lipnik 452
502 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Prowadzenie działalności w ramach magazynowania oraz segre 448
503 Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: Zakup przezroczystych urn wyborczych dla Urzędu Gminy w Lipniku 448
504 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 października 2013r. 447
505 UCHWAŁA NR V / 27 / 2015 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2015 rok 446
506 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2015 roku . 446
507 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28.07.2015 r. 446
508 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 kwietnia 2015 roku. 445
509 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 19 grudnia 2013 r. 444
510 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 444
511 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2014r. 443
512 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 15 kwietnia 2015 roku. 443
513 Uchwały z Sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 9. 12. 2014r. 442
514 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie zmiany zakresu inwestycji dla decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 442
515 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Przebudowa dróg powodziowych – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Międzygórz na odc. 945 mb 442
516 Uchwała Nr6 _2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 23 października 2014 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 441
517 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 stycznia 2014 r. 440
518 Komisja Rewizyjna - 2014 - 2018 440
519 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 kwietnia 2014 r. 439
520 Komisja Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 2014 - 2018 438
521 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we Włostowie 438
522 Uchwała Nr 100/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Lipnik na 2014 rok 437
523 Komisja Rolnictwa i Handlu 2014 - 2018 437
524 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 czerwca 2015 roku . 435
525 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 października 2015 roku. 435
526 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 02.08.2013 o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 433
527 Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń do komisji wyborczych . 432
528 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie wywieszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 431
529 Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 16. 05. 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku usługowego - Ośrodka Zdrowia wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i zewnętrznych (wod. - kan., c.o., pompy ciepła instalacji fotowoltaicznych i instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacji budynku 431
530 ZARZĄDZENIE Nr 44 / 2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 maja 2014. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Słoptowie . 431
531 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2015 r. 431
532 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaialnosci pożytku publicznego i o wolontariacie, 428
533 Uchwały z Sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 5.12.2014r. 428
534 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 9 sierpnia 2013 r. 427
535 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.01.2013 w sprawie wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 427
536 Wyjaśnienie do Oświadczenia Wójta Gminy . 426
537 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Przebudowa dróg powodziowych - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Międzygórz na odc. 945 mb 425
538 Zarządzenie Nr 39_2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie stwierdzenia wygasnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Lipniku . 424
539 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku zdnia 12 sierpnia 2014 r. 424
540 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30.05.2014 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Kaczyce-Grocholice i Swojków gmina Lipnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 423
541 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 sierpnia 2014 roku. 423
542 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Prowadzeniu działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów 423
543 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach swierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560 423
544 Informacja Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej o nr ewidencyjnym 167/21 i nr 167/13 położonej w miejscowości Włostów, stanowiących własność Gminy Lipnik. 422
545 Informacja Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu o nr ewidencyjnym 1289/3 położonej w miejscowości Włostów, stanowiących własność Gminy Lipnik. 421
546 Zarządzenie Nr 36_2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. 421
547 Uchwała Rady Gminy z sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2014 roku. 421
548 Zawiadmienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2016 420
549 Korekta Oświadczenia majątkowego radnej Beaty Zając . 419
550 Zaproszenie na sesje Rady Gminy w Lipniku na dzień 21 stycznia 2015 roku na godz. 11.00 . 419
551 Oświadczenie majątkowe Kierownika Jednostki - Wójta Gminy Lipnik , składane na 2 miesiące przed końcem kadencji 2010-2014 P. Wojewodzie Swietokrzyskiemu . 418
552 Komisja ds Gospodarki i Finansów - 2014 - 2018 418
553 M.Utnik-Oleksiak oświadczenie majątkowe Dyrektora ZS w Lipniku na dzień powołania na stanowisko tj. 1.09.2015r. 418
554 Druk - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 7 września 2014 r. 416
555 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Lipnik 416
556 Zarządzenie Nr 40_2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie uzupełnienia skałdu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Lipniku . 414
557 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipniku z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 413
558 Pierwsze Oświadczenie majątkowe Zastępcy Skarbnika Gminy P. Danuta Dziarmaga składane Wójtowi Gminy na dzień zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Lipniku . 413
559 Uchwała Nr 102/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2014 rok 412
560 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 października 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 412
561 Informacja Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 410
562 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 3 marca 2014 roku 408
563 ZARZĄDZENIE Nr 43 / 2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Słoptowie . 406
564 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 406
565 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na 27 maja 2014 roku na godz. 10.00. w siedzibe Urzędu Gminy w Lipniku. 399
566 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Lipnik 399
567 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2013 398
568 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 06 listopada 2014 r. 398
569 Zaproszenie na Sesje Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 marca 2014 roku. 397
570 Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Lipnik składane Kierownikowi Jednostki - Wójtowi Gminy Lipnik na 2 miesiące przed końcem kadencji 2010 -2014 . 397
571 Uchwały z sesji inauguracyjnej Rady Gminy w Lipniku w kadencji 2014 -2018 , odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku. 397
572 Obwieszczenie PKW z dnia 24 lutego 2014 roku o zarządzeniu przez Prezydenta RP wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych . Kalendarz wyborczy dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 roku . 396
573 Uwaga wyjaśnienie z dnia 06.10.2016 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450mb od km 1+818 do km 3+268 395
574 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 października 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 394
575 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 7 lipca 2014 roku . 393
576 Obwieszczenie PKW z dnia 30 czerwca 2014 roku o postanowieniu Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP 393
577 Uchwały Rady Gminy w Lipniku podjęte na sesji w dniu 14 września 2015 roku . 393
578 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy w Lipniku z dnia 7 kwietnia 2015 r. 390
579 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Udzielenie kredytu dlugoterminowego w wysol 388
580 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: Realizacja gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lipnik 387
581 Grocholice 387
582 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 grudnia 2013 r. 386
583 Korekta - wyjaśnienia do pierwszego Oświadczenia majątkowego Wójta Gminy Lipnik Pana Józefa Buliry złożonego P. Wojewodzie Swiętokrzyskiemu w kadencji 2014-2018. 386
584 Zawiadomienie o wyborze oferty (wyniku licytacji elektronicznej) w postępowaniu na „zakup energii elektrycznej” prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej. 386
585 Zarządzenie Nr 68_ 2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 sierpnia 2014 r w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych. 385
586 Postanowienie Prezydenta RP z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 384
587 Uchwała Nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 26 września 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 384
588 Pierwsze w kadencji 2014 -2018 Oswiadczenie majątkowe Zastępcy Wójta składane Wójtowi Gminy Lipnik. 384
589 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 lipca 2015 roku . 380
590 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28.07.2015 r. 380
591 Pierwsze Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Lipnik Pana Józefa Buliry wybranego w wyborach powszechnych w kadencji 2014 - 2018 składane Pani Wojewodzie Swiętorzyskiemu w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania Wójta . 379
592 Wniosek o udostępnienie spisu wyborców 378
593 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 19 sierpnia 2014r.r 377
594 Uchwała Nr 7_2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 23 października 2014 roku w sprawie przyznania numerów dla list komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 376
595 Uzupełnienie składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipniku 375
596 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.07.2015 r. o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól w Lipniku. 374
597 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 9 lipca 2015 roku na godz. 11.00. 372
598 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 stycznia 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamienierza: Wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych (wod. – kan., co, pomp ciepła, instalacji solarnych i fotowoltanicznych, rekuperacji, instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacja budynku na działce nrew. 102/5 w miejscowości Malice Kościelne gmina Lipnik 367
599 Zarządzenie Nr 71 / 2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 82 zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku. 367
600 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za I półrocze 2014 roku. 367
601 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 31 marca 2015 roku . 367
602 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki I deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartal 2014roku 366
603 Zaproszenie na Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 .12. 2014r. 365
604 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 365
605 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 grudnia 2014 roku 363
606 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy w Lipniku z dnia 4 września 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości : informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku . 362
607 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o wykonanie zadania pt. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipnik 362
608 Zaproszenie na uroczystą i ostatnią w VI kadencji sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 10 listopada 2014 roku . 361
609 Zarządzenie Wójta Gminy Nr 74.2015 z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji d.s referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 361
610 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.03.2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Międzygórz 359
611 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 kwietnia 2015 r. 358
612 Wykaz udzielonej pomocy publicznej za 2014 rok 357
613 Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Lipnik jest organem prowadzącym 356
614 Zarządzenie Nr 70 / 2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. 355
615 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 15 kwietnia 2015 roku . 353
616 Wyjaśnienie z dnia 24.07.2015 r. do Oświadczenia majątkowego z dnia 17 kwietnia 2015 r. złożonego Wojewodzie Swiętokrzyskiemu przez Wójta Gminy Lipnik Józefa Bulirę . 352
617 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 stycznia 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia pn .Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych (wod.-kan., co, pomp ciepła, instalacji solarnych i fotowoltanicznych, rekuperacji, instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół na działce nr ew. 353 w miejscowości Lipnik, gmina Lipnik 350
618 Oświadczenie majątkowe Teresy Kwiatkowskiej Skarbnika Gminy Lipnik złożone na dzień odwołania ze stanowiska Skarbnika Gminy 29 września 2015 roku. 350
619 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 14.03.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Malicach Kościelnych 347
620 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 lutego 2015 r. 346
621 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2014 346
622 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 345
623 Uchwała Nr 2/ 2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 26 września 2014 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 344
624 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 marca 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 344
625 Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców Pismo z dnia 15.04.2015 roku Znak ZPOW -603-193/15. 344
626 Informacja o terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 342
627 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 13 sierpnia 2015 roku. 342
628 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 13 sierpnia 2015 roku . 340
629 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.03.2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Ublinek 340
630 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 kwietnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - kanalizacja 338
631 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 17 czerwca 2015 roku . 336
632 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 października 2014 roku. 335
633 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 335
634 Uchwała Nr 14/2015 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 334
635 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 luty 2016 roku. 334
636 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 11 września 2014 roku 333
637 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 kwietnia 2015 roku . 332
638 Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2014. 332
639 Wyjaśnienie do Oświadczenia Majątkowego z dnia 14.04.2015 r. złożonego Wojewodzie Swiętokrzyskiemu przez Stanisława Mazura - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku. 330
640 I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 4 września 2014 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych związanych z wyborami do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów ,burmistrzów, i prezydentów miast 329
641 Korekta wyjaśnienie Wojciecha Zdyb Sekretarza Gminy Lipnik do oświadczenia majatkowego za rok 2014 złożonego Wójtowi Gminy 29.04.2015r. 327
642 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 327
643 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 12 sierpnia 2014 roku. 326
644 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 9 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Lipniku. 326
645 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik z dnia 27.05.2015 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 326
646 Uwaga wyjaśnienia z dnia 23.11.2016 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami) Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro 326
647 Pierwsze Oświadczenie majątkowe Magdaleny Zimoloąg Skarbnika Gminy złożone Wójtowi Gminy Lipnik w/g stanu na dzień powołania 30.09.2015r . 325
648 Pierwsze Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku Pana Stanisława Mazura w kadencji 2014 - 2018 składane Pani Wojewodzie Swiętorzyskiemu w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania radnego. 323
649 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 kwietnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 323
650 Uchwala Nr 13/2015 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2015 rok 323
651 Oświadczenie majątkowe P. Dziarmagi Misiak Danuty złożone Wójtowi Gminy w Lipniku na dzień odwołania tj. 30.09.2015r ze stanowiska Zastępcy Skarbnika Gminy w Lipniku. 323
652 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia 322
653 Monika Różycka - Korekta do Oświadaczenia majątkowego radnej gminy za rok 2014 złożona dnia 9.11.2015r. 322
654 Zarządzenie Nr 33.2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie uzupełnienia składu komisji . 321
655 Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Przebudowa pomieszczeń w budynku OSP w Łownicy oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe 321
656 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: postępowania o wykonanie zadania pt. Zakup przezroczystych urn wyborczych dla Urzędu Gminy w Lipniku 321
657 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 maja 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 319
658 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 319
659 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 października 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Leszczków 319
660 Komunikat 319
661 DECYZJA o umorzeniu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowie chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w miejscowości Kaczyce 60, 27-545 Włostów, Gmina Lipnik, na działkach o numerach ewidencyjnych 245, 271/1 318
662 Zaproszenie na sesję inauguracyjną Rady Gminy w Lipniku w kadencji 2014-2018 zwołaną przez Komisarza Wyborczego Kielce II na dzień 1 grudnia 2014 roku na godz. 14.00. 316
663 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum 316
664 Komunikat o publicznym losowaniu w dniu 5.10.2015 o godz. 10.00 w siedzibie Gminy w Lipniku składów osobowych dwóch Obwodowych Komisji Wyborczych tj. Nr. 3 w Malicach Kościelnych i Nr 4 w Słoptowie. 316
665 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Sidor Anny za rok 2015. 316
666 Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 315
667 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 14 września 2015 r. 314
668 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za pierwsze półrocze 2015 roku. 314
669 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 sierpnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Słoptów 312
670 Monika Kaczor - Korekta do Oświadaczenia majątkowego radnej gminy za rok 2014 złożona dnia 12.11.2015r. 311
671 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 września 2014 roku 310
672 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Kryszczyńska Zofia za rok 2015. 310
673 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch chlewni na działce ewidencyjnej o nr 371 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik. 308
674 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Lipniku 308
675 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku Pani Jadwigi Garnuszek złożone na dzień odwołania ze stanowiska tj. 26.06.2015 roku . 307
676 Wieloletia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015 - 2025 307
677 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamienirzenia: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na działce nr ew. 210 w miejscowości Kurów gm. Lipnik. Z dnia 29.01.2014 r. nr RG-I.6733.7.2013.2014 dla Gminy Lipnik, 27-540 Lipnik 20. 306
678 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 sierpnia 2015 roku o publicznym losowaniu składów Obwodowych Komisji do spraw referendum ogólnokrajowego . 306
679 Wzór zgłoszenia kandydata do obwodowej komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym 303
680 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 302
681 Oświadczenie Magdaleny Zimoloąg Skarbnika Gminy o nie prowadzeniu działalności gospodarczej złożone Wójtowi na dzień 30.09.2015r . 302
682 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 302
683 INFORMACJA O UZYSKANIU DOTACJI NA ZADANIE: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK 298
684 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 października 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Malżyn 297
685 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 5 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Lipniku. 294
686 Zarządzenie Nr 26 / 2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 20 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 294
687 Oświadczenie M.Utnik-Oleksiak o nie prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy na dzień powołania na stanowisko Dyrektora ZS w Lipniku 1.09.2015 r. 294
688 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 3 grudnia 2015 roku . 294
689 Zarządzenie Nr 35 /2015 Wójta Gminy z dnia 24 kwietnia 2015r w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku . 292
690 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków szt. 2 i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 292
691 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11.01.2016 o wydaniu w dniu 08.01.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 291
692 Kalendarz Wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 roku . 290
693 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 sierpnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Malżyn 289
694 Decyzja Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.06.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268 289
695 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 listopada 2014 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn.: „Prowadzeniu działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów 288
696 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.10.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch chlewni na działkach ewidencyjnych o nr 245, 271/1, 271/2, 272/1 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik. 288
697 Korekta Jadwigi Garnuszek do oświadczenia majątkowego za rok 2014. 287
698 Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 16. 05. 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku oświatowego - Zespołu Szkół w Lipniku wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i zewnętrznych (wod. - kan., c.o., pomp ciepła, instalacji solarnych fotowoltaicznych, rekuperacji i instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacji 286
699 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Międzygórz 284
700 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za III kwartał 2015 r. 283
701 Obwiesczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.10.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch chlewni na działkach ewidencyjnych o nr 245, 271/1, 271/2, 272/1 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik. 282
702 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za II kwartał 2015 r. 282
703 Decyzja Wójta Gminy Lipnik o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km 282
704 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 roku. 280
705 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 grudnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Włostów 279
706 Oświadczenie majątkowe Pana Smolińskiego Rafała Huberta Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożone na dzień odwołania ze stanowiska 31 grudnia 2015 roku. 279
707 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 278
708 Korekta do pierszego oświadczenia majątkowego Piotra Barana ,złożonego w związku z rozpoczęciem kadencji Rady Gminy w 2014 r. 275
709 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za I kwartał 2015 r. 271
710 Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 271
711 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i kalendarz wyborczy . 270
712 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.01.2016 w sprawie wydania postanowienia nr RG-IV. 6220.5.2015/2016 270
713 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. 269
714 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2015 roku . 269
715 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 2 873 967,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 72 400,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 801 567,00 zł. 268
716 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o otwartym konkursie ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 267
717 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.05.2016 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268 267
718 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pt.: Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 266
719 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla dróg powiatowych 265
720 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu: Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2016. 264
721 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 listopada 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 263
722 Listopad 2013 263
723 Październik 2013 262
724 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku 262
725 Luty 2012 259
726 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 258
727 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 258
728 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 luty 2016 roku. 258
729 Zarządzenie Nr 77_2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 września 2014 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych , wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 257
730 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 27 stycznia 2016 roku na godz. 11.00. 257
731 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Ublinek 257
732 Zaproszenie na sesję Rady Gminy na dzień 28 października 2015 roku na godz. 11.00. 256
733 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 256
734 Wrzesień 2013 256
735 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 10.06.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Leszczkowie 255
736 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 08.02.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie. 254
737 Lipiec 2013 254
738 Zarządzenie Nr 30.2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 253
739 Luty 2013 253
740 Grudzień 2014 253
741 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 252
742 Oświadczenie majątkowe za rok 2015 Wójta Gminy Lipnik P. Józefa Buliry składane P. Wojewodzie Swiętokrzyskiemu. 251
743 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2016 roku. 251
744 POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków szt. 2 i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w miejscowości Włostów, gmina Lipnik”. 250
745 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27.08.2015 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków szt. 2 i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 250
746 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Krakowiak Krzysztof za rok 2015. 250
747 Maj 2013 249
748 Kwiecień 2013 249
749 Czerwiec 2013 248
750 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Kurów 247
751 Sierpień 2013 247
752 Czerwiec 2012 246
753 Kwiecień 2014 245
754 Grudzień 2012 245
755 Zarządzenie Nr 93 / 2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 5 października 2015 roku. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. 244
756 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 21.10.2015 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowie chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w miejscowości Kaczyce 60, 27-545 Włostów, Gmina Lipnik, na działkach o numerach ewidencyjnych 245, 271/1 244
757 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Kaczor Edyta za rok 2015. 243
758 Marzec 2012 242
759 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 242
760 Zawiadomienie dla pełnomocników komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku . Gminna Komisja Wyborcza w Lipniku informuje ,że w dniu 23 października 2014 roku , o godz. 12.00 , w Urzędzie Gminy w Lipniku na Sali konferencyjnej nr 35 odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych . 241
761 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.01.2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 241
762 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.01.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km 241
763 Maj 2014 241
764 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Janusza Kaptura składane za rok 2015. 240
765 Marzec 2013 239
766 Wrzesień 2014 238
767 Lipiec 2012 238
768 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.05.2016 238
769 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont drogi gminnej nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450mb od km 1+818 do km 3+268 238
770 Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zadania Przebudowa dróg na terenie Gminy Lipnik 237
771 Uchwała Nr 138/2015 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Lipnik na 2016 rok 236
772 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Sierpniak Helena za rok 2015. 236
773 Oświadczenie majątkowe Pani Koneckiej Kazimiery Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożone Wójtowi Gminy na dzień powołania na stanowisko. 235
774 UWAGA Zmiana z dnia 21.04.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 234
775 Wrzesień 2012 233
776 Październik 2012 233
777 Listopad 2014 233
778 Oświadczenie majątkowe Zimoląg Magdaleny Skarbnika Gminy Lipnik za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 233
779 Wykaz dziennych opiekunów 233
780 Marzec 2014 232
781 Sierpień 2012 232
782 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430 232
783 Zarządzenie Nr 70 / 2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie wskazania pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Lipnik do Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 82 zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku. 231
784 Kwiecień 2012 230
785 Maj 2012 230
786 Listopad 2012 229
787 Luty 2014 228
788 Sierpień 2014 228
789 Październik 2014 228
790 Uchwała Nr 137/2015 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2016-2029 227
791 Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy z Lipnik Pani Koneckiej Kazimiery za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 227
792 Oświadczenie majątkowe Edyty Klocek za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 227
793 POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km. 224
794 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik- Przewodniczącego Rady Gminy P. Mazur Stanisław za rok 2015 składane P. Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 221
795 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK 221
796 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.03.2017 r. w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 221
797 Zapytanie ofertowe nr 3/2017 z dnia 10.04.2017 dotyczące Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gołębiów i Kurów 221
798 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560”. 220
799 Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Lipnik Zdyb Wojciech za rok 2015 złożone P. Wójtowi Gminy Lipnik. 220
800 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 11.04.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Słoptowie 219
801 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Stanisław Nowak za rok 2015. 219
802 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Strawczyński Marian za rok 2015. 218
803 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie Sebastiana Szymańskiego za rok 2015 składanego Wójtowi Gminy Lipnik. 218
804 Styczeń 2014 217
805 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Gaweł Sabina za rok 2015. 217
806 Lipiec 2014 216
807 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Różycka Monika za rok 2015. 215
808 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Leśko Marianna za rok 2015. 213
809 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół we Włostowie Małgorzaty Krakowiak za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 213
810 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 listopada 2016 roku . 213
811 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2015 złożone P. Wójtowi Gminy Lipnik. 212
812 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku Małgorzaty Utnik - Oleksiak za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 211
813 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Lipniku 211
814 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 lipca 2016 roku. 208
815 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430”. 207
816 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Piotr Baran za rok 2015. 207
817 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Andrzej Modras za rok 2015. 206
818 Uchwała nr 20/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie opinii o praidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 205
819 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za IV kwartał 2015 r. 204
820 Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji przebudowa obiektów mostowych o nr ew. (JNI) 30000627 w km 0+706 i o nr ew. (JNI) 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T relacji Męczennice-Słabuszewice– Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów, Męczennice i Malice Kościelne w km 0+700-4+955km odc. dł. 4.255km gm. Lipnik 202
821 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków kłęsk żywiołowych. 202
822 Podstawowa kwota dotacji na 2017 rok 202
823 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Wiesław Pietraszewski za rok 2015 . 201
824 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31.05.2016 w sprawie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie 201
825 Obwieszczenie Wójta Gminy w Lipniku z dnia 23 września 2015 roku w sprawie podania do wiadomości publicznej wyborców informację o numerach i granicach obwodów glosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 199
826 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku P. Stańko Danuty za rok 2015 złożone P. Wójtowi Gminy Lipnik. 197
827 Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku Grzegorza Paradowskiego za rok 2015 złożonego Wójtowi Gminy Lipnik. 195
828 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 04.05.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Malżynie 194
829 Oświadczenie P.Koneckiej Kazimiery o nie prowadzeniu działalności gospodarczej. 192
830 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 01.08.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Zachoiniu 191
831 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku na podstawie art. 37. ust. 1 pkt. 2lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 190
832 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 sierpnia 2016 roku. 184
833 Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zadania Remont drogi gminnej nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450mb od km 1+818 do km 3+268 184
834 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 listopad 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 184
835 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03.06.2016 o wydaniu w dniu 03.06.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430. 183
836 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30.12.2015r. 182
837 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r. 182
838 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pt: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Usarzowie na działce 435 na odcinku 590 mb od km 0+000 do km O + 590 181
839 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Lipniku 181
840 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.10.2016 r. o przystąpieniu do opracowania projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 180
841 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.05.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowościach Słabuszewice i Żurawniki 179
842 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268”. 178
843 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 20.05.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Męczennicach 178
844 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 17.06.2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch chlewni na działce ewidencyjnej o nr 371 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik 176
845 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 11.04.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Sternalicach 175
846 Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej Nr ewidencyjnymi 297/1 o pow. 0,39 ha położonej w Swojkowie 171
847 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 10.06.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Studziankach 171
848 Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszklnego w Lipniku 171
849 Uchwała nr 29/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 168
850 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2017 roku. 168
851 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za I kwartał 2016 r. 165
852 Informacja o nieruchomościach do wydzierżawienia 165
853 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 maja 2016 roku . 158
854 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 158
855 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu w dniu 16.06.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268 157
856 Zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 13.03.2017 na wykonanie dokumentacji dla zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Lipnik. 153
857 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 października 2014 r. Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVI /199 /2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012 roku w sprawie podziału gminy Lipnik na stałe obwody glosowania i Zarządzenia Nr 94 /2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 16 października 2014 roku w sprawie wyznaczenia siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego podaję do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów ,burmistrzów, i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 152
858 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku 151
859 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 7 lipca 2016 roku. 149
860 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku 149
861 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 31 sierpnia 2016 roku. 148
862 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2016 roku. 148
863 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 20 września 2016 roku. 146
864 Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 144
865 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 grudnia 2016r. 144
866 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30.08.2016 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560 142
867 Wyjaśnienie P. Mazur Stanisław do oświadczenia majątkowego 2015r. 141
868 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 15.09.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Żurawnikach 138
869 Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 138
870 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 31.10.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Adamowie 135
871 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości 135
872 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za II kwartał 2016 r. 134
873 Wyjaśnienie P.J.Buliry do oświadczenia majątkowego 2015r. 131
874 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o wykonanie zadania pt Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego 128
875 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.11.2016 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 122
876 Zapytanie ofertowe z dnia 05.04.2017 r. na wykonanie zadania pn.: Zabudowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Lipnik. 120
877 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 20 wrzesnia 2016 roku na godz. 10.00. 119
878 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2015 radnego gminy Krakowiak Krzysztof 117
879 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku 112
880 Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2017 112
881 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy w Lipniku z dnia 9 lipca 2015 r Na podstawie art. 6 ust. 5 w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 318) oraz uchwały Nr XXVI /199 /2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Lipnik na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, podaje się do wiadomości publicznej informacje, o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do referendum, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 111
882 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2015 radnej gminy Marianny Leśko. 111
883 Informacja o nieruchomościach gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 111
884 Informacja o wyniku przetargu ograniczonego 111
885 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za pierwsze półrocze 2016 roku 109
886 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Gołębiów 107
887 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15.03.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania ecyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 107
888 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2015 złożona przez Klocek Edytę . 105
889 Informacja w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 101
890 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23.02.2017 r. o przystąpieniu do aktualizacji projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 100
891 Zaproszenie na sesje Rady Gminy w Lipniku na dzień 7 listopada 2016 roku na godz. 10.00 99
892 Uchwala Nr 63/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2016 roku 96
893 Decyzja Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 marca 2017 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów. 95
894 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2016 95
895 Zapytanie ofertowe Nr 4/2017 dotyczące: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2017 93
896 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 14 grudnia 2016 roku na godz. 10.30. 92
897 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.03.2017 r. w sprawie wydania postanowienia. 91
898 Otwarty konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 87
899 Uchwała Nr XXV/195/ 2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na rok 2017. 87
900 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 stycznia 2017 roku na godz. 9.00. 86
901 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za III kwartał 2016 r. 85
902 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 grudnia 2016 roku na godz. 10.00 85
903 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 81
904 Informacja w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 78
905 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 78
906 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2017 - 2029 74
907 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 kwietnia 2017 r. 74
908 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 72
909 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.04.2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 69
910 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Międzygórz 64
911 Wieloletia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017-2029 63
912 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2017 roku. 63
913 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 marca 2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu: Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik. 59
914 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 marca 2017 r. o wydaniu w dniu 30.03.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów. 59
915 Uchwala Nr 20/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 57
916 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 24 marca 2017 roku na godz. 11.00. 57
917 Uchwala Nr 21/2017 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2017 rok 55
918 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 03.04.2017 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie we Włosowie 49
919 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. zamówień publicznych i planowania przestrzennego 49
920 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej za 2016 rok 45
921 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik P. Moniki Różyckiej za rok 2016. 39
922 Zaproszenie nr 5/2017 do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę do szkoły pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Lipnik 39
923 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 37
924 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Heleny Sierpniak za rok 2016. 32
925 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 maja 2017 roku. 32
926 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 31
927 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Pani Moniki Kaczor za rok 2016. 31
928 Zaproszenie nr 6/2017 do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę i montaż elementów wyposażenia pracowni tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Lipnik 30
929 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik P. Anny Sidor za rok 2016 . 26
930 Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy P. Zimoląg Magdaleny za rok 2016. 26
931 Uchwala Nr 35/2017 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 25
932 Oświadczenie majątkowe P. Józefa Buliry Wójta Gminy Lipnik za rok 2016 składane P. Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 25
933 Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy P.Wojciecha Zdyb za rok 2016. 25
934 Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta P. Edyty Klocek za rok 2016. 25
935 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół we Wlostowie P.Małgorzaty Krakowiak za rok 2016. 25
936 Oświadczenie majątkowe P. Danuty Polit na dzień powołania na stanowisko pełniącej obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku. 25
937 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za I kwartał 2017 r. 24
938 Oświadczenie majątkowe Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2016. 24
939 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 24 maja 2017 roku na godz. 10.00. 23
940 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Marianny Leśko za rok 2016. 23
941 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2016 P. Stanisława Mazura - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku. składane P.Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 22
942 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.06.2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 22
943 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2016 P. Wiesława Pietraszewskiego. 21
944 Oświadczenie majątkowe P. Koneckiej Kazimiery Zastępcy Wójta Gminy Lipnik za rok 2016. 21
945 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Sabiny Gaweł za rok 2016. 21
946 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku 20
947 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku 20
948 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku P. Stańko Danuty za rok 2016. 20
949 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Andrzeja Modrasa za rok 2016. 19
950 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie P. Sebastiana Szymańskiego za rok 2016. 19
951 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Janusza Kaptura za rok 2016. 18
952 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Stanisława Nowaka za rok 2016. 18
953 Oświadczenie majątkowe P. Kazimiery Koneckiej Zastępcy Wójta Gminy Lipnik na dzień odwołania ze stanowiska w związku z przejściem na emeryturę. 18
954 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Piotra Barana za rok 2016. 17
955 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku P. Małgorzaty Utnik Oleksiak za rok 2016. 17
956 Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej P. Grzegorza Paradowskiego za rok 2016. 17
957 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Mariana Strawczyńskiego za rok 2016. 16
958 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P.Krzysztofa Krakowiaka za rok 2016. 16
959 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Zofii Kryszczyńskiej za rok 2016. 15
960 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2016 15
961 Oświadczenie majątkowe P. Małgorzaty Utnik Oleksiak na dzień odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku. 15
962 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie pn.: Realizacja Gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lipnik - umowa dotacji Nr 69/17 z dnia 09.05.2017 r. 15
963 Uchwały Rady Gminy 14
964 Bilanse Gminy Lipnik za 2016 rok 10
965 Dostęp do informacji publicznej 1
966 Uchwały Rady Gminy 1
967 Archiwum 1
968 Uchwały Rady Gminy w Lipniku rok 2012 1
969 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik II kwartał 2017 r. 1

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.