Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Rejestr zmian

IDTytuł artykułu:Oglądalność:
1 Dane podstawowe 88068
2 Oświadczenia majątkowe 8273
3 Postanowienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami 8076
4 Dane teleadresowe 7987
5 Decyzja o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energetycznym w miejscowości Gołębiów i Kur 7599
6 Zespół Szkół w Lipniku im . prof . Józefa Mikułowskiego - Pomorskiego 7179
7 Rada Gminy w Lipniku 6464
8 Wybory i referenda 5966
9 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Lipniku 5765
10 Zarządzenia Wójta 4962
11 Podatki 4907
12 Finanse Gminy Lipnik 4592
13 Zespół Szkół we Włostowie 4518
14 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnik 4490
15 Uchwały Prawa Miejscowego 4377
16 Redaktor Biuletynu Informacji Publicznej 4318
17 Wójt Gminy Lipnik 4148
18 Szkoły w Gminie Lipnik 4125
19 Informacje o środowisku i jego ochronie 3983
20 Informacja publiczna 3968
21 Sekretarz Gminy 3784
22 Skarbnik Gminy 3677
23 Oświadczenia majątkowe Radnych 3568
24 Instytucje kultury 3547
25 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej składającej się z 10 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną. 3471
26 Stanowiska Kierownicze w Urzędzie Gminy w Lipniku 3460
27 Postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 3442
28 Karty Informacyjne 3386
29 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Radca prawny ½ etatu w Urzędzie Gminy w Lipniku 3355
30 Instrukcja obsługi 3261
31 Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Gminy w Lipniku 3222
32 Oświadczenia majątkowe Kierowników 3089
33 Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lipnik 3056
34 Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta 2824
35 Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej 2819
36 Karty informacyjne 2012 2813
37 Polityka prywatności 2742
38 Uwaga Wyjaśnienie z dnia 05.12.2013 !!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego. 2577
39 Korekta - wyjaśnienie do pierwszego Oświadczenia majątkowego radnego gminy Stanisława Mazura złożonego P. Wojewodzie Swiętokrzyskiemu w kadencji 2014-2018. 2575
40 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz” 2566
41 Karty informacyjne 2014 2562
42 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku Radca Prawny 1/2 etatu 2545
43 Karty informacyjne 2013 2538
44 Skład Osobowy Rady Gminy - kadencja 2010 - 2014 2286
45 Uwaga wyjaśnienie z dnia 21.07.2014 r. !!! Ogłoszenie z dnia 08.07.2014 r. o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipniku 2199
46 Grzegorz Przysucha 2186
47 UWAGA WYJAŚNIENIA z dnia 01.03.2013 !!! Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 2150
48 Ośrodek Pomocy Społecznej 2105
49 Uwaga Wyjaśnienia do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym pn. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ REMONT DROGI GMINNEJ NR 337039 T KURÓW - STERNALICE 2087
50 Uwaga wyjaśnienie z dnia 15.07.2014 r. !!!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie oraz termomodernizacja budynku przedszkola we Włostowie 2026
51 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego - Uzupełnienie z dnia 11.10.2016 r. 1992
52 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie 1989
53 Uwaga wyjaśnienie z dnia 13.02.2015 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu 1981
54 UWAGA !!! Wyjaśnienia i zmiana terminu składania ofert z dnia 20.06.2014!!!Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipniku 1977
55 Karty informacyjne 2016 1947
56 Uwaga wyjaśnienie!!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 1943
57 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów 1913
58 Karty informacyjne 2015 1906
59 Uwaga Wyjaśnienia z dnia 19.04.2013 !! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów 1894
60 Uwaga!!! Unieważnienie przetargu - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 1888
61 Wyjaśnienia z dnia 15.03.2013 - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 1861
62 Sprostowanie II do ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej 1859
63 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 1851
64 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Kurów gmina Lipnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 1819
65 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch chlewni na działce ewidencyjnej o nr 371 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik. 1798
66 Uwaga Wyjaśnienie !!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie 1790
67 UWAGA!!! Wyjaśnienie z dnia 20.06.2014r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Malicach Kościelnych 1785
68 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Lipniku 1785
69 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Włostów gmina Lipnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 1778
70 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we Włostowie 1748
71 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia pod nazwą: Budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo-odbiorczej WA-0216 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania na dz. 213/3 w miejscowości Włostów 1731
72 Włostów 1730
73 Uwaga wyjaśnienia z dnia 01.08.2014r. Ogłoszenie z dnia 23.07.2014 r. o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie 1713
74 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. dowodów osobistych w Urzędzie Gminy w Lipniku 1713
75 Uwaga Wyjaśnienia !!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Lipnik. 1707
76 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie. 1697
77 Uwaga wyjaśnienia z dnia 21.05.2014 r. !! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 09.05.2014 pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 1692
78 Uwaga!!! Zmiana ogłoszenia o zamówieniu publicznym i wyjaśnienia do zamówienia pn. Zakup energii elektrycznej 1683
79 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. dowodów osobistych w Urzędzie Gminy w Lipniku 1657
80 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia 1642
81 Ogłoszenie o zamowieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Remont drogi gminnej nr 001438 T Lipnik - Gołębiów Szlachecki na odcinku 920 mb od km 0+ 000 do km 0 + 200 oraz od km 1+200 do km 1+920 Remont drogi gm 1615
82 Wojciech Zdyb 1613
83 Uwaga Wyjaśnienie z dnia 24.10.2013 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr, 14/14 o łącznej pow. 0,0843 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik przeznaczonej do sprzedaży 1613
84 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie 1607
85 UWAGA WYJAŚNIENIE z dnia 02 .04.2014 -Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 1597
86 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Lipniku 1589
87 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Lipniku 1575
88 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 1561
89 Wykaz dziennych opiekunów 1555
90 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1554
91 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1521
92 Uwaga wyjaśnienia z dnia 24.03.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 1515
93 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz 1504
94 Ogłoszenie z dnia 2013-08-14 o zamówieniu publicznym pn. : Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 1501
95 Maria Stępień 1488
96 Wybory sołeckie 2019 1480
97 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie 1473
98 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1459
99 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 1454
100 Józef Bulira 1451
101 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 1439
102 Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1434
103 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Lipniku 1428
104 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 660 w Międzygórzu 1426
105 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 1420
106 Józef Bulira 1403
107 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. :Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz 1401
108 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2015 roku. 1400
109 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr. 297/1 o pow. 0,39 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Swojków 1393
110 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów 1389
111 Malżyn 1385
112 Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 1384
113 Komisja Rewizyjna - 2010 - 2014 1383
114 Sebastian Szymański 1383
115 Lipnik 1383
116 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Lipniku 1380
117 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Remont drogi gminnej nr 001438 T Lipnik - Gołębiów Szlachecki na odcinku 920 mb od km 0+ 000 do km 0 + 200 oraz od km 1+200 do km 1+920 Remont 1377
118 Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Komunikaty multimedialne PKW 1377
119 Beata Zając 1371
120 Krzysztof Krakowiak 1362
121 Usarzów 1360
122 Jolanta Sierant 1357
123 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice. 1354
124 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 1351
125 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Rozbudowy istniejącego budynku administracyjno-biurowego o klatkę schodową oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu w części piętra z przeznaczeniem na punkt przedszkolny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną we 1346
126 Uwaga wyjaśnienia z dnia 17.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych 1344
127 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice 1341
128 Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy w Lipnik z dnia 12 marca 2014r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej . 1337
129 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy w Lipniku 1337
130 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów 1328
131 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów. 1327
132 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu publicznym pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego 1327
133 Kurów 1325
134 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energetycznym w 1325
135 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz 1317
136 Komisja ds Gospodarki i Finansów - 2010-2014 1316
137 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice 1312
138 Studzianki 1308
139 Komisja Rolnictwa i Handlu - 2010 -2014 1301
140 Leszczków 1301
141 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycujne pn: Remont Dróg Gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych: Remont drogi gminnej nr 001438 T Lipnik - Gołębiów Szlachecki na odcinku 920 mb od km 0+ 000 do km 0 + 200 ora 1301
142 UWAGA WYJAŚNIENIE Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1301
143 Komisja Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 2010 - 2014 1300
144 Informacja o unieważnieniu postępowania dot. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 1298
145 Rafał Smoliński 1297
146 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie polegający na remoncie posadzek etap II , instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont stolarki drzwiowej 1297
147 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Remont ośrodka zdrowia we Włostowie 1295
148 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipnik w 2016 roku 1295
149 Powtórne zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na Zakup energii elektrycznej 1293
150 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik 1290
151 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1286
152 Syndyk masy upadłości PBOil CHMIELEWSKI B. Chmielewski i B. Chmielewska Sp. J. ogłasza przetarg na sprzedaż kompleksu nieruchomości po byłej Cukrowni we Włostowie 1285
153 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont ośrodka zdrowia we Włostowie 1281
154 Grzegorz Przysucha 1279
155 Malice Kościelne 1278
156 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 660 w Międzygórzu 1277
157 Adamów 1275
158 Monika Kaczor 1274
159 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 1272
160 Maj 2011 1271
161 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Leszczków 1269
162 Józef Bulira - korekta oświadczenia 1268
163 Anna Kęsy 1266
164 Maria Stępień 1266
165 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadnie pn. Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz 1266
166 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów 1265
167 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Lipnik za rok 2014 składane do dnia 30.04.2015 roku . 1256
168 Słabuszewice 1253
169 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1252
170 Uchwały zmieniające budżet Gminy Lipnik na 2012 rok 1251
171 Gołębiów 1251
172 Informacja z dnia 2013-08-22 o unieważnieniu postępowania dot. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 1251
173 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr. 907 o łącznej pow.0,49 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów przeznaczonej do sprzedaży 1243
174 Męczennice 1241
175 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Rozbudowy istniejącego budynku administracyjno-biurowego o klatkę schodową oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu w części piętra z przeznaczeniem na punkt przedszkolny wraz z niezbędną infras 1239
176 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 1239
177 Jadwiga Garnuszek 1236
178 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Lipniku 1234
179 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2015 1231
180 Słoptów 1227
181 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 1227
182 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w miejscowości Lipnik. 1222
183 Zawiadomienie o wyborze oferty (wyniku licytacji elektrronicznej) w postępowaniu na Zakup energii elektrycznej 1219
184 Sebastian Szymański 1216
185 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: pn. Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie. 1214
186 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach swierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560 1212
187 Ublinek 1211
188 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ REMONT DROGI GMINNEJ NR 337039 T KURÓW - STERNALICE 1211
189 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: Realizacja Gminnego Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lipnik 1207
190 Decyzja Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.06.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268 1206
191 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie. 1203
192 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz 1202
193 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie 1200
194 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie. 1200
195 Stanisław Mazur 1199
196 Łownica 1198
197 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 660 w Międzygórzu 1197
198 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1195
199 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych. 1195
200 Kaczyce 1194
201 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr,nr 25/1 i 25/2 o łącznej pow.3,8900 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów przeznaczonej do sprzedaży. 1193
202 Danuta Stańko 1192
203 Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Prowadzenie działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów 1190
204 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1187
205 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 1182
206 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 1181
207 Beata Zając 1180
208 Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej 1178
209 Teresa Kwiatkowska 1177
210 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 15.03.2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Słabuszewicach. 1177
211 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik 1174
212 Klocek Edyta 1170
213 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 04 czerwca 2013 roku 1170
214 Sternalice 1168
215 Józef Bulira 1165
216 Krzysztof Zając 1163
217 POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 1163
218 UWAGA!!! Przetarg unieważniony w dniu 17.07.2014 r. Wójt Gminy w Lipniku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 14/7 o pow. 0,0838 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 1161
219 Skład Osobowy Rady Gminy - kadencja 2014 - 2018 1159
220 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipniku z dnia 29 maja 2012 roku 1158
221 Żurawniki 1156
222 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont drogi gminnej nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450mb od km 1+818 do km 3+268 1149
223 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 listopada 2012 roku 1147
224 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07 stycznia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 1145
225 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1145
226 Styczeń 2010 1141
227 Dziekańska Elżbieta 1141
228 Maria Sudy 1134
229 Grzegorz Paradowski 1132
230 Jolanta Sierant 1132
231 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr, nr, 25/1, 25/2 o pow. 3,89 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 1132
232 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej składającej się z 2 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną w miejscowości Kaczyce i Sw 1129
233 Klocek Edyta 1127
234 Ogłoszenie i udzieleniu zamówienia na zadanie Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 1126
235 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup Energii Elektrycznej 1126
236 Uwaga wyjaśnienie z dnia 29.06.2015r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 2 873 967,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 72 400,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 801 567,00 zł. 1125
237 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Lipnik 1118
238 Swojków 1116
239 Marian Strawczyński 1113
240 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ REMONT DROGI GMINNEJ NR 337039 T KURÓW - STERNALICE 1112
241 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 czerwca 2012 roku 1111
242 Międzygórz 1111
243 Leszek Mroczkowski 1109
244 Małgorzata Krakowiak 1107
245 Grzegorz Sierpniak 1106
246 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1104
247 Kwiecień 2011 1102
248 Marzec 2011 1101
249 UWAGA Wyjaśnienia z dnia 24.09.2020 !! Zmiana ogłoszenia z dnia 18.09.2020 !! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 1101
250 Zawiadomienie Wójta Gminy Lipnik dla mieszkańców sołectwa Włostów 1100
251 Gromski Krzysztof 1098
252 Danuta Stańko 1097
253 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 1097
254 Teresa Dzienniak 1094
255 Elżbieta Dziekańska 1094
256 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01.10.2012 r. w sprawie sprostowania decyzji Wójta Gminy Lipnik nr RG-IV.6220.3.2011/2012 z dnia 04.09.2012 r 1093
257 Grudzień 2011 1092
258 Styczeń 2011 1088
259 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 stycznia 2013 roku 1084
260 Oświadczenia majątkowe osób funkcyjnych Gminy Lipnik za rok 2014 składane w termine 30.04.2015r roku. 1083
261 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.05.2016 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268 1076
262 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Gaweł Sabina za rok 2015. 1076
263 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 stycznia 2016 roku. 1075
264 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 maja 2012 roku 1072
265 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2016 1066
266 Wojciech Zdyb 1065
267 Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy w Lipniku składane na 2 miesiące przed końcem kadencji 2010 - 2014 . 1064
268 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 roku 1059
269 Małgorzata Krakowiak 1057
270 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 1056
271 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2011 rok. 1053
272 Uchwała Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 marca 2012 roku 1052
273 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 roku 1052
274 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 lutego 2012 roku 1046
275 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ruin zamku w miejscowości Międzygórz 1046
276 Luty 2010 1044
277 Monika Kaczor 1042
278 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 marca 2013 roku 1040
279 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430 1039
280 Listopad 2011 1037
281 Grzegorz Paradowski 1037
282 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2015 1037
283 Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego 1036
284 Stanisław Mazur 1034
285 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 1034
286 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie, ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.07.2014 r 1034
287 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwca 2013 roku 1033
288 Maria Stępień 1033
289 Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie oraz termomodernizacja budynku przedszkola we Włostowie. 1033
290 Zachoinie 1032
291 Czerwiec 2011 1030
292 Obwieszczenie z dnia 19 września 2012 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnik w granicach administracyjnych Gminy Lipnik. 1029
293 Rafał Smoliński 1027
294 Sierpień 2011 1026
295 Teresa Kwiatkowska 1026
296 Uwaga wyjaśnienie z dnia 06.10.2016 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450mb od km 1+818 do km 3+268 1022
297 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów 1020
298 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipniku. 1020
299 Pierwsze oświadczenia majątkowe - radnych Gminy Lipnik składane Przewodniczącemu Rady Gminy w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania radnego w kadencji 2014 -2018. 1018
300 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 września 2012 roku 1015
301 Ogłoszenie o unieważnieniu I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr ew.14/7 o pow.0,0838 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik 1015
302 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.03.2017 r. w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 1015
303 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 marca 2012 roku 1013
304 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane - Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów 1013
305 Luty 2011 1011
306 Przebudowa dróg powodziowych - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Międzygórz na odc. 945 mb. 1011
307 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Lipnik 1011
308 Danuta Stańko 1009
309 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012 roku 1008
310 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 października 2013 roku. 1008
311 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 13 czerwca 2012 roku 1006
312 Zastępca Wójta 1004
313 UCHWAŁA NR XVI / 126 / 2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2012 rok 1003
314 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115 997
315 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkól w Lipniku. 997
316 Uwaga sprostowanie z dnia 21.10.2014 r. Zapytanie ofertowe na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 996
317 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012 roku 994
318 Monika Kaczor - korekta z dnia 2012.05.11 994
319 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 14.03.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Malicach Kościelnych 994
320 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Lipnik 993
321 Wrzesień 2011 990
322 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 grudnia 2012 roku 990
323 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 marca 2013 roku 989
324 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Przesył energii elektrycznej 989
325 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Leszczków. 987
326 Pierwsze Oświadczenie majątkowe Zastępcy Skarbnika Gminy P. Danuta Dziarmaga składane Wójtowi Gminy na dzień zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Lipniku . 987
327 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2015 r.o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 986
328 Małgorzata Krakowiak 985
329 Przetargi 984
330 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 984
331 Maria Sudy-Krzysiek 981
332 Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizację zadania: Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie obejmujące zakup sprzętu ICT dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 981
333 Uwaga ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.12.2020 r !!! zmiana terminu składania ofert!! Wyjaśnienia z dnia 18.12.2020 r. wyjaśnienia z dnia 15.12.2020 r. zmiana ogłoszenia z dnia 04.12.2020 modyfikacja SIWZ z dnia 01.12.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipnik 978
334 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, energetyczną i teletechniczną zlokalizowanego na działkach nr 453,454 i 977
335 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 kwietnia 2012 roku 975
336 Jadwiga Garnuszek 975
337 Zapytanie ofertowe na realizację zadania: „Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie” obejmujące zakup zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 972
338 Krzysztof Krakowiak 971
339 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 wrzesnia 2013 roku. 969
340 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów 968
341 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.10.2012 r. o wydaniu w dniu 09.10. 2012 r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 965
342 Jadwiga Garnuszek 965
343 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 963
344 Ochrona danych osobowych 963
345 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ruin zamku w miejscowości Międzygórz. 961
346 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie polegający na remoncie posadzek etap II, instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont stolarki drzwiowej. 960
347 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2012 - 2019 958
348 Krzysztof Zając 958
349 Uwaga wyjaśnienia z dnia 23.11.2016 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami) Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro 958
350 Unieważnienie zapytania ofertowego na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 955
351 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 953
352 Ogłoszenie o udzieleniu zamównia na zadanie: Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu 951
353 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 listopada 2013 roku. 949
354 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energ 947
355 Lipiec 2011 946
356 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 stycznia 2014 roku. 946
357 Beata Zając 945
358 Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: Zakup przezroczystych urn wyborczych dla Urzędu Gminy w Lipniku 944
359 Oświadczenia majątkowe osób funkcyjnych Gminy Lipnik za rok 2014 składane w termine do 30.04.2015r roku. 942
360 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 938
361 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014 937
362 Decyzja o umorzeniu postępowania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipnik zlokalizowana na działkach o nr ewidencyjnym 935
363 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn: Budowie węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115 933
364 Przysucha Grzegorz 933
365 Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku 933
366 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Malicach Kościelnych 932
367 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 czerwca 2013 r. 930
368 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o wykonanie zadania pt. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy LIPNIK 929
369 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 926
370 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 lipca 2013 roku . 926
371 Wojciech Zdyb 924
372 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku. 921
373 Uwaga wyjaśnienie z dnia 23.09.2014. Zapytanie ofertowe na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie,obejmujące zakup mebli i wyposażenia wypoczynkowego dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 921
374 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Lipniku 920
375 Kęsy Anna 918
376 Klocek Edyta - oświadczenie o działalności 917
377 Teresa Dzienniak 917
378 Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 3 zadania: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 917
379 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2013 roku. 917
380 Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr, 25/1 i 25/2 o łącznej pow. 3,8900 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 915
381 Elżbieta Dziekańska 914
382 Uwaga wyjaśnienia z dnia 30.10.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Droga relacji Kurów-Krzyże 913
383 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Lipniku 911
384 Uwaga Zmiana SIWZ !! Wyjaśnienia z dnia 13.10.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 911
385 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo handlowego z przeznaczeniem na świetlice wiejską w m. Malice Kościelne 910
386 Prawo lokalne 910
387 Gromski Krzysztof 910
388 Anna Kęsy 909
389 Leszek Mroczkowski 907
390 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 1290/4 o pow. 0,0752 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 907
391 Sebastian Szymański 903
392 Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 902
393 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 października 2015 roku. 902
394 Informacja o dokonaniu ponownego wyboru oferty na pomoce dydaktyczne 901
395 OBWIESZCZENIE z dnia 18 grudnia 2013r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 901
396 Monika Kaczor 900
397 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. 900
398 Maria Sudy - Krzysiek 899
399 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014 898
400 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont ośrodka zdrowia we Włostowie 896
401 Październik 2011 895
402 Grzegorz Sierpniak 895
403 Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa chlewni do prowadzenia tuczu trzody chlewnej w Gospodarstwie Rolnym Zdzisław Podsiadły w miejscowości Kaczyce 893
404 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 września 2012 r. 892
405 Uwaga wyjaśnienie z dnia 01.09.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 892
406 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu z dnia 14 lutego 2014 r. 891
407 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 maja 2014 roku . 891
408 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. udowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 890
409 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych. 888
410 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 887
411 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. nieograniczonego pn.: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2019 roku 886
412 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 grudnia 2013 roku. 884
413 Kwiatkowska Teresa 884
414 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie 882
415 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt:: Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych. 882
416 Leszek Mroczkowski - korekta z dnia 07.11.2012 r. 881
417 Uwaga wyjaśnienie z dnia 01.09.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 881
418 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2012 880
419 Unieważnione dnia 28.07.2014 r. Zapytanie ofertowe na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 879
420 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipniku z dnia 31 grudnia 2010 roku 878
421 Przetarg unieważniony dnia 14.02.2014 r. - Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 1289/3 o pow. 0,0598 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 877
422 Decyzja Wójta Gminy Lipnik o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km 876
423 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2012 roku, oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy za I półrocze 2012 roku. 875
424 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 875
425 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 873
426 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2011 roku. 869
427 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno wypoczynkowej w miejscowości Lipnik 869
428 Uchwała nr XXIX/226/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2013 rok 867
429 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r. 866
430 Obwieszczenie GKW w Lipniku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Lipnik w wyborach do rad gmin rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów,burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 866
431 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 863
432 Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2013 - 2020 862
433 Zawiadmienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2016 861
434 Komisja Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 2014 - 2018 860
435 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 09 sierpnia 2013 roku . 858
436 Korekta sprawozdania rocznego Rb-NDS za 2012 rok 856
437 Uwaga wyjaśnienie z dnia 20.05.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej nr 337039 T Kurów – Sternalice od km 0+000 do km 1+000 na odcinku 1 km 856
438 Sierant Jolanta 855
439 Obwieszczenie GKW w Lipniku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Lipnik w wyborach do rad gmin rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów,burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 855
440 Smoliński Rafał 853
441 Grocholice 853
442 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie polegający na remoncie posadzek etap II , instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont stolarki drzwiowej 851
443 Marzec 2010 851
444 Grzegorz Paradowski 851
445 Edyta Klocek 851
446 Zawiadomienie o wyborze najkorzysniejszej oferty na zadanie Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 851
447 M.Utnik-Oleksiak oświadczenie majątkowe Dyrektora ZS w Lipniku na dzień powołania na stanowisko tj. 1.09.2015r. 851
448 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Kryszczyńska Zofia za rok 2015. 851
449 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Lipnik za rok 2017. 850
450 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 847
451 UWAGA Zmiana z dnia 21.04.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 847
452 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 7 marca 2013 r. 846
453 Uwaga Wyjaśnienia z dnia 11.01.2021, zmiana ogłoszenia i wyjasnienia z dnia 04.01.2021, wyjaśnienia z dnia 30.12.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią prostą 4 torową przy Szkole Podstawowej we Włostowie 846
454 Zapytanie ofertowe z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące zadania: Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 845
455 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 listopada 2012 r. 842
456 Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2012 842
457 Podstawowa kwota dotacji na 2017 rok 842
458 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont drogi gminnej nr 337017 T relacji Leszczków - Pęcławice w celu stworzenia spójnego układu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi nr 0733 T Balbinów - Nikisiałka Duża i nr 0731 T Włostów Gozdawa R 841
459 Gromski Krzysztof 841
460 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 czerwca 2015 roku . 841
461 Uwaga wyjaśnienie z dnia 06.11.2017 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym dot. Remontu dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Drogi relacji Usarzów-Kozia Górka i Włostów-Swojków 841
462 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ 840
463 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. pn. Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu 837
464 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 836
465 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 grudnia 2012 r. 835
466 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z sesji odbytej w dniu 29 .10.2014 roku. 835
467 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 834
468 Krzysztof Zając 834
469 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie oraz termomodernizacja budynku przedszkola we Włostowie. 834
470 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 833
471 Korekta Oswiadczenia majątkowego radnego Grzegorza Przysuchy . 833
472 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2015 roku . 831
473 Oświadczenie majątkowe Teresy Kwiatkowskiej Skarbnika Gminy Lipnik złożone na dzień odwołania ze stanowiska Skarbnika Gminy 29 września 2015 roku. 831
474 Komisja Rolnictwa i Handlu 2014 - 2018 828
475 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej Nr ewidencyjnymi 14/14 o pow. 0,0843 ha położoną w Lipniku KW Nr 29782 827
476 Grzegorz Sierpniak 826
477 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 06 lutego 2015 r. 823
478 Uwaga wyjaśnienia z dnia 16.03.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Odwiert studni zastępczej S-4b ujmującej wody podziemne z utworów dewońskich w obrębie ujęcia w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 823
479 Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2012 roku 822
480 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2012 rok. 821
481 Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszklnego w Lipniku 821
482 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r. 819
483 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w LIpniku na dzień 23 lipca 2013 r. 819
484 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2014 roku . 818
485 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2013r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 817
486 Komisja Rewizyjna - 2014 - 2018 817
487 Krakowiak Krzysztof 816
488 Komisja ds Gospodarki i Finansów - 2014 - 2018 815
489 Bilanse gminy Lipnik za 2012 rok 814
490 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28.07.2015 r. 814
491 Bilanse gminy Lipnik za 2011 rok 813
492 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 812
493 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik 811
494 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Malice Kościelne 810
495 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2014r. 810
496 Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Lipnik jest organem prowadzącym 810
497 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 15 kwietnia 2015 roku. 809
498 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 807
499 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 807
500 Dzienniak Teresa 807
501 Uchwała Nr XLII / 360 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipnik na rok 2014. 806
502 Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy P.Wojciecha Zdyb za rok 2016. 805
503 Wyjaśnienie do Oświadczenia Wójta Gminy . 804
504 INFORMACJA O UZYSKANIU DOTACJI NA ZADANIE: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK 803
505 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 marca 2014 roku. 801
506 Monika Różycka - Korekta do Oświadaczenia majątkowego radnej gminy za rok 2014 złożona dnia 9.11.2015r. 801
507 Bilanse gminy Lipnik za 2010 rok 800
508 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku zdnia 12 sierpnia 2014 r. 798
509 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu „Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2015” 798
510 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 17 września 2013 r. 796
511 Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Przebudowa pomieszczeń w budynku OSP w Łownicy oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe 795
512 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 04.09. 2012 r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: “Budowie farmy wiatrowej składającej się z 2 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną 793
513 informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 09 czerwca 2014 roku 793
514 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 07.07.2014 roku. 793
515 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 792
516 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 marca 2013 r. 792
517 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.01.2014 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 792
518 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2013r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 791
519 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku 790
520 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 kwietnia 2015 roku. 789
521 Decyzja Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 marca 2017 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów. 789
522 Wieloletia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 - 2023 788
523 Ogłoszenie o udostępnieniu do wglądu w Urzędzie Gminy w Lipniku spisu wyborców 787
524 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.01.2013 w sprawie wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 786
525 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr,907 o łącznej pow.0,49 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik 785
526 Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizację zadania: Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 785
527 Wykaz kart informacyjnych 783
528 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 17 listopada 2014 r. 783
529 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Przebudowa dróg powodziowych – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Międzygórz na odc. 945 mb 783
530 Strawczyński Marian 782
531 Obwieszczenie z dnia 25 września 2012 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn: Budowa węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115 781
532 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2015 r. 781
533 ZARZĄDZENIE Nr 116/2013 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2014. 780
534 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 780
535 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01.10. 2012 o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu w decyzji Wójta Gminy Lipnik Nr RG-IV.6220.3.2012 779
536 DECYZJA o umorzeniu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowie chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w miejscowości Kaczyce 60, 27-545 Włostów, Gmina Lipnik, na działkach o numerach ewidencyjnych 245, 271/1 779
537 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 r. 778
538 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: postępowania o wykonanie zadania pt. Zakup przezroczystych urn wyborczych dla Urzędu Gminy w Lipniku 778
539 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 23 października 2012 r. 776
540 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie Budowa na terenie Gminy Lipnik elektrowni wiatrowych o mocy 31,5 MW wraz z punktami zasilania (PZ1,PZ2,PZ3) sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4 kV 776
541 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 02.08.2013 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie zna 776
542 Informacja Wójta Gminy w Lipniku 776
543 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 9 sierpnia 2013 r. 775
544 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Swojków, Usarzów, Sternalice, Kurów, Męczennice, Lipnik 775
545 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik z dnia 5 sierpnia 2013 r.w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 773
546 Postanowienie o wszczęciu postępowania Budowa na terenie Gminy Lipnik elektrowni wiatrowych o mocy 31,5 MW wraz z punktami zasilania (PZ1,PZ2,PZ3) sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4 kV oraz dróg i placów dojazdowych 772
547 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 luty 2016 roku. 772
548 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 stycznia 2014 r. 771
549 Uchwały z Sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 9. 12. 2014r. 771
550 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 770
551 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2016 770
552 Mroczkowski Leszek 769
553 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 23 sierpnia 2012 r. 768
554 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 czerwca 2013 r. 768
555 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 19 grudnia 2013 r. 768
556 Obwieszczenie o o wydaniu w dniu 04.09.2012 r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, energetyczną i teletechniczną zlokalizowaneg 767
557 Uchwały z Sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 5.12.2014r. 767
558 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebodowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 764
559 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na 27 maja 2014 roku na godz. 10.00. w siedzibe Urzędu Gminy w Lipniku. 763
560 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 19 grudnia2012 r. 762
561 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 11 września 2014 roku. 762
562 Wykaz udzielonej pomocy publicznej za 2013 rok 761
563 Pierwsze w kadencji 2014 -2018 Oswiadczenie majątkowe Zastępcy Wójta składane Wójtowi Gminy Lipnik. 761
564 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Sidor Anny za rok 2015. 761
565 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Remont drogi gminnej nr 337017 T relacji Leszczków - Pęcławice w celu stworzenia spójnego układu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi nr 0733 T Balbinów - Nikisiałka Duż 760
566 Sprawozdania finansowe za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 760
567 Zaproszenie na sesje Rady Gminy w Lipniku na dzień 21 stycznia 2015 roku na godz. 11.00 . 760
568 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 stycznia 2013 r. 758
569 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie zmiany zakresu inwestycji dla decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 757
570 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa chlewni do prowadzenia tuczu trzody chlewnej w Go 756
571 Informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za IV kwartał 2013 r. 755
572 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 754
573 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014 754
574 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Przebudowa dróg powodziowych - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Międzygórz na odc. 945 mb 754
575 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 r. 753
576 Stanisław Mazur 750
577 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Kurów 750
578 Oświadczenie majątkowe Pana Artura Lisa Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożonego na dzień powołania na stanowisko 1.08.2017r. 750
579 Wyjaśnienie z dnia 24.07.2015 r. do Oświadczenia majątkowego z dnia 17 kwietnia 2015 r. złożonego Wojewodzie Swiętokrzyskiemu przez Wójta Gminy Lipnik Józefa Bulirę . 749
580 UCHWAŁA NR V / 27 / 2015 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2015 rok 748
581 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 747
582 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 sierpnia 2014 roku. 746
583 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Prowadzeniu działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów 745
584 Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 744
585 Korekta Oświadczenia majątkowego radnej Beaty Zając . 742
586 Zarządzenie Nr 40_2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie uzupełnienia skałdu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Lipniku . 741
587 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 10/1 o pow. 0,2266 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Usarzów 741
588 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Lipnik. 740
589 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.03.2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Międzygórz 740
590 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 listopada 2013r. 739
591 Uchwały z sesji inauguracyjnej Rady Gminy w Lipniku w kadencji 2014 -2018 , odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku. 739
592 Uwaga wyjaśnienia z dnia 24.05.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 4 587 159 zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów 739
593 Sprawozdanie roczne Rb-NDS za 2012 roku 736
594 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. księgowości podatkowej 734
595 Postanowienie Prezydenta RP z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 733
596 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 13 sierpnia 2015 roku. 733
597 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia. 732
598 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. zamówień publicznych i planowania przestrzennego 732
599 Uchwała Rady Gminy z sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2014 roku. 731
600 Uzupełnienie składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipniku 731
601 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28.07.2015 r. 731
602 Sprawozdania finansowe za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 730
603 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.03.2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Ublinek 730
604 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Lipniku 730
605 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30.05.2014 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Kaczyce-Grocholice i Swojków gmina Lipnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 729
606 Uchwała Nr6 _2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 23 października 2014 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 728
607 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 listopada 2016 roku . 728
608 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie wywieszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 727
609 ZARZĄDZENIE Nr 44 / 2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 maja 2014. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Słoptowie . 726
610 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 października 2013r. 725
611 Pierwsze Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Lipnik Pana Józefa Buliry wybranego w wyborach powszechnych w kadencji 2014 - 2018 składane Pani Wojewodzie Swiętorzyskiemu w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania Wójta . 723
612 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2017 roku. 723
613 Zaproszenie na Sesje Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 marca 2014 roku. 722
614 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 7 lipca 2014 roku . 721
615 Obwieszczenie PKW z dnia 30 czerwca 2014 roku o postanowieniu Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP 721
616 Druk - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 7 września 2014 r. 721
617 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 kwietnia 2014 r. 719
618 Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń do komisji wyborczych . 719
619 Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Lipnik składane Kierownikowi Jednostki - Wójtowi Gminy Lipnik na 2 miesiące przed końcem kadencji 2010 -2014 . 719
620 Oświadczenie majątkowe Kierownika Jednostki - Wójta Gminy Lipnik , składane na 2 miesiące przed końcem kadencji 2010-2014 P. Wojewodzie Swietokrzyskiemu . 716
621 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 716
622 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2014 714
623 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 kwietnia 2015 r. 714
624 Oświadczenie majątkowe P. Dziarmagi Misiak Danuty złożone Wójtowi Gminy w Lipniku na dzień odwołania tj. 30.09.2015r ze stanowiska Zastępcy Skarbnika Gminy w Lipniku. 714
625 Korekta wyjaśnienie Wojciecha Zdyb Sekretarza Gminy Lipnik do oświadczenia majatkowego za rok 2014 złożonego Wójtowi Gminy 29.04.2015r. 713
626 Wykaz udzielonej pomocy publicznej za 2014 rok 712
627 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 lipca 2015 roku . 712
628 Zarządzenie Nr 36_2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. 710
629 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipniku z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 710
630 Korekta - wyjaśnienia do pierwszego Oświadczenia majątkowego Wójta Gminy Lipnik Pana Józefa Buliry złożonego P. Wojewodzie Swiętokrzyskiemu w kadencji 2014-2018. 709
631 Pierwsze Oświadczenie majątkowe Magdaleny Zimoloąg Skarbnika Gminy złożone Wójtowi Gminy Lipnik w/g stanu na dzień powołania 30.09.2015r . 709
632 Uchwały Rady Gminy w Lipniku podjęte na sesji w dniu 14 września 2015 roku . 708
633 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 lutego 2015 r. 707
634 Oświadczenie majątkowe Zimoląg Magdaleny Skarbnika Gminy Lipnik za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 707
635 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2016 roku. 707
636 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.07.2015 r. o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól w Lipniku. 706
637 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 sierpnia 2013 roku dot. przedsięwzięcia polegającego na: „ Prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów” na działce o nr ewid. 142/3 w miejscowości Lipnik. 705
638 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Janusza Kaptura składane za rok 2015. 705
639 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 02.08.2013 o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 704
640 Oświadczenie Magdaleny Zimoloąg Skarbnika Gminy o nie prowadzeniu działalności gospodarczej złożone Wójtowi na dzień 30.09.2015r . 704
641 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 06 listopada 2014 r. 703
642 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Zofii Kryszczyńskiej za rok 2016. 703
643 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. oświaty 702
644 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 sierpnia 2013 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów” na działce nr ewidencyjny 142/3 w miejscowości Lipnik 701
645 Informacja Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu o nr ewidencyjnym 1289/3 położonej w miejscowości Włostów, stanowiących własność Gminy Lipnik. 700
646 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pt.: Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 699
647 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Heleny Sierpniak za rok 2016. 699
648 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Prowadzenie działalności w ramach magazynowania oraz segre 698
649 ZARZĄDZENIE Nr 43 / 2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Słoptowie . 698
650 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 31 marca 2015 roku . 697
651 Uchwała Nr 100/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Lipnik na 2014 rok 696
652 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 10.06.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Leszczkowie 696
653 Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 16. 05. 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku usługowego - Ośrodka Zdrowia wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i zewnętrznych (wod. - kan., c.o., pompy ciepła instalacji fotowoltaicznych i instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacji budynku 695
654 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki I deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartal 2014roku 695
655 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 694
656 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 694
657 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 13 sierpnia 2015 roku . 693
658 Informacja w sprawie aktualnej sytuacji formalno-prawnej w Gminie Lipnik 693
659 Lista osób zakwalifikowanych do II etapu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Męczennice 693
660 Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Lipnik za 2018 rok 693
661 Zawiadomienie o wyborze oferty (wyniku licytacji elektronicznej) w postępowaniu na „zakup energii elektrycznej” prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej. 692
662 Zarządzenie Nr 39_2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie stwierdzenia wygasnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Lipniku . 691
663 Wniosek o udostępnienie spisu wyborców 690
664 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 maja 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 690
665 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 października 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 689
666 Sierpień 2013 688
667 Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Grządziela wyznaczonego do pełnienia obowiązków Wójta Gminy Lipnik, złożone Pani Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 686
668 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 3 marca 2014 roku 685
669 Zarządzenie Nr 68_ 2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 sierpnia 2014 r w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych. 685
670 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za I półrocze 2014 roku. 685
671 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 15 kwietnia 2015 roku . 685
672 Oświadczenie M.Utnik-Oleksiak o nie prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy na dzień powołania na stanowisko Dyrektora ZS w Lipniku 1.09.2015 r. 685
673 Czerwiec 2013 685
674 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy w Lipniku z dnia 7 kwietnia 2015 r. 684
675 Uwaga zmiana terminu składania ofert !!! Wyjaśnienie z dnia 04.06.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Lipnik 684
676 Komunikat 683
677 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2016 P. Wiesława Pietraszewskiego. 683
678 Zarządzenie Wójta Gminy Nr 74.2015 z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji d.s referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 682
679 Informacja Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 681
680 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o wykonanie zadania pt. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipnik 681
681 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Marianny Leśko za rok 2016. 681
682 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Sabiny Gaweł za rok 2016. 681
683 Uwaga Wyjaśnienia z dnia 24.10.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Lipnik i jej Jednostek Organizacyjnych 680
684 Wyjaśnienie do Oświadczenia Majątkowego z dnia 14.04.2015 r. złożonego Wojewodzie Swiętokrzyskiemu przez Stanisława Mazura - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku. 679
685 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2013 678
686 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: Realizacja gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lipnik 676
687 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Udzielenie kredytu dlugoterminowego w wysol 676
688 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 16 listopda 2017 roku. 676
689 Uwaga wyjasnienia z dnia 19.05.2020 Zapytanie ofertowe na Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu Zdalna Szkoła, realizowane ze środków europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 676
690 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaialnosci pożytku publicznego i o wolontariacie, 675
691 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 grudnia 2013 r. 675
692 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 11 września 2014 roku 674
693 Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 674
694 Zapytanie ofertowe nr 3/2017 z dnia 10.04.2017 dotyczące Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gołębiów i Kurów 674
695 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 kwietnia 2015 roku . 673
696 Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2014. 671
697 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 9 lipca 2015 roku na godz. 11.00. 668
698 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Sierpniak Helena za rok 2015. 668
699 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Stanisława Nowaka za rok 2016. 668
700 Zaproszenie na uroczystą i ostatnią w VI kadencji sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 10 listopada 2014 roku . 667
701 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 667
702 Oświadczenia majątkowe kierowników Urzędu Gminy w Lipniku 666
703 Informacja Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej o nr ewidencyjnym 167/21 i nr 167/13 położonej w miejscowości Włostów, stanowiących własność Gminy Lipnik. 665
704 Zarządzenie Nr 70 / 2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. 665
705 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku Pani Jadwigi Garnuszek złożone na dzień odwołania ze stanowiska tj. 26.06.2015 roku . 664
706 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2016 P. Stanisława Mazura - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku. składane P.Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 663
707 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 października 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 662
708 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 19 sierpnia 2014r.r 662
709 Kwiecień 2014 662
710 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK 662
711 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. 'Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych' w miejscowości Swojków 661
712 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum 659
713 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 października 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Leszczków 659
714 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Różycka Monika za rok 2015. 659
715 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.11.2017 r. o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Droga gminna relacji Kurów-Krzyże 658
716 Zarządzenie Nr 71 / 2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 82 zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku. 656
717 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 grudnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Włostów 655
718 Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy P. Zimoląg Magdaleny za rok 2016. 655
719 Obwieszczenie PKW z dnia 24 lutego 2014 roku o zarządzeniu przez Prezydenta RP wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych . Kalendarz wyborczy dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 roku . 654
720 Uchwała Nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 26 września 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 653
721 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 grudnia 2014 roku 652
722 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 marca 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 651
723 Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców Pismo z dnia 15.04.2015 roku Znak ZPOW -603-193/15. 651
724 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za pierwsze półrocze 2015 roku. 651
725 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 17 czerwca 2015 roku . 650
726 Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy z Lipnik Pani Koneckiej Kazimiery za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 650
727 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Janusza Kaptura za rok 2016. 649
728 Lipiec 2013 647
729 Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Lipnik Zdyb Wojciech za rok 2015 złożone P. Wójtowi Gminy Lipnik. 647
730 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P.Krzysztofa Krakowiaka za rok 2016. 647
731 Uchwała Nr 102/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2014 rok 646
732 Maj 2014 646
733 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik P. Anny Sidor za rok 2016 . 646
734 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Piotra Barana za rok 2016. 646
735 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku 644
736 Oświadczenie majątkowe za rok 2015 Wójta Gminy Lipnik P. Józefa Buliry składane P. Wojewodzie Swiętokrzyskiemu. 641
737 Uwaga wyjasnienie z dnia 05.06.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 641
738 Uchwała Nr 7_2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 23 października 2014 roku w sprawie przyznania numerów dla list komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 640
739 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 640
740 Grudzień 2014 640
741 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2016 roku. 640
742 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Ublinek 639
743 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 639
744 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 października 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Malżyn 638
745 Komunikat o publicznym losowaniu w dniu 5.10.2015 o godz. 10.00 w siedzibie Gminy w Lipniku składów osobowych dwóch Obwodowych Komisji Wyborczych tj. Nr. 3 w Malicach Kościelnych i Nr 4 w Słoptowie. 638
746 Monika Kaczor - Korekta do Oświadaczenia majątkowego radnej gminy za rok 2014 złożona dnia 12.11.2015r. 638
747 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Krakowiak Krzysztof za rok 2015. 638
748 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy w Lipniku z dnia 4 września 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości : informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku . 637
749 Listopad 2013 637
750 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 grudnia 2016r. 636
751 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku Małgorzaty Utnik - Oleksiak za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 635
752 Zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 13.03.2017 na wykonanie dokumentacji dla zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Lipnik. 635
753 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 maja 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 634
754 Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zadania Remont drogi gminnej nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450mb od km 1+818 do km 3+268 634
755 Uchwała Nr XXV/195/ 2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na rok 2017. 634
756 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 12 sierpnia 2014 roku. 633
757 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 14 września 2015 r. 633
758 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o wykonanie zadania pt Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego 633
759 Korekta Jadwigi Garnuszek do oświadczenia majątkowego za rok 2014. 632
760 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Andrzej Modras za rok 2015. 632
761 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Rozbudowa budynku administracyjnego w zakresie przebudowa wejścia głównego i budowa dźwigu osobowego 632
762 Luty 2013 631
763 Lipiec 2012 631
764 Oświadczenie majątkowe Pani Koneckiej Kazimiery Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożone Wójtowi Gminy na dzień powołania na stanowisko. 631
765 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie Sebastiana Szymańskiego za rok 2015 składanego Wójtowi Gminy Lipnik. 630
766 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 lipca 2016 roku. 629
767 Zaproszenie na sesję inauguracyjną Rady Gminy w Lipniku w kadencji 2014-2018 zwołaną przez Komisarza Wyborczego Kielce II na dzień 1 grudnia 2014 roku na godz. 14.00. 628
768 Informacja o terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 625
769 Zarządzenie Nr 33.2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie uzupełnienia składu komisji . 625
770 Oświadczenie majątkowe Pana Smolińskiego Rafała Huberta Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożone na dzień odwołania ze stanowiska 31 grudnia 2015 roku. 625
771 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 624
772 Wieloletia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015 - 2025 624
773 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 5 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Lipniku. 623
774 Zaproszenie na Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 .12. 2014r. 623
775 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 kwietnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 623
776 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 27 stycznia 2016 roku na godz. 11.00. 623
777 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Stanisław Nowak za rok 2015. 623
778 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 sierpnia 2015 roku o publicznym losowaniu składów Obwodowych Komisji do spraw referendum ogólnokrajowego . 622
779 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pt: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Usarzowie na działce 435 na odcinku 590 mb od km 0+000 do km O + 590 622
780 Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku Grzegorza Paradowskiego za rok 2015 złożonego Wójtowi Gminy Lipnik. 621
781 Oświadczenie majątkowe Edyty Klocek za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 621
782 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków kłęsk żywiołowych. 621
783 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.11.2017 r. w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 621
784 UWAGA WYJAŚNIENIA z dnia 26.04.2018 r. Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: 'Zakup deflibrylatora i torby ratowniczej dla jednostek OSP z terenu gminy Lipnik' 621
785 Uchwała Nr 2/ 2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 26 września 2014 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 620
786 Pierwsze Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku Pana Stanisława Mazura w kadencji 2014 - 2018 składane Pani Wojewodzie Swiętorzyskiemu w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania radnego. 620
787 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 kwietnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - kanalizacja 620
788 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik- Przewodniczącego Rady Gminy P. Mazur Stanisław za rok 2015 składane P. Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 620
789 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 sierpnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Malżyn 618
790 Grudzień 2012 618
791 Listopad 2014 618
792 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Kurów 617
793 Czerwiec 2012 615
794 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Kaczor Edyta za rok 2015. 615
795 Listopad 2012 614
796 Kwiecień 2013 614
797 Korekta do pierszego oświadczenia majątkowego Piotra Barana ,złożonego w związku z rozpoczęciem kadencji Rady Gminy w 2014 r. 613
798 Luty 2012 613
799 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 października 2014 roku. 612
800 Uchwała Nr 14/2015 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 612
801 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik z dnia 27.05.2015 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 611
802 Wrzesień 2013 611
803 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Międzygórz 610
804 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11.01.2016 o wydaniu w dniu 08.01.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 609
805 Sierpień 2012 608
806 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 stycznia 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamienierza: Wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych (wod. – kan., co, pomp ciepła, instalacji solarnych i fotowoltanicznych, rekuperacji, instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacja budynku na działce nrew. 102/5 w miejscowości Malice Kościelne gmina Lipnik 607
807 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla dróg powiatowych 607
808 Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zadania Przebudowa dróg na terenie Gminy Lipnik 607
809 Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej - nr działki nr 10/4 - stanowiącej własność Gminy Lipnik położonej w obrębie geodezyjnym Usarzów 605
810 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 2 873 967,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 72 400,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 801 567,00 zł. 604
811 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 603
812 INFORMACJA O UZYSKANIU DOTACJI NA ZADANIE: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK 602
813 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 20.05.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Męczennicach 602
814 Wrzesień 2012 601
815 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia 600
816 I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 4 września 2014 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych związanych z wyborami do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów ,burmistrzów, i prezydentów miast 600
817 Obwiesczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.10.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch chlewni na działkach ewidencyjnych o nr 245, 271/1, 271/2, 272/1 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik. 600
818 Kalendarz Wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 roku . 599
819 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół we Włostowie Małgorzaty Krakowiak za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 599
820 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2015 złożone P. Wójtowi Gminy Lipnik. 597
821 Marzec 2012 596
822 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 3 grudnia 2015 roku . 595
823 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2015 roku . 595
824 Maj 2013 595
825 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Piotr Baran za rok 2015. 595
826 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.05.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowościach Słabuszewice i Żurawniki 595
827 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 stycznia 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia pn .Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych (wod.-kan., co, pomp ciepła, instalacji solarnych i fotowoltanicznych, rekuperacji, instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół na działce nr ew. 353 w miejscowości Lipnik, gmina Lipnik 594
828 Zapytanie ofertowe z dnia 05.04.2017 r. na wykonanie zadania pn.: Zabudowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Lipnik. 594
829 UWAGA Wyjaśnienia z dnia 23.05.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku - Przebudowa dachu i zmiana konstrukcji dachowej 593
830 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Malice Kościelne działka nr 69 na odcinku 295 mb od km 0+000 do km 0+295 592
831 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za III kwartał 2015 r. 591
832 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 sierpnia 2016 roku. 591
833 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 590
834 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 września 2014 roku 589
835 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.10.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch chlewni na działkach ewidencyjnych o nr 245, 271/1, 271/2, 272/1 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik. 589
836 Informacja o wyniku przetargu ograniczonego 589
837 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej nr 7/2017 z dnia 31.08.2017 r. 589
838 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 9 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Lipniku. 588
839 Uchwala Nr 13/2015 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2015 rok 588
840 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków szt. 2 i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 588
841 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 588
842 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.01.2016 w sprawie wydania postanowienia nr RG-IV. 6220.5.2015/2016 588
843 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Wiesław Pietraszewski za rok 2015 . 588
844 Zarządzenie Nr 26 / 2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 20 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 587
845 Wzór zgłoszenia kandydata do obwodowej komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym 587
846 Marzec 2014 587
847 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku P. Stańko Danuty za rok 2015 złożone P. Wójtowi Gminy Lipnik. 587
848 Marzec 2013 586
849 Październik 2012 586
850 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Leśko Marianna za rok 2015. 586
851 Październik 2014 585
852 Zarządzenie Nr 35 /2015 Wójta Gminy z dnia 24 kwietnia 2015r w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku . 584
853 Wrzesień 2014 584
854 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.05.2016 584
855 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 584
856 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 sierpnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Słoptów 583
857 Maj 2012 583
858 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 luty 2016 roku. 582
859 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za II kwartał 2015 r. 580
860 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamienirzenia: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na działce nr ew. 210 w miejscowości Kurów gm. Lipnik. Z dnia 29.01.2014 r. nr RG-I.6733.7.2013.2014 dla Gminy Lipnik, 27-540 Lipnik 20. 579
861 Lipiec 2014 577
862 Sierpień 2014 577
863 Zaproszenie nr 5/2017 do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę do szkoły pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Lipnik 577
864 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 575
865 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 listopada 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 573
866 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15.03.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania ecyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 573
867 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.10.2016 r. o przystąpieniu do opracowania projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 572
868 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 października 2017 roku na godz. 9.30. 571
869 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 570
870 Oświadczenie majątkowe P.Danuty Polit Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lipniku złożone na dzień powołania na stanowisko. 570
871 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 569
872 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 08.02.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie. 568
873 Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta P. Edyty Klocek za rok 2016. 568
874 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku na podstawie art. 37. ust. 1 pkt. 2lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 566
875 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31.05.2016 w sprawie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie 566
876 Październik 2013 565
877 Oświadczenie P.Koneckiej Kazimiery o nie prowadzeniu działalności gospodarczej. 565
878 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.01.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km 564
879 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za I kwartał 2015 r. 563
880 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.01.2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 563
881 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty 563
882 Oświadczenie majątkowe P. Danuty Polit na dzień powołania na stanowisko pełniącej obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku. 561
883 Luty 2014 559
884 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430”. 559
885 Uwaga wyjasnienie z dnia 09.07.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 27.06.2019 r. pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 559
886 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 15 kwietnia 2020 r. o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych 558
887 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 557
888 POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków szt. 2 i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w miejscowości Włostów, gmina Lipnik”. 556
889 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 7 lipca 2016 roku. 553
890 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 roku. 552
891 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560”. 551
892 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za IV kwartał 2015 r. 551
893 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2019 roku 551
894 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o otwartym konkursie ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 550
895 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 04.05.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Malżynie 550
896 Kwiecień 2012 549
897 Oświadczenie majątkowe P. Józefa Buliry Wójta Gminy Lipnik za rok 2016 składane P. Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 549
898 Uwaga wyjaśnienia z dnia 22.11.2019 r. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu dot. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Lipnik 549
899 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 31 sierpnia 2016 roku. 545
900 Oświadczenie majątkowe Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2016. 545
901 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r. 544
902 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i kalendarz wyborczy . 543
903 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27.08.2015 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków szt. 2 i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 542
904 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 14/18 o powierzchni 0,0838 ha położonej w Lipniku, stanowiącej własność Gminy Lipnik 542
905 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 listopada 2014 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn.: „Prowadzeniu działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów 541
906 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03.06.2016 o wydaniu w dniu 03.06.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430. 541
907 Zapytanie ofertowe w postępowaniu pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 541
908 Wyjaśnienie P.J.Buliry do oświadczenia majątkowego 2015r. 540
909 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 'Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych' w miejscowości Swojków 540
910 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu: Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2016. 539
911 Informacja o nieruchomościach gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 538
912 Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 16. 05. 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku oświatowego - Zespołu Szkół w Lipniku wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i zewnętrznych (wod. - kan., c.o., pomp ciepła, instalacji solarnych fotowoltaicznych, rekuperacji i instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacji 537
913 Zarządzenie Nr 30.2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 537
914 Styczeń 2014 536
915 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 534
916 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 532
917 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie P. Sebastiana Szymańskiego za rok 2016. 531
918 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Adaptacja budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Usarzowie wraz z pierwszym wyposażeniem 530
919 Uchwała nr 20/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie opinii o praidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 525
920 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 01.08.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Zachoiniu 525
921 Oświadczenie majątkowe P. Kazimiery Koneckiej Zastępcy Wójta Gminy Lipnik na dzień odwołania ze stanowiska w związku z przejściem na emeryturę. 525
922 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 03.04.2017 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie we Włosowie 524
923 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej za 2016 rok 524
924 Uwaga Wyjaśnienie z dnia 30.06.2020 - Ogłoszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipniku o zamówieniu publicznym: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4 x 4 dla jednostki OSP w Lipniku 524
925 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2017 roku. 523
926 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 17.06.2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch chlewni na działce ewidencyjnej o nr 371 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik 522
927 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2017 - 2029 521
928 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 11.04.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Słoptowie 518
929 Zarządzenie Nr 77_2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 września 2014 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych , wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 517
930 Zarządzenie Nr 93 / 2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 5 października 2015 roku. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. 517
931 Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji przebudowa obiektów mostowych o nr ew. (JNI) 30000627 w km 0+706 i o nr ew. (JNI) 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T relacji Męczennice-Słabuszewice– Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów, Męczennice i Malice Kościelne w km 0+700-4+955km odc. dł. 4.255km gm. Lipnik 517
932 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23.02.2017 r. o przystąpieniu do aktualizacji projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 517
933 Uchwała Nr 137/2015 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2016-2029 516
934 Informacja o nieruchomościach do wydzierżawienia 516
935 PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY LIPNIK sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Lipniku. 514
936 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. 513
937 POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km. 513
938 Uchwała Nr 138/2015 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Lipnik na 2016 rok 513
939 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 15.09.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Żurawnikach 512
940 Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 511
941 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik P. Moniki Różyckiej za rok 2016. 511
942 Zaproszenie na sesję Rady Gminy na dzień 28 października 2015 roku na godz. 11.00. 510
943 Zapytanie ofertowe Nr 4/2017 dotyczące: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2017 507
944 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2015 radnego gminy Krakowiak Krzysztof 506
945 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn.: Rozbudowa budynku administracyjnego w zakresie przebudowa wejścia głównego i budowa dźwigu osobowego 505
946 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. nieograniczonego pn.: Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 504
947 Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej Nr ewidencyjnymi 297/1 o pow. 0,39 ha położonej w Swojkowie 501
948 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku 501
949 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku - Przebudowa dachu i zmiana konstrukcji dachowej 500
950 Uwaga wyjaśnienie z dnia 04.11.2019 r. Gmina Lipnik zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę elementów wyposażenia placówki tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Utworzenia Klubu Senior+ w miejscowości Kurów - zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 500
951 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za I kwartał 2016 r. 499
952 Wyjaśnienie P. Mazur Stanisław do oświadczenia majątkowego 2015r. 499
953 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.11.2016 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 498
954 Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2017 497
955 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Gołębiów 496
956 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół we Wlostowie P.Małgorzaty Krakowiak za rok 2016. 496
957 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. zamówień publicznych i drogownictwa 495
958 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku 494
959 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2015 radnej gminy Marianny Leśko. 494
960 Otwarty konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 494
961 Wieloletia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017-2029 493
962 Zarządzenie Nr 70 / 2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie wskazania pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Lipnik do Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 82 zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku. 492
963 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 20 września 2016 roku. 491
964 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. księgowości budżetowej i wynagrodzeń 491
965 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 21.10.2015 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowie chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w miejscowości Kaczyce 60, 27-545 Włostów, Gmina Lipnik, na działkach o numerach ewidencyjnych 245, 271/1 490
966 Statut Gminy Lipnik 490
967 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2015 złożona przez Klocek Edytę . 489
968 VITRA TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. K. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa, w której 100% udziałowcem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłasza kolejny (drugi) publiczny, zwykły, nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości na terenie województwa świętokrzyskiego 489
969 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Sternalice, Słabuszewice 488
970 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30.12.2015r. 486
971 Uchwala Nr 63/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2016 roku 484
972 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2017 roku. 484
973 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 31.10.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Adamowie 483
974 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości 483
975 Uchwała nr 29/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 482
976 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 listopad 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 482
977 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 482
978 Zawiadomienie dla pełnomocników komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku . Gminna Komisja Wyborcza w Lipniku informuje ,że w dniu 23 października 2014 roku , o godz. 12.00 , w Urzędzie Gminy w Lipniku na Sali konferencyjnej nr 35 odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych . 481
979 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 11.04.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Sternalicach 481
980 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 marca 2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu: Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik. 481
981 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 481
982 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 480
983 Obwieszczenie Wójta Gminy w Lipniku z dnia 23 września 2015 roku w sprawie podania do wiadomości publicznej wyborców informację o numerach i granicach obwodów glosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 478
984 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za II kwartał 2016 r. 478
985 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku 478
986 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Pani Moniki Kaczor za rok 2016. 478
987 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 478
988 Zarządzenie nr 53/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 lipca 2017 r w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipniku Pani Danucie Polit 477
989 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 10.06.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Studziankach 475
990 Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 475
991 Oświadczenie majątkowe P. Małgorzaty Utnik Oleksiak na dzień odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku. 475
992 Zawiadomienie o wyborze oferty - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 474
993 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Międzygórz 472
994 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 maja 2017 roku. 472
995 Protokół z wyborów do Rady Gminy w Lipniku sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Lipniku 472
996 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.04.2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 471
997 Bilanse Gminy Lipnik za 2016 rok 471
998 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 20 wrzesnia 2016 roku na godz. 10.00. 470
999 Informacja w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 470
1000 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku P. Stańko Danuty za rok 2016. 470
1001 Uchwala Nr 20/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 469
1002 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 469
1003 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 469
1004 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 kwietnia 2017 r. 469
1005 Zawiadomienie o wyborze oferty - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 468
1006 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30.08.2016 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560 467
1007 Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach - działki nr 81, 82/6 i 126/1 467
1008 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 września 2017 roku . 466
1009 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 stycznia 2018 roku. 466
1010 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268”. 463
1011 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę do szkoły i montaż w salach lekcyjnych pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania w ramach Rządowego programu - Aktywna tablica - realizowanego w Szkole Podstawowej im. Romana Koseły we Włostowie 463
1012 Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o powierzchni 0,1806 ha położonej w Lipniku, stanowiącej własność Gminy Lipnik 461
1013 Informacja w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 460
1014 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 24 marca 2017 roku na godz. 11.00. 456
1015 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za pierwsze półrocze 2016 roku 455
1016 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 stycznia 2017 roku na godz. 9.00. 455
1017 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 14 grudnia 2016 roku na godz. 10.30. 454
1018 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę do szkoły i montaż w salach lekcyjnych pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania w ramach Rządowego programu - Aktywna tablica - realizowanego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lipniku 452
1019 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 maja 2016 roku . 450
1020 Oświadczenie Artura Lisa o nie prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy Lipnik. 449
1021 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.03.2017 r. w sprawie wydania postanowienia. 446
1022 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku P. Małgorzaty Utnik Oleksiak za rok 2016. 444
1023 Oświadczenie majątkowe Pana Artura Lisa Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożone na dzień odwołania ze stanowiska z mocy prawa w związku z art. 28e ustawy o samorządzie gminnym. 444
1024 Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 27.06.2019 r. Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 444
1025 Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej P. Grzegorza Paradowskiego za rok 2016. 442
1026 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu pn.: Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od 1.02.2020 r. do 31.01.2024 r. 441
1027 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu w dniu 16.06.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268 440
1028 Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy Pani Polit Danuty Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku . 440
1029 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 13 września 2019 r. o losowaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 440
1030 Oświadczenie majątkowe P. Koneckiej Kazimiery Zastępcy Wójta Gminy Lipnik za rok 2016. 439
1031 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 439
1032 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 stycznia 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 437
1033 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ 437
1034 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Adaptacja budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Usarzowie wraz z pierwszym wyposażeniem 436
1035 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2016 434
1036 Zawiadomienie o wyborze oferty - wyniku licytacji elektronicznej - dla zadania pn. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Lipnik i jej Jednostek Organizacyjnych 434
1037 Przebudowa i remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Kaczyce, Kurów 433
1038 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 433
1039 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Andrzeja Modrasa za rok 2016. 432
1040 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 grudnia 2016 roku na godz. 10.00 428
1041 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.06.2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 428
1042 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach 428
1043 Uwaga zmiana ogłoszenia z dnia 08.12.2020, zmiana załącznika nr 2 z dnia 07.12.2020 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NAPOTRZEBY GMINY LIPNIK I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 428
1044 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 marca 2017 r. o wydaniu w dniu 30.03.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów. 426
1045 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 426
1046 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2018 roku 421
1047 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn.: Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Swojków, Usarzów, Sternalice, Kurów, Męczennice, Lipnik 421
1048 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 marca 2019 roku. 421
1049 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 669,670 w miejscowości Międzygórz na odcinku 930 mb od km 0+000 do km 0 + 930 celem zabezpieczenia dna w wąwozu lessowego 419
1050 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Drogi relacji Usarzów-Kozia Górka i Włostów-Swojków 418
1051 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za III kwartał 2016 r. 415
1052 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży. 414
1053 Zaproszenie nr 6/2017 do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę i montaż elementów wyposażenia pracowni tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Lipnik 413
1054 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków kłęsk żywiołowych 413
1055 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 411
1056 Korekta do oświadczeń majątkowych radnych gminy Lipnik za rok 2016. 408
1057 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej za 2017 rok 406
1058 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie - Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiolowych - ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.10.2017 r. pod nr 605547- N - 2017. Droga Kurów - Krzyże 405
1059 Korekta do oświadczeń majątkowych kadry kierowniczej Gminy za rok 2016 404
1060 Uchwala Nr 21/2017 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2017 rok 399
1061 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 października 2017 r. 399
1062 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę elementów wyposażenia pracowni tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii w Gminie Lipnik 399
1063 Deklaracja dostępności 399
1064 Zaproszenie na sesje Rady Gminy w Lipniku na dzień 7 listopada 2016 roku na godz. 10.00 396
1065 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 sierpnia 2017 roku na godz. 11.00 396
1066 Uchwala Nr 35/2017 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 391
1067 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 390
1068 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 24 maja 2017 roku na godz. 10.00. 387
1069 Wójt Gminy Lipnik zaprasza do konsultacji projektu „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LIPNIK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2018 ROKU ”. 386
1070 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Droga relacji Kurów-Krzyże 384
1071 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę elementów wyposażenia pracowni tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Lipnik 384
1072 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej o nr działki 424 w miejscowości Kurów 384
1073 Uwaga modyfikacja SIWZ z dnia 19.10.2020 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Adaptacja budynku po byłej szkole w Usarzowie na świetlicę wiejską 383
1074 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 sierpnia 2107 roku. 381
1075 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku 379
1076 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa budynku administracyjnego w zakresie przebudowa wejścia głównego i budowa dźwigu osobowego 379
1077 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa skrzyżowania dróg krajowych Nr 9 i 77 w Lipniku wraz z przebudową DK Nr 9 od km 96+800 do km 97+412,6, oraz DK Nr 77 od km 0+000 do km 0+300, przebudową oświetlenia ulicznego, systemu odwodnienia oraz infrastruktury niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi” 379
1078 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 378
1079 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych 377
1080 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Usarzów Gmina Lipnik” 376
1081 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i drogownictwa w Urzędzie Gminy w Lipniku 375
1082 Zarządzenie nr 92/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2018 373
1083 Ogloszenie o wyborze Partnera do realizacji projektu dot. naboru partnera spoza sektora finansów publicznych 373
1084 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie pn.: Realizacja Gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lipnik - umowa dotacji Nr 69/17 z dnia 09.05.2017 r. 372
1085 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 372
1086 Informacja o odrzuceniu oferty oraz unieważanieniu postępowania 371
1087 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Międzygórz, Łownica 370
1088 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym dot. Cyklinowanie sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipniku 369
1089 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Lipnik 369
1090 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 grudnia 2017 roku. 368
1091 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 czerwca 2018 roku. 367
1092 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 366
1093 oświadczenie majątkowe Pana Wójta Gminy Lipnik za 2018 rok 364
1094 Oświadczenie majątkowe Pani Teresy Luśtan p.o Kierownika biblioteki Gminnej w Lipniku złożone na dzień powołania na stanowisko 364
1095 Skład Osobowy Rady Gminy - kadencja 2018 - 2023 362
1096 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku 361
1097 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Lipnik zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 360
1098 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 września 2017 roku na godz. 10.30. 359
1099 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik” 359
1100 Oświadczenie majątkowe pełniącego obowiązki Wójta Gminy Lipnik Pana Andrzeja Grządziela za rok 2017 złożone Pani Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 358
1101 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 października 2014 r. Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVI /199 /2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012 roku w sprawie podziału gminy Lipnik na stałe obwody glosowania i Zarządzenia Nr 94 /2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 16 października 2014 roku w sprawie wyznaczenia siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego podaję do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów ,burmistrzów, i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 355
1102 Zaproszenie do składania ofert: Zabudowa nowych punktów świetlnych – Modernizacja oświetlenia na energooszczędne 355
1103 Uwaga Wyjaśnienie do przetargu z dnia 24.05.2019 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 354
1104 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za I kwartał 2017 r. 353
1105 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za III kwartał 2017 roku 352
1106 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 26 kwietnia 2019 r. o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do wymienionych komisji wyborczych 352
1107 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 21 luty 2019 roku. 350
1108 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. 348
1109 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 348
1110 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 stycznia 2018 roku. 347
1111 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy zadania: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 346
1112 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 345
1113 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku 344
1114 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego 343
1115 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 06 października 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. 341
1116 Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Pani Zimoląg Magdaleny za rok 2017. 341
1117 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 marca 2018 roku. 340
1118 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 340
1119 Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2020 roku przez Gminę Lipnik 337
1120 Oświadczenie majątkowe Pana Wojciecha Zdybia Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożone Wójtowi Gminy na dzień powołania na stanowisko 336
1121 Uwaga Wyjaśnienie z dnia 13.12.2018 r. Ogłoszenie o zamówienie publicznym pn. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2019 roku 335
1122 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwiec 2019 rok 335
1123 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku 334
1124 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik II kwartał 2017 r. 333
1125 Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta Pani Edyty Klocek za rok 2017. 333
1126 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącze postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Odwiert studni zastępczej S-4b ujmujqcej wody podziemne z utworów dewońskich w obrębie ujęcia w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 332
1127 Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach - działki nr 82/3 i 126/2 332
1128 Ogłoszenie z dnia 11.06.2019 r. o zamówieniu publicznym pn. Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 331
1129 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 331
1130 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sternalice 330
1131 Uchwala Nr 2/2018 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwaly Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018 _ 2029 329
1132 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 329
1133 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku 328
1134 Informacja dot. wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 326
1135 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.04.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika i kanału technologicznego w ciągu drogi krajowej Nr 9 od km 97+412,6 do km 97+600 na terenie miejscowości Lipnik i Kurów, w gminie Lipnik. 326
1136 Informacje z sesji otwarcia ofert Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 4 587 159 zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. 326
1137 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LIPNIK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2021 ROKU” 326
1138 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 kwietnia 2018 roku. 324
1139 Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Pana Zdyb Wojciech za rok 2017. 324
1140 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 669,670 w miejscowości Międzygórz na odcinku 930 mb od km 0+000 do km 0 + 930 celem zabezpieczenia dna w wąwozu lessowego 324
1141 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 04 września 2018 roku. 323
1142 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych 323
1143 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 lipca 2018 roku. 322
1144 Zaproszenie na sesję Rady Gminyw Lipniku na dzień 16 listopada 2017 roku. 321
1145 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. obronnych, obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego 321
1146 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku za rok 2017 złożone Pani Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 320
1147 Bilanse Gminy Lipnik za 2017 rok 319
1148 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące zadania pn.: Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Swojków, Usarzów, Sternalice, Kurów, Męczennice, Lipnik 319
1149 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Odwiert studni zastępczej S-4b ujmującej wody podziemne z utworów dewońskich w obrębie ujęcia w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 316
1150 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 4 587 159 zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. 316
1151 Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych przewidzianych do realizacji w 2019 roku przez Gminę Lipnik 316
1152 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lipniku Pani Danuty Polit za rok 2017. 315
1153 Konsultacje społeczne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „OPA4451B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ew. nr 642 obręb 0011 Międzygórz, gm. Lipnik. 314
1154 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie Pana Sebastiana Szymańskiego za rok 2017. 313
1155 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej i wynagrodzeń 313
1156 Informacja o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 310
1157 Informacja o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Włostów 310
1158 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Stępień Marii za rok 2017. 309
1159 Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach - działki nr 81, 82/6 i 126/1 309
1160 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 06 grudnia 2018 roku. 309
1161 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 308
1162 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 308
1163 Oświadczenie majątkowe pani Edyty Klocek pracownika OPS 308
1164 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w miejscowościach Usarzów, Malice Kościelne i Lipnik 307
1165 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 306
1166 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku 305
1167 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna Szkoła+” 304
1168 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy w Lipniku z dnia 9 lipca 2015 r Na podstawie art. 6 ust. 5 w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 318) oraz uchwały Nr XXVI /199 /2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Lipnik na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, podaje się do wiadomości publicznej informacje, o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do referendum, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 303
1169 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 14 grudnia 2017 roku. 303
1170 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku 303
1171 Uchwala Nr 1/2018 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Lipnik na 2018 rok 302
1172 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Uchwała w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 300
1173 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 września 2018 roku informujące wyborców o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.: 298
1174 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dniaa 28 marca 2019r 298
1175 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Romana Koseły we Włostowie Pani Krakowiak Małgorzaty za rok 2017. 297
1176 Informacja dla kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023. 297
1177 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 18 września 2018 r. o wyznaczeniu dodatkowego terminu na zgłoszenie list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 13 296
1178 Uwaga wyjaśnienia z dnia 16.10.2019 r. - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lipnik i jej jednostek organizacyjnych 296
1179 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 grudnia 2017 roku. 295
1180 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 06.07.2018 o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023 294
1181 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania: Przebudowa i remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Kaczyce, Kurów 294
1182 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o przystąpieniu do wprowadzenia projektu Aneksu nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik na lata 2016-2020 294
1183 Podstawowa kwota dotacji na 2018 rok 293
1184 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zabudowa nowych punktów świetlnych w miejscowościach: Kurów, Malice Kościelne, Słabuszewice, Swojków, Włostów 292
1185 Zarządzenie nr 93/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2018-2029 291
1186 Uchwała Nr 59/2018 VI składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 288
1187 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 288
1188 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 6 marca 2018 roku. 287
1189 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.03.2018 o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 'Program Rewitalizacji dla Gminy Lipnik na lata 2018-2023' 286
1190 Zawiadomienie o wyborze oferty dotycące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 285
1191 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 285
1192 Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach - działki nr 82/3 i 126/2 285
1193 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Lipnik 284
1194 Konsultacje realizacji zadania publicznego - Małe granty 2018 283
1195 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku 282
1196 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 25.09.2018 r. w sprawie wywieszenia wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 282
1197 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 26 marca 2018 roku na godz. 11,30. 281
1198 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 12 czerwca 2018 roku. 281
1199 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2017 rok 280
1200 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn.: Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Lipnik 280
1201 Informacja Wójta Gminy Lipnikz dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast 280
1202 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2018 roku. 280
1203 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu w miejscowości Lipnik 279
1204 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Adaptacja budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Usarzowie wraz z pierwszym wyposażeniem 278
1205 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26.07.2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023 278
1206 Oświadczenie majątkowe Pani Danuty Stańko - Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku za rok 2017. 277
1207 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Sternalice, Słabuszewice 277
1208 Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Pana Grzegorza Paradowskiego za rok 2017. 276
1209 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 lutego 2019 r 276
1210 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik I kwartał 2018 r. 275
1211 Uchwala Nr 72/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie opinii o możliwości splaty kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przez Gminę Lipnik 275
1212 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Włostów 275
1213 OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 274
1214 Zapytanie ofertowe pn. Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna Szkoła+” 274
1215 Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych 272
1216 Oświadczenie majątkowe Kierownika Biblioteki Gminnej Pani Danuty Stańko w związku z przejściem na emeryturę 271
1217 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 listopada 2019 roku 271
1218 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku - Przebudowa dachu i zmiana konstrukcji dachowej 269
1219 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 267
1220 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4 x 4 dla jednostki OSP w Lipniku” 267
1221 Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” 266
1222 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29.06.2018 o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Lipnik na lata 2018-2023 264
1223 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 24.07.2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Lipnik na lata 2018-2023 264
1224 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: 262
1225 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 lipca 2018 roku. 261
1226 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie Termomodernizacja budynku OSP w Kurowie 261
1227 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 260
1228 Zawiadomienie o wyborze oferty - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Remont drogi gminnej nr 337039 T Kurów – Sternalice od km 0+000 do km 1+000 na odcinku 1 km 260
1229 Zawiadomienie o wyborze oferty - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 260
1230 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 listopada 2018 roku. 258
1231 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa i remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Kaczyce, Kurów 258
1232 uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 kwiecień 2019 rok 258
1233 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku 258
1234 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Rozbudowa stacji do odmanganiania na ujęciu wody we Włostowie 258
1235 Roczna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2017 r. 257
1236 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Sternalice, Słabuszewice 257
1237 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania: Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Międzygórz, Łownica 257
1238 Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 257
1239 Pierwsze oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Lipnik Andrzeja Grządziela składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania w kadencji 2018-2023 przesłane do Wojewody Świętokrzyskiego 256
1240 Ogłoszenie o unieważanieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 253
1241 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 lipca 2019 roku 253
1242 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 listopada 2018 roku. 252
1243 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 października 2019 roku 252
1244 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2019 roku 252
1245 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 252
1246 Korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 9.11.2017 r. Pana A.Lisa 251
1247 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 12 października 2018 roku. 251
1248 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 6 grudnia 2018 roku. 251
1249 Uchwała Nr 7/2019 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o prawidlowosci planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 251
1250 Raport o stanie Gminy Lipnik za 2018 rok. 251
1251 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 października 2018 roku. 250
1252 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 listopada 2018 roku. 250
1253 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 listopada 2018 roku. 249
1254 POSTANOWIENIENR 117/2019Komisarza Wyborczego w Kielcach IVz dnia 6 maja 2019 r.w sprawie powołania obwodowychkomisjiwyborczychw wyborach do Parlamentu Europejskiegozarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 249
1255 Ogłoszenie o unieważanieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 249
1256 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 249
1257 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zabudowa nowych punktów świetlnych w miejscowościach: Kurów, Malice Kościelne, Słabuszewice, Swojków, Włostów 248
1258 Aktualizacja planu postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2019 roku przez Gminę Lipnik 248
1259 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Modernizacja pomieszczeń poddasza w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie 248
1260 Komisja Rolnictwa i Handlu - 2018 - 2023 247
1261 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi gminnej nr 337013T Żurawniki – Gozdawa na odcinku 420 mb od km 0+275 do km 0+695 246
1262 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 227/16 i 227/17 w miejscowości Włostów 245
1263 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 kwietnia 2018 roku. 244
1264 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 243
1265 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej o nr działki 424 w miejscowości Kurów 241
1266 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 czerwca 2019 roku. 241
1267 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 240
1268 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Międzygórz, Łownica 238
1269 Pierwsze oświadczenia majątkowe-Radnych Gminy Lipnik składane Przewodniczącemu RG w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania Radnych w kadencji 2018-2023 238
1270 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 238
1271 Informacja z otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie robót budowlanych w zakresie rzeczowym objętym zadaniem inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 669,670 w miejscowości Międzygórz na odcinku 930 mb od km 0+000 do km 0 + 930 celem zabezpieczenia dna w wąwozu lessowego 237
1272 Komisja Rewizyjna - 2018 - 2023 237
1273 Informacja z sesji otwarcia ofert Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont drogi gminnej nr 337039 T Kurów – Sternalice od km 0+000 do km 1+000 na odcinku 1 km 237
1274 Komisja Gospodarki i Finansów - 2018 - 2023 236
1275 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej o nr działki 424 w miejscowości Kurów 236
1276 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania: Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 235
1277 Kluzule informacyjne 234
1278 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 marca 2020 roku 234
1279 Oświadczenia Majątkowe Radnych składane na koniec kadencji 2014-2018 233
1280 Ogłoszenie o unieważanieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 233
1281 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w Lipniku 231
1282 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn: Przebudowa dachu wraz z termomodernizacją budynku remizy OSP w Kurowie 231
1283 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt „ZAKUP DEFLIBRYRATORA I TORBY RATOWNICZEJ DLA JEDNOSTEK OSP Z TERENU GMINY LIPNIK” 229
1284 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 grudnia 2018 roku. 229
1285 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku 229
1286 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23.11.2020 tąpieniu do wprowadzenia projektu Aneksu nr 1 do Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023 229
1287 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 26.06.2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej we Włostowie 228
1288 Uchwala Nr 113/2018 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 września 2018 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I pólrocze 2018 roku 227
1289 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią prostą 4 torową przy Szkole Podstawowej we Włostowie 227
1290 Uchwała Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 sierpnia 2019 roku 226
1291 Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zadania Przebudowa drogi gminnej nr 337013T Żurawniki – Gozdawa na odcinku 420 mb od km 0+275 do km 0+695 226
1292 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.03.2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej położonej w miejscowości Usarzów 226
1293 Bilans wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 225
1294 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie: „Budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo – odbiorczej WA – 0216 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania” 224
1295 Komisja Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 2018 - 2023 223
1296 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 września 2018 roku. 222
1297 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - 2018-2023 222
1298 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Włostów 222
1299 Klauzula informacyjna dotycząca transmisji Sesji Rady Gminy 222
1300 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 czerwca 2019 r. 222
1301 Uwaga wyjaśnienie z dnia 28.11.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2020 roku 222
1302 Sp-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 220
1303 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie Termomodernizacja budynku OSP w Leszczkowie 220
1304 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik II kwartał 2018 r. 219
1305 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 kwietnia 2019 roku. 219
1306 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Zabudowa nowych punktów świetlnych w miejscowościach: Kurów, Malice Kościelne, Słabuszewice, Swojków, Włostów 219
1307 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 20 września 2019 roku 219
1308 Informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości położonej w miejscowości Słabuszewice o nieuregulowanym stanie prawnym 219
1309 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 28.10.2019 r. w sprawie wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia i sprzedaży w miejscowościach Lipnik i Włostów 218
1310 Aktualizacje planu postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2020 roku przez Gminę Lipnik 218
1311 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Lipnik 216
1312 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.08.2019 r. wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej położonych na terenie Gminy Lipnik 216
1313 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipniku Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku 214
1314 Uchwała Nr 146/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2019 - 2029 213
1315 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 styczeń 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 213
1316 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Zakup pojazdu elektrycznego oraz urządzenia do ładowania pojazdu elektrycznego 213
1317 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 stycznia 2020 roku 212
1318 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie: Zabudowy nowych punktów świetlnych w miejscowościach Lipnik, Żurawniki, Włostów i Międzygórz 212
1319 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Adaptacja budynku po byłej szkole w Usarzowie na świetlicę wiejską 212
1320 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P.Strawczyński Marian za rok 2016. 211
1321 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Włostów 211
1322 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 kwietnia 2019r w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji „ o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika - w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku 210
1323 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 17.04.2020 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 210
1324 Badanie gleby 209
1325 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dn.15 marca 2019 r. w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych związanych z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 208
1326 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 208
1327 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik III kwartał 2018 r 207
1328 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 20 września 2019 roku. 206
1329 Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zadania Przebudowa drogi gminnej nr 337013T Żurawniki – Gozdawa na odcinku 420 mb od km 0+275 do km 0+695 206
1330 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku 205
1331 Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zadania Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lipnik i jej jednostek organizacyjnych 205
1332 Uchwała Nr 145/2018 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2019 rok 204
1333 Oświadczenie majatkowe Wójta Gminy Lipnik P. Grządziel Andrzej za rok 2019 , składane Wojewodzie Swietokrzyskiemu . 204
1334 Korekta oświadczeń majątkowych radnych Gminy złożone na 2 m-ce przed upływem kadencji 2014-2018r 201
1335 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego 201
1336 Pierwsze oświadczenie majątkowe Przewodniczącego RG Stanisława Mazura w terminie 30 dni od złożenia ślubowania przesłane Wojewodzie Świętokrzyskiemu w kadencji 2018-2023 200
1337 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2020 roku” 200
1338 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 maj 2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 199
1339 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 198
1340 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne 198
1341 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. Termomodernizacja budynku OSP w Kurowie 197
1342 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 30.04.2019 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w miejscowości Włostów 196
1343 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 10 lipca 2019 roku. 196
1344 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie robót budowlanych w zakresie rzeczowym objętym zadaniem inwestycyjnym pn. Mernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Malice Kościelne działka nr 69 na odcinku 295 mb od km 0+000 do km 0+295 195
1345 Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2018 194
1346 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 października 2019 roku. 194
1347 PKW Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019. 193
1348 Zawiadomienie o wyborze oferty pn.: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Malice Kościelne działka nr 69 na odcinku 295 mb od km 0+000 do km 0+295 193
1349 Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zadania Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lipnik i jej jednostek organizacyjnych 193
1350 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 193
1351 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyzki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkovvych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku. 192
1352 Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27.09.2019 r. 192
1353 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od 1.02.2020 r. do 31.01.2024 192
1354 Lista osób zakwalifikowanych do II etapu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 10/4 położona w miejscowości Usarzów 192
1355 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 13.08.2020 w sprawie wywieszenia wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 190
1356 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 sierpnia 2019 roku. 189
1357 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 grudnia 2019 roku. 189
1358 Postanowienie Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , i Kalendarz wyborczy . 188
1359 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Zastępca Wójta - Sekretarz Gminy P. Zdyb Wojciech. 188
1360 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych 187
1361 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Skarbnika Gminy P. Zimoląg Magdalena. 187
1362 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sternalice 187
1363 Korekty oświadzczeń majątkowych radnych na poczatek kadencji 2018-2023 186
1364 Zawiadomienie o wyborze oferty - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 227/16 i 227/17 w miejscowości Włostów 186
1365 Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w 2019r. 185
1366 Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17.10.2019 r. o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 185
1367 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: Zakup i dostawę elementów wyposażenia placówki tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Utworzenia Klubu Senior+ w miejscowości Kurów - zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 185
1368 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik P.Strawczyński Marian za rok 2015. 184
1369 Obwieszczenie PKW z dnia 27.02.2019 o postanowieniu Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych. 184
1370 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP. 184
1371 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 184
1372 Sprawozdania finansowe jednostki - Urząd Gminy w Lipniku - wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 183
1373 Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV 183
1374 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 27 listopada 2019 roku. 183
1375 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik za rok 2012 Pana Strawczyńskiego Mariana złożone do Przewodniczącego Rady Gminy Lipnik w terminie do 30.04.2013r. 182
1376 Roczna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za 2018 rok. 182
1377 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku 182
1378 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 227/16 i 227/17 w miejscowości Włostów 182
1379 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23.07.2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dnllO wraz z przyłączeni PE dn25 w miejscowości Mydłów, Ublinek, Strzyżowice” 181
1380 Obwieszczenie PKW z dnia 6 sierpnia 2019r o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r. ( wyciąg ) 181
1381 Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na: Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu Zdalna Szkoła 181
1382 Informacja z sesji otwarcia ofert otyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4 x 4 dla jednostki OSP w Lipniku” 181
1383 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku 180
1384 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 stycznia 2020 roku 180
1385 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup pojazdu elektrycznego oraz urządzenia do ładowania pojazdu elektrycznego 180
1386 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku 180
1387 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyzki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkovvych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku. 179
1388 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyzki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2019 roku. 178
1389 Uchwała Nr 53/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 176
1390 Uchwała Nr 165/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2020 rok 174
1391 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyzki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkovvych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku. 173
1392 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 173
1393 Zawiadomienie o wyborze oferty - dot. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Lipnik 171
1394 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Remont pomieszczeń w budynku OSP w Malżynie 171
1395 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r 170
1396 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2020 roku. 169
1397 Informacja o uprawnieniach osób niepełosprawnych. 167
1398 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie województwa świętokrzyskiego 167
1399 Uchwała nr 92/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium 166
1400 Wzór wniosku na sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP. 166
1401 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dachu wraz z termomodernizacja budynku remizy OSP w Kurowie 166
1402 Zawiadomienie o wyborze oferty - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 166
1403 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce 166
1404 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zakup pojazdu elektrycznego oraz urządzenia do ładowania pojazdu elektrycznego 164
1405 Uchwała Nr 109/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 września 2019 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2019 roku 163
1406 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego w m. Międzygórz, Łownica 163
1407 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 marca 2020 roku 162
1408 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. P. Edyty Klocek - osoby wydającej decyzje w imieniu wójta w Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej w Lipniku. 162
1409 Zawiadomienie o wyborze oferty na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY LIPNIK I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 161
1410 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Zabudowa otworu studziennego w m Włostów 159
1411 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dachu wraz z termomodernizacja budynku remizy OSP w Kurowie 159
1412 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 158
1413 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 157
1414 Sprawozdania finansowe instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku - wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 156
1415 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny w postępowaniu na: Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna Szkoła 156
1416 Oświadczenie majątkowe P. Stanisław Mazur, radnego gminy , Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku za rok 2019 składane Wojewodzie Swiętokrzyskiemu. 156
1417 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 155
1418 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 lipca 2020 roku 155
1419 Uchwała Nr 166/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2020 rok 153
1420 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. Rozbudowa stacji do odmanganiania na ujęciu wody we Włostowie 152
1421 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. Termomodernizacja budynku OSP w Leszczkowie 152
1422 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej we Włostowie im. R.Koseły, P.Krakowiak Małgorzata. 151
1423 Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2019 150
1424 Obwieszczenie PKW z dnia 12 czerwca 2020 r o kandydatach na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. 150
1425 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 października 2020 r. 150
1426 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lipnik i jej jednostek organizacyjnych 150
1427 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 148
1428 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 czerwca 2020 roku 148
1429 Oświadczenie majatkowe za rok 201 9 r. p.o Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej P. Lustan Teresa 148
1430 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 147
1431 Postanowienie Nr 94 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 15 czerwca 2020r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. 147
1432 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - Budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo-odbiorczej WA-0216 wraz z wierzą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania na dz. 213/3 w miejsc. Włostów. 147
1433 Raport o stanie Gminy Lipnik za 2019 rok 146
1434 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie P. Sebastian Szymański. 146
1435 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 5 października 2020 roku 146
1436 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sternalice 146
1437 Uchwała Nr 11/2019 PKW z dnia 27 lutego 2019r w sprawie powoływania Obowdowych Komisji Wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP oraz do PE. 145
1438 Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 19 lutego 2020 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 145
1439 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Głodek Wiesław 144
1440 Uchwała Nr 167/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2020 - 2030 143
1441 Prezentacja szkoleniowa dla członków obwodowych komisji wyborczych - Wybory Prezydenta RP 2020 143
1442 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 września 2020 roku 143
1443 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 141
1444 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego2020 roku w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - kalendarz wyborczy. 140
1445 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju - wybory Prezydenta RP 28.06.2020 r. ( druk) 140
1446 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwca 2020 roku 140
1447 Bilans wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 140
1448 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2020 roku 140
1449 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 139
1450 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku P. Grzegorz Paradowski. 138
1451 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 10 lipca 2020 roku 138
1452 Korekty oświadczeń majątkowych 137
1453 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 136
1454 Zawiadomienie o wyborze oferty - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią prostą 4 torową przy Szkole Podstawowej we Włostowie 136
1455 Informacja PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak ZPOW-501-8/20 o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami 135
1456 Wzór - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (Zał. nr 20/2020 do uchwały PKW z dnia 17 lutego 2020 r.) 135
1457 Wyjaśnienia PKW z dnia 5 czerwca 2020 r w sprawie zgłaszanych wątpliwości dotyczących zamiaru głosowania korespondencyjnego. (ważne ) 135
1458 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Dariusz Zając 135
1459 Informacja PKW o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 134
1460 Sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2019 r. 134
1461 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 134
1462 Sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2019 r. 134
1463 Stanowisko PKW w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych z dnia 26 marca 2020r . 133
1464 Sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2019 r. 133
1465 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.: 133
1466 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku, P. Danuta Polit . 131
1467 Sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2020 r. 131
1468 Obwieszczenie PKW z dnia 15 kwietnia 2020roku o kandydatach na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku. 128
1469 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 grudnia 2020 roku 128
1470 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Strawczyński Marian 127
1471 Informacja WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 18 luty 2020 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku. 126
1472 USTAWA z dnia 2 czerwca 2020 r.o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego(Dziennik Ustaw poz. 979 126
1473 Informacja dla komitetów wyborczych o godzinie pełnienia dyżuru w UG dniu 12 czerwca 2020 na potrzeby przyjmowania zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych. 126
1474 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Radom Adam 126
1475 Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2021 roku przez Gminę Lipnik 126
1476 POSTANOWIENIE NR 71/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 125
1477 Kalendarz wyborczy 125
1478 Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 125
1479 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik za rok 2019 P. Gaweł Sabina 125
1480 Uchwała Nr 48/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 124
1481 Sprawozdania finansowe jednostki - Urząd Gminy w Lipniku - wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 124
1482 Obwieszczenie PKW z dnia 30 czerwca 2020r o kandydatach w wyborach Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020r . 124
1483 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik za rok 2019 P. Różycka Monika 124
1484 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2020 roku 124
1485 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Usarzów działka nr 104 na odcinku 500 mb od km 0+000 do km 0+500 123
1486 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Kwiatkowski Zdzisław 121
1487 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej P. Maria Stępień. 121
1488 Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 121
1489 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 174/32, 174/57, 174/58 w miejscowości Włostów 121
1490 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik za rok 2019 P. Sierpniak Helena 119
1491 SP-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 119
1492 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 grudnia 2020 roku 119
1493 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 września 2020 roku 118
1494 Pani Edyta Klocek - Korekta do oświadczenia majątkowego złożonego w 2020r, na dzień powołania na p.o Kierownika OPS 118
1495 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku. 117
1496 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce 117
1497 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2020 roku 116
1498 Informacja roczna o wykonaniu budżetu Gminy Lipnik za 2019 rok 116
1499 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 05 października 2020 roku 116
1500 Oświadczenie majątkowe P. Katarzyny Cieszkowskiej osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta w Ośrodku Pomocy Społecznej . 115
1501 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Baran Piotr 114
1502 Sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2020 r. 114
1503 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 grudnia 2020 roku 114
1504 Pani Gaweł Sabina - korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2019. 113
1505 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Kaptur Janusz 112
1506 Oświadczenie majątkowe złożone przez P. Edytę Klocek z danymi na dzień powołania do pełnienia obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku. 111
1507 Korekta z dnia 15 października 2020 r. dokonana przez P.Grządziela Andrzeja do oświadczenia majątkowego wójta za rok 2019 złożonego Wojewodzie Swiętokrzyskiemu w dniu 23 kwietnia 2020r. 111
1508 Oświadczenie majątkowe radnej gminy za rok 2019 Kusal Barbara 111
1509 Oświadczenie majątkowe P.Maria Stępień Kierownika OPS w Lipniku na dzień ustania zatrudnienia w związku z przejściem na emeryturę. 110
1510 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Stępień Franciszek 109
1511 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P.Nowak Stanisław 109
1512 Uchwała nr 91/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium 109
1513 Karty informacyjne 2020 109
1514 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Modras Andrzej 108
1515 Karty informacyjne 2019 106
1516 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik za rok 2019 P. Kusal Barbara 104
1517 Uchwała Nr 100/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przez Gminę Lipnik 104
1518 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2019 roku 103
1519 Karty informacyjne 2018 102
1520 Petycja w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 100
1521 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.03.2021 r. o przystąpieniu do wprowadzenia projektu PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY LIPNIK - aktualizacja do roku 2023 100
1522 Oświadczenie majątkowe radnej gminy za rok 2019 Gaweł Sabina 97
1523 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03.02.2021 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 97
1524 Karty informacyjne 2017 95
1525 Pan Strawczyński Marian korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 93
1526 Sołtysi w Gminie Lipnik w kadencji 2018-2023 91
1527 Pan Wiesław Głodek korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 90
1528 Pani Rózycka Monika korekta do oświadczenia majątkowego radnej gminy za rok 2019. 90
1529 Pan Dariusz Zając korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 90
1530 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących alizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa budynku sortowni i przechowalni owoców wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 82/2, 81/1 i 370/2 w miejscowości Gołębiów 89
1531 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2019 Głodek Wiesław 88
1532 Uchwała Nr 117/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 września 2020 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2020 roku 87
1533 Pan Szymański Sebastian Dyrektor GOK we Włostowie ,korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2019. 87
1534 Pan Stępień Franciszek korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 86
1535 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 stycznia 2021 roku 86
1536 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26.01.2021 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: Aneks nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik na lata 2016-2020 86
1537 Pani Stępień Maria - Korekta do oświadczenia majątkowego Kierownika OPS w Lipniku złożonego w roku 2020 w związku z przejściem na emeryturę. 85
1538 Pani Krakowiak Małgorzata - korekta do oświadczenia majątkowego Dyrektora Szkoły Podstawowej we Włostowie za rok 2019. 85
1539 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 lutego 2021 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: „Aneks Nr 1 do Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023” 85
1540 Pan Janusz Kaptur korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 84
1541 Pani Polit Danuta - Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2019 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku . 83
1542 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego w m. Międzygórz, Łownica 83
1543 Korekta z dnia 6 października 2020 r. dokonana przez P. Stanisława Mazura , do oświadczenia majątkowego radnego gminy - Przewodniczącego Rady Gminy za rok 2019 ,złożonego Wojewodzie Swiętokrzyskiemu w dniu 23 kwietnia 2020r. 82
1544 Pan Baran Piotr korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 82
1545 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 81
1546 Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2020 roku 80
1547 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2020 roku 79
1548 Pan Nowak Stanisław - korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 79
1549 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2019 Baran Piotr 79
1550 Pani Stępień Maria - Korekta do oświadczenia majątkowego Kierownika OPS za rok 2019. 78
1551 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 78
1552 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce 78
1553 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2019 Kwiatkowski Zdzisław 77
1554 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie zebrania materiału dowodowego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 77
1555 Pani Edyta Klocek - Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2019. 76
1556 Pan Kwiatkowski Zdzisław korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 76
1557 Pan Radom Adam korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 76
1558 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 kwietnia 2021 roku 75
1559 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 11 lutego 2021 roku 73
1560 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 stycznia 2021 roku 73
1561 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 11 lutego 2021 roku 72
1562 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 marca 2021 roku 72
1563 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego w m. Międzygórz, Łownica 72
1564 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2019 Kaptur Janusz 71
1565 Oświadczenie majątkowe skarbnika gminy P. Zimoląg Magdalena za rok 2020. 69
1566 Oświadczenie majątkowe wójta gminy Lipnik P. Grządziela Andrzeja za rok 2020 złożone Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 68
1567 Oświadczenie majątkowe,zastępcy wojta,sekretarza gminy P. Zdyb Wojciech za rok 2020. 66
1568 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 01.04.2021 w sprawie zatwierdzenia „Dodatku Nr 1 do projektu robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej inwestycji budowy drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów - Nisko 65
1569 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce 64
1570 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 marca 2021 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY LIPNIK - aktualizacja do roku 2023 63
1571 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 21.04.2021 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 63
1572 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26.05.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 62
1573 Uchwała Nr 21/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 61
1574 Uchwala Nr 56/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 58
1575 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 marca 2021 roku 57
1576 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Gaweł Sabina za rok 2020 . 57
1577 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego w m. Międzygórz, Łownica 57
1578 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 56
1579 Oświadczenie majątkowe kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej P. Klocek Edyta za rok 2020. 56
1580 Oświadczenie majątkowe za rok 2020 P. Cieszkowska Katarzyna - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta. 56
1581 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 maja 2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 56
1582 Uchwała Nr 22/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2021 rok 55
1583 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na terenie województwa świętokrzyskiego 55
1584 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Zając Dariusz za rok 2020 . 55
1585 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na zadanie: Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 174/32, 174/57, 174/58 w miejscowości Włostów 55
1586 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2020 roku 54
1587 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Różycka Monika za rok 2020 . 54
1588 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Lipniku P. Polit Danuta za rok 2020. 54
1589 Uchwała Nr 8/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 54
1590 Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce. 53
1591 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01.06.2021 o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 52
1592 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Głodek Wiesław za rok 2020 . 51
1593 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Kaptur Janusz za rok 2020 . 51
1594 Aktualizacje planu postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2021 roku przez Gminę Lipnik 51
1595 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18.06.2021 r. 51
1596 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2021 roku 50
1597 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 kwietnia 2021 roku 50
1598 Informacja Wójta Gminy Lipnik o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 50
1599 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Kusal Barbara za rok 2020 . 49
1600 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Kwiatkowski Zdzisław za rok 2020 . 49
1601 Oświadczenie majątkowe kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej P. Paradowski Grzegorz za rok 2020. 49
1602 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Baran Piotr za rok 2020 . 48
1603 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 maja 2021 roku 48
1604 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Usarzów działka nr 104 na odcinku 500 mb od km 0+000 do km 0+500 48
1605 Oświadczenie majątkowe kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej P. Luśtan Teresa za rok 2020. 47
1606 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2020 47
1607 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 czerwca 2021 r. o zebraniu metriału dowodowego 47
1608 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 czerwca 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 47
1609 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P.Strawczynski Marian za rok 2020 . 46
1610 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Radom Adam za rok 2020 . 46
1611 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Stępień Franciszek za rok 2020 . 45
1612 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej im. R.Koseły we Włostowie P. Krakowak Małgorzata za rok 2020. 45
1613 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 czerwca 2021 roku 45
1614 Oświadczenie majątkowe radnego/Przewodniczącego Rady Gminy P.Stanisława Mazura za rok 2020 złożone Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 44
1615 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia, dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Usarzów działka nr 104 na odcinku 500 mb od km 0+000 do km 0+500 44
1616 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Nowak Stanisław za rok 2020 . 43
1617 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 roku. 43
1618 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 1 lipca 2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 43
1619 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie za rok 2020. 42
1620 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Sierpniak Helena za rok 2020 . 41
1621 Korekta - Oświadczenia majątkowego za rok 2020 złożona przez Dyrektora GOK we Włostowie P. Szymańskiego Sebastiana. 41
1622 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 lipca 2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Włostów 41
1623 Bilans Urzędu Gminy w Lipniku wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. 40
1624 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Modras Andrzej za rok 2020 . 39
1625 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia, dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 174/32, 174/57, 174/58 w miejscowości Włostów 39
1626 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07 lipca 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 38
1627 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.07.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Kaczyce 38
1628 Uchwała Nr 7/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2020 rok 37
1629 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 czerwca 2021 roku 36
1630 Obwiesczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 lipca 2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 36
1631 Bilans Gminy Lipnik wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. 35
1632 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2021 roku 35
1633 Przedterminowe wybory sołtysa w sołectwie Lipnik 35
1634 Przedterminowe wybory sołtysa w sołectwie Żurawniki 34
1635 Podstawowa kwota dotacji 2021 rok 33
1636 Podstawowa kwota dotacji 2019 32
1637 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.08.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 32
1638 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 31
1639 Podstawowa kwota dotacji 2020 31
1640 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 31
1641 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29.07.2021 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych, tj.: studni głębinowej o głębokości 80,0 m ujmującej wody podziemne z formacji dewonu, o wydajności eksploatacyjnej Q = 7,6 m3/h, zlokalizowanej w miejscowości Włostów, na działce o nr ewid. 76/7 – obręb Włostów, gm. Lipnik 30
1642 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2021 r. 29
1643 SP-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 29
1644 Uchwała Nr 93/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium 29
1645 Informacja roczna o wykonaniu budżetu GMINY LIPNIK za 2020 rok 27
1646 Wystąpienie pokonktrolne RIO Kielce z dnia 2017.08.09 27
1647 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 sierpnia 2021 roku 26
1648 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2020 r. 24
1649 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23.07.2021 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Usarzów, Gmina Lipnik planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 24
1650 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27.08.2021 r. 24
1651 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2020 r. 22
1652 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 sierpnia 2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 21
1653 Karty informacyjne 2021 19
1654 Uchwały Rady Gminy 14
1655 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 sierpnia 2021 roku 14
1656 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2021 roku 13
1657 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 września 2021 r. o przystąpieniu do wprowadzenia projektu dokumentu pn. Plan Odnowy Miejscowości Usarzów na lata 2021-2027 10
1658 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 9
1659 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 wrzesnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 9
1660 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.09.2021 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 7
1661 Informacja Wójta Gminy Lipnik o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Lipnik w drodze przetargu 7
1662 Dostęp do informacji publicznej 1
1663 Uchwały Rady Gminy 1
1664 Archiwum 1
1665 Uchwały Rady Gminy w Lipniku rok 2012 1

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.