Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Rejestr zmian

IDTytuł artykułu:Oglądalność:
1 Dane podstawowe 94999
2 Oświadczenia majątkowe 8748
3 Dane teleadresowe 8495
4 Postanowienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami 8150
5 Decyzja o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energetycznym w miejscowości Gołębiów i Kur 7715
6 Zespół Szkół w Lipniku im . prof . Józefa Mikułowskiego - Pomorskiego 7608
7 Rada Gminy w Lipniku 6896
8 Wybory i referenda 6256
9 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Lipniku 6096
10 Podatki 5282
11 Zarządzenia Wójta 5206
12 Zespół Szkół we Włostowie 4972
13 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnik 4899
14 Finanse Gminy Lipnik 4844
15 Redaktor Biuletynu Informacji Publicznej 4653
16 Uchwały Prawa Miejscowego 4459
17 Wójt Gminy Lipnik 4421
18 Szkoły w Gminie Lipnik 4361
19 Informacje o środowisku i jego ochronie 4237
20 Informacja publiczna 4167
21 Sekretarz Gminy 4043
22 Skarbnik Gminy 3916
23 Instytucje kultury 3758
24 Oświadczenia majątkowe Radnych 3743
25 Stanowiska Kierownicze w Urzędzie Gminy w Lipniku 3684
26 Karty Informacyjne 3598
27 Postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 3575
28 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej składającej się z 10 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną. 3545
29 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Radca prawny ½ etatu w Urzędzie Gminy w Lipniku 3506
30 Instrukcja obsługi 3459
31 Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Gminy w Lipniku 3388
32 Oświadczenia majątkowe Kierowników 3274
33 Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lipnik 3226
34 Karty informacyjne 2012 3012
35 Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta 2989
36 Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej 2975
37 Polityka prywatności 2913
38 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz” 2787
39 Karty informacyjne 2014 2746
40 Karty informacyjne 2013 2713
41 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku Radca Prawny 1/2 etatu 2691
42 Korekta - wyjaśnienie do pierwszego Oświadczenia majątkowego radnego gminy Stanisława Mazura złożonego P. Wojewodzie Swiętokrzyskiemu w kadencji 2014-2018. 2689
43 Uwaga Wyjaśnienie z dnia 05.12.2013 !!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego. 2670
44 Ośrodek Pomocy Społecznej 2399
45 Skład Osobowy Rady Gminy - kadencja 2010 - 2014 2351
46 Grzegorz Przysucha 2290
47 Uwaga wyjaśnienie z dnia 21.07.2014 r. !!! Ogłoszenie z dnia 08.07.2014 r. o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipniku 2262
48 UWAGA WYJAŚNIENIA z dnia 01.03.2013 !!! Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 2212
49 Uwaga Wyjaśnienia do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym pn. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ REMONT DROGI GMINNEJ NR 337039 T KURÓW - STERNALICE 2158
50 Karty informacyjne 2016 2152
51 Uwaga wyjaśnienie z dnia 15.07.2014 r. !!!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie oraz termomodernizacja budynku przedszkola we Włostowie 2101
52 Karty informacyjne 2015 2096
53 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego - Uzupełnienie z dnia 11.10.2016 r. 2087
54 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie 2064
55 Uwaga wyjaśnienie z dnia 13.02.2015 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu 2047
56 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch chlewni na działce ewidencyjnej o nr 371 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik. 2043
57 UWAGA !!! Wyjaśnienia i zmiana terminu składania ofert z dnia 20.06.2014!!!Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipniku 2039
58 Uwaga wyjaśnienie!!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 2003
59 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów 1981
60 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 1973
61 Uwaga Wyjaśnienia z dnia 19.04.2013 !! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów 1957
62 Uwaga!!! Unieważnienie przetargu - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 1953
63 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Kurów gmina Lipnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 1942
64 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Włostów gmina Lipnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 1937
65 Wyjaśnienia z dnia 15.03.2013 - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 1930
66 Sprostowanie II do ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej 1918
67 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we Włostowie 1909
68 Włostów 1900
69 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. dowodów osobistych w Urzędzie Gminy w Lipniku 1868
70 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia pod nazwą: Budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo-odbiorczej WA-0216 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania na dz. 213/3 w miejscowości Włostów 1862
71 Uwaga Wyjaśnienie !!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie 1859
72 UWAGA!!! Wyjaśnienie z dnia 20.06.2014r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Malicach Kościelnych 1852
73 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Lipniku 1845
74 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. dowodów osobistych w Urzędzie Gminy w Lipniku 1817
75 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie. 1775
76 Uwaga Wyjaśnienia !!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Lipnik. 1771
77 Uwaga!!! Zmiana ogłoszenia o zamówieniu publicznym i wyjaśnienia do zamówienia pn. Zakup energii elektrycznej 1770
78 Uwaga wyjaśnienia z dnia 01.08.2014r. Ogłoszenie z dnia 23.07.2014 r. o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie 1766
79 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia 1759
80 Uwaga wyjaśnienia z dnia 21.05.2014 r. !! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 09.05.2014 pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 1742
81 Wykaz dziennych opiekunów 1727
82 Wojciech Zdyb 1686
83 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie 1682
84 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Lipniku 1676
85 Uwaga Wyjaśnienie z dnia 24.10.2013 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr, 14/14 o łącznej pow. 0,0843 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik przeznaczonej do sprzedaży 1672
86 Ogłoszenie o zamowieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Remont drogi gminnej nr 001438 T Lipnik - Gołębiów Szlachecki na odcinku 920 mb od km 0+ 000 do km 0 + 200 oraz od km 1+200 do km 1+920 Remont drogi gm 1665
87 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Lipniku 1659
88 UWAGA WYJAŚNIENIE z dnia 02 .04.2014 -Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 1653
89 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 1616
90 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1614
91 Wybory sołeckie 2019 1611
92 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1584
93 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz 1571
94 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Lipniku 1571
95 Uwaga wyjaśnienia z dnia 24.03.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 1570
96 Ogłoszenie z dnia 2013-08-14 o zamówieniu publicznym pn. : Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 1567
97 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 1563
98 Maria Stępień 1558
99 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 1547
100 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie 1536
101 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr. 297/1 o pow. 0,39 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Swojków 1522
102 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1521
103 Józef Bulira 1514
104 Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Komunikaty multimedialne PKW 1504
105 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 660 w Międzygórzu 1503
106 Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1492
107 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy w Lipniku 1492
108 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 1487
109 Malżyn 1486
110 Lipnik 1468
111 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. :Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz 1462
112 Józef Bulira 1460
113 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 1460
114 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2015 roku. 1456
115 Usarzów 1452
116 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów 1452
117 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1448
118 Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy w Lipnik z dnia 12 marca 2014r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej . 1445
119 Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 1444
120 Komisja Rewizyjna - 2010 - 2014 1443
121 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Lipniku 1441
122 Sebastian Szymański 1440
123 Gołębiów 1436
124 Leszczków 1432
125 Kurów 1428
126 Beata Zając 1427
127 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Remont drogi gminnej nr 001438 T Lipnik - Gołębiów Szlachecki na odcinku 920 mb od km 0+ 000 do km 0 + 200 oraz od km 1+200 do km 1+920 Remont 1427
128 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice. 1419
129 Krzysztof Krakowiak 1415
130 Jolanta Sierant 1413
131 Studzianki 1408
132 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Rozbudowy istniejącego budynku administracyjno-biurowego o klatkę schodową oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu w części piętra z przeznaczeniem na punkt przedszkolny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną we 1401
133 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów. 1399
134 Decyzja Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.06.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268 1398
135 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu publicznym pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego 1396
136 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice 1395
137 Uwaga wyjaśnienia z dnia 17.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych 1393
138 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice 1390
139 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów 1382
140 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach swierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560 1381
141 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz 1380
142 Komisja ds Gospodarki i Finansów - 2010-2014 1376
143 Komisja Rolnictwa i Handlu - 2010 -2014 1376
144 Słabuszewice 1375
145 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energetycznym w 1375
146 Rafał Smoliński 1373
147 Adamów 1369
148 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik 1369
149 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Remont ośrodka zdrowia we Włostowie 1363
150 Malice Kościelne 1360
151 Informacja o unieważnieniu postępowania dot. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 1360
152 UWAGA WYJAŚNIENIE Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1358
153 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie polegający na remoncie posadzek etap II , instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont stolarki drzwiowej 1357
154 Komisja Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 2010 - 2014 1356
155 Powtórne zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na Zakup energii elektrycznej 1356
156 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont ośrodka zdrowia we Włostowie 1354
157 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 1351
158 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycujne pn: Remont Dróg Gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych: Remont drogi gminnej nr 001438 T Lipnik - Gołębiów Szlachecki na odcinku 920 mb od km 0+ 000 do km 0 + 200 ora 1350
159 Syndyk masy upadłości PBOil CHMIELEWSKI B. Chmielewski i B. Chmielewska Sp. J. ogłasza przetarg na sprzedaż kompleksu nieruchomości po byłej Cukrowni we Włostowie 1350
160 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2015 1350
161 Grzegorz Przysucha 1344
162 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipnik w 2016 roku 1344
163 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 660 w Międzygórzu 1341
164 Józef Bulira - korekta oświadczenia 1340
165 Męczennice 1339
166 Maj 2011 1338
167 Słoptów 1337
168 Monika Kaczor 1335
169 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 1331
170 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadnie pn. Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz 1329
171 Anna Kęsy 1328
172 Maria Stępień 1328
173 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Leszczków 1328
174 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów 1327
175 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1316
176 Ublinek 1313
177 Informacja z dnia 2013-08-22 o unieważnieniu postępowania dot. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 1313
178 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Lipnik za rok 2014 składane do dnia 30.04.2015 roku . 1313
179 Łownica 1312
180 Uchwały zmieniające budżet Gminy Lipnik na 2012 rok 1309
181 Jadwiga Garnuszek 1300
182 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 1299
183 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Lipniku 1296
184 Zawiadomienie o wyborze oferty (wyniku licytacji elektrronicznej) w postępowaniu na Zakup energii elektrycznej 1295
185 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 1291
186 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Rozbudowy istniejącego budynku administracyjno-biurowego o klatkę schodową oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu w części piętra z przeznaczeniem na punkt przedszkolny wraz z niezbędną infras 1288
187 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr. 907 o łącznej pow.0,49 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów przeznaczonej do sprzedaży 1288
188 Styczeń 2010 1287
189 Kaczyce 1286
190 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: pn. Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie. 1279
191 Sebastian Szymański 1278
192 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych 1276
193 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ REMONT DROGI GMINNEJ NR 337039 T KURÓW - STERNALICE 1272
194 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie 1270
195 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz 1269
196 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 660 w Międzygórzu 1269
197 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w miejscowości Lipnik. 1266
198 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie. 1265
199 Sternalice 1261
200 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 04 czerwca 2013 roku 1261
201 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie. 1261
202 Beata Zając 1260
203 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont drogi gminnej nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450mb od km 1+818 do km 3+268 1260
204 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 1259
205 Stanisław Mazur 1258
206 Danuta Stańko 1255
207 Żurawniki 1254
208 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: Realizacja Gminnego Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lipnik 1254
209 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1254
210 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych. 1250
211 Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Prowadzenie działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów 1249
212 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1248
213 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipniku z dnia 29 maja 2012 roku 1244
214 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr,nr 25/1 i 25/2 o łącznej pow.3,8900 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów przeznaczonej do sprzedaży. 1241
215 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik 1239
216 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 1239
217 Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej 1236
218 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 15.03.2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Słabuszewicach. 1236
219 Teresa Kwiatkowska 1231
220 Krzysztof Zając 1227
221 Klocek Edyta 1225
222 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07 stycznia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 1223
223 Skład Osobowy Rady Gminy - kadencja 2014 - 2018 1221
224 UWAGA Wyjaśnienia z dnia 24.09.2020 !! Zmiana ogłoszenia z dnia 18.09.2020 !! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 1221
225 POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 1217
226 Maria Sudy 1215
227 Józef Bulira 1214
228 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 listopada 2012 roku 1213
229 UWAGA!!! Przetarg unieważniony w dniu 17.07.2014 r. Wójt Gminy w Lipniku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 14/7 o pow. 0,0838 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 1210
230 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1206
231 Klocek Edyta 1201
232 Swojków 1198
233 Dziekańska Elżbieta 1195
234 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup Energii Elektrycznej 1194
235 Międzygórz 1193
236 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr, nr, 25/1, 25/2 o pow. 3,89 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 1192
237 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.05.2016 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268 1192
238 Grzegorz Paradowski 1191
239 Ochrona danych osobowych 1191
240 Jolanta Sierant 1186
241 Grudzień 2011 1185
242 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej składającej się z 2 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną w miejscowości Kaczyce i Sw 1184
243 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 czerwca 2012 roku 1183
244 Zawiadomienie Wójta Gminy Lipnik dla mieszkańców sołectwa Włostów 1182
245 Małgorzata Krakowiak 1180
246 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Lipnik 1176
247 Marzec 2011 1174
248 Ogłoszenie i udzieleniu zamówienia na zadanie Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 1174
249 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ REMONT DROGI GMINNEJ NR 337039 T KURÓW - STERNALICE 1172
250 Marian Strawczyński 1170
251 Leszek Mroczkowski 1169
252 Uwaga wyjaśnienie z dnia 29.06.2015r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 2 873 967,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 72 400,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 801 567,00 zł. 1169
253 Kwiecień 2011 1165
254 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430 1164
255 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1162
256 Grzegorz Sierpniak 1160
257 Teresa Dzienniak 1159
258 Gromski Krzysztof 1157
259 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 1155
260 Styczeń 2011 1154
261 Danuta Stańko 1153
262 Elżbieta Dziekańska 1147
263 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01.10.2012 r. w sprawie sprostowania decyzji Wójta Gminy Lipnik nr RG-IV.6220.3.2011/2012 z dnia 04.09.2012 r 1143
264 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 stycznia 2013 roku 1141
265 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 maja 2012 roku 1139
266 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 1134
267 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 stycznia 2016 roku. 1134
268 Oświadczenia majątkowe osób funkcyjnych Gminy Lipnik za rok 2014 składane w termine 30.04.2015r roku. 1133
269 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Gaweł Sabina za rok 2015. 1133
270 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 roku 1131
271 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 roku 1123
272 Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy w Lipniku składane na 2 miesiące przed końcem kadencji 2010 - 2014 . 1120
273 Małgorzata Krakowiak 1119
274 Wojciech Zdyb 1118
275 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2016 1118
276 Monika Kaczor 1116
277 Stanisław Mazur 1114
278 Listopad 2011 1110
279 Luty 2010 1109
280 Uchwała Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 marca 2012 roku 1108
281 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2011 rok. 1108
282 Maria Stępień 1108
283 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 lutego 2012 roku 1107
284 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 marca 2013 roku 1106
285 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 1106
286 Zachoinie 1104
287 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2015 1104
288 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ruin zamku w miejscowości Międzygórz 1102
289 Czerwiec 2011 1098
290 Grzegorz Paradowski 1095
291 Uwaga Zmiana SIWZ !! Wyjaśnienia z dnia 13.10.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 1092
292 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwca 2013 roku 1090
293 Sierpień 2011 1089
294 Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie oraz termomodernizacja budynku przedszkola we Włostowie. 1089
295 Uwaga ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.12.2020 r !!! zmiana terminu składania ofert!! Wyjaśnienia z dnia 18.12.2020 r. wyjaśnienia z dnia 15.12.2020 r. zmiana ogłoszenia z dnia 04.12.2020 modyfikacja SIWZ z dnia 01.12.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipnik 1088
296 Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego 1087
297 Rafał Smoliński 1086
298 Obwieszczenie z dnia 19 września 2012 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnik w granicach administracyjnych Gminy Lipnik. 1084
299 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 marca 2012 roku 1083
300 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 września 2012 roku 1081
301 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.03.2017 r. w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 1081
302 Luty 2011 1079
303 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012 roku 1079
304 Teresa Kwiatkowska 1079
305 Przebudowa dróg powodziowych - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Międzygórz na odc. 945 mb. 1077
306 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie, ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.07.2014 r 1076
307 Uwaga wyjaśnienie z dnia 06.10.2016 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450mb od km 1+818 do km 3+268 1076
308 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 października 2013 roku. 1073
309 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 13 czerwca 2012 roku 1072
310 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipniku. 1072
311 Małgorzata Krakowiak 1071
312 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów 1070
313 Danuta Stańko 1070
314 Ogłoszenie o unieważnieniu I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr ew.14/7 o pow.0,0838 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik 1070
315 Pierwsze oświadczenia majątkowe - radnych Gminy Lipnik składane Przewodniczącemu Rady Gminy w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania radnego w kadencji 2014 -2018. 1070
316 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. nieograniczonego pn.: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2019 roku 1070
317 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane - Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów 1066
318 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012 roku 1065
319 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Lipnik 1065
320 Zastępca Wójta 1063
321 Wrzesień 2011 1062
322 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 grudnia 2012 roku 1061
323 Pierwsze Oświadczenie majątkowe Zastępcy Skarbnika Gminy P. Danuta Dziarmaga składane Wójtowi Gminy na dzień zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Lipniku . 1059
324 UCHWAŁA NR XVI / 126 / 2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2012 rok 1058
325 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115 1056
326 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Lipnik 1056
327 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 14.03.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Malicach Kościelnych 1054
328 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 marca 2013 roku 1053
329 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 1050
330 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Przesył energii elektrycznej 1049
331 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Leszczków. 1045
332 Monika Kaczor - korekta z dnia 2012.05.11 1042
333 Uwaga sprostowanie z dnia 21.10.2014 r. Zapytanie ofertowe na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 1042
334 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkól w Lipniku. 1041
335 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2015 r.o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 1040
336 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 kwietnia 2012 roku 1039
337 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1034
338 Maria Sudy-Krzysiek 1032
339 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, energetyczną i teletechniczną zlokalizowanego na działkach nr 453,454 i 1030
340 Jadwiga Garnuszek 1030
341 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 wrzesnia 2013 roku. 1029
342 Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizację zadania: Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie obejmujące zakup sprzętu ICT dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 1028
343 Krzysztof Krakowiak 1023
344 Jadwiga Garnuszek 1020
345 Zapytanie ofertowe na realizację zadania: „Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie” obejmujące zakup zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 1020
346 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1016
347 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów 1016
348 Krzysztof Zając 1014
349 Lipiec 2011 1013
350 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.10.2012 r. o wydaniu w dniu 09.10. 2012 r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1013
351 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2012 - 2019 1010
352 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 listopada 2013 roku. 1010
353 Unieważnienie zapytania ofertowego na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 1008
354 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ruin zamku w miejscowości Międzygórz. 1007
355 Uwaga wyjaśnienie z dnia 20.05.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej nr 337039 T Kurów – Sternalice od km 0+000 do km 1+000 na odcinku 1 km 1006
356 Beata Zając 1005
357 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie polegający na remoncie posadzek etap II, instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont stolarki drzwiowej. 1004
358 Decyzja o umorzeniu postępowania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipnik zlokalizowana na działkach o nr ewidencyjnym 1004
359 Ogłoszenie o udzieleniu zamównia na zadanie: Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu 1004
360 Uwaga wyjaśnienia z dnia 23.11.2016 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami) Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro 999
361 Przysucha Grzegorz 996
362 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 stycznia 2014 roku. 995
363 Oświadczenia majątkowe osób funkcyjnych Gminy Lipnik za rok 2014 składane w termine do 30.04.2015r roku. 995
364 Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: Zakup przezroczystych urn wyborczych dla Urzędu Gminy w Lipniku 993
365 Elżbieta Dziekańska 992
366 Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku 990
367 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 989
368 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Lipniku 989
369 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energ 988
370 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn: Budowie węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115 987
371 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014 987
372 Uwaga wyjaśnienia z dnia 30.10.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Droga relacji Kurów-Krzyże 986
373 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 czerwca 2013 r. 985
374 Przetargi 984
375 Anna Kęsy 984
376 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 lipca 2013 roku . 984
377 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Lipniku 984
378 Kęsy Anna 983
379 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Malicach Kościelnych 982
380 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku. 981
381 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o wykonanie zadania pt. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy LIPNIK 981
382 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2013 roku. 978
383 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 976
384 Teresa Dzienniak 974
385 Wojciech Zdyb 974
386 Uwaga wyjaśnienie z dnia 23.09.2014. Zapytanie ofertowe na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie,obejmujące zakup mebli i wyposażenia wypoczynkowego dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 970
387 Prawo lokalne 967
388 Sebastian Szymański 966
389 Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 966
390 Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 3 zadania: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 963
391 Klocek Edyta - oświadczenie o działalności 962
392 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo handlowego z przeznaczeniem na świetlice wiejską w m. Malice Kościelne 961
393 Leszek Mroczkowski 959
394 Maria Sudy - Krzysiek 959
395 Uwaga wyjaśnienie z dnia 01.09.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 958
396 OBWIESZCZENIE z dnia 18 grudnia 2013r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 957
397 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 września 2012 r. 956
398 Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr, 25/1 i 25/2 o łącznej pow. 3,8900 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 956
399 Monika Kaczor 956
400 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. 956
401 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 października 2015 roku. 955
402 Październik 2011 954
403 Gromski Krzysztof 954
404 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 1290/4 o pow. 0,0752 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 952
405 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 grudnia 2013 roku. 949
406 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 maja 2014 roku . 949
407 Informacja o dokonaniu ponownego wyboru oferty na pomoce dydaktyczne 948
408 Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa chlewni do prowadzenia tuczu trzody chlewnej w Gospodarstwie Rolnym Zdzisław Podsiadły w miejscowości Kaczyce 946
409 Uwaga wyjaśnienie z dnia 01.09.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 946
410 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipniku z dnia 31 grudnia 2010 roku 945
411 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2011 roku. 944
412 Grzegorz Sierpniak 944
413 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont ośrodka zdrowia we Włostowie 943
414 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu z dnia 14 lutego 2014 r. 943
415 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. udowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 942
416 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych. 942
417 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014 940
418 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 939
419 Kwiatkowska Teresa 938
420 Uwaga Wyjaśnienia z dnia 11.01.2021, zmiana ogłoszenia i wyjasnienia z dnia 04.01.2021, wyjaśnienia z dnia 30.12.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią prostą 4 torową przy Szkole Podstawowej we Włostowie 936
421 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie 933
422 Grocholice 933
423 Decyzja Wójta Gminy Lipnik o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km 933
424 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2012 930
425 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt:: Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych. 930
426 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 928
427 Edyta Klocek 928
428 Unieważnione dnia 28.07.2014 r. Zapytanie ofertowe na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 927
429 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 926
430 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2016 926
431 M.Utnik-Oleksiak oświadczenie majątkowe Dyrektora ZS w Lipniku na dzień powołania na stanowisko tj. 1.09.2015r. 925
432 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 924
433 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2012 roku, oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy za I półrocze 2012 roku. 920
434 Leszek Mroczkowski - korekta z dnia 07.11.2012 r. 920
435 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 09 sierpnia 2013 roku . 919
436 Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2013 - 2020 918
437 Przetarg unieważniony dnia 14.02.2014 r. - Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 1289/3 o pow. 0,0598 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 918
438 Sierant Jolanta 918
439 Komisja Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 2014 - 2018 918
440 Grzegorz Paradowski 916
441 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno wypoczynkowej w miejscowości Lipnik 915
442 Zawiadmienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2016 914
443 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r. 912
444 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Lipnik za rok 2017. 912
445 Uchwała nr XXIX/226/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2013 rok 910
446 Marzec 2010 908
447 Korekta sprawozdania rocznego Rb-NDS za 2012 rok 907
448 Obwieszczenie GKW w Lipniku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Lipnik w wyborach do rad gmin rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów,burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 907
449 UWAGA Zmiana z dnia 21.04.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 907
450 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Kryszczyńska Zofia za rok 2015. 906
451 Uwaga wyjaśnienie z dnia 06.11.2017 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym dot. Remontu dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Drogi relacji Usarzów-Kozia Górka i Włostów-Swojków 906
452 Smoliński Rafał 905
453 Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszklnego w Lipniku 904
454 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 903
455 Korekta Oswiadczenia majątkowego radnego Grzegorza Przysuchy . 901
456 Zawiadomienie o wyborze najkorzysniejszej oferty na zadanie Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 900
457 Obwieszczenie GKW w Lipniku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Lipnik w wyborach do rad gmin rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów,burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 900
458 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 listopada 2012 r. 899
459 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 7 marca 2013 r. 898
460 Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2012 898
461 Zapytanie ofertowe z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące zadania: Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 898
462 Krzysztof Zając 897
463 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie polegający na remoncie posadzek etap II , instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont stolarki drzwiowej 895
464 Gromski Krzysztof 895
465 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ 894
466 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 czerwca 2015 roku . 894
467 Podstawowa kwota dotacji na 2017 rok 894
468 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z sesji odbytej w dniu 29 .10.2014 roku. 893
469 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2015 roku . 889
470 Oświadczenia majątkowe kierowników Urzędu Gminy w Lipniku 889
471 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 grudnia 2012 r. 888
472 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont drogi gminnej nr 337017 T relacji Leszczków - Pęcławice w celu stworzenia spójnego układu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi nr 0733 T Balbinów - Nikisiałka Duża i nr 0731 T Włostów Gozdawa R 887
473 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie oraz termomodernizacja budynku przedszkola we Włostowie. 887
474 Grzegorz Sierpniak 886
475 Komisja Rewizyjna - 2014 - 2018 883
476 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. pn. Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu 883
477 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 882
478 Komisja Rolnictwa i Handlu 2014 - 2018 882
479 Oświadczenie majątkowe Teresy Kwiatkowskiej Skarbnika Gminy Lipnik złożone na dzień odwołania ze stanowiska Skarbnika Gminy 29 września 2015 roku. 882
480 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 881
481 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 881
482 Uwaga wyjaśnienia z dnia 16.03.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Odwiert studni zastępczej S-4b ujmującej wody podziemne z utworów dewońskich w obrębie ujęcia w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 880
483 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej Nr ewidencyjnymi 14/14 o pow. 0,0843 ha położoną w Lipniku KW Nr 29782 878
484 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2014 roku . 874
485 Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2012 roku 873
486 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w LIpniku na dzień 23 lipca 2013 r. 873
487 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 06 lutego 2015 r. 873
488 Komisja ds Gospodarki i Finansów - 2014 - 2018 873
489 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r. 871
490 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 15 kwietnia 2015 roku. 870
491 Krakowiak Krzysztof 869
492 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2014r. 869
493 Monika Różycka - Korekta do Oświadaczenia majątkowego radnej gminy za rok 2014 złożona dnia 9.11.2015r. 867
494 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 10/1 o pow. 0,2266 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Usarzów 867
495 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2012 rok. 866
496 Bilanse gminy Lipnik za 2011 rok 865
497 Bilanse gminy Lipnik za 2012 rok 865
498 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 865
499 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik 864
500 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2013r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 864
501 Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Lipnik jest organem prowadzącym 864
502 Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy P.Wojciecha Zdyb za rok 2016. 864
503 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Malice Kościelne 862
504 Wyjaśnienie do Oświadczenia Wójta Gminy . 862
505 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 marca 2014 roku. 861
506 Dzienniak Teresa 860
507 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28.07.2015 r. 860
508 Uchwała Nr XLII / 360 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipnik na rok 2014. 859
509 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 858
510 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 17 września 2013 r. 855
511 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 854
512 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 04.09. 2012 r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: “Budowie farmy wiatrowej składającej się z 2 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną 853
513 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku zdnia 12 sierpnia 2014 r. 853
514 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.01.2014 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 852
515 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu „Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2015” 851
516 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 marca 2013 r. 849
517 Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Przebudowa pomieszczeń w budynku OSP w Łownicy oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe 849
518 Decyzja Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 marca 2017 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów. 849
519 Obwieszczenie o o wydaniu w dniu 04.09.2012 r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, energetyczną i teletechniczną zlokalizowaneg 847
520 Bilanse gminy Lipnik za 2010 rok 847
521 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 kwietnia 2015 roku. 847
522 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 07.07.2014 roku. 845
523 INFORMACJA O UZYSKANIU DOTACJI NA ZADANIE: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK 844
524 DECYZJA o umorzeniu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowie chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w miejscowości Kaczyce 60, 27-545 Włostów, Gmina Lipnik, na działkach o numerach ewidencyjnych 245, 271/1 844
525 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku 842
526 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 23 października 2012 r. 841
527 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 9 sierpnia 2013 r. 841
528 Ogłoszenie o udostępnieniu do wglądu w Urzędzie Gminy w Lipniku spisu wyborców 841
529 informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 09 czerwca 2014 roku 839
530 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 17 listopada 2014 r. 839
531 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Swojków, Usarzów, Sternalice, Kurów, Męczennice, Lipnik 839
532 Wieloletia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 - 2023 838
533 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 838
534 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2015 r. 837
535 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2013r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 836
536 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.01.2013 w sprawie wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 836
537 Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizację zadania: Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 836
538 Strawczyński Marian 835
539 Wykaz kart informacyjnych 833
540 ZARZĄDZENIE Nr 116/2013 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2014. 833
541 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 832
542 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01.10. 2012 o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu w decyzji Wójta Gminy Lipnik Nr RG-IV.6220.3.2012 832
543 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr,907 o łącznej pow.0,49 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik 832
544 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 19 grudnia 2013 r. 831
545 Obwieszczenie z dnia 25 września 2012 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn: Budowa węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115 830
546 Uchwały z Sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 9. 12. 2014r. 830
547 Uchwały z Sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 5.12.2014r. 829
548 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 r. 828
549 Informacja Wójta Gminy w Lipniku 828
550 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Przebudowa dróg powodziowych – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Międzygórz na odc. 945 mb 828
551 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 luty 2016 roku. 828
552 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 19 grudnia2012 r. 827
553 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie Budowa na terenie Gminy Lipnik elektrowni wiatrowych o mocy 31,5 MW wraz z punktami zasilania (PZ1,PZ2,PZ3) sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4 kV 827
554 Wykaz udzielonej pomocy publicznej za 2013 rok 827
555 Pierwsze w kadencji 2014 -2018 Oswiadczenie majątkowe Zastępcy Wójta składane Wójtowi Gminy Lipnik. 827
556 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: postępowania o wykonanie zadania pt. Zakup przezroczystych urn wyborczych dla Urzędu Gminy w Lipniku 826
557 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 czerwca 2013 r. 824
558 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 stycznia 2014 r. 824
559 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik z dnia 5 sierpnia 2013 r.w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 822
560 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa chlewni do prowadzenia tuczu trzody chlewnej w Go 821
561 Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Grządziela wyznaczonego do pełnienia obowiązków Wójta Gminy Lipnik, złożone Pani Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 820
562 Uwaga wyjasnienia z dnia 19.05.2020 Zapytanie ofertowe na Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu Zdalna Szkoła, realizowane ze środków europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 820
563 Oświadczenie majątkowe Pana Artura Lisa Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożonego na dzień powołania na stanowisko 1.08.2017r. 819
564 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 23 sierpnia 2012 r. 818
565 Mroczkowski Leszek 818
566 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 818
567 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Sidor Anny za rok 2015. 818
568 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 02.08.2013 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie zna 817
569 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 11 września 2014 roku. 817
570 Postanowienie o wszczęciu postępowania Budowa na terenie Gminy Lipnik elektrowni wiatrowych o mocy 31,5 MW wraz z punktami zasilania (PZ1,PZ2,PZ3) sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4 kV oraz dróg i placów dojazdowych 816
571 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na 27 maja 2014 roku na godz. 10.00. w siedzibe Urzędu Gminy w Lipniku. 815
572 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebodowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 815
573 Zaproszenie na sesje Rady Gminy w Lipniku na dzień 21 stycznia 2015 roku na godz. 11.00 . 814
574 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Przebudowa dróg powodziowych - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Międzygórz na odc. 945 mb 813
575 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 stycznia 2013 r. 812
576 Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 812
577 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 809
578 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 sierpnia 2014 roku. 809
579 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. księgowości podatkowej 808
580 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 r. 807
581 Sprawozdania finansowe za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 807
582 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. zamówień publicznych i planowania przestrzennego 804
583 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Remont drogi gminnej nr 337017 T relacji Leszczków - Pęcławice w celu stworzenia spójnego układu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi nr 0733 T Balbinów - Nikisiałka Duż 803
584 Informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za IV kwartał 2013 r. 803
585 Uchwały z sesji inauguracyjnej Rady Gminy w Lipniku w kadencji 2014 -2018 , odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku. 802
586 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie zmiany zakresu inwestycji dla decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 801
587 Kwiecień 2014 801
588 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Prowadzeniu działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów 799
589 UCHWAŁA NR V / 27 / 2015 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2015 rok 799
590 Wyjaśnienie z dnia 24.07.2015 r. do Oświadczenia majątkowego z dnia 17 kwietnia 2015 r. złożonego Wojewodzie Swiętokrzyskiemu przez Wójta Gminy Lipnik Józefa Bulirę . 799
591 Stanisław Mazur 798
592 Korekta Oświadczenia majątkowego radnej Beaty Zając . 797
593 Uwaga wyjaśnienia z dnia 24.05.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 4 587 159 zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów 797
594 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 795
595 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Kurów 795
596 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Lipniku 795
597 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 maja 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 795
598 Zarządzenie Nr 40_2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie uzupełnienia skałdu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Lipniku . 792
599 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Lipnik. 792
600 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.03.2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Międzygórz 792
601 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.03.2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Ublinek 791
602 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014 790
603 Sierpień 2013 790
604 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 listopada 2016 roku . 790
605 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 października 2013r. 789
606 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 listopada 2013r. 789
607 Sprawozdanie roczne Rb-NDS za 2012 roku 787
608 Uchwała Rady Gminy z sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2014 roku. 786
609 Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Lipnik za 2018 rok 786
610 Sprawozdania finansowe za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 785
611 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 13 sierpnia 2015 roku. 785
612 Uzupełnienie składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipniku 784
613 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30.05.2014 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Kaczyce-Grocholice i Swojków gmina Lipnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 782
614 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28.07.2015 r. 781
615 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Zofii Kryszczyńskiej za rok 2016. 781
616 Postanowienie Prezydenta RP z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 780
617 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie wywieszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 779
618 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia. 779
619 Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Lipnik składane Kierownikowi Jednostki - Wójtowi Gminy Lipnik na 2 miesiące przed końcem kadencji 2010 -2014 . 779
620 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2014 778
621 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2017 roku. 778
622 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 7 lipca 2014 roku . 776
623 Wykaz udzielonej pomocy publicznej za 2014 rok 776
624 Zaproszenie na Sesje Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 marca 2014 roku. 774
625 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. oświaty 772
626 Uchwała Nr6 _2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 23 października 2014 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 771
627 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 lipca 2015 roku . 771
628 Pierwsze Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Lipnik Pana Józefa Buliry wybranego w wyborach powszechnych w kadencji 2014 - 2018 składane Pani Wojewodzie Swiętorzyskiemu w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania Wójta . 770
629 Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń do komisji wyborczych . 768
630 ZARZĄDZENIE Nr 44 / 2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 maja 2014. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Słoptowie . 768
631 Obwieszczenie PKW z dnia 30 czerwca 2014 roku o postanowieniu Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP 768
632 Oświadczenie majątkowe Kierownika Jednostki - Wójta Gminy Lipnik , składane na 2 miesiące przed końcem kadencji 2010-2014 P. Wojewodzie Swietokrzyskiemu . 768
633 Korekta wyjaśnienie Wojciecha Zdyb Sekretarza Gminy Lipnik do oświadczenia majatkowego za rok 2014 złożonego Wójtowi Gminy 29.04.2015r. 768
634 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipniku z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 767
635 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 kwietnia 2014 r. 766
636 Druk - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 7 września 2014 r. 766
637 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2016 roku. 766
638 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 765
639 Pierwsze Oświadczenie majątkowe Magdaleny Zimoloąg Skarbnika Gminy złożone Wójtowi Gminy Lipnik w/g stanu na dzień powołania 30.09.2015r . 765
640 Uchwały Rady Gminy w Lipniku podjęte na sesji w dniu 14 września 2015 roku . 764
641 Oświadczenie majątkowe P. Dziarmagi Misiak Danuty złożone Wójtowi Gminy w Lipniku na dzień odwołania tj. 30.09.2015r ze stanowiska Zastępcy Skarbnika Gminy w Lipniku. 764
642 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 kwietnia 2015 r. 763
643 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 lutego 2015 r. 762
644 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 10.06.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Leszczkowie 762
645 Korekta - wyjaśnienia do pierwszego Oświadczenia majątkowego Wójta Gminy Lipnik Pana Józefa Buliry złożonego P. Wojewodzie Swiętokrzyskiemu w kadencji 2014-2018. 761
646 Czerwiec 2013 761
647 Oświadczenie majątkowe Zimoląg Magdaleny Skarbnika Gminy Lipnik za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 759
648 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 31 marca 2015 roku . 758
649 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Janusza Kaptura składane za rok 2015. 758
650 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Heleny Sierpniak za rok 2016. 755
651 Oświadczenie Magdaleny Zimoloąg Skarbnika Gminy o nie prowadzeniu działalności gospodarczej złożone Wójtowi na dzień 30.09.2015r . 754
652 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku 753
653 Informacja w sprawie aktualnej sytuacji formalno-prawnej w Gminie Lipnik 753
654 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 06 listopada 2014 r. 752
655 Lista osób zakwalifikowanych do II etapu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Męczennice 752
656 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 751
657 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 751
658 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 16 listopda 2017 roku. 751
659 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 02.08.2013 o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 750
660 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaialnosci pożytku publicznego i o wolontariacie, 750
661 Komunikat 750
662 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 sierpnia 2013 roku dot. przedsięwzięcia polegającego na: „ Prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów” na działce o nr ewid. 142/3 w miejscowości Lipnik. 749
663 Zarządzenie Nr 36_2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. 749
664 Wyjaśnienie do Oświadczenia Majątkowego z dnia 14.04.2015 r. złożonego Wojewodzie Swiętokrzyskiemu przez Stanisława Mazura - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku. 749
665 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 13 sierpnia 2015 roku . 748
666 Uwaga zmiana terminu składania ofert !!! Wyjaśnienie z dnia 04.06.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Lipnik 748
667 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pt.: Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 747
668 Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 16. 05. 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku usługowego - Ośrodka Zdrowia wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i zewnętrznych (wod. - kan., c.o., pompy ciepła instalacji fotowoltaicznych i instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacji budynku 746
669 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.07.2015 r. o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól w Lipniku. 746
670 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 sierpnia 2013 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów” na działce nr ewidencyjny 142/3 w miejscowości Lipnik 745
671 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Sabiny Gaweł za rok 2016. 744
672 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Prowadzenie działalności w ramach magazynowania oraz segre 743
673 ZARZĄDZENIE Nr 43 / 2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Słoptowie . 743
674 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki I deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartal 2014roku 743
675 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2016 P. Wiesława Pietraszewskiego. 743
676 Informacja Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu o nr ewidencyjnym 1289/3 położonej w miejscowości Włostów, stanowiących własność Gminy Lipnik. 742
677 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 3 marca 2014 roku 742
678 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 15 kwietnia 2015 roku . 742
679 Wniosek o udostępnienie spisu wyborców 742
680 Zawiadomienie o wyborze oferty (wyniku licytacji elektronicznej) w postępowaniu na „zakup energii elektrycznej” prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej. 740
681 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 740
682 Informacja Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 738
683 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 października 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 738
684 Uchwała Nr 100/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Lipnik na 2014 rok 736
685 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 11 września 2014 roku 735
686 Zarządzenie Nr 39_2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie stwierdzenia wygasnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Lipniku . 733
687 Uwaga Wyjaśnienia z dnia 24.10.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Lipnik i jej Jednostek Organizacyjnych 733
688 Oświadczenie M.Utnik-Oleksiak o nie prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy na dzień powołania na stanowisko Dyrektora ZS w Lipniku 1.09.2015 r. 732
689 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy w Lipniku z dnia 7 kwietnia 2015 r. 731
690 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Marianny Leśko za rok 2016. 731
691 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2013 730
692 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za I półrocze 2014 roku. 730
693 Zarządzenie Nr 68_ 2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 sierpnia 2014 r w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych. 729
694 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o wykonanie zadania pt. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipnik 729
695 Zapytanie ofertowe nr 3/2017 z dnia 10.04.2017 dotyczące Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gołębiów i Kurów 729
696 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Stanisława Nowaka za rok 2016. 729
697 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 kwietnia 2015 roku . 727
698 Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej - nr działki nr 10/4 - stanowiącej własność Gminy Lipnik położonej w obrębie geodezyjnym Usarzów 727
699 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 grudnia 2013 r. 726
700 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: Realizacja gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lipnik 725
701 Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 725
702 Zaproszenie na uroczystą i ostatnią w VI kadencji sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 10 listopada 2014 roku . 724
703 Zarządzenie Wójta Gminy Nr 74.2015 z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji d.s referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 724
704 Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2014. 724
705 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 9 lipca 2015 roku na godz. 11.00. 723
706 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Sierpniak Helena za rok 2015. 723
707 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Piotra Barana za rok 2016. 723
708 Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy P. Zimoląg Magdaleny za rok 2016. 723
709 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. 'Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych' w miejscowości Swojków 723
710 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Malice Kościelne działka nr 69 na odcinku 295 mb od km 0+000 do km 0+295 723
711 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK 721
712 Maj 2014 720
713 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.11.2017 r. o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Droga gminna relacji Kurów-Krzyże 720
714 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum 719
715 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 717
716 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2016 P. Stanisława Mazura - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku. składane P.Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 716
717 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 19 sierpnia 2014r.r 715
718 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Ublinek 715
719 Zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 13.03.2017 na wykonanie dokumentacji dla zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Lipnik. 713
720 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik P. Anny Sidor za rok 2016 . 712
721 Uwaga wyjasnienie z dnia 05.06.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 712
722 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Udzielenie kredytu dlugoterminowego w wysol 711
723 Zarządzenie Nr 70 / 2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. 711
724 Informacja Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej o nr ewidencyjnym 167/21 i nr 167/13 położonej w miejscowości Włostów, stanowiących własność Gminy Lipnik. 710
725 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 grudnia 2014 roku 709
726 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Różycka Monika za rok 2015. 709
727 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku Pani Jadwigi Garnuszek złożone na dzień odwołania ze stanowiska tj. 26.06.2015 roku . 707
728 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 października 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Leszczków 707
729 Grudzień 2014 706
730 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P.Krzysztofa Krakowiaka za rok 2016. 706
731 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Janusza Kaptura za rok 2016. 705
732 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 października 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 704
733 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 marca 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 704
734 Lipiec 2013 703
735 Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców Pismo z dnia 15.04.2015 roku Znak ZPOW -603-193/15. 702
736 Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Lipnik Zdyb Wojciech za rok 2015 złożone P. Wójtowi Gminy Lipnik. 702
737 Obwieszczenie PKW z dnia 24 lutego 2014 roku o zarządzeniu przez Prezydenta RP wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych . Kalendarz wyborczy dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 roku . 700
738 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 grudnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Włostów 700
739 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Krakowiak Krzysztof za rok 2015. 699
740 Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy z Lipnik Pani Koneckiej Kazimiery za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 699
741 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 699
742 Zarządzenie Nr 71 / 2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 82 zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku. 698
743 Uchwała Nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 26 września 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 698
744 Lipiec 2012 698
745 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za pierwsze półrocze 2015 roku. 697
746 Listopad 2013 697
747 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 17 czerwca 2015 roku . 696
748 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 grudnia 2016r. 696
749 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2016 roku. 696
750 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 14 września 2015 r. 695
751 Oświadczenie majątkowe za rok 2015 Wójta Gminy Lipnik P. Józefa Buliry składane P. Wojewodzie Swiętokrzyskiemu. 695
752 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 695
753 Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zadania Remont drogi gminnej nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450mb od km 1+818 do km 3+268 695
754 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 12 sierpnia 2014 roku. 694
755 Monika Kaczor - Korekta do Oświadaczenia majątkowego radnej gminy za rok 2014 złożona dnia 12.11.2015r. 693
756 Luty 2013 691
757 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Rozbudowa budynku administracyjnego w zakresie przebudowa wejścia głównego i budowa dźwigu osobowego 691
758 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Andrzej Modras za rok 2015. 689
759 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 lipca 2016 roku. 689
760 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o wykonanie zadania pt Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego 689
761 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 688
762 Uchwała Nr 102/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2014 rok 687
763 Korekta Jadwigi Garnuszek do oświadczenia majątkowego za rok 2014. 687
764 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Stanisław Nowak za rok 2015. 687
765 Uchwała Nr XXV/195/ 2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na rok 2017. 687
766 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 października 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Malżyn 686
767 Komunikat o publicznym losowaniu w dniu 5.10.2015 o godz. 10.00 w siedzibie Gminy w Lipniku składów osobowych dwóch Obwodowych Komisji Wyborczych tj. Nr. 3 w Malicach Kościelnych i Nr 4 w Słoptowie. 686
768 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku Małgorzaty Utnik - Oleksiak za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 686
769 Uchwała Nr 7_2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 23 października 2014 roku w sprawie przyznania numerów dla list komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 684
770 Listopad 2014 684
771 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie Sebastiana Szymańskiego za rok 2015 składanego Wójtowi Gminy Lipnik. 684
772 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.11.2017 r. w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 684
773 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 5 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Lipniku. 683
774 Grudzień 2012 683
775 Oświadczenie majątkowe Pani Koneckiej Kazimiery Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożone Wójtowi Gminy na dzień powołania na stanowisko. 683
776 Zaproszenie na Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 .12. 2014r. 681
777 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 maja 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 681
778 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 27 stycznia 2016 roku na godz. 11.00. 681
779 Zaproszenie na sesję inauguracyjną Rady Gminy w Lipniku w kadencji 2014-2018 zwołaną przez Komisarza Wyborczego Kielce II na dzień 1 grudnia 2014 roku na godz. 14.00. 680
780 Wieloletia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015 - 2025 680
781 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy w Lipniku z dnia 4 września 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości : informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku . 679
782 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik z dnia 27.05.2015 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 677
783 Listopad 2012 677
784 Zapytanie ofertowe w postępowaniu pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 676
785 Oświadczenie majątkowe Pana Smolińskiego Rafała Huberta Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożone na dzień odwołania ze stanowiska 31 grudnia 2015 roku. 675
786 Czerwiec 2012 675
787 Oświadczenie majątkowe Edyty Klocek za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 675
788 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 kwietnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 674
789 Zarządzenie Nr 33.2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie uzupełnienia składu komisji . 674
790 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Kurów 674
791 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik- Przewodniczącego Rady Gminy P. Mazur Stanisław za rok 2015 składane P. Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 674
792 Informacja o terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 673
793 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 673
794 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 15 kwietnia 2020 r. o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych 673
795 UWAGA WYJAŚNIENIA z dnia 26.04.2018 r. Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: 'Zakup deflibrylatora i torby ratowniczej dla jednostek OSP z terenu gminy Lipnik' 672
796 Luty 2012 671
797 Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku Grzegorza Paradowskiego za rok 2015 złożonego Wójtowi Gminy Lipnik. 671
798 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2019 roku 671
799 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 października 2014 roku. 670
800 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 sierpnia 2015 roku o publicznym losowaniu składów Obwodowych Komisji do spraw referendum ogólnokrajowego . 670
801 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Kaczor Edyta za rok 2015. 670
802 Obwiesczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.10.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch chlewni na działkach ewidencyjnych o nr 245, 271/1, 271/2, 272/1 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik. 669
803 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11.01.2016 o wydaniu w dniu 08.01.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 667
804 Sierpień 2012 667
805 Pierwsze Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku Pana Stanisława Mazura w kadencji 2014 - 2018 składane Pani Wojewodzie Swiętorzyskiemu w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania radnego. 666
806 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 kwietnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - kanalizacja 666
807 Korekta do pierszego oświadczenia majątkowego Piotra Barana ,złożonego w związku z rozpoczęciem kadencji Rady Gminy w 2014 r. 666
808 Wrzesień 2012 666
809 Kwiecień 2013 666
810 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 sierpnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Malżyn 665
811 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków kłęsk żywiołowych. 665
812 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pt: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Usarzowie na działce 435 na odcinku 590 mb od km 0+000 do km O + 590 665
813 Wrzesień 2013 661
814 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 661
815 Uchwała Nr 2/ 2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 26 września 2014 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 660
816 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Międzygórz 660
817 Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zadania Przebudowa dróg na terenie Gminy Lipnik 660
818 Marzec 2012 659
819 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej nr 7/2017 z dnia 31.08.2017 r. 659
820 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla dróg powiatowych 658
821 Maj 2013 657
822 Kalendarz Wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 roku . 655
823 Uchwała Nr 14/2015 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 655
824 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Piotr Baran za rok 2015. 655
825 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty 654
826 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 20.05.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Męczennicach 653
827 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół we Włostowie Małgorzaty Krakowiak za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 652
828 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia 651
829 INFORMACJA O UZYSKANIU DOTACJI NA ZADANIE: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK 651
830 Maj 2012 651
831 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków szt. 2 i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 650
832 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.05.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowościach Słabuszewice i Żurawniki 650
833 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 sierpnia 2016 roku. 650
834 Zapytanie ofertowe z dnia 05.04.2017 r. na wykonanie zadania pn.: Zabudowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Lipnik. 650
835 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 stycznia 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamienierza: Wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych (wod. – kan., co, pomp ciepła, instalacji solarnych i fotowoltanicznych, rekuperacji, instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacja budynku na działce nrew. 102/5 w miejscowości Malice Kościelne gmina Lipnik 649
836 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 648
837 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 2 873 967,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 72 400,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 801 567,00 zł. 647
838 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 3 grudnia 2015 roku . 647
839 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2015 roku . 647
840 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2015 złożone P. Wójtowi Gminy Lipnik. 647
841 Marzec 2014 646
842 Informacja o wyniku przetargu ograniczonego 645
843 UWAGA Wyjaśnienia z dnia 23.05.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku - Przebudowa dachu i zmiana konstrukcji dachowej 645
844 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 9 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Lipniku. 644
845 Wzór zgłoszenia kandydata do obwodowej komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym 644
846 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.10.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch chlewni na działkach ewidencyjnych o nr 245, 271/1, 271/2, 272/1 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik. 644
847 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 września 2014 roku 643
848 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.05.2016 642
849 I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 4 września 2014 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych związanych z wyborami do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów ,burmistrzów, i prezydentów miast 641
850 Lipiec 2014 641
851 Październik 2012 641
852 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Wiesław Pietraszewski za rok 2015 . 641
853 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.10.2016 r. o przystąpieniu do opracowania projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 641
854 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Leśko Marianna za rok 2015. 640
855 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku P. Stańko Danuty za rok 2015 złożone P. Wójtowi Gminy Lipnik. 640
856 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za III kwartał 2015 r. 638
857 Marzec 2013 638
858 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.01.2016 w sprawie wydania postanowienia nr RG-IV. 6220.5.2015/2016 637
859 Wrzesień 2014 637
860 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. nieograniczonego pn.: Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 637
861 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 stycznia 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia pn .Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych (wod.-kan., co, pomp ciepła, instalacji solarnych i fotowoltanicznych, rekuperacji, instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół na działce nr ew. 353 w miejscowości Lipnik, gmina Lipnik 635
862 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 635
863 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 luty 2016 roku. 635
864 Sierpień 2014 635
865 Uchwala Nr 13/2015 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2015 rok 631
866 Październik 2014 631
867 Uwaga wyjaśnienia z dnia 22.11.2019 r. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu dot. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Lipnik 631
868 Zarządzenie Nr 35 /2015 Wójta Gminy z dnia 24 kwietnia 2015r w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku . 628
869 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15.03.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania ecyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 627
870 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 sierpnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Słoptów 626
871 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za II kwartał 2015 r. 626
872 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 626
873 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku na podstawie art. 37. ust. 1 pkt. 2lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 625
874 Uwaga wyjasnienie z dnia 09.07.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 27.06.2019 r. pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 625
875 Zarządzenie Nr 26 / 2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 20 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 624
876 Luty 2014 624
877 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 listopada 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 622
878 VITRA TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. K. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa, w której 100% udziałowcem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłasza kolejny (drugi) publiczny, zwykły, nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości na terenie województwa świętokrzyskiego 622
879 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 08.02.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie. 621
880 Oświadczenie P.Koneckiej Kazimiery o nie prowadzeniu działalności gospodarczej. 621
881 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 października 2017 roku na godz. 9.30. 621
882 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamienirzenia: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na działce nr ew. 210 w miejscowości Kurów gm. Lipnik. Z dnia 29.01.2014 r. nr RG-I.6733.7.2013.2014 dla Gminy Lipnik, 27-540 Lipnik 20. 619
883 Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta P. Edyty Klocek za rok 2016. 619
884 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 618
885 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31.05.2016 w sprawie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie 617
886 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie P. Sebastiana Szymańskiego za rok 2016. 617
887 Zaproszenie nr 5/2017 do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę do szkoły pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Lipnik 617
888 Oświadczenie majątkowe P.Danuty Polit Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lipniku złożone na dzień powołania na stanowisko. 617
889 Październik 2013 616
890 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 616
891 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.01.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km 614
892 Kwiecień 2012 611
893 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.01.2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 610
894 Oświadczenie majątkowe P. Danuty Polit na dzień powołania na stanowisko pełniącej obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku. 610
895 Uwaga wyjaśnienie z dnia 04.11.2019 r. Gmina Lipnik zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę elementów wyposażenia placówki tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Utworzenia Klubu Senior+ w miejscowości Kurów - zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 609
896 Deklaracja dostępności 609
897 Oświadczenie majątkowe Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2016. 608
898 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 31 sierpnia 2016 roku. 606
899 Oświadczenie majątkowe P. Józefa Buliry Wójta Gminy Lipnik za rok 2016 składane P. Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 606
900 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o otwartym konkursie ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 605
901 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za I kwartał 2015 r. 605
902 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 'Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych' w miejscowości Swojków 605
903 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430”. 604
904 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 7 lipca 2016 roku. 604
905 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r. 604
906 Uwaga Wyjaśnienie z dnia 30.06.2020 - Ogłoszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipniku o zamówieniu publicznym: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4 x 4 dla jednostki OSP w Lipniku 604
907 POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków szt. 2 i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w miejscowości Włostów, gmina Lipnik”. 602
908 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560”. 602
909 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 04.05.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Malżynie 601
910 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 600
911 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 roku. 597
912 Styczeń 2014 595
913 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej za 2016 rok 595
914 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za IV kwartał 2015 r. 594
915 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 14/18 o powierzchni 0,0838 ha położonej w Lipniku, stanowiącej własność Gminy Lipnik 594
916 Wyjaśnienie P.J.Buliry do oświadczenia majątkowego 2015r. 591
917 Informacja o nieruchomościach gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 591
918 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27.08.2015 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków szt. 2 i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 589
919 Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 16. 05. 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku oświatowego - Zespołu Szkół w Lipniku wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i zewnętrznych (wod. - kan., c.o., pomp ciepła, instalacji solarnych fotowoltaicznych, rekuperacji i instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacji 588
920 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 587
921 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03.06.2016 o wydaniu w dniu 03.06.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430. 586
922 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2017 roku. 586
923 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 listopada 2014 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn.: „Prowadzeniu działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów 585
924 Zarządzenie Nr 30.2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 584
925 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 17.06.2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch chlewni na działce ewidencyjnej o nr 371 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik 584
926 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i kalendarz wyborczy . 583
927 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Adaptacja budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Usarzowie wraz z pierwszym wyposażeniem 583
928 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 582
929 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. księgowości budżetowej i wynagrodzeń 582
930 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu: Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2016. 581
931 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2017 - 2029 580
932 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 03.04.2017 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie we Włosowie 580
933 Informacja o nieruchomościach do wydzierżawienia 578
934 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 01.08.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Zachoiniu 575
935 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23.02.2017 r. o przystąpieniu do aktualizacji projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 574
936 Oświadczenie majątkowe P. Kazimiery Koneckiej Zastępcy Wójta Gminy Lipnik na dzień odwołania ze stanowiska w związku z przejściem na emeryturę. 573
937 Uchwała nr 20/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie opinii o praidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 571
938 Statut Gminy Lipnik 568
939 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik P. Moniki Różyckiej za rok 2016. 567
940 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 567
941 Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji przebudowa obiektów mostowych o nr ew. (JNI) 30000627 w km 0+706 i o nr ew. (JNI) 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T relacji Męczennice-Słabuszewice– Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów, Męczennice i Malice Kościelne w km 0+700-4+955km odc. dł. 4.255km gm. Lipnik 566
942 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 11.04.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Słoptowie 566
943 Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 566
944 Zaproszenie na sesję Rady Gminy na dzień 28 października 2015 roku na godz. 11.00. 564
945 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 15.09.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Żurawnikach 564
946 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.11.2016 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 563
947 PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY LIPNIK sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Lipniku. 563
948 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. zamówień publicznych i drogownictwa 562
949 Zarządzenie Nr 77_2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 września 2014 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych , wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 560
950 Zarządzenie Nr 93 / 2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 5 października 2015 roku. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. 559
951 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2015 radnego gminy Krakowiak Krzysztof 558
952 Zapytanie ofertowe Nr 4/2017 dotyczące: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2017 558
953 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn.: Rozbudowa budynku administracyjnego w zakresie przebudowa wejścia głównego i budowa dźwigu osobowego 558
954 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 listopad 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 557
955 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 557
956 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku - Przebudowa dachu i zmiana konstrukcji dachowej 555
957 Uchwała Nr 137/2015 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2016-2029 554
958 Uchwała Nr 138/2015 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Lipnik na 2016 rok 553
959 Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 27.06.2019 r. Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 553
960 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. 552
961 POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km. 552
962 Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej Nr ewidencyjnymi 297/1 o pow. 0,39 ha położonej w Swojkowie 552
963 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół we Wlostowie P.Małgorzaty Krakowiak za rok 2016. 552
964 Wyjaśnienie P. Mazur Stanisław do oświadczenia majątkowego 2015r. 551
965 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu pn.: Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od 1.02.2020 r. do 31.01.2024 r. 551
966 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Gołębiów 550
967 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za I kwartał 2016 r. 549
968 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 20 września 2016 roku. 549
969 Otwarty konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 549
970 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2017 roku. 549
971 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku 548
972 Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2017 548
973 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Międzygórz 547
974 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2015 radnej gminy Marianny Leśko. 545
975 Wieloletia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017-2029 544
976 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30.12.2015r. 543
977 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Sternalice, Słabuszewice 543
978 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 540
979 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości 539
980 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2015 złożona przez Klocek Edytę . 539
981 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 21.10.2015 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowie chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w miejscowości Kaczyce 60, 27-545 Włostów, Gmina Lipnik, na działkach o numerach ewidencyjnych 245, 271/1 537
982 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 31.10.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Adamowie 536
983 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Pani Moniki Kaczor za rok 2016. 535
984 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku P. Stańko Danuty za rok 2016. 534
985 Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o powierzchni 0,1806 ha położonej w Lipniku, stanowiącej własność Gminy Lipnik 534
986 Zarządzenie Nr 70 / 2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie wskazania pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Lipnik do Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 82 zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku. 533
987 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 maja 2017 roku. 533
988 Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach - działki nr 81, 82/6 i 126/1 531
989 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku 530
990 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.04.2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 530
991 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 13 września 2019 r. o losowaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 530
992 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 stycznia 2018 roku. 528
993 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 11.04.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Sternalicach 527
994 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 527
995 Uwaga zmiana ogłoszenia z dnia 08.12.2020, zmiana załącznika nr 2 z dnia 07.12.2020 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NAPOTRZEBY GMINY LIPNIK I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 527
996 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 marca 2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu: Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik. 526
997 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 10.06.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Studziankach 525
998 Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 525
999 Zarządzenie nr 53/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 lipca 2017 r w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipniku Pani Danucie Polit 525
1000 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za II kwartał 2016 r. 524
1001 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 kwietnia 2017 r. 524
1002 Oświadczenie majątkowe P. Małgorzaty Utnik Oleksiak na dzień odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku. 524
1003 Uchwała nr 29/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 523
1004 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 września 2017 roku . 523
1005 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 20 wrzesnia 2016 roku na godz. 10.00. 522
1006 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 521
1007 Bilanse Gminy Lipnik za 2016 rok 521
1008 Protokół z wyborów do Rady Gminy w Lipniku sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Lipniku 521
1009 Uchwala Nr 63/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2016 roku 519
1010 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku 518
1011 Obwieszczenie Wójta Gminy w Lipniku z dnia 23 września 2015 roku w sprawie podania do wiadomości publicznej wyborców informację o numerach i granicach obwodów glosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 517
1012 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30.08.2016 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560 517
1013 Informacja w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 517
1014 Zawiadomienie o wyborze oferty - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 517
1015 Zawiadomienie dla pełnomocników komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku . Gminna Komisja Wyborcza w Lipniku informuje ,że w dniu 23 października 2014 roku , o godz. 12.00 , w Urzędzie Gminy w Lipniku na Sali konferencyjnej nr 35 odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych . 516
1016 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 516
1017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268”. 515
1018 Informacja w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 515
1019 Zawiadomienie o wyborze oferty - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 515
1020 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę do szkoły i montaż w salach lekcyjnych pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania w ramach Rządowego programu - Aktywna tablica - realizowanego w Szkole Podstawowej im. Romana Koseły we Włostowie 511
1021 Uchwala Nr 20/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 505
1022 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 24 marca 2017 roku na godz. 11.00. 505
1023 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.03.2017 r. w sprawie wydania postanowienia. 503
1024 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 maja 2016 roku . 502
1025 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 502
1026 Przebudowa i remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Kaczyce, Kurów 501
1027 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 14 grudnia 2016 roku na godz. 10.30. 500
1028 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku P. Małgorzaty Utnik Oleksiak za rok 2016. 499
1029 Oświadczenie majątkowe Pana Artura Lisa Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożone na dzień odwołania ze stanowiska z mocy prawa w związku z art. 28e ustawy o samorządzie gminnym. 499
1030 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 stycznia 2017 roku na godz. 9.00. 498
1031 Oświadczenie Artura Lisa o nie prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy Lipnik. 498
1032 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Adaptacja budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Usarzowie wraz z pierwszym wyposażeniem 498
1033 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za pierwsze półrocze 2016 roku 497
1034 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę do szkoły i montaż w salach lekcyjnych pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania w ramach Rządowego programu - Aktywna tablica - realizowanego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lipniku 497
1035 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2018 roku 496
1036 Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej P. Grzegorza Paradowskiego za rok 2016. 494
1037 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Usarzów Gmina Lipnik” 493
1038 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 492
1039 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna Szkoła+” 492
1040 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ 490
1041 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu w dniu 16.06.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268 489
1042 Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy Pani Polit Danuty Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku . 489
1043 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Andrzeja Modrasa za rok 2016. 488
1044 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 stycznia 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 487
1045 Oświadczenie majątkowe P. Koneckiej Kazimiery Zastępcy Wójta Gminy Lipnik za rok 2016. 485
1046 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.06.2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 485
1047 Zawiadomienie o wyborze oferty - wyniku licytacji elektronicznej - dla zadania pn. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Lipnik i jej Jednostek Organizacyjnych 483
1048 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach 480
1049 Zaproszenie do składania ofert: Zabudowa nowych punktów świetlnych – Modernizacja oświetlenia na energooszczędne 479
1050 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn.: Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Swojków, Usarzów, Sternalice, Kurów, Męczennice, Lipnik 478
1051 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2016 477
1052 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 grudnia 2016 roku na godz. 10.00 476
1053 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 marca 2017 r. o wydaniu w dniu 30.03.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów. 475
1054 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 marca 2019 roku. 475
1055 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik” 474
1056 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży. 473
1057 Korekta do oświadczeń majątkowych radnych gminy Lipnik za rok 2016. 470
1058 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej za 2017 rok 468
1059 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 669,670 w miejscowości Międzygórz na odcinku 930 mb od km 0+000 do km 0 + 930 celem zabezpieczenia dna w wąwozu lessowego 468
1060 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 466
1061 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Drogi relacji Usarzów-Kozia Górka i Włostów-Swojków 464
1062 Uwaga modyfikacja SIWZ z dnia 19.10.2020 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Adaptacja budynku po byłej szkole w Usarzowie na świetlicę wiejską 464
1063 Informacja o odrzuceniu oferty oraz unieważanieniu postępowania 464
1064 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za III kwartał 2016 r. 459
1065 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 października 2017 r. 458
1066 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków kłęsk żywiołowych 458
1067 Wójt Gminy Lipnik zaprasza do konsultacji projektu „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LIPNIK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2018 ROKU ”. 455
1068 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę elementów wyposażenia pracowni tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii w Gminie Lipnik 455
1069 Konsultacje społeczne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „OPA4451B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ew. nr 642 obręb 0011 Międzygórz, gm. Lipnik. 454
1070 Zaproszenie nr 6/2017 do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę i montaż elementów wyposażenia pracowni tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Lipnik 451
1071 Korekta do oświadczeń majątkowych kadry kierowniczej Gminy za rok 2016 450
1072 Zaproszenie na sesje Rady Gminy w Lipniku na dzień 7 listopada 2016 roku na godz. 10.00 449
1073 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 sierpnia 2017 roku na godz. 11.00 446
1074 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie - Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiolowych - ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.10.2017 r. pod nr 605547- N - 2017. Droga Kurów - Krzyże 446
1075 Skład Osobowy Rady Gminy - kadencja 2018 - 2023 446
1076 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku 445
1077 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 sierpnia 2107 roku. 443
1078 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 442
1079 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LIPNIK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2021 ROKU” 441
1080 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 24 maja 2017 roku na godz. 10.00. 440
1081 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwiec 2019 rok 440
1082 Uchwala Nr 21/2017 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2017 rok 439
1083 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i drogownictwa w Urzędzie Gminy w Lipniku 439
1084 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej o nr działki 424 w miejscowości Kurów 438
1085 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 438
1086 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 grudnia 2017 roku. 436
1087 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 436
1088 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę elementów wyposażenia pracowni tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Lipnik 436
1089 Uchwala Nr 35/2017 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 434
1090 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 czerwca 2018 roku. 434
1091 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku 433
1092 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa skrzyżowania dróg krajowych Nr 9 i 77 w Lipniku wraz z przebudową DK Nr 9 od km 96+800 do km 97+412,6, oraz DK Nr 77 od km 0+000 do km 0+300, przebudową oświetlenia ulicznego, systemu odwodnienia oraz infrastruktury niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi” 430
1093 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym dot. Cyklinowanie sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipniku 427
1094 oświadczenie majątkowe Pana Wójta Gminy Lipnik za 2018 rok 427
1095 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Droga relacji Kurów-Krzyże 425
1096 Zarządzenie nr 92/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2018 425
1097 Oświadczenie majątkowe Pani Teresy Luśtan p.o Kierownika biblioteki Gminnej w Lipniku złożone na dzień powołania na stanowisko 425
1098 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych 423
1099 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku 423
1100 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa budynku administracyjnego w zakresie przebudowa wejścia głównego i budowa dźwigu osobowego 422
1101 Ogloszenie o wyborze Partnera do realizacji projektu dot. naboru partnera spoza sektora finansów publicznych 422
1102 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Międzygórz, Łownica 422
1103 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie pn.: Realizacja Gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lipnik - umowa dotacji Nr 69/17 z dnia 09.05.2017 r. 421
1104 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 06 października 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. 419
1105 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Lipnik 418
1106 Oświadczenie majątkowe pełniącego obowiązki Wójta Gminy Lipnik Pana Andrzeja Grządziela za rok 2017 złożone Pani Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 415
1107 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 413
1108 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 413
1109 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 26 kwietnia 2019 r. o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do wymienionych komisji wyborczych 413
1110 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 21 luty 2019 roku. 412
1111 Uwaga Wyjaśnienie do przetargu z dnia 24.05.2019 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 411
1112 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 września 2017 roku na godz. 10.30. 409
1113 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o przystąpieniu do wprowadzenia projektu Aneksu nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik na lata 2016-2020 407
1114 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 marca 2018 roku. 405
1115 Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2020 roku przez Gminę Lipnik 405
1116 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sternalice 405
1117 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Lipnik zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 404
1118 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku 402
1119 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. 402
1120 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 stycznia 2018 roku. 402
1121 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego 398
1122 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy zadania: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 398
1123 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 października 2014 r. Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVI /199 /2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012 roku w sprawie podziału gminy Lipnik na stałe obwody glosowania i Zarządzenia Nr 94 /2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 16 października 2014 roku w sprawie wyznaczenia siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego podaję do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów ,burmistrzów, i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 397
1124 Oświadczenie majątkowe Pana Wojciecha Zdybia Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożone Wójtowi Gminy na dzień powołania na stanowisko 396
1125 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za I kwartał 2017 r. 395
1126 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej i wynagrodzeń 395
1127 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za III kwartał 2017 roku 394
1128 Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Pani Zimoląg Magdaleny za rok 2017. 394
1129 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 394
1130 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 04 września 2018 roku. 390
1131 Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta Pani Edyty Klocek za rok 2017. 389
1132 Uwaga Wyjaśnienie z dnia 13.12.2018 r. Ogłoszenie o zamówienie publicznym pn. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2019 roku 387
1133 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. obronnych, obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego 387
1134 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 386
1135 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 lipca 2018 roku. 385
1136 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4 x 4 dla jednostki OSP w Lipniku” 384
1137 Zawiadomienie o wyborze oferty - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 384
1138 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 kwietnia 2018 roku. 382
1139 Ogłoszenie z dnia 11.06.2019 r. o zamówieniu publicznym pn. Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 382
1140 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 669,670 w miejscowości Międzygórz na odcinku 930 mb od km 0+000 do km 0 + 930 celem zabezpieczenia dna w wąwozu lessowego 381
1141 Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach - działki nr 82/3 i 126/2 380
1142 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 379
1143 Informacja dot. wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 379
1144 Zaproszenie na sesję Rady Gminyw Lipniku na dzień 16 listopada 2017 roku. 378
1145 Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych przewidzianych do realizacji w 2019 roku przez Gminę Lipnik 378
1146 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik II kwartał 2017 r. 377
1147 Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Pana Zdyb Wojciech za rok 2017. 377
1148 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku za rok 2017 złożone Pani Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 375
1149 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku 375
1150 Zawiadomienie o wyborze oferty - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Remont drogi gminnej nr 337039 T Kurów – Sternalice od km 0+000 do km 1+000 na odcinku 1 km 375
1151 Oświadczenie majątkowe pani Edyty Klocek pracownika OPS 374
1152 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącze postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Odwiert studni zastępczej S-4b ujmujqcej wody podziemne z utworów dewońskich w obrębie ujęcia w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 373
1153 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 06 grudnia 2018 roku. 373
1154 Uchwala Nr 2/2018 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwaly Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018 _ 2029 372
1155 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lipniku Pani Danuty Polit za rok 2017. 372
1156 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.04.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika i kanału technologicznego w ciągu drogi krajowej Nr 9 od km 97+412,6 do km 97+600 na terenie miejscowości Lipnik i Kurów, w gminie Lipnik. 371
1157 Informacje z sesji otwarcia ofert Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 4 587 159 zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. 368
1158 Bilanse Gminy Lipnik za 2017 rok 367
1159 Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach - działki nr 81, 82/6 i 126/1 367
1160 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 4 587 159 zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. 366
1161 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie Pana Sebastiana Szymańskiego za rok 2017. 365
1162 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące zadania pn.: Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Swojków, Usarzów, Sternalice, Kurów, Męczennice, Lipnik 363
1163 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dniaa 28 marca 2019r 363
1164 Informacja o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 362
1165 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Odwiert studni zastępczej S-4b ujmującej wody podziemne z utworów dewońskich w obrębie ujęcia w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 362
1166 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Stępień Marii za rok 2017. 360
1167 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w miejscowościach Usarzów, Malice Kościelne i Lipnik 360
1168 Informacja dla kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023. 359
1169 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 358
1170 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 14 grudnia 2017 roku. 357
1171 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 listopada 2019 roku 357
1172 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 356
1173 Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach - działki nr 82/3 i 126/2 356
1174 Informacja o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Włostów 355
1175 Uwaga wyjaśnienia z dnia 16.10.2019 r. - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lipnik i jej jednostek organizacyjnych 355
1176 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 353
1177 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2018 roku. 352
1178 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania: Przebudowa i remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Kaczyce, Kurów 352
1179 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku 351
1180 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku 348
1181 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 25.09.2018 r. w sprawie wywieszenia wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 348
1182 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 grudnia 2017 roku. 346
1183 Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych 346
1184 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Romana Koseły we Włostowie Pani Krakowiak Małgorzaty za rok 2017. 346
1185 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 18 września 2018 r. o wyznaczeniu dodatkowego terminu na zgłoszenie list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 13 346
1186 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Uchwała w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 345
1187 Uchwala Nr 1/2018 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Lipnik na 2018 rok 343
1188 Podstawowa kwota dotacji na 2018 rok 343
1189 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 06.07.2018 o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023 343
1190 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 września 2018 roku informujące wyborców o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.: 342
1191 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 341
1192 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zabudowa nowych punktów świetlnych w miejscowościach: Kurów, Malice Kościelne, Słabuszewice, Swojków, Włostów 341
1193 Zarządzenie nr 93/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2018-2029 339
1194 Zawiadomienie o wyborze oferty dotycące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 339
1195 Oświadczenie majątkowe Pani Danuty Stańko - Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku za rok 2017. 338
1196 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 lutego 2019 r 337
1197 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 6 marca 2018 roku. 336
1198 Konsultacje realizacji zadania publicznego - Małe granty 2018 336
1199 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu w miejscowości Lipnik 336
1200 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.03.2018 o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 'Program Rewitalizacji dla Gminy Lipnik na lata 2018-2023' 335
1201 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Sternalice, Słabuszewice 334
1202 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku 333
1203 Zapytanie ofertowe pn. Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna Szkoła+” 332
1204 Oświadczenie majątkowe Kierownika Biblioteki Gminnej Pani Danuty Stańko w związku z przejściem na emeryturę 331
1205 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy w Lipniku z dnia 9 lipca 2015 r Na podstawie art. 6 ust. 5 w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 318) oraz uchwały Nr XXVI /199 /2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Lipnik na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, podaje się do wiadomości publicznej informacje, o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do referendum, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 330
1206 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Lipnik 330
1207 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Włostów 330
1208 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2019 roku 330
1209 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 12 czerwca 2018 roku. 329
1210 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26.07.2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023 329
1211 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 marca 2020 roku 329
1212 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 26 marca 2018 roku na godz. 11,30. 328
1213 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn.: Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Lipnik 328
1214 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 328
1215 Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Pana Grzegorza Paradowskiego za rok 2017. 326
1216 Uchwała Nr 59/2018 VI składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 325
1217 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2017 rok 325
1218 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Adaptacja budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Usarzowie wraz z pierwszym wyposażeniem 324
1219 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipniku Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku 324
1220 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik I kwartał 2018 r. 323
1221 Informacja Wójta Gminy Lipnikz dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast 323
1222 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa i remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Kaczyce, Kurów 323
1223 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 24.07.2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Lipnik na lata 2018-2023 322
1224 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku 322
1225 uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 kwiecień 2019 rok 321
1226 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie Termomodernizacja budynku OSP w Kurowie 321
1227 Uchwala Nr 72/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie opinii o możliwości splaty kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przez Gminę Lipnik 320
1228 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 listopada 2018 roku. 320
1229 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Rozbudowa stacji do odmanganiania na ujęciu wody we Włostowie 320
1230 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29.06.2018 o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Lipnik na lata 2018-2023 317
1231 Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” 317
1232 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 317
1233 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 listopada 2018 roku. 317
1234 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 lipca 2019 roku 317
1235 Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 317
1236 Raport o stanie Gminy Lipnik za 2018 rok. 316
1237 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 października 2019 roku 315
1238 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23.11.2020 tąpieniu do wprowadzenia projektu Aneksu nr 1 do Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023 315
1239 OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 314
1240 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 314
1241 Ogłoszenie o unieważanieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 313
1242 Pierwsze oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Lipnik Andrzeja Grządziela składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania w kadencji 2018-2023 przesłane do Wojewody Świętokrzyskiego 311
1243 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 października 2018 roku. 310
1244 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 310
1245 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 227/16 i 227/17 w miejscowości Włostów 310
1246 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 309
1247 Korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 9.11.2017 r. Pana A.Lisa 308
1248 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 lipca 2018 roku. 308
1249 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: 308
1250 Aktualizacja planu postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2019 roku przez Gminę Lipnik 308
1251 Komisja Rolnictwa i Handlu - 2018 - 2023 306
1252 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku - Przebudowa dachu i zmiana konstrukcji dachowej 305
1253 Uchwała Nr 7/2019 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o prawidlowosci planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 305
1254 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 304
1255 Klauzula informacyjna dotycząca transmisji Sesji Rady Gminy 303
1256 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku 303
1257 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn: Przebudowa dachu wraz z termomodernizacją budynku remizy OSP w Kurowie 303
1258 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią prostą 4 torową przy Szkole Podstawowej we Włostowie 303
1259 Roczna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2017 r. 302
1260 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 12 października 2018 roku. 302
1261 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania: Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Międzygórz, Łownica 302
1262 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 listopada 2018 roku. 301
1263 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi gminnej nr 337013T Żurawniki – Gozdawa na odcinku 420 mb od km 0+275 do km 0+695 301
1264 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Sternalice, Słabuszewice 300
1265 Komisja Gospodarki i Finansów - 2018 - 2023 300
1266 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Modernizacja pomieszczeń poddasza w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie 299
1267 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 czerwca 2019 roku. 298
1268 Aktualizacje planu postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2020 roku przez Gminę Lipnik 298
1269 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 6 grudnia 2018 roku. 297
1270 Pierwsze oświadczenia majątkowe-Radnych Gminy Lipnik składane Przewodniczącemu RG w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania Radnych w kadencji 2018-2023 297
1271 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zabudowa nowych punktów świetlnych w miejscowościach: Kurów, Malice Kościelne, Słabuszewice, Swojków, Włostów 297
1272 Komisja Rewizyjna - 2018 - 2023 296
1273 POSTANOWIENIENR 117/2019Komisarza Wyborczego w Kielcach IVz dnia 6 maja 2019 r.w sprawie powołania obwodowychkomisjiwyborczychw wyborach do Parlamentu Europejskiegozarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 296
1274 Ogłoszenie o unieważanieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 296
1275 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 kwietnia 2018 roku. 295
1276 Kluzule informacyjne 295
1277 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 listopada 2018 roku. 294
1278 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 292
1279 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 292
1280 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 28.10.2019 r. w sprawie wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia i sprzedaży w miejscowościach Lipnik i Włostów 292
1281 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 20 września 2019 roku 291
1282 Informacja z sesji otwarcia ofert Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont drogi gminnej nr 337039 T Kurów – Sternalice od km 0+000 do km 1+000 na odcinku 1 km 291
1283 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania: Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 291
1284 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 289
1285 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 czerwca 2019 r. 288
1286 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 stycznia 2020 roku 288
1287 Uchwała Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 sierpnia 2019 roku 287
1288 Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zadania Przebudowa drogi gminnej nr 337013T Żurawniki – Gozdawa na odcinku 420 mb od km 0+275 do km 0+695 286
1289 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.03.2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej położonej w miejscowości Usarzów 286
1290 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej o nr działki 424 w miejscowości Kurów 285
1291 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Zabudowa nowych punktów świetlnych w miejscowościach: Kurów, Malice Kościelne, Słabuszewice, Swojków, Włostów 285
1292 Informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości położonej w miejscowości Słabuszewice o nieuregulowanym stanie prawnym 285
1293 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w Lipniku 283
1294 Oświadczenia Majątkowe Radnych składane na koniec kadencji 2014-2018 282
1295 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Międzygórz, Łownica 282
1296 Ogłoszenie o unieważanieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 282
1297 Informacja z otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie robót budowlanych w zakresie rzeczowym objętym zadaniem inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 669,670 w miejscowości Międzygórz na odcinku 930 mb od km 0+000 do km 0 + 930 celem zabezpieczenia dna w wąwozu lessowego 280
1298 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 26.06.2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej we Włostowie 280
1299 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 grudnia 2018 roku. 279
1300 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - 2018-2023 279
1301 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie Termomodernizacja budynku OSP w Leszczkowie 279
1302 Komisja Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 2018 - 2023 278
1303 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 styczeń 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 276
1304 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 września 2018 roku. 275
1305 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie: „Budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo – odbiorczej WA – 0216 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania” 275
1306 Uwaga wyjaśnienie z dnia 28.11.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2020 roku 275
1307 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej o nr działki 424 w miejscowości Kurów 274
1308 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Zakup pojazdu elektrycznego oraz urządzenia do ładowania pojazdu elektrycznego 273
1309 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Adaptacja budynku po byłej szkole w Usarzowie na świetlicę wiejską 272
1310 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt „ZAKUP DEFLIBRYRATORA I TORBY RATOWNICZEJ DLA JEDNOSTEK OSP Z TERENU GMINY LIPNIK” 271
1311 Uchwala Nr 113/2018 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 września 2018 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I pólrocze 2018 roku 271
1312 Bilans wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 271
1313 Sp-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 271
1314 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Włostów 270
1315 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku 269
1316 Oświadczenie majatkowe Wójta Gminy Lipnik P. Grządziel Andrzej za rok 2019 , składane Wojewodzie Swietokrzyskiemu . 269
1317 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Włostów 268
1318 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie: Zabudowy nowych punktów świetlnych w miejscowościach Lipnik, Żurawniki, Włostów i Międzygórz 268
1319 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 kwietnia 2019 roku. 267
1320 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 20 września 2019 roku. 267
1321 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P.Strawczyński Marian za rok 2016. 266
1322 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Skarbnika Gminy P. Zimoląg Magdalena. 266
1323 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce 266
1324 Uchwała Nr 146/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2019 - 2029 265
1325 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.08.2019 r. wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej położonych na terenie Gminy Lipnik 265
1326 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik II kwartał 2018 r. 264
1327 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 17.04.2020 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 263
1328 Lista osób zakwalifikowanych do II etapu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 10/4 położona w miejscowości Usarzów 263
1329 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sternalice 263
1330 Badanie gleby 261
1331 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Lipnik 259
1332 Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zadania Przebudowa drogi gminnej nr 337013T Żurawniki – Gozdawa na odcinku 420 mb od km 0+275 do km 0+695 259
1333 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku 258
1334 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 maj 2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 257
1335 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 kwietnia 2019r w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji „ o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika - w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku 256
1336 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 256
1337 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 256
1338 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Zastępca Wójta - Sekretarz Gminy P. Zdyb Wojciech. 256
1339 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dn.15 marca 2019 r. w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych związanych z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 255
1340 Korekty oświadzczeń majątkowych radnych na poczatek kadencji 2018-2023 255
1341 Uchwała Nr 145/2018 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2019 rok 254
1342 Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zadania Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lipnik i jej jednostek organizacyjnych 254
1343 Informacja z sesji otwarcia ofert otyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4 x 4 dla jednostki OSP w Lipniku” 253
1344 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik III kwartał 2018 r 252
1345 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne 252
1346 Pierwsze oświadczenie majątkowe Przewodniczącego RG Stanisława Mazura w terminie 30 dni od złożenia ślubowania przesłane Wojewodzie Świętokrzyskiemu w kadencji 2018-2023 251
1347 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego 251
1348 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. Termomodernizacja budynku OSP w Kurowie 251
1349 Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2018 250
1350 Korekta oświadczeń majątkowych radnych Gminy złożone na 2 m-ce przed upływem kadencji 2014-2018r 249
1351 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego w m. Międzygórz, Łownica 249
1352 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 grudnia 2019 roku. 248
1353 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 13.08.2020 w sprawie wywieszenia wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 247
1354 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 246
1355 PKW Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019. 244
1356 Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV 244
1357 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych 244
1358 Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27.09.2019 r. 242
1359 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2020 roku” 242
1360 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 242
1361 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 10 lipca 2019 roku. 241
1362 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP. 241
1363 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 października 2019 roku. 241
1364 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie robót budowlanych w zakresie rzeczowym objętym zadaniem inwestycyjnym pn. Mernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Malice Kościelne działka nr 69 na odcinku 295 mb od km 0+000 do km 0+295 240
1365 Zawiadomienie o wyborze oferty pn.: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Malice Kościelne działka nr 69 na odcinku 295 mb od km 0+000 do km 0+295 240
1366 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup pojazdu elektrycznego oraz urządzenia do ładowania pojazdu elektrycznego 240
1367 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 30.04.2019 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w miejscowości Włostów 239
1368 Postanowienie Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , i Kalendarz wyborczy . 239
1369 Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w 2019r. 239
1370 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od 1.02.2020 r. do 31.01.2024 239
1371 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyzki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkovvych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku. 238
1372 Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zadania Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lipnik i jej jednostek organizacyjnych 238
1373 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 238
1374 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 sierpnia 2019 roku. 236
1375 Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17.10.2019 r. o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 235
1376 Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na: Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu Zdalna Szkoła 235
1377 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 27 listopada 2019 roku. 234
1378 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 stycznia 2020 roku 234
1379 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 227/16 i 227/17 w miejscowości Włostów 234
1380 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku 233
1381 Obwieszczenie PKW z dnia 6 sierpnia 2019r o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r. ( wyciąg ) 233
1382 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: Zakup i dostawę elementów wyposażenia placówki tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Utworzenia Klubu Senior+ w miejscowości Kurów - zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 232
1383 Uchwała Nr 165/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2020 rok 231
1384 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik P.Strawczyński Marian za rok 2015. 230
1385 Obwieszczenie PKW z dnia 27.02.2019 o postanowieniu Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych. 230
1386 Roczna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za 2018 rok. 230
1387 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku 230
1388 Sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2019 r. 230
1389 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Remont pomieszczeń w budynku OSP w Malżynie 230
1390 Sprawozdania finansowe jednostki - Urząd Gminy w Lipniku - wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 229
1391 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23.07.2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dnllO wraz z przyłączeni PE dn25 w miejscowości Mydłów, Ublinek, Strzyżowice” 229
1392 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zakup pojazdu elektrycznego oraz urządzenia do ładowania pojazdu elektrycznego 229
1393 Zawiadomienie o wyborze oferty - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 227/16 i 227/17 w miejscowości Włostów 228
1394 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce 228
1395 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. P. Edyty Klocek - osoby wydającej decyzje w imieniu wójta w Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej w Lipniku. 227
1396 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie: Przebudowa dróg gminnych w m. Zachoinie, Malżyn, Ublinek, Kaczyce 227
1397 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyzki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2019 roku. 226
1398 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r 226
1399 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 lipca 2020 roku 226
1400 Informacja o uprawnieniach osób niepełosprawnych. 225
1401 Zawiadomienie o wyborze oferty - dot. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Lipnik 225
1402 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dachu wraz z termomodernizacja budynku remizy OSP w Kurowie 225
1403 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Zabudowa otworu studziennego w m Włostów 224
1404 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Usarzów działka nr 104 na odcinku 500 mb od km 0+000 do km 0+500 224
1405 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie województwa świętokrzyskiego 223
1406 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 marca 2020 roku 223
1407 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyzki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkovvych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku. 222
1408 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dachu wraz z termomodernizacja budynku remizy OSP w Kurowie 222
1409 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 września 2020 roku 221
1410 Raport o stanie Gminy Lipnik za 2019 rok 220
1411 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyzki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkovvych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku. 219
1412 Wzór wniosku na sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP. 219
1413 Uchwała Nr 109/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 września 2019 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2019 roku 219
1414 Zawiadomienie o wyborze oferty - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 219
1415 Uchwała Nr 53/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 218
1416 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej we Włostowie im. R.Koseły, P.Krakowiak Małgorzata. 218
1417 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2020 roku 218
1418 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 218
1419 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2020 roku. 216
1420 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 216
1421 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 216
1422 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 174/32, 174/57, 174/58 w miejscowości Włostów 216
1423 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny w postępowaniu na: Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna Szkoła 215
1424 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 5 października 2020 roku 214
1425 Obwieszczenie PKW z dnia 12 czerwca 2020 r o kandydatach na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. 213
1426 Oświadczenie majątkowe P. Stanisław Mazur, radnego gminy , Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku za rok 2019 składane Wojewodzie Swiętokrzyskiemu. 213
1427 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik za rok 2012 Pana Strawczyńskiego Mariana złożone do Przewodniczącego Rady Gminy Lipnik w terminie do 30.04.2013r. 212
1428 Uchwała Nr 166/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2020 rok 212
1429 Zawiadomienie o wyborze oferty na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY LIPNIK I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 212
1430 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 czerwca 2020 roku 211
1431 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie P. Sebastian Szymański. 211
1432 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sternalice 211
1433 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lipnik i jej jednostek organizacyjnych 210
1434 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 209
1435 Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2019 209
1436 Oświadczenie majatkowe za rok 201 9 r. p.o Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej P. Lustan Teresa 208
1437 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. Rozbudowa stacji do odmanganiania na ujęciu wody we Włostowie 208
1438 Uchwała nr 92/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium 207
1439 Postanowienie Nr 94 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 15 czerwca 2020r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. 207
1440 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwca 2020 roku 207
1441 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 10 lipca 2020 roku 206
1442 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 205
1443 Sprawozdania finansowe instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku - wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 205
1444 Prezentacja szkoleniowa dla członków obwodowych komisji wyborczych - Wybory Prezydenta RP 2020 205
1445 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20.12.2021 r. o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 205
1446 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju - wybory Prezydenta RP 28.06.2020 r. ( druk) 202
1447 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - Budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo-odbiorczej WA-0216 wraz z wierzą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania na dz. 213/3 w miejsc. Włostów. 202
1448 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2020 roku 202
1449 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. Termomodernizacja budynku OSP w Leszczkowie 202
1450 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego2020 roku w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - kalendarz wyborczy. 201
1451 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 201
1452 Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 19 lutego 2020 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 201
1453 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 października 2020 r. 200
1454 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Dariusz Zając 199
1455 Zawiadomienie o wyborze oferty - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią prostą 4 torową przy Szkole Podstawowej we Włostowie 199
1456 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 grudnia 2020 roku 198
1457 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku P. Grzegorz Paradowski. 197
1458 Sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2020 r. 197
1459 Korekty oświadczeń majątkowych 196
1460 Bilans wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 196
1461 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Głodek Wiesław 196
1462 Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2021 roku przez Gminę Lipnik 195
1463 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 grudnia 2020 roku 194
1464 Informacja PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak ZPOW-501-8/20 o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami 193
1465 Wyjaśnienia PKW z dnia 5 czerwca 2020 r w sprawie zgłaszanych wątpliwości dotyczących zamiaru głosowania korespondencyjnego. (ważne ) 193
1466 Uchwała Nr 167/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2020 - 2030 192
1467 Uchwała Nr 11/2019 PKW z dnia 27 lutego 2019r w sprawie powoływania Obowdowych Komisji Wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP oraz do PE. 192
1468 Stanowisko PKW w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych z dnia 26 marca 2020r . 192
1469 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 191
1470 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 191
1471 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 grudnia 2020 roku 191
1472 Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 188
1473 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 187
1474 Wzór - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (Zał. nr 20/2020 do uchwały PKW z dnia 17 lutego 2020 r.) 186
1475 Kalendarz wyborczy 186
1476 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.: 185
1477 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 05 października 2020 roku 185
1478 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce 185
1479 Informacja PKW o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 184
1480 SP-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 182
1481 Sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2019 r. 181
1482 Obwieszczenie PKW z dnia 30 czerwca 2020r o kandydatach w wyborach Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020r . 181
1483 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku, P. Danuta Polit . 181
1484 Wyjaśnienia z dnia 29.03.2022 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie pn. Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 181
1485 USTAWA z dnia 2 czerwca 2020 r.o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego(Dziennik Ustaw poz. 979 180
1486 Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 180
1487 Informacja dla komitetów wyborczych o godzinie pełnienia dyżuru w UG dniu 12 czerwca 2020 na potrzeby przyjmowania zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych. 180
1488 Pani Gaweł Sabina - korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2019. 180
1489 Sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2019 r. 179
1490 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 września 2020 roku 179
1491 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik za rok 2019 P. Różycka Monika 178
1492 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej P. Maria Stępień. 178
1493 Pani Edyta Klocek - Korekta do oświadczenia majątkowego złożonego w 2020r, na dzień powołania na p.o Kierownika OPS 178
1494 Obwieszczenie PKW z dnia 15 kwietnia 2020roku o kandydatach na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku. 177
1495 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Strawczyński Marian 177
1496 Uchwała Nr 48/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 176
1497 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Radom Adam 176
1498 Oświadczenie majątkowe radnej gminy za rok 2019 Kusal Barbara 176
1499 Sołtysi w Gminie Lipnik w kadencji 2018-2023 176
1500 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Kwiatkowski Zdzisław 175
1501 POSTANOWIENIE NR 71/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 174
1502 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik za rok 2019 P. Gaweł Sabina 173
1503 Sprawozdania finansowe jednostki - Urząd Gminy w Lipniku - wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 172
1504 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik za rok 2019 P. Sierpniak Helena 172
1505 Informacja WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 18 luty 2020 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku. 171
1506 Oświadczenie majątkowe P.Maria Stępień Kierownika OPS w Lipniku na dzień ustania zatrudnienia w związku z przejściem na emeryturę. 171
1507 Sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2020 r. 169
1508 Oświadczenie majątkowe P. Katarzyny Cieszkowskiej osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta w Ośrodku Pomocy Społecznej . 169
1509 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce 169
1510 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2020 roku 167
1511 Informacja roczna o wykonaniu budżetu Gminy Lipnik za 2019 rok 167
1512 Oświadczenie majątkowe złożone przez P. Edytę Klocek z danymi na dzień powołania do pełnienia obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku. 167
1513 Korekta z dnia 15 października 2020 r. dokonana przez P.Grządziela Andrzeja do oświadczenia majątkowego wójta za rok 2019 złożonego Wojewodzie Swiętokrzyskiemu w dniu 23 kwietnia 2020r. 167
1514 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku. 166
1515 Karty informacyjne 2019 164
1516 Uchwała Nr 100/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przez Gminę Lipnik 163
1517 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Różycka Monika za rok 2020 . 163
1518 Karty informacyjne 2020 162
1519 Pani Rózycka Monika korekta do oświadczenia majątkowego radnej gminy za rok 2019. 162
1520 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Stępień Franciszek 161
1521 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Baran Piotr 159
1522 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P.Nowak Stanisław 159
1523 Uchwała nr 91/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium 159
1524 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Kaptur Janusz 158
1525 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego w m. Międzygórz, Łownica 157
1526 Oświadczenie majątkowe radnej gminy za rok 2019 Gaweł Sabina 156
1527 Pan Szymański Sebastian Dyrektor GOK we Włostowie ,korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2019. 156
1528 Petycja w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 156
1529 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 174/32, 174/57, 174/58 w miejscowości Włostów 156
1530 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Modras Andrzej 155
1531 Pan Wiesław Głodek korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 155
1532 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na zadanie: Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 174/32, 174/57, 174/58 w miejscowości Włostów 155
1533 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących alizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa budynku sortowni i przechowalni owoców wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 82/2, 81/1 i 370/2 w miejscowości Gołębiów 154
1534 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03.02.2021 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 153
1535 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 listopada 2021 roku 153
1536 Pan Strawczyński Marian korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 151
1537 Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce. 150
1538 Karty informacyjne 2018 149
1539 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 stycznia 2021 roku 149
1540 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.03.2021 r. o przystąpieniu do wprowadzenia projektu PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY LIPNIK - aktualizacja do roku 2023 149
1541 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik za rok 2019 P. Kusal Barbara 148
1542 Pan Janusz Kaptur korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 147
1543 Pani Polit Danuta - Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2019 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku . 147
1544 Oświadczenie majątkowe skarbnika gminy P. Zimoląg Magdalena za rok 2020. 147
1545 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2019 roku 146
1546 Karty informacyjne 2017 146
1547 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 11 lutego 2021 roku 146
1548 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 stycznia 2021 roku 145
1549 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 czerwca 2021 r. o zebraniu metriału dowodowego 145
1550 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2019 Głodek Wiesław 144
1551 Oświadczenie majątkowe,zastępcy wojta,sekretarza gminy P. Zdyb Wojciech za rok 2020. 144
1552 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26.01.2021 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: Aneks nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik na lata 2016-2020 142
1553 Oświadczenie majątkowe wójta gminy Lipnik P. Grządziela Andrzeja za rok 2020 złożone Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 142
1554 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego w m. Międzygórz, Łownica 142
1555 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Usarzów działka nr 104 na odcinku 500 mb od km 0+000 do km 0+500 142
1556 Pan Nowak Stanisław - korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 141
1557 Pan Dariusz Zając korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 141
1558 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 141
1559 Pani Stępień Maria - Korekta do oświadczenia majątkowego Kierownika OPS za rok 2019. 140
1560 Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2020 roku 140
1561 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia, dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Usarzów działka nr 104 na odcinku 500 mb od km 0+000 do km 0+500 140
1562 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Usarzów działka nr 104 na odcinku 500 mb od km 0+000 do km 0+500 140
1563 Uchwała Nr 117/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 września 2020 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2020 roku 139
1564 Pani Stępień Maria - Korekta do oświadczenia majątkowego Kierownika OPS w Lipniku złożonego w roku 2020 w związku z przejściem na emeryturę. 139
1565 Pan Stępień Franciszek korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 139
1566 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 kwietnia 2021 roku 139
1567 Pani Krakowiak Małgorzata - korekta do oświadczenia majątkowego Dyrektora Szkoły Podstawowej we Włostowie za rok 2019. 138
1568 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2019 Kwiatkowski Zdzisław 138
1569 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 lutego 2021 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: „Aneks Nr 1 do Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023” 138
1570 Pan Baran Piotr korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 137
1571 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 137
1572 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 11 lutego 2021 roku 136
1573 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie zebrania materiału dowodowego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 136
1574 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 135
1575 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 marca 2021 roku 134
1576 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego w m. Międzygórz, Łownica 134
1577 Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Słabuszewicach 134
1578 Pani Edyta Klocek - Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2019. 133
1579 Pan Kwiatkowski Zdzisław korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 133
1580 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2020 roku 132
1581 Pan Radom Adam korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 132
1582 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2019 Baran Piotr 132
1583 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 132
1584 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia, dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 174/32, 174/57, 174/58 w miejscowości Włostów 129
1585 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Gaweł Sabina za rok 2020 . 128
1586 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Głodek Wiesław za rok 2020 . 128
1587 Uwaga Zmiana SWZ i terminu skłdania ofert, Wyjaśnienia z dnia 25.05.2022 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 128
1588 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 marca 2021 roku 127
1589 Korekta z dnia 6 października 2020 r. dokonana przez P. Stanisława Mazura , do oświadczenia majątkowego radnego gminy - Przewodniczącego Rady Gminy za rok 2019 ,złożonego Wojewodzie Swiętokrzyskiemu w dniu 23 kwietnia 2020r. 126
1590 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2019 Kaptur Janusz 126
1591 Oświadczenie majątkowe za rok 2020 P. Cieszkowska Katarzyna - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta. 126
1592 Zapytanie ofertowe RG-IV.ZPP.4.2022 dotyczące: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2022 126
1593 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26.05.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 123
1594 Uchwała Nr 21/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 119
1595 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 01.04.2021 w sprawie zatwierdzenia „Dodatku Nr 1 do projektu robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej inwestycji budowy drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów - Nisko 119
1596 Oświadczenie majątkowe kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej P. Klocek Edyta za rok 2020. 118
1597 Aktualizacje planu postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2021 roku przez Gminę Lipnik 117
1598 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 marca 2021 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY LIPNIK - aktualizacja do roku 2023 116
1599 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 21.04.2021 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 116
1600 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 kwietnia 2021 roku 116
1601 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Kaptur Janusz za rok 2020 . 116
1602 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 czerwca 2021 roku 115
1603 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 maja 2021 roku 114
1604 Oświadczenie majątkowe radnego/Przewodniczącego Rady Gminy P.Stanisława Mazura za rok 2020 złożone Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 114
1605 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2021 roku 114
1606 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Baran Piotr za rok 2020 . 113
1607 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 maja 2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 113
1608 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01.06.2021 o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 113
1609 Uchwala Nr 56/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 112
1610 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Lipniku P. Polit Danuta za rok 2020. 112
1611 Informacja Wójta Gminy Lipnik o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 112
1612 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 111
1613 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na terenie województwa świętokrzyskiego 111
1614 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Kusal Barbara za rok 2020 . 111
1615 Informacja Wójta Gminy Lipnik o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Lipnik w drodze przetargu 111
1616 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2020 roku 110
1617 Oświadczenie majątkowe kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej P. Luśtan Teresa za rok 2020. 110
1618 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2021 roku 109
1619 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Zając Dariusz za rok 2020 . 109
1620 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 109
1621 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 roku. 108
1622 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Nowak Stanisław za rok 2020 . 107
1623 Oświadczenie majątkowe kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej P. Paradowski Grzegorz za rok 2020. 107
1624 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P.Strawczynski Marian za rok 2020 . 106
1625 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Stępień Franciszek za rok 2020 . 105
1626 Uchwała Nr 8/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 105
1627 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 czerwca 2021 roku 105
1628 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Radom Adam za rok 2020 . 104
1629 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 lipca 2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Włostów 104
1630 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Kwiatkowski Zdzisław za rok 2020 . 103
1631 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18.06.2021 r. 103
1632 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07 lipca 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 103
1633 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Przebudowa dróg gminnych w m. Zachoinie, Malżyn, Ublinek, Kaczyce 103
1634 Informacja o unieważnieniu postepowania: Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 103
1635 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 czerwca 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 102
1636 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 sierpnia 2021 roku 102
1637 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Modras Andrzej za rok 2020 . 100
1638 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie za rok 2020. 100
1639 Korekta - Oświadczenia majątkowego za rok 2020 złożona przez Dyrektora GOK we Włostowie P. Szymańskiego Sebastiana. 100
1640 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 1 lipca 2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 100
1641 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa świętokrzyskiego 100
1642 Uchwała Nr 22/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2021 rok 99
1643 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej im. R.Koseły we Włostowie P. Krakowak Małgorzata za rok 2020. 99
1644 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2020 99
1645 Przedterminowe wybory sołtysa w sołectwie Lipnik 99
1646 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Lipnik 99
1647 Bilans Urzędu Gminy w Lipniku wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. 97
1648 Bilans Gminy Lipnik wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. 97
1649 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 1 października 2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 97
1650 Obwiesczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 lipca 2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 96
1651 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 9 listopada 2021 roku 96
1652 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Przebudowa dróg gminnych w m. Zachoinie, Malżyn, Ublinek, Kaczyce 96
1653 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Sierpniak Helena za rok 2020 . 95
1654 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.07.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Kaczyce 95
1655 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 sierpnia 2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 95
1656 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 września 2021 r. o przystąpieniu do wprowadzenia projektu dokumentu pn. Plan Odnowy Miejscowości Usarzów na lata 2021-2027 95
1657 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 sierpnia 2021 roku 94
1658 Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2022 roku przez Gminę Lipnik 94
1659 Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 16.11.2021 r. 93
1660 Podstawowa kwota dotacji 2021 rok 92
1661 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.08.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 92
1662 Przedterminowe wybory sołtysa w sołectwie Żurawniki 91
1663 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 września 2021 roku 91
1664 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 91
1665 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 90
1666 Uchwała Nr 7/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2020 rok 89
1667 Wystąpienie pokonktrolne RIO Kielce z dnia 2017.08.09 89
1668 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2021 r. 88
1669 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.09.2021 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 88
1670 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2022 88
1671 Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na: Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 88
1672 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27.08.2021 r. 87
1673 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2021 roku 87
1674 Podstawowa kwota dotacji 2019 85
1675 Informacja roczna o wykonaniu budżetu GMINY LIPNIK za 2020 rok 85
1676 Uchwała Nr 93/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium 85
1677 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 85
1678 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów o wniesieniu odwołania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 85
1679 Karty informacyjne 2021 84
1680 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 wrzesnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 84
1681 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27.10.2021 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. Plan Odnowy Miejscowości Usarzów na lata 2021-2027 84
1682 SP-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 83
1683 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2020 r. 82
1684 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29.07.2021 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych, tj.: studni głębinowej o głębokości 80,0 m ujmującej wody podziemne z formacji dewonu, o wydajności eksploatacyjnej Q = 7,6 m3/h, zlokalizowanej w miejscowości Włostów, na działce o nr ewid. 76/7 – obręb Włostów, gm. Lipnik 82
1685 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 września 2021 roku 82
1686 Informacja Wójta Gminy Lipnik o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 82
1687 Decyzja PGW WP zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lipnik na okres 3 lat 82
1688 Podstawowa kwota dotacji 2020 81
1689 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23.07.2021 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Usarzów, Gmina Lipnik planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 79
1690 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie 79
1691 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 8 grudnia 2021 roku 77
1692 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2020 r. 76
1693 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie - Most Malice Kościelne 76
1694 Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 07.12.2021 r. 76
1695 Informacja o unieważnieniu postepowania na zadanie: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 75
1696 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2022 roku 74
1697 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2021 roku 72
1698 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego wraz z obwieszczeniem - Wody Polskie - studnia głębinowa Włostów 70
1699 Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty Przebudowa dróg gminnych w m. Zachoinie, Malżyn, Ublinek, Kaczyce - Zadanie 2 70
1700 Kaluzula Informacyjna dotycząca monitoringu na terenie Urzędu Gminy w Lipniku 69
1701 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 8 grudnia 2021 roku 69
1702 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł netto 65
1703 Zarządzenie Nr 108/2021 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2022 60
1704 Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Przebudowa dróg gminnych w m. Zachoinie, Malżyn, Ublinek, Kaczyce 60
1705 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 60
1706 Uchwała Nr 112/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 września 2021 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2021 roku 58
1707 Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2020 złożona P.Wojewodzie Swiętokrzyskiemu w dniu 25.10.20201r. przez Wójta Gminy Lipnik P.Andrzeja Grządziela. 57
1708 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2021 roku 56
1709 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 grudnia 2021 roku 54
1710 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 stycznia 2022 roku 50
1711 Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2020 Kierownika OPS w Lipniku -P. Edyty Klocek. 49
1712 Oświadczenie majątkowe Pani Mazur Małgorzaty pracownika OPS w Lipniku - wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta na czas nieobecności Kierownika OPS w Lipniku. 49
1713 Klauzula informacyjna - monitoring w terenie 48
1714 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31.01.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 48
1715 Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2020 Skarbnika Gminy P. Zimoląg Magdaleny. 47
1716 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 47
1717 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 46
1718 Korekta oświadczenia majątkowego radnej gminy Lipnik za rok 2020 P. Różycka Monika 44
1719 Karty informacyjne 2022 43
1720 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udzieleniu Panu Pawłowi Ankurowskiemu, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcia wód podziemnych (studni) 43
1721 Zarządzenie Nr 107/2021 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2022-2030 42
1722 Korekta oświadczenia majątkowego radnej gminy Lipnik za rok 2020 P. Kusal Barbara 41
1723 Korekta oświadczenia majątkowego radnego gminy Lipnik za rok 2020 P. Stępień Franciszek 40
1724 Obwieszczenie Starosty Sandomierskiego z dnia 12.01.2022 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. Budowa drogi gminnej Beradz - Kolonia Lownica o długości 815m w miejscowości Beradz. 39
1725 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 lutego 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym udowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Usarzów gmina Lipnik na działkach o nr ewid. ... 39
1726 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 39
1727 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 38
1728 Korekta oświadczenia majątkowego radnego gminy Lipnik za rok 2020 P. Baran Piotr 37
1729 Korekta oświadczenia majątkowego radnego gminy Lipnik za rok 2020 P. Głodek Wiesław 36
1730 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 36
1731 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23.03.2022 r. o wydaniu decyzji umarzającej postepowanie administracyjne 36
1732 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 31
1733 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 11 kwietnia 2022 roku 29
1734 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 31 marca 2022 roku 28
1735 KWARTALNA INFORMACJA z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2021 roku 27
1736 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 10 marca 2022 roku 27
1737 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2022 roku 27
1738 Obwieszczenie Starosty Sandomierskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zarządcy drogi gminnej - Burmistrzowi Miasta i Gminy Klimontów dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej Beradz - Kolonia Łownica o długości 815m w miejscowości Beradz 25
1739 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 marca 2022 roku 25
1740 Uchwała Nr 14/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2022 rok 24
1741 Uchwała Nr 163/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2022 rok 23
1742 Uchwała Nr 164/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2022 rok 22
1743 Uchwała Nr 165/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2022 - 2030 22
1744 Uchwała Nr 13/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 21
1745 Informacja o wszczęciu postępowania w przedmiocie przeglądu pozwolenia wodnoprawnego 20
1746 Uchwała Nr 49/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 18
1747 Oświadczenie majątkowe P. Zimoląg Magdaleny Skarbnika Gminy w Lipniku za rok 2021. 18
1748 Oświadczenie majątkowe P. Klocek Edyty Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2021. 17
1749 Oświadczenie majątkowe P. Wojciecha Zdyb Z-cy Wojta, Sekretarza Gminy w Lipniku za rok 2021. 17
1750 Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków komunalnych z oczyszczalni, zlokalizowanej w miejscowości Lipnik 16
1751 Oświadczenie majątkowe P. Andrzej Grządziel , Wójt Gminy Lipnik za rok 2021. 15
1752 Uchwały Rady Gminy 14
1753 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 maja 2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 13
1754 Oświadczenie majątkowe P. Sebastiana Szymańskiego Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie za rok 2021. 12
1755 Oświadczenie majątkowe P. Teresy Luśtan Kierownika Gminnnej Biblioteki Publicznej w Lipniku za rok 2021. 12
1756 Oświadczenie majątkowe P. Małgorzaty Mazur - Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2021. 12
1757 Oświadczenie majątkowe P. Grzegorz Paradowski Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku za rok 2021. 12
1758 Raport o stanie Gminy Lipnik za 2020 rok 12
1759 Oświadczenie majątkowe P. Krakowiak Małgorzaty Dyrektora Szkoły Podstawowej im.R.Koseły we Wlostowie za rok 2021. 11
1760 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 09 maja 2022 roku 10
1761 Oświadczenie majątkowe P. Strawczyński Marian radnego gminy Lipnik za rok 2021. 10
1762 Oświadczenie majątkowe P. Moniki Różyckiej radnej gminy Lipnik za rok 2021. 10
1763 Oświadczenie majątkowe P.Polit Danuty Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku za rok 2021. 10
1764 Oświadczenie majątkowe P. Katarzyny Cieszkowskiej - Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2021. 10
1765 Oświadczenie majątkowe P. Głodek Wiesław radnego gminy Lipnik za rok 2021. 8
1766 Oświadczenie majątkowe P. Kwiatkowski Zdzisław radnego gminy Lipnik za rok 2021. 8
1767 Oświadczenie majątkowe P. Dariusz Zając radnego gminy Lipnik za rok 2021. 8
1768 Oświadczenie majątkowe P. Heleny Sierpniak radnej gminy Lipnik za rok 2021. 7
1769 Oświadczenie majątkowe P. Nowak Stanisław radnego gminy Lipnik za rok 2021. 7
1770 Oświadczenie majątkowe P. Gaweł Sabiny radnej gminy Lipnik za rok 2021. 7
1771 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2022 r. 7
1772 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 maja 2022 roku 7
1773 Oświadczenie majątkowe P. Baran Piotr radnego gminy Lipnik za rok 2021. 6
1774 Bilans Urzędu Gminy w Lipniku wg. stanu na dzień 31.12.2021 r. 6
1775 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 11 kwietnia 2022 roku 6
1776 Oświadczenie majątkowe P. Mazur Stanisław Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku za rok 2021. 6
1777 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2021 6
1778 Oświadczenie majątkowe P. Radom Adam radnego gminy Lipnik za rok 2021. 5
1779 Oświadczenie majątkowe P. Stępień Franciszek radnego gminy Lipnik za rok 2021. 5
1780 Oświadczenie majątkowe P. Barbary Kusal radnej gminy Lipnik za rok 2021. 5
1781 Oświadczenie majątkowe P. Kaptur Janusz radnego gminy Lipnik za rok 2021. 5
1782 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2021 r. 5
1783 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2021 r. 5
1784 Informacja roczna z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2021 rok 5
1785 Oświadczenie majątkowe P. Modras Andrzej radnego gminy Lipnik za rok 2021. 4
1786 KWARTALNA INFORMACJA z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2022 roku 4
1787 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik 2015 rok 3
1788 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2021 r. 3
1789 SP-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 3
1790 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów o zakończniu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na: Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PEdn90, PEdn63 oraz PEdn40 3
1791 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik 2016 rok 2
1792 Dostęp do informacji publicznej 1
1793 Uchwały Rady Gminy 1
1794 Archiwum 1
1795 Uchwały Rady Gminy w Lipniku rok 2012 1

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.