Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Kielcach o/Obrazów

Numer rachunku : 65 8493 0004 0190 0306 8202 0001

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Rejestr zmian

IDTytuł artykułu:Oglądalność:
1 Dane podstawowe 46513
2 Decyzja o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energetycznym w miejscowości Gołębiów i Kur 6510
3 Postanowienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami 5582
4 Dane teleadresowe 4612
5 Oświadczenia majątkowe 4548
6 Zespół Szkół w Lipniku im . prof . Józefa Mikułowskiego - Pomorskiego 3887
7 Rada Gminy w Lipniku 3659
8 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Lipniku 3453
9 Uchwały Prawa Miejscowego 3297
10 Zarządzenia Wójta 3291
11 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej składającej się z 10 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną. 2891
12 Podatki 2834
13 Redaktor Biuletynu Informacji Publicznej 2741
14 Wybory i referenda 2719
15 Finanse Gminy Lipnik 2663
16 Informacje o środowisku i jego ochronie 2616
17 Informacja publiczna 2604
18 Postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 2516
19 Zespoły szkół w Gminie Lipnik 2478
20 Zespół Szkół we Włostowie 2471
21 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnik 2454
22 Instytucje kultury 2415
23 Sekretarz Gminy 2385
24 Wójt Gminy Lipnik 2364
25 Oświadczenia majątkowe Radnych 2364
26 Karty Informacyjne 2259
27 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Radca prawny ½ etatu w Urzędzie Gminy w Lipniku 2247
28 Skarbnik Gminy 2240
29 Stanowiska Kierownicze w Urzędzie Gminy w Lipniku 2239
30 Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Gminy w Lipniku 2187
31 Instrukcja obsługi 2187
32 Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lipnik 2029
33 Oświadczenia majątkowe Kierowników 1967
34 Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej 1927
35 Skład Osobowy Rady Gminy - kadencja 2010 - 2014 1848
36 Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta 1794
37 Uwaga Wyjaśnienie z dnia 05.12.2013 !!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego. 1785
38 Polityka prywatności 1773
39 Karty informacyjne 2012 1729
40 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku Radca Prawny 1/2 etatu 1726
41 Uwaga wyjaśnienie z dnia 21.07.2014 r. !!! Ogłoszenie z dnia 08.07.2014 r. o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipniku 1631
42 Grzegorz Przysucha 1540
43 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz” 1535
44 Karty informacyjne 2014 1506
45 Karty informacyjne 2013 1492
46 UWAGA WYJAŚNIENIA z dnia 01.03.2013 !!! Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 1471
47 UWAGA !!! Wyjaśnienia i zmiana terminu składania ofert z dnia 20.06.2014!!!Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipniku 1437
48 Uwaga Wyjaśnienia do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym pn. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ REMONT DROGI GMINNEJ NR 337039 T KURÓW - STERNALICE 1430
49 Sprostowanie II do ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej 1414
50 Uwaga wyjaśnienie z dnia 15.07.2014 r. !!!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie oraz termomodernizacja budynku przedszkola we Włostowie 1402
51 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie 1398
52 Uwaga Wyjaśnienia z dnia 19.04.2013 !! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów 1381
53 Uwaga wyjaśnienie z dnia 13.02.2015 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu 1358
54 Uwaga wyjaśnienie!!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 1345
55 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów 1343
56 Uwaga!!! Unieważnienie przetargu - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 1341
57 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 1319
58 Uwaga wyjaśnienia z dnia 21.05.2014 r. !! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 09.05.2014 pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 1284
59 Wyjaśnienia z dnia 15.03.2013 - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 1273
60 UWAGA!!! Wyjaśnienie z dnia 20.06.2014r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Malicach Kościelnych 1243
61 Uwaga!!! Zmiana ogłoszenia o zamówieniu publicznym i wyjaśnienia do zamówienia pn. Zakup energii elektrycznej 1189
62 Ośrodek Pomocy Społecznej 1187
63 Uwaga Wyjaśnienie z dnia 24.10.2013 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr, 14/14 o łącznej pow. 0,0843 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik przeznaczonej do sprzedaży 1180
64 Uwaga wyjaśnienia z dnia 01.08.2014r. Ogłoszenie z dnia 23.07.2014 r. o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie 1179
65 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Kurów gmina Lipnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 1176
66 Uwaga Wyjaśnienie !!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie 1176
67 Ogłoszenie o zamowieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Remont drogi gminnej nr 001438 T Lipnik - Gołębiów Szlachecki na odcinku 920 mb od km 0+ 000 do km 0 + 200 oraz od km 1+200 do km 1+920 Remont drogi gm 1167
68 Uwaga Wyjaśnienia !!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Lipnik. 1153
69 Korekta - wyjaśnienie do pierwszego Oświadczenia majątkowego radnego gminy Stanisława Mazura złożonego P. Wojewodzie Swiętokrzyskiemu w kadencji 2014-2018. 1152
70 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie. 1134
71 UWAGA WYJAŚNIENIE z dnia 02 .04.2014 -Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 1132
72 Wojciech Zdyb 1102
73 Włostów 1083
74 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia 1082
75 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1080
76 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie 1078
77 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie 1077
78 Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1072
79 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 1067
80 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 660 w Międzygórzu 1058
81 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz 1050
82 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Lipniku 1050
83 Maria Stępień 1049
84 Uwaga wyjaśnienia z dnia 24.03.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 1033
85 Józef Bulira 1028
86 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Lipniku 1020
87 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Włostów gmina Lipnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 1017
88 Ogłoszenie z dnia 2013-08-14 o zamówieniu publicznym pn. : Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 1003
89 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1003
90 Sebastian Szymański 993
91 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów 990
92 Komisja Rewizyjna - 2010 - 2014 988
93 Przetargi 984
94 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Rozbudowy istniejącego budynku administracyjno-biurowego o klatkę schodową oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu w części piętra z przeznaczeniem na punkt przedszkolny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną we 976
95 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego - Uzupełnienie z dnia 11.10.2016 r. 971
96 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów. 970
97 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice 969
98 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice. 966
99 Beata Zając 965
100 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Remont drogi gminnej nr 001438 T Lipnik - Gołębiów Szlachecki na odcinku 920 mb od km 0+ 000 do km 0 + 200 oraz od km 1+200 do km 1+920 Remont 965
101 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 963
102 Jolanta Sierant 960
103 Komisja Rolnictwa i Handlu - 2010 -2014 957
104 Komisja Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 2010 - 2014 955
105 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 952
106 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz 949
107 Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 947
108 Grzegorz Przysucha 942
109 Komisja ds Gospodarki i Finansów - 2010-2014 940
110 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Lipniku 931
111 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice 924
112 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów 919
113 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 918
114 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Rozbudowy istniejącego budynku administracyjno-biurowego o klatkę schodową oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu w części piętra z przeznaczeniem na punkt przedszkolny wraz z niezbędną infras 913
115 Informacja o unieważnieniu postępowania dot. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 913
116 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: Realizacja Gminnego Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lipnik 910
117 UWAGA WYJAŚNIENIE Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 906
118 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 905
119 Powtórne zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na Zakup energii elektrycznej 899
120 Rafał Smoliński 892
121 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie polegający na remoncie posadzek etap II , instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont stolarki drzwiowej 892
122 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energetycznym w 890
123 Anna Kęsy 889
124 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Remont ośrodka zdrowia we Włostowie 888
125 Monika Kaczor 886
126 Jadwiga Garnuszek 884
127 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów 883
128 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu publicznym pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego 881
129 Usarzów 879
130 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycujne pn: Remont Dróg Gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych: Remont drogi gminnej nr 001438 T Lipnik - Gołębiów Szlachecki na odcinku 920 mb od km 0+ 000 do km 0 + 200 ora 875
131 Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej 873
132 Informacja z dnia 2013-08-22 o unieważnieniu postępowania dot. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 872
133 Sebastian Szymański 869
134 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ REMONT DROGI GMINNEJ NR 337039 T KURÓW - STERNALICE 868
135 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadnie pn. Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz 862
136 Lipnik 861
137 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik 861
138 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 859
139 Józef Bulira - korekta oświadczenia 858
140 Krzysztof Zając 856
141 Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Prowadzenie działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów 855
142 Uwaga wyjaśnienia z dnia 17.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych 855
143 Teresa Kwiatkowska 854
144 Maria Stępień 853
145 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont ośrodka zdrowia we Włostowie 849
146 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: pn. Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie. 848
147 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie. 847
148 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 660 w Międzygórzu 845
149 Karty informacyjne 2015 845
150 Maj 2011 844
151 Stanisław Mazur 843
152 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 841
153 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 839
154 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 838
155 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz 836
156 Danuta Stańko 833
157 Syndyk masy upadłości PBOil CHMIELEWSKI B. Chmielewski i B. Chmielewska Sp. J. ogłasza przetarg na sprzedaż kompleksu nieruchomości po byłej Cukrowni we Włostowie 831
158 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Lipniku 830
159 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 829
160 Karty informacyjne 2016 829
161 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr,nr 25/1 i 25/2 o łącznej pow.3,8900 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów przeznaczonej do sprzedaży. 828
162 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 828
163 Uchwały zmieniające budżet Gminy Lipnik na 2012 rok 827
164 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik 823
165 Klocek Edyta 823
166 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Lipniku 823
167 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 660 w Międzygórzu 819
168 Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy w Lipnik z dnia 12 marca 2014r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej . 819
169 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Lipniku 816
170 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Leszczków 812
171 Józef Bulira 809
172 Adamów 805
173 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie. 805
174 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w miejscowości Lipnik. 805
175 Kurów 803
176 Zawiadomienie o wyborze oferty (wyniku licytacji elektrronicznej) w postępowaniu na Zakup energii elektrycznej 803
177 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 803
178 Maria Sudy 802
179 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr. 907 o łącznej pow.0,49 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów przeznaczonej do sprzedaży 802
180 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2015 roku. 794
181 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie 792
182 Malżyn 790
183 Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Komunikaty multimedialne PKW 788
184 Jolanta Sierant 787
185 Studzianki 786
186 Danuta Stańko 786
187 Grzegorz Sierpniak 783
188 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych. 779
189 Gromski Krzysztof 778
190 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01.10.2012 r. w sprawie sprostowania decyzji Wójta Gminy Lipnik nr RG-IV.6220.3.2011/2012 z dnia 04.09.2012 r 776
191 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipnik w 2016 roku 775
192 Marian Strawczyński 773
193 Zawiadomienie Wójta Gminy Lipnik dla mieszkańców sołectwa Włostów 771
194 Dziekańska Elżbieta 771
195 Męczennice 769
196 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej składającej się z 2 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną w miejscowości Kaczyce i Sw 767
197 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 stycznia 2013 roku 767
198 Leszczków 763
199 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ REMONT DROGI GMINNEJ NR 337039 T KURÓW - STERNALICE 763
200 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 763
201 Teresa Dzienniak 762
202 Gołębiów 761
203 Klocek Edyta 761
204 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07 stycznia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 761
205 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Lipnik za rok 2014 składane do dnia 30.04.2015 roku . 760
206 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ruin zamku w miejscowości Międzygórz 758
207 Elżbieta Dziekańska 757
208 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 czerwca 2012 roku 756
209 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2011 rok. 755
210 Styczeń 2010 755
211 Sternalice 755
212 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 listopada 2012 roku 754
213 Małgorzata Krakowiak 753
214 Słoptów 752
215 Beata Zając 746
216 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipniku z dnia 29 maja 2012 roku 744
217 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 maja 2012 roku 743
218 Leszek Mroczkowski 740
219 Żurawniki 740
220 UWAGA!!! Przetarg unieważniony w dniu 17.07.2014 r. Wójt Gminy w Lipniku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 14/7 o pow. 0,0838 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 740
221 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 04 czerwca 2013 roku 738
222 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. dowodów osobistych w Urzędzie Gminy w Lipniku 737
223 Wojciech Zdyb 736
224 Teresa Kwiatkowska 736
225 Grzegorz Paradowski 732
226 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 731
227 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 731
228 Malice Kościelne 730
229 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 730
230 Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie oraz termomodernizacja budynku przedszkola we Włostowie. 729
231 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. dowodów osobistych w Urzędzie Gminy w Lipniku 729
232 Ublinek 725
233 POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 723
234 Krzysztof Krakowiak 722
235 Swojków 722
236 Obwieszczenie z dnia 19 września 2012 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnik w granicach administracyjnych Gminy Lipnik. 722
237 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. :Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz 719
238 Kaczyce 716
239 Józef Bulira 716
240 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 roku 715
241 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 715
242 Ogłoszenie i udzieleniu zamówienia na zadanie Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 715
243 Uchwała Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 marca 2012 roku 714
244 Luty 2010 714
245 Monika Kaczor 714
246 Małgorzata Krakowiak 712
247 Grudzień 2011 709
248 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 marca 2013 roku 709
249 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwca 2013 roku 707
250 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 lutego 2012 roku 706
251 Styczeń 2011 705
252 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 705
253 Marzec 2011 703
254 Słabuszewice 703
255 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 702
256 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie, ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.07.2014 r 702
257 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 roku 701
258 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012 roku 701
259 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 marca 2012 roku 700
260 Grzegorz Paradowski 700
261 UCHWAŁA NR XVI / 126 / 2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2012 rok 698
262 Zachoinie 697
263 Stanisław Mazur 696
264 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipniku. 694
265 Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego 692
266 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkól w Lipniku. 692
267 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów 691
268 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 13 czerwca 2012 roku 690
269 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 września 2012 roku 689
270 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 marca 2013 roku 689
271 Uwaga wyjaśnienie z dnia 29.06.2015r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 2 873 967,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 72 400,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 801 567,00 zł. 689
272 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie polegający na remoncie posadzek etap II, instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont stolarki drzwiowej. 687
273 Kwiecień 2011 687
274 Luty 2011 686
275 Czerwiec 2011 683
276 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, energetyczną i teletechniczną zlokalizowanego na działkach nr 453,454 i 683
277 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 grudnia 2012 roku 680
278 Międzygórz 679
279 Monika Kaczor - korekta z dnia 2012.05.11 679
280 Rafał Smoliński 679
281 Łownica 677
282 Ogłoszenie o unieważnieniu I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr ew.14/7 o pow.0,0838 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik 677
283 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.10.2012 r. o wydaniu w dniu 09.10. 2012 r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 669
284 Jadwiga Garnuszek 669
285 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów 668
286 Listopad 2011 665
287 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 kwietnia 2012 roku 662
288 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energ 661
289 Krzysztof Krakowiak 661
290 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane - Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów 660
291 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Leszczków. 660
292 Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy w Lipniku składane na 2 miesiące przed końcem kadencji 2010 - 2014 . 660
293 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo handlowego z przeznaczeniem na świetlice wiejską w m. Malice Kościelne 658
294 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 657
295 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn: Budowie węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115 656
296 Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 3 zadania: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 656
297 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ruin zamku w miejscowości Międzygórz. 656
298 Maria Stępień 655
299 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 653
300 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2012 - 2019 651
301 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 wrzesnia 2013 roku. 651
302 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012 roku 645
303 Marian Strawczyński 645
304 Maria Sudy-Krzysiek 644
305 Krzysztof Zając 642
306 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr. 297/1 o pow. 0,39 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Swojków 641
307 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 października 2013 roku. 640
308 Przetarg unieważniony dnia 14.02.2014 r. - Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 1289/3 o pow. 0,0598 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 640
309 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2015 r.o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 640
310 Sierpień 2011 639
311 Wrzesień 2011 638
312 Informacja o dokonaniu ponownego wyboru oferty na pomoce dydaktyczne 637
313 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115 637
314 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup Energii Elektrycznej 636
315 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont ośrodka zdrowia we Włostowie 635
316 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2015 635
317 Lipiec 2011 634
318 Prawo lokalne 633
319 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 15.03.2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Słabuszewicach. 633
320 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 632
321 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 lipca 2013 roku . 630
322 Jadwiga Garnuszek 630
323 Gromski Krzysztof 627
324 Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizację zadania: Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie obejmujące zakup sprzętu ICT dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 627
325 Decyzja o umorzeniu postępowania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipnik zlokalizowana na działkach o nr ewidencyjnym 626
326 Ogłoszenie o udzieleniu zamównia na zadanie: Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu 626
327 Leszek Mroczkowski 624
328 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 624
329 Elżbieta Dziekańska 623
330 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 stycznia 2016 roku. 623
331 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 listopada 2013 roku. 622
332 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu z dnia 14 lutego 2014 r. 621
333 Teresa Dzienniak 620
334 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Przesył energii elektrycznej 620
335 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Malicach Kościelnych 618
336 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 stycznia 2014 roku. 616
337 Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa chlewni do prowadzenia tuczu trzody chlewnej w Gospodarstwie Rolnym Zdzisław Podsiadły w miejscowości Kaczyce 615
338 Klocek Edyta - oświadczenie o działalności 612
339 Unieważnienie zapytania ofertowego na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 610
340 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr, nr, 25/1, 25/2 o pow. 3,89 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 608
341 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 608
342 Leszek Mroczkowski - korekta z dnia 07.11.2012 r. 606
343 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 czerwca 2013 r. 606
344 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt:: Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych. 603
345 Uchwała nr XXIX/226/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2013 rok 602
346 Uwaga sprostowanie z dnia 21.10.2014 r. Zapytanie ofertowe na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 602
347 Grzegorz Sierpniak 601
348 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku. 600
349 Zapytanie ofertowe na realizację zadania: „Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie” obejmujące zakup zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 599
350 Październik 2011 598
351 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014 594
352 Przysucha Grzegorz 594
353 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2012 592
354 Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2013 - 2020 592
355 Wojciech Zdyb 592
356 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014 592
357 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie 590
358 Anna Kęsy 589
359 Beata Zając 589
360 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 588
361 Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 588
362 Kwiatkowska Teresa 587
363 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. 586
364 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 grudnia 2013 roku. 585
365 Pierwsze oświadczenia majątkowe - radnych Gminy Lipnik składane Przewodniczącemu Rady Gminy w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania radnego w kadencji 2014 -2018. 585
366 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 7 marca 2013 r. 584
367 Przebudowa dróg powodziowych - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Międzygórz na odc. 945 mb. 584
368 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont drogi gminnej nr 337017 T relacji Leszczków - Pęcławice w celu stworzenia spójnego układu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi nr 0733 T Balbinów - Nikisiałka Duża i nr 0731 T Włostów Gozdawa R 583
369 Maria Sudy - Krzysiek 581
370 Małgorzata Krakowiak 581
371 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 580
372 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej Nr ewidencyjnymi 14/14 o pow. 0,0843 ha położoną w Lipniku KW Nr 29782 579
373 OBWIESZCZENIE z dnia 18 grudnia 2013r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 578
374 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2013 roku. 578
375 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie polegający na remoncie posadzek etap II , instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont stolarki drzwiowej 576
376 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 576
377 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 576
378 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2015 575
379 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 09 sierpnia 2013 roku . 574
380 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ 574
381 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. udowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 574
382 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych. 574
383 Oświadczenia majątkowe osób funkcyjnych Gminy Lipnik za rok 2014 składane w termine 30.04.2015r roku. 574
384 Zastępca Wójta 574
385 Unieważnione dnia 28.07.2014 r. Zapytanie ofertowe na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 572
386 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 571
387 Korekta sprawozdania rocznego Rb-NDS za 2012 rok 570
388 Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku 569
389 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r. 566
390 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipniku z dnia 31 grudnia 2010 roku 566
391 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 września 2012 r. 566
392 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu „Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2015” 566
393 Uwaga wyjaśnienie z dnia 23.09.2014. Zapytanie ofertowe na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie,obejmujące zakup mebli i wyposażenia wypoczynkowego dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 566
394 Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2012 565
395 Sebastian Szymański 565
396 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 04.09. 2012 r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: “Budowie farmy wiatrowej składającej się z 2 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną 562
397 Kęsy Anna 562
398 Skład Osobowy Rady Gminy - kadencja 2014 - 2018 562
399 Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2012 roku 561
400 Marzec 2010 561
401 Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr, 25/1 i 25/2 o łącznej pow. 3,8900 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 559
402 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2012 roku, oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy za I półrocze 2012 roku. 558
403 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 556
404 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 555
405 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno wypoczynkowej w miejscowości Lipnik 554
406 Obwieszczenie GKW w Lipniku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Lipnik w wyborach do rad gmin rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów,burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 554
407 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2013r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 553
408 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2016 552
409 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2011 roku. 548
410 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. pn. Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu 548
411 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 547
412 Zapytanie ofertowe z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące zadania: Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 546
413 Zawiadomienie o wyborze najkorzysniejszej oferty na zadanie Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 546
414 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Malice Kościelne 545
415 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 543
416 Oświadczenia majątkowe osób funkcyjnych Gminy Lipnik za rok 2014 składane w termine do 30.04.2015r roku. 543
417 Smoliński Rafał 541
418 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 540
419 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 1290/4 o pow. 0,0752 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 539
420 Obwieszczenie GKW w Lipniku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Lipnik w wyborach do rad gmin rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów,burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 537
421 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r. 536
422 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik 535
423 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w LIpniku na dzień 23 lipca 2013 r. 535
424 Monika Kaczor 535
425 Sierant Jolanta 534
426 Danuta Stańko 531
427 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2013r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 529
428 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 maja 2014 roku . 528
429 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 marca 2013 r. 527
430 Grzegorz Paradowski 526
431 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie oraz termomodernizacja budynku przedszkola we Włostowie. 526
432 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebodowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 524
433 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 522
434 Krzysztof Zając 522
435 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 r. 521
436 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o wykonanie zadania pt. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy LIPNIK 521
437 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 stycznia 2013 r. 520
438 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2014 roku . 520
439 Gromski Krzysztof 520
440 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr,907 o łącznej pow.0,49 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik 519
441 INFORMACJA O UZYSKANIU DOTACJI NA ZADANIE: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK 518
442 Wieloletia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 - 2023 518
443 informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 09 czerwca 2014 roku 518
444 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01.10. 2012 o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu w decyzji Wójta Gminy Lipnik Nr RG-IV.6220.3.2012 516
445 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 grudnia 2012 r. 516
446 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik z dnia 5 sierpnia 2013 r.w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 516
447 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 23 sierpnia 2012 r. 515
448 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 listopada 2012 r. 515
449 Wykaz kart informacyjnych 514
450 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie Budowa na terenie Gminy Lipnik elektrowni wiatrowych o mocy 31,5 MW wraz z punktami zasilania (PZ1,PZ2,PZ3) sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4 kV 513
451 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we Włostowie 512
452 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 02.08.2013 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie zna 509
453 Bilanse gminy Lipnik za 2012 rok 508
454 ZARZĄDZENIE Nr 116/2013 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2014. 507
455 Uchwała Nr XLII / 360 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipnik na rok 2014. 507
456 Postanowienie o wszczęciu postępowania Budowa na terenie Gminy Lipnik elektrowni wiatrowych o mocy 31,5 MW wraz z punktami zasilania (PZ1,PZ2,PZ3) sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4 kV oraz dróg i placów dojazdowych 506
457 Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizację zadania: Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 505
458 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014 505
459 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa chlewni do prowadzenia tuczu trzody chlewnej w Go 504
460 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 503
461 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Remont drogi gminnej nr 337017 T relacji Leszczków - Pęcławice w celu stworzenia spójnego układu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi nr 0733 T Balbinów - Nikisiałka Duż 502
462 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 502
463 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 23 października 2012 r. 501
464 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 19 grudnia2012 r. 501
465 Sprawozdania finansowe za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 499
466 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 06 lutego 2015 r. 497
467 Obwieszczenie z dnia 25 września 2012 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn: Budowa węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115 496
468 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 marca 2014 roku. 495
469 Dzienniak Teresa 494
470 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 493
471 Grzegorz Sierpniak 493
472 Bilanse gminy Lipnik za 2010 rok 492
473 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 17 listopada 2014 r. 492
474 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.01.2014 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 490
475 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2012 rok. 489
476 Bilanse gminy Lipnik za 2011 rok 488
477 Strawczyński Marian 488
478 Krakowiak Krzysztof 486
479 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z sesji odbytej w dniu 29 .10.2014 roku. 485
480 Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: Zakup przezroczystych urn wyborczych dla Urzędu Gminy w Lipniku 485
481 Stanisław Mazur 483
482 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach swierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560 483
483 Informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za IV kwartał 2013 r. 482
484 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 r. 481
485 Obwieszczenie o o wydaniu w dniu 04.09.2012 r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, energetyczną i teletechniczną zlokalizowaneg 480
486 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 sierpnia 2013 roku dot. przedsięwzięcia polegającego na: „ Prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów” na działce o nr ewid. 142/3 w miejscowości Lipnik. 480
487 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku 478
488 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 czerwca 2013 r. 477
489 Wykaz udzielonej pomocy publicznej za 2013 rok 477
490 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 07.07.2014 roku. 477
491 Ogłoszenie o udostępnieniu do wglądu w Urzędzie Gminy w Lipniku spisu wyborców 476
492 Edyta Klocek 474
493 Korekta Oswiadczenia majątkowego radnego Grzegorza Przysuchy . 473
494 Sprawozdania finansowe za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 472
495 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Lipnik. 472
496 Sprawozdanie roczne Rb-NDS za 2012 roku 470
497 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Kurów 470
498 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Przebudowa dróg powodziowych – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Międzygórz na odc. 945 mb 470
499 Mroczkowski Leszek 469
500 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 11 września 2014 roku. 469
501 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2015 roku . 469
502 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 17 września 2013 r. 468
503 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28.07.2015 r. 468
504 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia. 467
505 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 listopada 2013r. 467
506 Informacja Wójta Gminy w Lipniku 467
507 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2014r. 466
508 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 466
509 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 sierpnia 2013 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów” na działce nr ewidencyjny 142/3 w miejscowości Lipnik 464
510 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 października 2013r. 464
511 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 19 grudnia 2013 r. 464
512 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 kwietnia 2015 roku. 464
513 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Prowadzenie działalności w ramach magazynowania oraz segre 463
514 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie zmiany zakresu inwestycji dla decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 463
515 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 czerwca 2015 roku . 463
516 UCHWAŁA NR V / 27 / 2015 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2015 rok 462
517 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 15 kwietnia 2015 roku. 462
518 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 stycznia 2014 r. 461
519 Komisja Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 2014 - 2018 461
520 Komisja Rolnictwa i Handlu 2014 - 2018 459
521 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Lipnik 459
522 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 października 2015 roku. 458
523 Uchwała Nr6 _2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 23 października 2014 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 457
524 Uchwały z Sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 9. 12. 2014r. 456
525 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 kwietnia 2014 r. 453
526 Komisja Rewizyjna - 2014 - 2018 453
527 Uchwała Nr 100/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Lipnik na 2014 rok 450
528 Zawiadmienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2016 448
529 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 9 sierpnia 2013 r. 446
530 Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń do komisji wyborczych . 446
531 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 02.08.2013 o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 445
532 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2015 r. 445
533 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Lipnik 445
534 Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 16. 05. 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku usługowego - Ośrodka Zdrowia wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i zewnętrznych (wod. - kan., c.o., pompy ciepła instalacji fotowoltaicznych i instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacji budynku 444
535 ZARZĄDZENIE Nr 44 / 2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 maja 2014. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Słoptowie . 444
536 Pierwsze Oświadczenie majątkowe Zastępcy Skarbnika Gminy P. Danuta Dziarmaga składane Wójtowi Gminy na dzień zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Lipniku . 444
537 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Przebudowa dróg powodziowych - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Międzygórz na odc. 945 mb 444
538 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie wywieszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 443
539 Wyjaśnienie do Oświadczenia Wójta Gminy . 443
540 Uchwały z Sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 5.12.2014r. 443
541 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaialnosci pożytku publicznego i o wolontariacie, 442
542 Zaproszenie na sesje Rady Gminy w Lipniku na dzień 21 stycznia 2015 roku na godz. 11.00 . 442
543 Komisja ds Gospodarki i Finansów - 2014 - 2018 442
544 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku zdnia 12 sierpnia 2014 r. 441
545 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Prowadzeniu działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów 441
546 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.01.2013 w sprawie wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 440
547 M.Utnik-Oleksiak oświadczenie majątkowe Dyrektora ZS w Lipniku na dzień powołania na stanowisko tj. 1.09.2015r. 440
548 Zarządzenie Nr 39_2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie stwierdzenia wygasnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Lipniku . 439
549 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 sierpnia 2014 roku. 438
550 Informacja Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu o nr ewidencyjnym 1289/3 położonej w miejscowości Włostów, stanowiących własność Gminy Lipnik. 437
551 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30.05.2014 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Kaczyce-Grocholice i Swojków gmina Lipnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 437
552 Uwaga wyjaśnienie z dnia 06.10.2016 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450mb od km 1+818 do km 3+268 437
553 Zarządzenie Nr 36_2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. 436
554 Korekta Oświadczenia majątkowego radnej Beaty Zając . 436
555 Uchwała Rady Gminy z sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2014 roku. 435
556 Informacja Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej o nr ewidencyjnym 167/21 i nr 167/13 położonej w miejscowości Włostów, stanowiących własność Gminy Lipnik. 433
557 Oświadczenie majątkowe Kierownika Jednostki - Wójta Gminy Lipnik , składane na 2 miesiące przed końcem kadencji 2010-2014 P. Wojewodzie Swietokrzyskiemu . 431
558 Druk - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 7 września 2014 r. 430
559 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 429
560 Uchwała Nr 102/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2014 rok 427
561 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipniku z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 427
562 Zarządzenie Nr 40_2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie uzupełnienia skałdu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Lipniku . 425
563 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 października 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 425
564 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na 27 maja 2014 roku na godz. 10.00. w siedzibe Urzędu Gminy w Lipniku. 422
565 ZARZĄDZENIE Nr 43 / 2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Słoptowie . 421
566 Informacja Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 421
567 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 3 marca 2014 roku 420
568 Zaproszenie na Sesje Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 marca 2014 roku. 418
569 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 06 listopada 2014 r. 414
570 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Udzielenie kredytu dlugoterminowego w wysol 414
571 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 7 lipca 2014 roku . 413
572 Uchwały z sesji inauguracyjnej Rady Gminy w Lipniku w kadencji 2014 -2018 , odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku. 412
573 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2013 411
574 Obwieszczenie PKW z dnia 30 czerwca 2014 roku o postanowieniu Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP 411
575 Uchwały Rady Gminy w Lipniku podjęte na sesji w dniu 14 września 2015 roku . 411
576 Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Lipnik składane Kierownikowi Jednostki - Wójtowi Gminy Lipnik na 2 miesiące przed końcem kadencji 2010 -2014 . 410
577 Zawiadomienie o wyborze oferty (wyniku licytacji elektronicznej) w postępowaniu na „zakup energii elektrycznej” prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej. 410
578 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy w Lipniku z dnia 7 kwietnia 2015 r. 409
579 Obwieszczenie PKW z dnia 24 lutego 2014 roku o zarządzeniu przez Prezydenta RP wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych . Kalendarz wyborczy dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 roku . 408
580 Pierwsze w kadencji 2014 -2018 Oswiadczenie majątkowe Zastępcy Wójta składane Wójtowi Gminy Lipnik. 407
581 Grocholice 407
582 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 października 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 406
583 Korekta - wyjaśnienia do pierwszego Oświadczenia majątkowego Wójta Gminy Lipnik Pana Józefa Buliry złożonego P. Wojewodzie Swiętokrzyskiemu w kadencji 2014-2018. 403
584 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 grudnia 2013 r. 401
585 Zarządzenie Nr 68_ 2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 sierpnia 2014 r w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych. 401
586 Postanowienie Prezydenta RP z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 400
587 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: Realizacja gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lipnik 399
588 Uchwała Nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 26 września 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 398
589 Uzupełnienie składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipniku 398
590 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 19 sierpnia 2014r.r 397
591 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 lipca 2015 roku . 396
592 Pierwsze Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Lipnik Pana Józefa Buliry wybranego w wyborach powszechnych w kadencji 2014 - 2018 składane Pani Wojewodzie Swiętorzyskiemu w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania Wójta . 395
593 Wniosek o udostępnienie spisu wyborców 395
594 Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Lipnik jest organem prowadzącym 395
595 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28.07.2015 r. 392
596 Uchwała Nr 7_2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 23 października 2014 roku w sprawie przyznania numerów dla list komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 391
597 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.07.2015 r. o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól w Lipniku. 390
598 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za I półrocze 2014 roku. 389
599 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 9 lipca 2015 roku na godz. 11.00. 389
600 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki I deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartal 2014roku 387
601 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o wykonanie zadania pt. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipnik 386
602 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 31 marca 2015 roku . 385
603 Zarządzenie Nr 71 / 2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 82 zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku. 382
604 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.03.2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Międzygórz 382
605 Zarządzenie Wójta Gminy Nr 74.2015 z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji d.s referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 381
606 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy w Lipniku z dnia 4 września 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości : informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku . 380
607 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 kwietnia 2015 r. 380
608 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 380
609 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 14.03.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Malicach Kościelnych 380
610 Zaproszenie na Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 .12. 2014r. 377
611 Wykaz udzielonej pomocy publicznej za 2014 rok 377
612 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 377
613 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch chlewni na działce ewidencyjnej o nr 371 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik. 377
614 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 15 kwietnia 2015 roku . 376
615 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 stycznia 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamienierza: Wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych (wod. – kan., co, pomp ciepła, instalacji solarnych i fotowoltanicznych, rekuperacji, instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacja budynku na działce nrew. 102/5 w miejscowości Malice Kościelne gmina Lipnik 375
616 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 grudnia 2014 roku 375
617 Zaproszenie na uroczystą i ostatnią w VI kadencji sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 10 listopada 2014 roku . 374
618 Zarządzenie Nr 70 / 2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. 374
619 Uwaga wyjaśnienia z dnia 23.11.2016 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami) Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro 374
620 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 372
621 Wyjaśnienie z dnia 24.07.2015 r. do Oświadczenia majątkowego z dnia 17 kwietnia 2015 r. złożonego Wojewodzie Swiętokrzyskiemu przez Wójta Gminy Lipnik Józefa Bulirę . 371
622 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 lutego 2015 r. 370
623 Oświadczenie majątkowe Teresy Kwiatkowskiej Skarbnika Gminy Lipnik złożone na dzień odwołania ze stanowiska Skarbnika Gminy 29 września 2015 roku. 369
624 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2014 366
625 Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców Pismo z dnia 15.04.2015 roku Znak ZPOW -603-193/15. 365
626 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.03.2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Ublinek 363
627 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 13 sierpnia 2015 roku . 362
628 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 stycznia 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia pn .Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych (wod.-kan., co, pomp ciepła, instalacji solarnych i fotowoltanicznych, rekuperacji, instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół na działce nr ew. 353 w miejscowości Lipnik, gmina Lipnik 361
629 Uchwała Nr 2/ 2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 26 września 2014 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 361
630 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 luty 2016 roku. 361
631 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 marca 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 360
632 Informacja o terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 360
633 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Lipniku 359
634 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 357
635 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 13 sierpnia 2015 roku. 357
636 Oświadczenie majątkowe P. Dziarmagi Misiak Danuty złożone Wójtowi Gminy w Lipniku na dzień odwołania tj. 30.09.2015r ze stanowiska Zastępcy Skarbnika Gminy w Lipniku. 356
637 Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Przebudowa pomieszczeń w budynku OSP w Łownicy oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe 356
638 Uchwała Nr 14/2015 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 355
639 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 17 czerwca 2015 roku . 354
640 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 11 września 2014 roku 353
641 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 kwietnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - kanalizacja 352
642 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Sidor Anny za rok 2015. 350
643 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: postępowania o wykonanie zadania pt. Zakup przezroczystych urn wyborczych dla Urzędu Gminy w Lipniku 350
644 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 kwietnia 2015 roku . 349
645 Korekta wyjaśnienie Wojciecha Zdyb Sekretarza Gminy Lipnik do oświadczenia majatkowego za rok 2014 złożonego Wójtowi Gminy 29.04.2015r. 349
646 Wyjaśnienie do Oświadczenia Majątkowego z dnia 14.04.2015 r. złożonego Wojewodzie Swiętokrzyskiemu przez Stanisława Mazura - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku. 346
647 Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 346
648 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 października 2014 roku. 345
649 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik z dnia 27.05.2015 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 345
650 I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 4 września 2014 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych związanych z wyborami do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów ,burmistrzów, i prezydentów miast 344
651 Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2014. 344
652 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 12 sierpnia 2014 roku. 343
653 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 9 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Lipniku. 342
654 Zarządzenie Nr 33.2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie uzupełnienia składu komisji . 342
655 Pierwsze Oświadczenie majątkowe Magdaleny Zimoloąg Skarbnika Gminy złożone Wójtowi Gminy Lipnik w/g stanu na dzień powołania 30.09.2015r . 342
656 Monika Różycka - Korekta do Oświadaczenia majątkowego radnej gminy za rok 2014 złożona dnia 9.11.2015r. 341
657 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 maja 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 339
658 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 października 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Leszczków 339
659 Komunikat 339
660 DECYZJA o umorzeniu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowie chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w miejscowości Kaczyce 60, 27-545 Włostów, Gmina Lipnik, na działkach o numerach ewidencyjnych 245, 271/1 339
661 Pierwsze Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku Pana Stanisława Mazura w kadencji 2014 - 2018 składane Pani Wojewodzie Swiętorzyskiemu w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania radnego. 338
662 Uchwala Nr 13/2015 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2015 rok 337
663 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia 336
664 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za pierwsze półrocze 2015 roku. 336
665 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Kryszczyńska Zofia za rok 2015. 336
666 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 kwietnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 334
667 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum 334
668 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 14 września 2015 r. 334
669 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.03.2017 r. w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 333
670 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 332
671 Komunikat o publicznym losowaniu w dniu 5.10.2015 o godz. 10.00 w siedzibie Gminy w Lipniku składów osobowych dwóch Obwodowych Komisji Wyborczych tj. Nr. 3 w Malicach Kościelnych i Nr 4 w Słoptowie. 332
672 Zaproszenie na sesję inauguracyjną Rady Gminy w Lipniku w kadencji 2014-2018 zwołaną przez Komisarza Wyborczego Kielce II na dzień 1 grudnia 2014 roku na godz. 14.00. 330
673 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 330
674 Monika Kaczor - Korekta do Oświadaczenia majątkowego radnej gminy za rok 2014 złożona dnia 12.11.2015r. 329
675 Oświadczenie Magdaleny Zimoloąg Skarbnika Gminy o nie prowadzeniu działalności gospodarczej złożone Wójtowi na dzień 30.09.2015r . 328
676 Decyzja Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.06.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268 328
677 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 sierpnia 2015 roku o publicznym losowaniu składów Obwodowych Komisji do spraw referendum ogólnokrajowego . 324
678 Wieloletia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015 - 2025 324
679 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 sierpnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Słoptów 323
680 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku Pani Jadwigi Garnuszek złożone na dzień odwołania ze stanowiska tj. 26.06.2015 roku . 323
681 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 września 2014 roku 321
682 Zarządzenie Nr 35 /2015 Wójta Gminy z dnia 24 kwietnia 2015r w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku . 321
683 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamienirzenia: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na działce nr ew. 210 w miejscowości Kurów gm. Lipnik. Z dnia 29.01.2014 r. nr RG-I.6733.7.2013.2014 dla Gminy Lipnik, 27-540 Lipnik 20. 319
684 Wzór zgłoszenia kandydata do obwodowej komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym 317
685 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 października 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Malżyn 317
686 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11.01.2016 o wydaniu w dniu 08.01.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 317
687 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 5 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Lipniku. 314
688 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 314
689 Decyzja Wójta Gminy Lipnik o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km 314
690 INFORMACJA O UZYSKANIU DOTACJI NA ZADANIE: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK 313
691 Zarządzenie Nr 26 / 2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 20 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 311
692 Oświadczenie M.Utnik-Oleksiak o nie prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy na dzień powołania na stanowisko Dyrektora ZS w Lipniku 1.09.2015 r. 310
693 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 grudnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Włostów 309
694 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków szt. 2 i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 307
695 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 3 grudnia 2015 roku . 307
696 Kalendarz Wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 roku . 306
697 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Międzygórz 306
698 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.05.2016 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268 306
699 Obwiesczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.10.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch chlewni na działkach ewidencyjnych o nr 245, 271/1, 271/2, 272/1 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik. 305
700 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.10.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch chlewni na działkach ewidencyjnych o nr 245, 271/1, 271/2, 272/1 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik. 304
701 Korekta Jadwigi Garnuszek do oświadczenia majątkowego za rok 2014. 304
702 Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 304
703 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 sierpnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Malżyn 303
704 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za III kwartał 2015 r. 301
705 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 listopada 2014 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn.: „Prowadzeniu działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów 300
706 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za II kwartał 2015 r. 299
707 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 roku. 298
708 Wykaz dziennych opiekunów 298
709 Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 16. 05. 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku oświatowego - Zespołu Szkół w Lipniku wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i zewnętrznych (wod. - kan., c.o., pomp ciepła, instalacji solarnych fotowoltaicznych, rekuperacji i instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacji 295
710 Oświadczenie majątkowe Pana Smolińskiego Rafała Huberta Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożone na dzień odwołania ze stanowiska 31 grudnia 2015 roku. 295
711 Korekta do pierszego oświadczenia majątkowego Piotra Barana ,złożonego w związku z rozpoczęciem kadencji Rady Gminy w 2014 r. 293
712 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pt.: Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 293
713 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont drogi gminnej nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450mb od km 1+818 do km 3+268 293
714 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.01.2016 w sprawie wydania postanowienia nr RG-IV. 6220.5.2015/2016 292
715 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 2 873 967,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 72 400,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 801 567,00 zł. 291
716 Listopad 2013 289
717 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 288
718 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i kalendarz wyborczy . 286
719 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2015 roku . 286
720 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za I kwartał 2015 r. 285
721 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla dróg powiatowych 285
722 Październik 2013 285
723 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku 284
724 Podstawowa kwota dotacji na 2017 rok 284
725 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Ublinek 283
726 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 luty 2016 roku. 282
727 Luty 2012 282
728 Wrzesień 2013 282
729 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 10.06.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Leszczkowie 282
730 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. 281
731 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o otwartym konkursie ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 281
732 Grudzień 2014 280
733 Lipiec 2013 279
734 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2016 roku. 279
735 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 27 stycznia 2016 roku na godz. 11.00. 278
736 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 277
737 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 listopada 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 275
738 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 275
739 Luty 2013 275
740 Maj 2013 275
741 Zarządzenie Nr 30.2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 274
742 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu: Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2016. 274
743 Czerwiec 2013 273
744 Kwiecień 2014 273
745 Kwiecień 2013 273
746 Zarządzenie Nr 77_2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 września 2014 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych , wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 272
747 Maj 2014 272
748 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 271
749 Czerwiec 2012 271
750 Grudzień 2012 271
751 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Kurów 270
752 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 08.02.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie. 270
753 Sierpień 2013 270
754 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Krakowiak Krzysztof za rok 2015. 270
755 Zaproszenie na sesję Rady Gminy na dzień 28 października 2015 roku na godz. 11.00. 269
756 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430 269
757 POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków szt. 2 i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w miejscowości Włostów, gmina Lipnik”. 268
758 Oświadczenie majątkowe za rok 2015 Wójta Gminy Lipnik P. Józefa Buliry składane P. Wojewodzie Swiętokrzyskiemu. 267
759 Marzec 2013 266
760 Marzec 2012 264
761 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 263
762 Lipiec 2012 263
763 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Kaczor Edyta za rok 2015. 263
764 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 263
765 Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zadania Przebudowa dróg na terenie Gminy Lipnik 263
766 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.05.2016 262
767 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Sierpniak Helena za rok 2015. 262
768 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Lipniku 262
769 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.01.2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 261
770 Wrzesień 2014 261
771 Oświadczenie majątkowe Zimoląg Magdaleny Skarbnika Gminy Lipnik za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 261
772 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Janusza Kaptura składane za rok 2015. 260
773 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27.08.2015 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków szt. 2 i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 259
774 Oświadczenie majątkowe Pani Koneckiej Kazimiery Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożone Wójtowi Gminy na dzień powołania na stanowisko. 259
775 UWAGA Zmiana z dnia 21.04.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 259
776 Listopad 2014 258
777 Sierpień 2012 257
778 Maj 2012 256
779 Sierpień 2014 256
780 Zawiadomienie dla pełnomocników komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku . Gminna Komisja Wyborcza w Lipniku informuje ,że w dniu 23 października 2014 roku , o godz. 12.00 , w Urzędzie Gminy w Lipniku na Sali konferencyjnej nr 35 odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych . 255
781 Marzec 2014 255
782 Zarządzenie Nr 93 / 2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 5 października 2015 roku. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. 254
783 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 21.10.2015 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowie chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w miejscowości Kaczyce 60, 27-545 Włostów, Gmina Lipnik, na działkach o numerach ewidencyjnych 245, 271/1 254
784 Kwiecień 2012 254
785 Wrzesień 2012 254
786 Październik 2012 254
787 Uchwała Nr 138/2015 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Lipnik na 2016 rok 253
788 Listopad 2012 253
789 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.01.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km 252
790 Październik 2014 251
791 Zapytanie ofertowe nr 3/2017 z dnia 10.04.2017 dotyczące Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gołębiów i Kurów 250
792 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK 249
793 Oświadczenie majątkowe Edyty Klocek za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 249
794 Luty 2014 247
795 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Strawczyński Marian za rok 2015. 247
796 Zarządzenie Nr 70 / 2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie wskazania pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Lipnik do Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 82 zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku. 246
797 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Stanisław Nowak za rok 2015. 246
798 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik- Przewodniczącego Rady Gminy P. Mazur Stanisław za rok 2015 składane P. Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 245
799 Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy z Lipnik Pani Koneckiej Kazimiery za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 245
800 POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km. 244
801 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 listopada 2016 roku . 244
802 Styczeń 2014 241
803 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2015 złożone P. Wójtowi Gminy Lipnik. 241
804 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków kłęsk żywiołowych. 241
805 Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszklnego w Lipniku 241
806 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560”. 240
807 Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Lipnik Zdyb Wojciech za rok 2015 złożone P. Wójtowi Gminy Lipnik. 239
808 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Różycka Monika za rok 2015. 238
809 Uchwała Nr 137/2015 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2016-2029 237
810 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie Sebastiana Szymańskiego za rok 2015 składanego Wójtowi Gminy Lipnik. 237
811 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół we Włostowie Małgorzaty Krakowiak za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 236
812 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 11.04.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Słoptowie 234
813 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Leśko Marianna za rok 2015. 234
814 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430”. 233
815 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku Małgorzaty Utnik - Oleksiak za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 233
816 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Gaweł Sabina za rok 2015. 232
817 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 lipca 2016 roku. 232
818 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Lipniku 232
819 Lipiec 2014 231
820 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Andrzej Modras za rok 2015. 230
821 Uchwała nr 20/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie opinii o praidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 227
822 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Piotr Baran za rok 2015. 226
823 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za IV kwartał 2015 r. 225
824 Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji przebudowa obiektów mostowych o nr ew. (JNI) 30000627 w km 0+706 i o nr ew. (JNI) 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T relacji Męczennice-Słabuszewice– Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów, Męczennice i Malice Kościelne w km 0+700-4+955km odc. dł. 4.255km gm. Lipnik 224
825 Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku Grzegorza Paradowskiego za rok 2015 złożonego Wójtowi Gminy Lipnik. 224
826 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31.05.2016 w sprawie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie 221
827 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku P. Stańko Danuty za rok 2015 złożone P. Wójtowi Gminy Lipnik. 220
828 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Wiesław Pietraszewski za rok 2015 . 219
829 Obwieszczenie Wójta Gminy w Lipniku z dnia 23 września 2015 roku w sprawie podania do wiadomości publicznej wyborców informację o numerach i granicach obwodów glosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 218
830 Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zadania Remont drogi gminnej nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450mb od km 1+818 do km 3+268 218
831 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 sierpnia 2016 roku. 214
832 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pt: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Usarzowie na działce 435 na odcinku 590 mb od km 0+000 do km O + 590 214
833 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku na podstawie art. 37. ust. 1 pkt. 2lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 213
834 Oświadczenie P.Koneckiej Kazimiery o nie prowadzeniu działalności gospodarczej. 212
835 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 04.05.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Malżynie 211
836 Uwaga wyjaśnienie z dnia 01.09.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 209
837 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2017 roku. 208
838 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03.06.2016 o wydaniu w dniu 03.06.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430. 207
839 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.05.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowościach Słabuszewice i Żurawniki 204
840 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 01.08.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Zachoiniu 204
841 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r. 203
842 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.10.2016 r. o przystąpieniu do opracowania projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 202
843 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 17.06.2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch chlewni na działce ewidencyjnej o nr 371 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik 199
844 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 listopad 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 199
845 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 20.05.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Męczennicach 197
846 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30.12.2015r. 196
847 Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej Nr ewidencyjnymi 297/1 o pow. 0,39 ha położonej w Swojkowie 192
848 Uchwała nr 29/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 190
849 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za I kwartał 2016 r. 190
850 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 11.04.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Sternalicach 189
851 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268”. 188
852 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 10.06.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Studziankach 183
853 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 183
854 Informacja o nieruchomościach do wydzierżawienia 181
855 Zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 13.03.2017 na wykonanie dokumentacji dla zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Lipnik. 178
856 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 grudnia 2016r. 177
857 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2016 roku. 175
858 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku 174
859 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 31 sierpnia 2016 roku. 174
860 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 7 lipca 2016 roku. 173
861 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 maja 2016 roku . 172
862 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku 171
863 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 20 września 2016 roku. 168
864 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu w dniu 16.06.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268 166
865 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30.08.2016 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560 164
866 Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 164
867 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o wykonanie zadania pt Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego 164
868 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 października 2014 r. Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVI /199 /2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012 roku w sprawie podziału gminy Lipnik na stałe obwody glosowania i Zarządzenia Nr 94 /2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 16 października 2014 roku w sprawie wyznaczenia siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego podaję do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów ,burmistrzów, i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 163
869 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 15.09.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Żurawnikach 163
870 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 31.10.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Adamowie 158
871 Uwaga wyjaśnienie z dnia 01.09.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 158
872 Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 157
873 Wyjaśnienie P. Mazur Stanisław do oświadczenia majątkowego 2015r. 154
874 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości 150
875 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.11.2016 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 148
876 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za II kwartał 2016 r. 147
877 Wyjaśnienie P.J.Buliry do oświadczenia majątkowego 2015r. 147
878 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15.03.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania ecyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 146
879 Zapytanie ofertowe z dnia 05.04.2017 r. na wykonanie zadania pn.: Zabudowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Lipnik. 144
880 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2015 radnego gminy Krakowiak Krzysztof 141
881 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 20 wrzesnia 2016 roku na godz. 10.00. 139
882 Informacja o wyniku przetargu ograniczonego 137
883 Decyzja Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 marca 2017 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów. 137
884 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku 135
885 Informacja o nieruchomościach gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 134
886 Uchwała Nr XXV/195/ 2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na rok 2017. 134
887 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23.02.2017 r. o przystąpieniu do aktualizacji projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 133
888 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za pierwsze półrocze 2016 roku 132
889 Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2017 132
890 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Gołębiów 129
891 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2016 127
892 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2015 radnej gminy Marianny Leśko. 124
893 Informacja w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 124
894 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy w Lipniku z dnia 9 lipca 2015 r Na podstawie art. 6 ust. 5 w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 318) oraz uchwały Nr XXVI /199 /2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Lipnik na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, podaje się do wiadomości publicznej informacje, o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do referendum, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 123
895 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2015 złożona przez Klocek Edytę . 119
896 Uchwala Nr 63/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2016 roku 116
897 Zaproszenie na sesje Rady Gminy w Lipniku na dzień 7 listopada 2016 roku na godz. 10.00 116
898 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.03.2017 r. w sprawie wydania postanowienia. 116
899 Zapytanie ofertowe Nr 4/2017 dotyczące: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2017 116
900 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 14 grudnia 2016 roku na godz. 10.30. 109
901 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 grudnia 2016 roku na godz. 10.00 109
902 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.04.2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 106
903 Otwarty konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 105
904 Informacja w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 105
905 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 105
906 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. zamówień publicznych i planowania przestrzennego 104
907 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za III kwartał 2016 r. 102
908 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 stycznia 2017 roku na godz. 9.00. 101
909 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 kwietnia 2017 r. 101
910 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 99
911 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2017 - 2029 98
912 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 97
913 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej za 2016 rok 91
914 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Rozbudowa budynku administracyjnego w zakresie przebudowa wejścia głównego i budowa dźwigu osobowego 91
915 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2017 roku. 89
916 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 24 marca 2017 roku na godz. 11.00. 84
917 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 marca 2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu: Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik. 84
918 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 marca 2017 r. o wydaniu w dniu 30.03.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów. 84
919 Oświadczenie majątkowe P. Danuty Polit na dzień powołania na stanowisko pełniącej obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku. 84
920 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 03.04.2017 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie we Włosowie 83
921 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Międzygórz 80
922 Wieloletia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017-2029 79
923 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik P. Moniki Różyckiej za rok 2016. 77
924 Zaproszenie nr 5/2017 do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę do szkoły pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Lipnik 76
925 Uchwala Nr 20/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 71
926 Uchwala Nr 21/2017 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2017 rok 71
927 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół we Wlostowie P.Małgorzaty Krakowiak za rok 2016. 71
928 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 65
929 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Heleny Sierpniak za rok 2016. 62
930 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 maja 2017 roku. 62
931 Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy P.Wojciecha Zdyb za rok 2016. 62
932 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej nr 7/2017 z dnia 31.08.2017 r. 61
933 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Pani Moniki Kaczor za rok 2016. 60
934 Zaproszenie nr 6/2017 do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę i montaż elementów wyposażenia pracowni tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Lipnik 60
935 Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy P. Zimoląg Magdaleny za rok 2016. 58
936 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn.: Rozbudowa budynku administracyjnego w zakresie przebudowa wejścia głównego i budowa dźwigu osobowego 58
937 Oświadczenie majątkowe P. Józefa Buliry Wójta Gminy Lipnik za rok 2016 składane P. Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 53
938 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.06.2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 50
939 Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta P. Edyty Klocek za rok 2016. 49
940 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa budynku administracyjnego w zakresie przebudowa wejścia głównego i budowa dźwigu osobowego 47
941 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik P. Anny Sidor za rok 2016 . 46
942 Oświadczenie majątkowe P. Kazimiery Koneckiej Zastępcy Wójta Gminy Lipnik na dzień odwołania ze stanowiska w związku z przejściem na emeryturę. 46
943 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Sabiny Gaweł za rok 2016. 44
944 Oświadczenie majątkowe Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2016. 43
945 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2016 P. Stanisława Mazura - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku. składane P.Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 42
946 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Marianny Leśko za rok 2016. 41
947 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 24 maja 2017 roku na godz. 10.00. 39
948 Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej P. Grzegorza Paradowskiego za rok 2016. 39
949 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 39
950 Uchwala Nr 35/2017 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 38
951 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2016 P. Wiesława Pietraszewskiego. 37
952 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie pn.: Realizacja Gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lipnik - umowa dotacji Nr 69/17 z dnia 09.05.2017 r. 37
953 Zarządzenie nr 53/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 lipca 2017 r w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipniku Pani Danucie Polit 37
954 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku P. Stańko Danuty za rok 2016. 36
955 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie P. Sebastiana Szymańskiego za rok 2016. 36
956 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 36
957 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku 35
958 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Janusza Kaptura za rok 2016. 35
959 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Stanisława Nowaka za rok 2016. 35
960 Oświadczenie majątkowe P. Koneckiej Kazimiery Zastępcy Wójta Gminy Lipnik za rok 2016. 35
961 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za I kwartał 2017 r. 34
962 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Andrzeja Modrasa za rok 2016. 34
963 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku 33
964 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 31
965 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku P. Małgorzaty Utnik Oleksiak za rok 2016. 31
966 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Zofii Kryszczyńskiej za rok 2016. 31
967 Oświadczenie majątkowe P. Małgorzaty Utnik Oleksiak na dzień odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku. 31
968 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Piotra Barana za rok 2016. 30
969 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Mariana Strawczyńskiego za rok 2016. 30
970 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P.Krzysztofa Krakowiaka za rok 2016. 30
971 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 sierpnia 2107 roku. 29
972 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2016 27
973 Bilanse Gminy Lipnik za 2016 rok 25
974 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży. 25
975 Oświadczenie majątkowe Pana Artura Lisa Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożonego na dzień powołania na stanowisko 1.08.2017r. 22
976 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 sierpnia 2017 roku na godz. 11.00 18
977 Oświadczenie Artura Lisa o nie prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy Lipnik. 16
978 Uchwały Rady Gminy 14
979 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik II kwartał 2017 r. 13
980 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 września 2017 roku na godz. 10.30. 7
981 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy w Lipniku 4
982 Wójt Gminy Lipnik zaprasza do konsultacji projektu „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LIPNIK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2018 ROKU ”. 3
983 Dostęp do informacji publicznej 1
984 Uchwały Rady Gminy 1
985 Archiwum 1
986 Uchwały Rady Gminy w Lipniku rok 2012 1

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.