Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Kielcach o/Obrazów

Numer rachunku : 65 8493 0004 0190 0306 8202 0001

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Rejestr zmian

IDTytuł artykułu:Oglądalność:
1 Dane podstawowe 59543
2 Decyzja o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energetycznym w miejscowości Gołębiów i Kur 7143
3 Postanowienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami 6920
4 Oświadczenia majątkowe 6059
5 Dane teleadresowe 5986
6 Zespół Szkół w Lipniku im . prof . Józefa Mikułowskiego - Pomorskiego 5117
7 Rada Gminy w Lipniku 4689
8 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Lipniku 4272
9 Wybory i referenda 4225
10 Uchwały Prawa Miejscowego 3953
11 Zarządzenia Wójta 3899
12 Podatki 3622
13 Finanse Gminy Lipnik 3460
14 Redaktor Biuletynu Informacji Publicznej 3267
15 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej składającej się z 10 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną. 3183
16 Szkoły w Gminie Lipnik 3178
17 Zespół Szkół we Włostowie 3140
18 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnik 3110
19 Informacja publiczna 3099
20 Informacje o środowisku i jego ochronie 3072
21 Wójt Gminy Lipnik 3066
22 Postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 2965
23 Sekretarz Gminy 2918
24 Oświadczenia majątkowe Radnych 2832
25 Skarbnik Gminy 2803
26 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Radca prawny ½ etatu w Urzędzie Gminy w Lipniku 2799
27 Instytucje kultury 2793
28 Stanowiska Kierownicze w Urzędzie Gminy w Lipniku 2738
29 Karty Informacyjne 2625
30 Instrukcja obsługi 2605
31 Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Gminy w Lipniku 2542
32 Oświadczenia majątkowe Kierowników 2385
33 Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lipnik 2374
34 Uwaga Wyjaśnienie z dnia 05.12.2013 !!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego. 2248
35 Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej 2239
36 Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta 2162
37 Karty informacyjne 2012 2140
38 Polityka prywatności 2123
39 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku Radca Prawny 1/2 etatu 2091
40 Skład Osobowy Rady Gminy - kadencja 2010 - 2014 2014
41 Uwaga wyjaśnienie z dnia 21.07.2014 r. !!! Ogłoszenie z dnia 08.07.2014 r. o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipniku 1971
42 Karty informacyjne 2014 1912
43 UWAGA WYJAŚNIENIA z dnia 01.03.2013 !!! Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 1881
44 Karty informacyjne 2013 1851
45 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz” 1837
46 Uwaga Wyjaśnienia do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym pn. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ REMONT DROGI GMINNEJ NR 337039 T KURÓW - STERNALICE 1835
47 Grzegorz Przysucha 1809
48 Uwaga wyjaśnienie z dnia 13.02.2015 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu 1770
49 UWAGA !!! Wyjaśnienia i zmiana terminu składania ofert z dnia 20.06.2014!!!Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipniku 1756
50 Uwaga wyjaśnienie z dnia 15.07.2014 r. !!!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie oraz termomodernizacja budynku przedszkola we Włostowie 1737
51 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie 1716
52 Uwaga wyjaśnienie!!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 1710
53 Korekta - wyjaśnienie do pierwszego Oświadczenia majątkowego radnego gminy Stanisława Mazura złożonego P. Wojewodzie Swiętokrzyskiemu w kadencji 2014-2018. 1693
54 Uwaga!!! Unieważnienie przetargu - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 1683
55 Uwaga Wyjaśnienia z dnia 19.04.2013 !! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów 1657
56 Sprostowanie II do ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej 1637
57 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów 1632
58 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego - Uzupełnienie z dnia 11.10.2016 r. 1616
59 Wyjaśnienia z dnia 15.03.2013 - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 1610
60 UWAGA!!! Wyjaśnienie z dnia 20.06.2014r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Malicach Kościelnych 1559
61 Uwaga Wyjaśnienie !!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie 1551
62 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 1509
63 Uwaga wyjaśnienia z dnia 01.08.2014r. Ogłoszenie z dnia 23.07.2014 r. o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie 1499
64 Uwaga wyjaśnienia z dnia 21.05.2014 r. !! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 09.05.2014 pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 1498
65 Ośrodek Pomocy Społecznej 1472
66 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Kurów gmina Lipnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 1443
67 Uwaga Wyjaśnienia !!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Lipnik. 1440
68 Uwaga!!! Zmiana ogłoszenia o zamówieniu publicznym i wyjaśnienia do zamówienia pn. Zakup energii elektrycznej 1436
69 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie. 1417
70 Ogłoszenie o zamowieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Remont drogi gminnej nr 001438 T Lipnik - Gołębiów Szlachecki na odcinku 920 mb od km 0+ 000 do km 0 + 200 oraz od km 1+200 do km 1+920 Remont drogi gm 1416
71 UWAGA WYJAŚNIENIE z dnia 02 .04.2014 -Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 1404
72 Uwaga Wyjaśnienie z dnia 24.10.2013 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr, 14/14 o łącznej pow. 0,0843 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik przeznaczonej do sprzedaży 1375
73 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Lipniku 1363
74 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie 1358
75 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1347
76 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 1323
77 Uwaga wyjaśnienia z dnia 24.03.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 1322
78 Włostów 1303
79 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1296
80 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Włostów gmina Lipnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 1295
81 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia 1292
82 Ogłoszenie z dnia 2013-08-14 o zamówieniu publicznym pn. : Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 1259
83 Karty informacyjne 2015 1257
84 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz 1247
85 Maria Stępień 1242
86 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Lipniku 1241
87 Wojciech Zdyb 1234
88 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Lipniku 1233
89 Karty informacyjne 2016 1222
90 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1211
91 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie 1209
92 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. dowodów osobistych w Urzędzie Gminy w Lipniku 1200
93 Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1195
94 Józef Bulira 1194
95 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Remont drogi gminnej nr 001438 T Lipnik - Gołębiów Szlachecki na odcinku 920 mb od km 0+ 000 do km 0 + 200 oraz od km 1+200 do km 1+920 Remont 1189
96 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 660 w Międzygórzu 1189
97 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we Włostowie 1177
98 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 1170
99 Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 1170
100 Komisja Rewizyjna - 2010 - 2014 1168
101 Uwaga wyjaśnienia z dnia 17.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych 1159
102 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Rozbudowy istniejącego budynku administracyjno-biurowego o klatkę schodową oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu w części piętra z przeznaczeniem na punkt przedszkolny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną we 1153
103 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. dowodów osobistych w Urzędzie Gminy w Lipniku 1150
104 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów 1148
105 Sebastian Szymański 1141
106 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów 1138
107 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energetycznym w 1132
108 Beata Zając 1130
109 Jolanta Sierant 1130
110 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice. 1129
111 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice 1119
112 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Lipniku 1113
113 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 1112
114 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 1098
115 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2015 roku. 1094
116 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycujne pn: Remont Dróg Gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych: Remont drogi gminnej nr 001438 T Lipnik - Gołębiów Szlachecki na odcinku 920 mb od km 0+ 000 do km 0 + 200 ora 1091
117 Komisja Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 2010 - 2014 1090
118 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów. 1087
119 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz 1083
120 UWAGA WYJAŚNIENIE Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1081
121 Komisja Rolnictwa i Handlu - 2010 -2014 1080
122 Komisja ds Gospodarki i Finansów - 2010-2014 1077
123 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu publicznym pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego 1075
124 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice 1071
125 Józef Bulira - korekta oświadczenia 1068
126 Grzegorz Przysucha 1063
127 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Leszczków 1062
128 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Rozbudowy istniejącego budynku administracyjno-biurowego o klatkę schodową oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu w części piętra z przeznaczeniem na punkt przedszkolny wraz z niezbędną infras 1061
129 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie polegający na remoncie posadzek etap II , instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont stolarki drzwiowej 1060
130 Józef Bulira 1059
131 Informacja o unieważnieniu postępowania dot. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 1058
132 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. :Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz 1057
133 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipnik w 2016 roku 1053
134 Maria Stępień 1052
135 Lipnik 1051
136 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Remont ośrodka zdrowia we Włostowie 1049
137 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr. 907 o łącznej pow.0,49 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów przeznaczonej do sprzedaży 1046
138 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik 1045
139 Powtórne zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na Zakup energii elektrycznej 1045
140 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Lipniku 1044
141 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w miejscowości Lipnik. 1038
142 Rafał Smoliński 1036
143 Maj 2011 1036
144 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów 1033
145 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadnie pn. Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz 1027
146 Usarzów 1024
147 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 660 w Międzygórzu 1024
148 Uchwały zmieniające budżet Gminy Lipnik na 2012 rok 1022
149 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 1022
150 Monika Kaczor 1021
151 Anna Kęsy 1019
152 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych. 1018
153 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont ośrodka zdrowia we Włostowie 1017
154 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: Realizacja Gminnego Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lipnik 1015
155 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 1014
156 Informacja z dnia 2013-08-22 o unieważnieniu postępowania dot. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 1012
157 Sebastian Szymański 1006
158 Malżyn 1004
159 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr,nr 25/1 i 25/2 o łącznej pow.3,8900 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów przeznaczonej do sprzedaży. 1004
160 Jadwiga Garnuszek 1002
161 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1000
162 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Lipnik za rok 2014 składane do dnia 30.04.2015 roku . 998
163 Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy w Lipnik z dnia 12 marca 2014r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej . 990
164 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 988
165 Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Prowadzenie działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów 987
166 Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Komunikaty multimedialne PKW 987
167 Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej 986
168 Studzianki 985
169 Przetargi 984
170 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr. 297/1 o pow. 0,39 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Swojków 982
171 Danuta Stańko 981
172 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 981
173 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ REMONT DROGI GMINNEJ NR 337039 T KURÓW - STERNALICE 979
174 Klocek Edyta 977
175 UWAGA!!! Przetarg unieważniony w dniu 17.07.2014 r. Wójt Gminy w Lipniku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 14/7 o pow. 0,0838 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 974
176 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie. 974
177 Stanisław Mazur 973
178 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Lipniku 973
179 Syndyk masy upadłości PBOil CHMIELEWSKI B. Chmielewski i B. Chmielewska Sp. J. ogłasza przetarg na sprzedaż kompleksu nieruchomości po byłej Cukrowni we Włostowie 973
180 Teresa Kwiatkowska 970
181 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie 970
182 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 660 w Międzygórzu 969
183 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: pn. Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie. 969
184 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie. 969
185 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 968
186 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 968
187 Krzysztof Zając 965
188 Kurów 962
189 Zawiadomienie o wyborze oferty (wyniku licytacji elektrronicznej) w postępowaniu na Zakup energii elektrycznej 960
190 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 958
191 Józef Bulira 957
192 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz 957
193 Adamów 952
194 Uwaga wyjaśnienie z dnia 29.06.2015r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 2 873 967,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 72 400,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 801 567,00 zł. 952
195 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 946
196 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej składającej się z 2 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną w miejscowości Kaczyce i Sw 945
197 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07 stycznia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 945
198 Ogłoszenie i udzieleniu zamówienia na zadanie Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 944
199 Leszczków 942
200 Beata Zając 941
201 Styczeń 2010 939
202 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik 939
203 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 15.03.2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Słabuszewicach. 933
204 Męczennice 930
205 Dziekańska Elżbieta 930
206 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 04 czerwca 2013 roku 926
207 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 listopada 2012 roku 923
208 Maria Sudy 919
209 Jolanta Sierant 918
210 Klocek Edyta 915
211 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch chlewni na działce ewidencyjnej o nr 371 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik. 913
212 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 912
213 Kwiecień 2011 911
214 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 910
215 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ REMONT DROGI GMINNEJ NR 337039 T KURÓW - STERNALICE 907
216 Grzegorz Sierpniak 905
217 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01.10.2012 r. w sprawie sprostowania decyzji Wójta Gminy Lipnik nr RG-IV.6220.3.2011/2012 z dnia 04.09.2012 r 905
218 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup Energii Elektrycznej 905
219 POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 904
220 Sternalice 900
221 Leszek Mroczkowski 899
222 Danuta Stańko 899
223 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr, nr, 25/1, 25/2 o pow. 3,89 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 899
224 Gromski Krzysztof 897
225 Słoptów 895
226 Gołębiów 891
227 Słabuszewice 890
228 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipniku z dnia 29 maja 2012 roku 890
229 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 890
230 Marian Strawczyński 889
231 Małgorzata Krakowiak 886
232 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 882
233 Marzec 2011 881
234 Teresa Dzienniak 880
235 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 czerwca 2012 roku 878
236 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2015 877
237 Elżbieta Dziekańska 875
238 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2011 rok. 875
239 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 stycznia 2013 roku 873
240 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach swierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560 873
241 Grzegorz Paradowski 871
242 Malice Kościelne 871
243 Zawiadomienie Wójta Gminy Lipnik dla mieszkańców sołectwa Włostów 870
244 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie, ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.07.2014 r 870
245 Żurawniki 869
246 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ruin zamku w miejscowości Międzygórz 868
247 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 maja 2012 roku 866
248 Wojciech Zdyb 866
249 Ublinek 865
250 Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego 860
251 Kaczyce 856
252 Styczeń 2011 853
253 Obwieszczenie z dnia 19 września 2012 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnik w granicach administracyjnych Gminy Lipnik. 853
254 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 stycznia 2016 roku. 853
255 Swojków 851
256 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane - Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów 850
257 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2016 850
258 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 roku 849
259 Listopad 2011 848
260 Grzegorz Paradowski 848
261 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów 848
262 Luty 2010 847
263 Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy w Lipniku składane na 2 miesiące przed końcem kadencji 2010 - 2014 . 845
264 Uchwała Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 marca 2012 roku 844
265 Uwaga sprostowanie z dnia 21.10.2014 r. Zapytanie ofertowe na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 843
266 Skład Osobowy Rady Gminy - kadencja 2014 - 2018 842
267 Monika Kaczor 841
268 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipniku. 839
269 Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie oraz termomodernizacja budynku przedszkola we Włostowie. 835
270 Międzygórz 834
271 Teresa Kwiatkowska 834
272 Krzysztof Krakowiak 831
273 Łownica 831
274 Wykaz dziennych opiekunów 831
275 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 roku 829
276 Małgorzata Krakowiak 828
277 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 lutego 2012 roku 826
278 Grudzień 2011 824
279 Przebudowa dróg powodziowych - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Międzygórz na odc. 945 mb. 824
280 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2015 820
281 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 marca 2013 roku 818
282 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 818
283 Czerwiec 2011 817
284 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 października 2013 roku. 817
285 Stanisław Mazur 816
286 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwca 2013 roku 816
287 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkól w Lipniku. 816
288 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012 roku 813
289 Maria Stępień 811
290 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Lipnik 811
291 UCHWAŁA NR XVI / 126 / 2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2012 rok 810
292 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 marca 2012 roku 808
293 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 808
294 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Przesył energii elektrycznej 806
295 Ogłoszenie o unieważnieniu I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr ew.14/7 o pow.0,0838 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik 804
296 Luty 2011 803
297 Sierpień 2011 803
298 Marian Strawczyński 802
299 Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizację zadania: Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie obejmujące zakup sprzętu ICT dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 800
300 Zachoinie 798
301 Zastępca Wójta 798
302 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 13 czerwca 2012 roku 797
303 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 września 2012 roku 797
304 Monika Kaczor - korekta z dnia 2012.05.11 797
305 Rafał Smoliński 796
306 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów 796
307 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2015 r.o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 794
308 Wrzesień 2011 792
309 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie polegający na remoncie posadzek etap II, instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont stolarki drzwiowej. 791
310 Zapytanie ofertowe na realizację zadania: „Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie” obejmujące zakup zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 790
311 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 marca 2013 roku 789
312 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 788
313 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, energetyczną i teletechniczną zlokalizowanego na działkach nr 453,454 i 783
314 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 grudnia 2012 roku 783
315 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115 781
316 Jadwiga Garnuszek 778
317 Maria Sudy-Krzysiek 777
318 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.10.2012 r. o wydaniu w dniu 09.10. 2012 r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 776
319 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 776
320 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energ 773
321 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Leszczków. 773
322 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 kwietnia 2012 roku 771
323 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 wrzesnia 2013 roku. 770
324 Krzysztof Krakowiak 768
325 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014 768
326 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2012 - 2019 767
327 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn: Budowie węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115 766
328 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ruin zamku w miejscowości Międzygórz. 766
329 Oświadczenia majątkowe osób funkcyjnych Gminy Lipnik za rok 2014 składane w termine 30.04.2015r roku. 763
330 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 czerwca 2013 r. 762
331 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 761
332 Ogłoszenie o udzieleniu zamównia na zadanie: Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu 761
333 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 758
334 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo handlowego z przeznaczeniem na świetlice wiejską w m. Malice Kościelne 756
335 Krzysztof Zając 756
336 Uwaga wyjaśnienie z dnia 06.10.2016 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450mb od km 1+818 do km 3+268 756
337 Uwaga wyjaśnienie z dnia 23.09.2014. Zapytanie ofertowe na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie,obejmujące zakup mebli i wyposażenia wypoczynkowego dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 755
338 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012 roku 754
339 Decyzja o umorzeniu postępowania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipnik zlokalizowana na działkach o nr ewidencyjnym 754
340 Unieważnienie zapytania ofertowego na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 752
341 Uwaga wyjaśnienia z dnia 23.11.2016 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami) Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro 749
342 Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: Zakup przezroczystych urn wyborczych dla Urzędu Gminy w Lipniku 748
343 Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 3 zadania: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 747
344 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 listopada 2013 roku. 745
345 Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr, 25/1 i 25/2 o łącznej pow. 3,8900 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 743
346 Lipiec 2011 742
347 Informacja o dokonaniu ponownego wyboru oferty na pomoce dydaktyczne 740
348 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 1290/4 o pow. 0,0752 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 740
349 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.03.2017 r. w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 740
350 Klocek Edyta - oświadczenie o działalności 739
351 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. 739
352 Jadwiga Garnuszek 738
353 Pierwsze oświadczenia majątkowe - radnych Gminy Lipnik składane Przewodniczącemu Rady Gminy w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania radnego w kadencji 2014 -2018. 738
354 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont ośrodka zdrowia we Włostowie 737
355 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 stycznia 2014 roku. 737
356 Teresa Dzienniak 733
357 OBWIESZCZENIE z dnia 18 grudnia 2013r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 731
358 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 lipca 2013 roku . 728
359 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Lipnik 728
360 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 728
361 Gromski Krzysztof 727
362 Elżbieta Dziekańska 727
363 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Malicach Kościelnych 727
364 Leszek Mroczkowski 726
365 Przetarg unieważniony dnia 14.02.2014 r. - Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 1289/3 o pow. 0,0598 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 726
366 Beata Zając 725
367 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 września 2012 r. 722
368 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku. 722
369 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. udowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 721
370 Grzegorz Sierpniak 719
371 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2012 roku, oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy za I półrocze 2012 roku. 718
372 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu z dnia 14 lutego 2014 r. 718
373 Danuta Stańko 711
374 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt:: Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych. 711
375 Przysucha Grzegorz 710
376 Leszek Mroczkowski - korekta z dnia 07.11.2012 r. 709
377 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2012 707
378 Prawo lokalne 706
379 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2013 roku. 706
380 Małgorzata Krakowiak 706
381 Unieważnione dnia 28.07.2014 r. Zapytanie ofertowe na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 705
382 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych. 705
383 Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 704
384 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o wykonanie zadania pt. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy LIPNIK 703
385 Anna Kęsy 702
386 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014 702
387 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r. 701
388 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie 701
389 Październik 2011 700
390 Uchwała nr XXIX/226/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2013 rok 700
391 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 700
392 Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa chlewni do prowadzenia tuczu trzody chlewnej w Gospodarstwie Rolnym Zdzisław Podsiadły w miejscowości Kaczyce 699
393 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 697
394 Kęsy Anna 697
395 Wojciech Zdyb 695
396 Sebastian Szymański 695
397 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont drogi gminnej nr 337017 T relacji Leszczków - Pęcławice w celu stworzenia spójnego układu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi nr 0733 T Balbinów - Nikisiałka Duża i nr 0731 T Włostów Gozdawa R 694
398 Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2013 - 2020 693
399 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno wypoczynkowej w miejscowości Lipnik 692
400 Kwiatkowska Teresa 691
401 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 maja 2014 roku . 691
402 Oświadczenia majątkowe osób funkcyjnych Gminy Lipnik za rok 2014 składane w termine do 30.04.2015r roku. 690
403 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie polegający na remoncie posadzek etap II , instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont stolarki drzwiowej 689
404 Obwieszczenie GKW w Lipniku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Lipnik w wyborach do rad gmin rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów,burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 688
405 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 688
406 Maria Sudy - Krzysiek 686
407 Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku 686
408 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 grudnia 2013 roku. 684
409 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont drogi gminnej nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450mb od km 1+818 do km 3+268 678
410 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 7 marca 2013 r. 676
411 Zawiadmienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2016 675
412 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 674
413 Obwieszczenie GKW w Lipniku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Lipnik w wyborach do rad gmin rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów,burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 673
414 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 października 2015 roku. 673
415 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 grudnia 2012 r. 671
416 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 09 sierpnia 2013 roku . 670
417 Korekta sprawozdania rocznego Rb-NDS za 2012 rok 670
418 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej Nr ewidencyjnymi 14/14 o pow. 0,0843 ha położoną w Lipniku KW Nr 29782 670
419 Decyzja Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.06.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268 670
420 Marzec 2010 669
421 Zapytanie ofertowe z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące zadania: Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 668
422 Zawiadomienie o wyborze najkorzysniejszej oferty na zadanie Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 668
423 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r. 667
424 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 listopada 2012 r. 665
425 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 665
426 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. pn. Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu 665
427 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipniku z dnia 31 grudnia 2010 roku 664
428 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 664
429 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2011 roku. 663
430 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ 663
431 Monika Kaczor 663
432 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 14.03.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Malicach Kościelnych 662
433 Smoliński Rafał 661
434 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie oraz termomodernizacja budynku przedszkola we Włostowie. 658
435 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 657
436 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Malice Kościelne 651
437 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 czerwca 2015 roku . 648
438 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 647
439 Pierwsze Oświadczenie majątkowe Zastępcy Skarbnika Gminy P. Danuta Dziarmaga składane Wójtowi Gminy na dzień zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Lipniku . 647
440 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik 646
441 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 04.09. 2012 r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: “Budowie farmy wiatrowej składającej się z 2 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną 646
442 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w LIpniku na dzień 23 lipca 2013 r. 646
443 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z sesji odbytej w dniu 29 .10.2014 roku. 646
444 Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2012 644
445 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 643
446 Sierant Jolanta 643
447 Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2012 roku 642
448 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2013r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 640
449 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu „Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2015” 640
450 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 639
451 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2015 roku . 639
452 Gromski Krzysztof 637
453 Grzegorz Paradowski 634
454 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 632
455 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2012 rok. 631
456 Uchwała Nr XLII / 360 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipnik na rok 2014. 631
457 Komisja Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 2014 - 2018 631
458 Krzysztof Zając 630
459 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 627
460 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2013r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 626
461 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2014 roku . 626
462 Krakowiak Krzysztof 626
463 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.05.2016 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268 625
464 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 02.08.2013 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie zna 624
465 INFORMACJA O UZYSKANIU DOTACJI NA ZADANIE: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK 622
466 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2014r. 622
467 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Lipniku 620
468 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 marca 2013 r. 619
469 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 23 sierpnia 2012 r. 616
470 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 r. 615
471 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik z dnia 5 sierpnia 2013 r.w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 614
472 Wieloletia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 - 2023 614
473 Bilanse gminy Lipnik za 2012 rok 614
474 UWAGA Zmiana z dnia 21.04.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 614
475 ZARZĄDZENIE Nr 116/2013 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2014. 613
476 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 15 kwietnia 2015 roku. 613
477 Postanowienie o wszczęciu postępowania Budowa na terenie Gminy Lipnik elektrowni wiatrowych o mocy 31,5 MW wraz z punktami zasilania (PZ1,PZ2,PZ3) sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4 kV oraz dróg i placów dojazdowych 612
478 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 17 września 2013 r. 612
479 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr,907 o łącznej pow.0,49 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik 612
480 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01.10. 2012 o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu w decyzji Wójta Gminy Lipnik Nr RG-IV.6220.3.2012 611
481 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 stycznia 2014 r. 611
482 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 07.07.2014 roku. 610
483 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebodowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 609
484 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 marca 2014 roku. 608
485 Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizację zadania: Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 608
486 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28.07.2015 r. 608
487 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 23 października 2012 r. 607
488 Dzienniak Teresa 606
489 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Przebudowa dróg powodziowych – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Międzygórz na odc. 945 mb 605
490 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014 604
491 Uwaga wyjaśnienie z dnia 01.09.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 604
492 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 17 listopada 2014 r. 603
493 M.Utnik-Oleksiak oświadczenie majątkowe Dyrektora ZS w Lipniku na dzień powołania na stanowisko tj. 1.09.2015r. 603
494 Wykaz kart informacyjnych 602
495 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 stycznia 2013 r. 601
496 Grzegorz Sierpniak 601
497 Bilanse gminy Lipnik za 2010 rok 600
498 Komisja Rolnictwa i Handlu 2014 - 2018 600
499 Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Przebudowa pomieszczeń w budynku OSP w Łownicy oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe 600
500 Komisja Rewizyjna - 2014 - 2018 599
501 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Remont drogi gminnej nr 337017 T relacji Leszczków - Pęcławice w celu stworzenia spójnego układu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi nr 0733 T Balbinów - Nikisiałka Duż 598
502 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 19 grudnia2012 r. 598
503 informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 09 czerwca 2014 roku 598
504 Obwieszczenie z dnia 25 września 2012 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn: Budowa węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115 597
505 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie Budowa na terenie Gminy Lipnik elektrowni wiatrowych o mocy 31,5 MW wraz z punktami zasilania (PZ1,PZ2,PZ3) sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4 kV 597
506 Ogłoszenie o udostępnieniu do wglądu w Urzędzie Gminy w Lipniku spisu wyborców 595
507 Edyta Klocek 595
508 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku 595
509 Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Lipnik jest organem prowadzącym 594
510 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: postępowania o wykonanie zadania pt. Zakup przezroczystych urn wyborczych dla Urzędu Gminy w Lipniku 594
511 Obwieszczenie o o wydaniu w dniu 04.09.2012 r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, energetyczną i teletechniczną zlokalizowaneg 593
512 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa chlewni do prowadzenia tuczu trzody chlewnej w Go 593
513 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 r. 593
514 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku zdnia 12 sierpnia 2014 r. 593
515 Komisja ds Gospodarki i Finansów - 2014 - 2018 593
516 Wybory sołeckie 2019 593
517 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 9 sierpnia 2013 r. 592
518 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.01.2014 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 591
519 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 590
520 Zaproszenie na sesje Rady Gminy w Lipniku na dzień 21 stycznia 2015 roku na godz. 11.00 . 590
521 Sprawozdania finansowe za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 589
522 Informacja Wójta Gminy w Lipniku 589
523 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 588
524 Podstawowa kwota dotacji na 2017 rok 588
525 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy w Lipniku 588
526 Decyzja Wójta Gminy Lipnik o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km 587
527 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 19 grudnia 2013 r. 585
528 Bilanse gminy Lipnik za 2011 rok 585
529 Strawczyński Marian 585
530 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 06 lutego 2015 r. 585
531 Korekta Oswiadczenia majątkowego radnego Grzegorza Przysuchy . 583
532 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Kryszczyńska Zofia za rok 2015. 583
533 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430 576
534 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 kwietnia 2015 roku. 574
535 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 czerwca 2013 r. 573
536 Stanisław Mazur 572
537 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Przebudowa dróg powodziowych - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Międzygórz na odc. 945 mb 572
538 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na 27 maja 2014 roku na godz. 10.00. w siedzibe Urzędu Gminy w Lipniku. 571
539 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Lipniku 571
540 Uwaga wyjaśnienie z dnia 01.09.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 570
541 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie zmiany zakresu inwestycji dla decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 569
542 UCHWAŁA NR V / 27 / 2015 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2015 rok 569
543 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 567
544 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Sidor Anny za rok 2015. 567
545 Sprawozdanie roczne Rb-NDS za 2012 roku 566
546 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.01.2013 w sprawie wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 566
547 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Lipnik. 566
548 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 11 września 2014 roku. 566
549 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2015 r. 566
550 Uchwały z Sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 5.12.2014r. 564
551 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Kurów 564
552 Mroczkowski Leszek 563
553 Oświadczenie majątkowe Teresy Kwiatkowskiej Skarbnika Gminy Lipnik złożone na dzień odwołania ze stanowiska Skarbnika Gminy 29 września 2015 roku. 562
554 Uwaga wyjaśnienia z dnia 30.10.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Droga relacji Kurów-Krzyże 562
555 Informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za IV kwartał 2013 r. 561
556 Uchwały z Sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 9. 12. 2014r. 561
557 Zaproszenie na Sesje Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 marca 2014 roku. 560
558 Grocholice 560
559 Uchwała Nr6 _2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 23 października 2014 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 559
560 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 sierpnia 2013 roku dot. przedsięwzięcia polegającego na: „ Prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów” na działce o nr ewid. 142/3 w miejscowości Lipnik. 556
561 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia. 556
562 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 sierpnia 2013 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów” na działce nr ewidencyjny 142/3 w miejscowości Lipnik 555
563 Wykaz udzielonej pomocy publicznej za 2013 rok 554
564 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 kwietnia 2014 r. 552
565 Sprawozdania finansowe za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 550
566 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 549
567 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 listopada 2013r. 548
568 Zarządzenie Nr 40_2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie uzupełnienia skałdu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Lipniku . 548
569 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 548
570 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Prowadzenie działalności w ramach magazynowania oraz segre 547
571 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Prowadzeniu działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów 547
572 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie wywieszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 546
573 Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń do komisji wyborczych . 546
574 Pierwsze w kadencji 2014 -2018 Oswiadczenie majątkowe Zastępcy Wójta składane Wójtowi Gminy Lipnik. 546
575 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 października 2013r. 545
576 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 7 lipca 2014 roku . 545
577 Uchwały z sesji inauguracyjnej Rady Gminy w Lipniku w kadencji 2014 -2018 , odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku. 545
578 Wyjaśnienie do Oświadczenia Wójta Gminy . 545
579 ZARZĄDZENIE Nr 44 / 2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 maja 2014. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Słoptowie . 544
580 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 sierpnia 2014 roku. 544
581 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 02.08.2013 o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 543
582 Uchwała Nr 100/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Lipnik na 2014 rok 543
583 Postanowienie Prezydenta RP z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 543
584 Obwieszczenie PKW z dnia 30 czerwca 2014 roku o postanowieniu Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP 542
585 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 luty 2016 roku. 542
586 Korekta Oświadczenia majątkowego radnej Beaty Zając . 539
587 Uchwała Rady Gminy z sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2014 roku. 537
588 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30.05.2014 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Kaczyce-Grocholice i Swojków gmina Lipnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 535
589 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 31 marca 2015 roku . 535
590 Druk - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 7 września 2014 r. 534
591 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 kwietnia 2015 r. 534
592 Wyjaśnienie z dnia 24.07.2015 r. do Oświadczenia majątkowego z dnia 17 kwietnia 2015 r. złożonego Wojewodzie Swiętokrzyskiemu przez Wójta Gminy Lipnik Józefa Bulirę . 531
593 Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 16. 05. 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku usługowego - Ośrodka Zdrowia wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i zewnętrznych (wod. - kan., c.o., pompy ciepła instalacji fotowoltaicznych i instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacji budynku 530
594 Oświadczenie majątkowe Kierownika Jednostki - Wójta Gminy Lipnik , składane na 2 miesiące przed końcem kadencji 2010-2014 P. Wojewodzie Swietokrzyskiemu . 530
595 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Udzielenie kredytu dlugoterminowego w wysol 530
596 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 13 sierpnia 2015 roku. 530
597 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za I półrocze 2014 roku. 529
598 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.03.2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Międzygórz 529
599 Zarządzenie Nr 39_2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie stwierdzenia wygasnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Lipniku . 526
600 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki I deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartal 2014roku 526
601 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.03.2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Ublinek 526
602 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pt.: Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 526
603 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 15 kwietnia 2015 roku . 525
604 Informacja Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu o nr ewidencyjnym 1289/3 położonej w miejscowości Włostów, stanowiących własność Gminy Lipnik. 523
605 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipniku z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 523
606 Uchwały Rady Gminy w Lipniku podjęte na sesji w dniu 14 września 2015 roku . 523
607 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaialnosci pożytku publicznego i o wolontariacie, 522
608 Zawiadomienie o wyborze oferty (wyniku licytacji elektronicznej) w postępowaniu na „zakup energii elektrycznej” prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej. 522
609 Zarządzenie Nr 36_2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. 521
610 ZARZĄDZENIE Nr 43 / 2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Słoptowie . 521
611 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28.07.2015 r. 519
612 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2014 518
613 Informacja Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej o nr ewidencyjnym 167/21 i nr 167/13 położonej w miejscowości Włostów, stanowiących własność Gminy Lipnik. 516
614 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 516
615 Uchwała Nr 102/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2014 rok 513
616 Korekta - wyjaśnienia do pierwszego Oświadczenia majątkowego Wójta Gminy Lipnik Pana Józefa Buliry złożonego P. Wojewodzie Swiętokrzyskiemu w kadencji 2014-2018. 513
617 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.07.2015 r. o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól w Lipniku. 512
618 Zarządzenie Nr 68_ 2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 sierpnia 2014 r w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych. 511
619 Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Lipnik składane Kierownikowi Jednostki - Wójtowi Gminy Lipnik na 2 miesiące przed końcem kadencji 2010 -2014 . 511
620 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 października 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 510
621 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 3 marca 2014 roku 509
622 Uzupełnienie składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipniku 508
623 Korekta wyjaśnienie Wojciecha Zdyb Sekretarza Gminy Lipnik do oświadczenia majatkowego za rok 2014 złożonego Wójtowi Gminy 29.04.2015r. 508
624 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o wykonanie zadania pt. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipnik 508
625 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 06 listopada 2014 r. 507
626 Pierwsze Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Lipnik Pana Józefa Buliry wybranego w wyborach powszechnych w kadencji 2014 - 2018 składane Pani Wojewodzie Swiętorzyskiemu w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania Wójta . 507
627 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 lipca 2015 roku . 507
628 Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 507
629 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 13 sierpnia 2015 roku . 506
630 Wniosek o udostępnienie spisu wyborców 504
631 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2013 503
632 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy w Lipniku z dnia 7 kwietnia 2015 r. 503
633 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 kwietnia 2015 roku . 502
634 Wykaz udzielonej pomocy publicznej za 2014 rok 502
635 Wyjaśnienie do Oświadczenia Majątkowego z dnia 14.04.2015 r. złożonego Wojewodzie Swiętokrzyskiemu przez Stanisława Mazura - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku. 502
636 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 lutego 2015 r. 501
637 Informacja Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 499
638 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 11 września 2014 roku 498
639 Zarządzenie Wójta Gminy Nr 74.2015 z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji d.s referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 498
640 Uchwała Nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 26 września 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 496
641 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 9 lipca 2015 roku na godz. 11.00. 495
642 Zarządzenie Nr 70 / 2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. 495
643 Zarządzenie Nr 71 / 2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 82 zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku. 494
644 Oświadczenie majątkowe P. Dziarmagi Misiak Danuty złożone Wójtowi Gminy w Lipniku na dzień odwołania tj. 30.09.2015r ze stanowiska Zastępcy Skarbnika Gminy w Lipniku. 494
645 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 października 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 492
646 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za pierwsze półrocze 2015 roku. 492
647 Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszklnego w Lipniku 492
648 Obwieszczenie PKW z dnia 24 lutego 2014 roku o zarządzeniu przez Prezydenta RP wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych . Kalendarz wyborczy dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 roku . 491
649 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2017 roku. 491
650 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 19 sierpnia 2014r.r 490
651 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: Realizacja gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lipnik 490
652 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 17 czerwca 2015 roku . 490
653 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 489
654 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 grudnia 2013 r. 487
655 Uwaga wyjaśnienie z dnia 06.11.2017 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym dot. Remontu dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Drogi relacji Usarzów-Kozia Górka i Włostów-Swojków 486
656 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 listopada 2016 roku . 482
657 Pierwsze Oświadczenie majątkowe Magdaleny Zimoloąg Skarbnika Gminy złożone Wójtowi Gminy Lipnik w/g stanu na dzień powołania 30.09.2015r . 478
658 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 grudnia 2014 roku 477
659 Uchwała Nr 7_2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 23 października 2014 roku w sprawie przyznania numerów dla list komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 476
660 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 października 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Leszczków 476
661 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy w Lipniku z dnia 4 września 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości : informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku . 475
662 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 10.06.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Leszczkowie 475
663 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 14 września 2015 r. 474
664 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Janusza Kaptura składane za rok 2015. 474
665 Komunikat 473
666 Oświadczenie Magdaleny Zimoloąg Skarbnika Gminy o nie prowadzeniu działalności gospodarczej złożone Wójtowi na dzień 30.09.2015r . 473
667 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2016 roku. 472
668 DECYZJA o umorzeniu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowie chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w miejscowości Kaczyce 60, 27-545 Włostów, Gmina Lipnik, na działkach o numerach ewidencyjnych 245, 271/1 471
669 Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców Pismo z dnia 15.04.2015 roku Znak ZPOW -603-193/15. 470
670 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 12 sierpnia 2014 roku. 469
671 Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 468
672 Zapytanie ofertowe nr 3/2017 z dnia 10.04.2017 dotyczące Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gołębiów i Kurów 468
673 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 grudnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Włostów 467
674 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 października 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Malżyn 465
675 Monika Różycka - Korekta do Oświadaczenia majątkowego radnej gminy za rok 2014 złożona dnia 9.11.2015r. 464
676 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 463
677 Oświadczenie M.Utnik-Oleksiak o nie prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy na dzień powołania na stanowisko Dyrektora ZS w Lipniku 1.09.2015 r. 463
678 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 stycznia 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia pn .Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych (wod.-kan., co, pomp ciepła, instalacji solarnych i fotowoltanicznych, rekuperacji, instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół na działce nr ew. 353 w miejscowości Lipnik, gmina Lipnik 462
679 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Sierpniak Helena za rok 2015. 462
680 Zaproszenie na uroczystą i ostatnią w VI kadencji sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 10 listopada 2014 roku . 461
681 Sierpień 2013 461
682 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków kłęsk żywiołowych. 460
683 Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2014. 459
684 Monika Kaczor - Korekta do Oświadaczenia majątkowego radnej gminy za rok 2014 złożona dnia 12.11.2015r. 459
685 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum 458
686 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 458
687 Oświadczenie majątkowe Zimoląg Magdaleny Skarbnika Gminy Lipnik za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 458
688 Zaproszenie na Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 .12. 2014r. 456
689 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku Pani Jadwigi Garnuszek złożone na dzień odwołania ze stanowiska tj. 26.06.2015 roku . 456
690 Komunikat o publicznym losowaniu w dniu 5.10.2015 o godz. 10.00 w siedzibie Gminy w Lipniku składów osobowych dwóch Obwodowych Komisji Wyborczych tj. Nr. 3 w Malicach Kościelnych i Nr 4 w Słoptowie. 456
691 Uchwała Nr 2/ 2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 26 września 2014 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 455
692 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 5 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Lipniku. 455
693 Uchwała Nr 14/2015 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 453
694 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 marca 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 452
695 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pt: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Usarzowie na działce 435 na odcinku 590 mb od km 0+000 do km O + 590 452
696 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 stycznia 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamienierza: Wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych (wod. – kan., co, pomp ciepła, instalacji solarnych i fotowoltanicznych, rekuperacji, instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacja budynku na działce nrew. 102/5 w miejscowości Malice Kościelne gmina Lipnik 450
697 Zaproszenie na sesję inauguracyjną Rady Gminy w Lipniku w kadencji 2014-2018 zwołaną przez Komisarza Wyborczego Kielce II na dzień 1 grudnia 2014 roku na godz. 14.00. 450
698 Zarządzenie Nr 33.2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie uzupełnienia składu komisji . 449
699 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 448
700 Informacja o terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 447
701 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 2 873 967,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 72 400,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 801 567,00 zł. 446
702 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Lipniku 446
703 Czerwiec 2013 445
704 Listopad 2013 445
705 Uwaga wyjaśnienia z dnia 16.03.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Odwiert studni zastępczej S-4b ujmującej wody podziemne z utworów dewońskich w obrębie ujęcia w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 445
706 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Krakowiak Krzysztof za rok 2015. 444
707 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 października 2014 roku. 443
708 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 maja 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 443
709 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 sierpnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Malżyn 443
710 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK 443
711 Lipiec 2013 442
712 Uchwala Nr 13/2015 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2015 rok 441
713 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku 440
714 Wieloletia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015 - 2025 439
715 Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zadania Remont drogi gminnej nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450mb od km 1+818 do km 3+268 439
716 Decyzja Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 marca 2017 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów. 439
717 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik z dnia 27.05.2015 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 438
718 Kwiecień 2014 438
719 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Różycka Monika za rok 2015. 438
720 I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 4 września 2014 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych związanych z wyborami do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów ,burmistrzów, i prezydentów miast 437
721 Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy z Lipnik Pani Koneckiej Kazimiery za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 437
722 Pierwsze Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku Pana Stanisława Mazura w kadencji 2014 - 2018 składane Pani Wojewodzie Swiętorzyskiemu w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania radnego. 436
723 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Andrzej Modras za rok 2015. 434
724 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 27 stycznia 2016 roku na godz. 11.00. 433
725 Maj 2014 433
726 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 kwietnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 432
727 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11.01.2016 o wydaniu w dniu 08.01.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 432
728 Kwiecień 2013 432
729 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 kwietnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - kanalizacja 431
730 Obwiesczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.10.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch chlewni na działkach ewidencyjnych o nr 245, 271/1, 271/2, 272/1 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik. 431
731 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 3 grudnia 2015 roku . 431
732 Grudzień 2014 431
733 Korekta Jadwigi Garnuszek do oświadczenia majątkowego za rok 2014. 430
734 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia 429
735 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Ublinek 429
736 Listopad 2014 429
737 Korekta do pierszego oświadczenia majątkowego Piotra Barana ,złożonego w związku z rozpoczęciem kadencji Rady Gminy w 2014 r. 427
738 Oświadczenie majątkowe za rok 2015 Wójta Gminy Lipnik P. Józefa Buliry składane P. Wojewodzie Swiętokrzyskiemu. 427
739 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 9 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Lipniku. 426
740 Luty 2012 426
741 Luty 2013 426
742 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 sierpnia 2015 roku o publicznym losowaniu składów Obwodowych Komisji do spraw referendum ogólnokrajowego . 425
743 INFORMACJA O UZYSKANIU DOTACJI NA ZADANIE: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK 425
744 Wrzesień 2013 423
745 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamienirzenia: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na działce nr ew. 210 w miejscowości Kurów gm. Lipnik. Z dnia 29.01.2014 r. nr RG-I.6733.7.2013.2014 dla Gminy Lipnik, 27-540 Lipnik 20. 422
746 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla dróg powiatowych 422
747 Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zadania Przebudowa dróg na terenie Gminy Lipnik 422
748 Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy P.Wojciecha Zdyb za rok 2016. 422
749 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Stanisław Nowak za rok 2015. 421
750 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.10.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch chlewni na działkach ewidencyjnych o nr 245, 271/1, 271/2, 272/1 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik. 420
751 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. zamówień publicznych i planowania przestrzennego 420
752 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Kurów 419
753 Grudzień 2012 419
754 Oświadczenie majątkowe Pani Koneckiej Kazimiery Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożone Wójtowi Gminy na dzień powołania na stanowisko. 419
755 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o wykonanie zadania pt Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego 419
756 Zarządzenie Nr 35 /2015 Wójta Gminy z dnia 24 kwietnia 2015r w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku . 418
757 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 418
758 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie Sebastiana Szymańskiego za rok 2015 składanego Wójtowi Gminy Lipnik. 418
759 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku Małgorzaty Utnik - Oleksiak za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 418
760 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 418
761 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 września 2014 roku 417
762 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 sierpnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Słoptów 416
763 Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Lipnik Zdyb Wojciech za rok 2015 złożone P. Wójtowi Gminy Lipnik. 416
764 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 luty 2016 roku. 415
765 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół we Włostowie Małgorzaty Krakowiak za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 415
766 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za III kwartał 2015 r. 414
767 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Swojków, Usarzów, Sternalice, Kurów, Męczennice, Lipnik 414
768 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Międzygórz 413
769 Lipiec 2012 413
770 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Strawczyński Marian za rok 2015. 413
771 Kalendarz Wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 roku . 412
772 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za II kwartał 2015 r. 411
773 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik- Przewodniczącego Rady Gminy P. Mazur Stanisław za rok 2015 składane P. Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 411
774 Zarządzenie Nr 26 / 2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 20 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 410
775 Oświadczenie majątkowe Pana Smolińskiego Rafała Huberta Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożone na dzień odwołania ze stanowiska 31 grudnia 2015 roku. 408
776 Wrzesień 2014 408
777 Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku Grzegorza Paradowskiego za rok 2015 złożonego Wójtowi Gminy Lipnik. 408
778 Oświadczenie majątkowe Edyty Klocek za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 408
779 Zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 13.03.2017 na wykonanie dokumentacji dla zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Lipnik. 408
780 Wzór zgłoszenia kandydata do obwodowej komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym 407
781 Czerwiec 2012 407
782 Wrzesień 2012 407
783 Marzec 2012 406
784 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Piotr Baran za rok 2015. 405
785 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Leśko Marianna za rok 2015. 405
786 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Kaczor Edyta za rok 2015. 405
787 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.01.2016 w sprawie wydania postanowienia nr RG-IV. 6220.5.2015/2016 404
788 Marzec 2013 404
789 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.05.2016 404
790 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 lipca 2016 roku. 404
791 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków szt. 2 i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 402
792 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 20.05.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Męczennicach 402
793 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za I kwartał 2015 r. 401
794 Listopad 2012 401
795 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2015 roku . 400
796 Maj 2013 400
797 Październik 2012 399
798 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 398
799 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 397
800 Uwaga Wyjaśnienia z dnia 24.10.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Lipnik i jej Jednostek Organizacyjnych 397
801 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.11.2017 r. o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Droga gminna relacji Kurów-Krzyże 397
802 Październik 2014 396
803 Sierpień 2012 396
804 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku P. Stańko Danuty za rok 2015 złożone P. Wójtowi Gminy Lipnik. 396
805 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Wiesław Pietraszewski za rok 2015 . 395
806 Marzec 2014 394
807 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 393
808 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2015 złożone P. Wójtowi Gminy Lipnik. 393
809 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 listopada 2014 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn.: „Prowadzeniu działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów 392
810 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. księgowości podatkowej 392
811 Uwaga wyjaśnienia z dnia 24.05.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 4 587 159 zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów 392
812 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 grudnia 2016r. 391
813 Uchwała Nr XXV/195/ 2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na rok 2017. 391
814 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 roku. 389
815 Sierpień 2014 388
816 POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków szt. 2 i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w miejscowości Włostów, gmina Lipnik”. 387
817 Październik 2013 387
818 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu: Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2016. 385
819 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za IV kwartał 2015 r. 385
820 Oświadczenie majątkowe Pana Artura Lisa Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożonego na dzień powołania na stanowisko 1.08.2017r. 385
821 Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 16. 05. 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku oświatowego - Zespołu Szkół w Lipniku wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i zewnętrznych (wod. - kan., c.o., pomp ciepła, instalacji solarnych fotowoltaicznych, rekuperacji i instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacji 384
822 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2016 roku. 383
823 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 listopada 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 382
824 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku na podstawie art. 37. ust. 1 pkt. 2lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 382
825 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.01.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km 381
826 Oświadczenie P.Koneckiej Kazimiery o nie prowadzeniu działalności gospodarczej. 381
827 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.05.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowościach Słabuszewice i Żurawniki 377
828 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 sierpnia 2016 roku. 377
829 Uchwała Nr 138/2015 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Lipnik na 2016 rok 376
830 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 08.02.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie. 376
831 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i kalendarz wyborczy . 375
832 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.01.2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 375
833 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430”. 375
834 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560”. 373
835 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 372
836 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2016 372
837 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o otwartym konkursie ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 370
838 Maj 2012 370
839 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31.05.2016 w sprawie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie 370
840 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Rozbudowa budynku administracyjnego w zakresie przebudowa wejścia głównego i budowa dźwigu osobowego 369
841 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 04.05.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Malżynie 368
842 POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km. 366
843 Kwiecień 2012 366
844 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. 364
845 Uchwała nr 20/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie opinii o praidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 363
846 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.10.2016 r. o przystąpieniu do opracowania projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 363
847 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. 'Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych' w miejscowości Swojków 363
848 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03.06.2016 o wydaniu w dniu 03.06.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430. 362
849 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r. 362
850 Zarządzenie Nr 30.2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 361
851 Zarządzenie Nr 77_2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 września 2014 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych , wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 360
852 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 360
853 Zapytanie ofertowe z dnia 05.04.2017 r. na wykonanie zadania pn.: Zabudowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Lipnik. 359
854 Informacja o wyniku przetargu ograniczonego 358
855 Luty 2014 357
856 Zarządzenie Nr 93 / 2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 5 października 2015 roku. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. 356
857 Zaproszenie na sesję Rady Gminy na dzień 28 października 2015 roku na godz. 11.00. 355
858 Styczeń 2014 353
859 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 17.06.2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch chlewni na działce ewidencyjnej o nr 371 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik 353
860 Uchwała Nr 137/2015 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2016-2029 349
861 Zawiadomienie dla pełnomocników komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku . Gminna Komisja Wyborcza w Lipniku informuje ,że w dniu 23 października 2014 roku , o godz. 12.00 , w Urzędzie Gminy w Lipniku na Sali konferencyjnej nr 35 odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych . 348
862 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za I kwartał 2016 r. 347
863 Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej Nr ewidencyjnymi 297/1 o pow. 0,39 ha położonej w Swojkowie 346
864 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 01.08.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Zachoiniu 346
865 Zaproszenie nr 5/2017 do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę do szkoły pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Lipnik 346
866 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 7 lipca 2016 roku. 345
867 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15.03.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania ecyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 345
868 Lipiec 2014 342
869 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27.08.2015 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków szt. 2 i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 341
870 Zarządzenie Nr 70 / 2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie wskazania pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Lipnik do Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 82 zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku. 340
871 Wyjaśnienie P.J.Buliry do oświadczenia majątkowego 2015r. 340
872 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2016 P. Stanisława Mazura - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku. składane P.Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 340
873 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 14/18 o powierzchni 0,0838 ha położonej w Lipniku, stanowiącej własność Gminy Lipnik 340
874 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 21.10.2015 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowie chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w miejscowości Kaczyce 60, 27-545 Włostów, Gmina Lipnik, na działkach o numerach ewidencyjnych 245, 271/1 339
875 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 11.04.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Słoptowie 339
876 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku 339
877 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 31 sierpnia 2016 roku. 339
878 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Zofii Kryszczyńskiej za rok 2016. 339
879 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku 337
880 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 15.09.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Żurawnikach 337
881 Obwieszczenie Wójta Gminy w Lipniku z dnia 23 września 2015 roku w sprawie podania do wiadomości publicznej wyborców informację o numerach i granicach obwodów glosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 335
882 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Sabiny Gaweł za rok 2016. 335
883 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej nr 7/2017 z dnia 31.08.2017 r. 335
884 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Heleny Sierpniak za rok 2016. 334
885 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Gaweł Sabina za rok 2015. 333
886 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P.Krzysztofa Krakowiaka za rok 2016. 332
887 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Marianny Leśko za rok 2016. 328
888 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Stanisława Nowaka za rok 2016. 327
889 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 16 listopda 2017 roku. 327
890 Lista osób zakwalifikowanych do II etapu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Męczennice 327
891 Wyjaśnienie P. Mazur Stanisław do oświadczenia majątkowego 2015r. 326
892 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik P. Anny Sidor za rok 2016 . 326
893 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2016 P. Wiesława Pietraszewskiego. 324
894 Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji przebudowa obiektów mostowych o nr ew. (JNI) 30000627 w km 0+706 i o nr ew. (JNI) 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T relacji Męczennice-Słabuszewice– Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów, Męczennice i Malice Kościelne w km 0+700-4+955km odc. dł. 4.255km gm. Lipnik 323
895 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30.12.2015r. 321
896 Uchwała nr 29/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 321
897 Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy P. Zimoląg Magdaleny za rok 2016. 321
898 Zapytanie ofertowe Nr 4/2017 dotyczące: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2017 316
899 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Janusza Kaptura za rok 2016. 314
900 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 31.10.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Adamowie 313
901 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości 312
902 Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 311
903 Informacja o nieruchomościach gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 311
904 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Mariana Strawczyńskiego za rok 2016. 311
905 Informacja o nieruchomościach do wydzierżawienia 308
906 Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta P. Edyty Klocek za rok 2016. 308
907 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn.: Rozbudowa budynku administracyjnego w zakresie przebudowa wejścia głównego i budowa dźwigu osobowego 307
908 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2015 radnego gminy Krakowiak Krzysztof 305
909 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30.08.2016 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560 304
910 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 11.04.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Sternalicach 301
911 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku 301
912 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Piotra Barana za rok 2016. 301
913 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 300
914 Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2017 299
915 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 listopad 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 298
916 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23.02.2017 r. o przystąpieniu do aktualizacji projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 298
917 Informacja w sprawie aktualnej sytuacji formalno-prawnej w Gminie Lipnik 298
918 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.11.2016 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 297
919 Uchwala Nr 63/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2016 roku 295
920 Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 294
921 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 10.06.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Studziankach 293
922 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 20 wrzesnia 2016 roku na godz. 10.00. 293
923 Oświadczenie majątkowe P. Józefa Buliry Wójta Gminy Lipnik za rok 2016 składane P. Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 293
924 UWAGA WYJAŚNIENIA z dnia 26.04.2018 r. Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: 'Zakup deflibrylatora i torby ratowniczej dla jednostek OSP z terenu gminy Lipnik' 293
925 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Lipnik za rok 2017. 293
926 UWAGA Wyjaśnienia z dnia 23.05.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku - Przebudowa dachu i zmiana konstrukcji dachowej 293
927 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2017 - 2029 292
928 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 292
929 Oświadczenie majątkowe P. Danuty Polit na dzień powołania na stanowisko pełniącej obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku. 292
930 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Gołębiów 291
931 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 20 września 2016 roku. 290
932 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 14 grudnia 2016 roku na godz. 10.30. 290
933 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za II kwartał 2016 r. 288
934 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za pierwsze półrocze 2016 roku 285
935 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2015 złożona przez Klocek Edytę . 285
936 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 marca 2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu: Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik. 285
937 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2015 radnej gminy Marianny Leśko. 284
938 PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY LIPNIK sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Lipniku. 282
939 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 października 2017 roku na godz. 9.30. 281
940 Informacja w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 279
941 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.11.2017 r. w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 279
942 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 maja 2016 roku . 278
943 Informacja w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 276
944 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 276
945 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik P. Moniki Różyckiej za rok 2016. 276
946 Oświadczenie majątkowe P.Danuty Polit Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lipniku złożone na dzień powołania na stanowisko. 276
947 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268”. 273
948 Zawiadomienie o wyborze oferty - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 273
949 Protokół z wyborów do Rady Gminy w Lipniku sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Lipniku 272
950 Otwarty konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 270
951 Zawiadomienie o wyborze oferty - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 270
952 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2017 roku. 266
953 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 stycznia 2017 roku na godz. 9.00. 264
954 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 24 marca 2017 roku na godz. 11.00. 264
955 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.04.2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 263
956 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Adaptacja budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Usarzowie wraz z pierwszym wyposażeniem 262
957 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu w dniu 16.06.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268 261
958 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 261
959 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 grudnia 2016 roku na godz. 10.00 258
960 Wieloletia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017-2029 254
961 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.03.2017 r. w sprawie wydania postanowienia. 253
962 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 kwietnia 2017 r. 253
963 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół we Wlostowie P.Małgorzaty Krakowiak za rok 2016. 252
964 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 252
965 Uchwala Nr 20/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 251
966 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę do szkoły i montaż w salach lekcyjnych pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania w ramach Rządowego programu - Aktywna tablica - realizowanego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lipniku 251
967 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 251
968 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za III kwartał 2016 r. 250
969 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej za 2016 rok 248
970 Zaproszenie nr 6/2017 do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę i montaż elementów wyposażenia pracowni tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Lipnik 248
971 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 03.04.2017 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie we Włosowie 246
972 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 'Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych' w miejscowości Swojków 244
973 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Sternalice, Słabuszewice 244
974 Oświadczenie majątkowe P. Kazimiery Koneckiej Zastępcy Wójta Gminy Lipnik na dzień odwołania ze stanowiska w związku z przejściem na emeryturę. 243
975 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 października 2014 r. Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVI /199 /2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012 roku w sprawie podziału gminy Lipnik na stałe obwody glosowania i Zarządzenia Nr 94 /2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 16 października 2014 roku w sprawie wyznaczenia siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego podaję do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów ,burmistrzów, i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 241
976 Oświadczenie majątkowe Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2016. 241
977 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę do szkoły i montaż w salach lekcyjnych pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania w ramach Rządowego programu - Aktywna tablica - realizowanego w Szkole Podstawowej im. Romana Koseły we Włostowie 238
978 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie P. Sebastiana Szymańskiego za rok 2016. 236
979 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku P. Stańko Danuty za rok 2016. 235
980 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Międzygórz 230
981 Zarządzenie nr 53/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 lipca 2017 r w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipniku Pani Danucie Polit 230
982 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 marca 2017 r. o wydaniu w dniu 30.03.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów. 229
983 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 maja 2017 roku. 228
984 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 228
985 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2016 223
986 Zaproszenie na sesje Rady Gminy w Lipniku na dzień 7 listopada 2016 roku na godz. 10.00 222
987 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 września 2017 roku . 221
988 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2017 roku. 219
989 Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach - działki nr 81, 82/6 i 126/1 218
990 Zawiadomienie o wyborze oferty - wyniku licytacji elektronicznej - dla zadania pn. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Lipnik i jej Jednostek Organizacyjnych 215
991 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Pani Moniki Kaczor za rok 2016. 214
992 Oświadczenie majątkowe P. Małgorzaty Utnik Oleksiak na dzień odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku. 214
993 Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej P. Grzegorza Paradowskiego za rok 2016. 213
994 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 212
995 Oświadczenie majątkowe P. Koneckiej Kazimiery Zastępcy Wójta Gminy Lipnik za rok 2016. 209
996 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.06.2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 209
997 Uchwala Nr 21/2017 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2017 rok 206
998 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. oświaty 206
999 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Drogi relacji Usarzów-Kozia Górka i Włostów-Swojków 205
1000 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku - Przebudowa dachu i zmiana konstrukcji dachowej 204
1001 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Andrzeja Modrasa za rok 2016. 203
1002 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie - Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiolowych - ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.10.2017 r. pod nr 605547- N - 2017. Droga Kurów - Krzyże 202
1003 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy w Lipniku z dnia 9 lipca 2015 r Na podstawie art. 6 ust. 5 w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 318) oraz uchwały Nr XXVI /199 /2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Lipnik na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, podaje się do wiadomości publicznej informacje, o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do referendum, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 197
1004 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku P. Małgorzaty Utnik Oleksiak za rok 2016. 196
1005 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży. 196
1006 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 stycznia 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 196
1007 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Droga relacji Kurów-Krzyże 195
1008 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa budynku administracyjnego w zakresie przebudowa wejścia głównego i budowa dźwigu osobowego 193
1009 Ochrona danych osobowych 193
1010 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Adaptacja budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Usarzowie wraz z pierwszym wyposażeniem 193
1011 Oświadczenie Artura Lisa o nie prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy Lipnik. 190
1012 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 24 maja 2017 roku na godz. 10.00. 189
1013 Wójt Gminy Lipnik zaprasza do konsultacji projektu „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LIPNIK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2018 ROKU ”. 187
1014 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach 184
1015 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ 184
1016 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 183
1017 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie pn.: Realizacja Gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lipnik - umowa dotacji Nr 69/17 z dnia 09.05.2017 r. 182
1018 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 października 2017 r. 178
1019 Uchwala Nr 35/2017 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 176
1020 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku 176
1021 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 175
1022 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za I kwartał 2017 r. 174
1023 Bilanse Gminy Lipnik za 2016 rok 173
1024 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 sierpnia 2017 roku na godz. 11.00 173
1025 Statut Gminy Lipnik 173
1026 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 stycznia 2018 roku. 173
1027 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku 171
1028 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych 171
1029 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 sierpnia 2107 roku. 166
1030 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 września 2017 roku na godz. 10.30. 165
1031 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 669,670 w miejscowości Międzygórz na odcinku 930 mb od km 0+000 do km 0 + 930 celem zabezpieczenia dna w wąwozu lessowego 165
1032 Korekta do oświadczeń majątkowych kadry kierowniczej Gminy za rok 2016 162
1033 Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Grządziela wyznaczonego do pełnienia obowiązków Wójta Gminy Lipnik, złożone Pani Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 161
1034 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za III kwartał 2017 roku 159
1035 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 stycznia 2018 roku. 159
1036 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa skrzyżowania dróg krajowych Nr 9 i 77 w Lipniku wraz z przebudową DK Nr 9 od km 96+800 do km 97+412,6, oraz DK Nr 77 od km 0+000 do km 0+300, przebudową oświetlenia ulicznego, systemu odwodnienia oraz infrastruktury niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi” 158
1037 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę elementów wyposażenia pracowni tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Lipnik 157
1038 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty 155
1039 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. 154
1040 Korekta do oświadczeń majątkowych radnych gminy Lipnik za rok 2016. 150
1041 Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy Pani Polit Danuty Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku . 149
1042 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 grudnia 2017 roku. 149
1043 Ogloszenie o wyborze Partnera do realizacji projektu dot. naboru partnera spoza sektora finansów publicznych 149
1044 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków kłęsk żywiołowych 146
1045 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę elementów wyposażenia pracowni tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii w Gminie Lipnik 146
1046 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik II kwartał 2017 r. 145
1047 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 06 października 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. 143
1048 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn.: Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Swojków, Usarzów, Sternalice, Kurów, Męczennice, Lipnik 143
1049 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej za 2017 rok 139
1050 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2018 roku 136
1051 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego 135
1052 Zarządzenie nr 92/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2018 134
1053 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym dot. Cyklinowanie sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipniku 134
1054 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 133
1055 Oświadczenie majątkowe Pana Artura Lisa Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożone na dzień odwołania ze stanowiska z mocy prawa w związku z art. 28e ustawy o samorządzie gminnym. 129
1056 Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach - działki nr 82/3 i 126/2 128
1057 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Lipnik 128
1058 Zaproszenie na sesję Rady Gminyw Lipniku na dzień 16 listopada 2017 roku. 127
1059 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 grudnia 2017 roku. 127
1060 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku 127
1061 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 126
1062 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 14 grudnia 2017 roku. 125
1063 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku 125
1064 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku 124
1065 Informacja o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 124
1066 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącze postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Odwiert studni zastępczej S-4b ujmujqcej wody podziemne z utworów dewońskich w obrębie ujęcia w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 124
1067 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Odwiert studni zastępczej S-4b ujmującej wody podziemne z utworów dewońskich w obrębie ujęcia w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 123
1068 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Lipnik zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 122
1069 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. zamówień publicznych i drogownictwa 121
1070 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Lipnik 120
1071 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 119
1072 Informacje z sesji otwarcia ofert Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 4 587 159 zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. 114
1073 Uchwala Nr 2/2018 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwaly Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018 _ 2029 113
1074 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i drogownictwa w Urzędzie Gminy w Lipniku 112
1075 Informacja dot. wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 110
1076 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 marca 2018 roku. 110
1077 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 110
1078 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 669,670 w miejscowości Międzygórz na odcinku 930 mb od km 0+000 do km 0 + 930 celem zabezpieczenia dna w wąwozu lessowego 109
1079 Uchwala Nr 1/2018 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Lipnik na 2018 rok 106
1080 Oświadczenie majątkowe pełniącego obowiązki Wójta Gminy Lipnik Pana Andrzeja Grządziela za rok 2017 złożone Pani Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 105
1081 Informacja o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Włostów 103
1082 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 4 587 159 zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. 103
1083 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące zadania pn.: Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Swojków, Usarzów, Sternalice, Kurów, Męczennice, Lipnik 102
1084 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 102
1085 Zarządzenie nr 93/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2018-2029 100
1086 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.04.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika i kanału technologicznego w ciągu drogi krajowej Nr 9 od km 97+412,6 do km 97+600 na terenie miejscowości Lipnik i Kurów, w gminie Lipnik. 100
1087 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku 99
1088 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w miejscowościach Usarzów, Malice Kościelne i Lipnik 98
1089 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 18 września 2018 r. o wyznaczeniu dodatkowego terminu na zgłoszenie list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 13 98
1090 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.03.2018 o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 'Program Rewitalizacji dla Gminy Lipnik na lata 2018-2023' 96
1091 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 96
1092 Podstawowa kwota dotacji na 2018 rok 95
1093 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 26 marca 2018 roku na godz. 11,30. 94
1094 Konsultacje realizacji zadania publicznego - Małe granty 2018 94
1095 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 94
1096 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 września 2018 roku informujące wyborców o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.: 93
1097 Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Pani Zimoląg Magdaleny za rok 2017. 92
1098 Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Pana Zdyb Wojciech za rok 2017. 91
1099 Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta Pani Edyty Klocek za rok 2017. 91
1100 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Uchwała w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 91
1101 Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach - działki nr 81, 82/6 i 126/1 89
1102 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku 88
1103 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku - Przebudowa dachu i zmiana konstrukcji dachowej 88
1104 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 6 marca 2018 roku. 85
1105 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Adaptacja budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Usarzowie wraz z pierwszym wyposażeniem 85
1106 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku za rok 2017 złożone Pani Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 84
1107 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 lipca 2018 roku. 83
1108 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 czerwca 2018 roku. 82
1109 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 04 września 2018 roku. 81
1110 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. nieograniczonego pn.: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2019 roku 81
1111 Zawiadomienie o wyborze oferty dotycące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 79
1112 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 kwietnia 2018 roku. 78
1113 Uchwała Nr 59/2018 VI składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 78
1114 Bilanse Gminy Lipnik za 2017 rok 78
1115 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn.: Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Lipnik 77
1116 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 25.09.2018 r. w sprawie wywieszenia wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 77
1117 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Sternalice, Słabuszewice 77
1118 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie Pana Sebastiana Szymańskiego za rok 2017. 75
1119 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 75
1120 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 kwietnia 2018 roku. 74
1121 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik I kwartał 2018 r. 74
1122 Oświadczenie majątkowe Pani Danuty Stańko - Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku za rok 2017. 74
1123 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lipniku Pani Danuty Polit za rok 2017. 73
1124 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Sternalice, Słabuszewice 72
1125 Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach - działki nr 82/3 i 126/2 72
1126 Uwaga Wyjaśnienie z dnia 13.12.2018 r. Ogłoszenie o zamówienie publicznym pn. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2019 roku 71
1127 Informacja Wójta Gminy Lipnikz dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast 70
1128 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 69
1129 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Romana Koseły we Włostowie Pani Krakowiak Małgorzaty za rok 2017. 68
1130 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 06.07.2018 o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023 68
1131 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt „ZAKUP DEFLIBRYRATORA I TORBY RATOWNICZEJ DLA JEDNOSTEK OSP Z TERENU GMINY LIPNIK” 67
1132 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Stępień Marii za rok 2017. 67
1133 Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Pana Grzegorza Paradowskiego za rok 2017. 66
1134 Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” 66
1135 Korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 9.11.2017 r. Pana A.Lisa 65
1136 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 12 czerwca 2018 roku. 65
1137 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29.06.2018 o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Lipnik na lata 2018-2023 63
1138 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 24.07.2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Lipnik na lata 2018-2023 63
1139 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2017 rok 62
1140 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: 62
1141 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 62
1142 OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 60
1143 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2019 roku 60
1144 Uchwala Nr 72/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie opinii o możliwości splaty kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przez Gminę Lipnik 59
1145 Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych 59
1146 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 06 grudnia 2018 roku. 59
1147 Roczna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2017 r. 57
1148 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 12 października 2018 roku. 57
1149 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26.07.2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023 56
1150 Informacja z otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie robót budowlanych w zakresie rzeczowym objętym zadaniem inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 669,670 w miejscowości Międzygórz na odcinku 930 mb od km 0+000 do km 0 + 930 celem zabezpieczenia dna w wąwozu lessowego 55
1151 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 lipca 2018 roku. 50
1152 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 września 2018 roku. 44
1153 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik II kwartał 2018 r. 41
1154 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 listopada 2018 roku. 38
1155 Uchwala Nr 113/2018 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 września 2018 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I pólrocze 2018 roku 37
1156 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 6 grudnia 2018 roku. 37
1157 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik III kwartał 2018 r 36
1158 Skład Osobowy Rady Gminy - kadencja 2018 - 2023 34
1159 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 listopada 2018 roku. 33
1160 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 grudnia 2018 roku. 32
1161 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 31
1162 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 listopada 2018 roku. 30
1163 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 21 luty 2019 roku. 28
1164 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 listopada 2018 roku. 27
1165 Komisja Rewizyjna - 2018 - 2023 24
1166 Komisja Gospodarki i Finansów - 2018 - 2023 22
1167 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 października 2018 roku. 22
1168 Komisja Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 2018 - 2023 21
1169 Komisja Rolnictwa i Handlu - 2018 - 2023 19
1170 Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych przewidzianych do realizacji w 2019 roku przez Gminę Lipnik 19
1171 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - 2018-2023 18
1172 Uchwały Rady Gminy 14
1173 Oświadczenia Majątkowe Radnych składane na koniec kadencji 2014-2018 9
1174 Uchwata Nr 7/2019 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o prawidlowosci planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 7
1175 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyzki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkovvych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku. 5
1176 Dostęp do informacji publicznej 1
1177 Uchwały Rady Gminy 1
1178 Archiwum 1
1179 Uchwały Rady Gminy w Lipniku rok 2012 1

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.