Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Kielcach o/Obrazów

Numer rachunku : 65 8493 0004 0190 0306 8202 0001

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Rejestr zmian

IDTytuł artykułu:Oglądalność:
1 Dane podstawowe 43845
2 Decyzja o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energetycznym w miejscowości Gołębiów i Kur 6201
3 Postanowienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami 5174
4 Dane teleadresowe 4322
5 Oświadczenia majątkowe 4204
6 Zespół Szkół w Lipniku im . prof . Józefa Mikułowskiego - Pomorskiego 3566
7 Rada Gminy w Lipniku 3493
8 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Lipniku 3245
9 Zarządzenia Wójta 3135
10 Uchwały Prawa Miejscowego 3118
11 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej składającej się z 10 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną. 2761
12 Podatki 2654
13 Redaktor Biuletynu Informacji Publicznej 2583
14 Informacje o środowisku i jego ochronie 2500
15 Finanse Gminy Lipnik 2498
16 Informacja publiczna 2464
17 Wybory i referenda 2438
18 Postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 2385
19 Zespoły szkół w Gminie Lipnik 2318
20 Zespół Szkół we Włostowie 2299
21 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnik 2297
22 Instytucje kultury 2272
23 Oświadczenia majątkowe Radnych 2269
24 Sekretarz Gminy 2232
25 Wójt Gminy Lipnik 2219
26 Karty Informacyjne 2157
27 Stanowiska Kierownicze w Urzędzie Gminy w Lipniku 2126
28 Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Gminy w Lipniku 2105
29 Skarbnik Gminy 2102
30 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Radca prawny ½ etatu w Urzędzie Gminy w Lipniku 2093
31 Instrukcja obsługi 2065
32 Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lipnik 1900
33 Oświadczenia majątkowe Kierowników 1870
34 Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej 1817
35 Skład Osobowy Rady Gminy - kadencja 2010 - 2014 1792
36 Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta 1710
37 Uwaga Wyjaśnienie z dnia 05.12.2013 !!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego. 1710
38 Polityka prywatności 1696
39 Karty informacyjne 2012 1613
40 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku Radca Prawny 1/2 etatu 1580
41 Uwaga wyjaśnienie z dnia 21.07.2014 r. !!! Ogłoszenie z dnia 08.07.2014 r. o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipniku 1554
42 Grzegorz Przysucha 1486
43 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz” 1457
44 Karty informacyjne 2014 1418
45 Karty informacyjne 2013 1393
46 UWAGA WYJAŚNIENIA z dnia 01.03.2013 !!! Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 1372
47 UWAGA !!! Wyjaśnienia i zmiana terminu składania ofert z dnia 20.06.2014!!!Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipniku 1370
48 Uwaga Wyjaśnienia do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym pn. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ REMONT DROGI GMINNEJ NR 337039 T KURÓW - STERNALICE 1348
49 Sprostowanie II do ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej 1347
50 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie 1316
51 Uwaga Wyjaśnienia z dnia 19.04.2013 !! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów 1314
52 Uwaga wyjaśnienie z dnia 15.07.2014 r. !!!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie oraz termomodernizacja budynku przedszkola we Włostowie 1302
53 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów 1269
54 Uwaga!!! Unieważnienie przetargu - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 1269
55 Uwaga wyjaśnienie!!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 1263
56 Uwaga wyjaśnienie z dnia 13.02.2015 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu 1239
57 Uwaga wyjaśnienia z dnia 21.05.2014 r. !! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 09.05.2014 pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 1236
58 Wyjaśnienia z dnia 15.03.2013 - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 1189
59 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 1180
60 UWAGA!!! Wyjaśnienie z dnia 20.06.2014r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Malicach Kościelnych 1160
61 Uwaga!!! Zmiana ogłoszenia o zamówieniu publicznym i wyjaśnienia do zamówienia pn. Zakup energii elektrycznej 1131
62 Uwaga Wyjaśnienie z dnia 24.10.2013 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr, 14/14 o łącznej pow. 0,0843 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik przeznaczonej do sprzedaży 1120
63 Ogłoszenie o zamowieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Remont drogi gminnej nr 001438 T Lipnik - Gołębiów Szlachecki na odcinku 920 mb od km 0+ 000 do km 0 + 200 oraz od km 1+200 do km 1+920 Remont drogi gm 1119
64 Uwaga wyjaśnienia z dnia 01.08.2014r. Ogłoszenie z dnia 23.07.2014 r. o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie 1098
65 Uwaga Wyjaśnienie !!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie 1091
66 Ośrodek Pomocy Społecznej 1082
67 Uwaga Wyjaśnienia !!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Lipnik. 1072
68 Wojciech Zdyb 1069
69 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie. 1068
70 UWAGA WYJAŚNIENIE z dnia 02 .04.2014 -Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 1058
71 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie 1034
72 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1029
73 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie 1026
74 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 660 w Międzygórzu 1023
75 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia 1020
76 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Kurów gmina Lipnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 1015
77 Maria Stępień 1008
78 Korekta - wyjaśnienie do pierwszego Oświadczenia majątkowego radnego gminy Stanisława Mazura złożonego P. Wojewodzie Swiętokrzyskiemu w kadencji 2014-2018. 1004
79 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz 1003
80 Włostów 991
81 Józef Bulira 986
82 Przetargi 984
83 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Lipniku 983
84 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 981
85 Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 966
86 Sebastian Szymański 958
87 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Lipniku 948
88 Uwaga wyjaśnienia z dnia 24.03.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 943
89 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów 937
90 Ogłoszenie z dnia 2013-08-14 o zamówieniu publicznym pn. : Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 936
91 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Włostów gmina Lipnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 936
92 Komisja Rewizyjna - 2010 - 2014 933
93 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Rozbudowy istniejącego budynku administracyjno-biurowego o klatkę schodową oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu w części piętra z przeznaczeniem na punkt przedszkolny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną we 933
94 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów. 932
95 Beata Zając 927
96 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 926
97 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice 925
98 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice. 921
99 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 921
100 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Remont drogi gminnej nr 001438 T Lipnik - Gołębiów Szlachecki na odcinku 920 mb od km 0+ 000 do km 0 + 200 oraz od km 1+200 do km 1+920 Remont 916
101 Komisja Rolnictwa i Handlu - 2010 -2014 910
102 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz 910
103 Jolanta Sierant 905
104 Grzegorz Przysucha 899
105 Komisja Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 2010 - 2014 898
106 Komisja ds Gospodarki i Finansów - 2010-2014 896
107 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 889
108 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Rozbudowy istniejącego budynku administracyjno-biurowego o klatkę schodową oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu w części piętra z przeznaczeniem na punkt przedszkolny wraz z niezbędną infras 883
109 Informacja o unieważnieniu postępowania dot. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 881
110 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów 879
111 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice 878
112 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: Realizacja Gminnego Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lipnik 876
113 Powtórne zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na Zakup energii elektrycznej 870
114 Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 865
115 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 862
116 Rafał Smoliński 855
117 Anna Kęsy 853
118 UWAGA WYJAŚNIENIE Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 852
119 Jadwiga Garnuszek 850
120 Monika Kaczor 849
121 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Lipniku 846
122 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ REMONT DROGI GMINNEJ NR 337039 T KURÓW - STERNALICE 844
123 Usarzów 843
124 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie polegający na remoncie posadzek etap II , instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont stolarki drzwiowej 843
125 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Remont ośrodka zdrowia we Włostowie 842
126 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 841
127 Sebastian Szymański 839
128 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu publicznym pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego 835
129 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycujne pn: Remont Dróg Gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych: Remont drogi gminnej nr 001438 T Lipnik - Gołębiów Szlachecki na odcinku 920 mb od km 0+ 000 do km 0 + 200 ora 831
130 Józef Bulira - korekta oświadczenia 830
131 Teresa Kwiatkowska 826
132 Informacja z dnia 2013-08-22 o unieważnieniu postępowania dot. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 826
133 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energetycznym w 825
134 Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej 825
135 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik 824
136 Lipnik 823
137 Krzysztof Zając 821
138 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadnie pn. Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz 821
139 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 818
140 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów 818
141 Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Prowadzenie działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów 816
142 Maria Stępień 814
143 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: pn. Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie. 812
144 Stanisław Mazur 811
145 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie. 810
146 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont ośrodka zdrowia we Włostowie 806
147 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 801
148 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 801
149 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 799
150 Danuta Stańko 798
151 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik 798
152 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 660 w Międzygórzu 798
153 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz 798
154 Syndyk masy upadłości PBOil CHMIELEWSKI B. Chmielewski i B. Chmielewska Sp. J. ogłasza przetarg na sprzedaż kompleksu nieruchomości po byłej Cukrowni we Włostowie 793
155 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr,nr 25/1 i 25/2 o łącznej pow.3,8900 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów przeznaczonej do sprzedaży. 791
156 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 787
157 Klocek Edyta 786
158 Uwaga wyjaśnienia z dnia 17.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych 786
159 Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy w Lipnik z dnia 12 marca 2014r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej . 781
160 Maj 2011 780
161 Uchwały zmieniające budżet Gminy Lipnik na 2012 rok 777
162 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 660 w Międzygórzu 776
163 Józef Bulira 773
164 Kurów 771
165 Zawiadomienie o wyborze oferty (wyniku licytacji elektrronicznej) w postępowaniu na Zakup energii elektrycznej 770
166 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Lipniku 767
167 Maria Sudy 766
168 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Lipniku 765
169 Adamów 763
170 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 762
171 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr. 907 o łącznej pow.0,49 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów przeznaczonej do sprzedaży 760
172 Karty informacyjne 2015 758
173 Jolanta Sierant 754
174 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie. 754
175 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Leszczków 753
176 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie 752
177 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 750
178 Grzegorz Sierpniak 747
179 Gromski Krzysztof 747
180 Danuta Stańko 745
181 Marian Strawczyński 742
182 Zawiadomienie Wójta Gminy Lipnik dla mieszkańców sołectwa Włostów 742
183 Malżyn 741
184 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w miejscowości Lipnik. 739
185 Studzianki 736
186 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 733
187 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 stycznia 2013 roku 732
188 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Lipniku 732
189 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ruin zamku w miejscowości Międzygórz 730
190 Dziekańska Elżbieta 727
191 Elżbieta Dziekańska 726
192 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01.10.2012 r. w sprawie sprostowania decyzji Wójta Gminy Lipnik nr RG-IV.6220.3.2011/2012 z dnia 04.09.2012 r 726
193 Karty informacyjne 2016 726
194 Teresa Dzienniak 723
195 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2011 rok. 722
196 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ REMONT DROGI GMINNEJ NR 337039 T KURÓW - STERNALICE 722
197 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2015 roku. 721
198 Sternalice 720
199 Gołębiów 718
200 Małgorzata Krakowiak 718
201 Klocek Edyta 718
202 Słoptów 713
203 Męczennice 713
204 Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Komunikaty multimedialne PKW 713
205 Styczeń 2010 712
206 Leszek Mroczkowski 708
207 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipniku z dnia 29 maja 2012 roku 708
208 Teresa Kwiatkowska 708
209 Leszczków 707
210 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej składającej się z 2 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną w miejscowości Kaczyce i Sw 707
211 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 czerwca 2012 roku 706
212 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych. 706
213 Beata Zając 705
214 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07 stycznia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 702
215 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 maja 2012 roku 701
216 Wojciech Zdyb 700
217 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 listopada 2012 roku 698
218 Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie oraz termomodernizacja budynku przedszkola we Włostowie. 698
219 Grzegorz Paradowski 697
220 Żurawniki 690
221 Ublinek 690
222 Krzysztof Krakowiak 689
223 Swojków 689
224 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 689
225 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipnik w 2016 roku 688
226 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 04 czerwca 2013 roku 687
227 Malice Kościelne 686
228 Kaczyce 685
229 Monika Kaczor 685
230 Obwieszczenie z dnia 19 września 2012 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnik w granicach administracyjnych Gminy Lipnik. 684
231 Luty 2010 683
232 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 roku 683
233 Małgorzata Krakowiak 682
234 Grudzień 2011 682
235 POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 681
236 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Lipnik za rok 2014 składane do dnia 30.04.2015 roku . 681
237 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 680
238 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 marca 2013 roku 676
239 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwca 2013 roku 676
240 Ogłoszenie i udzieleniu zamówienia na zadanie Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 675
241 Zachoinie 672
242 Styczeń 2011 672
243 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 672
244 UWAGA!!! Przetarg unieważniony w dniu 17.07.2014 r. Wójt Gminy w Lipniku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 14/7 o pow. 0,0838 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 672
245 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012 roku 670
246 Słabuszewice 667
247 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 666
248 Józef Bulira 666
249 Stanisław Mazur 665
250 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkól w Lipniku. 665
251 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 marca 2012 roku 664
252 UCHWAŁA NR XVI / 126 / 2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2012 rok 663
253 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. :Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz 662
254 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie, ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.07.2014 r 661
255 Uchwała Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 marca 2012 roku 660
256 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie polegający na remoncie posadzek etap II, instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont stolarki drzwiowej. 659
257 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 marca 2013 roku 658
258 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 13 czerwca 2012 roku 657
259 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 września 2012 roku 657
260 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 657
261 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego - Uzupełnienie z dnia 11.10.2016 r. 657
262 Grzegorz Paradowski 656
263 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 656
264 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipniku. 654
265 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 roku 653
266 Marzec 2011 653
267 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów 652
268 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 grudnia 2012 roku 651
269 Międzygórz 649
270 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 lutego 2012 roku 648
271 Łownica 648
272 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, energetyczną i teletechniczną zlokalizowanego na działkach nr 453,454 i 646
273 Rafał Smoliński 646
274 Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego 646
275 Monika Kaczor - korekta z dnia 2012.05.11 644
276 Jadwiga Garnuszek 644
277 Czerwiec 2011 643
278 Ogłoszenie o unieważnieniu I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr ew.14/7 o pow.0,0838 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik 643
279 Luty 2011 641
280 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.10.2012 r. o wydaniu w dniu 09.10. 2012 r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 641
281 Kwiecień 2011 638
282 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 kwietnia 2012 roku 634
283 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energ 634
284 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. dowodów osobistych w Urzędzie Gminy w Lipniku 632
285 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn: Budowie węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115 630
286 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów 629
287 Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 3 zadania: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 627
288 Krzysztof Krakowiak 624
289 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 624
290 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 623
291 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 wrzesnia 2013 roku. 623
292 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2012 - 2019 620
293 Listopad 2011 620
294 Maria Stępień 619
295 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Leszczków. 618
296 Przetarg unieważniony dnia 14.02.2014 r. - Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 1289/3 o pow. 0,0598 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 617
297 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ruin zamku w miejscowości Międzygórz. 617
298 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012 roku 616
299 Krzysztof Zając 613
300 Maria Sudy-Krzysiek 613
301 Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy w Lipniku składane na 2 miesiące przed końcem kadencji 2010 - 2014 . 613
302 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo handlowego z przeznaczeniem na świetlice wiejską w m. Malice Kościelne 612
303 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane - Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów 612
304 Marian Strawczyński 610
305 Uwaga wyjaśnienie z dnia 29.06.2015r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 2 873 967,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 72 400,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 801 567,00 zł. 609
306 Prawo lokalne 607
307 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115 607
308 Lipiec 2011 605
309 Informacja o dokonaniu ponownego wyboru oferty na pomoce dydaktyczne 603
310 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 602
311 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont ośrodka zdrowia we Włostowie 602
312 Wrzesień 2011 602
313 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2015 r.o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 601
314 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 lipca 2013 roku . 600
315 Jadwiga Garnuszek 597
316 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. dowodów osobistych w Urzędzie Gminy w Lipniku 597
317 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 października 2013 roku. 596
318 Gromski Krzysztof 594
319 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu z dnia 14 lutego 2014 r. 593
320 Leszek Mroczkowski 592
321 Elżbieta Dziekańska 592
322 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 listopada 2013 roku. 592
323 Sierpień 2011 591
324 Teresa Dzienniak 588
325 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 stycznia 2014 roku. 588
326 Decyzja o umorzeniu postępowania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipnik zlokalizowana na działkach o nr ewidencyjnym 586
327 Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizację zadania: Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie obejmujące zakup sprzętu ICT dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 584
328 Leszek Mroczkowski - korekta z dnia 07.11.2012 r. 579
329 Klocek Edyta - oświadczenie o działalności 577
330 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2015 577
331 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku. 575
332 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Malicach Kościelnych 575
333 Październik 2011 574
334 Grzegorz Sierpniak 574
335 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 573
336 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Przesył energii elektrycznej 572
337 Unieważnienie zapytania ofertowego na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 572
338 Uchwała nr XXIX/226/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2013 rok 570
339 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 czerwca 2013 r. 567
340 Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2013 - 2020 566
341 Zapytanie ofertowe na realizację zadania: „Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie” obejmujące zakup zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 566
342 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt:: Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych. 566
343 Przysucha Grzegorz 564
344 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 562
345 Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa chlewni do prowadzenia tuczu trzody chlewnej w Gospodarstwie Rolnym Zdzisław Podsiadły w miejscowości Kaczyce 562
346 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2012 561
347 Wojciech Zdyb 561
348 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie 560
349 Anna Kęsy 559
350 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014 559
351 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 7 marca 2013 r. 557
352 Ogłoszenie o udzieleniu zamównia na zadanie: Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu 557
353 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 556
354 Beata Zając 556
355 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. 556
356 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont drogi gminnej nr 337017 T relacji Leszczków - Pęcławice w celu stworzenia spójnego układu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi nr 0733 T Balbinów - Nikisiałka Duża i nr 0731 T Włostów Gozdawa R 554
357 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 grudnia 2013 roku. 553
358 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup Energii Elektrycznej 552
359 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 551
360 Maria Sudy - Krzysiek 551
361 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2013 roku. 550
362 Kwiatkowska Teresa 550
363 Uwaga sprostowanie z dnia 21.10.2014 r. Zapytanie ofertowe na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 550
364 Małgorzata Krakowiak 549
365 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie polegający na remoncie posadzek etap II , instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont stolarki drzwiowej 547
366 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r. 547
367 Pierwsze oświadczenia majątkowe - radnych Gminy Lipnik składane Przewodniczącemu Rady Gminy w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania radnego w kadencji 2014 -2018. 547
368 Korekta sprawozdania rocznego Rb-NDS za 2012 rok 546
369 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej Nr ewidencyjnymi 14/14 o pow. 0,0843 ha położoną w Lipniku KW Nr 29782 545
370 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ 545
371 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014 545
372 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 09 sierpnia 2013 roku . 544
373 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 544
374 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr. 297/1 o pow. 0,39 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Swojków 544
375 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 stycznia 2016 roku. 543
376 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. udowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 542
377 Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2012 541
378 Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 540
379 OBWIESZCZENIE z dnia 18 grudnia 2013r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 539
380 Unieważnione dnia 28.07.2014 r. Zapytanie ofertowe na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 539
381 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipniku z dnia 31 grudnia 2010 roku 537
382 Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku 537
383 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu „Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2015” 536
384 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 04.09. 2012 r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: “Budowie farmy wiatrowej składającej się z 2 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną 533
385 Kęsy Anna 531
386 Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2012 roku 529
387 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 529
388 Marzec 2010 528
389 Sebastian Szymański 528
390 Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr, 25/1 i 25/2 o łącznej pow. 3,8900 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 527
391 Oświadczenia majątkowe osób funkcyjnych Gminy Lipnik za rok 2014 składane w termine 30.04.2015r roku. 527
392 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 526
393 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 15.03.2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Słabuszewicach. 526
394 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2012 roku, oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy za I półrocze 2012 roku. 525
395 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 września 2012 r. 525
396 Obwieszczenie GKW w Lipniku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Lipnik w wyborach do rad gmin rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów,burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 524
397 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 523
398 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych. 523
399 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr, nr, 25/1, 25/2 o pow. 3,89 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 523
400 Zapytanie ofertowe z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące zadania: Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 521
401 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Malice Kościelne 520
402 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 520
403 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno wypoczynkowej w miejscowości Lipnik 520
404 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2011 roku. 519
405 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. pn. Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu 519
406 Zawiadomienie o wyborze najkorzysniejszej oferty na zadanie Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 517
407 Skład Osobowy Rady Gminy - kadencja 2014 - 2018 517
408 Przebudowa dróg powodziowych - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Międzygórz na odc. 945 mb. 515
409 Smoliński Rafał 513
410 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 512
411 Uwaga wyjaśnienie z dnia 23.09.2014. Zapytanie ofertowe na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie,obejmujące zakup mebli i wyposażenia wypoczynkowego dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 512
412 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 509
413 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2013r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 508
414 Obwieszczenie GKW w Lipniku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Lipnik w wyborach do rad gmin rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów,burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 508
415 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w LIpniku na dzień 23 lipca 2013 r. 505
416 Sierant Jolanta 505
417 Danuta Stańko 505
418 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 504
419 Monika Kaczor 504
420 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik 503
421 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 marca 2013 r. 501
422 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r. 500
423 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2015 499
424 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 stycznia 2013 r. 497
425 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 r. 497
426 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 496
427 Grzegorz Paradowski 496
428 Oświadczenia majątkowe osób funkcyjnych Gminy Lipnik za rok 2014 składane w termine do 30.04.2015r roku. 496
429 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2014 roku . 495
430 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 1290/4 o pow. 0,0752 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 494
431 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01.10. 2012 o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu w decyzji Wójta Gminy Lipnik Nr RG-IV.6220.3.2012 493
432 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebodowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 493
433 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik z dnia 5 sierpnia 2013 r.w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 492
434 informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 09 czerwca 2014 roku 492
435 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie oraz termomodernizacja budynku przedszkola we Włostowie. 491
436 Wykaz kart informacyjnych 490
437 INFORMACJA O UZYSKANIU DOTACJI NA ZADANIE: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK 489
438 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2013r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 488
439 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 23 sierpnia 2012 r. 487
440 Wieloletia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 - 2023 487
441 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 maja 2014 roku . 487
442 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie Budowa na terenie Gminy Lipnik elektrowni wiatrowych o mocy 31,5 MW wraz z punktami zasilania (PZ1,PZ2,PZ3) sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4 kV 486
443 Krzysztof Zając 486
444 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 02.08.2013 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie zna 484
445 Bilanse gminy Lipnik za 2012 rok 484
446 Gromski Krzysztof 484
447 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 listopada 2012 r. 482
448 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr,907 o łącznej pow.0,49 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik 482
449 ZARZĄDZENIE Nr 116/2013 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2014. 481
450 Uchwała Nr XLII / 360 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipnik na rok 2014. 481
451 Zastępca Wójta 481
452 Postanowienie o wszczęciu postępowania Budowa na terenie Gminy Lipnik elektrowni wiatrowych o mocy 31,5 MW wraz z punktami zasilania (PZ1,PZ2,PZ3) sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4 kV oraz dróg i placów dojazdowych 480
453 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 grudnia 2012 r. 479
454 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 23 października 2012 r. 478
455 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 477
456 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Remont drogi gminnej nr 337017 T relacji Leszczków - Pęcławice w celu stworzenia spójnego układu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi nr 0733 T Balbinów - Nikisiałka Duż 474
457 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 19 grudnia2012 r. 473
458 Obwieszczenie z dnia 25 września 2012 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn: Budowa węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115 471
459 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 06 lutego 2015 r. 471
460 Sprawozdania finansowe za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 470
461 Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizację zadania: Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 470
462 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 469
463 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2016 469
464 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o wykonanie zadania pt. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy LIPNIK 467
465 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 marca 2014 roku. 466
466 Grzegorz Sierpniak 466
467 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa chlewni do prowadzenia tuczu trzody chlewnej w Go 465
468 Dzienniak Teresa 465
469 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.01.2014 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 465
470 Bilanse gminy Lipnik za 2011 rok 464
471 Strawczyński Marian 462
472 Bilanse gminy Lipnik za 2010 rok 460
473 Stanisław Mazur 458
474 Obwieszczenie o o wydaniu w dniu 04.09.2012 r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, energetyczną i teletechniczną zlokalizowaneg 457
475 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2012 rok. 456
476 Informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za IV kwartał 2013 r. 456
477 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014 456
478 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 czerwca 2013 r. 455
479 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z sesji odbytej w dniu 29 .10.2014 roku. 455
480 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 r. 454
481 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 453
482 Sprawozdanie roczne Rb-NDS za 2012 roku 450
483 Krakowiak Krzysztof 449
484 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 07.07.2014 roku. 449
485 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku 449
486 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 17 listopada 2014 r. 449
487 Edyta Klocek 447
488 Wykaz udzielonej pomocy publicznej za 2013 rok 446
489 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 sierpnia 2013 roku dot. przedsięwzięcia polegającego na: „ Prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów” na działce o nr ewid. 142/3 w miejscowości Lipnik. 445
490 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Lipnik. 444
491 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 17 września 2013 r. 442
492 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 listopada 2013r. 442
493 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 11 września 2014 roku. 442
494 Informacja Wójta Gminy w Lipniku 441
495 Korekta Oswiadczenia majątkowego radnego Grzegorza Przysuchy . 441
496 Mroczkowski Leszek 440
497 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia. 437
498 Sprawozdania finansowe za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 437
499 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Prowadzenie działalności w ramach magazynowania oraz segre 436
500 Ogłoszenie o udostępnieniu do wglądu w Urzędzie Gminy w Lipniku spisu wyborców 436
501 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 października 2013r. 435
502 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Kurów 434
503 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 sierpnia 2013 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów” na działce nr ewidencyjny 142/3 w miejscowości Lipnik 433
504 UCHWAŁA NR V / 27 / 2015 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2015 rok 430
505 Uchwała Nr6 _2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 23 października 2014 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 429
506 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 19 grudnia 2013 r. 427
507 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 427
508 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Przebudowa dróg powodziowych – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Międzygórz na odc. 945 mb 427
509 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 15 kwietnia 2015 roku. 426
510 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 kwietnia 2015 roku. 426
511 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 kwietnia 2014 r. 423
512 Uchwały z Sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 9. 12. 2014r. 423
513 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2014r. 423
514 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie zmiany zakresu inwestycji dla decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 422
515 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie wywieszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 420
516 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 02.08.2013 o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 420
517 Uchwała Nr 100/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Lipnik na 2014 rok 420
518 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 stycznia 2014 r. 420
519 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28.07.2015 r. 419
520 Komisja Rewizyjna - 2014 - 2018 418
521 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2015 roku . 418
522 Komisja Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 2014 - 2018 417
523 Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń do komisji wyborczych . 416
524 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.01.2013 w sprawie wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 415
525 Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 16. 05. 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku usługowego - Ośrodka Zdrowia wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i zewnętrznych (wod. - kan., c.o., pompy ciepła instalacji fotowoltaicznych i instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacji budynku 415
526 Komisja Rolnictwa i Handlu 2014 - 2018 415
527 ZARZĄDZENIE Nr 44 / 2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 maja 2014. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Słoptowie . 414
528 Uchwały z Sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 5.12.2014r. 414
529 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 9 sierpnia 2013 r. 413
530 Wyjaśnienie do Oświadczenia Wójta Gminy . 413
531 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaialnosci pożytku publicznego i o wolontariacie, 412
532 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 czerwca 2015 roku . 412
533 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 października 2015 roku. 412
534 Zarządzenie Nr 39_2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie stwierdzenia wygasnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Lipniku . 411
535 Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: Zakup przezroczystych urn wyborczych dla Urzędu Gminy w Lipniku 411
536 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku zdnia 12 sierpnia 2014 r. 410
537 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Prowadzeniu działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów 409
538 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2015 r. 409
539 Informacja Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu o nr ewidencyjnym 1289/3 położonej w miejscowości Włostów, stanowiących własność Gminy Lipnik. 408
540 Zarządzenie Nr 36_2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. 407
541 Uchwała Rady Gminy z sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2014 roku. 407
542 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Przebudowa dróg powodziowych - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Międzygórz na odc. 945 mb 407
543 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 sierpnia 2014 roku. 406
544 Informacja Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej o nr ewidencyjnym 167/21 i nr 167/13 położonej w miejscowości Włostów, stanowiących własność Gminy Lipnik. 405
545 Korekta Oświadczenia majątkowego radnej Beaty Zając . 403
546 Zawiadmienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2016 403
547 Uchwała Nr 102/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2014 rok 402
548 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30.05.2014 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Kaczyce-Grocholice i Swojków gmina Lipnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 402
549 Druk - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 7 września 2014 r. 402
550 Oświadczenie majątkowe Kierownika Jednostki - Wójta Gminy Lipnik , składane na 2 miesiące przed końcem kadencji 2010-2014 P. Wojewodzie Swietokrzyskiemu . 402
551 Komisja ds Gospodarki i Finansów - 2014 - 2018 402
552 Zaproszenie na sesje Rady Gminy w Lipniku na dzień 21 stycznia 2015 roku na godz. 11.00 . 401
553 Pierwsze Oświadczenie majątkowe Zastępcy Skarbnika Gminy P. Danuta Dziarmaga składane Wójtowi Gminy na dzień zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Lipniku . 400
554 Zarządzenie Nr 40_2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie uzupełnienia skałdu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Lipniku . 399
555 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipniku z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 399
556 Informacja Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 398
557 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 października 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 397
558 M.Utnik-Oleksiak oświadczenie majątkowe Dyrektora ZS w Lipniku na dzień powołania na stanowisko tj. 1.09.2015r. 397
559 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 3 marca 2014 roku 395
560 ZARZĄDZENIE Nr 43 / 2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Słoptowie . 394
561 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 393
562 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 06 listopada 2014 r. 386
563 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach swierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560 385
564 Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Lipnik składane Kierownikowi Jednostki - Wójtowi Gminy Lipnik na 2 miesiące przed końcem kadencji 2010 -2014 . 384
565 Obwieszczenie PKW z dnia 30 czerwca 2014 roku o postanowieniu Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP 383
566 Uchwały z sesji inauguracyjnej Rady Gminy w Lipniku w kadencji 2014 -2018 , odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku. 383
567 Obwieszczenie PKW z dnia 24 lutego 2014 roku o zarządzeniu przez Prezydenta RP wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych . Kalendarz wyborczy dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 roku . 382
568 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 października 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 380
569 Zaproszenie na Sesje Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 marca 2014 roku. 380
570 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na 27 maja 2014 roku na godz. 10.00. w siedzibe Urzędu Gminy w Lipniku. 380
571 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2013 379
572 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Udzielenie kredytu dlugoterminowego w wysol 377
573 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 7 lipca 2014 roku . 375
574 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Lipnik 375
575 Uchwały Rady Gminy w Lipniku podjęte na sesji w dniu 14 września 2015 roku . 374
576 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 grudnia 2013 r. 373
577 Postanowienie Prezydenta RP z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 372
578 Zarządzenie Nr 68_ 2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 sierpnia 2014 r w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych. 372
579 Pierwsze w kadencji 2014 -2018 Oswiadczenie majątkowe Zastępcy Wójta składane Wójtowi Gminy Lipnik. 372
580 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we Włostowie 371
581 Grocholice 370
582 Korekta - wyjaśnienia do pierwszego Oświadczenia majątkowego Wójta Gminy Lipnik Pana Józefa Buliry złożonego P. Wojewodzie Swiętokrzyskiemu w kadencji 2014-2018. 369
583 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy w Lipniku z dnia 7 kwietnia 2015 r. 369
584 Uchwała Nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 26 września 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 368
585 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 lipca 2015 roku . 367
586 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: Realizacja gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lipnik 366
587 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 19 sierpnia 2014r.r 365
588 Pierwsze Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Lipnik Pana Józefa Buliry wybranego w wyborach powszechnych w kadencji 2014 - 2018 składane Pani Wojewodzie Swiętorzyskiemu w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania Wójta . 365
589 Uchwała Nr 7_2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 23 października 2014 roku w sprawie przyznania numerów dla list komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 363
590 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.07.2015 r. o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól w Lipniku. 361
591 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28.07.2015 r. 361
592 Zawiadomienie o wyborze oferty (wyniku licytacji elektronicznej) w postępowaniu na „zakup energii elektrycznej” prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej. 360
593 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 stycznia 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamienierza: Wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych (wod. – kan., co, pomp ciepła, instalacji solarnych i fotowoltanicznych, rekuperacji, instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacja budynku na działce nrew. 102/5 w miejscowości Malice Kościelne gmina Lipnik 357
594 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 9 lipca 2015 roku na godz. 11.00. 356
595 Wniosek o udostępnienie spisu wyborców 354
596 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Lipnik 354
597 Zaproszenie na Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 .12. 2014r. 353
598 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 grudnia 2014 roku 353
599 Zarządzenie Nr 71 / 2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 82 zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku. 350
600 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za I półrocze 2014 roku. 350
601 Uzupełnienie składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipniku 349
602 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy w Lipniku z dnia 4 września 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości : informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku . 348
603 Zarządzenie Wójta Gminy Nr 74.2015 z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji d.s referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 347
604 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 346
605 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o wykonanie zadania pt. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipnik 345
606 Zaproszenie na uroczystą i ostatnią w VI kadencji sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 10 listopada 2014 roku . 344
607 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 31 marca 2015 roku . 342
608 Wykaz udzielonej pomocy publicznej za 2014 rok 342
609 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki I deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartal 2014roku 341
610 Zarządzenie Nr 70 / 2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. 339
611 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 stycznia 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia pn .Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych (wod.-kan., co, pomp ciepła, instalacji solarnych i fotowoltanicznych, rekuperacji, instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół na działce nr ew. 353 w miejscowości Lipnik, gmina Lipnik 338
612 Uwaga wyjaśnienie z dnia 06.10.2016 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450mb od km 1+818 do km 3+268 338
613 Wyjaśnienie z dnia 24.07.2015 r. do Oświadczenia majątkowego z dnia 17 kwietnia 2015 r. złożonego Wojewodzie Swiętokrzyskiemu przez Wójta Gminy Lipnik Józefa Bulirę . 336
614 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 kwietnia 2015 r. 335
615 Oświadczenie majątkowe Teresy Kwiatkowskiej Skarbnika Gminy Lipnik złożone na dzień odwołania ze stanowiska Skarbnika Gminy 29 września 2015 roku. 334
616 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.03.2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Międzygórz 334
617 Uchwała Nr 2/ 2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 26 września 2014 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 331
618 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 lutego 2015 r. 331
619 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 15 kwietnia 2015 roku . 329
620 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 13 sierpnia 2015 roku. 327
621 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 marca 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 324
622 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 października 2014 roku. 323
623 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2014 322
624 Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców Pismo z dnia 15.04.2015 roku Znak ZPOW -603-193/15. 322
625 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 322
626 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 17 czerwca 2015 roku . 321
627 Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Lipnik jest organem prowadzącym 321
628 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.03.2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Ublinek 321
629 I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 4 września 2014 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych związanych z wyborami do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów ,burmistrzów, i prezydentów miast 320
630 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 320
631 Informacja o terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 319
632 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 13 sierpnia 2015 roku . 319
633 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 kwietnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - kanalizacja 318
634 Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2014. 317
635 Wyjaśnienie do Oświadczenia Majątkowego z dnia 14.04.2015 r. złożonego Wojewodzie Swiętokrzyskiemu przez Stanisława Mazura - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku. 316
636 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 11 września 2014 roku 315
637 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 14.03.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Malicach Kościelnych 315
638 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 kwietnia 2015 roku . 313
639 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 9 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Lipniku. 312
640 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik z dnia 27.05.2015 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 312
641 Uchwała Nr 14/2015 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 311
642 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 12 sierpnia 2014 roku. 310
643 Pierwsze Oświadczenie majątkowe Magdaleny Zimoloąg Skarbnika Gminy złożone Wójtowi Gminy Lipnik w/g stanu na dzień powołania 30.09.2015r . 310
644 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 luty 2016 roku. 310
645 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia 309
646 Korekta wyjaśnienie Wojciecha Zdyb Sekretarza Gminy Lipnik do oświadczenia majatkowego za rok 2014 złożonego Wójtowi Gminy 29.04.2015r. 309
647 Zaproszenie na sesję inauguracyjną Rady Gminy w Lipniku w kadencji 2014-2018 zwołaną przez Komisarza Wyborczego Kielce II na dzień 1 grudnia 2014 roku na godz. 14.00. 308
648 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 maja 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 308
649 Zarządzenie Nr 33.2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie uzupełnienia składu komisji . 307
650 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 307
651 Monika Różycka - Korekta do Oświadaczenia majątkowego radnej gminy za rok 2014 złożona dnia 9.11.2015r. 307
652 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum 306
653 Oświadczenie majątkowe P. Dziarmagi Misiak Danuty złożone Wójtowi Gminy w Lipniku na dzień odwołania tj. 30.09.2015r ze stanowiska Zastępcy Skarbnika Gminy w Lipniku. 306
654 Pierwsze Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku Pana Stanisława Mazura w kadencji 2014 - 2018 składane Pani Wojewodzie Swiętorzyskiemu w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania radnego. 304
655 Uchwala Nr 13/2015 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2015 rok 304
656 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 kwietnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 303
657 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 października 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Leszczków 302
658 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 września 2014 roku 301
659 Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Przebudowa pomieszczeń w budynku OSP w Łownicy oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe 301
660 DECYZJA o umorzeniu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowie chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w miejscowości Kaczyce 60, 27-545 Włostów, Gmina Lipnik, na działkach o numerach ewidencyjnych 245, 271/1 300
661 Komunikat 299
662 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: postępowania o wykonanie zadania pt. Zakup przezroczystych urn wyborczych dla Urzędu Gminy w Lipniku 298
663 Monika Kaczor - Korekta do Oświadaczenia majątkowego radnej gminy za rok 2014 złożona dnia 12.11.2015r. 297
664 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 sierpnia 2015 roku o publicznym losowaniu składów Obwodowych Komisji do spraw referendum ogólnokrajowego . 295
665 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 sierpnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Słoptów 294
666 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 14 września 2015 r. 294
667 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku Pani Jadwigi Garnuszek złożone na dzień odwołania ze stanowiska tj. 26.06.2015 roku . 294
668 Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 294
669 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamienirzenia: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na działce nr ew. 210 w miejscowości Kurów gm. Lipnik. Z dnia 29.01.2014 r. nr RG-I.6733.7.2013.2014 dla Gminy Lipnik, 27-540 Lipnik 20. 293
670 Komunikat o publicznym losowaniu w dniu 5.10.2015 o godz. 10.00 w siedzibie Gminy w Lipniku składów osobowych dwóch Obwodowych Komisji Wyborczych tj. Nr. 3 w Malicach Kościelnych i Nr 4 w Słoptowie. 293
671 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za pierwsze półrocze 2015 roku. 291
672 Wzór zgłoszenia kandydata do obwodowej komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym 289
673 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 289
674 Wieloletia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015 - 2025 289
675 Uwaga wyjaśnienia z dnia 23.11.2016 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami) Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro 289
676 Oświadczenie Magdaleny Zimoloąg Skarbnika Gminy o nie prowadzeniu działalności gospodarczej złożone Wójtowi na dzień 30.09.2015r . 285
677 Zarządzenie Nr 26 / 2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 20 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 284
678 INFORMACJA O UZYSKANIU DOTACJI NA ZADANIE: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK 284
679 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 284
680 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Sidor Anny za rok 2015. 283
681 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 października 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Malżyn 281
682 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 281
683 Zarządzenie Nr 35 /2015 Wójta Gminy z dnia 24 kwietnia 2015r w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku . 280
684 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków szt. 2 i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 280
685 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 sierpnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Malżyn 279
686 Oświadczenie M.Utnik-Oleksiak o nie prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy na dzień powołania na stanowisko Dyrektora ZS w Lipniku 1.09.2015 r. 278
687 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 5 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Lipniku. 276
688 Kalendarz Wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 roku . 276
689 Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 16. 05. 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku oświatowego - Zespołu Szkół w Lipniku wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i zewnętrznych (wod. - kan., c.o., pomp ciepła, instalacji solarnych fotowoltaicznych, rekuperacji i instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacji 275
690 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 listopada 2014 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn.: „Prowadzeniu działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów 275
691 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 3 grudnia 2015 roku . 275
692 Korekta Jadwigi Garnuszek do oświadczenia majątkowego za rok 2014. 272
693 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Kryszczyńska Zofia za rok 2015. 271
694 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za II kwartał 2015 r. 269
695 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11.01.2016 o wydaniu w dniu 08.01.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 265
696 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Międzygórz 265
697 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch chlewni na działce ewidencyjnej o nr 371 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik. 265
698 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 roku. 263
699 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za III kwartał 2015 r. 263
700 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 262
701 Oświadczenie majątkowe Pana Smolińskiego Rafała Huberta Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożone na dzień odwołania ze stanowiska 31 grudnia 2015 roku. 261
702 Obwiesczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.10.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch chlewni na działkach ewidencyjnych o nr 245, 271/1, 271/2, 272/1 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik. 260
703 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.10.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch chlewni na działkach ewidencyjnych o nr 245, 271/1, 271/2, 272/1 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik. 260
704 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. 259
705 Korekta do pierszego oświadczenia majątkowego Piotra Barana ,złożonego w związku z rozpoczęciem kadencji Rady Gminy w 2014 r. 259
706 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 grudnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Włostów 259
707 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i kalendarz wyborczy . 258
708 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za I kwartał 2015 r. 256
709 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o otwartym konkursie ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 254
710 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 2 873 967,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 72 400,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 801 567,00 zł. 253
711 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu: Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2016. 252
712 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2015 roku . 252
713 Decyzja Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.06.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268 251
714 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pt.: Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 250
715 Zarządzenie Nr 77_2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 września 2014 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych , wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 249
716 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.01.2016 w sprawie wydania postanowienia nr RG-IV. 6220.5.2015/2016 249
717 Decyzja Wójta Gminy Lipnik o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km 248
718 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla dróg powiatowych 245
719 Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 244
720 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 listopada 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 243
721 Zaproszenie na sesję Rady Gminy na dzień 28 października 2015 roku na godz. 11.00. 242
722 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 242
723 POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków szt. 2 i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w miejscowości Włostów, gmina Lipnik”. 241
724 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 240
725 Zarządzenie Nr 30.2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 240
726 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 240
727 Listopad 2013 239
728 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27.08.2015 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków szt. 2 i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 238
729 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 27 stycznia 2016 roku na godz. 11.00. 238
730 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku 238
731 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Ublinek 236
732 Oświadczenie majątkowe za rok 2015 Wójta Gminy Lipnik P. Józefa Buliry składane P. Wojewodzie Swiętokrzyskiemu. 235
733 Luty 2012 234
734 Październik 2013 234
735 Zarządzenie Nr 93 / 2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 5 października 2015 roku. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. 233
736 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 luty 2016 roku. 233
737 Zawiadomienie dla pełnomocników komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku . Gminna Komisja Wyborcza w Lipniku informuje ,że w dniu 23 października 2014 roku , o godz. 12.00 , w Urzędzie Gminy w Lipniku na Sali konferencyjnej nr 35 odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych . 232
738 Wrzesień 2013 232
739 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Kurów 231
740 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 08.02.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie. 231
741 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 10.06.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Leszczkowie 231
742 Lipiec 2013 230
743 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.05.2016 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268 229
744 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 21.10.2015 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowie chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w miejscowości Kaczyce 60, 27-545 Włostów, Gmina Lipnik, na działkach o numerach ewidencyjnych 245, 271/1 228
745 Luty 2013 228
746 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 227
747 Marzec 2012 223
748 Czerwiec 2012 222
749 Grudzień 2014 222
750 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.01.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km 221
751 Maj 2013 221
752 Czerwiec 2013 221
753 Grudzień 2012 221
754 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.05.2016 221
755 Zarządzenie Nr 70 / 2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie wskazania pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Lipnik do Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 82 zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku. 220
756 Uchwała Nr 138/2015 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Lipnik na 2016 rok 220
757 Marzec 2013 220
758 Sierpień 2013 219
759 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Krakowiak Krzysztof za rok 2015. 219
760 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.01.2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 218
761 Październik 2012 218
762 Kwiecień 2013 218
763 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Janusza Kaptura składane za rok 2015. 216
764 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2016 roku. 216
765 Kwiecień 2014 215
766 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Sierpniak Helena za rok 2015. 215
767 Oświadczenie majątkowe Zimoląg Magdaleny Skarbnika Gminy Lipnik za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 215
768 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 214
769 Lipiec 2012 213
770 Uchwała Nr 137/2015 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2016-2029 212
771 Maj 2014 212
772 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Kaczor Edyta za rok 2015. 212
773 Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zadania Przebudowa dróg na terenie Gminy Lipnik 212
774 Kwiecień 2012 211
775 Wrzesień 2014 211
776 Wrzesień 2012 211
777 Maj 2012 209
778 Listopad 2012 209
779 Sierpień 2012 209
780 Oświadczenie majątkowe Pani Koneckiej Kazimiery Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożone Wójtowi Gminy na dzień powołania na stanowisko. 208
781 Październik 2014 207
782 Marzec 2014 205
783 Listopad 2014 205
784 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 11.04.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Słoptowie 203
785 Oświadczenie majątkowe Edyty Klocek za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 203
786 POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km. 202
787 Luty 2014 202
788 Lipiec 2014 202
789 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Stanisław Nowak za rok 2015. 202
790 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Gaweł Sabina za rok 2015. 202
791 Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy z Lipnik Pani Koneckiej Kazimiery za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 202
792 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont drogi gminnej nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450mb od km 1+818 do km 3+268 201
793 Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Lipnik Zdyb Wojciech za rok 2015 złożone P. Wójtowi Gminy Lipnik. 200
794 Sierpień 2014 199
795 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie Sebastiana Szymańskiego za rok 2015 składanego Wójtowi Gminy Lipnik. 199
796 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430 199
797 Styczeń 2014 197
798 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560”. 197
799 UWAGA Zmiana z dnia 21.04.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 197
800 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Strawczyński Marian za rok 2015. 196
801 Uchwała nr 20/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie opinii o praidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 194
802 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik- Przewodniczącego Rady Gminy P. Mazur Stanisław za rok 2015 składane P. Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 194
803 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK 194
804 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Różycka Monika za rok 2015. 193
805 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku Małgorzaty Utnik - Oleksiak za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 193
806 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Piotr Baran za rok 2015. 189
807 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół we Włostowie Małgorzaty Krakowiak za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 189
808 Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji przebudowa obiektów mostowych o nr ew. (JNI) 30000627 w km 0+706 i o nr ew. (JNI) 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T relacji Męczennice-Słabuszewice– Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów, Męczennice i Malice Kościelne w km 0+700-4+955km odc. dł. 4.255km gm. Lipnik 186
809 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2015 złożone P. Wójtowi Gminy Lipnik. 186
810 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31.05.2016 w sprawie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie 186
811 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Leśko Marianna za rok 2015. 185
812 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za IV kwartał 2015 r. 184
813 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Wiesław Pietraszewski za rok 2015 . 183
814 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Lipniku 182
815 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Andrzej Modras za rok 2015. 179
816 Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku Grzegorza Paradowskiego za rok 2015 złożonego Wójtowi Gminy Lipnik. 179
817 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 listopada 2016 roku . 178
818 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430”. 177
819 Obwieszczenie Wójta Gminy w Lipniku z dnia 23 września 2015 roku w sprawie podania do wiadomości publicznej wyborców informację o numerach i granicach obwodów glosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 176
820 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 lipca 2016 roku. 176
821 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków kłęsk żywiołowych. 176
822 Oświadczenie P.Koneckiej Kazimiery o nie prowadzeniu działalności gospodarczej. 174
823 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 04.05.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Malżynie 173
824 Zapytanie ofertowe nr 3/2017 z dnia 10.04.2017 dotyczące Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gołębiów i Kurów 173
825 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku P. Stańko Danuty za rok 2015 złożone P. Wójtowi Gminy Lipnik. 172
826 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku na podstawie art. 37. ust. 1 pkt. 2lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 171
827 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 01.08.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Zachoiniu 171
828 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30.12.2015r. 169
829 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r. 168
830 Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zadania Remont drogi gminnej nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450mb od km 1+818 do km 3+268 165
831 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268”. 164
832 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 11.04.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Sternalicach 164
833 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.10.2016 r. o przystąpieniu do opracowania projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 163
834 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.05.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowościach Słabuszewice i Żurawniki 162
835 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03.06.2016 o wydaniu w dniu 03.06.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430. 162
836 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 listopad 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 162
837 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pt: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Usarzowie na działce 435 na odcinku 590 mb od km 0+000 do km O + 590 161
838 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 17.06.2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch chlewni na działce ewidencyjnej o nr 371 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik 160
839 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Lipniku 159
840 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 20.05.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Męczennicach 157
841 Wykaz dziennych opiekunów 156
842 Uchwała nr 29/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 155
843 Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej Nr ewidencyjnymi 297/1 o pow. 0,39 ha położonej w Swojkowie 154
844 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 sierpnia 2016 roku. 153
845 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za I kwartał 2016 r. 150
846 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 10.06.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Studziankach 150
847 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 października 2014 r. Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVI /199 /2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012 roku w sprawie podziału gminy Lipnik na stałe obwody glosowania i Zarządzenia Nr 94 /2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 16 października 2014 roku w sprawie wyznaczenia siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego podaję do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów ,burmistrzów, i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 147
848 Informacja o nieruchomościach do wydzierżawienia 145
849 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu w dniu 16.06.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268 142
850 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 maja 2016 roku . 141
851 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku 136
852 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2017 roku. 133
853 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 7 lipca 2016 roku. 130
854 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 20 września 2016 roku. 129
855 Zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 13.03.2017 na wykonanie dokumentacji dla zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Lipnik. 129
856 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku 126
857 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 31 sierpnia 2016 roku. 123
858 Wyjaśnienie P. Mazur Stanisław do oświadczenia majątkowego 2015r. 122
859 Podstawowa kwota dotacji na 2017 rok 122
860 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 15.09.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Żurawnikach 119
861 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 119
862 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30.08.2016 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560 118
863 Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 118
864 Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 117
865 Wyjaśnienie P.J.Buliry do oświadczenia majątkowego 2015r. 116
866 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za II kwartał 2016 r. 115
867 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości 110
868 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o wykonanie zadania pt Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego 110
869 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 31.10.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Adamowie 109
870 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2016 roku. 108
871 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 grudnia 2016r. 107
872 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy w Lipniku z dnia 9 lipca 2015 r Na podstawie art. 6 ust. 5 w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 318) oraz uchwały Nr XXVI /199 /2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Lipnik na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, podaje się do wiadomości publicznej informacje, o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do referendum, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 106
873 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 20 wrzesnia 2016 roku na godz. 10.00. 103
874 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.11.2016 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 99
875 Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2017 97
876 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2015 radnej gminy Marianny Leśko. 96
877 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.03.2017 r. w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 94
878 Informacja o nieruchomościach gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 93
879 Zapytanie ofertowe z dnia 05.04.2017 r. na wykonanie zadania pn.: Zabudowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Lipnik. 93
880 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2015 złożona przez Klocek Edytę . 90
881 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku 90
882 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2015 radnego gminy Krakowiak Krzysztof 89
883 Zaproszenie na sesje Rady Gminy w Lipniku na dzień 7 listopada 2016 roku na godz. 10.00 87
884 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Gołębiów 87
885 Informacja o wyniku przetargu ograniczonego 84
886 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za pierwsze półrocze 2016 roku 83
887 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15.03.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania ecyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 79
888 Uchwala Nr 63/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2016 roku 78
889 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 stycznia 2017 roku na godz. 9.00. 75
890 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 14 grudnia 2016 roku na godz. 10.30. 74
891 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za III kwartał 2016 r. 70
892 Informacja w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 70
893 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23.02.2017 r. o przystąpieniu do aktualizacji projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 70
894 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.03.2017 r. w sprawie wydania postanowienia. 69
895 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 grudnia 2016 roku na godz. 10.00 68
896 Uchwała Nr XXV/195/ 2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na rok 2017. 66
897 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 64
898 Otwarty konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 63
899 Informacja w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 61
900 Zapytanie ofertowe Nr 4/2017 dotyczące: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2017 61
901 Decyzja Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 marca 2017 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów. 56
902 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 49
903 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 49
904 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2017 - 2029 47
905 Wieloletia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017-2029 45
906 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Międzygórz 45
907 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2017 roku. 44
908 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 24 marca 2017 roku na godz. 11.00. 43
909 Uchwala Nr 20/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 42
910 Uchwala Nr 21/2017 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2017 rok 40
911 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 kwietnia 2017 r. 39
912 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.04.2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 38
913 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 marca 2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu: Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik. 34
914 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 marca 2017 r. o wydaniu w dniu 30.03.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów. 34
915 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 31
916 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 03.04.2017 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie we Włosowie 30
917 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2016 20
918 Uchwały Rady Gminy 14
919 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za I kwartał 2017 r. 11
920 Uchwala Nr 35/2017 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 10
921 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 24 maja 2017 roku na godz. 10.00. 8
922 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku 7
923 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku 7
924 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2016 P. Stanisława Mazura - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku. składane P.Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 6
925 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2016 P. Wiesława Pietraszewskiego. 5
926 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik P. Moniki Różyckiej za rok 2016. 5
927 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Heleny Sierpniak za rok 2016. 5
928 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik P. Anny Sidor za rok 2016 . 4
929 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P.Krzysztofa Krakowiaka za rok 2016. 4
930 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Marianny Leśko za rok 2016. 4
931 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik P. Zofii Kryszczyńskiej za rok 2016 . 4
932 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Piotra Barana za rok 2016. 3
933 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Mariana Strawczyńskiego za rok 2016. 3
934 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Andrzeja Modrasa za rok 2016. 3
935 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Pani Moniki Kaczor za rok 2016. 3
936 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Janusza Kaptura za rok 2016. 2
937 Dostęp do informacji publicznej 1
938 Uchwały Rady Gminy 1
939 Archiwum 1
940 Uchwały Rady Gminy w Lipniku rok 2012 1
941 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Stanisława Nowaka za rok 2016. 1
942 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Sabiny Gaweł za rok 2016. 1

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.