Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Rejestr zmian

IDTytuł artykułu:Oglądalność:
1 Dane podstawowe 132416
2 Oświadczenia majątkowe 10523
3 Dane teleadresowe 10084
4 Zespół Szkół w Lipniku im . prof . Józefa Mikułowskiego - Pomorskiego 9445
5 Rada Gminy w Lipniku 8634
6 Postanowienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami 8342
7 Decyzja o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energetycznym w miejscowości Gołębiów i Kur 7992
8 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Lipniku 7749
9 Wybory i referenda 7330
10 Zarządzenia Wójta 7108
11 Podatki 6892
12 Zespół Szkół we Włostowie 6502
13 Redaktor Biuletynu Informacji Publicznej 6414
14 Finanse Gminy Lipnik 6118
15 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnik 6098
16 Wójt Gminy Lipnik 5697
17 Szkoły w Gminie Lipnik 5684
18 Sekretarz Gminy 5574
19 Skarbnik Gminy 5510
20 Informacja publiczna 5331
21 Informacje o środowisku i jego ochronie 5250
22 Instytucje kultury 5146
23 Stanowiska Kierownicze w Urzędzie Gminy w Lipniku 5123
24 Instrukcja obsługi 4810
25 Oświadczenia majątkowe Radnych 4789
26 Uchwały Prawa Miejscowego 4735
27 Karty Informacyjne 4659
28 Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Gminy w Lipniku 4465
29 Oświadczenia majątkowe Kierowników 4340
30 Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lipnik 4334
31 Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta 4139
32 Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej 4013
33 Polityka prywatności 3938
34 Karty informacyjne 2012 3932
35 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Radca prawny ½ etatu w Urzędzie Gminy w Lipniku 3851
36 Postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 3811
37 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej składającej się z 10 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną. 3721
38 Karty informacyjne 2014 3676
39 Karty informacyjne 2013 3626
40 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz” 3348
41 Karty informacyjne 2016 3125
42 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku Radca Prawny 1/2 etatu 3068
43 Karty informacyjne 2015 3017
44 Ośrodek Pomocy Społecznej 2968
45 Uwaga Wyjaśnienie z dnia 05.12.2013 !!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego. 2959
46 Skład Osobowy Rady Gminy - kadencja 2010 - 2014 2946
47 Włostów 2615
48 Wykaz dziennych opiekunów 2485
49 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Włostów gmina Lipnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2458
50 Uwaga wyjaśnienie z dnia 21.07.2014 r. !!! Ogłoszenie z dnia 08.07.2014 r. o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipniku 2453
51 UWAGA WYJAŚNIENIA z dnia 01.03.2013 !!! Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 2422
52 Uwaga Wyjaśnienia do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym pn. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ REMONT DROGI GMINNEJ NR 337039 T KURÓW - STERNALICE 2382
53 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch chlewni na działce ewidencyjnej o nr 371 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik. 2367
54 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we Włostowie 2364
55 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego - Uzupełnienie z dnia 11.10.2016 r. 2347
56 Uwaga wyjaśnienie z dnia 15.07.2014 r. !!!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie oraz termomodernizacja budynku przedszkola we Włostowie 2335
57 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie 2313
58 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2296
59 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Kurów gmina Lipnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2288
60 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów 2287
61 Ogłoszenie o zamowieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Remont drogi gminnej nr 001438 T Lipnik - Gołębiów Szlachecki na odcinku 920 mb od km 0+ 000 do km 0 + 200 oraz od km 1+200 do km 1+920 Remont drogi gm 2270
62 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. dowodów osobistych w Urzędzie Gminy w Lipniku 2263
63 Uwaga wyjaśnienie!!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 2235
64 Uwaga wyjaśnienie z dnia 13.02.2015 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu 2221
65 UWAGA !!! Wyjaśnienia i zmiana terminu składania ofert z dnia 20.06.2014!!!Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipniku 2203
66 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. dowodów osobistych w Urzędzie Gminy w Lipniku 2196
67 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia pod nazwą: Budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo-odbiorczej WA-0216 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania na dz. 213/3 w miejscowości Włostów 2191
68 Wyjaśnienia z dnia 15.03.2013 - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 2180
69 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2173
70 Uwaga Wyjaśnienia z dnia 19.04.2013 !! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów 2166
71 Usarzów 2149
72 Uwaga!!! Unieważnienie przetargu - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 2138
73 Malżyn 2120
74 Gołębiów 2104
75 Sprostowanie II do ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej 2095
76 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia 2090
77 Słabuszewice 2080
78 Leszczków 2070
79 Uwaga Wyjaśnienie !!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie 2062
80 Lipnik 2054
81 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie. 2052
82 Kurów 2048
83 Studzianki 2041
84 Uwaga!!! Zmiana ogłoszenia o zamówieniu publicznym i wyjaśnienia do zamówienia pn. Zakup energii elektrycznej 2034
85 UWAGA!!! Wyjaśnienie z dnia 20.06.2014r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Malicach Kościelnych 2032
86 Wybory sołeckie 2019 2029
87 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik 2021
88 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Lipniku 2019
89 Malice Kościelne 2012
90 Adamów 2004
91 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Rozbudowy istniejącego budynku administracyjno-biurowego o klatkę schodową oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu w części piętra z przeznaczeniem na punkt przedszkolny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną we 2004
92 Uwaga Wyjaśnienia !!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Lipnik. 2003
93 Komisja Rewizyjna - 2010 - 2014 2002
94 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont ośrodka zdrowia we Włostowie 1997
95 Męczennice 1993
96 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Remont ośrodka zdrowia we Włostowie 1984
97 Komisja ds Gospodarki i Finansów - 2010-2014 1982
98 Komisja Rolnictwa i Handlu - 2010 -2014 1979
99 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Lipniku 1978
100 Słoptów 1955
101 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie polegający na remoncie posadzek etap II , instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont stolarki drzwiowej 1955
102 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie 1955
103 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr. 297/1 o pow. 0,39 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Swojków 1953
104 Kaczyce 1948
105 Uwaga wyjaśnienia z dnia 01.08.2014r. Ogłoszenie z dnia 23.07.2014 r. o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie 1946
106 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycujne pn: Remont Dróg Gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych: Remont drogi gminnej nr 001438 T Lipnik - Gołębiów Szlachecki na odcinku 920 mb od km 0+ 000 do km 0 + 200 ora 1944
107 Komisja Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 2010 - 2014 1936
108 Ublinek 1929
109 Uwaga wyjaśnienia z dnia 21.05.2014 r. !! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 09.05.2014 pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 1923
110 Uwaga Wyjaśnienie z dnia 24.10.2013 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr, 14/14 o łącznej pow. 0,0843 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik przeznaczonej do sprzedaży 1918
111 Decyzja Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.06.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268 1915
112 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 1914
113 Łownica 1908
114 Maj 2011 1903
115 Ochrona danych osobowych 1899
116 Sternalice 1896
117 Żurawniki 1887
118 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 1885
119 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Lipniku 1872
120 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik 1865
121 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 1863
122 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1862
123 Uchwały zmieniające budżet Gminy Lipnik na 2012 rok 1856
124 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Lipniku 1851
125 Styczeń 2010 1850
126 Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Komunikaty multimedialne PKW 1846
127 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz 1844
128 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1841
129 UWAGA WYJAŚNIENIE z dnia 02 .04.2014 -Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 1822
130 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie 1811
131 Międzygórz 1809
132 Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy w Lipnik z dnia 12 marca 2014r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej . 1807
133 Swojków 1788
134 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 1785
135 Ogłoszenie z dnia 2013-08-14 o zamówieniu publicznym pn. : Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 1780
136 Zawiadomienie Wójta Gminy Lipnik dla mieszkańców sołectwa Włostów 1778
137 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 660 w Międzygórzu 1770
138 Uwaga wyjaśnienia z dnia 24.03.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 1769
139 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 czerwca 2012 roku 1755
140 Grudzień 2011 1751
141 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1749
142 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy w Lipniku 1742
143 Marzec 2011 1738
144 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 1727
145 Kwiecień 2011 1715
146 Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1714
147 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 maja 2012 roku 1708
148 Styczeń 2011 1708
149 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2015 1706
150 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 roku 1704
151 Czerwiec 2011 1702
152 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach swierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560 1701
153 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 lutego 2012 roku 1692
154 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów 1685
155 Zachoinie 1677
156 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów. 1672
157 Luty 2010 1667
158 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2011 rok. 1664
159 Listopad 2011 1664
160 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2015 roku. 1664
161 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice 1661
162 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice. 1659
163 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Lipniku 1655
164 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012 roku 1651
165 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 13 czerwca 2012 roku 1646
166 Sierpień 2011 1642
167 Luty 2011 1638
168 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. :Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz 1632
169 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice 1631
170 Wrzesień 2011 1630
171 Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 1627
172 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu publicznym pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego 1622
173 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Remont drogi gminnej nr 001438 T Lipnik - Gołębiów Szlachecki na odcinku 920 mb od km 0+ 000 do km 0 + 200 oraz od km 1+200 do km 1+920 Remont 1615
174 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz 1612
175 Informacja o unieważnieniu postępowania dot. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 1611
176 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów 1607
177 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych 1603
178 UCHWAŁA NR XVI / 126 / 2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2012 rok 1599
179 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont drogi gminnej nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450mb od km 1+818 do km 3+268 1593
180 Powtórne zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na Zakup energii elektrycznej 1592
181 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. nieograniczonego pn.: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2019 roku 1585
182 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 1584
183 Jolanta Sierant 1579
184 UWAGA WYJAŚNIENIE Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1578
185 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 660 w Międzygórzu 1576
186 Uwaga wyjaśnienia z dnia 17.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych 1574
187 Grzegorz Przysucha 1570
188 Lipiec 2011 1567
189 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 1566
190 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2012 - 2019 1565
191 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie polegający na remoncie posadzek etap II, instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont stolarki drzwiowej. 1556
192 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadnie pn. Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz 1554
193 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów 1553
194 Informacja z dnia 2013-08-22 o unieważnieniu postępowania dot. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 1551
195 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie. 1551
196 Syndyk masy upadłości PBOil CHMIELEWSKI B. Chmielewski i B. Chmielewska Sp. J. ogłasza przetarg na sprzedaż kompleksu nieruchomości po byłej Cukrowni we Włostowie 1550
197 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 1546
198 Uwaga ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.12.2020 r !!! zmiana terminu składania ofert!! Wyjaśnienia z dnia 18.12.2020 r. wyjaśnienia z dnia 15.12.2020 r. zmiana ogłoszenia z dnia 04.12.2020 modyfikacja SIWZ z dnia 01.12.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipnik 1542
199 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1537
200 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Leszczków 1535
201 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.05.2016 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268 1534
202 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energetycznym w 1531
203 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 1530
204 Grocholice 1529
205 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1529
206 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 1525
207 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: pn. Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie. 1525
208 Zawiadomienie o wyborze oferty (wyniku licytacji elektrronicznej) w postępowaniu na Zakup energii elektrycznej 1524
209 Prawo lokalne 1523
210 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipnik w 2016 roku 1517
211 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 04 czerwca 2013 roku 1513
212 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz 1512
213 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie 1511
214 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo handlowego z przeznaczeniem na świetlice wiejską w m. Malice Kościelne 1509
215 Październik 2011 1506
216 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 660 w Międzygórzu 1499
217 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Rozbudowy istniejącego budynku administracyjno-biurowego o klatkę schodową oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu w części piętra z przeznaczeniem na punkt przedszkolny wraz z niezbędną infras 1487
218 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr. 907 o łącznej pow.0,49 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów przeznaczonej do sprzedaży 1483
219 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1481
220 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ REMONT DROGI GMINNEJ NR 337039 T KURÓW - STERNALICE 1479
221 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2012 1473
222 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430 1466
223 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipniku z dnia 29 maja 2012 roku 1459
224 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Lipniku 1459
225 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1459
226 UWAGA Wyjaśnienia z dnia 24.09.2020 !! Zmiana ogłoszenia z dnia 18.09.2020 !! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 1459
227 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w miejscowości Lipnik. 1458
228 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 1455
229 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych. 1454
230 Beata Zając 1436
231 Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Prowadzenie działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów 1435
232 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 15.03.2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Słabuszewicach. 1434
233 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie polegający na remoncie posadzek etap II , instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont stolarki drzwiowej 1433
234 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r. 1431
235 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik 1423
236 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie. 1420
237 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: Realizacja Gminnego Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lipnik 1412
238 Skład Osobowy Rady Gminy - kadencja 2014 - 2018 1410
239 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr,nr 25/1 i 25/2 o łącznej pow.3,8900 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów przeznaczonej do sprzedaży. 1404
240 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Malice Kościelne 1402
241 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 listopada 2012 roku 1400
242 POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 1399
243 Oświadczenia majątkowe kierowników Urzędu Gminy w Lipniku 1396
244 UWAGA!!! Przetarg unieważniony w dniu 17.07.2014 r. Wójt Gminy w Lipniku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 14/7 o pow. 0,0838 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 1395
245 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1395
246 Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej 1394
247 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 1391
248 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07 stycznia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 1390
249 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr, nr, 25/1, 25/2 o pow. 3,89 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 1388
250 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Lipnik 1382
251 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup Energii Elektrycznej 1380
252 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ REMONT DROGI GMINNEJ NR 337039 T KURÓW - STERNALICE 1379
253 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 23 sierpnia 2012 r. 1375
254 Uwaga wyjaśnienie z dnia 20.05.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej nr 337039 T Kurów – Sternalice od km 0+000 do km 1+000 na odcinku 1 km 1348
255 Ogłoszenie i udzieleniu zamówienia na zadanie Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 1346
256 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej składającej się z 2 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną w miejscowości Kaczyce i Sw 1344
257 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1340
258 Uwaga wyjaśnienie z dnia 29.06.2015r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 2 873 967,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 72 400,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 801 567,00 zł. 1329
259 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ruin zamku w miejscowości Międzygórz 1328
260 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Remont drogi gminnej nr 337017 T relacji Leszczków - Pęcławice w celu stworzenia spójnego układu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi nr 0733 T Balbinów - Nikisiałka Duż 1326
261 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 1326
262 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 stycznia 2013 roku 1324
263 Stanisław Mazur 1316
264 Uwaga Zmiana SIWZ !! Wyjaśnienia z dnia 13.10.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 1313
265 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01.10.2012 r. w sprawie sprostowania decyzji Wójta Gminy Lipnik nr RG-IV.6220.3.2011/2012 z dnia 04.09.2012 r 1308
266 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 stycznia 2016 roku. 1301
267 Uchwała Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 marca 2012 roku 1300
268 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2014 roku . 1300
269 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 roku 1299
270 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Gaweł Sabina za rok 2015. 1299
271 Zastępca Wójta 1296
272 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 marca 2013 roku 1293
273 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012 roku 1288
274 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2016 1276
275 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane - Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów 1273
276 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2016 1273
277 Deklaracja dostępności 1273
278 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2015 1271
279 Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego 1268
280 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 1267
281 Ogłoszenie o unieważnieniu I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr ew.14/7 o pow.0,0838 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik 1267
282 Monika Kaczor 1264
283 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 marca 2012 roku 1262
284 Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie oraz termomodernizacja budynku przedszkola we Włostowie. 1258
285 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwca 2013 roku 1256
286 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 grudnia 2012 roku 1253
287 Przebudowa dróg powodziowych - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Międzygórz na odc. 945 mb. 1249
288 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Lipnik 1248
289 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 września 2012 roku 1245
290 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.03.2017 r. w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 1244
291 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 października 2013 roku. 1243
292 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Przesył energii elektrycznej 1242
293 Uwaga wyjaśnienie z dnia 06.10.2016 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450mb od km 1+818 do km 3+268 1242
294 Obwieszczenie z dnia 19 września 2012 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnik w granicach administracyjnych Gminy Lipnik. 1239
295 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie, ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.07.2014 r 1238
296 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipniku. 1238
297 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Lipnik 1235
298 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115 1232
299 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 marca 2013 roku 1229
300 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów 1226
301 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 1226
302 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Leszczków. 1224
303 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 14.03.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Malicach Kościelnych 1223
304 Uwaga wyjasnienia z dnia 19.05.2020 Zapytanie ofertowe na Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu Zdalna Szkoła, realizowane ze środków europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 1222
305 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 kwietnia 2012 roku 1213
306 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.10.2012 r. o wydaniu w dniu 09.10. 2012 r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1211
307 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2015 r.o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 1210
308 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkól w Lipniku. 1208
309 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 10/1 o pow. 0,2266 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Usarzów 1206
310 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1197
311 Maria Sudy-Krzysiek 1195
312 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 wrzesnia 2013 roku. 1193
313 Uwaga sprostowanie z dnia 21.10.2014 r. Zapytanie ofertowe na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 1189
314 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Lipniku 1189
315 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, energetyczną i teletechniczną zlokalizowanego na działkach nr 453,454 i 1185
316 Decyzja o umorzeniu postępowania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipnik zlokalizowana na działkach o nr ewidencyjnym 1184
317 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1183
318 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 listopada 2013 roku. 1183
319 Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizację zadania: Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie obejmujące zakup sprzętu ICT dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 1179
320 Uwaga wyjaśnienia z dnia 30.10.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Droga relacji Kurów-Krzyże 1179
321 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów 1178
322 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku. 1176
323 Uwaga Wyjaśnienia z dnia 11.01.2021, zmiana ogłoszenia i wyjasnienia z dnia 04.01.2021, wyjaśnienia z dnia 30.12.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią prostą 4 torową przy Szkole Podstawowej we Włostowie 1176
324 Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: Zakup przezroczystych urn wyborczych dla Urzędu Gminy w Lipniku 1173
325 Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku 1172
326 Krzysztof Krakowiak 1169
327 Unieważnienie zapytania ofertowego na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 1168
328 Zapytanie ofertowe na realizację zadania: „Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie” obejmujące zakup zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 1168
329 Ogłoszenie o udzieleniu zamównia na zadanie: Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu 1167
330 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Lipniku 1167
331 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ruin zamku w miejscowości Międzygórz. 1163
332 Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Grządziela wyznaczonego do pełnienia obowiązków Wójta Gminy Lipnik, złożone Pani Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 1160
333 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 stycznia 2014 roku. 1159
334 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 maja 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 1159
335 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014 1157
336 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 1153
337 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2011 roku. 1151
338 Krzysztof Zając 1151
339 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Malicach Kościelnych 1150
340 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 lipca 2013 roku . 1149
341 Elżbieta Dziekańska 1147
342 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o wykonanie zadania pt. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy LIPNIK 1147
343 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 czerwca 2013 r. 1145
344 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipniku z dnia 31 grudnia 2010 roku 1143
345 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2013 roku. 1143
346 Uwaga wyjaśnienia z dnia 23.11.2016 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami) Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro 1141
347 Uwaga wyjaśnienie z dnia 01.09.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1140
348 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 października 2015 roku. 1137
349 Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 3 zadania: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 1136
350 Teresa Dzienniak 1135
351 Anna Kęsy 1134
352 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu z dnia 14 lutego 2014 r. 1134
353 Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszklnego w Lipniku 1134
354 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn: Budowie węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115 1132
355 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energ 1132
356 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 grudnia 2013 roku. 1132
357 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 1290/4 o pow. 0,0752 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 1130
358 Uwaga wyjaśnienie z dnia 01.09.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 1127
359 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. udowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 1126
360 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 1126
361 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 września 2012 r. 1123
362 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 maja 2014 roku . 1123
363 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. 1123
364 Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr, 25/1 i 25/2 o łącznej pow. 3,8900 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 1121
365 Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej - nr działki nr 10/4 - stanowiącej własność Gminy Lipnik położonej w obrębie geodezyjnym Usarzów 1121
366 Leszek Mroczkowski 1120
367 Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 1120
368 Informacja o dokonaniu ponownego wyboru oferty na pomoce dydaktyczne 1118
369 Uwaga wyjaśnienie z dnia 23.09.2014. Zapytanie ofertowe na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie,obejmujące zakup mebli i wyposażenia wypoczynkowego dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 1117
370 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1116
371 OBWIESZCZENIE z dnia 18 grudnia 2013r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 1113
372 Decyzja Wójta Gminy Lipnik o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km 1112
373 Zapytanie ofertowe w postępowaniu pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 1109
374 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1108
375 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont ośrodka zdrowia we Włostowie 1100
376 Komisja Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 2014 - 2018 1098
377 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014 1096
378 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 1096
379 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Malice Kościelne działka nr 69 na odcinku 295 mb od km 0+000 do km 0+295 1096
380 Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa chlewni do prowadzenia tuczu trzody chlewnej w Gospodarstwie Rolnym Zdzisław Podsiadły w miejscowości Kaczyce 1095
381 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie 1094
382 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych. 1094
383 UWAGA Zmiana z dnia 21.04.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 1093
384 Gromski Krzysztof 1092
385 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 09 sierpnia 2013 roku . 1091
386 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 czerwca 2015 roku . 1091
387 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Lipnik za rok 2017. 1088
388 Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2012 1086
389 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt:: Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych. 1086
390 DECYZJA o umorzeniu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowie chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w miejscowości Kaczyce 60, 27-545 Włostów, Gmina Lipnik, na działkach o numerach ewidencyjnych 245, 271/1 1085
391 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Kryszczyńska Zofia za rok 2015. 1081
392 Grzegorz Sierpniak 1080
393 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 1080
394 Uwaga wyjaśnienie z dnia 06.11.2017 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym dot. Remontu dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Drogi relacji Usarzów-Kozia Górka i Włostów-Swojków 1078
395 Zawiadomienie o wyborze najkorzysniejszej oferty na zadanie Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1077
396 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 1075
397 Korekta sprawozdania rocznego Rb-NDS za 2012 rok 1073
398 Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2013 - 2020 1072
399 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1072
400 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 1071
401 Unieważnione dnia 28.07.2014 r. Zapytanie ofertowe na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 1070
402 Zawiadmienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2016 1070
403 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2012 roku, oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy za I półrocze 2012 roku. 1069
404 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2015 roku . 1067
405 Marzec 2010 1064
406 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno wypoczynkowej w miejscowości Lipnik 1064
407 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z sesji odbytej w dniu 29 .10.2014 roku. 1064
408 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 7 marca 2013 r. 1063
409 Przetarg unieważniony dnia 14.02.2014 r. - Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 1289/3 o pow. 0,0598 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 1063
410 Obwieszczenie GKW w Lipniku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Lipnik w wyborach do rad gmin rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów,burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 1062
411 VITRA TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. K. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa, w której 100% udziałowcem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłasza kolejny (drugi) publiczny, zwykły, nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości na terenie województwa świętokrzyskiego 1062
412 Komisja Rolnictwa i Handlu 2014 - 2018 1061
413 Komisja Rewizyjna - 2014 - 2018 1061
414 Obwieszczenie GKW w Lipniku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Lipnik w wyborach do rad gmin rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów,burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 1060
415 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 15 kwietnia 2015 roku. 1060
416 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 listopada 2012 r. 1057
417 Podstawowa kwota dotacji na 2017 rok 1057
418 Zapytanie ofertowe z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące zadania: Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 1056
419 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 06 lutego 2015 r. 1056
420 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 1054
421 Kwiecień 2014 1053
422 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r. 1052
423 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 grudnia 2012 r. 1052
424 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 1048
425 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2013r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 1048
426 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. pn. Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu 1048
427 Komisja ds Gospodarki i Finansów - 2014 - 2018 1047
428 Obwieszczenie o o wydaniu w dniu 04.09.2012 r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, energetyczną i teletechniczną zlokalizowaneg 1045
429 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie oraz termomodernizacja budynku przedszkola we Włostowie. 1045
430 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28.07.2015 r. 1043
431 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 marca 2014 roku. 1042
432 Uwaga wyjaśnienia z dnia 16.03.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Odwiert studni zastępczej S-4b ujmującej wody podziemne z utworów dewońskich w obrębie ujęcia w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 1041
433 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej Nr ewidencyjnymi 14/14 o pow. 0,0843 ha położoną w Lipniku KW Nr 29782 1039
434 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2014r. 1038
435 Uchwała nr XXIX/226/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2013 rok 1037
436 Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2012 roku 1036
437 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku zdnia 12 sierpnia 2014 r. 1033
438 Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Przebudowa pomieszczeń w budynku OSP w Łownicy oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe 1033
439 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna Szkoła+” 1033
440 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.01.2014 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 1032
441 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w LIpniku na dzień 23 lipca 2013 r. 1031
442 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 1031
443 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 1030
444 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont drogi gminnej nr 337017 T relacji Leszczków - Pęcławice w celu stworzenia spójnego układu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi nr 0733 T Balbinów - Nikisiałka Duża i nr 0731 T Włostów Gozdawa R 1029
445 Wykaz udzielonej pomocy publicznej za 2013 rok 1029
446 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 kwietnia 2015 roku. 1028
447 Decyzja Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 marca 2017 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów. 1027
448 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2013r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 1024
449 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2015 r. 1021
450 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2019 roku 1021
451 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 17 września 2013 r. 1020
452 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2012 rok. 1020
453 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1019
454 Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy P.Wojciecha Zdyb za rok 2016. 1019
455 Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Lipnik jest organem prowadzącym 1017
456 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 marca 2013 r. 1016
457 Bilanse gminy Lipnik za 2012 rok 1016
458 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 04.09. 2012 r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: “Budowie farmy wiatrowej składającej się z 2 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną 1015
459 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 19 grudnia 2013 r. 1015
460 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Swojków, Usarzów, Sternalice, Kurów, Męczennice, Lipnik 1015
461 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 23 października 2012 r. 1013
462 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 07.07.2014 roku. 1013
463 Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 1013
464 Bilanse gminy Lipnik za 2011 rok 1012
465 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 1012
466 Uchwały z Sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 5.12.2014r. 1012
467 Uchwały z Sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 9. 12. 2014r. 1011
468 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 9 sierpnia 2013 r. 1009
469 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik z dnia 5 sierpnia 2013 r.w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 1009
470 informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 09 czerwca 2014 roku 1007
471 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 luty 2016 roku. 1007
472 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. księgowości podatkowej 1006
473 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 17 listopada 2014 r. 1003
474 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.01.2013 w sprawie wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 1000
475 Uchwała Nr XLII / 360 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipnik na rok 2014. 1000
476 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 19 grudnia2012 r. 999
477 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu „Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2015” 998
478 Obwieszczenie z dnia 25 września 2012 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn: Budowa węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115 997
479 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01.10. 2012 o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu w decyzji Wójta Gminy Lipnik Nr RG-IV.6220.3.2012 995
480 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 r. 995
481 Wieloletia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 - 2023 994
482 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 993
483 Oświadczenie majątkowe Pana Artura Lisa Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożonego na dzień powołania na stanowisko 1.08.2017r. 993
484 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku 992
485 Bilanse gminy Lipnik za 2010 rok 991
486 Ogłoszenie o udostępnieniu do wglądu w Urzędzie Gminy w Lipniku spisu wyborców 991
487 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 990
488 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 15 kwietnia 2020 r. o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych 989
489 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 11 września 2014 roku. 988
490 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: postępowania o wykonanie zadania pt. Zakup przezroczystych urn wyborczych dla Urzędu Gminy w Lipniku 988
491 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. nieograniczonego pn.: Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 988
492 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 987
493 Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizację zadania: Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 986
494 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Sidor Anny za rok 2015. 986
495 Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Lipnik za 2018 rok 986
496 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr,907 o łącznej pow.0,49 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik 985
497 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Przebudowa dróg powodziowych – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Międzygórz na odc. 945 mb 985
498 Przetargi 984
499 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 984
500 Informacja Wójta Gminy w Lipniku 984
501 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. zamówień publicznych i planowania przestrzennego 984
502 INFORMACJA O UZYSKANIU DOTACJI NA ZADANIE: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK 983
503 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 sierpnia 2014 roku. 983
504 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 stycznia 2013 r. 981
505 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 czerwca 2013 r. 981
506 ZARZĄDZENIE Nr 116/2013 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2014. 981
507 Uchwały z sesji inauguracyjnej Rady Gminy w Lipniku w kadencji 2014 -2018 , odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku. 981
508 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Przebudowa dróg powodziowych - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Międzygórz na odc. 945 mb 980
509 Wykaz kart informacyjnych 978
510 Uwaga wyjaśnienie z dnia 04.11.2019 r. Gmina Lipnik zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę elementów wyposażenia placówki tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Utworzenia Klubu Senior+ w miejscowości Kurów - zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 978
511 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie Budowa na terenie Gminy Lipnik elektrowni wiatrowych o mocy 31,5 MW wraz z punktami zasilania (PZ1,PZ2,PZ3) sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4 kV 977
512 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 stycznia 2014 r. 975
513 Wykaz udzielonej pomocy publicznej za 2014 rok 975
514 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebodowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 971
515 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na 27 maja 2014 roku na godz. 10.00. w siedzibe Urzędu Gminy w Lipniku. 970
516 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28.07.2015 r. 970
517 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 02.08.2013 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie zna 968
518 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa chlewni do prowadzenia tuczu trzody chlewnej w Go 967
519 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Lipniku 966
520 Zaproszenie na sesje Rady Gminy w Lipniku na dzień 21 stycznia 2015 roku na godz. 11.00 . 965
521 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 13 sierpnia 2015 roku. 964
522 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 listopada 2016 roku . 963
523 Sierpień 2013 962
524 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.03.2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Ublinek 962
525 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.11.2017 r. o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Droga gminna relacji Kurów-Krzyże 961
526 Uwaga wyjaśnienia z dnia 24.05.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 4 587 159 zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów 961
527 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie wywieszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 958
528 Uchwała Rady Gminy z sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2014 roku. 958
529 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 października 2013r. 957
530 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 lipca 2015 roku . 957
531 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 r. 955
532 Uchwały Rady Gminy w Lipniku podjęte na sesji w dniu 14 września 2015 roku . 955
533 Informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za IV kwartał 2013 r. 953
534 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30.05.2014 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Kaczyce-Grocholice i Swojków gmina Lipnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 952
535 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Heleny Sierpniak za rok 2016. 951
536 Sprawozdania finansowe za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 950
537 Sprawozdania finansowe za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 950
538 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Zofii Kryszczyńskiej za rok 2016. 950
539 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. oświaty 950
540 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Lipnik. 949
541 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 listopada 2013r. 948
542 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 kwietnia 2015 r. 948
543 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Kurów 948
544 Postanowienie o wszczęciu postępowania Budowa na terenie Gminy Lipnik elektrowni wiatrowych o mocy 31,5 MW wraz z punktami zasilania (PZ1,PZ2,PZ3) sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4 kV oraz dróg i placów dojazdowych 947
545 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2017 roku. 947
546 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty 947
547 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 946
548 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 16 listopda 2017 roku. 946
549 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia. 945
550 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Prowadzeniu działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów 945
551 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2014 944
552 Sprawozdanie roczne Rb-NDS za 2012 roku 943
553 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie zmiany zakresu inwestycji dla decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 943
554 UCHWAŁA NR V / 27 / 2015 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2015 rok 943
555 Uzupełnienie składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipniku 943
556 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2016 roku. 940
557 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 lutego 2015 r. 939
558 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.03.2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Międzygórz 939
559 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 10.06.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Leszczkowie 938
560 Zarządzenie Nr 40_2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie uzupełnienia skałdu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Lipniku . 937
561 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 7 lipca 2014 roku . 937
562 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 sierpnia 2013 roku dot. przedsięwzięcia polegającego na: „ Prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów” na działce o nr ewid. 142/3 w miejscowości Lipnik. 935
563 Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń do komisji wyborczych . 935
564 Informacja w sprawie aktualnej sytuacji formalno-prawnej w Gminie Lipnik 935
565 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 934
566 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 kwietnia 2014 r. 933
567 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 13 sierpnia 2015 roku . 933
568 Zaproszenie na Sesje Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 marca 2014 roku. 932
569 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipniku z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 932
570 Oświadczenie majątkowe Zimoląg Magdaleny Skarbnika Gminy Lipnik za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 931
571 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 06 listopada 2014 r. 929
572 Informacja Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 928
573 Czerwiec 2013 928
574 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014 927
575 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2016 P. Wiesława Pietraszewskiego. 927
576 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 926
577 Komunikat 925
578 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 31 marca 2015 roku . 924
579 Uwaga Wyjaśnienia z dnia 24.10.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Lipnik i jej Jednostek Organizacyjnych 923
580 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.07.2015 r. o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól w Lipniku. 922
581 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Janusza Kaptura składane za rok 2015. 922
582 Uchwała Nr6 _2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 23 października 2014 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 921
583 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 920
584 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pt.: Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 920
585 Zapytanie ofertowe nr 3/2017 z dnia 10.04.2017 dotyczące Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gołębiów i Kurów 919
586 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 02.08.2013 o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 917
587 Lista osób zakwalifikowanych do II etapu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Męczennice 916
588 Informacja Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu o nr ewidencyjnym 1289/3 położonej w miejscowości Włostów, stanowiących własność Gminy Lipnik. 915
589 Uwaga zmiana terminu składania ofert !!! Wyjaśnienie z dnia 04.06.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Lipnik 915
590 ZARZĄDZENIE Nr 44 / 2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 maja 2014. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Słoptowie . 911
591 Uwaga wyjasnienie z dnia 05.06.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 911
592 Druk - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 7 września 2014 r. 910
593 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 3 marca 2014 roku 907
594 Obwieszczenie PKW z dnia 30 czerwca 2014 roku o postanowieniu Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP 907
595 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 9 lipca 2015 roku na godz. 11.00. 907
596 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaialnosci pożytku publicznego i o wolontariacie, 906
597 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 15 kwietnia 2015 roku . 906
598 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku 906
599 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Marianny Leśko za rok 2016. 905
600 Zaproszenie na uroczystą i ostatnią w VI kadencji sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 10 listopada 2014 roku . 901
601 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 901
602 Uwaga wyjaśnienia z dnia 22.11.2019 r. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu dot. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Lipnik 901
603 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Prowadzenie działalności w ramach magazynowania oraz segre 900
604 Zarządzenie Nr 36_2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. 900
605 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 11 września 2014 roku 899
606 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 sierpnia 2013 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów” na działce nr ewidencyjny 142/3 w miejscowości Lipnik 898
607 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Sabiny Gaweł za rok 2016. 898
608 Zawiadomienie o wyborze oferty (wyniku licytacji elektronicznej) w postępowaniu na „zakup energii elektrycznej” prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej. 895
609 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Stanisława Nowaka za rok 2016. 894
610 Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 891
611 Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy P. Zimoląg Magdaleny za rok 2016. 891
612 ZARZĄDZENIE Nr 43 / 2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Słoptowie . 889
613 Wniosek o udostępnienie spisu wyborców 889
614 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 grudnia 2013 r. 888
615 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2013 888
616 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy w Lipniku z dnia 7 kwietnia 2015 r. 888
617 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Sierpniak Helena za rok 2015. 888
618 Postanowienie Prezydenta RP z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 887
619 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki I deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartal 2014roku 887
620 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Różycka Monika za rok 2015. 887
621 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Piotra Barana za rok 2016. 887
622 Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 27.06.2019 r. Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 887
623 Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 16. 05. 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku usługowego - Ośrodka Zdrowia wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i zewnętrznych (wod. - kan., c.o., pompy ciepła instalacji fotowoltaicznych i instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacji budynku 886
624 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 października 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 886
625 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 kwietnia 2015 roku . 886
626 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. 'Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych' w miejscowości Swojków 886
627 Maj 2014 885
628 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 884
629 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik P. Anny Sidor za rok 2016 . 883
630 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 grudnia 2016r. 881
631 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2016 roku. 881
632 Uchwała Nr 100/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Lipnik na 2014 rok 880
633 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK 879
634 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: Realizacja gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lipnik 877
635 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 877
636 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum 877
637 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 grudnia 2014 roku 876
638 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 876
639 Zarządzenie Wójta Gminy Nr 74.2015 z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji d.s referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 875
640 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o wykonanie zadania pt. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipnik 875
641 Informacja Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej o nr ewidencyjnym 167/21 i nr 167/13 położonej w miejscowości Włostów, stanowiących własność Gminy Lipnik. 874
642 Zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 13.03.2017 na wykonanie dokumentacji dla zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Lipnik. 874
643 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2016 P. Stanisława Mazura - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku. składane P.Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 873
644 Zarządzenie Nr 39_2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie stwierdzenia wygasnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Lipniku . 871
645 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik z dnia 27.05.2015 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 870
646 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 19 sierpnia 2014r.r 869
647 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Janusza Kaptura za rok 2016. 869
648 Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2014. 867
649 Zarządzenie Nr 70 / 2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. 866
650 Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Lipnik Zdyb Wojciech za rok 2015 złożone P. Wójtowi Gminy Lipnik. 866
651 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P.Krzysztofa Krakowiaka za rok 2016. 865
652 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku od Opatowa do Niska 864
653 Zarządzenie Nr 68_ 2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 sierpnia 2014 r w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych. 863
654 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za I półrocze 2014 roku. 863
655 Lipiec 2012 863
656 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Krakowiak Krzysztof za rok 2015. 863
657 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu pn.: Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od 1.02.2020 r. do 31.01.2024 r. 863
658 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 marca 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 862
659 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 października 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Leszczków 862
660 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Rozbudowa budynku administracyjnego w zakresie przebudowa wejścia głównego i budowa dźwigu osobowego 862
661 Lipiec 2013 861
662 Oświadczenie majątkowe za rok 2015 Wójta Gminy Lipnik P. Józefa Buliry składane P. Wojewodzie Swiętokrzyskiemu. 861
663 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 14 września 2015 r. 860
664 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 12 sierpnia 2014 roku. 859
665 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Ublinek 859
666 Obwieszczenie PKW z dnia 24 lutego 2014 roku o zarządzeniu przez Prezydenta RP wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych . Kalendarz wyborczy dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 roku . 857
667 Grudzień 2014 855
668 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 17 czerwca 2015 roku . 854
669 Obwiesczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.10.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch chlewni na działkach ewidencyjnych o nr 245, 271/1, 271/2, 272/1 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik. 854
670 Listopad 2013 853
671 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Kaczor Edyta za rok 2015. 853
672 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 lipca 2016 roku. 853
673 Uwaga Wyjaśnienie z dnia 30.06.2020 - Ogłoszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipniku o zamówieniu publicznym: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4 x 4 dla jednostki OSP w Lipniku 853
674 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o wykonanie zadania pt Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego 852
675 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 października 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 850
676 Zaproszenie na Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 .12. 2014r. 850
677 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 850
678 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Andrzej Modras za rok 2015. 850
679 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 850
680 Zarządzenie Nr 71 / 2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 82 zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku. 849
681 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 sierpnia 2015 roku o publicznym losowaniu składów Obwodowych Komisji do spraw referendum ogólnokrajowego . 849
682 Grudzień 2012 849
683 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej nr 7/2017 z dnia 31.08.2017 r. 849
684 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 849
685 Uchwała Nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 26 września 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 848
686 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 5 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Lipniku. 848
687 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Udzielenie kredytu dlugoterminowego w wysol 848
688 Komunikat o publicznym losowaniu w dniu 5.10.2015 o godz. 10.00 w siedzibie Gminy w Lipniku składów osobowych dwóch Obwodowych Komisji Wyborczych tj. Nr. 3 w Malicach Kościelnych i Nr 4 w Słoptowie. 848
689 Luty 2013 848
690 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik- Przewodniczącego Rady Gminy P. Mazur Stanisław za rok 2015 składane P. Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 848
691 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.11.2017 r. w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 848
692 Uchwała Nr 7_2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 23 października 2014 roku w sprawie przyznania numerów dla list komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 845
693 Listopad 2014 845
694 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Stanisław Nowak za rok 2015. 845
695 Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy z Lipnik Pani Koneckiej Kazimiery za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 845
696 Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zadania Remont drogi gminnej nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450mb od km 1+818 do km 3+268 845
697 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 845
698 Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców Pismo z dnia 15.04.2015 roku Znak ZPOW -603-193/15. 844
699 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku Małgorzaty Utnik - Oleksiak za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 844
700 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za pierwsze półrocze 2015 roku. 843
701 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 grudnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Włostów 843
702 Oświadczenie majątkowe Pani Koneckiej Kazimiery Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożone Wójtowi Gminy na dzień powołania na stanowisko. 842
703 Zaproszenie do składania ofert: Zabudowa nowych punktów świetlnych – Modernizacja oświetlenia na energooszczędne 842
704 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Kurów 839
705 Czerwiec 2012 839
706 Oświadczenie majątkowe Edyty Klocek za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 839
707 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 października 2014 roku. 837
708 Zaproszenie na sesję inauguracyjną Rady Gminy w Lipniku w kadencji 2014-2018 zwołaną przez Komisarza Wyborczego Kielce II na dzień 1 grudnia 2014 roku na godz. 14.00. 837
709 Zarządzenie Nr 33.2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie uzupełnienia składu komisji . 836
710 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 27 stycznia 2016 roku na godz. 11.00. 836
711 Informacja o wyniku przetargu ograniczonego 836
712 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Usarzów Gmina Lipnik” 836
713 Wieloletia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015 - 2025 835
714 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2015 roku . 835
715 Kwiecień 2013 834
716 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11.01.2016 o wydaniu w dniu 08.01.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 833
717 Sierpień 2012 832
718 Uchwała Nr 102/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2014 rok 830
719 Listopad 2012 829
720 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.05.2016 829
721 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 sierpnia 2016 roku. 829
722 Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zadania Przebudowa dróg na terenie Gminy Lipnik 829
723 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy w Lipniku z dnia 4 września 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości : informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku . 828
724 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 kwietnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 828
725 Informacja o terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 828
726 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 października 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Malżyn 828
727 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 maja 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 827
728 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie Sebastiana Szymańskiego za rok 2015 składanego Wójtowi Gminy Lipnik. 827
729 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik” 826
730 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 825
731 Wrzesień 2013 825
732 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Piotr Baran za rok 2015. 825
733 Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku Grzegorza Paradowskiego za rok 2015 złożonego Wójtowi Gminy Lipnik. 825
734 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 sierpnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Malżyn 824
735 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie P. Sebastiana Szymańskiego za rok 2016. 824
736 UWAGA WYJAŚNIENIA z dnia 26.04.2018 r. Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: 'Zakup deflibrylatora i torby ratowniczej dla jednostek OSP z terenu gminy Lipnik' 824
737 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 kwietnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - kanalizacja 823
738 Zarządzenie Nr 35 /2015 Wójta Gminy z dnia 24 kwietnia 2015r w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku . 823
739 Zapytanie ofertowe z dnia 05.04.2017 r. na wykonanie zadania pn.: Zabudowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Lipnik. 823
740 Maj 2013 822
741 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia 818
742 Maj 2012 818
743 Uchwała Nr XXV/195/ 2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na rok 2017. 818
744 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. księgowości budżetowej i wynagrodzeń 818
745 UWAGA Wyjaśnienia z dnia 23.05.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku - Przebudowa dachu i zmiana konstrukcji dachowej 816
746 Wrzesień 2012 815
747 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pt: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Usarzowie na działce 435 na odcinku 590 mb od km 0+000 do km O + 590 815
748 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla dróg powiatowych 814
749 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 3 grudnia 2015 roku . 812
750 Marzec 2012 812
751 INFORMACJA O UZYSKANIU DOTACJI NA ZADANIE: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK 811
752 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.05.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowościach Słabuszewice i Żurawniki 810
753 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.10.2016 r. o przystąpieniu do opracowania projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 810
754 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków szt. 2 i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 809
755 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków kłęsk żywiołowych. 809
756 Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o powierzchni 0,1806 ha położonej w Lipniku, stanowiącej własność Gminy Lipnik 809
757 Październik 2012 808
758 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Wiesław Pietraszewski za rok 2015 . 808
759 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Międzygórz 807
760 Marzec 2014 806
761 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 września 2014 roku 805
762 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Leśko Marianna za rok 2015. 805
763 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 9 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Lipniku. 804
764 Kalendarz Wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 roku . 804
765 Luty 2012 803
766 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej za 2016 rok 801
767 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2015 złożone P. Wójtowi Gminy Lipnik. 800
768 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół we Włostowie Małgorzaty Krakowiak za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 800
769 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 20.05.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Męczennicach 800
770 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku na podstawie art. 37. ust. 1 pkt. 2lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 800
771 Uchwała Nr 2/ 2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 26 września 2014 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 799
772 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 798
773 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.01.2016 w sprawie wydania postanowienia nr RG-IV. 6220.5.2015/2016 798
774 Lipiec 2014 798
775 Oświadczenie P.Koneckiej Kazimiery o nie prowadzeniu działalności gospodarczej. 798
776 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.10.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch chlewni na działkach ewidencyjnych o nr 245, 271/1, 271/2, 272/1 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik. 796
777 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 luty 2016 roku. 795
778 Przebudowa i remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Kaczyce, Kurów 795
779 Uwaga wyjasnienie z dnia 09.07.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 27.06.2019 r. pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 795
780 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31.05.2016 w sprawie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie 794
781 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 2 873 967,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 72 400,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 801 567,00 zł. 793
782 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 792
783 Luty 2014 792
784 Oświadczenie majątkowe P.Danuty Polit Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lipniku złożone na dzień powołania na stanowisko. 792
785 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LIPNIK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2021 ROKU” 792
786 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 stycznia 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia pn .Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych (wod.-kan., co, pomp ciepła, instalacji solarnych i fotowoltanicznych, rekuperacji, instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół na działce nr ew. 353 w miejscowości Lipnik, gmina Lipnik 791
787 I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 4 września 2014 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych związanych z wyborami do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów ,burmistrzów, i prezydentów miast 789
788 Marzec 2013 789
789 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15.03.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania ecyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 789
790 Konsultacje społeczne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „OPA4451B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ew. nr 642 obręb 0011 Międzygórz, gm. Lipnik. 789
791 Uchwała Nr 14/2015 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 788
792 Wzór zgłoszenia kandydata do obwodowej komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym 788
793 Oświadczenie majątkowe Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2016. 788
794 Sierpień 2014 787
795 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 'Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych' w miejscowości Swojków 786
796 Październik 2013 784
797 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 783
798 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 stycznia 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamienierza: Wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych (wod. – kan., co, pomp ciepła, instalacji solarnych i fotowoltanicznych, rekuperacji, instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacja budynku na działce nrew. 102/5 w miejscowości Malice Kościelne gmina Lipnik 782
799 Wrzesień 2014 782
800 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za III kwartał 2015 r. 781
801 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 17.06.2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch chlewni na działce ewidencyjnej o nr 371 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik 779
802 Informacja o nieruchomościach gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 779
803 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 13 września 2019 r. o losowaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 779
804 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za II kwartał 2015 r. 777
805 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.01.2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 776
806 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku P. Stańko Danuty za rok 2015 złożone P. Wójtowi Gminy Lipnik. 776
807 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 października 2017 roku na godz. 9.30. 776
808 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 31 sierpnia 2016 roku. 775
809 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2017 roku. 775
810 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r. 774
811 Zarządzenie Nr 26 / 2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 20 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 773
812 Skład Osobowy Rady Gminy - kadencja 2018 - 2023 773
813 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 08.02.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie. 772
814 Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta P. Edyty Klocek za rok 2016. 772
815 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o otwartym konkursie ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 771
816 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 listopada 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 771
817 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 sierpnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Słoptów 769
818 Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 769
819 Kwiecień 2012 768
820 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 7 lipca 2016 roku. 768
821 Statut Gminy Lipnik 768
822 Wyjaśnienie P.J.Buliry do oświadczenia majątkowego 2015r. 767
823 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 766
824 Oświadczenie majątkowe P. Józefa Buliry Wójta Gminy Lipnik za rok 2016 składane P. Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 764
825 Oświadczenie majątkowe P. Danuty Polit na dzień powołania na stanowisko pełniącej obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku. 764
826 Zaproszenie nr 5/2017 do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę do szkoły pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Lipnik 764
827 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 760
828 POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków szt. 2 i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w miejscowości Włostów, gmina Lipnik”. 759
829 Październik 2014 759
830 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik P. Moniki Różyckiej za rok 2016. 759
831 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 14/18 o powierzchni 0,0838 ha położonej w Lipniku, stanowiącej własność Gminy Lipnik 759
832 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.01.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km 757
833 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 roku. 756
834 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 03.04.2017 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie we Włosowie 755
835 Zawiadomienie o wyborze oferty - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 752
836 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamienirzenia: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na działce nr ew. 210 w miejscowości Kurów gm. Lipnik. Z dnia 29.01.2014 r. nr RG-I.6733.7.2013.2014 dla Gminy Lipnik, 27-540 Lipnik 20. 751
837 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 751
838 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 04.05.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Malżynie 751
839 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27.08.2015 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków szt. 2 i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 749
840 Informacja o nieruchomościach do wydzierżawienia 748
841 Uchwala Nr 13/2015 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2015 rok 747
842 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560”. 747
843 Oświadczenie majątkowe P. Kazimiery Koneckiej Zastępcy Wójta Gminy Lipnik na dzień odwołania ze stanowiska w związku z przejściem na emeryturę. 747
844 Korekta do oświadczeń majątkowych radnych gminy Lipnik za rok 2016. 747
845 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Adaptacja budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Usarzowie wraz z pierwszym wyposażeniem 747
846 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. zamówień publicznych i drogownictwa 746
847 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za I kwartał 2015 r. 745
848 Styczeń 2014 745
849 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i kalendarz wyborczy . 744
850 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku 743
851 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430”. 742
852 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 listopada 2014 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn.: „Prowadzeniu działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów 741
853 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 741
854 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23.02.2017 r. o przystąpieniu do aktualizacji projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 736
855 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4 x 4 dla jednostki OSP w Lipniku” 735
856 Zaproszenie na sesję Rady Gminy na dzień 28 października 2015 roku na godz. 11.00. 734
857 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2017 roku. 733
858 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za IV kwartał 2015 r. 732
859 Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 16. 05. 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku oświatowego - Zespołu Szkół w Lipniku wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i zewnętrznych (wod. - kan., c.o., pomp ciepła, instalacji solarnych fotowoltaicznych, rekuperacji i instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacji 730
860 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2017 - 2029 730
861 Uwaga zmiana ogłoszenia z dnia 08.12.2020, zmiana załącznika nr 2 z dnia 07.12.2020 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NAPOTRZEBY GMINY LIPNIK I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 730
862 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 729
863 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03.06.2016 o wydaniu w dniu 03.06.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430. 728
864 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu: Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2016. 727
865 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości 725
866 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.11.2016 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 725
867 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 stycznia 2018 roku. 724
868 Otwarty konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 723
869 Zapytanie ofertowe Nr 4/2017 dotyczące: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2017 721
870 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 maja 2017 roku. 719
871 Oświadczenie majątkowe Pana Artura Lisa Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożone na dzień odwołania ze stanowiska z mocy prawa w związku z art. 28e ustawy o samorządzie gminnym. 718
872 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Międzygórz 717
873 Wyjaśnienie P. Mazur Stanisław do oświadczenia majątkowego 2015r. 715
874 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 01.08.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Zachoiniu 714
875 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2015 radnego gminy Krakowiak Krzysztof 714
876 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o przystąpieniu do wprowadzenia projektu Aneksu nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik na lata 2016-2020 714
877 Zarządzenie Nr 77_2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 września 2014 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych , wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 713
878 Zarządzenie Nr 30.2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 713
879 Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji przebudowa obiektów mostowych o nr ew. (JNI) 30000627 w km 0+706 i o nr ew. (JNI) 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T relacji Męczennice-Słabuszewice– Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów, Męczennice i Malice Kościelne w km 0+700-4+955km odc. dł. 4.255km gm. Lipnik 713
880 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 marca 2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu: Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik. 713
881 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30.12.2015r. 712
882 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 11.04.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Słoptowie 712
883 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 15.09.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Żurawnikach 712
884 Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2017 712
885 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn.: Rozbudowa budynku administracyjnego w zakresie przebudowa wejścia głównego i budowa dźwigu osobowego 712
886 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Gołębiów 711
887 Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 710
888 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół we Wlostowie P.Małgorzaty Krakowiak za rok 2016. 710
889 Zarządzenie nr 53/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 lipca 2017 r w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipniku Pani Danucie Polit 709
890 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 listopad 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 708
891 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 kwietnia 2017 r. 707
892 Zawiadomienie o wyborze oferty - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Remont drogi gminnej nr 337039 T Kurów – Sternalice od km 0+000 do km 1+000 na odcinku 1 km 707
893 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 20 września 2016 roku. 706
894 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2015 złożona przez Klocek Edytę . 706
895 Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach - działki nr 81, 82/6 i 126/1 706
896 Uchwała nr 20/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie opinii o praidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 705
897 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2015 radnej gminy Marianny Leśko. 705
898 Wieloletia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017-2029 703
899 Oświadczenie majątkowe P. Małgorzaty Utnik Oleksiak na dzień odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku. 703
900 PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY LIPNIK sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Lipniku. 703
901 Zarządzenie Nr 93 / 2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 5 października 2015 roku. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. 702
902 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Sternalice, Słabuszewice 701
903 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 700
904 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 września 2017 roku . 700
905 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 21.10.2015 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowie chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w miejscowości Kaczyce 60, 27-545 Włostów, Gmina Lipnik, na działkach o numerach ewidencyjnych 245, 271/1 698
906 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 698
907 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku 697
908 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę elementów wyposażenia pracowni tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii w Gminie Lipnik 697
909 Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej Nr ewidencyjnymi 297/1 o pow. 0,39 ha położonej w Swojkowie 696
910 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku P. Stańko Danuty za rok 2016. 695
911 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 10.06.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Studziankach 694
912 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.04.2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 694
913 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 694
914 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku - Przebudowa dachu i zmiana konstrukcji dachowej 693
915 POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km. 692
916 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Pani Moniki Kaczor za rok 2016. 692
917 Informacja w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 690
918 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2018 roku 686
919 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za I kwartał 2016 r. 685
920 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. 684
921 Informacja w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 684
922 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 684
923 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 31.10.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Adamowie 682
924 Zarządzenie Nr 70 / 2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie wskazania pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Lipnik do Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 82 zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku. 680
925 Oświadczenie Artura Lisa o nie prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy Lipnik. 680
926 Uchwała Nr 138/2015 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Lipnik na 2016 rok 678
927 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.03.2017 r. w sprawie wydania postanowienia. 678
928 Informacja o odrzuceniu oferty oraz unieważanieniu postępowania 678
929 Bilanse Gminy Lipnik za 2016 rok 677
930 Zawiadomienie o wyborze oferty - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 677
931 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Adaptacja budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Usarzowie wraz z pierwszym wyposażeniem 675
932 Uchwała Nr 137/2015 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2016-2029 674
933 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 20 wrzesnia 2016 roku na godz. 10.00. 674
934 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30.08.2016 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560 671
935 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 24 marca 2017 roku na godz. 11.00. 671
936 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za II kwartał 2016 r. 670
937 Protokół z wyborów do Rady Gminy w Lipniku sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Lipniku 669
938 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 11.04.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Sternalicach 666
939 Zawiadomienie o wyborze oferty - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 665
940 Zawiadomienie dla pełnomocników komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku . Gminna Komisja Wyborcza w Lipniku informuje ,że w dniu 23 października 2014 roku , o godz. 12.00 , w Urzędzie Gminy w Lipniku na Sali konferencyjnej nr 35 odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych . 663
941 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 663
942 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268”. 661
943 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Andrzeja Modrasa za rok 2016. 661
944 Obwieszczenie Wójta Gminy w Lipniku z dnia 23 września 2015 roku w sprawie podania do wiadomości publicznej wyborców informację o numerach i granicach obwodów glosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 659
945 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej za 2017 rok 659
946 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ 658
947 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 maja 2016 roku . 657
948 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku 657
949 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku 657
950 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 grudnia 2017 roku. 657
951 Zawiadomienie o wyborze oferty - wyniku licytacji elektronicznej - dla zadania pn. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Lipnik i jej Jednostek Organizacyjnych 656
952 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn.: Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Swojków, Usarzów, Sternalice, Kurów, Męczennice, Lipnik 653
953 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku P. Małgorzaty Utnik Oleksiak za rok 2016. 652
954 Oświadczenie majątkowe P. Koneckiej Kazimiery Zastępcy Wójta Gminy Lipnik za rok 2016. 650
955 Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej P. Grzegorza Paradowskiego za rok 2016. 650
956 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 stycznia 2017 roku na godz. 9.00. 649
957 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 stycznia 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 648
958 Uchwała nr 29/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 647
959 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 14 grudnia 2016 roku na godz. 10.30. 647
960 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 marca 2019 roku. 646
961 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.06.2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 645
962 Wójt Gminy Lipnik zaprasza do konsultacji projektu „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LIPNIK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2018 ROKU ”. 644
963 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 października 2017 r. 644
964 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach 643
965 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę do szkoły i montaż w salach lekcyjnych pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania w ramach Rządowego programu - Aktywna tablica - realizowanego w Szkole Podstawowej im. Romana Koseły we Włostowie 642
966 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży. 641
967 Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy Pani Polit Danuty Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku . 640
968 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwiec 2019 rok 638
969 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 marca 2017 r. o wydaniu w dniu 30.03.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów. 637
970 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 669,670 w miejscowości Międzygórz na odcinku 930 mb od km 0+000 do km 0 + 930 celem zabezpieczenia dna w wąwozu lessowego 636
971 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu w dniu 16.06.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268 635
972 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 sierpnia 2107 roku. 635
973 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 634
974 Uchwala Nr 63/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2016 roku 632
975 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku 632
976 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 631
977 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 grudnia 2016 roku na godz. 10.00 630
978 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za pierwsze półrocze 2016 roku 629
979 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 marca 2020 roku 629
980 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę do szkoły i montaż w salach lekcyjnych pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania w ramach Rządowego programu - Aktywna tablica - realizowanego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lipniku 627
981 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Drogi relacji Usarzów-Kozia Górka i Włostów-Swojków 626
982 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych 626
983 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i drogownictwa w Urzędzie Gminy w Lipniku 626
984 Uwaga modyfikacja SIWZ z dnia 19.10.2020 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Adaptacja budynku po byłej szkole w Usarzowie na świetlicę wiejską 625
985 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sternalice 622
986 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 czerwca 2018 roku. 621
987 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2016 618
988 Uchwala Nr 20/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 617
989 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 617
990 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej o nr działki 424 w miejscowości Kurów 617
991 Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2020 roku przez Gminę Lipnik 617
992 Zaproszenie na sesje Rady Gminy w Lipniku na dzień 7 listopada 2016 roku na godz. 10.00 611
993 Korekta do oświadczeń majątkowych kadry kierowniczej Gminy za rok 2016 611
994 Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych 611
995 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 marca 2018 roku. 606
996 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków kłęsk żywiołowych 606
997 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 sierpnia 2017 roku na godz. 11.00 605
998 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej i wynagrodzeń 605
999 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za III kwartał 2016 r. 602
1000 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 602
1001 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23.11.2020 tąpieniu do wprowadzenia projektu Aneksu nr 1 do Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023 602
1002 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 21 luty 2019 roku. 598
1003 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 597
1004 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Międzygórz, Łownica 597
1005 Oświadczenie majątkowe Pani Teresy Luśtan p.o Kierownika biblioteki Gminnej w Lipniku złożone na dzień powołania na stanowisko 597
1006 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku 596
1007 Zarządzenie nr 92/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2018 596
1008 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 26 kwietnia 2019 r. o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do wymienionych komisji wyborczych 596
1009 Oświadczenie majątkowe pani Edyty Klocek pracownika OPS 595
1010 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę elementów wyposażenia pracowni tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Lipnik 594
1011 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 24 maja 2017 roku na godz. 10.00. 593
1012 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym dot. Cyklinowanie sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipniku 592
1013 oświadczenie majątkowe Pana Wójta Gminy Lipnik za 2018 rok 592
1014 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 06 października 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. 586
1015 Zaproszenie nr 6/2017 do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę i montaż elementów wyposażenia pracowni tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Lipnik 585
1016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa skrzyżowania dróg krajowych Nr 9 i 77 w Lipniku wraz z przebudową DK Nr 9 od km 96+800 do km 97+412,6, oraz DK Nr 77 od km 0+000 do km 0+300, przebudową oświetlenia ulicznego, systemu odwodnienia oraz infrastruktury niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi” 585
1017 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa budynku administracyjnego w zakresie przebudowa wejścia głównego i budowa dźwigu osobowego 581
1018 Ogloszenie o wyborze Partnera do realizacji projektu dot. naboru partnera spoza sektora finansów publicznych 579
1019 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie - Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiolowych - ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.10.2017 r. pod nr 605547- N - 2017. Droga Kurów - Krzyże 578
1020 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Droga relacji Kurów-Krzyże 577
1021 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 574
1022 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Lipnik 574
1023 Uwaga Wyjaśnienie do przetargu z dnia 24.05.2019 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 572
1024 Uchwala Nr 21/2017 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2017 rok 570
1025 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie pn.: Realizacja Gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lipnik - umowa dotacji Nr 69/17 z dnia 09.05.2017 r. 570
1026 Oświadczenie majątkowe pełniącego obowiązki Wójta Gminy Lipnik Pana Andrzeja Grządziela za rok 2017 złożone Pani Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 569
1027 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. 568
1028 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 września 2017 roku na godz. 10.30. 565
1029 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 04 września 2018 roku. 565
1030 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. obronnych, obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego 563
1031 Oświadczenie majątkowe Pana Wojciecha Zdybia Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożone Wójtowi Gminy na dzień powołania na stanowisko 560
1032 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy zadania: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 560
1033 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dniaa 28 marca 2019r 559
1034 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 stycznia 2018 roku. 557
1035 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 557
1036 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 556
1037 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego 555
1038 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Lipnik zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 555
1039 Uchwala Nr 35/2017 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 554
1040 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 553
1041 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 kwietnia 2018 roku. 552
1042 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 lipca 2018 roku. 552
1043 Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Pani Zimoląg Magdaleny za rok 2017. 551
1044 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 listopada 2019 roku 551
1045 Informacja o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 550
1046 Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych przewidzianych do realizacji w 2019 roku przez Gminę Lipnik 550
1047 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania: Przebudowa i remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Kaczyce, Kurów 549
1048 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20.12.2021 r. o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 548
1049 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipniku Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku 547
1050 Ogłoszenie z dnia 11.06.2019 r. o zamówieniu publicznym pn. Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 546
1051 Zaproszenie na sesję Rady Gminyw Lipniku na dzień 16 listopada 2017 roku. 545
1052 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 545
1053 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 544
1054 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 06 grudnia 2018 roku. 542
1055 Informacja dot. wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 541
1056 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku za rok 2017 złożone Pani Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 540
1057 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 669,670 w miejscowości Międzygórz na odcinku 930 mb od km 0+000 do km 0 + 930 celem zabezpieczenia dna w wąwozu lessowego 540
1058 Uwaga Wyjaśnienie z dnia 13.12.2018 r. Ogłoszenie o zamówienie publicznym pn. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2019 roku 540
1059 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 540
1060 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku 539
1061 Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta Pani Edyty Klocek za rok 2017. 539
1062 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za I kwartał 2017 r. 538
1063 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu w miejscowości Lipnik 538
1064 Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach - działki nr 82/3 i 126/2 535
1065 Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Słabuszewicach 535
1066 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Stępień Marii za rok 2017. 534
1067 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2018 roku. 534
1068 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za III kwartał 2017 roku 533
1069 Uwaga wyjaśnienia z dnia 16.10.2019 r. - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lipnik i jej jednostek organizacyjnych 533
1070 Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach - działki nr 81, 82/6 i 126/1 531
1071 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lipniku Pani Danuty Polit za rok 2017. 530
1072 Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Pana Zdyb Wojciech za rok 2017. 527
1073 Informacja dla kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023. 526
1074 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2019 roku 526
1075 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 14 grudnia 2017 roku. 525
1076 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 4 587 159 zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. 525
1077 Informacja o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Włostów 522
1078 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w miejscowościach Usarzów, Malice Kościelne i Lipnik 522
1079 Aktualizacje planu postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2020 roku przez Gminę Lipnik 522
1080 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące zadania pn.: Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Swojków, Usarzów, Sternalice, Kurów, Męczennice, Lipnik 520
1081 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie Pana Sebastiana Szymańskiego za rok 2017. 520
1082 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 października 2014 r. Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVI /199 /2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012 roku w sprawie podziału gminy Lipnik na stałe obwody glosowania i Zarządzenia Nr 94 /2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 16 października 2014 roku w sprawie wyznaczenia siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego podaję do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów ,burmistrzów, i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 519
1083 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 lutego 2019 r 518
1084 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik II kwartał 2017 r. 517
1085 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Rozbudowa stacji do odmanganiania na ujęciu wody we Włostowie 517
1086 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącze postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Odwiert studni zastępczej S-4b ujmujqcej wody podziemne z utworów dewońskich w obrębie ujęcia w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 515
1087 Bilanse Gminy Lipnik za 2017 rok 515
1088 Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach - działki nr 82/3 i 126/2 515
1089 uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 kwiecień 2019 rok 515
1090 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.04.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika i kanału technologicznego w ciągu drogi krajowej Nr 9 od km 97+412,6 do km 97+600 na terenie miejscowości Lipnik i Kurów, w gminie Lipnik. 514
1091 Zapytanie ofertowe pn. Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna Szkoła+” 514
1092 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku 513
1093 Informacje z sesji otwarcia ofert Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 4 587 159 zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. 511
1094 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku 511
1095 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 509
1096 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 509
1097 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Włostów 508
1098 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 06.07.2018 o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023 507
1099 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 25.09.2018 r. w sprawie wywieszenia wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 507
1100 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zabudowa nowych punktów świetlnych w miejscowościach: Kurów, Malice Kościelne, Słabuszewice, Swojków, Włostów 507
1101 Podstawowa kwota dotacji na 2018 rok 506
1102 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie Termomodernizacja budynku OSP w Kurowie 506
1103 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 października 2019 roku 505
1104 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku 504
1105 Oświadczenie majątkowe Kierownika Biblioteki Gminnej Pani Danuty Stańko w związku z przejściem na emeryturę 503
1106 Oświadczenie majątkowe Pani Danuty Stańko - Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku za rok 2017. 502
1107 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 grudnia 2017 roku. 500
1108 Zarządzenie nr 93/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2018-2029 500
1109 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 6 marca 2018 roku. 500
1110 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Odwiert studni zastępczej S-4b ujmującej wody podziemne z utworów dewońskich w obrębie ujęcia w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 500
1111 Konsultacje realizacji zadania publicznego - Małe granty 2018 500
1112 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 500
1113 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku 500
1114 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Romana Koseły we Włostowie Pani Krakowiak Małgorzaty za rok 2017. 499
1115 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 listopada 2018 roku. 499
1116 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku 498
1117 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 498
1118 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 października 2018 roku. 497
1119 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 listopada 2018 roku. 497
1120 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 227/16 i 227/17 w miejscowości Włostów 497
1121 Uchwala Nr 2/2018 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwaly Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018 _ 2029 496
1122 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn.: Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Lipnik 496
1123 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Lipnik 496
1124 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 lipca 2019 roku 496
1125 Klauzula informacyjna dotycząca transmisji Sesji Rady Gminy 495
1126 Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 495
1127 Zawiadomienie o wyborze oferty dotycące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 494
1128 Sołtysi w Gminie Lipnik w kadencji 2018-2023 494
1129 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 24.07.2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Lipnik na lata 2018-2023 493
1130 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 września 2018 roku informujące wyborców o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.: 493
1131 Komisja Gospodarki i Finansów - 2018 - 2023 493
1132 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 493
1133 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26.07.2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023 492
1134 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa i remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Kaczyce, Kurów 489
1135 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 12 czerwca 2018 roku. 488
1136 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29.06.2018 o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Lipnik na lata 2018-2023 488
1137 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 18 września 2018 r. o wyznaczeniu dodatkowego terminu na zgłoszenie list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 13 488
1138 Komisja Rolnictwa i Handlu - 2018 - 2023 488
1139 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku 487
1140 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn: Przebudowa dachu wraz z termomodernizacją budynku remizy OSP w Kurowie 487
1141 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zabudowa nowych punktów świetlnych w miejscowościach: Kurów, Malice Kościelne, Słabuszewice, Swojków, Włostów 486
1142 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.03.2018 o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 'Program Rewitalizacji dla Gminy Lipnik na lata 2018-2023' 485
1143 Informacja Wójta Gminy Lipnikz dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast 485
1144 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania: Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 485
1145 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 26 marca 2018 roku na godz. 11,30. 484
1146 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 stycznia 2020 roku 484
1147 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Sternalice, Słabuszewice 483
1148 Raport o stanie Gminy Lipnik za 2018 rok. 483
1149 Komisja Rewizyjna - 2018 - 2023 482
1150 OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 481
1151 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 481
1152 Ogłoszenie o unieważanieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 480
1153 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 479
1154 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 479
1155 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 20 września 2019 roku 479
1156 Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Pana Grzegorza Paradowskiego za rok 2017. 478
1157 Aktualizacja planu postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2019 roku przez Gminę Lipnik 478
1158 Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” 477
1159 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 lipca 2018 roku. 475
1160 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Zabudowa nowych punktów świetlnych w miejscowościach: Kurów, Malice Kościelne, Słabuszewice, Swojków, Włostów 475
1161 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik I kwartał 2018 r. 473
1162 Pierwsze oświadczenia majątkowe-Radnych Gminy Lipnik składane Przewodniczącemu RG w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania Radnych w kadencji 2018-2023 472
1163 Uchwała Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 sierpnia 2019 roku 472
1164 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Uchwała w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 471
1165 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: 471
1166 POSTANOWIENIENR 117/2019Komisarza Wyborczego w Kielcach IVz dnia 6 maja 2019 r.w sprawie powołania obwodowychkomisjiwyborczychw wyborach do Parlamentu Europejskiegozarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 471
1167 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie Termomodernizacja budynku OSP w Leszczkowie 471
1168 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 listopada 2018 roku. 468
1169 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie: „Budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo – odbiorczej WA – 0216 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania” 468
1170 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią prostą 4 torową przy Szkole Podstawowej we Włostowie 468
1171 Uchwala Nr 1/2018 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Lipnik na 2018 rok 467
1172 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Adaptacja budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Usarzowie wraz z pierwszym wyposażeniem 467
1173 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce 467
1174 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 kwietnia 2018 roku. 465
1175 Informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości położonej w miejscowości Słabuszewice o nieuregulowanym stanie prawnym 465
1176 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Modernizacja pomieszczeń poddasza w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie 463
1177 Korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 9.11.2017 r. Pana A.Lisa 462
1178 Ogłoszenie o unieważanieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 462
1179 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 czerwca 2019 r. 462
1180 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 28.10.2019 r. w sprawie wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia i sprzedaży w miejscowościach Lipnik i Włostów 461
1181 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 czerwca 2019 roku. 460
1182 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Adaptacja budynku po byłej szkole w Usarzowie na świetlicę wiejską 459
1183 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania: Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Międzygórz, Łownica 458
1184 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 458
1185 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku 458
1186 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - 2018-2023 457
1187 Pierwsze oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Lipnik Andrzeja Grządziela składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania w kadencji 2018-2023 przesłane do Wojewody Świętokrzyskiego 457
1188 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 listopada 2018 roku. 456
1189 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie: Zabudowy nowych punktów świetlnych w miejscowościach Lipnik, Żurawniki, Włostów i Międzygórz 456
1190 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 września 2018 roku. 455
1191 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Międzygórz, Łownica 455
1192 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2017 rok 454
1193 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 12 października 2018 roku. 454
1194 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego w m. Międzygórz, Łownica 454
1195 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.08.2019 r. wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej położonych na terenie Gminy Lipnik 453
1196 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Zastępca Wójta - Sekretarz Gminy P. Zdyb Wojciech. 453
1197 Komisja Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 2018 - 2023 452
1198 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w Lipniku 452
1199 Informacja z sesji otwarcia ofert Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont drogi gminnej nr 337039 T Kurów – Sternalice od km 0+000 do km 1+000 na odcinku 1 km 452
1200 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy w Lipniku z dnia 9 lipca 2015 r Na podstawie art. 6 ust. 5 w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 318) oraz uchwały Nr XXVI /199 /2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Lipnik na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, podaje się do wiadomości publicznej informacje, o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do referendum, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 449
1201 Roczna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2017 r. 449
1202 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 styczeń 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 449
1203 Oświadczenia Majątkowe Radnych składane na koniec kadencji 2014-2018 448
1204 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 6 grudnia 2018 roku. 447
1205 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Włostów 447
1206 Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zadania Przebudowa drogi gminnej nr 337013T Żurawniki – Gozdawa na odcinku 420 mb od km 0+275 do km 0+695 447
1207 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej o nr działki 424 w miejscowości Kurów 445
1208 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 kwietnia 2019r w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji „ o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika - w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku 445
1209 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 445
1210 Uchwała Nr 59/2018 VI składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 444
1211 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku - Przebudowa dachu i zmiana konstrukcji dachowej 444
1212 Kluzule informacyjne 444
1213 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 444
1214 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi gminnej nr 337013T Żurawniki – Gozdawa na odcinku 420 mb od km 0+275 do km 0+695 444
1215 Uchwala Nr 72/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie opinii o możliwości splaty kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przez Gminę Lipnik 443
1216 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 26.06.2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej we Włostowie 443
1217 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Skarbnika Gminy P. Zimoląg Magdalena. 443
1218 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Zakup pojazdu elektrycznego oraz urządzenia do ładowania pojazdu elektrycznego 443
1219 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce 443
1220 Lista osób zakwalifikowanych do II etapu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 10/4 położona w miejscowości Usarzów 442
1221 Uchwała Nr 7/2019 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o prawidlowosci planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 441
1222 Ogłoszenie o unieważanieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 441
1223 Badanie gleby 441
1224 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Sternalice, Słabuszewice 440
1225 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 438
1226 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kurów 438
1227 Uchwała Nr 146/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2019 - 2029 437
1228 Wyjaśnienia z dnia 29.03.2022 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie pn. Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 437
1229 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 grudnia 2018 roku. 436
1230 Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV 435
1231 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Włostów 433
1232 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej o nr działki 424 w miejscowości Kurów 432
1233 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.03.2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej położonej w miejscowości Usarzów 432
1234 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P.Strawczyński Marian za rok 2016. 431
1235 Uwaga wyjasnienie nr 1 z dnia 30.06.2022 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę sieci strategicznych dróg na terenie Gminy Lipnik 431
1236 Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w 2019r. 430
1237 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych 430
1238 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2020 roku 430
1239 Zawiadomienie o wyborze oferty na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY LIPNIK I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 429
1240 Korekty oświadzczeń majątkowych radnych na poczatek kadencji 2018-2023 428
1241 Informacja z sesji otwarcia ofert otyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4 x 4 dla jednostki OSP w Lipniku” 428
1242 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 427
1243 Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2018 427
1244 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 20 września 2019 roku. 427
1245 Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na: Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu Zdalna Szkoła 427
1246 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 maj 2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 427
1247 Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zadania Przebudowa drogi gminnej nr 337013T Żurawniki – Gozdawa na odcinku 420 mb od km 0+275 do km 0+695 426
1248 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup pojazdu elektrycznego oraz urządzenia do ładowania pojazdu elektrycznego 426
1249 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 174/32, 174/57, 174/58 w miejscowości Włostów 426
1250 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 kwietnia 2019 roku. 425
1251 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne 425
1252 Uwaga wyjaśnienie z dnia 28.11.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2020 roku 424
1253 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 lipca 2020 roku 424
1254 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku 423
1255 Informacja z otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie robót budowlanych w zakresie rzeczowym objętym zadaniem inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 669,670 w miejscowości Międzygórz na odcinku 930 mb od km 0+000 do km 0 + 930 celem zabezpieczenia dna w wąwozu lessowego 422
1256 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Lipnik 422
1257 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa świętokrzyskiego 422
1258 Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Słabuszewicach 421
1259 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 17.04.2020 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 419
1260 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sternalice 419
1261 Sp-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 418
1262 Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zadania Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lipnik i jej jednostek organizacyjnych 418
1263 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP. 417
1264 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego 417
1265 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. Termomodernizacja budynku OSP w Kurowie 417
1266 Oświadczenie majatkowe Wójta Gminy Lipnik P. Grządziel Andrzej za rok 2019 , składane Wojewodzie Swietokrzyskiemu . 416
1267 Bilans wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 415
1268 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt „ZAKUP DEFLIBRYRATORA I TORBY RATOWNICZEJ DLA JEDNOSTEK OSP Z TERENU GMINY LIPNIK” 413
1269 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Usarzów działka nr 104 na odcinku 500 mb od km 0+000 do km 0+500 413
1270 Oświadczenie majątkowe P. Andrzej Grządziel , Wójt Gminy Lipnik za rok 2021. 412
1271 Zawiadomienie o wyborze oferty - dot. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Lipnik 411
1272 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dn.15 marca 2019 r. w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych związanych z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 410
1273 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 410
1274 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 grudnia 2019 roku. 409
1275 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zakup pojazdu elektrycznego oraz urządzenia do ładowania pojazdu elektrycznego 409
1276 Korekta oświadczeń majątkowych radnych Gminy złożone na 2 m-ce przed upływem kadencji 2014-2018r 408
1277 Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17.10.2019 r. o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 408
1278 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dachu wraz z termomodernizacja budynku remizy OSP w Kurowie 408
1279 Pierwsze oświadczenie majątkowe Przewodniczącego RG Stanisława Mazura w terminie 30 dni od złożenia ślubowania przesłane Wojewodzie Świętokrzyskiemu w kadencji 2018-2023 406
1280 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 września 2020 roku 406
1281 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 406
1282 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie: Przebudowa dróg gminnych w m. Zachoinie, Malżyn, Ublinek, Kaczyce 405
1283 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik II kwartał 2018 r. 404
1284 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 403
1285 Zawiadomienie o wyborze oferty pn.: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Malice Kościelne działka nr 69 na odcinku 295 mb od km 0+000 do km 0+295 403
1286 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 13.08.2020 w sprawie wywieszenia wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 403
1287 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lipnik i jej jednostek organizacyjnych 403
1288 Uchwala Nr 113/2018 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 września 2018 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I pólrocze 2018 roku 401
1289 Informacja o uprawnieniach osób niepełosprawnych. 401
1290 Raport o stanie Gminy Lipnik za 2019 rok 401
1291 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 5 października 2020 roku 401
1292 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik III kwartał 2018 r 400
1293 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 30.04.2019 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w miejscowości Włostów 400
1294 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie robót budowlanych w zakresie rzeczowym objętym zadaniem inwestycyjnym pn. Mernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Malice Kościelne działka nr 69 na odcinku 295 mb od km 0+000 do km 0+295 400
1295 Postanowienie Nr 94 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 15 czerwca 2020r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. 400
1296 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Remont pomieszczeń w budynku OSP w Malżynie 400
1297 PKW Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019. 399
1298 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 października 2019 roku. 399
1299 Obwieszczenie PKW z dnia 6 sierpnia 2019r o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r. ( wyciąg ) 398
1300 Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27.09.2019 r. 398
1301 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 398
1302 Postanowienie Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , i Kalendarz wyborczy . 396
1303 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 27 listopada 2019 roku. 396
1304 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od 1.02.2020 r. do 31.01.2024 394
1305 Prezentacja szkoleniowa dla członków obwodowych komisji wyborczych - Wybory Prezydenta RP 2020 394
1306 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 stycznia 2020 roku 393
1307 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju - wybory Prezydenta RP 28.06.2020 r. ( druk) 391
1308 Obwieszczenie PKW z dnia 27.02.2019 o postanowieniu Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych. 390
1309 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku 390
1310 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 sierpnia 2019 roku. 389
1311 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: Zakup i dostawę elementów wyposażenia placówki tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Utworzenia Klubu Senior+ w miejscowości Kurów - zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 389
1312 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 grudnia 2020 roku 389
1313 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik P.Strawczyński Marian za rok 2015. 388
1314 Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zadania Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lipnik i jej jednostek organizacyjnych 388
1315 Obwieszczenie PKW z dnia 12 czerwca 2020 r o kandydatach na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. 387
1316 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 10 lipca 2019 roku. 386
1317 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r 386
1318 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Zabudowa otworu studziennego w m Włostów 386
1319 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 marca 2020 roku 385
1320 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2020 roku” 384
1321 Uchwała Nr 145/2018 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2019 rok 383
1322 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku 383
1323 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwca 2020 roku 383
1324 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 382
1325 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 227/16 i 227/17 w miejscowości Włostów 382
1326 Wzór wniosku na sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP. 381
1327 Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2019 381
1328 Zawiadomienie o wyborze oferty - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 379
1329 Zawiadomienie o wyborze oferty - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 227/16 i 227/17 w miejscowości Włostów 379
1330 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny w postępowaniu na: Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna Szkoła 378
1331 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 października 2020 r. 378
1332 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce 377
1333 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 376
1334 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 376
1335 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. P. Edyty Klocek - osoby wydającej decyzje w imieniu wójta w Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej w Lipniku. 376
1336 Sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2019 r. 376
1337 Sprawozdania finansowe jednostki - Urząd Gminy w Lipniku - wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 375
1338 Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 375
1339 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23.07.2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dnllO wraz z przyłączeni PE dn25 w miejscowości Mydłów, Ublinek, Strzyżowice” 373
1340 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie województwa świętokrzyskiego 373
1341 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 373
1342 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 czerwca 2020 roku 373
1343 Zawiadomienie o wyborze oferty - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią prostą 4 torową przy Szkole Podstawowej we Włostowie 373
1344 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyzki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkovvych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku. 372
1345 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Dariusz Zając 372
1346 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej we Włostowie im. R.Koseły, P.Krakowiak Małgorzata. 372
1347 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sternalice 372
1348 Roczna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za 2018 rok. 369
1349 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.: 368
1350 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dachu wraz z termomodernizacja budynku remizy OSP w Kurowie 368
1351 Korekty oświadczeń majątkowych 367
1352 Informacja dla komitetów wyborczych o godzinie pełnienia dyżuru w UG dniu 12 czerwca 2020 na potrzeby przyjmowania zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych. 366
1353 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 10 lipca 2020 roku 366
1354 Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2022 roku przez Gminę Lipnik 366
1355 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2020 roku. 365
1356 Wyjaśnienia PKW z dnia 5 czerwca 2020 r w sprawie zgłaszanych wątpliwości dotyczących zamiaru głosowania korespondencyjnego. (ważne ) 365
1357 Oświadczenie majątkowe P. Stanisław Mazur, radnego gminy , Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku za rok 2019 składane Wojewodzie Swiętokrzyskiemu. 365
1358 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. Termomodernizacja budynku OSP w Leszczkowie 364
1359 Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2021 roku przez Gminę Lipnik 364
1360 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 363
1361 Kalendarz wyborczy 363
1362 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie P. Sebastian Szymański. 363
1363 Uwaga Zmiana SWZ i terminu skłdania ofert, Wyjaśnienia z dnia 25.05.2022 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 362
1364 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 listopada 2021 roku 361
1365 Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 19 lutego 2020 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 360
1366 Oświadczenie majatkowe za rok 201 9 r. p.o Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej P. Lustan Teresa 360
1367 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyzki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkovvych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku. 359
1368 Obwieszczenie PKW z dnia 30 czerwca 2020r o kandydatach w wyborach Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020r . 359
1369 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 czerwca 2021 r. o zebraniu metriału dowodowego 359
1370 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2020 roku 358
1371 Uchwała Nr 165/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2020 rok 357
1372 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 grudnia 2020 roku 357
1373 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 grudnia 2020 roku 357
1374 Stanowisko PKW w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych z dnia 26 marca 2020r . 356
1375 USTAWA z dnia 2 czerwca 2020 r.o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego(Dziennik Ustaw poz. 979 356
1376 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Różycka Monika za rok 2020 . 355
1377 Sprawozdania finansowe instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku - wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 354
1378 Sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2020 r. 354
1379 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyzki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2019 roku. 353
1380 Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 351
1381 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 05 października 2020 roku 351
1382 Pani Edyta Klocek - Korekta do oświadczenia majątkowego złożonego w 2020r, na dzień powołania na p.o Kierownika OPS 351
1383 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. Rozbudowa stacji do odmanganiania na ujęciu wody we Włostowie 350
1384 Oświadczenie majątkowe radnej gminy za rok 2019 Kusal Barbara 350
1385 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia, dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Usarzów działka nr 104 na odcinku 500 mb od km 0+000 do km 0+500 350
1386 Uchwała Nr 11/2019 PKW z dnia 27 lutego 2019r w sprawie powoływania Obowdowych Komisji Wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP oraz do PE. 349
1387 Wzór - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (Zał. nr 20/2020 do uchwały PKW z dnia 17 lutego 2020 r.) 348
1388 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku P. Grzegorz Paradowski. 348
1389 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyzki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkovvych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku. 347
1390 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - Budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo-odbiorczej WA-0216 wraz z wierzą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania na dz. 213/3 w miejsc. Włostów. 347
1391 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 346
1392 Bilans wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 346
1393 Pani Gaweł Sabina - korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2019. 346
1394 Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce. 346
1395 Uchwała Nr 166/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2020 rok 345
1396 Informacja PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak ZPOW-501-8/20 o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami 343
1397 Uchwała Nr 109/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 września 2019 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2019 roku 342
1398 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na zadanie: Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 174/32, 174/57, 174/58 w miejscowości Włostów 342
1399 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego2020 roku w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - kalendarz wyborczy. 341
1400 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 września 2020 roku 340
1401 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 338
1402 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 października 2022 roku 336
1403 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Głodek Wiesław 335
1404 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego w m. Międzygórz, Łownica 335
1405 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 11 kwietnia 2022 roku 334
1406 Pani Rózycka Monika korekta do oświadczenia majątkowego radnej gminy za rok 2019. 331
1407 Uchwała Nr 53/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 330
1408 POSTANOWIENIE NR 71/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 330
1409 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku. 330
1410 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik za rok 2019 P. Sierpniak Helena 330
1411 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce 330
1412 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej P. Maria Stępień. 329
1413 Informacja PKW o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 326
1414 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Radom Adam 325
1415 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 stycznia 2021 roku 325
1416 Oświadczenie majątkowe P. Klocek Edyty Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2021. 325
1417 Uchwała nr 92/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium 324
1418 Obwieszczenie PKW z dnia 15 kwietnia 2020roku o kandydatach na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku. 324
1419 Pan Wiesław Głodek korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 324
1420 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 11 lutego 2021 roku 324
1421 Sprawozdania finansowe jednostki - Urząd Gminy w Lipniku - wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 322
1422 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2021 roku 322
1423 SP-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 321
1424 Karty informacyjne 2019 321
1425 Pan Janusz Kaptur korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 321
1426 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 marca 2021 roku 321
1427 Uchwała Nr 167/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2020 - 2030 320
1428 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Kwiatkowski Zdzisław 320
1429 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik za rok 2019 P. Gaweł Sabina 319
1430 Pani Polit Danuta - Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2019 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku . 318
1431 Sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2019 r. 317
1432 Oświadczenie majątkowe P. Katarzyny Cieszkowskiej osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta w Ośrodku Pomocy Społecznej . 317
1433 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik za rok 2012 Pana Strawczyńskiego Mariana złożone do Przewodniczącego Rady Gminy Lipnik w terminie do 30.04.2013r. 316
1434 Informacja WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 18 luty 2020 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku. 316
1435 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 czerwca 2021 roku 316
1436 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik za rok 2019 P. Różycka Monika 315
1437 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku, P. Danuta Polit . 315
1438 Oświadczenie majątkowe P.Maria Stępień Kierownika OPS w Lipniku na dzień ustania zatrudnienia w związku z przejściem na emeryturę. 315
1439 Pan Szymański Sebastian Dyrektor GOK we Włostowie ,korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2019. 315
1440 Petycja w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 315
1441 Oświadczenie majątkowe skarbnika gminy P. Zimoląg Magdalena za rok 2020. 315
1442 Sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2019 r. 314
1443 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2020 roku 314
1444 Karty informacyjne 2020 314
1445 Sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2020 r. 314
1446 Oświadczenie majątkowe radnej gminy za rok 2019 Gaweł Sabina 314
1447 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Strawczyński Marian 313
1448 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących alizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa budynku sortowni i przechowalni owoców wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 82/2, 81/1 i 370/2 w miejscowości Gołębiów 313
1449 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 marca 2021 roku 313
1450 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 czerwca 2021 roku 313
1451 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 313
1452 Informacja roczna o wykonaniu budżetu Gminy Lipnik za 2019 rok 311
1453 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03.02.2021 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 311
1454 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.03.2021 r. o przystąpieniu do wprowadzenia projektu PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY LIPNIK - aktualizacja do roku 2023 311
1455 Pani Stępień Maria - Korekta do oświadczenia majątkowego Kierownika OPS za rok 2019. 310
1456 Oświadczenie majątkowe,zastępcy wojta,sekretarza gminy P. Zdyb Wojciech za rok 2020. 310
1457 Oświadczenie majątkowe złożone przez P. Edytę Klocek z danymi na dzień powołania do pełnienia obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku. 309
1458 Korekta z dnia 15 października 2020 r. dokonana przez P.Grządziela Andrzeja do oświadczenia majątkowego wójta za rok 2019 złożonego Wojewodzie Swiętokrzyskiemu w dniu 23 kwietnia 2020r. 309
1459 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 174/32, 174/57, 174/58 w miejscowości Włostów 309
1460 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Stępień Franciszek 308
1461 Pan Nowak Stanisław - korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 308
1462 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 11 lutego 2021 roku 308
1463 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2019 Głodek Wiesław 307
1464 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 stycznia 2021 roku 307
1465 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 307
1466 Aktualizacje planu postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2021 roku przez Gminę Lipnik 307
1467 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 kwietnia 2021 roku 306
1468 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Lipniku P. Polit Danuta za rok 2020. 306
1469 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Usarzów działka nr 104 na odcinku 500 mb od km 0+000 do km 0+500 306
1470 Uchwała Nr 48/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 305
1471 Karty informacyjne 2017 305
1472 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2019 Baran Piotr 305
1473 Uwaga Wyjasnienie z dnia 22.06.2022- Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską 305
1474 Pan Strawczyński Marian korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 304
1475 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego w m. Międzygórz, Łownica 304
1476 Uchwała Nr 100/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przez Gminę Lipnik 303
1477 Pan Stępień Franciszek korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 302
1478 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 kwietnia 2021 roku 302
1479 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Usarzów działka nr 104 na odcinku 500 mb od km 0+000 do km 0+500 302
1480 Oświadczenie majątkowe wójta gminy Lipnik P. Grządziela Andrzeja za rok 2020 złożone Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 300
1481 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Baran Piotr 299
1482 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Modras Andrzej 299
1483 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 maja 2021 roku 299
1484 Pan Radom Adam korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 298
1485 Karty informacyjne 2018 297
1486 Uchwała nr 91/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium 296
1487 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2019 Kwiatkowski Zdzisław 296
1488 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 2 sierpnia 2022 roku 296
1489 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Kaptur Janusz 295
1490 Pan Dariusz Zając korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 295
1491 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26.05.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 295
1492 Oświadczenie majątkowe za rok 2020 P. Cieszkowska Katarzyna - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta. 293
1493 Pan Kwiatkowski Zdzisław korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 291
1494 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie zebrania materiału dowodowego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 291
1495 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Przebudowa dróg gminnych w m. Zachoinie, Malżyn, Ublinek, Kaczyce 291
1496 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2019 Kaptur Janusz 290
1497 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia, dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 174/32, 174/57, 174/58 w miejscowości Włostów 290
1498 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską. 289
1499 Pan Baran Piotr korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 288
1500 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26.01.2021 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: Aneks nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik na lata 2016-2020 288
1501 Informacja Wójta Gminy Lipnik o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 288
1502 Zapytanie ofertowe RG-IV.ZPP.4.2022 dotyczące: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2022 286
1503 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P.Nowak Stanisław 285
1504 Pani Stępień Maria - Korekta do oświadczenia majątkowego Kierownika OPS w Lipniku złożonego w roku 2020 w związku z przejściem na emeryturę. 285
1505 Pani Krakowiak Małgorzata - korekta do oświadczenia majątkowego Dyrektora Szkoły Podstawowej we Włostowie za rok 2019. 285
1506 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Gaweł Sabina za rok 2020 . 285
1507 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Głodek Wiesław za rok 2020 . 285
1508 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego w m. Międzygórz, Łownica 285
1509 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2022 roku 285
1510 Informacja o unieważnieniu postepowania na zadanie: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 285
1511 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18.06.2021 r. 284
1512 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2019 roku 283
1513 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 marca 2021 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY LIPNIK - aktualizacja do roku 2023 283
1514 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik za rok 2019 P. Kusal Barbara 282
1515 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2021 roku 282
1516 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Przebudowa dróg gminnych w m. Zachoinie, Malżyn, Ublinek, Kaczyce 281
1517 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Lipnik 281
1518 Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2020 roku 279
1519 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Kwiatkowski Zdzisław za rok 2020 . 279
1520 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 9 listopada 2021 roku 279
1521 Pani Edyta Klocek - Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2019. 278
1522 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Kaptur Janusz za rok 2020 . 278
1523 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 sierpnia 2021 roku 276
1524 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 sierpnia 2021 roku 275
1525 Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na: Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 275
1526 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 lutego 2021 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: „Aneks Nr 1 do Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023” 274
1527 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 21.04.2021 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 274
1528 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Baran Piotr za rok 2020 . 273
1529 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Nowak Stanisław za rok 2020 . 273
1530 Informacja Wójta Gminy Lipnik o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Lipnik w drodze przetargu 273
1531 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę sieci strategicznych dróg na terenie Gminy Lipnik 273
1532 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 272
1533 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01.06.2021 o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 272
1534 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 272
1535 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 271
1536 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07 lipca 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 271
1537 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 września 2021 roku 271
1538 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Zając Dariusz za rok 2020 . 270
1539 Wystąpienie pokonktrolne RIO Kielce z dnia 2017.08.09 270
1540 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Kusal Barbara za rok 2020 . 269
1541 Uwaga Wyjasnienia z dnia 18.07.2022. Ogłoszenie o zamówieniu publicznyn pn. Dostawa komputerów przenośnych w ramach programu Granty PPGR 269
1542 Uchwała Nr 117/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 września 2020 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2020 roku 268
1543 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 roku. 267
1544 Informacja o unieważnieniu postepowania: Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 267
1545 Oświadczenie majątkowe kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej P. Klocek Edyta za rok 2020. 266
1546 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 1 lipca 2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 266
1547 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Stępień Franciszek za rok 2020 . 265
1548 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P.Strawczynski Marian za rok 2020 . 265
1549 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 265
1550 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2020 roku 263
1551 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na terenie województwa świętokrzyskiego 263
1552 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Sierpniak Helena za rok 2020 . 263
1553 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 8 grudnia 2021 roku 263
1554 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Radom Adam za rok 2020 . 262
1555 Korekta - Oświadczenia majątkowego za rok 2020 złożona przez Dyrektora GOK we Włostowie P. Szymańskiego Sebastiana. 262
1556 Informacja roczna o wykonaniu budżetu GMINY LIPNIK za 2020 rok 261
1557 Informacja o unieważnieniu postepowania na zadanie: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 261
1558 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Modras Andrzej za rok 2020 . 260
1559 Oświadczenie majątkowe kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej P. Paradowski Grzegorz za rok 2020. 260
1560 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 maja 2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 260
1561 Oświadczenie majątkowe radnego/Przewodniczącego Rady Gminy P.Stanisława Mazura za rok 2020 złożone Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 260
1562 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.08.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 260
1563 Korekta z dnia 6 października 2020 r. dokonana przez P. Stanisława Mazura , do oświadczenia majątkowego radnego gminy - Przewodniczącego Rady Gminy za rok 2019 ,złożonego Wojewodzie Swiętokrzyskiemu w dniu 23 kwietnia 2020r. 259
1564 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 259
1565 Oświadczenie majątkowe kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej P. Luśtan Teresa za rok 2020. 258
1566 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 258
1567 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie za rok 2020. 257
1568 Oświadczenie majątkowe P. Zimoląg Magdaleny Skarbnika Gminy w Lipniku za rok 2021. 257
1569 Podstawowa kwota dotacji 2021 rok 256
1570 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27.08.2021 r. 256
1571 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 września 2021 r. o przystąpieniu do wprowadzenia projektu dokumentu pn. Plan Odnowy Miejscowości Usarzów na lata 2021-2027 255
1572 Obwiesczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 lipca 2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 254
1573 Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 16.11.2021 r. 254
1574 Przedterminowe wybory sołtysa w sołectwie Lipnik 253
1575 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 1 października 2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 253
1576 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16.12.2022 r. 253
1577 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2020 roku 252
1578 Uchwała Nr 21/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 252
1579 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2021 roku 252
1580 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 01.04.2021 w sprawie zatwierdzenia „Dodatku Nr 1 do projektu robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej inwestycji budowy drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów - Nisko 251
1581 Informacja o odrzuceniu oferty, oraz unieważnieniu postępowania na zadanie: Zakup i dostawa samochodu 9 osobowego dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lipnik 251
1582 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej im. R.Koseły we Włostowie P. Krakowak Małgorzata za rok 2020. 250
1583 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2020 250
1584 Oświadczenie majątkowe P. Wojciecha Zdyb Z-cy Wojta, Sekretarza Gminy w Lipniku za rok 2021. 250
1585 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 sierpnia 2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 249
1586 Informacja Wójta Gminy Lipnik o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 249
1587 Podstawowa kwota dotacji 2020 248
1588 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.07.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Kaczyce 248
1589 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 248
1590 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 września 2021 roku 248
1591 Karty informacyjne 2022 248
1592 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 lipca 2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Włostów 247
1593 Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Przebudowa dróg gminnych w m. Zachoinie, Malżyn, Ublinek, Kaczyce 247
1594 Bilans Gminy Lipnik wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. 246
1595 Uchwała Nr 8/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 246
1596 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 246
1597 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27.10.2021 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. Plan Odnowy Miejscowości Usarzów na lata 2021-2027 246
1598 Uchwala Nr 56/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 245
1599 Podstawowa kwota dotacji 2019 245
1600 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 245
1601 POSTANOWIENIE NR 73/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Lipnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 245
1602 Bilans Urzędu Gminy w Lipniku wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. 244
1603 Karty informacyjne 2021 244
1604 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Poprawę bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę sieci strategicznych dróg na terenie Gminy Lipnik 244
1605 Kaluzula Informacyjna dotycząca monitoringu na terenie Urzędu Gminy w Lipniku 243
1606 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 czerwca 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 242
1607 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie - Most Malice Kościelne 242
1608 Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty Przebudowa dróg gminnych w m. Zachoinie, Malżyn, Ublinek, Kaczyce - Zadanie 2 242
1609 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.09.2021 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 241
1610 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2020 r. 240
1611 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2021 r. 240
1612 Przedterminowe wybory sołtysa w sołectwie Żurawniki 240
1613 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 maja 2022 roku 239
1614 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu: Dostawa komputerów przenośnych w ramach programu Granty PPGR 239
1615 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 wrzesnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 238
1616 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 8 grudnia 2021 roku 238
1617 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2022 238
1618 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł netto 238
1619 Uwaga Wyjaśnienia z dnia 03.08.2022 - Zakup i dostawa samochodu 9 osobowego dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lipnik 238
1620 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę sieci strategicznych dróg na terenie Gminy Lipnik 238
1621 Wykazy osób którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku 237
1622 Uchwała Nr 7/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2020 rok 234
1623 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2022 roku 234
1624 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską 234
1625 SP-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 232
1626 Informacja z otwarcia ofert w zadaniu: Dostawa komputerów przenośnych w ramach programu Granty PPGR 232
1627 Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 07.12.2021 r. 231
1628 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 11 kwietnia 2022 roku 230
1629 Uchwała Nr 49/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 230
1630 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 grudnia 2021 roku 228
1631 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 stycznia 2022 roku 228
1632 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów o wniesieniu odwołania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 227
1633 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie 227
1634 Uchwała Nr 93/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium 226
1635 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego wraz z obwieszczeniem - Wody Polskie - studnia głębinowa Włostów 226
1636 Decyzja PGW WP zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lipnik na okres 3 lat 225
1637 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2021 roku 225
1638 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 lipca 2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 225
1639 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2021 roku 224
1640 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23.07.2021 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Usarzów, Gmina Lipnik planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 223
1641 Zarządzenie Nr 108/2021 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2022 223
1642 Oświadczenie majątkowe Pani Mazur Małgorzaty pracownika OPS w Lipniku - wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta na czas nieobecności Kierownika OPS w Lipniku. 221
1643 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2020 r. 218
1644 Informacja z otwarcia ofert: Zakup i dostawa samochodu 9 osobowego dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lipnik 218
1645 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 listopada 2022 roku 218
1646 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 10 marca 2022 roku 217
1647 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską. 217
1648 Oświadczenie majątkowe P. Mazur Stanisław Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku za rok 2021. 215
1649 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31.01.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 212
1650 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 marca 2022 roku 211
1651 Oświadczenie majątkowe P.Polit Danuty Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku za rok 2021. 211
1652 Uchwała Nr 22/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2021 rok 210
1653 Korekta oświadczenia majątkowego radnej gminy Lipnik za rok 2020 P. Różycka Monika 210
1654 Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2020 Kierownika OPS w Lipniku -P. Edyty Klocek. 208
1655 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 czerwca 2022 roku 207
1656 Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia: Zakup i dostawa samochodu 9 osobowego dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lipnik 206
1657 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Lipniku 206
1658 Oświadczenie majątkowe P. Teresy Luśtan Kierownika Gminnnej Biblioteki Publicznej w Lipniku za rok 2021. 205
1659 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29.07.2021 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych, tj.: studni głębinowej o głębokości 80,0 m ujmującej wody podziemne z formacji dewonu, o wydajności eksploatacyjnej Q = 7,6 m3/h, zlokalizowanej w miejscowości Włostów, na działce o nr ewid. 76/7 – obręb Włostów, gm. Lipnik 203
1660 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 31 marca 2022 roku 203
1661 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 czerwca 2022 roku 203
1662 Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia Dostawa komputerów przenośnych w ramach programu Granty PPGR 203
1663 Klauzula informacyjna - monitoring w terenie 202
1664 KWARTALNA INFORMACJA z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2022 roku 202
1665 Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2020 Skarbnika Gminy P. Zimoląg Magdaleny. 201
1666 Korekta oświadczenia majątkowego radnej gminy Lipnik za rok 2020 P. Kusal Barbara 200
1667 Oświadczenie majątkowe P. Krakowiak Małgorzaty Dyrektora Szkoły Podstawowej im.R.Koseły we Wlostowie za rok 2021. 200
1668 Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2020 złożona P.Wojewodzie Swiętokrzyskiemu w dniu 25.10.20201r. przez Wójta Gminy Lipnik P.Andrzeja Grządziela. 199
1669 Korekta oświadczenia majątkowego radnego gminy Lipnik za rok 2020 P. Baran Piotr 199
1670 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 199
1671 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 199
1672 Oświadczenie majątkowe P. Grzegorz Paradowski Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku za rok 2021. 199
1673 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 198
1674 Zarządzenie Nr 107/2021 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2022-2030 195
1675 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23.03.2022 r. o wydaniu decyzji umarzającej postepowanie administracyjne 195
1676 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 02 sierpnia 2022 roku 195
1677 Korekta oświadczenia majątkowego radnego gminy Lipnik za rok 2020 P. Stępień Franciszek 194
1678 Oświadczenie majątkowe P. Strawczyński Marian radnego gminy Lipnik za rok 2021. 194
1679 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 06 czerwca 2022 roku 194
1680 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 15 września 2022 roku 194
1681 Oświadczenie majątkowe P. Sebastiana Szymańskiego Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie za rok 2021. 193
1682 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 193
1683 Oświadczenie majątkowe P. Głodek Wiesław radnego gminy Lipnik za rok 2021. 191
1684 Oświadczenie majątkowe P. Katarzyny Cieszkowskiej - Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2021. 191
1685 Oświadczenie majątkowe P. Moniki Różyckiej radnej gminy Lipnik za rok 2021. 190
1686 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2022 r. 189
1687 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07.06.2022 o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 189
1688 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udzieleniu Panu Pawłowi Ankurowskiemu, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcia wód podziemnych (studni) 187
1689 KWARTALNA INFORMACJA z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2021 roku 187
1690 Oświadczenie majątkowe P. Małgorzaty Mazur - Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2021. 187
1691 Raport o stanie Gminy Lipnik za 2020 rok 187
1692 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 października 2022 roku 187
1693 Informacja o unieważnieniu postepowania na zadanie Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 187
1694 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 186
1695 Informacja o wszczęciu postępowania w przedmiocie przeglądu pozwolenia wodnoprawnego 186
1696 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 09 maja 2022 roku 186
1697 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 czerwca 2022 roku 186
1698 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu położonych w Lipniku 185
1699 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 08.07.2022 r. 185
1700 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2022 roku 184
1701 Oświadczenie majątkowe P. Heleny Sierpniak radnej gminy Lipnik za rok 2021. 183
1702 Oświadczenie majątkowe P. Kaptur Janusz radnego gminy Lipnik za rok 2021. 183
1703 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik o przedterminowych wyborach sołtysa sołectwa Kurów 183
1704 Raport o stanie Gminy Lipnik za 2021 rok 182
1705 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 lutego 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym udowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Usarzów gmina Lipnik na działkach o nr ewid. ... 181
1706 Ogłoszenie o zamówieniu publiczyn pn. Zakup ciągnika na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Lipniku 181
1707 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2021 180
1708 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 179
1709 Oświadczenie majątkowe P. Barbary Kusal radnej gminy Lipnik za rok 2021. 179
1710 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2021 r. 179
1711 Informacja roczna z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2021 rok 179
1712 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 179
1713 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 179
1714 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 03 października 2022 roku 179
1715 Korekta oświadczenia majątkowego radnego gminy Lipnik za rok 2020 P. Głodek Wiesław 178
1716 Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Lipnik P. Grządziel Andrzej za rok 2022 złożone do Wojewody Świętokrzyskiego. 178
1717 POSTANOWIENIE NR 88/2023 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 178
1718 Obwieszczenie Starosty Sandomierskiego z dnia 12.01.2022 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. Budowa drogi gminnej Beradz - Kolonia Lownica o długości 815m w miejscowości Beradz. 176
1719 Oświadczenie majątkowe P. Nowak Stanisław radnego gminy Lipnik za rok 2021. 176
1720 Oświadczenie majątkowe P. Gaweł Sabiny radnej gminy Lipnik za rok 2021. 176
1721 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 176
1722 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 176
1723 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 08.07.2022 r. 176
1724 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 maja 2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 175
1725 Uchwała Nr 163/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2022 rok 174
1726 Uchwała Nr 112/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 września 2021 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2021 roku 173
1727 Oświadczenie majątkowe P. Kwiatkowski Zdzisław radnego gminy Lipnik za rok 2021. 173
1728 Oświadczenie majątkowe P. Dariusz Zając radnego gminy Lipnik za rok 2021. 173
1729 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 173
1730 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 01.07.2022 r. 173
1731 Bilans Urzędu Gminy w Lipniku wg. stanu na dzień 31.12.2021 r. 172
1732 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 15 września 2022 roku 172
1733 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2021 r. 171
1734 SP-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 171
1735 Obwieszczenie Starosty Sandomierskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zarządcy drogi gminnej - Burmistrzowi Miasta i Gminy Klimontów dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej Beradz - Kolonia Łownica o długości 815m w miejscowości Beradz 170
1736 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 28.12.2022 r. 170
1737 Oświadczenie majątkowe P. Baran Piotr radnego gminy Lipnik za rok 2021. 169
1738 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 sierpnia 2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 169
1739 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 168
1740 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2021 r. 166
1741 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 października 2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 166
1742 Korekta oswiadczenia majątkowego za rok 2021 P. Andrzeja Grządziela Wójta Gminy Lipnik dokonana dnia 7.10.2022r . 166
1743 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 20 stycznia 2023 roku 166
1744 Uchwała Nr 13/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 165
1745 Oświadczenie majątkowe P. Stępień Franciszek radnego gminy Lipnik za rok 2021. 164
1746 Oświadczenie majątkowe P. Radom Adam radnego gminy Lipnik za rok 2021. 161
1747 Oświadczenie majątkowe P. Modras Andrzej radnego gminy Lipnik za rok 2021. 160
1748 KWARTALNA INFORMACJA z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2022 roku 160
1749 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Usarzów 160
1750 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 października 2022 roku 159
1751 Uchwała Nr 165/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2022 - 2030 158
1752 Uchwała Nr 14/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2022 rok 158
1753 Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków komunalnych z oczyszczalni, zlokalizowanej w miejscowości Lipnik 158
1754 Informacja o unieważnieniu postepowania: Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 157
1755 Informacja dotycząca kontroli stanu technicznego przewodów kominowych 157
1756 Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy P. Zimoląg Magdaleny za rok 2022. 156
1757 Karty informacyjne 2023 154
1758 OBWIESZCZENIE z dnia 26.08 2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 153
1759 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 148
1760 Informacja o przystąpieniu Gminy Lipnik do preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych 147
1761 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 listopada 2022 roku 147
1762 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. Budowy drogi ekspresowej S74 na odcinku od Opatowa do Niska 147
1763 Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta i Sekretarza Gminy Lipnik P. Zdyb Wojciech rok 2022. 147
1764 Decyzja Wójta Gminy Lipnik z dnia 19.09.2022 r. w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania na terenie działki nr ewid. 40/119 - obręb Włostów, gmina Lipnik. 146
1765 Uchwała Nr 164/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2022 rok 145
1766 OBWIESZCZENIE z dnia 25 sierpnia 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 145
1767 Oświadczenie majątkowe Dyrektora GOK we Włostowie P. Sebastiana Szymańskiego za rok 2022. 142
1768 Informacja Wójta Gminy Lipnik o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 141
1769 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 grudnia 2022 roku 140
1770 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 września 2022 w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - ujęcie wody do celów gospodarczych w Kaczycach 138
1771 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26.10.2022 r. 138
1772 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu w dniu 17.04.2023 r. pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Lipnik 137
1773 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17.10.2022 r. 136
1774 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15.11.2022 r. 134
1775 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 października 2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 133
1776 Skład Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu Gminy Lipnik po ukonstytowaniu na posiedzeniu w dniu 26 .09.2023 r. 133
1777 Oświadczenie majątkowe Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku P. Edyty Klocek za rok 2022. 132
1778 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 13.10.2022 r. 131
1779 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 radnej gminy dokonana przez P. Monika Różycka . 131
1780 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18.10.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Gołębiów na działce nr ew. 264, Słabuszewice na działce nr ew. 244 oraz Żurawniki na działkach nr ew. 262/2, 256, 253, na odcinku 1410 mb od km 0+000 do km 1+410”, planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 130
1781 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 130
1782 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów o zakończniu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na: Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PEdn90, PEdn63 oraz PEdn40 129
1783 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LIPNIK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2023 ROKU” 129
1784 Zarządzenie Nr 133/2022 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na 2023 rok 129
1785 Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Opatowskiego 128
1786 Zarządzenie Nr 132/2022 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2023-2035 127
1787 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku P. Teresy Luśtan za rok 2022. 127
1788 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.09.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Łownica na działce nr ew. 169, 256 oraz Kaczyce nr ew. 334/2 na odcinku 1315 mb od km 0+000 do km 1+315” planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 126
1789 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2022 r. 125
1790 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.09.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Grocholice na działce nr ew. 337/3 oraz Swojków nr ew. 280 na odcinku 1020 mb od km 0+000 do km 1+020” planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 124
1791 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 Zastępcy Wójta Gminy Lipnik ,Sekretarza Gminy dokonana przez P. Zdyb Wojciech. 124
1792 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 marca 2023 roku 124
1793 Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku za rok 2022. 124
1794 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 123
1795 Uchwała Nr 90/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 września 2022 roku w sprawie opinii o informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku 122
1796 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 20 stycznia 2022 roku 122
1797 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 7 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym we Włostowie 122
1798 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.: Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku od Opatowa do Niska 122
1799 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 maja 2023r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminym - budowa żłobka 122
1800 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku P. Danuty Polit za rok 2022. 122
1801 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 7 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejsowości Kurów 121
1802 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 maja 2023 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 121
1803 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej we Włostowie P. Krakowiak Małgorzaty za rok 2022. 121
1804 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku dokonana przez P. Klocek Edyta. 120
1805 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.09.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Włostów na działkach nr ew. 1282, 610, Kurów na działce nr ew. 21 oraz Słoptów nr ew. 260 na odcinku 2615 mb od km 0+000 do km 2+430 oraz 3+375 do km 3+560” planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 119
1806 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2022 roku 119
1807 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 radnego gminy dokonana przez P. Wiesław Głodek . 118
1808 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 radnego gminy dokonana przez P. Strawczyński Marian . 118
1809 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 118
1810 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.09.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 920, 908 w miejscowości Włostów na odcinku 1720 mb od km 0+000 do km 1+720”, planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 117
1811 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Romana Koseły we Włostowie dokonana przez P. Małgorzata Krakowiak. 117
1812 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.09.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 295, 324, 504, 518 w miejscowości Kurów na odcinku 1840 mb od km 0+000 do km 1+840”, planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 116
1813 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21.10.2022 r. 116
1814 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 marca 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 116
1815 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - decyzja nr RG-I.6733.3.2023 116
1816 Zarządzenie nr 36/2023 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 4 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich oraz remiz ochotniczych straży pożarnych stanowiących własność oraz będących w zarządzaniu Gminy Lipnik 116
1817 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 radnego gminy dokonana przez P. Stępień Franciszek. 115
1818 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 115
1819 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 radnego gminy dokonana przez P. Stanislaw Nowak . 114
1820 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 lutego 2023 roku 114
1821 Uchwała nr 136/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Lipnik w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2023 – 2035 113
1822 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 radnej gminy dokonana przez P. Barbara Kusal . 113
1823 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie dokonana przez P. Sebastian Szymański. 113
1824 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 27 lutego 2023 roku 113
1825 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 21 marca 2023 roku 113
1826 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 radnego gminy dokonana przez P. Kaptur Janusz . 111
1827 Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – studni głębinowej wierconej nr 3 na ujęciu komunalnym w Leszczkowie 110
1828 Obwieszczenie PGW Wody Polskie w sprawie wszczęcia postępowania dot. pozwolenia wodnopranego 109
1829 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - decyzja nr RG-I.6733.1.2023 108
1830 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20.10.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Studzianki na działkach nr ew. 169, 168 oraz Słabuszewice na działkach nr ew. 237, 238/1, 235 na odcinku 3000 mb od km 0+055 do km 3+055” planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 107
1831 Uchwała nr 134/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2023 rok 107
1832 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Pana Zając Dariusz za rok 2022. 107
1833 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Pani Kusal Barbary za rok 2022. 107
1834 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 10.07.2023r o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategicznych ocen oddziaływania na środowisko 107
1835 Informacja w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Gmina Lipnik informuje że zostanie opublikowane postepowanie przetargowe na zadanie: Remont dróg gminnych na terenie miejscowości Międzygórz i Słabuszewice Podstawowe dane do zamówienia na które zostanie opublikowane do 10.10.2023 106
1836 Ogłoszenie o sprzedaży końcowej paliwa stałego 105
1837 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - decyzja nr RG-I.6733.2.2023 104
1838 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 7 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w Kurowie 103
1839 Wykazy pomocy publicznej za 2022 rok 103
1840 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym. Wójt Gminy Lipnik ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 86/6 o pow. 0,0561 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 102
1841 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 15 września 2023 roku o losowaniu składów komisji wyborczych. 102
1842 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku od Opatowa do Niska 101
1843 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Pani Różycka Monika za rok 2022. 101
1844 Oświadczenie majątkowe P. Cieszkowskiej Katarzyny - OPS w Lipniku -osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta za rok 2022. 101
1845 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Pana Głodek Wiesław za rok 2022. 100
1846 POSTANOWIENIE NR 89/2023 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 22 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 100
1847 Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym. Wójt Gminy Lipnik ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 99
1848 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.11.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 301, 300, 311 w miejscowości Malice Kościelne na odcinku 1380 mb od km 0+000 do km 1+380” planowanego przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik 98
1849 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 12 maja 2023 roku 97
1850 Oświadczenie majątkowe radnego gminy - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku Pana Stanisława Mazura za rok 2022 złożone do Wojewody Swiętokrzyskiego. 97
1851 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 04.08.2023r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 97
1852 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2022 roku 96
1853 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa 96
1854 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2022 95
1855 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 maja 2023 roku 95
1856 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie: Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku od Opatowa do Niska 95
1857 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Pana Kaptur Janusz za rok 2022. 94
1858 Oświadczenie majatkowe P. Małgorzaty Mazur - OPS w Lipniku -osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta za rok 2022. 94
1859 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 września 2023 roku w sprawie podania wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.: 93
1860 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P.Strawczyński Marian za rok 2022. 92
1861 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 10.07.2023r o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnik oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 92
1862 Uchwała Nr 135/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2023 rok 89
1863 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Pani Sabiny Gaweł za rok 2022. 89
1864 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Pani Sierpniak Heleny za rok 2022. 88
1865 KWARTALNA INFORMACJA z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2023 roku 87
1866 Bilans Gminy wg stanu na dzień 31.12.2022 r. 87
1867 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Pana Baran Piotr za rok 2022. 87
1868 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Pana Nowak Stanisław za rok 2022. 87
1869 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Pana Radom Adam za rok 2022. 87
1870 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 27 lipca 2023 roku 87
1871 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Pana Kwiatkowski Zdzisław za rok 2022. 86
1872 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Pana Stępień Franciszek za rok 2022. 86
1873 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych w wyborach; - do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku , - i w referendum ogólnokrajowym w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzonym na dzień 15 października 2023 roku. 86
1874 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 czerwca 2023 roku 84
1875 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 czerwca 2023 roku 84
1876 Uchwała nr 38/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 kwietnia 2023 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 83
1877 Bilans Urzędu Gminy w Lipniku wg. stanu na dzień 31.12.2022 r. 83
1878 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Pana Modras Andrzej za rok 2022. 83
1879 Uchwała nr 7/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 81
1880 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 lipca 2023 roku 81
1881 Uchwała nr 8/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2023 rok. 80
1882 Informacja roczna o wykonaniu budżetu GMINY LIPNIK za 2022 rok 80
1883 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 19 września 2023 roku 79
1884 Lista osób posiadających czynne prawo wyborcze zgłaszających kandydata na ławnika sądowego na kadencję 2024 - 2027 druk 78
1885 Jak zostać kandydatem na czlonka Obwodowej Komisji Wyborczej - informacja ze stron PKW 75
1886 OBWIESZCZENIE z dnia 29 września 2023r. w sprawie wydania postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 75
1887 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 74
1888 Uchwała nr 70/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 czerwca 2023 roku 73
1889 Informacja dla kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2024-2027 73
1890 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 roku o okręgach wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku ( wyciąg - woj. świętokrzyskie ) 73
1891 Uchwała Sejmu RP o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa - KALENDARZ WYBORCZY. 71
1892 Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wzór Dz U z 2022r.poz.2155. 70
1893 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 68
1894 Uchwała Nr 50 PKW z dnia 14 sierpnia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych - WZÓR ZGŁOSZENIA kanddydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. 67
1895 Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania 64
1896 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa 63
1897 WZOR - Zgłoszenie kandydatów na członków komisji obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 62
1898 Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP - KALENDARZ WYBORCZY 61
1899 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego 56
1900 KWARTALNA INFORMACJA z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2023 roku 53
1901 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 wrzesnia 2023 roku 52
1902 Klauzula informacyjna RODO 50
1903 Panie/ Panowie / Obwodowe Komisje Wyborcze : W załączeniu podaje do publicznej wiadomości Wyciag z Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach z dnia 13 października 2023 roku z informacją o unieważnieniu listy nr 8 KW Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 48
1904 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2022 P. Edyty Klocek , Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku. 46
1905 Aktualizacje planu postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2023 roku przez Gminę Lipnik 44
1906 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 grudnia 2023 roku 44
1907 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 listopada 2023 roku 42
1908 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 06 listopada 2023 roku 41
1909 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 41
1910 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2022 radnego gminy/Przewodniczącego Rady Gminy Lipnik P. Mazur Stanisław . 37
1911 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 37
1912 KWARTALNA INFORMACJA z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2023 roku 36
1913 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2022 radnej gminy Lipnik P. Różycka Monika. 35
1914 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 grudnia 2023 roku 35
1915 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2022 P. Grzegorza Paradowskiego Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku. 33
1916 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 27 grudnia 2023 roku 32
1917 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 31
1918 Zarządzenie Nr 136/2023 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na 2024 rok 31
1919 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2022 radnego gminy Lipnik P. Strawczyński Marian. 29
1920 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 grudnia 2023 roku 29
1921 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2022 radnego gminy Lipnik P. Franciszek Stępień. 28
1922 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2022 P. Danuty Polit Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lipniku. 27
1923 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2022 radnego gminy Lipnik P. Modras Andrzej. 26
1924 Informacja dotycząca naboru uzupełniającego kandydatów na ławników w kadencji 2024 -2027. 24
1925 Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika . 23
1926 Wzory oświadczen kandydata na ławnika. 21
1927 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 21
1928 Wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika . 20
1929 Raport o stanie Gminy Lipnik za 2022 rok 20
1930 Uchwała nr 100/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 grudnia 2023 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2024 rok 20
1931 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, kalendarz W Y B O R C Z Y 19
1932 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 02 lutego 2024 roku 19
1933 ZAWIADOMIENIE z dnia 30 stycznia 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 19
1934 Klauzula informacyjna o prztewarzaniu danych osobowych w wyborach ławnika ( wybory uzupełniające ) 18
1935 Uchwała nr 99/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Lipnik w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2024-2037 18
1936 ZARZĄDZENIE Nr 135/2023 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2024 2037 18
1937 Uchwała nr 98/2023 VII SO Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2024 rok 17
1938 Uchwały Rady Gminy 14
1939 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za IV kwartał 2023 r. 7
1940 Karty informacyjne 2024 7
1941 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 2 lutego 2024 roku 5
1942 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców którzy napóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w wyborach do rad gmin rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów burmistrzów prezydentów miast w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku. 4
1943 Informacja o uprawnieniach wyborców niepelnosprawnych oraz wyborców którzy najpóżniej w dniu głosowania kończą 60 lat. 4
1944 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik 2015 rok 3
1945 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 8 luty 2024 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezplatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych w wyborach do rad gmin,rad powiatów,i sejmików województw oraz wyborów wójtów,burmistrzów,prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku. 3
1946 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik w sprawie podania do wiadomosci publicznej informacji o okręgach wyborczych ,ich granicach i numerach,liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarzadzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 3
1947 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik 2016 rok 2
1948 Dostęp do informacji publicznej 1
1949 Uchwały Rady Gminy 1
1950 Archiwum 1
1951 Uchwały Rady Gminy w Lipniku rok 2012 1
1952 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 1
1953 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2200000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągnietych kredytów i pożyczek 1
1954 ZAWIADOMIENIE z dnia 31 stycznia 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 1

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.