Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Rejestr zmian

IDTytuł artykułu:Oglądalność:
1 Dane podstawowe 148791
2 Oświadczenia majątkowe 11306
3 Dane teleadresowe 10762
4 Zespół Szkół w Lipniku im . prof . Józefa Mikułowskiego - Pomorskiego 10051
5 Rada Gminy w Lipniku 9362
6 Postanowienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami 8377
7 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Lipniku 8265
8 Decyzja o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energetycznym w miejscowości Gołębiów i Kur 8038
9 Wybory i referenda 7921
10 Zarządzenia Wójta 7861
11 Podatki 7407
12 Zespół Szkół we Włostowie 7068
13 Redaktor Biuletynu Informacji Publicznej 6995
14 Finanse Gminy Lipnik 6585
15 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnik 6346
16 Szkoły w Gminie Lipnik 6180
17 Sekretarz Gminy 6117
18 Skarbnik Gminy 6019
19 Wójt Gminy Lipnik 6017
20 Informacja publiczna 5812
21 Instytucje kultury 5616
22 Stanowiska Kierownicze w Urzędzie Gminy w Lipniku 5575
23 Informacje o środowisku i jego ochronie 5437
24 Oświadczenia majątkowe Radnych 5230
25 Instrukcja obsługi 5196
26 Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Gminy w Lipniku 4898
27 Karty Informacyjne 4897
28 Oświadczenia majątkowe Kierowników 4786
29 Uchwały Prawa Miejscowego 4780
30 Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lipnik 4778
31 Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta 4583
32 Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej 4481
33 Polityka prywatności 4131
34 Karty informacyjne 2012 4092
35 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Radca prawny ½ etatu w Urzędzie Gminy w Lipniku 3909
36 Karty informacyjne 2014 3864
37 Postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 3845
38 Karty informacyjne 2013 3785
39 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej składającej się z 10 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną. 3757
40 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz” 3469
41 Ośrodek Pomocy Społecznej 3334
42 Karty informacyjne 2016 3302
43 Skład Osobowy Rady Gminy - kadencja 2010 - 2014 3258
44 Karty informacyjne 2015 3185
45 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku Radca Prawny 1/2 etatu 3142
46 Uwaga Wyjaśnienie z dnia 05.12.2013 !!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego. 3049
47 Włostów 2977
48 Wykaz dziennych opiekunów 2676
49 Ogłoszenie o zamowieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Remont drogi gminnej nr 001438 T Lipnik - Gołębiów Szlachecki na odcinku 920 mb od km 0+ 000 do km 0 + 200 oraz od km 1+200 do km 1+920 Remont drogi gm 2598
50 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Włostów gmina Lipnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2550
51 Uwaga wyjaśnienie z dnia 21.07.2014 r. !!! Ogłoszenie z dnia 08.07.2014 r. o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipniku 2493
52 Usarzów 2476
53 UWAGA WYJAŚNIENIA z dnia 01.03.2013 !!! Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 2461
54 Gołębiów 2436
55 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we Włostowie 2436
56 Malżyn 2434
57 Uwaga Wyjaśnienia do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym pn. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ REMONT DROGI GMINNEJ NR 337039 T KURÓW - STERNALICE 2433
58 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch chlewni na działce ewidencyjnej o nr 371 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik. 2415
59 Słabuszewice 2402
60 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego - Uzupełnienie z dnia 11.10.2016 r. 2399
61 Uwaga wyjaśnienie z dnia 15.07.2014 r. !!!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie oraz termomodernizacja budynku przedszkola we Włostowie 2381
62 Leszczków 2380
63 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2379
64 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie 2375
65 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów 2366
66 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2365
67 Kurów 2360
68 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. dowodów osobistych w Urzędzie Gminy w Lipniku 2360
69 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Kurów gmina Lipnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2355
70 Lipnik 2349
71 Studzianki 2343
72 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik 2336
73 Malice Kościelne 2329
74 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont ośrodka zdrowia we Włostowie 2329
75 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Rozbudowy istniejącego budynku administracyjno-biurowego o klatkę schodową oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu w części piętra z przeznaczeniem na punkt przedszkolny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną we 2322
76 Męczennice 2312
77 Adamów 2308
78 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Remont ośrodka zdrowia we Włostowie 2299
79 Komisja Rewizyjna - 2010 - 2014 2296
80 Komisja Rolnictwa i Handlu - 2010 -2014 2289
81 Uwaga wyjaśnienie!!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 2288
82 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. dowodów osobistych w Urzędzie Gminy w Lipniku 2281
83 Komisja ds Gospodarki i Finansów - 2010-2014 2278
84 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie polegający na remoncie posadzek etap II , instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont stolarki drzwiowej 2273
85 Słoptów 2268
86 Kaczyce 2267
87 Wyjaśnienia z dnia 15.03.2013 - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 2266
88 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycujne pn: Remont Dróg Gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych: Remont drogi gminnej nr 001438 T Lipnik - Gołębiów Szlachecki na odcinku 920 mb od km 0+ 000 do km 0 + 200 ora 2262
89 Uwaga wyjaśnienie z dnia 13.02.2015 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu 2260
90 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia pod nazwą: Budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo-odbiorczej WA-0216 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania na dz. 213/3 w miejscowości Włostów 2259
91 Ublinek 2240
92 UWAGA !!! Wyjaśnienia i zmiana terminu składania ofert z dnia 20.06.2014!!!Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipniku 2238
93 Komisja Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 2010 - 2014 2234
94 Uwaga Wyjaśnienia z dnia 19.04.2013 !! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów 2221
95 Łownica 2220
96 Maj 2011 2205
97 Sternalice 2199
98 Żurawniki 2198
99 Uwaga!!! Unieważnienie przetargu - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 2177
100 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik 2174
101 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia 2162
102 Styczeń 2010 2159
103 Uchwały zmieniające budżet Gminy Lipnik na 2012 rok 2149
104 Sprostowanie II do ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej 2127
105 Międzygórz 2118
106 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie. 2107
107 Swojków 2102
108 Uwaga Wyjaśnienie !!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie 2102
109 Uwaga!!! Zmiana ogłoszenia o zamówieniu publicznym i wyjaśnienia do zamówienia pn. Zakup energii elektrycznej 2099
110 Wybory sołeckie 2019 2084
111 Zawiadomienie Wójta Gminy Lipnik dla mieszkańców sołectwa Włostów 2075
112 UWAGA!!! Wyjaśnienie z dnia 20.06.2014r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Malicach Kościelnych 2066
113 Ochrona danych osobowych 2061
114 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 czerwca 2012 roku 2057
115 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Lipniku 2057
116 Grudzień 2011 2051
117 Uwaga Wyjaśnienia !!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Lipnik. 2051
118 Marzec 2011 2046
119 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr. 297/1 o pow. 0,39 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Swojków 2046
120 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie 2038
121 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Lipniku 2026
122 Decyzja Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.06.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268 2026
123 Styczeń 2011 2014
124 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 maja 2012 roku 2007
125 Kwiecień 2011 2006
126 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 roku 2002
127 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 lutego 2012 roku 1994
128 Czerwiec 2011 1992
129 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 1988
130 Zachoinie 1982
131 Luty 2010 1980
132 Uwaga wyjaśnienia z dnia 01.08.2014r. Ogłoszenie z dnia 23.07.2014 r. o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie 1980
133 Uwaga Wyjaśnienie z dnia 24.10.2013 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr, 14/14 o łącznej pow. 0,0843 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik przeznaczonej do sprzedaży 1976
134 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2011 rok. 1966
135 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012 roku 1959
136 Listopad 2011 1958
137 Uwaga wyjaśnienia z dnia 21.05.2014 r. !! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 09.05.2014 pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 1956
138 Sierpień 2011 1950
139 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 1947
140 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 13 czerwca 2012 roku 1943
141 Luty 2011 1939
142 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 1935
143 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1933
144 Wrzesień 2011 1923
145 Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Komunikaty multimedialne PKW 1912
146 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1911
147 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Lipniku 1909
148 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz 1906
149 UCHWAŁA NR XVI / 126 / 2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2012 rok 1893
150 Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy w Lipnik z dnia 12 marca 2014r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej . 1891
151 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Lipniku 1887
152 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 660 w Międzygórzu 1875
153 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie 1875
154 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2012 - 2019 1863
155 UWAGA WYJAŚNIENIE z dnia 02 .04.2014 -Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 1861
156 Lipiec 2011 1859
157 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie polegający na remoncie posadzek etap II, instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont stolarki drzwiowej. 1858
158 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 1840
159 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1838
160 Grocholice 1834
161 Ogłoszenie z dnia 2013-08-14 o zamówieniu publicznym pn. : Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 1830
162 Prawo lokalne 1826
163 Uwaga wyjaśnienia z dnia 24.03.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 1812
164 Październik 2011 1805
165 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1798
166 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 1798
167 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Rozbudowy istniejącego budynku administracyjno-biurowego o klatkę schodową oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu w części piętra z przeznaczeniem na punkt przedszkolny wraz z niezbędną infras 1796
168 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo handlowego z przeznaczeniem na świetlice wiejską w m. Malice Kościelne 1795
169 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy w Lipniku 1779
170 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2015 1771
171 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2012 1769
172 Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1760
173 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów 1746
174 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach swierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560 1733
175 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice 1731
176 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik 1729
177 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów. 1729
178 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r. 1726
179 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie polegający na remoncie posadzek etap II , instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont stolarki drzwiowej 1724
180 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice. 1711
181 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Malice Kościelne 1707
182 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2015 roku. 1701
183 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów 1696
184 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Lipniku 1696
185 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. nieograniczonego pn.: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2019 roku 1693
186 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice 1683
187 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. :Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz 1674
188 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu publicznym pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego 1670
189 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Remont drogi gminnej nr 001438 T Lipnik - Gołębiów Szlachecki na odcinku 920 mb od km 0+ 000 do km 0 + 200 oraz od km 1+200 do km 1+920 Remont 1669
190 Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 1668
191 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz 1664
192 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 23 sierpnia 2012 r. 1662
193 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont drogi gminnej nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450mb od km 1+818 do km 3+268 1662
194 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych 1661
195 Informacja o unieważnieniu postępowania dot. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 1658
196 Grzegorz Przysucha 1640
197 Powtórne zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na Zakup energii elektrycznej 1640
198 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 1632
199 UWAGA WYJAŚNIENIE Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1631
200 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 660 w Międzygórzu 1628
201 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 1623
202 Jolanta Sierant 1622
203 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Remont drogi gminnej nr 337017 T relacji Leszczków - Pęcławice w celu stworzenia spójnego układu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi nr 0733 T Balbinów - Nikisiałka Duż 1614
204 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie. 1613
205 Uwaga wyjaśnienia z dnia 17.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych 1612
206 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.05.2016 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268 1609
207 Informacja z dnia 2013-08-22 o unieważnieniu postępowania dot. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 1604
208 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadnie pn. Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz 1603
209 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów 1601
210 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Leszczków 1592
211 Uwaga ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.12.2020 r !!! zmiana terminu składania ofert!! Wyjaśnienia z dnia 18.12.2020 r. wyjaśnienia z dnia 15.12.2020 r. zmiana ogłoszenia z dnia 04.12.2020 modyfikacja SIWZ z dnia 01.12.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipnik 1590
212 Syndyk masy upadłości PBOil CHMIELEWSKI B. Chmielewski i B. Chmielewska Sp. J. ogłasza przetarg na sprzedaż kompleksu nieruchomości po byłej Cukrowni we Włostowie 1587
213 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 1586
214 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1583
215 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: pn. Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie. 1582
216 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 1580
217 Zawiadomienie o wyborze oferty (wyniku licytacji elektrronicznej) w postępowaniu na Zakup energii elektrycznej 1578
218 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 1577
219 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz 1575
220 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energetycznym w 1574
221 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie 1573
222 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipnik w 2016 roku 1551
223 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 04 czerwca 2013 roku 1547
224 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 660 w Międzygórzu 1547
225 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr. 907 o łącznej pow.0,49 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów przeznaczonej do sprzedaży 1542
226 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1534
227 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430 1532
228 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ REMONT DROGI GMINNEJ NR 337039 T KURÓW - STERNALICE 1528
229 UWAGA Wyjaśnienia z dnia 24.09.2020 !! Zmiana ogłoszenia z dnia 18.09.2020 !! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 1515
230 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych. 1512
231 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 1511
232 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1507
233 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w miejscowości Lipnik. 1504
234 Oświadczenia majątkowe kierowników Urzędu Gminy w Lipniku 1501
235 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 15.03.2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Słabuszewicach. 1499
236 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Lipniku 1497
237 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipniku z dnia 29 maja 2012 roku 1492
238 Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Prowadzenie działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów 1478
239 Beata Zając 1467
240 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie. 1457
241 Skład Osobowy Rady Gminy - kadencja 2014 - 2018 1456
242 Deklaracja dostępności 1455
243 UWAGA!!! Przetarg unieważniony w dniu 17.07.2014 r. Wójt Gminy w Lipniku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 14/7 o pow. 0,0838 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 1454
244 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr, nr, 25/1, 25/2 o pow. 3,89 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 1448
245 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 1446
246 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1446
247 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr,nr 25/1 i 25/2 o łącznej pow.3,8900 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów przeznaczonej do sprzedaży. 1444
248 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: Realizacja Gminnego Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lipnik 1440
249 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07 stycznia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 1439
250 POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 1438
251 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Lipnik 1434
252 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 listopada 2012 roku 1433
253 Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej 1428
254 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ REMONT DROGI GMINNEJ NR 337039 T KURÓW - STERNALICE 1425
255 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup Energii Elektrycznej 1424
256 Uwaga wyjaśnienie z dnia 20.05.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej nr 337039 T Kurów – Sternalice od km 0+000 do km 1+000 na odcinku 1 km 1420
257 Ogłoszenie i udzieleniu zamówienia na zadanie Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 1401
258 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1384
259 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej składającej się z 2 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną w miejscowości Kaczyce i Sw 1383
260 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 1373
261 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ruin zamku w miejscowości Międzygórz 1368
262 Uwaga wyjaśnienie z dnia 29.06.2015r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 2 873 967,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 72 400,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 801 567,00 zł. 1362
263 Stanisław Mazur 1359
264 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 stycznia 2013 roku 1358
265 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01.10.2012 r. w sprawie sprostowania decyzji Wójta Gminy Lipnik nr RG-IV.6220.3.2011/2012 z dnia 04.09.2012 r 1357
266 Uwaga Zmiana SIWZ !! Wyjaśnienia z dnia 13.10.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 1345
267 Zastępca Wójta 1338
268 Uchwała Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 marca 2012 roku 1337
269 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 roku 1336
270 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2016 1335
271 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012 roku 1334
272 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 stycznia 2016 roku. 1334
273 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane - Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów 1333
274 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2014 roku . 1333
275 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Gaweł Sabina za rok 2015. 1330
276 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 marca 2013 roku 1329
277 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2016 1313
278 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2015 1309
279 Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego 1307
280 Uwaga wyjasnienia z dnia 19.05.2020 Zapytanie ofertowe na Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu Zdalna Szkoła, realizowane ze środków europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 1304
281 Ogłoszenie o unieważnieniu I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr ew.14/7 o pow.0,0838 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik 1303
282 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 1301
283 Monika Kaczor 1298
284 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 marca 2012 roku 1297
285 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 grudnia 2012 roku 1292
286 Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie oraz termomodernizacja budynku przedszkola we Włostowie. 1290
287 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwca 2013 roku 1288
288 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 10/1 o pow. 0,2266 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Usarzów 1288
289 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Lipnik 1285
290 Przebudowa dróg powodziowych - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Międzygórz na odc. 945 mb. 1284
291 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Przesył energii elektrycznej 1283
292 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 września 2012 roku 1281
293 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 października 2013 roku. 1280
294 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.03.2017 r. w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 1278
295 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie, ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.07.2014 r 1275
296 Uwaga wyjaśnienie z dnia 06.10.2016 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450mb od km 1+818 do km 3+268 1275
297 Obwieszczenie z dnia 19 września 2012 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnik w granicach administracyjnych Gminy Lipnik. 1273
298 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipniku. 1271
299 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Lipnik 1270
300 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115 1268
301 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 marca 2013 roku 1267
302 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Leszczków. 1262
303 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.10.2012 r. o wydaniu w dniu 09.10. 2012 r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1261
304 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 1259
305 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów 1253
306 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 14.03.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Malicach Kościelnych 1253
307 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 kwietnia 2012 roku 1250
308 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2015 r.o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 1250
309 Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Grządziela wyznaczonego do pełnienia obowiązków Wójta Gminy Lipnik, złożone Pani Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 1249
310 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 maja 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 1249
311 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkól w Lipniku. 1240
312 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1232
313 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 1231
314 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Lipniku 1229
315 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, energetyczną i teletechniczną zlokalizowanego na działkach nr 453,454 i 1227
316 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 wrzesnia 2013 roku. 1227
317 Uwaga Wyjaśnienia z dnia 11.01.2021, zmiana ogłoszenia i wyjasnienia z dnia 04.01.2021, wyjaśnienia z dnia 30.12.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią prostą 4 torową przy Szkole Podstawowej we Włostowie 1225
318 Maria Sudy-Krzysiek 1222
319 Uwaga wyjaśnienia z dnia 30.10.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Droga relacji Kurów-Krzyże 1221
320 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 listopada 2013 roku. 1217
321 Uwaga sprostowanie z dnia 21.10.2014 r. Zapytanie ofertowe na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 1216
322 Decyzja o umorzeniu postępowania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipnik zlokalizowana na działkach o nr ewidencyjnym 1215
323 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1215
324 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów 1214
325 Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: Zakup przezroczystych urn wyborczych dla Urzędu Gminy w Lipniku 1213
326 Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizację zadania: Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie obejmujące zakup sprzętu ICT dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 1211
327 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku. 1209
328 Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku 1204
329 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Lipniku 1202
330 Zapytanie ofertowe na realizację zadania: „Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie” obejmujące zakup zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 1201
331 Ogłoszenie o udzieleniu zamównia na zadanie: Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu 1198
332 Unieważnienie zapytania ofertowego na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 1197
333 Krzysztof Krakowiak 1196
334 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 stycznia 2014 roku. 1196
335 Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej - nr działki nr 10/4 - stanowiącej własność Gminy Lipnik położonej w obrębie geodezyjnym Usarzów 1196
336 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ruin zamku w miejscowości Międzygórz. 1193
337 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014 1189
338 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Malicach Kościelnych 1186
339 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2011 roku. 1184
340 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 1183
341 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 lipca 2013 roku . 1182
342 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu z dnia 14 lutego 2014 r. 1182
343 Zapytanie ofertowe w postępowaniu pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 1182
344 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o wykonanie zadania pt. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy LIPNIK 1181
345 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2013 roku. 1180
346 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipniku z dnia 31 grudnia 2010 roku 1178
347 Krzysztof Zając 1178
348 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 czerwca 2013 r. 1178
349 Uwaga wyjaśnienie z dnia 01.09.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1178
350 Elżbieta Dziekańska 1177
351 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 1290/4 o pow. 0,0752 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 1177
352 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 października 2015 roku. 1175
353 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. udowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 1174
354 Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszklnego w Lipniku 1174
355 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 maja 2014 roku . 1173
356 Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 3 zadania: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 1171
357 Uwaga wyjaśnienia z dnia 23.11.2016 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami) Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro 1170
358 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 1169
359 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Malice Kościelne działka nr 69 na odcinku 295 mb od km 0+000 do km 0+295 1169
360 Uwaga wyjaśnienie z dnia 01.09.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 1166
361 Anna Kęsy 1164
362 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energ 1163
363 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 grudnia 2013 roku. 1163
364 Teresa Dzienniak 1160
365 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn: Budowie węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115 1158
366 Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa chlewni do prowadzenia tuczu trzody chlewnej w Gospodarstwie Rolnym Zdzisław Podsiadły w miejscowości Kaczyce 1158
367 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 września 2012 r. 1157
368 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1155
369 Leszek Mroczkowski 1154
370 Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr, 25/1 i 25/2 o łącznej pow. 3,8900 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 1154
371 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. 1152
372 Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 1152
373 Informacja o dokonaniu ponownego wyboru oferty na pomoce dydaktyczne 1151
374 OBWIESZCZENIE z dnia 18 grudnia 2013r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 1147
375 Uwaga wyjaśnienie z dnia 23.09.2014. Zapytanie ofertowe na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie,obejmujące zakup mebli i wyposażenia wypoczynkowego dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 1145
376 Decyzja Wójta Gminy Lipnik o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km 1145
377 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1141
378 UWAGA Zmiana z dnia 21.04.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 1136
379 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont ośrodka zdrowia we Włostowie 1135
380 Komisja Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 2014 - 2018 1135
381 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014 1132
382 VITRA TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. K. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa, w której 100% udziałowcem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłasza kolejny (drugi) publiczny, zwykły, nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości na terenie województwa świętokrzyskiego 1132
383 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 1129
384 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Lipnik za rok 2017. 1128
385 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie 1127
386 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 czerwca 2015 roku . 1127
387 Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2012 1125
388 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych. 1125
389 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 09 sierpnia 2013 roku . 1123
390 Gromski Krzysztof 1120
391 DECYZJA o umorzeniu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowie chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w miejscowości Kaczyce 60, 27-545 Włostów, Gmina Lipnik, na działkach o numerach ewidencyjnych 245, 271/1 1120
392 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1118
393 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt:: Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych. 1118
394 Uwaga wyjaśnienie z dnia 06.11.2017 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym dot. Remontu dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Drogi relacji Usarzów-Kozia Górka i Włostów-Swojków 1114
395 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2015 roku . 1112
396 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna Szkoła+” 1112
397 Zawiadomienie o wyborze najkorzysniejszej oferty na zadanie Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1111
398 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Kryszczyńska Zofia za rok 2015. 1111
399 Grzegorz Sierpniak 1108
400 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 1107
401 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 1106
402 Zawiadmienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2016 1106
403 Uwaga wyjaśnienia z dnia 16.03.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Odwiert studni zastępczej S-4b ujmującej wody podziemne z utworów dewońskich w obrębie ujęcia w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 1106
404 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z sesji odbytej w dniu 29 .10.2014 roku. 1105
405 Decyzja Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 marca 2017 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów. 1103
406 Unieważnione dnia 28.07.2014 r. Zapytanie ofertowe na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 1102
407 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2012 roku, oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy za I półrocze 2012 roku. 1101
408 Korekta sprawozdania rocznego Rb-NDS za 2012 rok 1101
409 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 1100
410 Komisja Rewizyjna - 2014 - 2018 1100
411 Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2013 - 2020 1099
412 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. pn. Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu 1099
413 Marzec 2010 1098
414 Obwieszczenie GKW w Lipniku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Lipnik w wyborach do rad gmin rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów,burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 1097
415 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno wypoczynkowej w miejscowości Lipnik 1096
416 Przetarg unieważniony dnia 14.02.2014 r. - Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 1289/3 o pow. 0,0598 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 1095
417 Zapytanie ofertowe z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące zadania: Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 1095
418 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 7 marca 2013 r. 1094
419 Obwieszczenie GKW w Lipniku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Lipnik w wyborach do rad gmin rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów,burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 1094
420 Komisja Rolnictwa i Handlu 2014 - 2018 1094
421 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 06 lutego 2015 r. 1092
422 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 15 kwietnia 2015 roku. 1092
423 Kwiecień 2014 1092
424 Obwieszczenie o o wydaniu w dniu 04.09.2012 r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, energetyczną i teletechniczną zlokalizowaneg 1091
425 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2019 roku 1091
426 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 1090
427 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 listopada 2012 r. 1085
428 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 grudnia 2012 r. 1085
429 Podstawowa kwota dotacji na 2017 rok 1085
430 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2013r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 1082
431 Komisja ds Gospodarki i Finansów - 2014 - 2018 1081
432 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28.07.2015 r. 1081
433 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r. 1079
434 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 marca 2014 roku. 1078
435 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie oraz termomodernizacja budynku przedszkola we Włostowie. 1077
436 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.01.2014 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 1075
437 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2014r. 1072
438 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej Nr ewidencyjnymi 14/14 o pow. 0,0843 ha położoną w Lipniku KW Nr 29782 1071
439 Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 1071
440 Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2012 roku 1070
441 Uchwała nr XXIX/226/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2013 rok 1068
442 Wykaz udzielonej pomocy publicznej za 2013 rok 1068
443 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku zdnia 12 sierpnia 2014 r. 1067
444 Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Przebudowa pomieszczeń w budynku OSP w Łownicy oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe 1067
445 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 1065
446 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w LIpniku na dzień 23 lipca 2013 r. 1064
447 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 kwietnia 2015 roku. 1063
448 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 04.09. 2012 r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: “Budowie farmy wiatrowej składającej się z 2 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną 1062
449 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 15 kwietnia 2020 r. o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych 1062
450 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2015 r. 1061
451 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. nieograniczonego pn.: Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 1061
452 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont drogi gminnej nr 337017 T relacji Leszczków - Pęcławice w celu stworzenia spójnego układu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi nr 0733 T Balbinów - Nikisiałka Duża i nr 0731 T Włostów Gozdawa R 1060
453 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 1060
454 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1059
455 Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy P.Wojciecha Zdyb za rok 2016. 1058
456 Uchwały z Sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 5.12.2014r. 1057
457 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.01.2013 w sprawie wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 1056
458 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2013r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 1055
459 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 17 września 2013 r. 1054
460 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik z dnia 5 sierpnia 2013 r.w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 1052
461 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 marca 2013 r. 1050
462 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 19 grudnia 2013 r. 1050
463 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2012 rok. 1049
464 informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 09 czerwca 2014 roku 1048
465 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 07.07.2014 roku. 1048
466 Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Lipnik jest organem prowadzącym 1048
467 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Swojków, Usarzów, Sternalice, Kurów, Męczennice, Lipnik 1048
468 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 1046
469 Uchwały z Sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 9. 12. 2014r. 1044
470 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. księgowości podatkowej 1044
471 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 23 października 2012 r. 1042
472 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 9 sierpnia 2013 r. 1042
473 Bilanse gminy Lipnik za 2012 rok 1042
474 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 luty 2016 roku. 1041
475 Uwaga wyjaśnienie z dnia 04.11.2019 r. Gmina Lipnik zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę elementów wyposażenia placówki tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Utworzenia Klubu Senior+ w miejscowości Kurów - zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 1041
476 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu „Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2015” 1040
477 Bilanse gminy Lipnik za 2011 rok 1038
478 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 17 listopada 2014 r. 1038
479 Obwieszczenie z dnia 25 września 2012 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn: Budowa węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115 1034
480 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 19 grudnia2012 r. 1034
481 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 1030
482 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 1028
483 Oświadczenie majątkowe Pana Artura Lisa Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożonego na dzień powołania na stanowisko 1.08.2017r. 1027
484 Uchwała Nr XLII / 360 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipnik na rok 2014. 1026
485 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: postępowania o wykonanie zadania pt. Zakup przezroczystych urn wyborczych dla Urzędu Gminy w Lipniku 1025
486 Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Lipnik za 2018 rok 1025
487 Wieloletia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 - 2023 1024
488 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01.10. 2012 o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu w decyzji Wójta Gminy Lipnik Nr RG-IV.6220.3.2012 1023
489 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 1023
490 Wykaz udzielonej pomocy publicznej za 2014 rok 1023
491 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 r. 1022
492 Ogłoszenie o udostępnieniu do wglądu w Urzędzie Gminy w Lipniku spisu wyborców 1021
493 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 11 września 2014 roku. 1021
494 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Lipniku 1021
495 Bilanse gminy Lipnik za 2010 rok 1020
496 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku 1020
497 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. zamówień publicznych i planowania przestrzennego 1020
498 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 sierpnia 2014 roku. 1019
499 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr,907 o łącznej pow.0,49 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik 1017
500 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Przebudowa dróg powodziowych – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Międzygórz na odc. 945 mb 1017
501 Informacja Wójta Gminy w Lipniku 1015
502 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Sidor Anny za rok 2015. 1015
503 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 1014
504 INFORMACJA O UZYSKANIU DOTACJI NA ZADANIE: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK 1014
505 Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizację zadania: Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 1014
506 Uchwały z sesji inauguracyjnej Rady Gminy w Lipniku w kadencji 2014 -2018 , odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku. 1014
507 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Przebudowa dróg powodziowych - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Międzygórz na odc. 945 mb 1014
508 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28.07.2015 r. 1013
509 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 1013
510 ZARZĄDZENIE Nr 116/2013 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2014. 1012
511 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 czerwca 2013 r. 1011
512 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 stycznia 2013 r. 1010
513 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 02.08.2013 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie zna 1010
514 Uchwały Rady Gminy w Lipniku podjęte na sesji w dniu 14 września 2015 roku . 1007
515 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 stycznia 2014 r. 1006
516 Wykaz kart informacyjnych 1004
517 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie Budowa na terenie Gminy Lipnik elektrowni wiatrowych o mocy 31,5 MW wraz z punktami zasilania (PZ1,PZ2,PZ3) sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4 kV 1004
518 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia. 1003
519 Uwaga wyjaśnienia z dnia 24.05.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 4 587 159 zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów 1003
520 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebodowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1001
521 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na 27 maja 2014 roku na godz. 10.00. w siedzibe Urzędu Gminy w Lipniku. 999
522 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 listopada 2016 roku . 999
523 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30.05.2014 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Kaczyce-Grocholice i Swojków gmina Lipnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 998
524 Sierpień 2013 998
525 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 13 sierpnia 2015 roku. 997
526 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty 997
527 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie wywieszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 996
528 Zaproszenie na sesje Rady Gminy w Lipniku na dzień 21 stycznia 2015 roku na godz. 11.00 . 996
529 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.03.2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Ublinek 995
530 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa chlewni do prowadzenia tuczu trzody chlewnej w Go 994
531 Uchwała Rady Gminy z sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2014 roku. 992
532 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.11.2017 r. o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Droga gminna relacji Kurów-Krzyże 992
533 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 991
534 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 kwietnia 2015 r. 991
535 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 lipca 2015 roku . 991
536 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 października 2013r. 989
537 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 r. 988
538 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. oświaty 987
539 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 lutego 2015 r. 986
540 Przetargi 984
541 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Kurów 984
542 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 16 listopda 2017 roku. 984
543 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 kwietnia 2014 r. 983
544 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Lipnik. 983
545 Informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za IV kwartał 2013 r. 981
546 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2017 roku. 981
547 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 listopada 2013r. 979
548 Sprawozdania finansowe za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 979
549 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Heleny Sierpniak za rok 2016. 979
550 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Zofii Kryszczyńskiej za rok 2016. 979
551 Sprawozdania finansowe za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 978
552 Zarządzenie Nr 40_2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie uzupełnienia skałdu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Lipniku . 978
553 Uzupełnienie składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipniku 977
554 Sprawozdanie roczne Rb-NDS za 2012 roku 976
555 Postanowienie o wszczęciu postępowania Budowa na terenie Gminy Lipnik elektrowni wiatrowych o mocy 31,5 MW wraz z punktami zasilania (PZ1,PZ2,PZ3) sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4 kV oraz dróg i placów dojazdowych 976
556 Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń do komisji wyborczych . 976
557 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Prowadzeniu działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów 976
558 Zapytanie ofertowe nr 3/2017 z dnia 10.04.2017 dotyczące Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gołębiów i Kurów 976
559 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2014 975
560 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie zmiany zakresu inwestycji dla decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 974
561 Oświadczenie majątkowe Zimoląg Magdaleny Skarbnika Gminy Lipnik za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 974
562 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2016 roku. 974
563 Czerwiec 2013 973
564 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 06 listopada 2014 r. 972
565 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 7 lipca 2014 roku . 971
566 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.03.2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Międzygórz 971
567 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 10.06.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Leszczkowie 971
568 Informacja w sprawie aktualnej sytuacji formalno-prawnej w Gminie Lipnik 970
569 Informacja Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 969
570 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipniku z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 968
571 UCHWAŁA NR V / 27 / 2015 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2015 rok 968
572 Zaproszenie na Sesje Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 marca 2014 roku. 966
573 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 13 sierpnia 2015 roku . 966
574 Uwaga wyjasnienie z dnia 05.06.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 966
575 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 02.08.2013 o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 965
576 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2016 P. Wiesława Pietraszewskiego. 964
577 Uwaga Wyjaśnienia z dnia 24.10.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Lipnik i jej Jednostek Organizacyjnych 964
578 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 sierpnia 2013 roku dot. przedsięwzięcia polegającego na: „ Prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów” na działce o nr ewid. 142/3 w miejscowości Lipnik. 963
579 Komunikat 963
580 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.07.2015 r. o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól w Lipniku. 961
581 Uchwała Nr6 _2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 23 października 2014 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 959
582 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014 959
583 Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 27.06.2019 r. Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 959
584 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 31 marca 2015 roku . 957
585 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 956
586 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 955
587 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pt.: Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 955
588 Uwaga zmiana terminu składania ofert !!! Wyjaśnienie z dnia 04.06.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Lipnik 955
589 Informacja Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu o nr ewidencyjnym 1289/3 położonej w miejscowości Włostów, stanowiących własność Gminy Lipnik. 954
590 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 952
591 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Janusza Kaptura składane za rok 2015. 950
592 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 949
593 Lista osób zakwalifikowanych do II etapu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Męczennice 946
594 ZARZĄDZENIE Nr 44 / 2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 maja 2014. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Słoptowie . 945
595 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 9 lipca 2015 roku na godz. 11.00. 945
596 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 3 marca 2014 roku 944
597 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Prowadzenie działalności w ramach magazynowania oraz segre 942
598 Druk - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 7 września 2014 r. 942
599 Uwaga wyjaśnienia z dnia 22.11.2019 r. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu dot. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Lipnik 939
600 Zarządzenie Nr 36_2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. 938
601 ZARZĄDZENIE Nr 43 / 2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Słoptowie . 937
602 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku od Opatowa do Niska 937
603 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 sierpnia 2013 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów” na działce nr ewidencyjny 142/3 w miejscowości Lipnik 935
604 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaialnosci pożytku publicznego i o wolontariacie, 935
605 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy w Lipniku z dnia 7 kwietnia 2015 r. 935
606 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 15 kwietnia 2015 roku . 935
607 Obwieszczenie PKW z dnia 30 czerwca 2014 roku o postanowieniu Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP 934
608 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Marianny Leśko za rok 2016. 934
609 Zaproszenie na uroczystą i ostatnią w VI kadencji sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 10 listopada 2014 roku . 932
610 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku 931
611 Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy P. Zimoląg Magdaleny za rok 2016. 931
612 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 11 września 2014 roku 930
613 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 929
614 Postanowienie Prezydenta RP z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 928
615 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Sabiny Gaweł za rok 2016. 927
616 Zaproszenie do składania ofert: Zabudowa nowych punktów świetlnych – Modernizacja oświetlenia na energooszczędne 924
617 Zawiadomienie o wyborze oferty (wyniku licytacji elektronicznej) w postępowaniu na „zakup energii elektrycznej” prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej. 923
618 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Sierpniak Helena za rok 2015. 923
619 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu pn.: Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od 1.02.2020 r. do 31.01.2024 r. 923
620 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Stanisława Nowaka za rok 2016. 922
621 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 grudnia 2013 r. 921
622 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2013 920
623 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki I deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartal 2014roku 920
624 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 kwietnia 2015 roku . 920
625 Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 920
626 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Różycka Monika za rok 2015. 919
627 Wniosek o udostępnienie spisu wyborców 918
628 Maj 2014 918
629 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. 'Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych' w miejscowości Swojków 918
630 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 października 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 917
631 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2016 roku. 917
632 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Piotra Barana za rok 2016. 917
633 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 marca 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 916
634 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 grudnia 2016r. 915
635 Informacja Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej o nr ewidencyjnym 167/21 i nr 167/13 położonej w miejscowości Włostów, stanowiących własność Gminy Lipnik. 912
636 Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 16. 05. 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku usługowego - Ośrodka Zdrowia wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i zewnętrznych (wod. - kan., c.o., pompy ciepła instalacji fotowoltaicznych i instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacji budynku 912
637 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik P. Anny Sidor za rok 2016 . 912
638 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 911
639 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 grudnia 2014 roku 910
640 Zarządzenie Wójta Gminy Nr 74.2015 z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji d.s referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 910
641 Zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 13.03.2017 na wykonanie dokumentacji dla zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Lipnik. 910
642 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 910
643 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: Realizacja gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lipnik 909
644 Uchwała Nr 100/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Lipnik na 2014 rok 908
645 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik z dnia 27.05.2015 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 908
646 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK 908
647 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum 907
648 Uwaga Wyjaśnienie z dnia 30.06.2020 - Ogłoszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipniku o zamówieniu publicznym: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4 x 4 dla jednostki OSP w Lipniku 907
649 Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2014. 906
650 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Usarzów Gmina Lipnik” 906
651 Zarządzenie Nr 39_2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie stwierdzenia wygasnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Lipniku . 902
652 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2016 P. Stanisława Mazura - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku. składane P.Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 902
653 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 19 sierpnia 2014r.r 901
654 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 17 czerwca 2015 roku . 900
655 Zarządzenie Nr 70 / 2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. 900
656 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o wykonanie zadania pt. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipnik 900
657 Obwieszczenie PKW z dnia 24 lutego 2014 roku o zarządzeniu przez Prezydenta RP wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych . Kalendarz wyborczy dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 roku . 899
658 Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Lipnik Zdyb Wojciech za rok 2015 złożone P. Wójtowi Gminy Lipnik. 897
659 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Janusza Kaptura za rok 2016. 897
660 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik” 897
661 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Ublinek 896
662 Lipiec 2013 896
663 Lipiec 2012 896
664 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 października 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Leszczków 895
665 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 października 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 894
666 Zarządzenie Nr 68_ 2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 sierpnia 2014 r w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych. 894
667 Uchwała Nr 7_2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 23 października 2014 roku w sprawie przyznania numerów dla list komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 894
668 Oświadczenie majątkowe za rok 2015 Wójta Gminy Lipnik P. Józefa Buliry składane P. Wojewodzie Swiętokrzyskiemu. 894
669 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 12 sierpnia 2014 roku. 893
670 Komunikat o publicznym losowaniu w dniu 5.10.2015 o godz. 10.00 w siedzibie Gminy w Lipniku składów osobowych dwóch Obwodowych Komisji Wyborczych tj. Nr. 3 w Malicach Kościelnych i Nr 4 w Słoptowie. 892
671 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Rozbudowa budynku administracyjnego w zakresie przebudowa wejścia głównego i budowa dźwigu osobowego 892
672 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 14 września 2015 r. 891
673 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P.Krzysztofa Krakowiaka za rok 2016. 891
674 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za I półrocze 2014 roku. 890
675 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 sierpnia 2015 roku o publicznym losowaniu składów Obwodowych Komisji do spraw referendum ogólnokrajowego . 890
676 Obwiesczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.10.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch chlewni na działkach ewidencyjnych o nr 245, 271/1, 271/2, 272/1 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik. 890
677 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Krakowiak Krzysztof za rok 2015. 890
678 Informacja o terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 889
679 Grudzień 2014 888
680 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 lipca 2016 roku. 887
681 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej nr 7/2017 z dnia 31.08.2017 r. 887
682 Czerwiec 2012 886
683 Listopad 2013 886
684 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik- Przewodniczącego Rady Gminy P. Mazur Stanisław za rok 2015 składane P. Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 885
685 Zaproszenie na Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 .12. 2014r. 883
686 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 883
687 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o wykonanie zadania pt Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego 883
688 Kwiecień 2013 882
689 Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zadania Remont drogi gminnej nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450mb od km 1+818 do km 3+268 882
690 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 5 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Lipniku. 881
691 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Kaczor Edyta za rok 2015. 881
692 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 881
693 Zarządzenie Nr 71 / 2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 82 zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku. 880
694 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 grudnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Włostów 880
695 Luty 2013 880
696 Grudzień 2012 880
697 Listopad 2014 880
698 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.11.2017 r. w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 880
699 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Andrzej Modras za rok 2015. 879
700 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Udzielenie kredytu dlugoterminowego w wysol 878
701 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 878
702 Oświadczenie majątkowe Pani Koneckiej Kazimiery Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożone Wójtowi Gminy na dzień powołania na stanowisko. 878
703 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku Małgorzaty Utnik - Oleksiak za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 877
704 Uchwała Nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 26 września 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 876
705 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za pierwsze półrocze 2015 roku. 875
706 Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy z Lipnik Pani Koneckiej Kazimiery za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 875
707 Listopad 2012 873
708 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Stanisław Nowak za rok 2015. 873
709 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 października 2014 roku. 872
710 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Kurów 872
711 Oświadczenie majątkowe Edyty Klocek za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 872
712 Zaproszenie na sesję inauguracyjną Rady Gminy w Lipniku w kadencji 2014-2018 zwołaną przez Komisarza Wyborczego Kielce II na dzień 1 grudnia 2014 roku na godz. 14.00. 871
713 Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców Pismo z dnia 15.04.2015 roku Znak ZPOW -603-193/15. 871
714 Zarządzenie Nr 33.2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie uzupełnienia składu komisji . 871
715 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11.01.2016 o wydaniu w dniu 08.01.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 871
716 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.05.2016 870
717 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2015 roku . 869
718 Uchwała Nr 102/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2014 rok 866
719 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 27 stycznia 2016 roku na godz. 11.00. 865
720 Informacja o wyniku przetargu ograniczonego 865
721 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 maja 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 864
722 Wieloletia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015 - 2025 864
723 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 sierpnia 2016 roku. 863
724 Sierpień 2012 862
725 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie P. Sebastiana Szymańskiego za rok 2016. 862
726 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. księgowości budżetowej i wynagrodzeń 862
727 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy w Lipniku z dnia 4 września 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości : informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku . 861
728 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 października 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Malżyn 861
729 UWAGA WYJAŚNIENIA z dnia 26.04.2018 r. Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: 'Zakup deflibrylatora i torby ratowniczej dla jednostek OSP z terenu gminy Lipnik' 861
730 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 kwietnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - kanalizacja 860
731 Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zadania Przebudowa dróg na terenie Gminy Lipnik 860
732 Konsultacje społeczne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „OPA4451B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ew. nr 642 obręb 0011 Międzygórz, gm. Lipnik. 860
733 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 kwietnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 859
734 Wrzesień 2013 859
735 Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o powierzchni 0,1806 ha położonej w Lipniku, stanowiącej własność Gminy Lipnik 858
736 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 856
737 Maj 2013 856
738 Zarządzenie Nr 35 /2015 Wójta Gminy z dnia 24 kwietnia 2015r w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku . 855
739 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Piotr Baran za rok 2015. 855
740 Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku Grzegorza Paradowskiego za rok 2015 złożonego Wójtowi Gminy Lipnik. 855
741 Zapytanie ofertowe z dnia 05.04.2017 r. na wykonanie zadania pn.: Zabudowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Lipnik. 855
742 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LIPNIK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2021 ROKU” 855
743 UWAGA Wyjaśnienia z dnia 23.05.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku - Przebudowa dachu i zmiana konstrukcji dachowej 854
744 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 sierpnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Malżyn 853
745 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie Sebastiana Szymańskiego za rok 2015 składanego Wójtowi Gminy Lipnik. 853
746 Skład Osobowy Rady Gminy - kadencja 2018 - 2023 852
747 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia 851
748 Maj 2012 848
749 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 września 2014 roku 847
750 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.10.2016 r. o przystąpieniu do opracowania projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 847
751 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pt: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Usarzowie na działce 435 na odcinku 590 mb od km 0+000 do km O + 590 847
752 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Międzygórz 846
753 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla dróg powiatowych 846
754 Marzec 2012 845
755 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 3 grudnia 2015 roku . 844
756 I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 4 września 2014 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych związanych z wyborami do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów ,burmistrzów, i prezydentów miast 843
757 Wrzesień 2012 843
758 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.05.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowościach Słabuszewice i Żurawniki 843
759 Październik 2012 842
760 Uchwała Nr XXV/195/ 2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na rok 2017. 842
761 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej za 2016 rok 842
762 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 841
763 INFORMACJA O UZYSKANIU DOTACJI NA ZADANIE: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK 839
764 Marzec 2014 839
765 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków kłęsk żywiołowych. 839
766 Luty 2012 836
767 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Wiesław Pietraszewski za rok 2015 . 836
768 Kalendarz Wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 roku . 835
769 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 9 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Lipniku. 834
770 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków szt. 2 i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 834
771 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku na podstawie art. 37. ust. 1 pkt. 2lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 834
772 Lipiec 2014 833
773 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Leśko Marianna za rok 2015. 833
774 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31.05.2016 w sprawie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie 833
775 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.10.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch chlewni na działkach ewidencyjnych o nr 245, 271/1, 271/2, 272/1 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik. 832
776 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.01.2016 w sprawie wydania postanowienia nr RG-IV. 6220.5.2015/2016 832
777 Oświadczenie majątkowe P.Danuty Polit Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lipniku złożone na dzień powołania na stanowisko. 832
778 Zawiadomienie o wyborze oferty - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 832
779 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2015 złożone P. Wójtowi Gminy Lipnik. 830
780 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 20.05.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Męczennicach 830
781 Informacja o nieruchomościach gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 829
782 Oświadczenie majątkowe Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2016. 829
783 Uchwała Nr 2/ 2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 26 września 2014 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 828
784 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 828
785 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 828
786 Przebudowa i remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Kaczyce, Kurów 828
787 Uwaga wyjasnienie z dnia 09.07.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 27.06.2019 r. pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 828
788 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 13 września 2019 r. o losowaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 828
789 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół we Włostowie Małgorzaty Krakowiak za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 826
790 Marzec 2013 825
791 Luty 2014 825
792 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 stycznia 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia pn .Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych (wod.-kan., co, pomp ciepła, instalacji solarnych i fotowoltanicznych, rekuperacji, instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół na działce nr ew. 353 w miejscowości Lipnik, gmina Lipnik 824
793 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 luty 2016 roku. 824
794 Oświadczenie P.Koneckiej Kazimiery o nie prowadzeniu działalności gospodarczej. 824
795 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15.03.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania ecyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 824
796 Sierpień 2014 821
797 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 'Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych' w miejscowości Swojków 821
798 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 2 873 967,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 72 400,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 801 567,00 zł. 820
799 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku 820
800 Październik 2013 819
801 Wzór zgłoszenia kandydata do obwodowej komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym 818
802 Uchwała Nr 14/2015 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 816
803 Statut Gminy Lipnik 816
804 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za III kwartał 2015 r. 815
805 Wrzesień 2014 814
806 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 17.06.2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch chlewni na działce ewidencyjnej o nr 371 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik 813
807 Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 810
808 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2017 roku. 810
809 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.01.2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 809
810 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r. 809
811 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o otwartym konkursie ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 808
812 Zaproszenie nr 5/2017 do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę do szkoły pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Lipnik 808
813 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 stycznia 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamienierza: Wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych (wod. – kan., co, pomp ciepła, instalacji solarnych i fotowoltanicznych, rekuperacji, instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacja budynku na działce nrew. 102/5 w miejscowości Malice Kościelne gmina Lipnik 807
814 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 7 lipca 2016 roku. 807
815 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 31 sierpnia 2016 roku. 807
816 Oświadczenie majątkowe P. Józefa Buliry Wójta Gminy Lipnik za rok 2016 składane P. Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 807
817 Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta P. Edyty Klocek za rok 2016. 807
818 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 października 2017 roku na godz. 9.30. 807
819 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za II kwartał 2015 r. 806
820 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku P. Stańko Danuty za rok 2015 złożone P. Wójtowi Gminy Lipnik. 805
821 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 listopada 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 803
822 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4 x 4 dla jednostki OSP w Lipniku” 803
823 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 08.02.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie. 802
824 Kwiecień 2012 802
825 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 14/18 o powierzchni 0,0838 ha położonej w Lipniku, stanowiącej własność Gminy Lipnik 802
826 Zarządzenie Nr 26 / 2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 20 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 800
827 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 sierpnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Słoptów 800
828 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 799
829 POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków szt. 2 i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w miejscowości Włostów, gmina Lipnik”. 798
830 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 roku. 796
831 Wyjaśnienie P.J.Buliry do oświadczenia majątkowego 2015r. 796
832 Oświadczenie majątkowe P. Danuty Polit na dzień powołania na stanowisko pełniącej obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku. 794
833 Październik 2014 793
834 Oświadczenie majątkowe P. Kazimiery Koneckiej Zastępcy Wójta Gminy Lipnik na dzień odwołania ze stanowiska w związku z przejściem na emeryturę. 793
835 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 792
836 Informacja o nieruchomościach do wydzierżawienia 791
837 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik P. Moniki Różyckiej za rok 2016. 789
838 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 786
839 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 03.04.2017 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie we Włosowie 783
840 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Adaptacja budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Usarzowie wraz z pierwszym wyposażeniem 783
841 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.01.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km 781
842 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. zamówień publicznych i drogownictwa 781
843 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27.08.2015 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków szt. 2 i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 780
844 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23.02.2017 r. o przystąpieniu do aktualizacji projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 780
845 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 780
846 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i kalendarz wyborczy . 779
847 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 04.05.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Malżynie 779
848 Korekta do oświadczeń majątkowych radnych gminy Lipnik za rok 2016. 778
849 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 listopada 2014 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn.: „Prowadzeniu działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów 777
850 Styczeń 2014 777
851 Zawiadomienie o wyborze oferty - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Remont drogi gminnej nr 337039 T Kurów – Sternalice od km 0+000 do km 1+000 na odcinku 1 km 777
852 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamienirzenia: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na działce nr ew. 210 w miejscowości Kurów gm. Lipnik. Z dnia 29.01.2014 r. nr RG-I.6733.7.2013.2014 dla Gminy Lipnik, 27-540 Lipnik 20. 775
853 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560”. 775
854 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o przystąpieniu do wprowadzenia projektu Aneksu nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik na lata 2016-2020 773
855 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 772
856 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za I kwartał 2015 r. 771
857 Uchwala Nr 13/2015 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2015 rok 770
858 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430”. 770
859 Uwaga zmiana ogłoszenia z dnia 08.12.2020, zmiana załącznika nr 2 z dnia 07.12.2020 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NAPOTRZEBY GMINY LIPNIK I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 770
860 Zaproszenie na sesję Rady Gminy na dzień 28 października 2015 roku na godz. 11.00. 767
861 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości 765
862 Otwarty konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 765
863 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 marca 2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu: Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik. 765
864 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2017 roku. 765
865 Zarządzenie nr 53/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 lipca 2017 r w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipniku Pani Danucie Polit 764
866 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Gołębiów 762
867 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.11.2016 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 760
868 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 stycznia 2018 roku. 760
869 Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 16. 05. 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku oświatowego - Zespołu Szkół w Lipniku wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i zewnętrznych (wod. - kan., c.o., pomp ciepła, instalacji solarnych fotowoltaicznych, rekuperacji i instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacji 758
870 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za IV kwartał 2015 r. 757
871 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2017 - 2029 757
872 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu: Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2016. 756
873 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03.06.2016 o wydaniu w dniu 03.06.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430. 756
874 Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 755
875 Zapytanie ofertowe Nr 4/2017 dotyczące: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2017 754
876 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Międzygórz 753
877 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 maja 2017 roku. 753
878 Oświadczenie majątkowe Pana Artura Lisa Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożone na dzień odwołania ze stanowiska z mocy prawa w związku z art. 28e ustawy o samorządzie gminnym. 750
879 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 listopad 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 749
880 Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2017 749
881 Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach - działki nr 81, 82/6 i 126/1 747
882 POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km. 746
883 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 kwietnia 2017 r. 746
884 Zarządzenie Nr 93 / 2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 5 października 2015 roku. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. 745
885 Wyjaśnienie P. Mazur Stanisław do oświadczenia majątkowego 2015r. 745
886 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn.: Rozbudowa budynku administracyjnego w zakresie przebudowa wejścia głównego i budowa dźwigu osobowego 745
887 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę elementów wyposażenia pracowni tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii w Gminie Lipnik 745
888 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół we Wlostowie P.Małgorzaty Krakowiak za rok 2016. 744
889 Zarządzenie Nr 77_2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 września 2014 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych , wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 743
890 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30.12.2015r. 742
891 Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji przebudowa obiektów mostowych o nr ew. (JNI) 30000627 w km 0+706 i o nr ew. (JNI) 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T relacji Męczennice-Słabuszewice– Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów, Męczennice i Malice Kościelne w km 0+700-4+955km odc. dł. 4.255km gm. Lipnik 742
892 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 15.09.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Żurawnikach 741
893 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2015 złożona przez Klocek Edytę . 741
894 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 01.08.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Zachoiniu 740
895 Zarządzenie Nr 30.2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 739
896 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 11.04.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Słoptowie 739
897 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2015 radnego gminy Krakowiak Krzysztof 739
898 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 20 września 2016 roku. 738
899 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 738
900 Oświadczenie majątkowe P. Małgorzaty Utnik Oleksiak na dzień odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku. 737
901 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Sternalice, Słabuszewice 737
902 PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY LIPNIK sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Lipniku. 737
903 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 735
904 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2015 radnej gminy Marianny Leśko. 734
905 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 września 2017 roku . 734
906 Uchwała nr 20/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie opinii o praidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 733
907 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.04.2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 733
908 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 732
909 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku P. Stańko Danuty za rok 2016. 730
910 Informacja w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 729
911 Wieloletia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017-2029 729
912 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 21.10.2015 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowie chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w miejscowości Kaczyce 60, 27-545 Włostów, Gmina Lipnik, na działkach o numerach ewidencyjnych 245, 271/1 728
913 Informacja w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 728
914 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Pani Moniki Kaczor za rok 2016. 726
915 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku 725
916 Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej Nr ewidencyjnymi 297/1 o pow. 0,39 ha położonej w Swojkowie 724
917 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku - Przebudowa dachu i zmiana konstrukcji dachowej 724
918 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 10.06.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Studziankach 723
919 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2018 roku 722
920 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Adaptacja budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Usarzowie wraz z pierwszym wyposażeniem 719
921 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 718
922 Oświadczenie Artura Lisa o nie prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy Lipnik. 717
923 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.03.2017 r. w sprawie wydania postanowienia. 716
924 Informacja o odrzuceniu oferty oraz unieważanieniu postępowania 716
925 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. 715
926 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za I kwartał 2016 r. 715
927 Zarządzenie Nr 70 / 2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie wskazania pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Lipnik do Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 82 zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku. 712
928 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 31.10.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Adamowie 712
929 Zawiadomienie o wyborze oferty - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 710
930 Uchwała Nr 138/2015 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Lipnik na 2016 rok 708
931 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 20 wrzesnia 2016 roku na godz. 10.00. 707
932 Obwieszczenie Wójta Gminy w Lipniku z dnia 23 września 2015 roku w sprawie podania do wiadomości publicznej wyborców informację o numerach i granicach obwodów glosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 705
933 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 24 marca 2017 roku na godz. 11.00. 705
934 Bilanse Gminy Lipnik za 2016 rok 705
935 Zawiadomienie o wyborze oferty - wyniku licytacji elektronicznej - dla zadania pn. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Lipnik i jej Jednostek Organizacyjnych 702
936 Protokół z wyborów do Rady Gminy w Lipniku sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Lipniku 702
937 Uchwała Nr 137/2015 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2016-2029 699
938 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.06.2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 699
939 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za II kwartał 2016 r. 698
940 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30.08.2016 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560 697
941 Zawiadomienie dla pełnomocników komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku . Gminna Komisja Wyborcza w Lipniku informuje ,że w dniu 23 października 2014 roku , o godz. 12.00 , w Urzędzie Gminy w Lipniku na Sali konferencyjnej nr 35 odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych . 696
942 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn.: Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Swojków, Usarzów, Sternalice, Kurów, Męczennice, Lipnik 696
943 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 695
944 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 11.04.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Sternalicach 694
945 Zawiadomienie o wyborze oferty - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 694
946 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 693
947 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej za 2017 rok 691
948 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ 690
949 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Andrzeja Modrasa za rok 2016. 689
950 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268”. 688
951 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku 688
952 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 grudnia 2017 roku. 687
953 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 maja 2016 roku . 686
954 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży. 686
955 Oświadczenie majątkowe P. Koneckiej Kazimiery Zastępcy Wójta Gminy Lipnik za rok 2016. 685
956 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku P. Małgorzaty Utnik Oleksiak za rok 2016. 685
957 Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej P. Grzegorza Paradowskiego za rok 2016. 685
958 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 marca 2019 roku. 685
959 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku 683
960 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 stycznia 2017 roku na godz. 9.00. 683
961 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 669,670 w miejscowości Międzygórz na odcinku 930 mb od km 0+000 do km 0 + 930 celem zabezpieczenia dna w wąwozu lessowego 683
962 Wójt Gminy Lipnik zaprasza do konsultacji projektu „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LIPNIK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2018 ROKU ”. 680
963 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 14 grudnia 2016 roku na godz. 10.30. 678
964 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach 678
965 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 stycznia 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 678
966 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 sierpnia 2107 roku. 677
967 Uchwała nr 29/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 675
968 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwiec 2019 rok 675
969 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 marca 2017 r. o wydaniu w dniu 30.03.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów. 674
970 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę do szkoły i montaż w salach lekcyjnych pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania w ramach Rządowego programu - Aktywna tablica - realizowanego w Szkole Podstawowej im. Romana Koseły we Włostowie 672
971 Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy Pani Polit Danuty Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku . 671
972 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 października 2017 r. 671
973 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych 669
974 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 668
975 Uchwala Nr 63/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2016 roku 667
976 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sternalice 666
977 Zaproszenie na sesje Rady Gminy w Lipniku na dzień 7 listopada 2016 roku na godz. 10.00 665
978 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 marca 2020 roku 665
979 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Drogi relacji Usarzów-Kozia Górka i Włostów-Swojków 664
980 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę do szkoły i montaż w salach lekcyjnych pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania w ramach Rządowego programu - Aktywna tablica - realizowanego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lipniku 664
981 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23.11.2020 tąpieniu do wprowadzenia projektu Aneksu nr 1 do Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023 664
982 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 grudnia 2016 roku na godz. 10.00 663
983 Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2020 roku przez Gminę Lipnik 662
984 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu w dniu 16.06.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268 661
985 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku 661
986 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 czerwca 2018 roku. 661
987 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i drogownictwa w Urzędzie Gminy w Lipniku 660
988 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za pierwsze półrocze 2016 roku 659
989 Korekta do oświadczeń majątkowych kadry kierowniczej Gminy za rok 2016 654
990 Uwaga modyfikacja SIWZ z dnia 19.10.2020 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Adaptacja budynku po byłej szkole w Usarzowie na świetlicę wiejską 654
991 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej o nr działki 424 w miejscowości Kurów 653
992 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 652
993 Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych 652
994 Zarządzenie nr 92/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2018 650
995 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2016 646
996 Uchwala Nr 20/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 644
997 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 marca 2018 roku. 642
998 Oświadczenie majątkowe Pani Teresy Luśtan p.o Kierownika biblioteki Gminnej w Lipniku złożone na dzień powołania na stanowisko 642
999 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej i wynagrodzeń 642
1000 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20.12.2021 r. o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 641
1001 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 sierpnia 2017 roku na godz. 11.00 639
1002 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków kłęsk żywiołowych 639
1003 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 634
1004 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za III kwartał 2016 r. 633
1005 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Międzygórz, Łownica 633
1006 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 632
1007 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 26 kwietnia 2019 r. o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do wymienionych komisji wyborczych 631
1008 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 21 luty 2019 roku. 630
1009 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa budynku administracyjnego w zakresie przebudowa wejścia głównego i budowa dźwigu osobowego 629
1010 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę elementów wyposażenia pracowni tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Lipnik 629
1011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym dot. Cyklinowanie sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipniku 628
1012 oświadczenie majątkowe Pana Wójta Gminy Lipnik za 2018 rok 627
1013 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 24 maja 2017 roku na godz. 10.00. 625
1014 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 06 października 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. 625
1015 Oświadczenie majątkowe pani Edyty Klocek pracownika OPS 624
1016 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku 623
1017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa skrzyżowania dróg krajowych Nr 9 i 77 w Lipniku wraz z przebudową DK Nr 9 od km 96+800 do km 97+412,6, oraz DK Nr 77 od km 0+000 do km 0+300, przebudową oświetlenia ulicznego, systemu odwodnienia oraz infrastruktury niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi” 623
1018 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 619
1019 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Lipnik 617
1020 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Droga relacji Kurów-Krzyże 616
1021 Zaproszenie nr 6/2017 do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę i montaż elementów wyposażenia pracowni tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Lipnik 613
1022 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 612
1023 Ogloszenie o wyborze Partnera do realizacji projektu dot. naboru partnera spoza sektora finansów publicznych 610
1024 Sołtysi w Gminie Lipnik w kadencji 2018-2023 609
1025 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 607
1026 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. 607
1027 Uwaga Wyjaśnienie do przetargu z dnia 24.05.2019 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 607
1028 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie - Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiolowych - ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.10.2017 r. pod nr 605547- N - 2017. Droga Kurów - Krzyże 604
1029 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 604
1030 Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Słabuszewicach 602
1031 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 04 września 2018 roku. 601
1032 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 września 2017 roku na godz. 10.30. 600
1033 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie pn.: Realizacja Gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lipnik - umowa dotacji Nr 69/17 z dnia 09.05.2017 r. 598
1034 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy zadania: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 598
1035 Oświadczenie majątkowe Pana Wojciecha Zdybia Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożone Wójtowi Gminy na dzień powołania na stanowisko 597
1036 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. obronnych, obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego 597
1037 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dniaa 28 marca 2019r 596
1038 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 596
1039 Uchwala Nr 21/2017 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2017 rok 594
1040 Oświadczenie majątkowe pełniącego obowiązki Wójta Gminy Lipnik Pana Andrzeja Grządziela za rok 2017 złożone Pani Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 594
1041 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Lipnik zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 594
1042 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu w miejscowości Lipnik 591
1043 Ogłoszenie z dnia 11.06.2019 r. o zamówieniu publicznym pn. Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 591
1044 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 stycznia 2018 roku. 590
1045 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego 589
1046 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania: Przebudowa i remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Kaczyce, Kurów 589
1047 Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych przewidzianych do realizacji w 2019 roku przez Gminę Lipnik 588
1048 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 kwietnia 2018 roku. 587
1049 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 587
1050 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 listopada 2019 roku 586
1051 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipniku Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku 584
1052 Uchwala Nr 35/2017 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 583
1053 Informacja o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 583
1054 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 lipca 2018 roku. 583
1055 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2018 roku. 583
1056 Informacja dot. wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 582
1057 Zaproszenie na sesję Rady Gminyw Lipniku na dzień 16 listopada 2017 roku. 580
1058 Aktualizacje planu postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2020 roku przez Gminę Lipnik 580
1059 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku za rok 2017 złożone Pani Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 579
1060 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 578
1061 Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Pani Zimoląg Magdaleny za rok 2017. 577
1062 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Stępień Marii za rok 2017. 576
1063 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 06 grudnia 2018 roku. 575
1064 Uwaga wyjaśnienia z dnia 16.10.2019 r. - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lipnik i jej jednostek organizacyjnych 575
1065 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 669,670 w miejscowości Międzygórz na odcinku 930 mb od km 0+000 do km 0 + 930 celem zabezpieczenia dna w wąwozu lessowego 573
1066 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za I kwartał 2017 r. 571
1067 Uwaga Wyjaśnienie z dnia 13.12.2018 r. Ogłoszenie o zamówienie publicznym pn. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2019 roku 570
1068 Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach - działki nr 82/3 i 126/2 567
1069 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 października 2014 r. Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVI /199 /2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012 roku w sprawie podziału gminy Lipnik na stałe obwody glosowania i Zarządzenia Nr 94 /2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 16 października 2014 roku w sprawie wyznaczenia siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego podaję do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów ,burmistrzów, i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 566
1070 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku 564
1071 Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta Pani Edyty Klocek za rok 2017. 564
1072 Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach - działki nr 81, 82/6 i 126/1 563
1073 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za III kwartał 2017 roku 562
1074 Informacja o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Włostów 562
1075 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2019 roku 562
1076 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 lutego 2019 r 561
1077 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 4 587 159 zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. 559
1078 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w miejscowościach Usarzów, Malice Kościelne i Lipnik 558
1079 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 14 grudnia 2017 roku. 557
1080 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lipniku Pani Danuty Polit za rok 2017. 557
1081 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 06.07.2018 o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023 556
1082 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Rozbudowa stacji do odmanganiania na ujęciu wody we Włostowie 556
1083 Zapytanie ofertowe pn. Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna Szkoła+” 554
1084 Informacja dla kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023. 553
1085 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące zadania pn.: Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Swojków, Usarzów, Sternalice, Kurów, Męczennice, Lipnik 552
1086 Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Pana Zdyb Wojciech za rok 2017. 552
1087 uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 kwiecień 2019 rok 551
1088 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie Pana Sebastiana Szymańskiego za rok 2017. 550
1089 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku 550
1090 Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach - działki nr 82/3 i 126/2 548
1091 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik II kwartał 2017 r. 546
1092 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącze postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Odwiert studni zastępczej S-4b ujmujqcej wody podziemne z utworów dewońskich w obrębie ujęcia w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 546
1093 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 września 2018 roku informujące wyborców o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.: 546
1094 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 25.09.2018 r. w sprawie wywieszenia wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 546
1095 Bilanse Gminy Lipnik za 2017 rok 544
1096 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zabudowa nowych punktów świetlnych w miejscowościach: Kurów, Malice Kościelne, Słabuszewice, Swojków, Włostów 543
1097 Oświadczenie majątkowe Kierownika Biblioteki Gminnej Pani Danuty Stańko w związku z przejściem na emeryturę 542
1098 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie Termomodernizacja budynku OSP w Kurowie 542
1099 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 541
1100 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku 541
1101 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 października 2019 roku 541
1102 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 227/16 i 227/17 w miejscowości Włostów 541
1103 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.04.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika i kanału technologicznego w ciągu drogi krajowej Nr 9 od km 97+412,6 do km 97+600 na terenie miejscowości Lipnik i Kurów, w gminie Lipnik. 540
1104 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Włostów 540
1105 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 539
1106 Zarządzenie nr 93/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2018-2029 538
1107 Informacje z sesji otwarcia ofert Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 4 587 159 zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. 538
1108 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Lipnik 538
1109 Oświadczenie majątkowe Pani Danuty Stańko - Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku za rok 2017. 537
1110 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 listopada 2018 roku. 536
1111 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku 536
1112 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 6 marca 2018 roku. 535
1113 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 535
1114 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Odwiert studni zastępczej S-4b ujmującej wody podziemne z utworów dewońskich w obrębie ujęcia w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 534
1115 Konsultacje realizacji zadania publicznego - Małe granty 2018 534
1116 Komisja Gospodarki i Finansów - 2018 - 2023 534
1117 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 listopada 2018 roku. 533
1118 Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 533
1119 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku 532
1120 Podstawowa kwota dotacji na 2018 rok 532
1121 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 532
1122 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 532
1123 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 października 2018 roku. 531
1124 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 grudnia 2017 roku. 530
1125 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 lipca 2019 roku 530
1126 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Romana Koseły we Włostowie Pani Krakowiak Małgorzaty za rok 2017. 529
1127 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn: Przebudowa dachu wraz z termomodernizacją budynku remizy OSP w Kurowie 529
1128 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku 528
1129 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn.: Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Lipnik 528
1130 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 24.07.2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Lipnik na lata 2018-2023 528
1131 Komisja Rolnictwa i Handlu - 2018 - 2023 528
1132 Pierwsze oświadczenia majątkowe-Radnych Gminy Lipnik składane Przewodniczącemu RG w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania Radnych w kadencji 2018-2023 528
1133 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa i remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Kaczyce, Kurów 527
1134 Zawiadomienie o wyborze oferty dotycące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 526
1135 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zabudowa nowych punktów świetlnych w miejscowościach: Kurów, Malice Kościelne, Słabuszewice, Swojków, Włostów 526
1136 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26.07.2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023 525
1137 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 listopada 2018 roku. 525
1138 Klauzula informacyjna dotycząca transmisji Sesji Rady Gminy 524
1139 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Zabudowa nowych punktów świetlnych w miejscowościach: Kurów, Malice Kościelne, Słabuszewice, Swojków, Włostów 524
1140 Komisja Rewizyjna - 2018 - 2023 523
1141 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29.06.2018 o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Lipnik na lata 2018-2023 522
1142 Informacja Wójta Gminy Lipnikz dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast 520
1143 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 520
1144 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania: Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 520
1145 Uchwala Nr 2/2018 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwaly Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018 _ 2029 519
1146 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 12 czerwca 2018 roku. 519
1147 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Sternalice, Słabuszewice 519
1148 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 517
1149 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 18 września 2018 r. o wyznaczeniu dodatkowego terminu na zgłoszenie list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 13 517
1150 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 stycznia 2020 roku 517
1151 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kurów 517
1152 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.03.2018 o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 'Program Rewitalizacji dla Gminy Lipnik na lata 2018-2023' 516
1153 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku 515
1154 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 czerwca 2019 r. 515
1155 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 26 marca 2018 roku na godz. 11,30. 514
1156 OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 513
1157 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 513
1158 POSTANOWIENIENR 117/2019Komisarza Wyborczego w Kielcach IVz dnia 6 maja 2019 r.w sprawie powołania obwodowychkomisjiwyborczychw wyborach do Parlamentu Europejskiegozarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 513
1159 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 20 września 2019 roku 513
1160 Aktualizacja planu postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2019 roku przez Gminę Lipnik 512
1161 Raport o stanie Gminy Lipnik za 2018 rok. 511
1162 Ogłoszenie o unieważanieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 511
1163 Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Pana Grzegorza Paradowskiego za rok 2017. 510
1164 Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” 509
1165 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie: „Budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo – odbiorczej WA – 0216 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania” 507
1166 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 lipca 2018 roku. 506
1167 Uchwała Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 sierpnia 2019 roku 506
1168 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Włostów 505
1169 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 28.10.2019 r. w sprawie wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia i sprzedaży w miejscowościach Lipnik i Włostów 505
1170 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: 504
1171 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie Termomodernizacja budynku OSP w Leszczkowie 504
1172 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik I kwartał 2018 r. 503
1173 Informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości położonej w miejscowości Słabuszewice o nieuregulowanym stanie prawnym 503
1174 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w Lipniku 502
1175 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce 502
1176 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 kwietnia 2018 roku. 500
1177 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie: Zabudowy nowych punktów świetlnych w miejscowościach Lipnik, Żurawniki, Włostów i Międzygórz 500
1178 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Modernizacja pomieszczeń poddasza w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie 500
1179 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią prostą 4 torową przy Szkole Podstawowej we Włostowie 500
1180 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku 498
1181 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.08.2019 r. wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej położonych na terenie Gminy Lipnik 497
1182 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Adaptacja budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Usarzowie wraz z pierwszym wyposażeniem 496
1183 Ogłoszenie o unieważanieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 496
1184 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Uchwała w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 495
1185 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - 2018-2023 495
1186 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego w m. Międzygórz, Łownica 495
1187 Uchwala Nr 1/2018 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Lipnik na 2018 rok 494
1188 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Międzygórz, Łownica 494
1189 Korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 9.11.2017 r. Pana A.Lisa 493
1190 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 listopada 2018 roku. 492
1191 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 styczeń 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 492
1192 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 491
1193 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Zastępca Wójta - Sekretarz Gminy P. Zdyb Wojciech. 491
1194 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Adaptacja budynku po byłej szkole w Usarzowie na świetlicę wiejską 491
1195 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 września 2018 roku. 489
1196 Komisja Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 2018 - 2023 489
1197 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania: Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Międzygórz, Łownica 489
1198 Pierwsze oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Lipnik Andrzeja Grządziela składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania w kadencji 2018-2023 przesłane do Wojewody Świętokrzyskiego 489
1199 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 czerwca 2019 roku. 489
1200 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 12 października 2018 roku. 488
1201 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce 488
1202 Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Słabuszewicach 486
1203 Oświadczenia Majątkowe Radnych składane na koniec kadencji 2014-2018 485
1204 Informacja z sesji otwarcia ofert Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont drogi gminnej nr 337039 T Kurów – Sternalice od km 0+000 do km 1+000 na odcinku 1 km 485
1205 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa świętokrzyskiego 484
1206 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy w Lipniku z dnia 9 lipca 2015 r Na podstawie art. 6 ust. 5 w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 318) oraz uchwały Nr XXVI /199 /2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Lipnik na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, podaje się do wiadomości publicznej informacje, o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do referendum, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 483
1207 Lista osób zakwalifikowanych do II etapu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 10/4 położona w miejscowości Usarzów 483
1208 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2017 rok 482
1209 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 kwietnia 2019r w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji „ o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika - w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku 481
1210 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 26.06.2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej we Włostowie 480
1211 Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV 480
1212 Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zadania Przebudowa drogi gminnej nr 337013T Żurawniki – Gozdawa na odcinku 420 mb od km 0+275 do km 0+695 479
1213 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Zakup pojazdu elektrycznego oraz urządzenia do ładowania pojazdu elektrycznego 479
1214 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 6 grudnia 2018 roku. 478
1215 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej o nr działki 424 w miejscowości Kurów 478
1216 Badanie gleby 478
1217 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi gminnej nr 337013T Żurawniki – Gozdawa na odcinku 420 mb od km 0+275 do km 0+695 478
1218 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Skarbnika Gminy P. Zimoląg Magdalena. 478
1219 Uwaga wyjasnienie nr 1 z dnia 30.06.2022 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę sieci strategicznych dróg na terenie Gminy Lipnik 477
1220 Roczna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2017 r. 476
1221 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 476
1222 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 474
1223 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych 474
1224 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej o nr działki 424 w miejscowości Kurów 473
1225 Ogłoszenie o unieważanieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 473
1226 Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w 2019r. 473
1227 Korekty oświadzczeń majątkowych radnych na poczatek kadencji 2018-2023 473
1228 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku - Przebudowa dachu i zmiana konstrukcji dachowej 472
1229 Kluzule informacyjne 471
1230 Wyjaśnienia z dnia 29.03.2022 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie pn. Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 471
1231 Uchwała Nr 7/2019 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o prawidlowosci planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 470
1232 Uchwala Nr 72/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie opinii o możliwości splaty kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przez Gminę Lipnik 469
1233 Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zadania Przebudowa drogi gminnej nr 337013T Żurawniki – Gozdawa na odcinku 420 mb od km 0+275 do km 0+695 469
1234 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne 469
1235 Uchwała Nr 59/2018 VI składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 468
1236 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 468
1237 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.03.2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej położonej w miejscowości Usarzów 468
1238 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Sternalice, Słabuszewice 467
1239 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 grudnia 2018 roku. 467
1240 Zawiadomienie o wyborze oferty na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY LIPNIK I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 467
1241 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2020 roku 466
1242 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Włostów 465
1243 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 maj 2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 465
1244 Informacja z sesji otwarcia ofert otyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4 x 4 dla jednostki OSP w Lipniku” 465
1245 Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na: Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu Zdalna Szkoła 464
1246 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup pojazdu elektrycznego oraz urządzenia do ładowania pojazdu elektrycznego 464
1247 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 174/32, 174/57, 174/58 w miejscowości Włostów 464
1248 Obwieszczenie PKW z dnia 6 sierpnia 2019r o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r. ( wyciąg ) 463
1249 Uchwała Nr 146/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2019 - 2029 461
1250 Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2018 461
1251 Zawiadomienie o wyborze oferty - dot. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Lipnik 461
1252 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P.Strawczyński Marian za rok 2016. 460
1253 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 459
1254 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Lipnik 459
1255 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 kwietnia 2019 roku. 458
1256 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 20 września 2019 roku. 457
1257 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 457
1258 Oświadczenie majątkowe P. Andrzej Grządziel , Wójt Gminy Lipnik za rok 2021. 457
1259 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP. 456
1260 Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zadania Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lipnik i jej jednostek organizacyjnych 456
1261 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 17.04.2020 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 456
1262 Oświadczenie majatkowe Wójta Gminy Lipnik P. Grządziel Andrzej za rok 2019 , składane Wojewodzie Swietokrzyskiemu . 456
1263 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 lipca 2020 roku 456
1264 Uwaga wyjaśnienie z dnia 28.11.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2020 roku 455
1265 Korekta oświadczeń majątkowych radnych Gminy złożone na 2 m-ce przed upływem kadencji 2014-2018r 454
1266 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego 453
1267 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 27 listopada 2019 roku. 453
1268 Informacja z otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie robót budowlanych w zakresie rzeczowym objętym zadaniem inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 669,670 w miejscowości Międzygórz na odcinku 930 mb od km 0+000 do km 0 + 930 celem zabezpieczenia dna w wąwozu lessowego 452
1269 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 452
1270 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. Termomodernizacja budynku OSP w Kurowie 452
1271 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku 451
1272 Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17.10.2019 r. o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 451
1273 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 grudnia 2019 roku. 450
1274 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dachu wraz z termomodernizacja budynku remizy OSP w Kurowie 450
1275 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sternalice 449
1276 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dn.15 marca 2019 r. w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych związanych z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 447
1277 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Usarzów działka nr 104 na odcinku 500 mb od km 0+000 do km 0+500 447
1278 Sp-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 445
1279 Pierwsze oświadczenie majątkowe Przewodniczącego RG Stanisława Mazura w terminie 30 dni od złożenia ślubowania przesłane Wojewodzie Świętokrzyskiemu w kadencji 2018-2023 444
1280 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt „ZAKUP DEFLIBRYRATORA I TORBY RATOWNICZEJ DLA JEDNOSTEK OSP Z TERENU GMINY LIPNIK” 443
1281 Bilans wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 443
1282 Prezentacja szkoleniowa dla członków obwodowych komisji wyborczych - Wybory Prezydenta RP 2020 443
1283 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zakup pojazdu elektrycznego oraz urządzenia do ładowania pojazdu elektrycznego 442
1284 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 442
1285 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lipnik i jej jednostek organizacyjnych 441
1286 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 30.04.2019 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w miejscowości Włostów 440
1287 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 440
1288 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od 1.02.2020 r. do 31.01.2024 440
1289 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 13.08.2020 w sprawie wywieszenia wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 440
1290 Postanowienie Nr 94 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 15 czerwca 2020r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. 439
1291 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie: Przebudowa dróg gminnych w m. Zachoinie, Malżyn, Ublinek, Kaczyce 439
1292 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie robót budowlanych w zakresie rzeczowym objętym zadaniem inwestycyjnym pn. Mernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Malice Kościelne działka nr 69 na odcinku 295 mb od km 0+000 do km 0+295 438
1293 Zawiadomienie o wyborze oferty pn.: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Malice Kościelne działka nr 69 na odcinku 295 mb od km 0+000 do km 0+295 438
1294 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 września 2020 roku 438
1295 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik II kwartał 2018 r. 436
1296 Zawiadomienie o wyborze oferty - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 436
1297 Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27.09.2019 r. 435
1298 Postanowienie Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , i Kalendarz wyborczy . 434
1299 Informacja o uprawnieniach osób niepełosprawnych. 434
1300 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 stycznia 2020 roku 433
1301 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 5 października 2020 roku 433
1302 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 października 2019 roku. 432
1303 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Remont pomieszczeń w budynku OSP w Malżynie 432
1304 Raport o stanie Gminy Lipnik za 2019 rok 431
1305 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik III kwartał 2018 r 429
1306 Uchwala Nr 113/2018 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 września 2018 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I pólrocze 2018 roku 428
1307 PKW Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019. 428
1308 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku 428
1309 Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2019 426
1310 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju - wybory Prezydenta RP 28.06.2020 r. ( druk) 424
1311 Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 423
1312 Obwieszczenie PKW z dnia 27.02.2019 o postanowieniu Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych. 422
1313 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 421
1314 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 marca 2020 roku 421
1315 Obwieszczenie PKW z dnia 12 czerwca 2020 r o kandydatach na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. 421
1316 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Zabudowa otworu studziennego w m Włostów 421
1317 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 grudnia 2020 roku 421
1318 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce 420
1319 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 sierpnia 2019 roku. 419
1320 Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zadania Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lipnik i jej jednostek organizacyjnych 419
1321 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 października 2020 r. 419
1322 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwca 2020 roku 418
1323 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik P.Strawczyński Marian za rok 2015. 417
1324 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 10 lipca 2019 roku. 417
1325 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: Zakup i dostawę elementów wyposażenia placówki tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Utworzenia Klubu Senior+ w miejscowości Kurów - zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 417
1326 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 416
1327 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r 415
1328 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.: 415
1329 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 414
1330 Wzór wniosku na sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP. 413
1331 Informacja dla komitetów wyborczych o godzinie pełnienia dyżuru w UG dniu 12 czerwca 2020 na potrzeby przyjmowania zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych. 413
1332 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 czerwca 2020 roku 413
1333 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2020 roku” 412
1334 Uchwała Nr 145/2018 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2019 rok 411
1335 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku 411
1336 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny w postępowaniu na: Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna Szkoła 411
1337 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Dariusz Zając 411
1338 Zawiadomienie o wyborze oferty - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 227/16 i 227/17 w miejscowości Włostów 411
1339 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 227/16 i 227/17 w miejscowości Włostów 410
1340 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23.07.2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dnllO wraz z przyłączeni PE dn25 w miejscowości Mydłów, Ublinek, Strzyżowice” 408
1341 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie województwa świętokrzyskiego 407
1342 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sternalice 407
1343 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 406
1344 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 listopada 2021 roku 406
1345 Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2022 roku przez Gminę Lipnik 406
1346 Korekty oświadczeń majątkowych 405
1347 Sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2019 r. 405
1348 Zawiadomienie o wyborze oferty - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią prostą 4 torową przy Szkole Podstawowej we Włostowie 405
1349 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. P. Edyty Klocek - osoby wydającej decyzje w imieniu wójta w Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej w Lipniku. 403
1350 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 10 lipca 2020 roku 403
1351 Sprawozdania finansowe jednostki - Urząd Gminy w Lipniku - wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 402
1352 Roczna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za 2018 rok. 401
1353 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dachu wraz z termomodernizacja budynku remizy OSP w Kurowie 401
1354 Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 19 lutego 2020 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 400
1355 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. Termomodernizacja budynku OSP w Leszczkowie 400
1356 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2020 roku. 399
1357 Kalendarz wyborczy 399
1358 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej we Włostowie im. R.Koseły, P.Krakowiak Małgorzata. 399
1359 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyzki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkovvych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku. 398
1360 Oświadczenie majątkowe P. Stanisław Mazur, radnego gminy , Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku za rok 2019 składane Wojewodzie Swiętokrzyskiemu. 398
1361 Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2021 roku przez Gminę Lipnik 398
1362 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Różycka Monika za rok 2020 . 398
1363 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 czerwca 2021 r. o zebraniu metriału dowodowego 398
1364 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 05 października 2020 roku 397
1365 Wyjaśnienia PKW z dnia 5 czerwca 2020 r w sprawie zgłaszanych wątpliwości dotyczących zamiaru głosowania korespondencyjnego. (ważne ) 395
1366 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 394
1367 Obwieszczenie PKW z dnia 30 czerwca 2020r o kandydatach w wyborach Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020r . 393
1368 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 grudnia 2020 roku 393
1369 Uwaga Zmiana SWZ i terminu skłdania ofert, Wyjaśnienia z dnia 25.05.2022 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 393
1370 Wzór - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (Zał. nr 20/2020 do uchwały PKW z dnia 17 lutego 2020 r.) 391
1371 Stanowisko PKW w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych z dnia 26 marca 2020r . 391
1372 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie P. Sebastian Szymański. 391
1373 Oświadczenie majatkowe za rok 201 9 r. p.o Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej P. Lustan Teresa 391
1374 USTAWA z dnia 2 czerwca 2020 r.o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego(Dziennik Ustaw poz. 979 390
1375 Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 390
1376 Uchwała Nr 11/2019 PKW z dnia 27 lutego 2019r w sprawie powoływania Obowdowych Komisji Wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP oraz do PE. 389
1377 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2020 roku 389
1378 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 grudnia 2020 roku 389
1379 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - Budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo-odbiorczej WA-0216 wraz z wierzą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania na dz. 213/3 w miejsc. Włostów. 388
1380 Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce. 388
1381 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyzki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkovvych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku. 387
1382 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 386
1383 Oświadczenie majątkowe radnej gminy za rok 2019 Kusal Barbara 386
1384 Sprawozdania finansowe instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku - wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 385
1385 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia, dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Usarzów działka nr 104 na odcinku 500 mb od km 0+000 do km 0+500 385
1386 Uchwała Nr 165/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2020 rok 383
1387 Sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2020 r. 383
1388 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. Rozbudowa stacji do odmanganiania na ujęciu wody we Włostowie 381
1389 Pani Edyta Klocek - Korekta do oświadczenia majątkowego złożonego w 2020r, na dzień powołania na p.o Kierownika OPS 379
1390 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na zadanie: Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 174/32, 174/57, 174/58 w miejscowości Włostów 378
1391 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 11 kwietnia 2022 roku 378
1392 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyzki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2019 roku. 376
1393 Bilans wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 376
1394 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku P. Grzegorz Paradowski. 376
1395 Pani Gaweł Sabina - korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2019. 376
1396 POSTANOWIENIE NR 71/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 374
1397 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 października 2022 roku 373
1398 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyzki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkovvych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku. 372
1399 Uchwała Nr 166/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2020 rok 372
1400 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 września 2020 roku 372
1401 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego2020 roku w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - kalendarz wyborczy. 371
1402 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Radom Adam 371
1403 Informacja PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak ZPOW-501-8/20 o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami 370
1404 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 370
1405 Uchwała Nr 109/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 września 2019 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2019 roku 369
1406 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego w m. Międzygórz, Łownica 367
1407 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce 367
1408 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik za rok 2019 P. Sierpniak Helena 366
1409 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Głodek Wiesław 366
1410 Pani Rózycka Monika korekta do oświadczenia majątkowego radnej gminy za rok 2019. 365
1411 Pan Wiesław Głodek korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 363
1412 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 stycznia 2021 roku 362
1413 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku. 361
1414 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2020 roku 361
1415 Pan Janusz Kaptur korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 360
1416 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2021 roku 360
1417 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 marca 2021 roku 358
1418 Oświadczenie majątkowe P. Klocek Edyty Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2021. 358
1419 Uchwała Nr 53/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 357
1420 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej P. Maria Stępień. 357
1421 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 11 lutego 2021 roku 357
1422 Informacja PKW o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 355
1423 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Kwiatkowski Zdzisław 355
1424 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 czerwca 2021 roku 355
1425 Aktualizacje planu postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2021 roku przez Gminę Lipnik 353
1426 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik za rok 2019 P. Gaweł Sabina 352
1427 SP-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 351
1428 Oświadczenie majątkowe radnej gminy za rok 2019 Gaweł Sabina 351
1429 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 351
1430 Obwieszczenie PKW z dnia 15 kwietnia 2020roku o kandydatach na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku. 350
1431 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Strawczyński Marian 350
1432 Karty informacyjne 2020 350
1433 Uchwała nr 92/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium 349
1434 Karty informacyjne 2019 349
1435 Pani Polit Danuta - Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2019 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku . 349
1436 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 czerwca 2021 roku 349
1437 Uwaga Wyjasnienie z dnia 22.06.2022- Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską 349
1438 Pan Nowak Stanisław - korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 348
1439 Sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2019 r. 347
1440 Sprawozdania finansowe jednostki - Urząd Gminy w Lipniku - wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 347
1441 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik za rok 2019 P. Różycka Monika 347
1442 Oświadczenie majątkowe skarbnika gminy P. Zimoląg Magdalena za rok 2020. 346
1443 Oświadczenie majątkowe wójta gminy Lipnik P. Grządziela Andrzeja za rok 2020 złożone Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 346
1444 Informacja WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 18 luty 2020 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku. 345
1445 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Stępień Franciszek 345
1446 Pan Szymański Sebastian Dyrektor GOK we Włostowie ,korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2019. 345
1447 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 marca 2021 roku 345
1448 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 345
1449 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 174/32, 174/57, 174/58 w miejscowości Włostów 345
1450 Uchwała Nr 167/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2020 - 2030 344
1451 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku, P. Danuta Polit . 344
1452 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03.02.2021 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 344
1453 Oświadczenie majątkowe P.Maria Stępień Kierownika OPS w Lipniku na dzień ustania zatrudnienia w związku z przejściem na emeryturę. 343
1454 Oświadczenie majątkowe P. Katarzyny Cieszkowskiej osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta w Ośrodku Pomocy Społecznej . 343
1455 Informacja roczna o wykonaniu budżetu Gminy Lipnik za 2019 rok 342
1456 Sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2020 r. 342
1457 Korekta z dnia 15 października 2020 r. dokonana przez P.Grządziela Andrzeja do oświadczenia majątkowego wójta za rok 2019 złożonego Wojewodzie Swiętokrzyskiemu w dniu 23 kwietnia 2020r. 342
1458 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2019 Głodek Wiesław 342
1459 Petycja w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 342
1460 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego w m. Międzygórz, Łownica 342
1461 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik za rok 2012 Pana Strawczyńskiego Mariana złożone do Przewodniczącego Rady Gminy Lipnik w terminie do 30.04.2013r. 341
1462 Sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2019 r. 341
1463 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących alizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa budynku sortowni i przechowalni owoców wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 82/2, 81/1 i 370/2 w miejscowości Gołębiów 341
1464 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.03.2021 r. o przystąpieniu do wprowadzenia projektu PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY LIPNIK - aktualizacja do roku 2023 341
1465 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 11 lutego 2021 roku 340
1466 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 kwietnia 2021 roku 340
1467 Oświadczenie majątkowe,zastępcy wojta,sekretarza gminy P. Zdyb Wojciech za rok 2020. 340
1468 Pani Stępień Maria - Korekta do oświadczenia majątkowego Kierownika OPS za rok 2019. 339
1469 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 stycznia 2021 roku 339
1470 Uchwała Nr 100/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przez Gminę Lipnik 338
1471 Pan Strawczyński Marian korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 338
1472 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2019 Baran Piotr 338
1473 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 kwietnia 2021 roku 338
1474 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Usarzów działka nr 104 na odcinku 500 mb od km 0+000 do km 0+500 337
1475 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Usarzów działka nr 104 na odcinku 500 mb od km 0+000 do km 0+500 337
1476 Karty informacyjne 2017 336
1477 Oświadczenie majątkowe złożone przez P. Edytę Klocek z danymi na dzień powołania do pełnienia obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku. 336
1478 Pan Radom Adam korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 336
1479 Pan Stępień Franciszek korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 336
1480 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26.01.2021 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: Aneks nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik na lata 2016-2020 336
1481 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 maja 2021 roku 335
1482 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26.05.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 335
1483 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 2 sierpnia 2022 roku 335
1484 Uchwała Nr 48/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 334
1485 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Lipniku P. Polit Danuta za rok 2020. 334
1486 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Baran Piotr 333
1487 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia, dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 174/32, 174/57, 174/58 w miejscowości Włostów 333
1488 Informacja Wójta Gminy Lipnik o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 332
1489 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Przebudowa dróg gminnych w m. Zachoinie, Malżyn, Ublinek, Kaczyce 332
1490 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Modras Andrzej 330
1491 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie zebrania materiału dowodowego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 330
1492 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 1 lipca 2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 330
1493 Pan Dariusz Zając korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 329
1494 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2019 Kwiatkowski Zdzisław 329
1495 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18.06.2021 r. 329
1496 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 329
1497 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Kaptur Janusz 327
1498 Pan Kwiatkowski Zdzisław korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 326
1499 Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania 326
1500 Oświadczenie majątkowe za rok 2020 P. Cieszkowska Katarzyna - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta. 325
1501 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską. 325
1502 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Gaweł Sabina za rok 2020 . 324
1503 Zapytanie ofertowe RG-IV.ZPP.4.2022 dotyczące: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2022 324
1504 Karty informacyjne 2018 323
1505 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2019 Kaptur Janusz 323
1506 Informacja o unieważnieniu postepowania na zadanie: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 323
1507 POSTANOWIENIE NR 73/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Lipnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 323
1508 Uchwała nr 91/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium 322
1509 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2021 roku 321
1510 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2022 roku 321
1511 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P.Nowak Stanisław 320
1512 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 marca 2021 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY LIPNIK - aktualizacja do roku 2023 320
1513 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 320
1514 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik za rok 2019 P. Kusal Barbara 319
1515 Pan Baran Piotr korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 319
1516 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Głodek Wiesław za rok 2020 . 318
1517 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Przebudowa dróg gminnych w m. Zachoinie, Malżyn, Ublinek, Kaczyce 318
1518 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego w m. Międzygórz, Łownica 317
1519 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Kwiatkowski Zdzisław za rok 2020 . 316
1520 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Lipnik 315
1521 Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2020 roku 314
1522 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2019 roku 313
1523 Pani Krakowiak Małgorzata - korekta do oświadczenia majątkowego Dyrektora Szkoły Podstawowej we Włostowie za rok 2019. 313
1524 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Kaptur Janusz za rok 2020 . 313
1525 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 sierpnia 2021 roku 313
1526 Pani Stępień Maria - Korekta do oświadczenia majątkowego Kierownika OPS w Lipniku złożonego w roku 2020 w związku z przejściem na emeryturę. 312
1527 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Nowak Stanisław za rok 2020 . 312
1528 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 21.04.2021 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 309
1529 Informacja Wójta Gminy Lipnik o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Lipnik w drodze przetargu 309
1530 Wystąpienie pokonktrolne RIO Kielce z dnia 2017.08.09 308
1531 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07 lipca 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 308
1532 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 9 listopada 2021 roku 308
1533 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 lutego 2021 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: „Aneks Nr 1 do Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023” 307
1534 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 sierpnia 2021 roku 307
1535 Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na: Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 307
1536 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę sieci strategicznych dróg na terenie Gminy Lipnik 307
1537 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01.06.2021 o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 306
1538 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 września 2021 roku 306
1539 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 305
1540 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Baran Piotr za rok 2020 . 305
1541 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Kusal Barbara za rok 2020 . 305
1542 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.08.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 304
1543 Pani Edyta Klocek - Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2019. 303
1544 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 303
1545 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Zając Dariusz za rok 2020 . 302
1546 Uwaga Wyjasnienia z dnia 18.07.2022. Ogłoszenie o zamówieniu publicznyn pn. Dostawa komputerów przenośnych w ramach programu Granty PPGR 302
1547 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 301
1548 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Radom Adam za rok 2020 . 301
1549 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 8 grudnia 2021 roku 301
1550 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2020 roku 300
1551 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P.Strawczynski Marian za rok 2020 . 300
1552 Informacja o unieważnieniu postepowania: Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 300
1553 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 299
1554 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 roku. 298
1555 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Sierpniak Helena za rok 2020 . 297
1556 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Stępień Franciszek za rok 2020 . 297
1557 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27.08.2021 r. 297
1558 Informacja o unieważnieniu postepowania na zadanie: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 297
1559 Uchwała Nr 117/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 września 2020 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2020 roku 295
1560 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Modras Andrzej za rok 2020 . 295
1561 Oświadczenie majątkowe radnego/Przewodniczącego Rady Gminy P.Stanisława Mazura za rok 2020 złożone Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 295
1562 Oświadczenie majątkowe P. Zimoląg Magdaleny Skarbnika Gminy w Lipniku za rok 2021. 295
1563 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na terenie województwa świętokrzyskiego 294
1564 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 1 października 2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 293
1565 Oświadczenie majątkowe kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej P. Klocek Edyta za rok 2020. 292
1566 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 maja 2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 292
1567 Korekta z dnia 6 października 2020 r. dokonana przez P. Stanisława Mazura , do oświadczenia majątkowego radnego gminy - Przewodniczącego Rady Gminy za rok 2019 ,złożonego Wojewodzie Swiętokrzyskiemu w dniu 23 kwietnia 2020r. 291
1568 Korekta - Oświadczenia majątkowego za rok 2020 złożona przez Dyrektora GOK we Włostowie P. Szymańskiego Sebastiana. 291
1569 Informacja o odrzuceniu oferty, oraz unieważnieniu postępowania na zadanie: Zakup i dostawa samochodu 9 osobowego dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lipnik 291
1570 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 290
1571 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27.10.2021 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. Plan Odnowy Miejscowości Usarzów na lata 2021-2027 290
1572 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 maja 2022 roku 290
1573 Oświadczenie majątkowe kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej P. Luśtan Teresa za rok 2020. 289
1574 Informacja roczna o wykonaniu budżetu GMINY LIPNIK za 2020 rok 288
1575 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 września 2021 r. o przystąpieniu do wprowadzenia projektu dokumentu pn. Plan Odnowy Miejscowości Usarzów na lata 2021-2027 288
1576 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.07.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Kaczyce 287
1577 Oświadczenie majątkowe P. Wojciecha Zdyb Z-cy Wojta, Sekretarza Gminy w Lipniku za rok 2021. 287
1578 Oświadczenie majątkowe kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej P. Paradowski Grzegorz za rok 2020. 286
1579 Informacja Wójta Gminy Lipnik o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 286
1580 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2020 roku 285
1581 Podstawowa kwota dotacji 2021 rok 285
1582 Obwiesczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 lipca 2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 285
1583 Karty informacyjne 2022 285
1584 Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Przebudowa dróg gminnych w m. Zachoinie, Malżyn, Ublinek, Kaczyce 285
1585 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 sierpnia 2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 284
1586 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16.12.2022 r. 284
1587 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2021 roku 283
1588 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie za rok 2020. 283
1589 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 lipca 2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Włostów 283
1590 Karty informacyjne 2021 283
1591 Przedterminowe wybory sołtysa w sołectwie Lipnik 283
1592 Uchwała Nr 8/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 282
1593 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 282
1594 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 września 2021 roku 282
1595 Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 16.11.2021 r. 282
1596 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.09.2021 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 281
1597 Bilans Gminy Lipnik wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. 279
1598 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2020 279
1599 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 278
1600 Uchwała Nr 21/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 277
1601 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 01.04.2021 w sprawie zatwierdzenia „Dodatku Nr 1 do projektu robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej inwestycji budowy drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów - Nisko 277
1602 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej im. R.Koseły we Włostowie P. Krakowak Małgorzata za rok 2020. 277
1603 Kaluzula Informacyjna dotycząca monitoringu na terenie Urzędu Gminy w Lipniku 277
1604 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2022 roku 277
1605 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 listopada 2022 roku 277
1606 Podstawowa kwota dotacji 2020 276
1607 Bilans Urzędu Gminy w Lipniku wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. 276
1608 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Poprawę bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę sieci strategicznych dróg na terenie Gminy Lipnik 275
1609 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu: Dostawa komputerów przenośnych w ramach programu Granty PPGR 275
1610 Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty Przebudowa dróg gminnych w m. Zachoinie, Malżyn, Ublinek, Kaczyce - Zadanie 2 274
1611 Uwaga Wyjaśnienia z dnia 03.08.2022 - Zakup i dostawa samochodu 9 osobowego dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lipnik 274
1612 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie - Most Malice Kościelne 273
1613 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2022 273
1614 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł netto 273
1615 Podstawowa kwota dotacji 2019 272
1616 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 wrzesnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 272
1617 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 8 grudnia 2021 roku 272
1618 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską 272
1619 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 czerwca 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 271
1620 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2021 r. 270
1621 Wykazy osób którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku 270
1622 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę sieci strategicznych dróg na terenie Gminy Lipnik 270
1623 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2020 r. 269
1624 Przedterminowe wybory sołtysa w sołectwie Żurawniki 269
1625 Informacja z otwarcia ofert w zadaniu: Dostawa komputerów przenośnych w ramach programu Granty PPGR 269
1626 Uchwala Nr 56/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 267
1627 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 stycznia 2022 roku 265
1628 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2021 roku 263
1629 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 11 kwietnia 2022 roku 263
1630 Uchwała Nr 7/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2020 rok 262
1631 SP-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 262
1632 Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 07.12.2021 r. 262
1633 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 grudnia 2021 roku 261
1634 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23.07.2021 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Usarzów, Gmina Lipnik planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 258
1635 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów o wniesieniu odwołania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 258
1636 Oświadczenie majątkowe P. Mazur Stanisław Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku za rok 2021. 258
1637 Uchwała Nr 93/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium 257
1638 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie 257
1639 Oświadczenie majątkowe Pani Mazur Małgorzaty pracownika OPS w Lipniku - wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta na czas nieobecności Kierownika OPS w Lipniku. 257
1640 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego wraz z obwieszczeniem - Wody Polskie - studnia głębinowa Włostów 256
1641 Uchwała Nr 49/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 256
1642 Oświadczenie majątkowe P. Teresy Luśtan Kierownika Gminnnej Biblioteki Publicznej w Lipniku za rok 2021. 255
1643 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2021 roku 254
1644 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 lipca 2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 254
1645 Decyzja PGW WP zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lipnik na okres 3 lat 253
1646 Zarządzenie Nr 108/2021 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2022 251
1647 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 10 marca 2022 roku 251
1648 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską. 251
1649 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31.01.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 250
1650 Oświadczenie majątkowe P.Polit Danuty Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku za rok 2021. 250
1651 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 czerwca 2022 roku 250
1652 Informacja z otwarcia ofert: Zakup i dostawa samochodu 9 osobowego dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lipnik 250
1653 Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia Dostawa komputerów przenośnych w ramach programu Granty PPGR 249
1654 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2020 r. 248
1655 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Lipniku 247
1656 Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Lipnik P. Grządziel Andrzej za rok 2022 złożone do Wojewody Świętokrzyskiego. 247
1657 Korekta oświadczenia majątkowego radnej gminy Lipnik za rok 2020 P. Różycka Monika 245
1658 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 czerwca 2022 roku 244
1659 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 marca 2022 roku 242
1660 KWARTALNA INFORMACJA z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2022 roku 240
1661 Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia: Zakup i dostawa samochodu 9 osobowego dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lipnik 239
1662 Uchwała Nr 22/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2021 rok 237
1663 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 31 marca 2022 roku 237
1664 Oświadczenie majątkowe P. Grzegorz Paradowski Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku za rok 2021. 237
1665 Oświadczenie majątkowe P. Krakowiak Małgorzaty Dyrektora Szkoły Podstawowej im.R.Koseły we Wlostowie za rok 2021. 236
1666 Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2020 Kierownika OPS w Lipniku -P. Edyty Klocek. 235
1667 Korekta oświadczenia majątkowego radnej gminy Lipnik za rok 2020 P. Kusal Barbara 234
1668 Ogłoszenie o zamówieniu publiczyn pn. Zakup ciągnika na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Lipniku 234
1669 Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2020 złożona P.Wojewodzie Swiętokrzyskiemu w dniu 25.10.20201r. przez Wójta Gminy Lipnik P.Andrzeja Grządziela. 233
1670 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 09 maja 2022 roku 232
1671 Klauzula informacyjna - monitoring w terenie 231
1672 Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2020 Skarbnika Gminy P. Zimoląg Magdaleny. 231
1673 Korekta oświadczenia majątkowego radnego gminy Lipnik za rok 2020 P. Baran Piotr 230
1674 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 230
1675 Oświadczenie majątkowe P. Sebastiana Szymańskiego Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie za rok 2021. 230
1676 SP-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 230
1677 Zarządzenie Nr 107/2021 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2022-2030 229
1678 Korekta oświadczenia majątkowego radnego gminy Lipnik za rok 2020 P. Stępień Franciszek 229
1679 KWARTALNA INFORMACJA z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2021 roku 229
1680 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 229
1681 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 02 sierpnia 2022 roku 229
1682 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 15 września 2022 roku 229
1683 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 228
1684 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29.07.2021 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych, tj.: studni głębinowej o głębokości 80,0 m ujmującej wody podziemne z formacji dewonu, o wydajności eksploatacyjnej Q = 7,6 m3/h, zlokalizowanej w miejscowości Włostów, na działce o nr ewid. 76/7 – obręb Włostów, gm. Lipnik 227
1685 Oświadczenie majątkowe P. Katarzyny Cieszkowskiej - Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2021. 227
1686 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23.03.2022 r. o wydaniu decyzji umarzającej postepowanie administracyjne 226
1687 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 06 czerwca 2022 roku 226
1688 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 października 2022 roku 226
1689 Oświadczenie majątkowe P. Strawczyński Marian radnego gminy Lipnik za rok 2021. 225
1690 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2022 r. 225
1691 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 03 października 2022 roku 225
1692 Informacja o wszczęciu postępowania w przedmiocie przeglądu pozwolenia wodnoprawnego 223
1693 Oświadczenie majątkowe P. Moniki Różyckiej radnej gminy Lipnik za rok 2021. 223
1694 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 czerwca 2022 roku 223
1695 Informacja o unieważnieniu postepowania na zadanie Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 222
1696 Oświadczenie majątkowe P. Heleny Sierpniak radnej gminy Lipnik za rok 2021. 221
1697 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 221
1698 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2022 roku 221
1699 Oświadczenie majątkowe P. Głodek Wiesław radnego gminy Lipnik za rok 2021. 220
1700 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07.06.2022 o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 220
1701 Oświadczenie majątkowe P. Małgorzaty Mazur - Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2021. 219
1702 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik o przedterminowych wyborach sołtysa sołectwa Kurów 219
1703 Raport o stanie Gminy Lipnik za 2020 rok 218
1704 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 216
1705 Oświadczenie majątkowe P. Kaptur Janusz radnego gminy Lipnik za rok 2021. 216
1706 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2021 r. 216
1707 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu położonych w Lipniku 216
1708 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 08.07.2022 r. 216
1709 Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy P. Zimoląg Magdaleny za rok 2022. 215
1710 POSTANOWIENIE NR 88/2023 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 215
1711 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udzieleniu Panu Pawłowi Ankurowskiemu, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcia wód podziemnych (studni) 213
1712 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 213
1713 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 213
1714 Oświadczenie majątkowe P. Nowak Stanisław radnego gminy Lipnik za rok 2021. 211
1715 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2021 211
1716 Korekta oświadczenia majątkowego radnego gminy Lipnik za rok 2020 P. Głodek Wiesław 210
1717 Oświadczenie majątkowe P. Barbary Kusal radnej gminy Lipnik za rok 2021. 210
1718 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 210
1719 Raport o stanie Gminy Lipnik za 2021 rok 210
1720 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 28.12.2022 r. 210
1721 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 20 stycznia 2023 roku 210
1722 Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta i Sekretarza Gminy Lipnik P. Zdyb Wojciech rok 2022. 210
1723 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 209
1724 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 209
1725 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 15 września 2022 roku 209
1726 Informacja roczna z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2021 rok 208
1727 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 08.07.2022 r. 207
1728 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 sierpnia 2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 207
1729 Obwieszczenie Starosty Sandomierskiego z dnia 12.01.2022 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. Budowa drogi gminnej Beradz - Kolonia Lownica o długości 815m w miejscowości Beradz. 206
1730 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 lutego 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym udowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Usarzów gmina Lipnik na działkach o nr ewid. ... 206
1731 Obwieszczenie Starosty Sandomierskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zarządcy drogi gminnej - Burmistrzowi Miasta i Gminy Klimontów dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej Beradz - Kolonia Łownica o długości 815m w miejscowości Beradz 206
1732 Oświadczenie majątkowe P. Gaweł Sabiny radnej gminy Lipnik za rok 2021. 206
1733 Uchwała Nr 163/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2022 rok 205
1734 Uchwała Nr 112/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 września 2021 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2021 roku 204
1735 Oświadczenie majątkowe P. Dariusz Zając radnego gminy Lipnik za rok 2021. 204
1736 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 maja 2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 204
1737 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 204
1738 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 01.07.2022 r. 203
1739 Korekta oswiadczenia majątkowego za rok 2021 P. Andrzeja Grządziela Wójta Gminy Lipnik dokonana dnia 7.10.2022r . 202
1740 Oświadczenie majątkowe P. Kwiatkowski Zdzisław radnego gminy Lipnik za rok 2021. 201
1741 Bilans Urzędu Gminy w Lipniku wg. stanu na dzień 31.12.2021 r. 201
1742 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2021 r. 201
1743 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2021 r. 201
1744 Oświadczenie majątkowe P. Baran Piotr radnego gminy Lipnik za rok 2021. 199
1745 Oświadczenie majątkowe P. Stępień Franciszek radnego gminy Lipnik za rok 2021. 197
1746 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 października 2022 roku 197
1747 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 października 2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 196
1748 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Usarzów 195
1749 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 194
1750 Informacja o unieważnieniu postepowania: Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 193
1751 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 listopada 2022 roku 193
1752 Uchwała Nr 13/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 192
1753 Oświadczenie majątkowe P. Radom Adam radnego gminy Lipnik za rok 2021. 191
1754 Oświadczenie majątkowe Dyrektora GOK we Włostowie P. Sebastiana Szymańskiego za rok 2022. 191
1755 Oświadczenie majątkowe P. Modras Andrzej radnego gminy Lipnik za rok 2021. 190
1756 KWARTALNA INFORMACJA z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2022 roku 189
1757 Informacja dotycząca kontroli stanu technicznego przewodów kominowych 188
1758 Karty informacyjne 2023 188
1759 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. Budowy drogi ekspresowej S74 na odcinku od Opatowa do Niska 187
1760 Uchwała Nr 165/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2022 - 2030 186
1761 Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków komunalnych z oczyszczalni, zlokalizowanej w miejscowości Lipnik 186
1762 Uchwała Nr 14/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2022 rok 183
1763 OBWIESZCZENIE z dnia 26.08 2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 183
1764 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 grudnia 2022 roku 183
1765 Informacja Wójta Gminy Lipnik o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 183
1766 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 181
1767 Informacja o przystąpieniu Gminy Lipnik do preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych 180
1768 OBWIESZCZENIE z dnia 25 sierpnia 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 178
1769 Decyzja Wójta Gminy Lipnik z dnia 19.09.2022 r. w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania na terenie działki nr ewid. 40/119 - obręb Włostów, gmina Lipnik. 178
1770 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 marca 2023 roku 177
1771 Skład Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu Gminy Lipnik po ukonstytowaniu na posiedzeniu w dniu 26 .09.2023 r. 177
1772 Oświadczenie majątkowe Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku P. Edyty Klocek za rok 2022. 176
1773 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu w dniu 17.04.2023 r. pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Lipnik 175
1774 Uchwała Nr 164/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2022 rok 173
1775 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17.10.2022 r. 173
1776 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LIPNIK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2023 ROKU” 169
1777 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26.10.2022 r. 169
1778 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15.11.2022 r. 169
1779 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 7 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym we Włostowie 167
1780 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 maja 2023r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminym - budowa żłobka 167
1781 Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku za rok 2022. 167
1782 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 września 2022 w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - ujęcie wody do celów gospodarczych w Kaczycach 165
1783 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku P. Danuty Polit za rok 2022. 165
1784 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku P. Teresy Luśtan za rok 2022. 165
1785 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 października 2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 164
1786 Zarządzenie Nr 133/2022 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na 2023 rok 164
1787 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 maja 2023 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 164
1788 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 13.10.2022 r. 163
1789 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 163
1790 Zarządzenie Nr 132/2022 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2023-2035 162
1791 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 radnej gminy dokonana przez P. Monika Różycka . 161
1792 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej we Włostowie P. Krakowiak Małgorzaty za rok 2022. 161
1793 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2022 r. 160
1794 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 Zastępcy Wójta Gminy Lipnik ,Sekretarza Gminy dokonana przez P. Zdyb Wojciech. 159
1795 Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Opatowskiego 158
1796 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 20 stycznia 2022 roku 158
1797 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów o zakończniu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na: Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PEdn90, PEdn63 oraz PEdn40 157
1798 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18.10.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Gołębiów na działce nr ew. 264, Słabuszewice na działce nr ew. 244 oraz Żurawniki na działkach nr ew. 262/2, 256, 253, na odcinku 1410 mb od km 0+000 do km 1+410”, planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 157
1799 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.: Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku od Opatowa do Niska 157
1800 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 154
1801 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 lutego 2023 roku 154
1802 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.09.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Łownica na działce nr ew. 169, 256 oraz Kaczyce nr ew. 334/2 na odcinku 1315 mb od km 0+000 do km 1+315” planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 153
1803 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 7 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejsowości Kurów 153
1804 Zarządzenie nr 36/2023 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 4 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich oraz remiz ochotniczych straży pożarnych stanowiących własność oraz będących w zarządzaniu Gminy Lipnik 153
1805 Uchwała Nr 90/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 września 2022 roku w sprawie opinii o informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku 152
1806 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku dokonana przez P. Klocek Edyta. 152
1807 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 152
1808 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Pani Kusal Barbary za rok 2022. 152
1809 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 radnego gminy dokonana przez P. Strawczyński Marian . 151
1810 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Romana Koseły we Włostowie dokonana przez P. Małgorzata Krakowiak. 151
1811 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 21 marca 2023 roku 151
1812 Informacja w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Gmina Lipnik informuje że zostanie opublikowane postepowanie przetargowe na zadanie: Remont dróg gminnych na terenie miejscowości Międzygórz i Słabuszewice Podstawowe dane do zamówienia na które zostanie opublikowane do 10.10.2023 151
1813 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.09.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 920, 908 w miejscowości Włostów na odcinku 1720 mb od km 0+000 do km 1+720”, planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 150
1814 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 150
1815 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 27 lutego 2023 roku 150
1816 Ogłoszenie o sprzedaży końcowej paliwa stałego 150
1817 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Pana Zając Dariusz za rok 2022. 150
1818 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 10.07.2023r o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategicznych ocen oddziaływania na środowisko 150
1819 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 radnego gminy dokonana przez P. Wiesław Głodek . 149
1820 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - decyzja nr RG-I.6733.3.2023 149
1821 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.09.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Grocholice na działce nr ew. 337/3 oraz Swojków nr ew. 280 na odcinku 1020 mb od km 0+000 do km 1+020” planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 148
1822 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 radnego gminy dokonana przez P. Stępień Franciszek. 148
1823 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 marca 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 148
1824 Oświadczenie majątkowe P. Cieszkowskiej Katarzyny - OPS w Lipniku -osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta za rok 2022. 148
1825 Uchwała nr 136/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Lipnik w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2023 – 2035 147
1826 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2022 roku 146
1827 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku od Opatowa do Niska 146
1828 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.09.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 295, 324, 504, 518 w miejscowości Kurów na odcinku 1840 mb od km 0+000 do km 1+840”, planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 145
1829 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie dokonana przez P. Sebastian Szymański. 145
1830 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.09.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Włostów na działkach nr ew. 1282, 610, Kurów na działce nr ew. 21 oraz Słoptów nr ew. 260 na odcinku 2615 mb od km 0+000 do km 2+430 oraz 3+375 do km 3+560” planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 144
1831 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21.10.2022 r. 144
1832 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 radnej gminy dokonana przez P. Barbara Kusal . 144
1833 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 radnego gminy dokonana przez P. Stanislaw Nowak . 144
1834 Uchwała nr 134/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2023 rok 143
1835 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 radnego gminy dokonana przez P. Kaptur Janusz . 143
1836 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - decyzja nr RG-I.6733.1.2023 143
1837 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 15 września 2023 roku o losowaniu składów komisji wyborczych. 143
1838 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Pani Różycka Monika za rok 2022. 142
1839 Obwieszczenie PGW Wody Polskie w sprawie wszczęcia postępowania dot. pozwolenia wodnopranego 141
1840 Oświadczenie majatkowe P. Małgorzaty Mazur - OPS w Lipniku -osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta za rok 2022. 141
1841 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - decyzja nr RG-I.6733.2.2023 140
1842 Wykazy pomocy publicznej za 2022 rok 140
1843 Lista osób posiadających czynne prawo wyborcze zgłaszających kandydata na ławnika sądowego na kadencję 2024 - 2027 druk 140
1844 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Pana Głodek Wiesław za rok 2022. 139
1845 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07.03.2024 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 139
1846 Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – studni głębinowej wierconej nr 3 na ujęciu komunalnym w Leszczkowie 138
1847 Oświadczenie majątkowe radnego gminy - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku Pana Stanisława Mazura za rok 2022 złożone do Wojewody Swiętokrzyskiego. 138
1848 POSTANOWIENIE NR 89/2023 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 22 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 138
1849 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20.10.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Studzianki na działkach nr ew. 169, 168 oraz Słabuszewice na działkach nr ew. 237, 238/1, 235 na odcinku 3000 mb od km 0+055 do km 3+055” planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 137
1850 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P.Strawczyński Marian za rok 2022. 136
1851 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 września 2023 roku w sprawie podania wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.: 136
1852 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym. Wójt Gminy Lipnik ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 86/6 o pow. 0,0561 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 135
1853 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Pana Kaptur Janusz za rok 2022. 135
1854 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 maja 2023 roku 134
1855 Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym. Wójt Gminy Lipnik ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 133
1856 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 12 maja 2023 roku 133
1857 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 7 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w Kurowie 132
1858 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Pani Sabiny Gaweł za rok 2022. 131
1859 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2022 130
1860 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie: Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku od Opatowa do Niska 130
1861 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Pani Sierpniak Heleny za rok 2022. 129
1862 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 10.07.2023r o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnik oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 129
1863 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 lipca 2023 roku 129
1864 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 04.08.2023r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 129
1865 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Pana Kwiatkowski Zdzisław za rok 2022. 128
1866 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2022 roku 126
1867 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa 126
1868 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.11.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 301, 300, 311 w miejscowości Malice Kościelne na odcinku 1380 mb od km 0+000 do km 1+380” planowanego przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik 125
1869 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych w wyborach; - do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku , - i w referendum ogólnokrajowym w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzonym na dzień 15 października 2023 roku. 125
1870 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Pana Baran Piotr za rok 2022. 124
1871 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Pana Nowak Stanisław za rok 2022. 124
1872 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Pana Stępień Franciszek za rok 2022. 123
1873 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 czerwca 2023 roku 123
1874 Uchwała Nr 50 PKW z dnia 14 sierpnia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych - WZÓR ZGŁOSZENIA kanddydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. 123
1875 KWARTALNA INFORMACJA z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2023 roku 122
1876 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Pana Radom Adam za rok 2022. 122
1877 Bilans Gminy wg stanu na dzień 31.12.2022 r. 121
1878 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 czerwca 2023 roku 121
1879 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 27 lipca 2023 roku 121
1880 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Pana Modras Andrzej za rok 2022. 120
1881 Postanowienie Nr 269/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 14 marca 2024 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - gm Lipnik 117
1882 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 19 września 2023 roku 116
1883 OBWIESZCZENIE z dnia 29 września 2023r. w sprawie wydania postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 116
1884 Uchwała Nr 135/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2023 rok 115
1885 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 roku o okręgach wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku ( wyciąg - woj. świętokrzyskie ) 114
1886 Uchwała nr 38/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 kwietnia 2023 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 113
1887 Bilans Urzędu Gminy w Lipniku wg. stanu na dzień 31.12.2022 r. 113
1888 Informacja roczna o wykonaniu budżetu GMINY LIPNIK za 2022 rok 113
1889 Uchwała nr 7/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 111
1890 Jak zostać kandydatem na czlonka Obwodowej Komisji Wyborczej - informacja ze stron PKW 111
1891 Uchwała Sejmu RP o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa - KALENDARZ WYBORCZY. 110
1892 Uchwała nr 8/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2023 rok. 108
1893 Informacja dla kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2024-2027 107
1894 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 105
1895 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 grudnia 2023 roku 105
1896 WZOR - Zgłoszenie kandydatów na członków komisji obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 103
1897 Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wzór Dz U z 2022r.poz.2155. 102
1898 Uchwała nr 70/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 czerwca 2023 roku 102
1899 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 101
1900 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa 98
1901 Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania 98
1902 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 97
1903 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 95
1904 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 wrzesnia 2023 roku 94
1905 Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP - KALENDARZ WYBORCZY 92
1906 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 listopada 2023 roku 91
1907 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2022 P. Edyty Klocek , Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku. 91
1908 Postanowienie Nr 282/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 18 marca 2024r w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Lipnik. 89
1909 KWARTALNA INFORMACJA z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2023 roku 88
1910 Panie/ Panowie / Obwodowe Komisje Wyborcze : W załączeniu podaje do publicznej wiadomości Wyciag z Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach z dnia 13 października 2023 roku z informacją o unieważnieniu listy nr 8 KW Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 87
1911 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego 85
1912 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 07 maja 2024 roku 83
1913 Klauzula informacyjna RODO 81
1914 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2022 radnej gminy Lipnik P. Różycka Monika. 81
1915 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 grudnia 2023 roku 81
1916 KWARTALNA INFORMACJA z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2023 roku 80
1917 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2022 radnego gminy/Przewodniczącego Rady Gminy Lipnik P. Mazur Stanisław . 80
1918 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 79
1919 Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Lipnik złożone Wojewodzie Swiętokrzyskiemu na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024 przez P. Andrzej Grządziel 78
1920 ZAWIADOMIENIE z dnia 30 kwietnia 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 78
1921 Aktualizacje planu postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2023 roku przez Gminę Lipnik 77
1922 Postanowienie Nr 241/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 26 lutego 2024r w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku. 77
1923 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 02 lutego 2024 roku 76
1924 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2022 P. Danuty Polit Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lipniku. 75
1925 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 15 marca 2024 roku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku. 75
1926 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 06 listopada 2023 roku 74
1927 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, kalendarz W Y B O R C Z Y 73
1928 Klauzula informacja Rodo - wybory samorządowe 2024 diety dla męzów zaufania. 73
1929 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2022 P. Grzegorza Paradowskiego Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku. 72
1930 ZAWIADOMIENIE z dnia 30 stycznia 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 72
1931 Postanowienie Nr 416/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 72
1932 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2022 radnego gminy Lipnik P. Franciszek Stępień. 71
1933 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku o pełnionych dyżurach dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy w Lipniku. 71
1934 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 marca 2024 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania ,wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwiertnia 2024 roku. 71
1935 Informacja dotycząca naboru uzupełniającego kandydatów na ławników w kadencji 2024 -2027. 70
1936 Raport o stanie Gminy Lipnik za 2022 rok 70
1937 Zarządzenie Nr 136/2023 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na 2024 rok 70
1938 Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika . 69
1939 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 2 lutego 2024 roku 69
1940 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2022 radnego gminy Lipnik P. Strawczyński Marian. 68
1941 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 grudnia 2023 roku 67
1942 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych 67
1943 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 27 grudnia 2023 roku 66
1944 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 66
1945 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 19 marca 2024 roku 66
1946 Infomacja Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku o składzie ,siedzibie i dyżurach pełnionych dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na wójta. 65
1947 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2022 radnego gminy Lipnik P. Modras Andrzej. 64
1948 Aktualizacje planu postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2024 roku przez Gminę Lipnik 64
1949 POSTANOWIENIE NR 270/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - gm. Lipnik. 63
1950 Postanowienie Nr 295/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zmiany w skladzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w gminie Lipnik. 63
1951 ZAWIADOMIENIE z dnia 28 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 62
1952 Losowanie numerów list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. – ZAPROSZENIE 62
1953 Uchwała nr 100/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 grudnia 2023 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2024 rok 61
1954 Klauzula informacja Rodo - wybory samorządowe 2024 diety dla członków komisji wyborczych. 59
1955 ZAWIADOMIENIE z dnia 26 marca 2024. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 59
1956 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 59
1957 Informacja o szkoleniu Obwodowych Komisji Wyborczych 58
1958 Postanowienie Nr 417 / 2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 58
1959 Uchwała nr 99/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Lipnik w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2024-2037 56
1960 Wzory oświadczen kandydata na ławnika. 54
1961 Postanowienie Nr 240/ 2024 Komisarza Wyborczego IV z dnia 26 lutego 2024r . w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. 54
1962 Klauzula informacyjna o prztewarzaniu danych osobowych w wyborach ławnika ( wybory uzupełniające ) 53
1963 Karty informacyjne 2024 53
1964 Klauzula informacja Rodo wybory samorządowe 2024 (wnioski) 53
1965 Wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika . 52
1966 Uchwała nr 98/2023 VII SO Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2024 rok 50
1967 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik w sprawie podania do wiadomosci publicznej informacji o okręgach wyborczych ,ich granicach i numerach,liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarzadzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 48
1968 Oświadczenie majątkowe radnej gminy złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024 P. Różycka Monika 47
1969 ZARZĄDZENIE Nr 135/2023 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2024 2037 45
1970 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 8 luty 2024 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezplatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych w wyborach do rad gmin,rad powiatów,i sejmików województw oraz wyborów wójtów,burmistrzów,prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku. 45
1971 Oświadczenie majątkowe radnego gminy złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024 przez P. Kaptur Janusz 45
1972 Postanowienie Nr 330 /2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Lipnik. 45
1973 ZAWIADOMIENIE z dnia 07 maja 2024. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 45
1974 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 marca 2024 roku 44
1975 ZAWIADOMIENIE z dnia 31 stycznia 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 43
1976 Postanowienie Nr 323/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w skladzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Lipnik. 43
1977 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024r w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego - Kalendarz Wyborczy. 43
1978 Skład Osobowy Rady Gminy - kadencja 2024 - 2029 43
1979 Zaproszenie na II sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 maja 2024 roku 43
1980 Informacja o uprawnieniach wyborców niepelnosprawnych oraz wyborców którzy najpóżniej w dniu głosowania kończą 60 lat. 40
1981 Oświadczenie majątkowe radnego gminy złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024 przez P. Głodek Wiesław 40
1982 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik z dnia 9 maja 2024 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.: 40
1983 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za I kwartał 2024 r. 39
1984 Oświadczenie majątkowe za rok 2023 Zastępcy Wójta ,Sekretarza Gminy P. Zdyb Wojciech. 39
1985 Klauzula informacja Rodo - wybory samorządowe 2024. 38
1986 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Lipnik. 38
1987 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za IV kwartał 2023 r. 37
1988 Oświadczenie majątkowe radnego gminy złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024 przez P. Stępień Franciszek 37
1989 Klauzula informacja Rodo - wybory samorządowe 2024 dowóz osób z opiekunem. 36
1990 Oświadczenie majątkowe radnego gminy złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024 przez P. Modras Andrzej 35
1991 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców którzy napóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w wyborach do rad gmin rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów burmistrzów prezydentów miast w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku. 34
1992 Oświadczenie majątkowe radnej gminy złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024 przez P. Sierpniak Helena 34
1993 Oświadczenie majątkowe radnego gminy złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024 przez P. Strawczyński Marian 34
1994 Oświadczenie majątkowe radnego gminy złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024 przez P. Kwiatkowski Zdzisław 34
1995 Oświadczenie majątkowe radnej gminy złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024 przez P. Kusal Barbara 33
1996 Oświadczenie majątkowe za rok 2023 Skarbnika Gminy Lipnik P. Zimoląg Magdalena. 33
1997 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 31
1998 Oświadczenie majątkowe radnego gminy złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji przez P. Baran Piotr 31
1999 Oświadczenie majątkowe radnego gminy złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024 przez P. Zając Dariusz 31
2000 Obwieszczenie PKW z dnia 18 marca 2024 roku o postanowieniu Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgch wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych. 31
2001 Oświadczenie majątkowe za rok 2023 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta - Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku P. Cieszkowska Katarzyna. 31
2002 Oświadczenie majątkowe radnej gminy złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024 przez P. Gaweł Sabina 30
2003 Oświadczenie majątkowe radnego gminy złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024 przez P. Radom Adam 30
2004 Oświadczenie majątkowe radnego gminy złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024 przez P. Nowak Stanisław 30
2005 Oświadczenie majątkowe za rok 2023 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta - Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku P. Małgorzata,Katarzyna Mazur. 30
2006 Wykazy pomocy publicznej za 2023 rok 28
2007 Oświadczenie majątkowe radnego gminy/ Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku złożone Wojewodzie Swiętokrzyskiemu na 2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2024 przez P. Stanisław Mazur 27
2008 Oświadczenie majątkowe radnej gminy za rok 2023 złożone przez P. Monika Rożycka. 27
2009 Informacja o szkoleniu Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego 27
2010 Oświadczenie majątkowe za rok 2023 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku P. Paradowski Grzegorz. 23
2011 Oświadczenie majątkowe za rok 2023 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku P.Klocek Edyta. 23
2012 Oświadczenie majątkowe za rok 2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie P. Szymański Sebastian. 22
2013 Oświadczenie majątkowe za rok 2023 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku P. Polit Danuta. 22
2014 Oświadczenie majątkowe radnej gminy za rok 2023 złożone przez P. Barbarę Kusal. 22
2015 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2023 złożone przez P. Janusz Wiesław Kaptur. 22
2016 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 maja 2024 roku 22
2017 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2023 złożone przez P. Strawczyński Marian. 21
2018 Bilanse Urząd Gminy na dzień 31.12.2023 20
2019 Bilanse Gminy Lipnik na dzień 31.12.2023 20
2020 Oświadczenie majątkowe za rok 2023 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku P. Luśtan Teresa. 20
2021 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2023 złożone przez P. Wiesław Głodek. 20
2022 Oświadczenie majątkowe radnej gminy za rok 2023 złożone przez P. Gaweł Sabina. 20
2023 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2023 złożone przez P. Nowak Stanisław. 20
2024 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2023 złożone przez P. Dariusz Zając. 19
2025 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2023 złożone przez P. Zdzisław Kwiatkowski. 19
2026 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2023 złożone przez P. Adam Stanisław Radom. 19
2027 Klauzula informacyjna -Wybory do PE 2024 - cel wypłata należności pienięznych dla członków komisji wyborczych. 19
2028 Oświadczenie majątkowe za rok 2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Romana Koseły we Włostowie P. Krakowiak Małgorzata. 18
2029 Oświadczenie majątkowe radnej gminy za rok 2023 złożone przez P. Helenę Sierpniak. 18
2030 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2023 złożone przez P. Piotr Baran. 18
2031 Klauzula informacyjna -Wybory do PE 2024 - cel wypłata należności pieniężnych dla mężów zaufania. 18
2032 Informacja roczna z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2023 r. 17
2033 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2023 złożone przez P. Franciszek Stępień . 15
2034 Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania Wójt Gminy Lipnik informuje, że dnia 09 czerwca 2024r. (tj. w dniu Wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku) na terenie Gminy Lipnik zorganizowany zostanie bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania. Oznakowane pojazdy gminne zapewniają przejazdy do lokalu wyborczego i z powrotem po niżej wyznaczonych trasach w danym obwodzie wyborczym, zatrzymując się na przystankach komunikacji publicznej i uzgodnionych umownych bezpiecznych punktach. Ze względu na charakter przewozów podana godzina przyjazdu i odjazdu jest orientacyjna. Gmina dokłada wszelkich starań, aby czas przejazdu w dniu Wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku był jak najdokładniejszy. 15
2035 Uchwały Rady Gminy 14
2036 Klauzula informacyjna -Wybory do PE 2024 - cel obwiązek dowozu osób z opiekunem osoby niepełosprawnej. 13
2037 ZAWIADOMIENIE z dnia 14 czerwca 2024. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 13
2038 Klauzula informacyjna -Wybory do PE 2024 - cel realizacja bezpłatnego transportu do lokali wyborczych. 12
2039 Klauzula informacyjna -Wybory do PE 2024 - cel realizacja obowiązków ustawowych administratora. 9
2040 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2023 8
2041 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik 2015 rok 3
2042 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik 2016 rok 2
2043 Dostęp do informacji publicznej 1
2044 Uchwały Rady Gminy 1
2045 Archiwum 1
2046 Uchwały Rady Gminy w Lipniku rok 2012 1
2047 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 1
2048 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2200000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągnietych kredytów i pożyczek 1

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.