Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Rejestr zmian

IDTytuł artykułu:Oglądalność:
1 Dane podstawowe 121109
2 Oświadczenia majątkowe 9906
3 Dane teleadresowe 9366
4 Zespół Szkół w Lipniku im . prof . Józefa Mikułowskiego - Pomorskiego 8702
5 Postanowienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami 8281
6 Rada Gminy w Lipniku 7978
7 Decyzja o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energetycznym w miejscowości Gołębiów i Kur 7883
8 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Lipniku 7086
9 Wybory i referenda 6701
10 Zarządzenia Wójta 6501
11 Podatki 6258
12 Zespół Szkół we Włostowie 5953
13 Redaktor Biuletynu Informacji Publicznej 5689
14 Finanse Gminy Lipnik 5689
15 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnik 5494
16 Szkoły w Gminie Lipnik 5193
17 Wójt Gminy Lipnik 5009
18 Sekretarz Gminy 4950
19 Informacja publiczna 4923
20 Skarbnik Gminy 4848
21 Informacje o środowisku i jego ochronie 4707
22 Instytucje kultury 4597
23 Uchwały Prawa Miejscowego 4589
24 Stanowiska Kierownicze w Urzędzie Gminy w Lipniku 4576
25 Oświadczenia majątkowe Radnych 4432
26 Instrukcja obsługi 4275
27 Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Gminy w Lipniku 4100
28 Karty Informacyjne 4071
29 Oświadczenia majątkowe Kierowników 3983
30 Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lipnik 3933
31 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Radca prawny ½ etatu w Urzędzie Gminy w Lipniku 3722
32 Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta 3705
33 Postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 3701
34 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej składającej się z 10 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną. 3660
35 Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej 3650
36 Karty informacyjne 2012 3412
37 Polityka prywatności 3374
38 Karty informacyjne 2014 3165
39 Karty informacyjne 2013 3112
40 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz” 3104
41 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku Radca Prawny 1/2 etatu 2927
42 Skład Osobowy Rady Gminy - kadencja 2010 - 2014 2866
43 Uwaga Wyjaśnienie z dnia 05.12.2013 !!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego. 2833
44 Korekta - wyjaśnienie do pierwszego Oświadczenia majątkowego radnego gminy Stanisława Mazura złożonego P. Wojewodzie Swiętokrzyskiemu w kadencji 2014-2018. 2825
45 Ośrodek Pomocy Społecznej 2728
46 Karty informacyjne 2016 2575
47 Karty informacyjne 2015 2508
48 Włostów 2485
49 Uwaga wyjaśnienie z dnia 21.07.2014 r. !!! Ogłoszenie z dnia 08.07.2014 r. o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipniku 2382
50 UWAGA WYJAŚNIENIA z dnia 01.03.2013 !!! Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 2340
51 Uwaga Wyjaśnienia do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym pn. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ REMONT DROGI GMINNEJ NR 337039 T KURÓW - STERNALICE 2295
52 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Włostów gmina Lipnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2286
53 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch chlewni na działce ewidencyjnej o nr 371 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik. 2258
54 Uwaga wyjaśnienie z dnia 15.07.2014 r. !!!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie oraz termomodernizacja budynku przedszkola we Włostowie 2249
55 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego - Uzupełnienie z dnia 11.10.2016 r. 2247
56 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie 2207
57 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we Włostowie 2191
58 Ogłoszenie o zamowieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Remont drogi gminnej nr 001438 T Lipnik - Gołębiów Szlachecki na odcinku 920 mb od km 0+ 000 do km 0 + 200 oraz od km 1+200 do km 1+920 Remont drogi gm 2186
59 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2161
60 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Kurów gmina Lipnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2160
61 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów 2149
62 Uwaga wyjaśnienie z dnia 13.02.2015 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu 2149
63 UWAGA !!! Wyjaśnienia i zmiana terminu składania ofert z dnia 20.06.2014!!!Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipniku 2143
64 Uwaga wyjaśnienie!!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 2133
65 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. dowodów osobistych w Urzędzie Gminy w Lipniku 2102
66 Uwaga Wyjaśnienia z dnia 19.04.2013 !! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów 2088
67 Wykaz dziennych opiekunów 2086
68 Uwaga!!! Unieważnienie przetargu - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 2072
69 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia pod nazwą: Budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo-odbiorczej WA-0216 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania na dz. 213/3 w miejscowości Włostów 2066
70 Wyjaśnienia z dnia 15.03.2013 - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 2062
71 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. dowodów osobistych w Urzędzie Gminy w Lipniku 2039
72 Sprostowanie II do ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej 2027
73 Malżyn 2022
74 Gołębiów 2004
75 Usarzów 2003
76 Lipnik 1983
77 Uwaga Wyjaśnienie !!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie 1977
78 Leszczków 1968
79 UWAGA!!! Wyjaśnienie z dnia 20.06.2014r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Malicach Kościelnych 1966
80 Kurów 1963
81 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Lipniku 1956
82 Słabuszewice 1952
83 Studzianki 1950
84 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie. 1946
85 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia 1942
86 Komisja Rewizyjna - 2010 - 2014 1932
87 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Rozbudowy istniejącego budynku administracyjno-biurowego o klatkę schodową oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu w części piętra z przeznaczeniem na punkt przedszkolny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną we 1925
88 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik 1923
89 Uwaga!!! Zmiana ogłoszenia o zamówieniu publicznym i wyjaśnienia do zamówienia pn. Zakup energii elektrycznej 1922
90 Wybory sołeckie 2019 1919
91 Uwaga Wyjaśnienia !!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Lipnik. 1911
92 Adamów 1910
93 Malice Kościelne 1908
94 Komisja ds Gospodarki i Finansów - 2010-2014 1904
95 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont ośrodka zdrowia we Włostowie 1898
96 Komisja Rolnictwa i Handlu - 2010 -2014 1895
97 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Remont ośrodka zdrowia we Włostowie 1892
98 Męczennice 1890
99 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Lipniku 1886
100 Uwaga wyjaśnienia z dnia 01.08.2014r. Ogłoszenie z dnia 23.07.2014 r. o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie 1878
101 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie polegający na remoncie posadzek etap II , instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont stolarki drzwiowej 1872
102 Słoptów 1869
103 Komisja Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 2010 - 2014 1866
104 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycujne pn: Remont Dróg Gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych: Remont drogi gminnej nr 001438 T Lipnik - Gołębiów Szlachecki na odcinku 920 mb od km 0+ 000 do km 0 + 200 ora 1862
105 Uwaga wyjaśnienia z dnia 21.05.2014 r. !! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 09.05.2014 pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 1861
106 Kaczyce 1850
107 Ublinek 1841
108 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie 1831
109 Maj 2011 1830
110 Łownica 1824
111 Uwaga Wyjaśnienie z dnia 24.10.2013 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr, 14/14 o łącznej pow. 0,0843 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik przeznaczonej do sprzedaży 1822
112 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Lipniku 1808
113 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 1804
114 Uchwały zmieniające budżet Gminy Lipnik na 2012 rok 1793
115 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr. 297/1 o pow. 0,39 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Swojków 1793
116 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Lipniku 1792
117 Sternalice 1791
118 Żurawniki 1788
119 Styczeń 2010 1784
120 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik 1778
121 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 1768
122 UWAGA WYJAŚNIENIE z dnia 02 .04.2014 -Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 1764
123 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz 1740
124 Międzygórz 1733
125 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1731
126 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 1727
127 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1725
128 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie 1714
129 Swojków 1710
130 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1708
131 Decyzja Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.06.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268 1702
132 Zawiadomienie Wójta Gminy Lipnik dla mieszkańców sołectwa Włostów 1701
133 Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Komunikaty multimedialne PKW 1700
134 Ogłoszenie z dnia 2013-08-14 o zamówieniu publicznym pn. : Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 1691
135 Grudzień 2011 1688
136 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 czerwca 2012 roku 1685
137 Uwaga wyjaśnienia z dnia 24.03.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 1675
138 Marzec 2011 1674
139 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy w Lipniku 1672
140 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 1664
141 Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy w Lipnik z dnia 12 marca 2014r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej . 1662
142 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 660 w Międzygórzu 1660
143 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1659
144 Kwiecień 2011 1653
145 Styczeń 2011 1645
146 Józef Bulira 1640
147 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 maja 2012 roku 1639
148 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach swierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560 1638
149 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 roku 1630
150 Czerwiec 2011 1628
151 Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1628
152 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 lutego 2012 roku 1624
153 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 1616
154 Zachoinie 1615
155 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2011 rok. 1601
156 Listopad 2011 1596
157 Luty 2010 1594
158 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów 1590
159 Sierpień 2011 1582
160 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012 roku 1582
161 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2015 roku. 1580
162 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. :Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz 1576
163 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2015 1576
164 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Lipniku 1575
165 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 13 czerwca 2012 roku 1573
166 Luty 2011 1569
167 Wrzesień 2011 1564
168 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice. 1564
169 Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 1555
170 UCHWAŁA NR XVI / 126 / 2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2012 rok 1548
171 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów. 1547
172 Ochrona danych osobowych 1547
173 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice 1544
174 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Remont drogi gminnej nr 001438 T Lipnik - Gołębiów Szlachecki na odcinku 920 mb od km 0+ 000 do km 0 + 200 oraz od km 1+200 do km 1+920 Remont 1532
175 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice 1531
176 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu publicznym pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego 1531
177 Jolanta Sierant 1520
178 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych 1517
179 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz 1515
180 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2012 - 2019 1506
181 Lipiec 2011 1504
182 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie polegający na remoncie posadzek etap II, instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont stolarki drzwiowej. 1501
183 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów 1501
184 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 1499
185 Informacja o unieważnieniu postępowania dot. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 1495
186 Powtórne zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na Zakup energii elektrycznej 1491
187 Uwaga wyjaśnienia z dnia 17.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych 1491
188 UWAGA WYJAŚNIENIE Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1489
189 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1477
190 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 660 w Międzygórzu 1474
191 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 1474
192 Syndyk masy upadłości PBOil CHMIELEWSKI B. Chmielewski i B. Chmielewska Sp. J. ogłasza przetarg na sprzedaż kompleksu nieruchomości po byłej Cukrowni we Włostowie 1474
193 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energetycznym w 1472
194 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadnie pn. Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz 1470
195 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont drogi gminnej nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450mb od km 1+818 do km 3+268 1463
196 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 1462
197 Prawo lokalne 1461
198 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów 1461
199 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo handlowego z przeznaczeniem na świetlice wiejską w m. Malice Kościelne 1455
200 Grzegorz Przysucha 1455
201 Grocholice 1453
202 Informacja z dnia 2013-08-22 o unieważnieniu postępowania dot. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły - Zespołu Szkół we Włostowie w latach 2013 - 2015 1451
203 Uwaga ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.12.2020 r !!! zmiana terminu składania ofert!! Wyjaśnienia z dnia 18.12.2020 r. wyjaśnienia z dnia 15.12.2020 r. zmiana ogłoszenia z dnia 04.12.2020 modyfikacja SIWZ z dnia 01.12.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipnik 1451
204 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 04 czerwca 2013 roku 1442
205 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipnik w 2016 roku 1442
206 Październik 2011 1441
207 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Leszczków 1441
208 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 1431
209 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie. 1431
210 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: pn. Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie. 1429
211 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Lipnik za rok 2014 składane do dnia 30.04.2015 roku . 1428
212 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 1427
213 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1427
214 Zawiadomienie o wyborze oferty (wyniku licytacji elektrronicznej) w postępowaniu na Zakup energii elektrycznej 1425
215 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2012 1420
216 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Rozbudowy istniejącego budynku administracyjno-biurowego o klatkę schodową oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu w części piętra z przeznaczeniem na punkt przedszkolny wraz z niezbędną infras 1410
217 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz 1410
218 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie 1406
219 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 660 w Międzygórzu 1405
220 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Lipniku 1404
221 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr. 907 o łącznej pow.0,49 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów przeznaczonej do sprzedaży 1398
222 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.05.2016 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268 1395
223 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430 1384
224 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie polegający na remoncie posadzek etap II , instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont stolarki drzwiowej 1382
225 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipniku z dnia 29 maja 2012 roku 1382
226 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ REMONT DROGI GMINNEJ NR 337039 T KURÓW - STERNALICE 1381
227 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1381
228 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1380
229 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w miejscowości Lipnik. 1379
230 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r. 1377
231 Beata Zając 1375
232 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.257.673,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 1370
233 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. nieograniczonego pn.: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2019 roku 1370
234 UWAGA Wyjaśnienia z dnia 24.09.2020 !! Zmiana ogłoszenia z dnia 18.09.2020 !! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 1365
235 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik 1360
236 Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Prowadzenie działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów 1360
237 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie. 1359
238 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: Realizacja Gminnego Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lipnik 1352
239 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych. 1352
240 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Malice Kościelne 1348
241 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 15.03.2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Słabuszewicach. 1346
242 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr,nr 25/1 i 25/2 o łącznej pow.3,8900 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów przeznaczonej do sprzedaży. 1344
243 Skład Osobowy Rady Gminy - kadencja 2014 - 2018 1342
244 Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej 1334
245 POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 1333
246 UWAGA!!! Przetarg unieważniony w dniu 17.07.2014 r. Wójt Gminy w Lipniku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 14/7 o pow. 0,0838 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 1329
247 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07 stycznia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 1328
248 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 listopada 2012 roku 1322
249 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1312
250 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 23 sierpnia 2012 r. 1308
251 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup Energii Elektrycznej 1301
252 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr, nr, 25/1, 25/2 o pow. 3,89 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 1301
253 Dziekańska Elżbieta 1300
254 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ REMONT DROGI GMINNEJ NR 337039 T KURÓW - STERNALICE 1297
255 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 1295
256 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Lipnik 1293
257 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej składającej się z 2 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną w miejscowości Kaczyce i Sw 1283
258 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Remont drogi gminnej nr 337017 T relacji Leszczków - Pęcławice w celu stworzenia spójnego układu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi nr 0733 T Balbinów - Nikisiałka Duż 1280
259 Ogłoszenie i udzieleniu zamówienia na zadanie Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 1274
260 Uwaga wyjaśnienie z dnia 29.06.2015r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 2 873 967,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 72 400,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 801 567,00 zł. 1272
261 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1269
262 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ruin zamku w miejscowości Międzygórz 1256
263 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 stycznia 2013 roku 1254
264 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01.10.2012 r. w sprawie sprostowania decyzji Wójta Gminy Lipnik nr RG-IV.6220.3.2011/2012 z dnia 04.09.2012 r 1252
265 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 1251
266 Oświadczenia majątkowe osób funkcyjnych Gminy Lipnik za rok 2014 składane w termine 30.04.2015r roku. 1244
267 Uwaga Zmiana SIWZ !! Wyjaśnienia z dnia 13.10.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 1237
268 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 stycznia 2016 roku. 1235
269 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Gaweł Sabina za rok 2015. 1233
270 Stanisław Mazur 1230
271 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 roku 1229
272 Uchwała Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 marca 2012 roku 1223
273 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 marca 2013 roku 1220
274 Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy w Lipniku składane na 2 miesiące przed końcem kadencji 2010 - 2014 . 1218
275 Uwaga wyjaśnienie z dnia 20.05.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej nr 337039 T Kurów – Sternalice od km 0+000 do km 1+000 na odcinku 1 km 1217
276 Monika Kaczor 1213
277 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2016 1213
278 Maria Stępień 1211
279 Zastępca Wójta 1211
280 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 cio miejscowego 1206
281 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2015 1205
282 Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie oraz termomodernizacja budynku przedszkola we Włostowie. 1199
283 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012 roku 1197
284 Małgorzata Krakowiak 1196
285 Ogłoszenie o unieważnieniu I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr ew.14/7 o pow.0,0838 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik 1196
286 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 marca 2012 roku 1194
287 Oświadczenia majątkowe kierowników Urzędu Gminy w Lipniku 1194
288 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwca 2013 roku 1190
289 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.03.2017 r. w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 1189
290 Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego 1188
291 Obwieszczenie z dnia 19 września 2012 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnik w granicach administracyjnych Gminy Lipnik. 1187
292 Przebudowa dróg powodziowych - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Międzygórz na odc. 945 mb. 1182
293 Uwaga wyjaśnienie z dnia 06.10.2016 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450mb od km 1+818 do km 3+268 1182
294 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane - Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów 1181
295 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włostowie, ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.07.2014 r 1177
296 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 października 2013 roku. 1174
297 Danuta Stańko 1174
298 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115 1173
299 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipniku. 1172
300 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 września 2012 roku 1170
301 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Lipnik 1170
302 Pierwsze Oświadczenie majątkowe Zastępcy Skarbnika Gminy P. Danuta Dziarmaga składane Wójtowi Gminy na dzień zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Lipniku . 1169
303 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Lipnik 1169
304 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 grudnia 2012 roku 1168
305 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 1165
306 Pierwsze oświadczenia majątkowe - radnych Gminy Lipnik składane Przewodniczącemu Rady Gminy w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania radnego w kadencji 2014 -2018. 1165
307 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 14.03.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Malicach Kościelnych 1163
308 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów 1162
309 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2016 1160
310 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 marca 2013 roku 1159
311 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Leszczków. 1153
312 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2015 r.o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 1153
313 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Przesył energii elektrycznej 1150
314 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 kwietnia 2012 roku 1143
315 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.10.2012 r. o wydaniu w dniu 09.10. 2012 r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1142
316 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkól w Lipniku. 1141
317 Uwaga sprostowanie z dnia 21.10.2014 r. Zapytanie ofertowe na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 1139
318 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1137
319 Oświadczenia majątkowe osób funkcyjnych Gminy Lipnik za rok 2014 składane w termine do 30.04.2015r roku. 1136
320 Maria Sudy-Krzysiek 1134
321 Jadwiga Garnuszek 1131
322 Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizację zadania: Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie obejmujące zakup sprzętu ICT dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 1128
323 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, energetyczną i teletechniczną zlokalizowanego na działkach nr 453,454 i 1126
324 Decyzja o umorzeniu postępowania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipnik zlokalizowana na działkach o nr ewidencyjnym 1124
325 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 wrzesnia 2013 roku. 1124
326 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1120
327 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów 1117
328 Zapytanie ofertowe na realizację zadania: „Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie” obejmujące zakup zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 1116
329 Krzysztof Krakowiak 1115
330 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Lipniku 1115
331 Unieważnienie zapytania ofertowego na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 1113
332 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 listopada 2013 roku. 1111
333 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku. 1107
334 Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: Zakup przezroczystych urn wyborczych dla Urzędu Gminy w Lipniku 1106
335 Uwaga wyjaśnienia z dnia 30.10.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Droga relacji Kurów-Krzyże 1106
336 Krzysztof Zając 1105
337 Przysucha Grzegorz 1105
338 Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku 1101
339 Ogłoszenie o udzieleniu zamównia na zadanie: Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu 1100
340 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Lipniku 1100
341 Beata Zając 1099
342 Kęsy Anna 1098
343 Sebastian Szymański 1096
344 Elżbieta Dziekańska 1095
345 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ruin zamku w miejscowości Międzygórz. 1095
346 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 1089
347 Uwaga wyjaśnienia z dnia 23.11.2016 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami) Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro 1088
348 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 stycznia 2014 roku. 1087
349 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014 1087
350 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Malicach Kościelnych 1086
351 Uwaga Wyjaśnienia z dnia 11.01.2021, zmiana ogłoszenia i wyjasnienia z dnia 04.01.2021, wyjaśnienia z dnia 30.12.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią prostą 4 torową przy Szkole Podstawowej we Włostowie 1085
352 Anna Kęsy 1083
353 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami z zasilaniem energ 1082
354 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 czerwca 2013 r. 1082
355 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 lipca 2013 roku . 1079
356 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn: Budowie węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115 1078
357 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o wykonanie zadania pt. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy LIPNIK 1078
358 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2011 roku. 1076
359 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2013 roku. 1075
360 Teresa Dzienniak 1074
361 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipniku z dnia 31 grudnia 2010 roku 1073
362 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 10/1 o pow. 0,2266 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Usarzów 1070
363 Wojciech Zdyb 1068
364 Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 3 zadania: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2013 1067
365 Monika Kaczor 1067
366 Uwaga wyjaśnienie z dnia 01.09.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1067
367 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. udowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 1066
368 Uwaga wyjaśnienie z dnia 23.09.2014. Zapytanie ofertowe na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie,obejmujące zakup mebli i wyposażenia wypoczynkowego dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 1065
369 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 grudnia 2013 roku. 1062
370 Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 1062
371 Leszek Mroczkowski 1061
372 Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr, 25/1 i 25/2 o łącznej pow. 3,8900 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 1061
373 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. 1061
374 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 września 2012 r. 1059
375 Maria Sudy - Krzysiek 1059
376 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 października 2015 roku. 1059
377 OBWIESZCZENIE z dnia 18 grudnia 2013r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 1058
378 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 1290/4 o pow. 0,0752 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 1058
379 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu z dnia 14 lutego 2014 r. 1052
380 Uwaga wyjaśnienie z dnia 01.09.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 1052
381 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 maja 2014 roku . 1051
382 Uwaga wyjasnienia z dnia 19.05.2020 Zapytanie ofertowe na Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu Zdalna Szkoła, realizowane ze środków europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 1051
383 Informacja o dokonaniu ponownego wyboru oferty na pomoce dydaktyczne 1048
384 Decyzja Wójta Gminy Lipnik o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km 1048
385 Kwiatkowska Teresa 1047
386 Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszklnego w Lipniku 1046
387 Gromski Krzysztof 1044
388 Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa chlewni do prowadzenia tuczu trzody chlewnej w Gospodarstwie Rolnym Zdzisław Podsiadły w miejscowości Kaczyce 1044
389 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1044
390 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014 1042
391 M.Utnik-Oleksiak oświadczenie majątkowe Dyrektora ZS w Lipniku na dzień powołania na stanowisko tj. 1.09.2015r. 1042
392 Edyta Klocek 1040
393 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1039
394 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych. 1035
395 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie 1034
396 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont ośrodka zdrowia we Włostowie 1033
397 Grzegorz Sierpniak 1030
398 Komisja Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 2014 - 2018 1028
399 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt:: Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych. 1026
400 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów 1025
401 Grzegorz Paradowski 1024
402 Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2012 1023
403 Korekta Oswiadczenia majątkowego radnego Grzegorza Przysuchy . 1021
404 Sierant Jolanta 1019
405 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 1018
406 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Kryszczyńska Zofia za rok 2015. 1018
407 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 09 sierpnia 2013 roku . 1017
408 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 czerwca 2015 roku . 1017
409 DECYZJA o umorzeniu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowie chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w miejscowości Kaczyce 60, 27-545 Włostów, Gmina Lipnik, na działkach o numerach ewidencyjnych 245, 271/1 1017
410 Unieważnione dnia 28.07.2014 r. Zapytanie ofertowe na zadanie : Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 1016
411 UWAGA Zmiana z dnia 21.04.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 1016
412 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Lipnik za rok 2017. 1016
413 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2012 roku, oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy za I półrocze 2012 roku. 1014
414 Przetarg unieważniony dnia 14.02.2014 r. - Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 1289/3 o pow. 0,0598 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów 1013
415 Zawiadmienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2016 1013
416 Uwaga wyjaśnienie z dnia 06.11.2017 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym dot. Remontu dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Drogi relacji Usarzów-Kozia Górka i Włostów-Swojków 1013
417 Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2013 - 2020 1012
418 Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Grządziela wyznaczonego do pełnienia obowiązków Wójta Gminy Lipnik, złożone Pani Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 1012
419 Korekta sprawozdania rocznego Rb-NDS za 2012 rok 1010
420 Zawiadomienie o wyborze najkorzysniejszej oferty na zadanie Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1007
421 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno wypoczynkowej w miejscowości Lipnik 1006
422 Obwieszczenie GKW w Lipniku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Lipnik w wyborach do rad gmin rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów,burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 1006
423 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 1005
424 Smoliński Rafał 1004
425 Obwieszczenie GKW w Lipniku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Lipnik w wyborach do rad gmin rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów,burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 1003
426 Gromski Krzysztof 1002
427 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 7 marca 2013 r. 1001
428 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 maja 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 1000
429 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r. 999
430 Marzec 2010 999
431 Komisja Rewizyjna - 2014 - 2018 999
432 Grzegorz Sierpniak 998
433 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2015 roku . 998
434 Podstawowa kwota dotacji na 2017 rok 997
435 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 listopada 2012 r. 996
436 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ 995
437 Zapytanie ofertowe z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące zadania: Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, obejmujący dostosowanie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 995
438 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z sesji odbytej w dniu 29 .10.2014 roku. 995
439 Krzysztof Zając 994
440 Komisja Rolnictwa i Handlu 2014 - 2018 994
441 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 grudnia 2012 r. 993
442 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 991
443 Kwiecień 2014 991
444 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2013r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 989
445 Monika Różycka - Korekta do Oświadaczenia majątkowego radnej gminy za rok 2014 złożona dnia 9.11.2015r. 989
446 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 988
447 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 15 kwietnia 2015 roku. 987
448 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie oraz termomodernizacja budynku przedszkola we Włostowie. 986
449 Przetargi 984
450 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2014 roku . 984
451 Oświadczenie majątkowe Teresy Kwiatkowskiej Skarbnika Gminy Lipnik złożone na dzień odwołania ze stanowiska Skarbnika Gminy 29 września 2015 roku. 984
452 Obwieszczenie o o wydaniu w dniu 04.09.2012 r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, energetyczną i teletechniczną zlokalizowaneg 983
453 Uchwała nr XXIX/226/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2013 rok 983
454 Krakowiak Krzysztof 983
455 Deklaracja dostępności 983
456 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont drogi gminnej nr 337017 T relacji Leszczków - Pęcławice w celu stworzenia spójnego układu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi nr 0733 T Balbinów - Nikisiałka Duża i nr 0731 T Włostów Gozdawa R 981
457 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 06 lutego 2015 r. 981
458 Komisja ds Gospodarki i Finansów - 2014 - 2018 981
459 Uwaga wyjaśnienia z dnia 16.03.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Odwiert studni zastępczej S-4b ujmującej wody podziemne z utworów dewońskich w obrębie ujęcia w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 981
460 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. pn. Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu 980
461 Wyjaśnienie do Oświadczenia Wójta Gminy . 979
462 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej Nr ewidencyjnymi 14/14 o pow. 0,0843 ha położoną w Lipniku KW Nr 29782 977
463 Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2012 roku 973
464 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 marca 2014 roku. 972
465 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28.07.2015 r. 972
466 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2014r. 971
467 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 971
468 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 970
469 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w LIpniku na dzień 23 lipca 2013 r. 969
470 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 968
471 Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Przebudowa pomieszczeń w budynku OSP w Łownicy oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe 967
472 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2013r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 966
473 Bilanse gminy Lipnik za 2012 rok 965
474 Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Lipnik jest organem prowadzącym 965
475 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.01.2014 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 963
476 Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy P.Wojciecha Zdyb za rok 2016. 962
477 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Malice Kościelne działka nr 69 na odcinku 295 mb od km 0+000 do km 0+295 962
478 Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej - nr działki nr 10/4 - stanowiącej własność Gminy Lipnik położonej w obrębie geodezyjnym Usarzów 962
479 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2012 rok. 960
480 Bilanse gminy Lipnik za 2011 rok 960
481 Decyzja Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 marca 2017 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów. 960
482 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku zdnia 12 sierpnia 2014 r. 959
483 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 kwietnia 2015 roku. 959
484 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 17 września 2013 r. 958
485 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 957
486 Dzienniak Teresa 956
487 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów 956
488 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 23 października 2012 r. 953
489 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 04.09. 2012 r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: “Budowie farmy wiatrowej składającej się z 2 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną 952
490 Uchwała Nr XLII / 360 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipnik na rok 2014. 951
491 Wykaz udzielonej pomocy publicznej za 2013 rok 949
492 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 9 sierpnia 2013 r. 947
493 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2015 r. 947
494 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Swojków, Usarzów, Sternalice, Kurów, Męczennice, Lipnik 946
495 Zapytanie ofertowe w postępowaniu pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 946
496 Bilanse gminy Lipnik za 2010 rok 944
497 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 944
498 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 07.07.2014 roku. 942
499 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 17 listopada 2014 r. 942
500 Uchwały z Sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 5.12.2014r. 942
501 Uchwały z Sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 9. 12. 2014r. 942
502 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 r. 941
503 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 19 grudnia 2013 r. 941
504 Strawczyński Marian 941
505 Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 941
506 Obwieszczenie z dnia 25 września 2012 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn: Budowa węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115 940
507 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 19 grudnia2012 r. 940
508 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 marca 2013 r. 940
509 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik z dnia 5 sierpnia 2013 r.w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 940
510 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu „Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2015” 940
511 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku 939
512 Ogłoszenie o udostępnieniu do wglądu w Urzędzie Gminy w Lipniku spisu wyborców 938
513 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.01.2013 w sprawie wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 936
514 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 935
515 informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 09 czerwca 2014 roku 935
516 Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizację zadania: Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie 932
517 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 luty 2016 roku. 932
518 ZARZĄDZENIE Nr 116/2013 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2014. 931
519 Wieloletia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 - 2023 931
520 Oświadczenie majątkowe Pana Artura Lisa Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożonego na dzień powołania na stanowisko 1.08.2017r. 931
521 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 930
522 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie Budowa na terenie Gminy Lipnik elektrowni wiatrowych o mocy 31,5 MW wraz z punktami zasilania (PZ1,PZ2,PZ3) sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4 kV 930
523 Informacja Wójta Gminy w Lipniku 929
524 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01.10. 2012 o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu w decyzji Wójta Gminy Lipnik Nr RG-IV.6220.3.2012 928
525 Wykaz kart informacyjnych 927
526 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr,907 o łącznej pow.0,49 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik 927
527 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. księgowości podatkowej 927
528 INFORMACJA O UZYSKANIU DOTACJI NA ZADANIE: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK 926
529 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: postępowania o wykonanie zadania pt. Zakup przezroczystych urn wyborczych dla Urzędu Gminy w Lipniku 926
530 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Przebudowa dróg powodziowych – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Międzygórz na odc. 945 mb 925
531 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 11 września 2014 roku. 924
532 Pierwsze w kadencji 2014 -2018 Oswiadczenie majątkowe Zastępcy Wójta składane Wójtowi Gminy Lipnik. 923
533 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 czerwca 2013 r. 922
534 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Sidor Anny za rok 2015. 922
535 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. zamówień publicznych i planowania przestrzennego 922
536 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 stycznia 2013 r. 919
537 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 stycznia 2014 r. 919
538 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 918
539 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Przebudowa dróg powodziowych - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Międzygórz na odc. 945 mb 916
540 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na 27 maja 2014 roku na godz. 10.00. w siedzibe Urzędu Gminy w Lipniku. 915
541 Uchwały z sesji inauguracyjnej Rady Gminy w Lipniku w kadencji 2014 -2018 , odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku. 915
542 Mroczkowski Leszek 914
543 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebodowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 914
544 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa chlewni do prowadzenia tuczu trzody chlewnej w Go 911
545 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 sierpnia 2014 roku. 911
546 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 02.08.2013 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie zna 910
547 Zaproszenie na sesje Rady Gminy w Lipniku na dzień 21 stycznia 2015 roku na godz. 11.00 . 909
548 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 908
549 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.11.2017 r. o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Droga gminna relacji Kurów-Krzyże 908
550 Uwaga wyjaśnienia z dnia 24.05.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 4 587 159 zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów 906
551 Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Lipnik za 2018 rok 906
552 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie wywieszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 903
553 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 r. 902
554 Stanisław Mazur 902
555 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.03.2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Ublinek 902
556 Korekta Oświadczenia majątkowego radnej Beaty Zając . 901
557 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Lipniku 901
558 Postanowienie o wszczęciu postępowania Budowa na terenie Gminy Lipnik elektrowni wiatrowych o mocy 31,5 MW wraz z punktami zasilania (PZ1,PZ2,PZ3) sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4 kV oraz dróg i placów dojazdowych 900
559 Informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za IV kwartał 2013 r. 897
560 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28.07.2015 r. 897
561 Sierpień 2013 897
562 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Kurów 896
563 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 listopada 2016 roku . 896
564 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 października 2013r. 894
565 Sprawozdania finansowe za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 894
566 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie zmiany zakresu inwestycji dla decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 893
567 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 13 sierpnia 2015 roku. 893
568 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 listopada 2013r. 892
569 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30.05.2014 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Kaczyce-Grocholice i Swojków gmina Lipnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 892
570 UCHWAŁA NR V / 27 / 2015 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2015 rok 891
571 Wykaz udzielonej pomocy publicznej za 2014 rok 891
572 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Zofii Kryszczyńskiej za rok 2016. 891
573 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.03.2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Międzygórz 890
574 Zarządzenie Nr 40_2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie uzupełnienia skałdu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Lipniku . 889
575 Wyjaśnienie z dnia 24.07.2015 r. do Oświadczenia majątkowego z dnia 17 kwietnia 2015 r. złożonego Wojewodzie Swiętokrzyskiemu przez Wójta Gminy Lipnik Józefa Bulirę . 889
576 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 sierpnia 2013 roku dot. przedsięwzięcia polegającego na: „ Prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów” na działce o nr ewid. 142/3 w miejscowości Lipnik. 888
577 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Lipnik. 888
578 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 887
579 Sprawozdania finansowe za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 887
580 Uchwała Rady Gminy z sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2014 roku. 887
581 Uzupełnienie składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipniku 887
582 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 lipca 2015 roku . 887
583 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. oświaty 887
584 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Prowadzeniu działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów 886
585 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2017 roku. 886
586 Sprawozdanie roczne Rb-NDS za 2012 roku 885
587 Pierwsze Oświadczenie majątkowe Magdaleny Zimoloąg Skarbnika Gminy złożone Wójtowi Gminy Lipnik w/g stanu na dzień powołania 30.09.2015r . 885
588 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Heleny Sierpniak za rok 2016. 880
589 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2014 879
590 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 10.06.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Leszczkowie 877
591 Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia. 876
592 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 7 lipca 2014 roku . 876
593 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 kwietnia 2014 r. 875
594 Uchwały Rady Gminy w Lipniku podjęte na sesji w dniu 14 września 2015 roku . 875
595 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2019 roku 875
596 Zaproszenie na Sesje Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 marca 2014 roku. 874
597 Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń do komisji wyborczych . 873
598 Uchwała Nr6 _2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 23 października 2014 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 873
599 Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Lipnik składane Kierownikowi Jednostki - Wójtowi Gminy Lipnik na 2 miesiące przed końcem kadencji 2010 -2014 . 873
600 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 kwietnia 2015 r. 873
601 Wyjaśnienie do Oświadczenia Majątkowego z dnia 14.04.2015 r. złożonego Wojewodzie Swiętokrzyskiemu przez Stanisława Mazura - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku. 873
602 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 871
603 ZARZĄDZENIE Nr 44 / 2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 maja 2014. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Słoptowie . 870
604 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipniku z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 870
605 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 lutego 2015 r. 870
606 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2016 roku. 870
607 Oświadczenie majątkowe Zimoląg Magdaleny Skarbnika Gminy Lipnik za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 868
608 Korekta - wyjaśnienia do pierwszego Oświadczenia majątkowego Wójta Gminy Lipnik Pana Józefa Buliry złożonego P. Wojewodzie Swiętokrzyskiemu w kadencji 2014-2018. 866
609 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 16 listopda 2017 roku. 866
610 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 31 marca 2015 roku . 865
611 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014 865
612 Korekta wyjaśnienie Wojciecha Zdyb Sekretarza Gminy Lipnik do oświadczenia majatkowego za rok 2014 złożonego Wójtowi Gminy 29.04.2015r. 865
613 Informacja w sprawie aktualnej sytuacji formalno-prawnej w Gminie Lipnik 864
614 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 15 kwietnia 2020 r. o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych 864
615 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.07.2015 r. o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól w Lipniku. 863
616 Czerwiec 2013 863
617 Oświadczenie majątkowe Kierownika Jednostki - Wójta Gminy Lipnik , składane na 2 miesiące przed końcem kadencji 2010-2014 P. Wojewodzie Swietokrzyskiemu . 861
618 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 13 sierpnia 2015 roku . 861
619 Pierwsze Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Lipnik Pana Józefa Buliry wybranego w wyborach powszechnych w kadencji 2014 - 2018 składane Pani Wojewodzie Swiętorzyskiemu w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania Wójta . 860
620 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 860
621 Obwieszczenie PKW z dnia 30 czerwca 2014 roku o postanowieniu Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP 859
622 Druk - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 7 września 2014 r. 859
623 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Janusza Kaptura składane za rok 2015. 859
624 Informacja Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 856
625 Oświadczenie Magdaleny Zimoloąg Skarbnika Gminy o nie prowadzeniu działalności gospodarczej złożone Wójtowi na dzień 30.09.2015r . 856
626 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaialnosci pożytku publicznego i o wolontariacie, 855
627 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 06 listopada 2014 r. 855
628 Oświadczenie majątkowe P. Dziarmagi Misiak Danuty złożone Wójtowi Gminy w Lipniku na dzień odwołania tj. 30.09.2015r ze stanowiska Zastępcy Skarbnika Gminy w Lipniku. 855
629 Lista osób zakwalifikowanych do II etapu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Męczennice 855
630 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2016 P. Wiesława Pietraszewskiego. 854
631 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 02.08.2013 o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 853
632 VITRA TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. K. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa, w której 100% udziałowcem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłasza kolejny (drugi) publiczny, zwykły, nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości na terenie województwa świętokrzyskiego 853
633 Informacja Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu o nr ewidencyjnym 1289/3 położonej w miejscowości Włostów, stanowiących własność Gminy Lipnik. 852
634 Komunikat 852
635 Postanowienie Prezydenta RP z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 851
636 Uwaga zmiana terminu składania ofert !!! Wyjaśnienie z dnia 04.06.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Lipnik 850
637 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. nieograniczonego pn.: Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 849
638 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 15 kwietnia 2015 roku . 848
639 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku 848
640 Zarządzenie Nr 36_2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. 846
641 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pt.: Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 845
642 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 3 marca 2014 roku 843
643 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 843
644 ZARZĄDZENIE Nr 43 / 2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Słoptowie . 841
645 Zaproszenie na uroczystą i ostatnią w VI kadencji sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 10 listopada 2014 roku . 841
646 Zapytanie ofertowe nr 3/2017 z dnia 10.04.2017 dotyczące Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gołębiów i Kurów 841
647 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Marianny Leśko za rok 2016. 841
648 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki I deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartal 2014roku 839
649 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Sabiny Gaweł za rok 2016. 839
650 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 sierpnia 2013 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów” na działce nr ewidencyjny 142/3 w miejscowości Lipnik 838
651 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 9 lipca 2015 roku na godz. 11.00. 838
652 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Prowadzenie działalności w ramach magazynowania oraz segre 837
653 Uwaga Wyjaśnienia z dnia 24.10.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Lipnik i jej Jednostek Organizacyjnych 837
654 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty 837
655 Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 16. 05. 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku usługowego - Ośrodka Zdrowia wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i zewnętrznych (wod. - kan., c.o., pompy ciepła instalacji fotowoltaicznych i instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacji budynku 836
656 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 października 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 835
657 Wniosek o udostępnienie spisu wyborców 835
658 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 11 września 2014 roku 834
659 Zawiadomienie o wyborze oferty (wyniku licytacji elektronicznej) w postępowaniu na „zakup energii elektrycznej” prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej. 834
660 Uchwała Nr 100/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Lipnik na 2014 rok 830
661 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2013 830
662 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 kwietnia 2015 roku . 830
663 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Stanisława Nowaka za rok 2016. 830
664 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Sierpniak Helena za rok 2015. 828
665 Uwaga wyjaśnienie z dnia 04.11.2019 r. Gmina Lipnik zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę elementów wyposażenia placówki tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Utworzenia Klubu Senior+ w miejscowości Kurów - zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 828
666 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 grudnia 2013 r. 827
667 Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 826
668 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Piotra Barana za rok 2016. 826
669 Oświadczenie M.Utnik-Oleksiak o nie prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy na dzień powołania na stanowisko Dyrektora ZS w Lipniku 1.09.2015 r. 825
670 Zarządzenie Nr 39_2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie stwierdzenia wygasnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Lipniku . 824
671 Zarządzenie Nr 68_ 2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 sierpnia 2014 r w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych. 824
672 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy w Lipniku z dnia 7 kwietnia 2015 r. 824
673 Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy P. Zimoląg Magdaleny za rok 2016. 824
674 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum 823
675 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. 'Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych' w miejscowości Swojków 823
676 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna Szkoła+” 823
677 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: Realizacja gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lipnik 822
678 Zarządzenie Wójta Gminy Nr 74.2015 z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji d.s referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 822
679 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK 822
680 Maj 2014 820
681 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o wykonanie zadania pt. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipnik 820
682 Uwaga wyjasnienie z dnia 05.06.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 820
683 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za I półrocze 2014 roku. 819
684 Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2014. 817
685 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik P. Anny Sidor za rok 2016 . 817
686 Informacja Wójta Gminy Lipnik w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej o nr ewidencyjnym 167/21 i nr 167/13 położonej w miejscowości Włostów, stanowiących własność Gminy Lipnik. 816
687 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2016 P. Stanisława Mazura - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku. składane P.Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 816
688 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 815
689 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Różycka Monika za rok 2015. 814
690 Zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 13.03.2017 na wykonanie dokumentacji dla zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Lipnik. 814
691 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 grudnia 2014 roku 813
692 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 października 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Leszczków 813
693 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 19 sierpnia 2014r.r 811
694 Zarządzenie Nr 70 / 2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. 811
695 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Ublinek 810
696 Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Lipnik Zdyb Wojciech za rok 2015 złożone P. Wójtowi Gminy Lipnik. 809
697 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku Pani Jadwigi Garnuszek złożone na dzień odwołania ze stanowiska tj. 26.06.2015 roku . 808
698 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 grudnia 2016r. 808
699 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Janusza Kaptura za rok 2016. 805
700 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 marca 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 804
701 Zarządzenie Nr 71 / 2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 82 zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku. 802
702 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 14 września 2015 r. 802
703 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P.Krzysztofa Krakowiaka za rok 2016. 802
704 Korekta Jadwigi Garnuszek do oświadczenia majątkowego za rok 2014. 801
705 Lipiec 2012 801
706 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Krakowiak Krzysztof za rok 2015. 801
707 Oświadczenie majątkowe za rok 2015 Wójta Gminy Lipnik P. Józefa Buliry składane P. Wojewodzie Swiętokrzyskiemu. 801
708 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2016 roku. 800
709 Obwieszczenie PKW z dnia 24 lutego 2014 roku o zarządzeniu przez Prezydenta RP wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych . Kalendarz wyborczy dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 roku . 799
710 Lipiec 2013 799
711 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Udzielenie kredytu dlugoterminowego w wysol 798
712 Grudzień 2014 797
713 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o wykonanie zadania pt Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego 797
714 Uchwała Nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 26 września 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 795
715 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 795
716 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Rozbudowa budynku administracyjnego w zakresie przebudowa wejścia głównego i budowa dźwigu osobowego 795
717 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 12 sierpnia 2014 roku. 794
718 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik z dnia 27.05.2015 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 794
719 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 17 czerwca 2015 roku . 794
720 Monika Kaczor - Korekta do Oświadaczenia majątkowego radnej gminy za rok 2014 złożona dnia 12.11.2015r. 794
721 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 grudnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Włostów 794
722 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.11.2017 r. w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 793
723 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 października 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 792
724 Obwiesczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.10.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch chlewni na działkach ewidencyjnych o nr 245, 271/1, 271/2, 272/1 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik. 792
725 Listopad 2013 792
726 Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców Pismo z dnia 15.04.2015 roku Znak ZPOW -603-193/15. 791
727 Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy z Lipnik Pani Koneckiej Kazimiery za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 791
728 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 5 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Lipniku. 790
729 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 790
730 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 790
731 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Andrzej Modras za rok 2015. 789
732 Zaproszenie na Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 .12. 2014r. 788
733 Komunikat o publicznym losowaniu w dniu 5.10.2015 o godz. 10.00 w siedzibie Gminy w Lipniku składów osobowych dwóch Obwodowych Komisji Wyborczych tj. Nr. 3 w Malicach Kościelnych i Nr 4 w Słoptowie. 787
734 Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zadania Remont drogi gminnej nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450mb od km 1+818 do km 3+268 787
735 Uchwała Nr 7_2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 23 października 2014 roku w sprawie przyznania numerów dla list komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 786
736 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik- Przewodniczącego Rady Gminy P. Mazur Stanisław za rok 2015 składane P. Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 786
737 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 lipca 2016 roku. 786
738 Listopad 2014 785
739 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 sierpnia 2015 roku o publicznym losowaniu składów Obwodowych Komisji do spraw referendum ogólnokrajowego . 784
740 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za pierwsze półrocze 2015 roku. 784
741 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Kurów 784
742 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku Małgorzaty Utnik - Oleksiak za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 784
743 Uwaga wyjaśnienia z dnia 22.11.2019 r. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu dot. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Lipnik 784
744 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 27 stycznia 2016 roku na godz. 11.00. 783
745 Oświadczenie majątkowe Pani Koneckiej Kazimiery Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożone Wójtowi Gminy na dzień powołania na stanowisko. 783
746 Luty 2013 781
747 Grudzień 2012 781
748 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Kaczor Edyta za rok 2015. 781
749 Uchwała Nr 102/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2014 rok 779
750 Oświadczenie majątkowe Pana Smolińskiego Rafała Huberta Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożone na dzień odwołania ze stanowiska 31 grudnia 2015 roku. 778
751 Oświadczenie majątkowe Edyty Klocek za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 778
752 Zaproszenie na sesję inauguracyjną Rady Gminy w Lipniku w kadencji 2014-2018 zwołaną przez Komisarza Wyborczego Kielce II na dzień 1 grudnia 2014 roku na godz. 14.00. 777
753 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 października 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Malżyn 777
754 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Stanisław Nowak za rok 2015. 777
755 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie Sebastiana Szymańskiego za rok 2015 składanego Wójtowi Gminy Lipnik. 777
756 Zarządzenie Nr 33.2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie uzupełnienia składu komisji . 776
757 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 kwietnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 775
758 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 maja 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 775
759 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 października 2014 roku. 774
760 Wieloletia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015 - 2025 774
761 Uchwała Nr XXV/195/ 2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na rok 2017. 774
762 Informacja o terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 772
763 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 772
764 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 771
765 Listopad 2012 771
766 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy w Lipniku z dnia 4 września 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości : informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku . 770
767 Czerwiec 2012 770
768 Korekta do pierszego oświadczenia majątkowego Piotra Barana ,złożonego w związku z rozpoczęciem kadencji Rady Gminy w 2014 r. 769
769 Kwiecień 2013 769
770 Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku Grzegorza Paradowskiego za rok 2015 złożonego Wójtowi Gminy Lipnik. 769
771 UWAGA WYJAŚNIENIA z dnia 26.04.2018 r. Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: 'Zakup deflibrylatora i torby ratowniczej dla jednostek OSP z terenu gminy Lipnik' 768
772 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 sierpnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Malżyn 767
773 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 kwietnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - kanalizacja 765
774 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11.01.2016 o wydaniu w dniu 08.01.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 765
775 Wrzesień 2013 765
776 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej nr 7/2017 z dnia 31.08.2017 r. 765
777 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla dróg powiatowych 763
778 Sierpień 2012 763
779 Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zadania Przebudowa dróg na terenie Gminy Lipnik 763
780 Zarządzenie Nr 35 /2015 Wójta Gminy z dnia 24 kwietnia 2015r w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku . 761
781 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2015 roku . 761
782 Maj 2013 761
783 Pierwsze Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku Pana Stanisława Mazura w kadencji 2014 - 2018 składane Pani Wojewodzie Swiętorzyskiemu w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania radnego. 760
784 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 760
785 Wrzesień 2012 758
786 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Piotr Baran za rok 2015. 758
787 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.05.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowościach Słabuszewice i Żurawniki 758
788 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pt: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Usarzowie na działce 435 na odcinku 590 mb od km 0+000 do km O + 590 758
789 Informacja o wyniku przetargu ograniczonego 757
790 Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 27.06.2019 r. Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 757
791 Uwaga Wyjaśnienie z dnia 30.06.2020 - Ogłoszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipniku o zamówieniu publicznym: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4 x 4 dla jednostki OSP w Lipniku 757
792 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.05.2016 756
793 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków kłęsk żywiołowych. 756
794 Zapytanie ofertowe z dnia 05.04.2017 r. na wykonanie zadania pn.: Zabudowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Lipnik. 756
795 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 756
796 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Międzygórz 755
797 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 sierpnia 2016 roku. 755
798 INFORMACJA O UZYSKANIU DOTACJI NA ZADANIE: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY LIPNIK 754
799 Maj 2012 753
800 Uchwała Nr 2/ 2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 26 września 2014 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 752
801 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków szt. 2 i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 752
802 Marzec 2012 751
803 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 20.05.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Męczennicach 749
804 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia 748
805 Kalendarz Wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 roku . 748
806 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 3 grudnia 2015 roku . 748
807 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu pn.: Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od 1.02.2020 r. do 31.01.2024 r. 748
808 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.10.2016 r. o przystąpieniu do opracowania projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 747
809 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 9 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Lipniku. 746
810 Luty 2012 746
811 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół we Włostowie Małgorzaty Krakowiak za rok 2015 złożone Wójtowi Gminy Lipnik. 746
812 UWAGA Wyjaśnienia z dnia 23.05.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku - Przebudowa dachu i zmiana konstrukcji dachowej 746
813 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie P. Sebastiana Szymańskiego za rok 2016. 745
814 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 744
815 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik P. Wiesław Pietraszewski za rok 2015 . 744
816 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.10.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch chlewni na działkach ewidencyjnych o nr 245, 271/1, 271/2, 272/1 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik. 743
817 Marzec 2014 743
818 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2015 złożone P. Wójtowi Gminy Lipnik. 742
819 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku na podstawie art. 37. ust. 1 pkt. 2lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 741
820 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. księgowości budżetowej i wynagrodzeń 741
821 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 września 2014 roku 740
822 Uchwała Nr 14/2015 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 740
823 Lipiec 2014 739
824 Oświadczenie majątkowe radnej Gminy Lipnik P. Leśko Marianna za rok 2015. 739
825 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 2 873 967,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 72 400,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 801 567,00 zł. 738
826 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.01.2016 w sprawie wydania postanowienia nr RG-IV. 6220.5.2015/2016 738
827 Uwaga wyjasnienie z dnia 09.07.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 27.06.2019 r. pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 738
828 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 stycznia 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamienierza: Wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych (wod. – kan., co, pomp ciepła, instalacji solarnych i fotowoltanicznych, rekuperacji, instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacja budynku na działce nrew. 102/5 w miejscowości Malice Kościelne gmina Lipnik 737
829 Wzór zgłoszenia kandydata do obwodowej komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym 737
830 Marzec 2013 736
831 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 735
832 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15.03.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania ecyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 734
833 I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 4 września 2014 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych związanych z wyborami do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów ,burmistrzów, i prezydentów miast 733
834 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 stycznia 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia pn .Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych (wod.-kan., co, pomp ciepła, instalacji solarnych i fotowoltanicznych, rekuperacji, instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół na działce nr ew. 353 w miejscowości Lipnik, gmina Lipnik 732
835 Październik 2012 732
836 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 luty 2016 roku. 731
837 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za III kwartał 2015 r. 730
838 Luty 2014 728
839 Wrzesień 2014 728
840 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za II kwartał 2015 r. 727
841 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 727
842 Sierpień 2014 727
843 Oświadczenie P.Koneckiej Kazimiery o nie prowadzeniu działalności gospodarczej. 726
844 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 'Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych' w miejscowości Swojków 726
845 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 725
846 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku P. Stańko Danuty za rok 2015 złożone P. Wójtowi Gminy Lipnik. 723
847 Oświadczenie majątkowe P.Danuty Polit Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lipniku złożone na dzień powołania na stanowisko. 722
848 Oświadczenie majątkowe Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2016. 720
849 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31.05.2016 w sprawie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie 719
850 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej za 2016 rok 719
851 Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta P. Edyty Klocek za rok 2016. 719
852 Zarządzenie Nr 26 / 2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 20 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 718
853 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 sierpnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Słoptów 718
854 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 listopada 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 717
855 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 17.06.2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch chlewni na działce ewidencyjnej o nr 371 w miejscowości Kaczyce, gmina Lipnik 717
856 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 08.02.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie. 716
857 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 października 2017 roku na godz. 9.30. 716
858 Październik 2013 715
859 Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o powierzchni 0,1806 ha położonej w Lipniku, stanowiącej własność Gminy Lipnik 714
860 Uchwala Nr 13/2015 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2015 rok 712
861 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.01.2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 712
862 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r. 712
863 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 712
864 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 31 sierpnia 2016 roku. 710
865 Zaproszenie nr 5/2017 do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę do szkoły pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Lipnik 710
866 Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.01.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km 709
867 Oświadczenie majątkowe P. Józefa Buliry Wójta Gminy Lipnik za rok 2016 składane P. Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 709
868 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o otwartym konkursie ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 708
869 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 708
870 Informacja o nieruchomościach gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 707
871 Kwiecień 2012 706
872 Oświadczenie majątkowe P. Danuty Polit na dzień powołania na stanowisko pełniącej obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku. 706
873 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamienirzenia: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na działce nr ew. 210 w miejscowości Kurów gm. Lipnik. Z dnia 29.01.2014 r. nr RG-I.6733.7.2013.2014 dla Gminy Lipnik, 27-540 Lipnik 20. 705
874 Październik 2014 705
875 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2017 roku. 705
876 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik P. Moniki Różyckiej za rok 2016. 704
877 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 7 lipca 2016 roku. 702
878 POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków szt. 2 i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w miejscowości Włostów, gmina Lipnik”. 701
879 Wyjaśnienie P.J.Buliry do oświadczenia majątkowego 2015r. 701
880 Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 699
881 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Usarzów Gmina Lipnik” 699
882 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 roku. 698
883 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 14/18 o powierzchni 0,0838 ha położonej w Lipniku, stanowiącej własność Gminy Lipnik 698
884 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560”. 696
885 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 03.04.2017 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie we Włosowie 696
886 Statut Gminy Lipnik 695
887 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430”. 693
888 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 04.05.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Malżynie 693
889 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za I kwartał 2015 r. 692
890 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27.08.2015 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków szt. 2 i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 691
891 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 13 września 2019 r. o losowaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 691
892 Zaproszenie do składania ofert: Zabudowa nowych punktów świetlnych – Modernizacja oświetlenia na energooszczędne 690
893 Informacja o nieruchomościach do wydzierżawienia 689
894 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i kalendarz wyborczy . 687
895 Styczeń 2014 687
896 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 685
897 Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 16. 05. 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku oświatowego - Zespołu Szkół w Lipniku wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i zewnętrznych (wod. - kan., c.o., pomp ciepła, instalacji solarnych fotowoltaicznych, rekuperacji i instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacji 682
898 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 listopada 2014 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn.: „Prowadzeniu działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów 682
899 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za IV kwartał 2015 r. 682
900 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Adaptacja budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Usarzowie wraz z pierwszym wyposażeniem 682
901 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik” 682
902 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku od Opatowa do Niska 681
903 Konsultacje społeczne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „OPA4451B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ew. nr 642 obręb 0011 Międzygórz, gm. Lipnik. 680
904 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03.06.2016 o wydaniu w dniu 03.06.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb. od km 0+000 do km 1+430. 678
905 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. zamówień publicznych i drogownictwa 678
906 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23.02.2017 r. o przystąpieniu do aktualizacji projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 677
907 Oświadczenie majątkowe P. Kazimiery Koneckiej Zastępcy Wójta Gminy Lipnik na dzień odwołania ze stanowiska w związku z przejściem na emeryturę. 676
908 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2017 - 2029 675
909 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 675
910 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu: Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2016. 674
911 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.11.2016 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik 674
912 Zaproszenie na sesję Rady Gminy na dzień 28 października 2015 roku na godz. 11.00. 671
913 Zarządzenie Nr 30.2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 667
914 Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji przebudowa obiektów mostowych o nr ew. (JNI) 30000627 w km 0+706 i o nr ew. (JNI) 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T relacji Męczennice-Słabuszewice– Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów, Męczennice i Malice Kościelne w km 0+700-4+955km odc. dł. 4.255km gm. Lipnik 667
915 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 01.08.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Zachoiniu 667
916 Zarządzenie Nr 77_2014 Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 września 2014 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych , wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 665
917 Zapytanie ofertowe Nr 4/2017 dotyczące: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2017 665
918 Uchwała nr 20/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie opinii o praidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 663
919 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 15.09.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Żurawnikach 663
920 Uwaga zmiana ogłoszenia z dnia 08.12.2020, zmiana załącznika nr 2 z dnia 07.12.2020 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NAPOTRZEBY GMINY LIPNIK I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 662
921 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2017 roku. 661
922 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Międzygórz 660
923 Oświadczenie majątkowe Pana Artura Lisa Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożone na dzień odwołania ze stanowiska z mocy prawa w związku z art. 28e ustawy o samorządzie gminnym. 660
924 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 11.04.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Słoptowie 659
925 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2015 radnego gminy Krakowiak Krzysztof 658
926 PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY LIPNIK sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Lipniku. 657
927 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 marca 2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu: Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik. 654
928 Wyjaśnienie P. Mazur Stanisław do oświadczenia majątkowego 2015r. 653
929 Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2017 653
930 Otwarty konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 653
931 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół we Wlostowie P.Małgorzaty Krakowiak za rok 2016. 653
932 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn.: Rozbudowa budynku administracyjnego w zakresie przebudowa wejścia głównego i budowa dźwigu osobowego 653
933 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 listopad 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 649
934 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Gołębiów 648
935 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 stycznia 2018 roku. 648
936 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30.12.2015r. 647
937 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 20 września 2016 roku. 647
938 POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km. 646
939 Wieloletia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017-2029 646
940 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2015 radnej gminy Marianny Leśko. 645
941 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LIPNIK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2021 ROKU” 645
942 Zarządzenie Nr 93 / 2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 5 października 2015 roku. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. 644
943 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 10.06.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Studziankach 644
944 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku 644
945 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości 644
946 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 644
947 Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej Nr ewidencyjnymi 297/1 o pow. 0,39 ha położonej w Swojkowie 643
948 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 maja 2017 roku. 643
949 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2015 złożona przez Klocek Edytę . 642
950 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. 640
951 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 21.10.2015 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowie chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w miejscowości Kaczyce 60, 27-545 Włostów, Gmina Lipnik, na działkach o numerach ewidencyjnych 245, 271/1 640
952 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku P. Stańko Danuty za rok 2016. 639
953 Zarządzenie nr 53/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 lipca 2017 r w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipniku Pani Danucie Polit 638
954 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Sternalice, Słabuszewice 638
955 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za I kwartał 2016 r. 637
956 Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 636
957 Skład Osobowy Rady Gminy - kadencja 2018 - 2023 636
958 Uchwała Nr 137/2015 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2016-2029 635
959 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 635
960 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 31.10.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Adamowie 634
961 Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach - działki nr 81, 82/6 i 126/1 634
962 Zarządzenie Nr 70 / 2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie wskazania pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Lipnik do Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 82 zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku. 633
963 Uchwała Nr 138/2015 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Lipnik na 2016 rok 633
964 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 kwietnia 2017 r. 632
965 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.04.2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 631
966 Oświadczenie majątkowe P. Małgorzaty Utnik Oleksiak na dzień odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku. 630
967 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 września 2017 roku . 630
968 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku - Przebudowa dachu i zmiana konstrukcji dachowej 630
969 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Pani Moniki Kaczor za rok 2016. 627
970 Bilanse Gminy Lipnik za 2016 rok 625
971 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 622
972 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za II kwartał 2016 r. 621
973 Informacja w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 621
974 Informacja w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 620
975 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 20 wrzesnia 2016 roku na godz. 10.00. 618
976 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30.08.2016 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560 mb. od km 0+000 do km 1+560 617
977 Zawiadomienie o wyborze oferty - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 617
978 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 617
979 Protokół z wyborów do Rady Gminy w Lipniku sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Lipniku 617
980 Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 11.04.2016 r. w sprawie ustalenia, że wskazane nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w Sternalicach 615
981 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.03.2017 r. w sprawie wydania postanowienia. 614
982 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268”. 613
983 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 24 marca 2017 roku na godz. 11.00. 611
984 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2018 roku 611
985 Przebudowa i remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Kaczyce, Kurów 611
986 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku 610
987 Uchwała nr 29/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 608
988 Zawiadomienie o wyborze oferty - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 607
989 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku 606
990 Zawiadomienie dla pełnomocników komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku . Gminna Komisja Wyborcza w Lipniku informuje ,że w dniu 23 października 2014 roku , o godz. 12.00 , w Urzędzie Gminy w Lipniku na Sali konferencyjnej nr 35 odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych . 605
991 Obwieszczenie Wójta Gminy w Lipniku z dnia 23 września 2015 roku w sprawie podania do wiadomości publicznej wyborców informację o numerach i granicach obwodów glosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 605
992 Oświadczenie Artura Lisa o nie prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy Lipnik. 604
993 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Adaptacja budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Usarzowie wraz z pierwszym wyposażeniem 604
994 Zawiadomienie o wyborze oferty - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 603
995 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o przystąpieniu do wprowadzenia projektu Aneksu nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik na lata 2016-2020 603
996 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku 602
997 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 601
998 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 maja 2016 roku . 599
999 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę do szkoły i montaż w salach lekcyjnych pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania w ramach Rządowego programu - Aktywna tablica - realizowanego w Szkole Podstawowej im. Romana Koseły we Włostowie 598
1000 Informacja o odrzuceniu oferty oraz unieważanieniu postępowania 595
1001 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej za 2017 rok 594
1002 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku P. Małgorzaty Utnik Oleksiak za rok 2016. 593
1003 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 stycznia 2017 roku na godz. 9.00. 592
1004 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 stycznia 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 590
1005 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4 x 4 dla jednostki OSP w Lipniku” 590
1006 Uchwala Nr 63/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2016 roku 589
1007 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 14 grudnia 2016 roku na godz. 10.30. 589
1008 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Andrzeja Modrasa za rok 2016. 589
1009 Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej P. Grzegorza Paradowskiego za rok 2016. 588
1010 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 grudnia 2017 roku. 588
1011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ 587
1012 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu w dniu 16.06.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450 mb. od km 1+818 do km 3+268 584
1013 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach 584
1014 Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy Pani Polit Danuty Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku . 584
1015 Korekta do oświadczeń majątkowych radnych gminy Lipnik za rok 2016. 584
1016 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę do szkoły i montaż w salach lekcyjnych pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania w ramach Rządowego programu - Aktywna tablica - realizowanego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lipniku 584
1017 Oświadczenie majątkowe P. Koneckiej Kazimiery Zastępcy Wójta Gminy Lipnik za rok 2016. 583
1018 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę elementów wyposażenia pracowni tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii w Gminie Lipnik 583
1019 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.06.2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 582
1020 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży. 582
1021 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku 580
1022 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za pierwsze półrocze 2016 roku 579
1023 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 marca 2019 roku. 579
1024 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 579
1025 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn.: Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Swojków, Usarzów, Sternalice, Kurów, Męczennice, Lipnik 578
1026 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 576
1027 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 grudnia 2016 roku na godz. 10.00 574
1028 Uchwala Nr 20/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 574
1029 Wójt Gminy Lipnik zaprasza do konsultacji projektu „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LIPNIK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2018 ROKU ”. 574
1030 Zawiadomienie o wyborze oferty - wyniku licytacji elektronicznej - dla zadania pn. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Lipnik i jej Jednostek Organizacyjnych 573
1031 Zawiadomienie o wyborze oferty - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Remont drogi gminnej nr 337039 T Kurów – Sternalice od km 0+000 do km 1+000 na odcinku 1 km 573
1032 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 marca 2017 r. o wydaniu w dniu 30.03.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów. 572
1033 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 października 2017 r. 572
1034 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 669,670 w miejscowości Międzygórz na odcinku 930 mb od km 0+000 do km 0 + 930 celem zabezpieczenia dna w wąwozu lessowego 572
1035 Uwaga modyfikacja SIWZ z dnia 19.10.2020 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Adaptacja budynku po byłej szkole w Usarzowie na świetlicę wiejską 571
1036 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 sierpnia 2107 roku. 567
1037 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2016 566
1038 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwiec 2019 rok 559
1039 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Drogi relacji Usarzów-Kozia Górka i Włostów-Swojków 555
1040 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i drogownictwa w Urzędzie Gminy w Lipniku 553
1041 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 czerwca 2018 roku. 551
1042 Zaproszenie na sesje Rady Gminy w Lipniku na dzień 7 listopada 2016 roku na godz. 10.00 550
1043 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 sierpnia 2017 roku na godz. 11.00 549
1044 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za III kwartał 2016 r. 548
1045 Korekta do oświadczeń majątkowych kadry kierowniczej Gminy za rok 2016 548
1046 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 marca 2020 roku 548
1047 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 547
1048 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej o nr działki 424 w miejscowości Kurów 545
1049 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku 544
1050 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków kłęsk żywiołowych 544
1051 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sternalice 544
1052 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych 542
1053 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 541
1054 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej i wynagrodzeń 540
1055 Zaproszenie nr 6/2017 do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę i montaż elementów wyposażenia pracowni tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Lipnik 539
1056 Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2020 roku przez Gminę Lipnik 538
1057 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 marca 2018 roku. 537
1058 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę elementów wyposażenia pracowni tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Lipnik 535
1059 Oświadczenie majątkowe Pani Teresy Luśtan p.o Kierownika biblioteki Gminnej w Lipniku złożone na dzień powołania na stanowisko 534
1060 Uchwala Nr 21/2017 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2017 rok 533
1061 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 24 maja 2017 roku na godz. 10.00. 533
1062 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa skrzyżowania dróg krajowych Nr 9 i 77 w Lipniku wraz z przebudową DK Nr 9 od km 96+800 do km 97+412,6, oraz DK Nr 77 od km 0+000 do km 0+300, przebudową oświetlenia ulicznego, systemu odwodnienia oraz infrastruktury niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi” 533
1063 Zarządzenie nr 92/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2018 533
1064 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie - Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiolowych - ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.10.2017 r. pod nr 605547- N - 2017. Droga Kurów - Krzyże 530
1065 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 26 kwietnia 2019 r. o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do wymienionych komisji wyborczych 530
1066 oświadczenie majątkowe Pana Wójta Gminy Lipnik za 2018 rok 530
1067 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym dot. Cyklinowanie sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipniku 526
1068 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 06 października 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. 524
1069 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Międzygórz, Łownica 523
1070 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa budynku administracyjnego w zakresie przebudowa wejścia głównego i budowa dźwigu osobowego 522
1071 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 21 luty 2019 roku. 521
1072 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 520
1073 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Lipnik 519
1074 Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie pn.: Realizacja Gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lipnik - umowa dotacji Nr 69/17 z dnia 09.05.2017 r. 518
1075 Ogloszenie o wyborze Partnera do realizacji projektu dot. naboru partnera spoza sektora finansów publicznych 517
1076 Uchwala Nr 35/2017 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 515
1077 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 515
1078 Oświadczenie majątkowe pełniącego obowiązki Wójta Gminy Lipnik Pana Andrzeja Grządziela za rok 2017 złożone Pani Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 513
1079 Oświadczenie majątkowe pani Edyty Klocek pracownika OPS 512
1080 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 512
1081 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Droga relacji Kurów-Krzyże 510
1082 Uwaga Wyjaśnienie do przetargu z dnia 24.05.2019 r.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 506
1083 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 września 2017 roku na godz. 10.30. 505
1084 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego 503
1085 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. 502
1086 Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych 501
1087 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy zadania: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 500
1088 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Lipnik zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 499
1089 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku ds. obronnych, obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego 499
1090 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów 499
1091 Oświadczenie majątkowe Pana Wojciecha Zdybia Zastępcy Wójta Gminy Lipnik złożone Wójtowi Gminy na dzień powołania na stanowisko 497
1092 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 29 stycznia 2018 roku. 496
1093 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 04 września 2018 roku. 496
1094 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 490
1095 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za I kwartał 2017 r. 489
1096 Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Pani Zimoląg Magdaleny za rok 2017. 489
1097 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 lipca 2018 roku. 489
1098 Uwaga Wyjaśnienie z dnia 13.12.2018 r. Ogłoszenie o zamówienie publicznym pn. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2019 roku 489
1099 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku 487
1100 Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych przewidzianych do realizacji w 2019 roku przez Gminę Lipnik 487
1101 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23.11.2020 tąpieniu do wprowadzenia projektu Aneksu nr 1 do Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023 487
1102 Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta Pani Edyty Klocek za rok 2017. 486
1103 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 kwietnia 2018 roku. 484
1104 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 listopada 2019 roku 483
1105 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za III kwartał 2017 roku 482
1106 Zaproszenie na sesję Rady Gminyw Lipniku na dzień 16 listopada 2017 roku. 482
1107 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 482
1108 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku za rok 2017 złożone Pani Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 482
1109 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 669,670 w miejscowości Międzygórz na odcinku 930 mb od km 0+000 do km 0 + 930 celem zabezpieczenia dna w wąwozu lessowego 482
1110 Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach - działki nr 82/3 i 126/2 478
1111 Informacja dot. wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 477
1112 Ogłoszenie z dnia 11.06.2019 r. o zamówieniu publicznym pn. Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 477
1113 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lipniku Pani Danuty Polit za rok 2017. 476
1114 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dniaa 28 marca 2019r 476
1115 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.04.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika i kanału technologicznego w ciągu drogi krajowej Nr 9 od km 97+412,6 do km 97+600 na terenie miejscowości Lipnik i Kurów, w gminie Lipnik. 472
1116 Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach - działki nr 81, 82/6 i 126/1 472
1117 Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Pana Zdyb Wojciech za rok 2017. 471
1118 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 06 grudnia 2018 roku. 471
1119 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania: Przebudowa i remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Kaczyce, Kurów 471
1120 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipniku Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku 471
1121 Informacja o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 469
1122 Uwaga wyjaśnienia z dnia 16.10.2019 r. - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lipnik i jej jednostek organizacyjnych 469
1123 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik II kwartał 2017 r. 467
1124 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku 467
1125 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 października 2014 r. Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVI /199 /2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012 roku w sprawie podziału gminy Lipnik na stałe obwody glosowania i Zarządzenia Nr 94 /2014 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 16 października 2014 roku w sprawie wyznaczenia siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego podaję do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów ,burmistrzów, i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 466
1126 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Stępień Marii za rok 2017. 466
1127 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące zadania pn.: Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Swojków, Usarzów, Sternalice, Kurów, Męczennice, Lipnik 465
1128 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 4 587 159 zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. 465
1129 Bilanse Gminy Lipnik za 2017 rok 464
1130 Informacja dla kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023. 464
1131 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie Pana Sebastiana Szymańskiego za rok 2017. 463
1132 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącze postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Odwiert studni zastępczej S-4b ujmujqcej wody podziemne z utworów dewońskich w obrębie ujęcia w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 461
1133 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w miejscowościach Usarzów, Malice Kościelne i Lipnik 461
1134 Informacja o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Włostów 460
1135 Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach - działki nr 82/3 i 126/2 460
1136 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu w miejscowości Lipnik 459
1137 Informacje z sesji otwarcia ofert Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 4 587 159 zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. 458
1138 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 14 grudnia 2017 roku. 457
1139 Uchwala Nr 2/2018 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwaly Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018 _ 2029 457
1140 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2018 roku. 456
1141 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 453
1142 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Lipniku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 452
1143 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 451
1144 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 25.09.2018 r. w sprawie wywieszenia wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 451
1145 Podstawowa kwota dotacji na 2018 rok 450
1146 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Odwiert studni zastępczej S-4b ujmującej wody podziemne z utworów dewońskich w obrębie ujęcia w miejscowości Włostów, gmina Lipnik 448
1147 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2019 roku 447
1148 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Romana Koseły we Włostowie Pani Krakowiak Małgorzaty za rok 2017. 445
1149 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 lutego 2019 r 445
1150 Oświadczenie majątkowe Kierownika Biblioteki Gminnej Pani Danuty Stańko w związku z przejściem na emeryturę 445
1151 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku 444
1152 Zapytanie ofertowe pn. Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna Szkoła+” 444
1153 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 06.07.2018 o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023 442
1154 Zarządzenie nr 93/2017 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2018-2029 441
1155 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku 440
1156 Oświadczenie majątkowe Pani Danuty Stańko - Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku za rok 2017. 439
1157 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku z dnia 18 września 2018 r. o wyznaczeniu dodatkowego terminu na zgłoszenie list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 13 439
1158 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 grudnia 2017 roku. 438
1159 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 24.07.2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Lipnik na lata 2018-2023 438
1160 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16.03.2018 o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 'Program Rewitalizacji dla Gminy Lipnik na lata 2018-2023' 437
1161 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26.07.2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023 436
1162 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zabudowa nowych punktów świetlnych w miejscowościach: Kurów, Malice Kościelne, Słabuszewice, Swojków, Włostów 436
1163 Konsultacje realizacji zadania publicznego - Małe granty 2018 435
1164 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku 435
1165 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Rozbudowa stacji do odmanganiania na ujęciu wody we Włostowie 435
1166 uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 kwiecień 2019 rok 434
1167 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie Termomodernizacja budynku OSP w Kurowie 434
1168 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku 433
1169 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 433
1170 Zawiadomienie o wyborze oferty dotycące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 433
1171 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 września 2018 roku informujące wyborców o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.: 433
1172 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 6 marca 2018 roku. 432
1173 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Uchwała w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 432
1174 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Sternalice, Słabuszewice 432
1175 Klauzula informacyjna dotycząca transmisji Sesji Rady Gminy 432
1176 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 432
1177 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn.: Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Lipnik 430
1178 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zabudowa nowych punktów świetlnych w miejscowościach: Kurów, Malice Kościelne, Słabuszewice, Swojków, Włostów 429
1179 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Lipnik 429
1180 Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 428
1181 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 227/16 i 227/17 w miejscowości Włostów 428
1182 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Włostów 427
1183 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 26 marca 2018 roku na godz. 11,30. 426
1184 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29.06.2018 o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Lipnik na lata 2018-2023 426
1185 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 listopada 2018 roku. 426
1186 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa i remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Kaczyce, Kurów 425
1187 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 12 czerwca 2018 roku. 424
1188 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 424
1189 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 listopada 2018 roku. 424
1190 Ogłoszenie o unieważanieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 424
1191 Uchwala Nr 1/2018 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Lipnik na 2018 rok 423
1192 Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Pana Grzegorza Paradowskiego za rok 2017. 423
1193 Informacja Wójta Gminy Lipnikz dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast 423
1194 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 października 2019 roku 423
1195 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik I kwartał 2018 r. 422
1196 Uchwały Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 lipca 2019 roku 422
1197 Aktualizacje planu postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2020 roku przez Gminę Lipnik 422
1198 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku 421
1199 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 421
1200 Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” 420
1201 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 420
1202 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 października 2018 roku. 420
1203 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 420
1204 Komisja Gospodarki i Finansów - 2018 - 2023 418
1205 Komisja Rolnictwa i Handlu - 2018 - 2023 418
1206 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20.12.2021 r. o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 418
1207 OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 416
1208 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Adaptacja budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Usarzowie wraz z pierwszym wyposażeniem 415
1209 Komisja Rewizyjna - 2018 - 2023 414
1210 Aktualizacja planu postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2019 roku przez Gminę Lipnik 414
1211 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn: Przebudowa dachu wraz z termomodernizacją budynku remizy OSP w Kurowie 414
1212 Raport o stanie Gminy Lipnik za 2018 rok. 413
1213 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania: Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 413
1214 Uchwala Nr 72/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie opinii o możliwości splaty kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przez Gminę Lipnik 407
1215 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 stycznia 2020 roku 406
1216 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią prostą 4 torową przy Szkole Podstawowej we Włostowie 405
1217 Korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 9.11.2017 r. Pana A.Lisa 404
1218 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: 404
1219 Pierwsze oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Lipnik Andrzeja Grządziela składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania w kadencji 2018-2023 przesłane do Wojewody Świętokrzyskiego 404
1220 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 czerwca 2019 roku. 404
1221 Uchwała Nr 59/2018 VI składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 403
1222 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2017 rok 403
1223 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 403
1224 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 kwietnia 2018 roku. 402
1225 POSTANOWIENIENR 117/2019Komisarza Wyborczego w Kielcach IVz dnia 6 maja 2019 r.w sprawie powołania obwodowychkomisjiwyborczychw wyborach do Parlamentu Europejskiegozarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 402
1226 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 lipca 2018 roku. 401
1227 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 401
1228 Uchwała Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 sierpnia 2019 roku 401
1229 Pierwsze oświadczenia majątkowe-Radnych Gminy Lipnik składane Przewodniczącemu RG w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania Radnych w kadencji 2018-2023 400
1230 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 czerwca 2019 r. 400
1231 Informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości położonej w miejscowości Słabuszewice o nieuregulowanym stanie prawnym 400
1232 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Modernizacja pomieszczeń poddasza w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie 400
1233 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 400
1234 Uchwała Nr 146/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2019 - 2029 399
1235 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 20 września 2019 roku 399
1236 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie: „Budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo – odbiorczej WA – 0216 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania” 399
1237 Roczna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2017 r. 397
1238 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 listopada 2018 roku. 397
1239 Ogłoszenie o unieważanieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 397
1240 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Zabudowa nowych punktów świetlnych w miejscowościach: Kurów, Malice Kościelne, Słabuszewice, Swojków, Włostów 397
1241 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce 397
1242 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy w Lipniku z dnia 9 lipca 2015 r Na podstawie art. 6 ust. 5 w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 318) oraz uchwały Nr XXVI /199 /2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Lipnik na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, podaje się do wiadomości publicznej informacje, o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do referendum, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 396
1243 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 12 października 2018 roku. 395
1244 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 listopada 2018 roku. 395
1245 Uchwała Nr 7/2019 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o prawidlowosci planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 395
1246 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Adaptacja budynku po byłej szkole w Usarzowie na świetlicę wiejską 395
1247 Kluzule informacyjne 394
1248 Informacja z sesji otwarcia ofert Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont drogi gminnej nr 337039 T Kurów – Sternalice od km 0+000 do km 1+000 na odcinku 1 km 393
1249 Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Słabuszewicach 393
1250 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku - Przebudowa dachu i zmiana konstrukcji dachowej 392
1251 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 28.10.2019 r. w sprawie wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia i sprzedaży w miejscowościach Lipnik i Włostów 392
1252 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie Termomodernizacja budynku OSP w Leszczkowie 392
1253 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 września 2018 roku. 391
1254 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 6 grudnia 2018 roku. 391
1255 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania: Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Międzygórz, Łownica 391
1256 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi gminnej nr 337013T Żurawniki – Gozdawa na odcinku 420 mb od km 0+275 do km 0+695 391
1257 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 391
1258 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - 2018-2023 390
1259 Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zadania Przebudowa drogi gminnej nr 337013T Żurawniki – Gozdawa na odcinku 420 mb od km 0+275 do km 0+695 390
1260 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego w m. Międzygórz, Łownica 390
1261 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 26.06.2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej we Włostowie 386
1262 Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Sternalice, Słabuszewice 385
1263 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 385
1264 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku 385
1265 Komisja Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 2018 - 2023 384
1266 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 styczeń 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 384
1267 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Międzygórz, Łownica 383
1268 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w Lipniku 382
1269 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku 381
1270 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Włostów 380
1271 Lista osób zakwalifikowanych do II etapu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 10/4 położona w miejscowości Usarzów 380
1272 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Zakup pojazdu elektrycznego oraz urządzenia do ładowania pojazdu elektrycznego 380
1273 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej o nr działki 424 w miejscowości Kurów 379
1274 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie: Zabudowy nowych punktów świetlnych w miejscowościach Lipnik, Żurawniki, Włostów i Międzygórz 379
1275 Ogłoszenie o unieważanieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie 378
1276 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Skarbnika Gminy P. Zimoląg Magdalena. 377
1277 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Zastępca Wójta - Sekretarz Gminy P. Zdyb Wojciech. 377
1278 Oświadczenia Majątkowe Radnych składane na koniec kadencji 2014-2018 376
1279 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 kwietnia 2019r w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji „ o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika - w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku 376
1280 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 05.08.2019 r. wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej położonych na terenie Gminy Lipnik 376
1281 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.03.2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej położonej w miejscowości Usarzów 376
1282 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 grudnia 2018 roku. 374
1283 Uwaga wyjaśnienie z dnia 28.11.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2020 roku 374
1284 Informacja z sesji otwarcia ofert otyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4 x 4 dla jednostki OSP w Lipniku” 372
1285 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Włostów 371
1286 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku 370
1287 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P.Strawczyński Marian za rok 2016. 369
1288 Sp-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 368
1289 Badanie gleby 368
1290 Korekty oświadzczeń majątkowych radnych na poczatek kadencji 2018-2023 368
1291 Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zadania Przebudowa drogi gminnej nr 337013T Żurawniki – Gozdawa na odcinku 420 mb od km 0+275 do km 0+695 367
1292 Wyjaśnienia z dnia 29.03.2022 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie pn. Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 366
1293 Informacja z otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie robót budowlanych w zakresie rzeczowym objętym zadaniem inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 669,670 w miejscowości Międzygórz na odcinku 930 mb od km 0+000 do km 0 + 930 celem zabezpieczenia dna w wąwozu lessowego 365
1294 Bilans wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 365
1295 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 364
1296 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 20 września 2019 roku. 364
1297 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt „ZAKUP DEFLIBRYRATORA I TORBY RATOWNICZEJ DLA JEDNOSTEK OSP Z TERENU GMINY LIPNIK” 363
1298 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 kwietnia 2019 roku. 363
1299 Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2018 363
1300 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne 363
1301 Oświadczenie majatkowe Wójta Gminy Lipnik P. Grządziel Andrzej za rok 2019 , składane Wojewodzie Swietokrzyskiemu . 363
1302 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sternalice 363
1303 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 17.04.2020 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 362
1304 Uchwala Nr 113/2018 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 września 2018 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I pólrocze 2018 roku 359
1305 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Lipnik 359
1306 Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV 358
1307 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej o nr działki 424 w miejscowości Kurów 357
1308 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 maj 2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 357
1309 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce 356
1310 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup pojazdu elektrycznego oraz urządzenia do ładowania pojazdu elektrycznego 355
1311 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. Termomodernizacja budynku OSP w Kurowie 355
1312 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik II kwartał 2018 r. 353
1313 Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na: Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu Zdalna Szkoła 353
1314 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych 352
1315 Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w 2019r. 351
1316 Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zadania Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lipnik i jej jednostek organizacyjnych 351
1317 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2020 roku 351
1318 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dn.15 marca 2019 r. w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych związanych z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 350
1319 Korekta oświadczeń majątkowych radnych Gminy złożone na 2 m-ce przed upływem kadencji 2014-2018r 350
1320 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP. 349
1321 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 13.08.2020 w sprawie wywieszenia wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 349
1322 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Usarzów działka nr 104 na odcinku 500 mb od km 0+000 do km 0+500 348
1323 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego 347
1324 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 grudnia 2019 roku. 347
1325 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zakup pojazdu elektrycznego oraz urządzenia do ładowania pojazdu elektrycznego 345
1326 Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17.10.2019 r. o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 344
1327 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik III kwartał 2018 r 343
1328 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie robót budowlanych w zakresie rzeczowym objętym zadaniem inwestycyjnym pn. Mernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Malice Kościelne działka nr 69 na odcinku 295 mb od km 0+000 do km 0+295 343
1329 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 lipca 2020 roku 343
1330 Pierwsze oświadczenie majątkowe Przewodniczącego RG Stanisława Mazura w terminie 30 dni od złożenia ślubowania przesłane Wojewodzie Świętokrzyskiemu w kadencji 2018-2023 342
1331 PKW Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019. 342
1332 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 342
1333 Zawiadomienie o wyborze oferty pn.: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Malice Kościelne działka nr 69 na odcinku 295 mb od km 0+000 do km 0+295 342
1334 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dachu wraz z termomodernizacja budynku remizy OSP w Kurowie 342
1335 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 342
1336 Zawiadomienie o wyborze oferty na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY LIPNIK I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 342
1337 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od 1.02.2020 r. do 31.01.2024 341
1338 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 174/32, 174/57, 174/58 w miejscowości Włostów 340
1339 Uchwała Nr 145/2018 VI Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2019 rok 339
1340 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 października 2019 roku. 339
1341 Sołtysi w Gminie Lipnik w kadencji 2018-2023 339
1342 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Remont pomieszczeń w budynku OSP w Malżynie 338
1343 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie: Przebudowa dróg gminnych w m. Zachoinie, Malżyn, Ublinek, Kaczyce 338
1344 Raport o stanie Gminy Lipnik za 2019 rok 336
1345 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 30.04.2019 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w miejscowości Włostów 335
1346 Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27.09.2019 r. 335
1347 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2020 roku” 335
1348 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r 335
1349 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyzki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkovvych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku. 334
1350 Informacja o uprawnieniach osób niepełosprawnych. 334
1351 Postanowienie Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , i Kalendarz wyborczy . 333
1352 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 września 2020 roku 332
1353 Uwaga wyjasnienie nr 1 z dnia 30.06.2022 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę sieci strategicznych dróg na terenie Gminy Lipnik 332
1354 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku 331
1355 Informacja z sesji otwarcia ofert dot. zadania Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lipnik i jej jednostek organizacyjnych 331
1356 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 stycznia 2020 roku 331
1357 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 227/16 i 227/17 w miejscowości Włostów 331
1358 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik 331
1359 Obwieszczenie PKW z dnia 6 sierpnia 2019r o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r. ( wyciąg ) 329
1360 Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: Zakup i dostawę elementów wyposażenia placówki tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Utworzenia Klubu Senior+ w miejscowości Kurów - zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 329
1361 Zawiadomienie o wyborze oferty - dot. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Lipnik 328
1362 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 5 października 2020 roku 328
1363 Sprawozdania finansowe jednostki - Urząd Gminy w Lipniku - wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 327
1364 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 sierpnia 2019 roku. 327
1365 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 27 listopada 2019 roku. 327
1366 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. P. Edyty Klocek - osoby wydającej decyzje w imieniu wójta w Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej w Lipniku. 326
1367 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 10 lipca 2019 roku. 325
1368 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju - wybory Prezydenta RP 28.06.2020 r. ( druk) 325
1369 Postanowienie Nr 94 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 15 czerwca 2020r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. 325
1370 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: Zabudowa otworu studziennego w m Włostów 325
1371 Sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2019 r. 325
1372 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku 324
1373 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 324
1374 Zawiadomienie o wyborze oferty - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 227/16 i 227/17 w miejscowości Włostów 324
1375 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 marca 2020 roku 323
1376 Obwieszczenie PKW z dnia 27.02.2019 o postanowieniu Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych. 322
1377 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 322
1378 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik P.Strawczyński Marian za rok 2015. 321
1379 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23.07.2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dnllO wraz z przyłączeni PE dn25 w miejscowości Mydłów, Ublinek, Strzyżowice” 321
1380 Oświadczenie majątkowe P. Andrzej Grządziel , Wójt Gminy Lipnik za rok 2021. 321
1381 Roczna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za 2018 rok. 320
1382 Wzór wniosku na sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP. 319
1383 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie województwa świętokrzyskiego 319
1384 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lipnik i jej jednostek organizacyjnych 318
1385 Prezentacja szkoleniowa dla członków obwodowych komisji wyborczych - Wybory Prezydenta RP 2020 317
1386 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej we Włostowie im. R.Koseły, P.Krakowiak Małgorzata. 317
1387 Uchwała Nr 165/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2020 rok 316
1388 Obwieszczenie PKW z dnia 12 czerwca 2020 r o kandydatach na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. 316
1389 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyzki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkovvych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku. 315
1390 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyzki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2019 roku. 315
1391 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwca 2020 roku 315
1392 Zawiadomienie o wyborze oferty - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią prostą 4 torową przy Szkole Podstawowej we Włostowie 314
1393 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sternalice 314
1394 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2020 roku. 313
1395 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dachu wraz z termomodernizacja budynku remizy OSP w Kurowie 313
1396 Zawiadomienie o wyborze oferty - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik 313
1397 Uchwała Nr 166/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2020 rok 312
1398 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny w postępowaniu na: Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna Szkoła 312
1399 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2020 roku 312
1400 Oświadczenie majątkowe P. Stanisław Mazur, radnego gminy , Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku za rok 2019 składane Wojewodzie Swiętokrzyskiemu. 311
1401 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 18 czerwca 2020 roku 309
1402 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyzki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkovvych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku. 308
1403 Uchwała Nr 109/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 września 2019 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2019 roku 308
1404 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 308
1405 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 grudnia 2020 roku 308
1406 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie P. Sebastian Szymański. 307
1407 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 10 lipca 2020 roku 307
1408 Sprawozdania finansowe instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku - wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 306
1409 Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2019 306
1410 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. Termomodernizacja budynku OSP w Leszczkowie 306
1411 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 października 2020 r. 306
1412 Oświadczenie majatkowe za rok 201 9 r. p.o Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej P. Lustan Teresa 305
1413 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 304
1414 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 30 grudnia 2020 roku 303
1415 Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2021 roku przez Gminę Lipnik 303
1416 Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 303
1417 Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 19 lutego 2020 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 302
1418 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Dariusz Zając 302
1419 Wyjaśnienia PKW z dnia 5 czerwca 2020 r w sprawie zgłaszanych wątpliwości dotyczących zamiaru głosowania korespondencyjnego. (ważne ) 301
1420 Sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2020 r. 301
1421 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce 301
1422 Stanowisko PKW w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych z dnia 26 marca 2020r . 300
1423 Korekty oświadczeń majątkowych 299
1424 Informacja z sesji otwarcia ofert - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. Rozbudowa stacji do odmanganiania na ujęciu wody we Włostowie 299
1425 Uwaga Zmiana SWZ i terminu skłdania ofert, Wyjaśnienia z dnia 25.05.2022 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 299
1426 Uchwała Nr 11/2019 PKW z dnia 27 lutego 2019r w sprawie powoływania Obowdowych Komisji Wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP oraz do PE. 297
1427 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 297
1428 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 grudnia 2020 roku 297
1429 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa świętokrzyskiego 297
1430 Uchwała Nr 53/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 294
1431 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 293
1432 Bilans wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 293
1433 Pani Edyta Klocek - Korekta do oświadczenia majątkowego złożonego w 2020r, na dzień powołania na p.o Kierownika OPS 293
1434 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 292
1435 Wzór - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (Zał. nr 20/2020 do uchwały PKW z dnia 17 lutego 2020 r.) 292
1436 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku P. Grzegorz Paradowski. 292
1437 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego2020 roku w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - kalendarz wyborczy. 291
1438 Informacja PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak ZPOW-501-8/20 o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami 290
1439 Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 290
1440 Informacja dla komitetów wyborczych o godzinie pełnienia dyżuru w UG dniu 12 czerwca 2020 na potrzeby przyjmowania zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych. 289
1441 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Głodek Wiesław 289
1442 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - Budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo-odbiorczej WA-0216 wraz z wierzą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania na dz. 213/3 w miejsc. Włostów. 289
1443 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 05 października 2020 roku 289
1444 Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Słabuszewicach 289
1445 Kalendarz wyborczy 288
1446 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.: 288
1447 Pani Gaweł Sabina - korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2019. 288
1448 Uchwała nr 92/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium 287
1449 USTAWA z dnia 2 czerwca 2020 r.o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego(Dziennik Ustaw poz. 979 287
1450 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 czerwca 2021 r. o zebraniu metriału dowodowego 287
1451 Obwieszczenie PKW z dnia 30 czerwca 2020r o kandydatach w wyborach Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020r . 286
1452 Oświadczenie majątkowe radnej gminy za rok 2019 Kusal Barbara 284
1453 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kurów 284
1454 Uchwała Nr 167/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2020 - 2030 283
1455 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Różycka Monika za rok 2020 . 282
1456 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 listopada 2021 roku 282
1457 Oświadczenie majątkowe radnego Gminy Lipnik za rok 2012 Pana Strawczyńskiego Mariana złożone do Przewodniczącego Rady Gminy Lipnik w terminie do 30.04.2013r. 279
1458 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia, dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Usarzów działka nr 104 na odcinku 500 mb od km 0+000 do km 0+500 279
1459 Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2022 roku przez Gminę Lipnik 278
1460 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce 277
1461 Informacja PKW o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 276
1462 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 września 2020 roku 276
1463 Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce. 276
1464 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na zadanie: Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 174/32, 174/57, 174/58 w miejscowości Włostów 275
1465 Sprawozdania finansowe jednostki - Urząd Gminy w Lipniku - wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 274
1466 SP-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 274
1467 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej P. Maria Stępień. 273
1468 Oświadczenie majątkowe P. Klocek Edyty Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2021. 273
1469 Obwieszczenie PKW z dnia 15 kwietnia 2020roku o kandydatach na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku. 272
1470 Sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2019 r. 272
1471 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik za rok 2019 P. Sierpniak Helena 272
1472 Sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2019 r. 271
1473 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego w m. Międzygórz, Łownica 271
1474 Uchwała Nr 48/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 270
1475 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Kwiatkowski Zdzisław 269
1476 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik za rok 2019 P. Gaweł Sabina 269
1477 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Strawczyński Marian 267
1478 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik za rok 2019 P. Różycka Monika 267
1479 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 września 2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 267
1480 Oświadczenie majątkowe P. Katarzyny Cieszkowskiej osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta w Ośrodku Pomocy Społecznej . 267
1481 Oświadczenie majątkowe P.Maria Stępień Kierownika OPS w Lipniku na dzień ustania zatrudnienia w związku z przejściem na emeryturę. 266
1482 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku. 265
1483 Karty informacyjne 2019 265
1484 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Radom Adam 264
1485 POSTANOWIENIE NR 71/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 263
1486 Sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2020 r. 263
1487 Informacja roczna o wykonaniu budżetu Gminy Lipnik za 2019 rok 262
1488 Informacja WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 18 luty 2020 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku. 261
1489 Pani Rózycka Monika korekta do oświadczenia majątkowego radnej gminy za rok 2019. 261
1490 Korekta z dnia 15 października 2020 r. dokonana przez P.Grządziela Andrzeja do oświadczenia majątkowego wójta za rok 2019 złożonego Wojewodzie Swiętokrzyskiemu w dniu 23 kwietnia 2020r. 260
1491 Oświadczenie majątkowe skarbnika gminy P. Zimoląg Magdalena za rok 2020. 260
1492 Oświadczenie majatkowe za rok 2019 r. Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku, P. Danuta Polit . 258
1493 Oświadczenie majątkowe złożone przez P. Edytę Klocek z danymi na dzień powołania do pełnienia obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku. 258
1494 Pan Wiesław Głodek korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 258
1495 Petycja w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 258
1496 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2020 roku 257
1497 Pan Janusz Kaptur korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 257
1498 Pani Polit Danuta - Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2019 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku . 257
1499 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Stępień Franciszek 255
1500 Pan Szymański Sebastian Dyrektor GOK we Włostowie ,korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2019. 255
1501 Karty informacyjne 2020 254
1502 Oświadczenie majątkowe radnej gminy za rok 2019 Gaweł Sabina 253
1503 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03.02.2021 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 253
1504 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 października 2022 roku 253
1505 Uchwała nr 91/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium 252
1506 Uchwała Nr 100/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przez Gminę Lipnik 252
1507 Oświadczenie majątkowe,zastępcy wojta,sekretarza gminy P. Zdyb Wojciech za rok 2020. 252
1508 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 stycznia 2021 roku 251
1509 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 174/32, 174/57, 174/58 w miejscowości Włostów 251
1510 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.03.2021 r. o przystąpieniu do wprowadzenia projektu PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY LIPNIK - aktualizacja do roku 2023 250
1511 Pani Stępień Maria - Korekta do oświadczenia majątkowego Kierownika OPS za rok 2019. 249
1512 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 11 lutego 2021 roku 249
1513 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 marca 2021 roku 249
1514 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 249
1515 Pan Strawczyński Marian korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 248
1516 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących alizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa budynku sortowni i przechowalni owoców wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 82/2, 81/1 i 370/2 w miejscowości Gołębiów 248
1517 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 22 stycznia 2021 roku 248
1518 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 11 lutego 2021 roku 248
1519 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Modras Andrzej 247
1520 Pan Nowak Stanisław - korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 247
1521 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Baran Piotr 246
1522 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 kwietnia 2021 roku 246
1523 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 czerwca 2021 roku 246
1524 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Usarzów działka nr 104 na odcinku 500 mb od km 0+000 do km 0+500 246
1525 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 245
1526 Oświadczenie majątkowe wójta gminy Lipnik P. Grządziela Andrzeja za rok 2020 złożone Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 245
1527 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P. Kaptur Janusz 244
1528 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lipnik za rok 2019 P.Nowak Stanisław 244
1529 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2019 Głodek Wiesław 244
1530 Karty informacyjne 2017 243
1531 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 marca 2021 roku 243
1532 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego w m. Międzygórz, Łownica 243
1533 Pan Stępień Franciszek korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 242
1534 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2019 Baran Piotr 240
1535 Oświadczenie majątkowe za rok 2020 P. Cieszkowska Katarzyna - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta. 240
1536 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego w m. Międzygórz, Łownica 240
1537 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2021 roku 240
1538 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Usarzów działka nr 104 na odcinku 500 mb od km 0+000 do km 0+500 240
1539 Pan Dariusz Zając korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 239
1540 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2019 roku 238
1541 Pan Baran Piotr korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 238
1542 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2019 Kwiatkowski Zdzisław 237
1543 Pani Stępień Maria - Korekta do oświadczenia majątkowego Kierownika OPS w Lipniku złożonego w roku 2020 w związku z przejściem na emeryturę. 236
1544 Karty informacyjne 2018 235
1545 Pan Radom Adam korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 235
1546 Pani Krakowiak Małgorzata - korekta do oświadczenia majątkowego Dyrektora Szkoły Podstawowej we Włostowie za rok 2019. 235
1547 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Lipnik za rok 2019 P. Kusal Barbara 234
1548 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26.01.2021 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: Aneks nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik na lata 2016-2020 234
1549 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 czerwca 2021 roku 234
1550 Uwaga Wyjasnienie z dnia 22.06.2022- Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską 234
1551 Oświadczenie majątkowe radnego gminy za rok 2019 Kaptur Janusz 231
1552 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie zebrania materiału dowodowego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 231
1553 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 kwietnia 2021 roku 231
1554 Pan Kwiatkowski Zdzisław korekta do oświadczenia majątkowego radnego gminy za rok 2019. 230
1555 Aktualizacje planu postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2021 roku przez Gminę Lipnik 230
1556 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26.05.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 230
1557 Uchwała Nr 117/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 września 2020 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2020 roku 229
1558 Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2020 roku 229
1559 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 maja 2021 roku 227
1560 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 lutego 2021 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: „Aneks Nr 1 do Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023” 226
1561 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia, dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 174/32, 174/57, 174/58 w miejscowości Włostów 226
1562 Zapytanie ofertowe RG-IV.ZPP.4.2022 dotyczące: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2022 226
1563 Pani Edyta Klocek - Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2019. 225
1564 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Gaweł Sabina za rok 2020 . 224
1565 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 223
1566 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Głodek Wiesław za rok 2020 . 223
1567 Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na: Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 223
1568 Informacja Wójta Gminy Lipnik o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 221
1569 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2020 roku 219
1570 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 marca 2021 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY LIPNIK - aktualizacja do roku 2023 219
1571 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 9 listopada 2021 roku 219
1572 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Lipnik 219
1573 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Kaptur Janusz za rok 2020 . 218
1574 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską. 217
1575 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 216
1576 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 21.04.2021 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 215
1577 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01.06.2021 o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 214
1578 Informacja Wójta Gminy Lipnik o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Lipnik w drodze przetargu 214
1579 Informacja o unieważnieniu postepowania: Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 214
1580 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Przebudowa dróg gminnych w m. Zachoinie, Malżyn, Ublinek, Kaczyce 214
1581 Informacja o unieważnieniu postepowania na zadanie: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 214
1582 Uchwała Nr 21/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 213
1583 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Przebudowa dróg gminnych w m. Zachoinie, Malżyn, Ublinek, Kaczyce 213
1584 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Baran Piotr za rok 2020 . 212
1585 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Zając Dariusz za rok 2020 . 212
1586 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07 lipca 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 212
1587 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 25 sierpnia 2021 roku 212
1588 Oświadczenie majątkowe kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej P. Klocek Edyta za rok 2020. 211
1589 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Lipniku P. Polit Danuta za rok 2020. 211
1590 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18.06.2021 r. 211
1591 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 211
1592 Oświadczenie majątkowe kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej P. Paradowski Grzegorz za rok 2020. 210
1593 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Nowak Stanisław za rok 2020 . 209
1594 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 maja 2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 208
1595 Korekta - Oświadczenia majątkowego za rok 2020 złożona przez Dyrektora GOK we Włostowie P. Szymańskiego Sebastiana. 208
1596 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na terenie województwa świętokrzyskiego 207
1597 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 roku. 207
1598 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 1 lipca 2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 207
1599 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 01.04.2021 w sprawie zatwierdzenia „Dodatku Nr 1 do projektu robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej inwestycji budowy drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów - Nisko 206
1600 Oświadczenie majątkowe kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej P. Luśtan Teresa za rok 2020. 206
1601 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Kusal Barbara za rok 2020 . 205
1602 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Kwiatkowski Zdzisław za rok 2020 . 205
1603 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2021 roku 205
1604 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2020 roku 204
1605 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Radom Adam za rok 2020 . 204
1606 Oświadczenie majątkowe radnego/Przewodniczącego Rady Gminy P.Stanisława Mazura za rok 2020 złożone Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 204
1607 Wystąpienie pokonktrolne RIO Kielce z dnia 2017.08.09 204
1608 Uchwala Nr 56/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 202
1609 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2021 roku 202
1610 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 czerwca 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 202
1611 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2022 roku 202
1612 Korekta z dnia 6 października 2020 r. dokonana przez P. Stanisława Mazura , do oświadczenia majątkowego radnego gminy - Przewodniczącego Rady Gminy za rok 2019 ,złożonego Wojewodzie Swiętokrzyskiemu w dniu 23 kwietnia 2020r. 201
1613 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Stępień Franciszek za rok 2020 . 201
1614 Obwiesczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 lipca 2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 201
1615 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P.Strawczynski Marian za rok 2020 . 200
1616 Informacja roczna o wykonaniu budżetu GMINY LIPNIK za 2020 rok 200
1617 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 września 2021 roku 200
1618 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 200
1619 Oświadczenie majątkowe radnej gminy P. Sierpniak Helena za rok 2020 . 199
1620 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie za rok 2020. 199
1621 Przedterminowe wybory sołtysa w sołectwie Lipnik 199
1622 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P. Modras Andrzej za rok 2020 . 198
1623 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 sierpnia 2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 198
1624 Podstawowa kwota dotacji 2021 rok 197
1625 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej im. R.Koseły we Włostowie P. Krakowak Małgorzata za rok 2020. 197
1626 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.08.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 197
1627 Uwaga Wyjasnienia z dnia 18.07.2022. Ogłoszenie o zamówieniu publicznyn pn. Dostawa komputerów przenośnych w ramach programu Granty PPGR 197
1628 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę sieci strategicznych dróg na terenie Gminy Lipnik 197
1629 Uchwała Nr 8/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 196
1630 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.07.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Kaczyce 196
1631 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 sierpnia 2021 roku 196
1632 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 1 października 2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 196
1633 Bilans Urzędu Gminy w Lipniku wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. 195
1634 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2020 195
1635 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 lipca 2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Włostów 195
1636 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 września 2021 r. o przystąpieniu do wprowadzenia projektu dokumentu pn. Plan Odnowy Miejscowości Usarzów na lata 2021-2027 195
1637 Bilans Gminy Lipnik wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. 193
1638 Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 16.11.2021 r. 193
1639 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 8 grudnia 2021 roku 193
1640 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 191
1641 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2020 r. 190
1642 Informacja Wójta Gminy Lipnik o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 190
1643 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2021 r. 189
1644 Przedterminowe wybory sołtysa w sołectwie Żurawniki 189
1645 Podstawowa kwota dotacji 2020 188
1646 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27.08.2021 r. 188
1647 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 września 2021 roku 188
1648 Uchwała Nr 7/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2020 rok 187
1649 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27.10.2021 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. Plan Odnowy Miejscowości Usarzów na lata 2021-2027 187
1650 Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty Przebudowa dróg gminnych w m. Zachoinie, Malżyn, Ublinek, Kaczyce - Zadanie 2 187
1651 SP-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 186
1652 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 186
1653 Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na przebudowy i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2022 186
1654 Informacja o unieważnieniu postepowania na zadanie: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 185
1655 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16.12.2022 r. 185
1656 Oświadczenie majątkowe P. Zimoląg Magdaleny Skarbnika Gminy w Lipniku za rok 2021. 184
1657 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10.09.2021 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 183
1658 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie - Most Malice Kościelne 182
1659 Podstawowa kwota dotacji 2019 181
1660 Karty informacyjne 2021 181
1661 Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Przebudowa dróg gminnych w m. Zachoinie, Malżyn, Ublinek, Kaczyce 181
1662 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 wrzesnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 180
1663 Kaluzula Informacyjna dotycząca monitoringu na terenie Urzędu Gminy w Lipniku 179
1664 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 177
1665 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów o wniesieniu odwołania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 177
1666 Oświadczenie majątkowe P. Wojciecha Zdyb Z-cy Wojta, Sekretarza Gminy w Lipniku za rok 2021. 177
1667 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Poprawę bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę sieci strategicznych dróg na terenie Gminy Lipnik 177
1668 Decyzja PGW WP zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lipnik na okres 3 lat 176
1669 Wykazy osób którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku 176
1670 Uchwała Nr 93/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium 175
1671 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 lipca 2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 175
1672 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 8 grudnia 2021 roku 174
1673 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23.07.2021 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Usarzów, Gmina Lipnik planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 173
1674 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie 173
1675 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł netto 173
1676 Uchwała Nr 22/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2021 rok 172
1677 Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 07.12.2021 r. 172
1678 Uchwała Nr 49/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 172
1679 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2020 r. 171
1680 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2021 roku 171
1681 Zarządzenie Nr 108/2021 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2022 171
1682 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego wraz z obwieszczeniem - Wody Polskie - studnia głębinowa Włostów 170
1683 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów 168
1684 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską. 167
1685 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31.01.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 165
1686 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29.07.2021 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych, tj.: studni głębinowej o głębokości 80,0 m ujmującej wody podziemne z formacji dewonu, o wydajności eksploatacyjnej Q = 7,6 m3/h, zlokalizowanej w miejscowości Włostów, na działce o nr ewid. 76/7 – obręb Włostów, gm. Lipnik 164
1687 Oświadczenie majątkowe Pani Mazur Małgorzaty pracownika OPS w Lipniku - wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta na czas nieobecności Kierownika OPS w Lipniku. 164
1688 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 11 kwietnia 2022 roku 164
1689 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską 164
1690 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu: Dostawa komputerów przenośnych w ramach programu Granty PPGR 162
1691 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 2 sierpnia 2022 roku 162
1692 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2021 roku 161
1693 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 grudnia 2021 roku 161
1694 Informacja o odrzuceniu oferty, oraz unieważnieniu postępowania na zadanie: Zakup i dostawa samochodu 9 osobowego dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lipnik 161
1695 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 stycznia 2022 roku 160
1696 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę sieci strategicznych dróg na terenie Gminy Lipnik 159
1697 Karty informacyjne 2022 156
1698 Uwaga Wyjaśnienia z dnia 03.08.2022 - Zakup i dostawa samochodu 9 osobowego dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lipnik 153
1699 Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2020 Kierownika OPS w Lipniku -P. Edyty Klocek. 152
1700 Informacja z otwarcia ofert w zadaniu: Dostawa komputerów przenośnych w ramach programu Granty PPGR 152
1701 Korekta oświadczenia majątkowego radnej gminy Lipnik za rok 2020 P. Różycka Monika 149
1702 Oświadczenie majątkowe P.Polit Danuty Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku za rok 2021. 149
1703 Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2020 złożona P.Wojewodzie Swiętokrzyskiemu w dniu 25.10.20201r. przez Wójta Gminy Lipnik P.Andrzeja Grządziela. 148
1704 Oświadczenie majątkowe P. Krakowiak Małgorzaty Dyrektora Szkoły Podstawowej im.R.Koseły we Wlostowie za rok 2021. 148
1705 Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2020 Skarbnika Gminy P. Zimoląg Magdaleny. 146
1706 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2022 roku 146
1707 Oświadczenie majątkowe P. Mazur Stanisław Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku za rok 2021. 146
1708 Klauzula informacyjna - monitoring w terenie 144
1709 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 144
1710 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 143
1711 Oświadczenie majątkowe P. Sebastiana Szymańskiego Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie za rok 2021. 142
1712 Informacja Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 141
1713 Oświadczenie majątkowe P. Grzegorz Paradowski Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku za rok 2021. 141
1714 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 11 kwietnia 2022 roku 141
1715 Oświadczenie majątkowe P. Głodek Wiesław radnego gminy Lipnik za rok 2021. 140
1716 Oświadczenie majątkowe P. Teresy Luśtan Kierownika Gminnnej Biblioteki Publicznej w Lipniku za rok 2021. 140
1717 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 10 marca 2022 roku 139
1718 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 23.03.2022 r. o wydaniu decyzji umarzającej postepowanie administracyjne 139
1719 Korekta oświadczenia majątkowego radnego gminy Lipnik za rok 2020 P. Baran Piotr 138
1720 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udzieleniu Panu Pawłowi Ankurowskiemu, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcia wód podziemnych (studni) 138
1721 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 138
1722 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Lipniku 138
1723 Korekta oświadczenia majątkowego radnego gminy Lipnik za rok 2020 P. Stępień Franciszek 137
1724 Oświadczenie majątkowe P. Katarzyny Cieszkowskiej - Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2021. 137
1725 Zarządzenie Nr 107/2021 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2022-2030 136
1726 Korekta oświadczenia majątkowego radnej gminy Lipnik za rok 2020 P. Kusal Barbara 136
1727 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 marca 2022 roku 136
1728 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 31 marca 2022 roku 136
1729 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 maja 2022 roku 136
1730 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 135
1731 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu położonych w Lipniku 135
1732 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 lutego 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym udowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Usarzów gmina Lipnik na działkach o nr ewid. ... 133
1733 Oświadczenie majątkowe P. Małgorzaty Mazur - Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku za rok 2021. 133
1734 Informacja z otwarcia ofert: Zakup i dostawa samochodu 9 osobowego dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lipnik 133
1735 Obwieszczenie Starosty Sandomierskiego z dnia 12.01.2022 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. Budowa drogi gminnej Beradz - Kolonia Lownica o długości 815m w miejscowości Beradz. 132
1736 Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia: Zakup i dostawa samochodu 9 osobowego dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lipnik 132
1737 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 132
1738 Oświadczenie majątkowe P. Moniki Różyckiej radnej gminy Lipnik za rok 2021. 130
1739 Informacja o wszczęciu postępowania w przedmiocie przeglądu pozwolenia wodnoprawnego 129
1740 Oświadczenie majątkowe P. Strawczyński Marian radnego gminy Lipnik za rok 2021. 128
1741 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2021 128
1742 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 29 czerwca 2022 roku 128
1743 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 127
1744 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 127
1745 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 maja 2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 126
1746 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 08.07.2022 r. 126
1747 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik o przedterminowych wyborach sołtysa sołectwa Kurów 126
1748 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 08.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 125
1749 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 125
1750 KWARTALNA INFORMACJA z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2022 roku 125
1751 Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia Dostawa komputerów przenośnych w ramach programu Granty PPGR 125
1752 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 124
1753 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 09 maja 2022 roku 123
1754 Raport o stanie Gminy Lipnik za 2020 rok 123
1755 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07.06.2022 o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 123
1756 Uchwała Nr 112/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 września 2021 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za I półrocze 2021 roku 122
1757 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 06 czerwca 2022 roku 122
1758 Oświadczenie majątkowe P. Heleny Sierpniak radnej gminy Lipnik za rok 2021. 121
1759 Oświadczenie majątkowe P. Kaptur Janusz radnego gminy Lipnik za rok 2021. 121
1760 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 121
1761 KWARTALNA INFORMACJA z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2021 roku 120
1762 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 08.07.2022 r. 120
1763 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 02 sierpnia 2022 roku 120
1764 Oświadczenie majątkowe P. Barbary Kusal radnej gminy Lipnik za rok 2021. 119
1765 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20.06.2022 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących 119
1766 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 czerwca 2022 roku 119
1767 Korekta oświadczenia majątkowego radnego gminy Lipnik za rok 2020 P. Głodek Wiesław 118
1768 Obwieszczenie Starosty Sandomierskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zarządcy drogi gminnej - Burmistrzowi Miasta i Gminy Klimontów dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej Beradz - Kolonia Łownica o długości 815m w miejscowości Beradz 118
1769 Oświadczenie majątkowe P. Gaweł Sabiny radnej gminy Lipnik za rok 2021. 117
1770 Oświadczenie majątkowe P. Dariusz Zając radnego gminy Lipnik za rok 2021. 117
1771 Informacja roczna z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2021 rok 117
1772 Oświadczenie majątkowe P. Nowak Stanisław radnego gminy Lipnik za rok 2021. 116
1773 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 października 2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 116
1774 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec I kwartału 2022 r. 115
1775 Informacja o unieważnieniu postepowania na zadanie Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 115
1776 SP-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 113
1777 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 01.07.2022 r. 113
1778 Uchwała Nr 163/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2022 rok 112
1779 Uchwała Nr 14/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2022 rok 112
1780 Oświadczenie majątkowe P. Radom Adam radnego gminy Lipnik za rok 2021. 112
1781 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec IV kwartału 2021 r. 112
1782 Uchwała Nr 165/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2022 - 2030 111
1783 Bilans Urzędu Gminy w Lipniku wg. stanu na dzień 31.12.2021 r. 111
1784 Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków komunalnych z oczyszczalni, zlokalizowanej w miejscowości Lipnik 111
1785 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec II kwartału 2021 r. 110
1786 Informacja o unieważnieniu postepowania: Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 110
1787 Oświadczenie majątkowe P. Kwiatkowski Zdzisław radnego gminy Lipnik za rok 2021. 109
1788 Oświadczenie majątkowe P. Baran Piotr radnego gminy Lipnik za rok 2021. 108
1789 KWARTALNA INFORMACJA z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2022 roku 108
1790 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 listopada 2022 roku 108
1791 Uchwała Nr 13/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 107
1792 Oświadczenie majątkowe P. Stępień Franciszek radnego gminy Lipnik za rok 2021. 107
1793 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 28.12.2022 r. 107
1794 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 sierpnia 2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 106
1795 Sprawozdania finansowe wg stanu na koniec III kwartału 2021 r. 105
1796 Uchwała Nr 164/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2022 rok 103
1797 Oświadczenie majątkowe P. Modras Andrzej radnego gminy Lipnik za rok 2021. 103
1798 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 czerwca 2022 roku 102
1799 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 15 września 2022 roku 102
1800 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 października 2022 roku 101
1801 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 03 października 2022 roku 99
1802 Korekta oswiadczenia majątkowego za rok 2021 P. Andrzeja Grządziela Wójta Gminy Lipnik dokonana dnia 7.10.2022r . 99
1803 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Usarzów 98
1804 OBWIESZCZENIE z dnia 26.08 2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 98
1805 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 15 września 2022 roku 98
1806 Raport o stanie Gminy Lipnik za 2021 rok 97
1807 Informacja dotycząca kontroli stanu technicznego przewodów kominowych 96
1808 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. Budowy drogi ekspresowej S74 na odcinku od Opatowa do Niska 96
1809 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 września 2022 w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - ujęcie wody do celów gospodarczych w Kaczycach 94
1810 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów o zakończniu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na: Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PEdn90, PEdn63 oraz PEdn40 92
1811 OBWIESZCZENIE z dnia 25 sierpnia 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 88
1812 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18.10.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Gołębiów na działce nr ew. 264, Słabuszewice na działce nr ew. 244 oraz Żurawniki na działkach nr ew. 262/2, 256, 253, na odcinku 1410 mb od km 0+000 do km 1+410”, planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 88
1813 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 października 2022 roku 87
1814 Informacja o przystąpieniu Gminy Lipnik do preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych 87
1815 Decyzja Wójta Gminy Lipnik z dnia 19.09.2022 r. w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania na terenie działki nr ewid. 40/119 - obręb Włostów, gmina Lipnik. 86
1816 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.09.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Łownica na działce nr ew. 169, 256 oraz Kaczyce nr ew. 334/2 na odcinku 1315 mb od km 0+000 do km 1+315” planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 81
1817 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 października 2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 79
1818 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26.10.2022 r. 79
1819 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2022 roku 79
1820 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.09.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Grocholice na działce nr ew. 337/3 oraz Swojków nr ew. 280 na odcinku 1020 mb od km 0+000 do km 1+020” planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 77
1821 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.09.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Włostów na działkach nr ew. 1282, 610, Kurów na działce nr ew. 21 oraz Słoptów nr ew. 260 na odcinku 2615 mb od km 0+000 do km 2+430 oraz 3+375 do km 3+560” planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 77
1822 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17.10.2022 r. 77
1823 Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lipnik w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2022 roku 75
1824 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15.11.2022 r. 75
1825 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o konsultacjach projektu „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LIPNIK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2023 ROKU” 74
1826 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 13.10.2022 r. 74
1827 Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Opatowskiego 74
1828 Uchwała Nr 90/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 września 2022 roku w sprawie opinii o informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku 72
1829 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.09.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 920, 908 w miejscowości Włostów na odcinku 1720 mb od km 0+000 do km 1+720”, planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 71
1830 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21.10.2022 r. 71
1831 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 listopada 2022 roku 71
1832 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 radnej gminy dokonana przez P. Monika Różycka . 70
1833 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2022 r. 70
1834 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.09.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 295, 324, 504, 518 w miejscowości Kurów na odcinku 1840 mb od km 0+000 do km 1+840”, planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 69
1835 Zarządzenie Nr 133/2022 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na 2023 rok 69
1836 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 28 grudnia 2022 roku 67
1837 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku dokonana przez P. Klocek Edyta. 66
1838 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 7 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejsowości Kurów 66
1839 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 Zastępcy Wójta Gminy Lipnik ,Sekretarza Gminy dokonana przez P. Zdyb Wojciech. 65
1840 Karty informacyjne 2023 64
1841 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 20 stycznia 2023 roku 64
1842 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 64
1843 Zarządzenie Nr 132/2022 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2023-2035 63
1844 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20.10.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Studzianki na działkach nr ew. 169, 168 oraz Słabuszewice na działkach nr ew. 237, 238/1, 235 na odcinku 3000 mb od km 0+055 do km 3+055” planowanego do realizacji przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik. 62
1845 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie naboru członków do komisji konkursowej 62
1846 Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – studni głębinowej wierconej nr 3 na ujęciu komunalnym w Leszczkowie 60
1847 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Romana Koseły we Włostowie dokonana przez P. Małgorzata Krakowiak. 60
1848 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 radnego gminy dokonana przez P. Strawczyński Marian . 59
1849 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie dokonana przez P. Sebastian Szymański. 59
1850 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 radnego gminy dokonana przez P. Wiesław Głodek . 57
1851 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 57
1852 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 04.11.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 301, 300, 311 w miejscowości Malice Kościelne na odcinku 1380 mb od km 0+000 do km 1+380” planowanego przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik 56
1853 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.: Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku od Opatowa do Niska 56
1854 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 radnego gminy dokonana przez P. Stanislaw Nowak . 55
1855 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 marca 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 55
1856 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu w dniu 17.04.2023 r. pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Lipnik 55
1857 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 radnej gminy dokonana przez P. Barbara Kusal . 54
1858 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 7 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym we Włostowie 54
1859 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 54
1860 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 radnego gminy dokonana przez P. Stępień Franciszek. 53
1861 Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2021 radnego gminy dokonana przez P. Kaptur Janusz . 53
1862 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 7 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w Kurowie 53
1863 Uchwała nr 134/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2023 rok 52
1864 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 20 stycznia 2022 roku 52
1865 Uchwała Nr 135/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2023 rok 49
1866 Obwieszczenie PGW Wody Polskie w sprawie wszczęcia postępowania dot. pozwolenia wodnopranego 49
1867 Uchwała nr 136/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Lipnik w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2023 – 2035 47
1868 Kwartalna informacja z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2022 roku 42
1869 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 27 lutego 2023 roku 41
1870 Informacja Wójta Gminy Lipnik o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 40
1871 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 21 marca 2023 roku 39
1872 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - decyzja nr RG-I.6733.3.2023 38
1873 Zarządzenie nr 36/2023 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 4 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich oraz remiz ochotniczych straży pożarnych stanowiących własność oraz będących w zarządzaniu Gminy Lipnik 36
1874 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 marca 2023 roku 35
1875 Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym. Wójt Gminy Lipnik ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o pow. 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 35
1876 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - decyzja nr RG-I.6733.1.2023 33
1877 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 31
1878 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - decyzja nr RG-I.6733.2.2023 31
1879 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 lutego 2023 roku 30
1880 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku P. Teresy Luśtan za rok 2022. 30
1881 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 29
1882 Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Lipnik P. Grządziel Andrzej za rok 2022 złożone do Wojewody Świętokrzyskiego. 29
1883 Uchwała nr 7/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipnik 28
1884 Uchwała nr 8/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Lipnik na 2023 rok. 28
1885 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym. Wójt Gminy Lipnik ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 86/6 o pow. 0,0561 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Lipnik 28
1886 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Pana Zając Dariusz za rok 2022. 27
1887 Oświadczenie majątkowe Dyrektora GOK we Włostowie P. Sebastiana Szymańskiego za rok 2022. 27
1888 Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta i Sekretarza Gminy Lipnik P. Zdyb Wojciech rok 2022. 26
1889 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku od Opatowa do Niska 25
1890 Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku za rok 2022. 25
1891 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 maja 2023r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminym - budowa żłobka 24
1892 Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy P. Zimoląg Magdaleny za rok 2022. 24
1893 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej we Włostowie P. Krakowiak Małgorzaty za rok 2022. 24
1894 Uchwała nr 38/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 kwietnia 2023 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 23
1895 Ogłoszenie o sprzedaży końcowej paliwa stałego 23
1896 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku P. Danuty Polit za rok 2022. 23
1897 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 maja 2023 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. 22
1898 Oświadczenie majątkowe Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku P. Edyty Klocek za rok 2022. 22
1899 Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 12 maja 2023 roku 20
1900 Bilans Urzędu Gminy w Lipniku wg. stanu na dzień 31.12.2022 r. 18
1901 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Pani Różycka Monika za rok 2022. 18
1902 KWARTALNA INFORMACJA z wykonania budżetu GMINY LIPNIK w tym nadwyżki / deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2023 roku 17
1903 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Pani Kusal Barbary za rok 2022. 17
1904 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2022 16
1905 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Pana Głodek Wiesław za rok 2022. 16
1906 Bilans Gminy wg stanu na dzień 31.12.2022 r. 15
1907 Uchwały Rady Gminy 14
1908 Oświadczenie majatkowe P. Małgorzaty Mazur - OPS w Lipniku -osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta za rok 2022. 13
1909 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Pani Sierpniak Heleny za rok 2022. 12
1910 Oświadczenie majątkowe P. Cieszkowskiej Katarzyny - OPS w Lipniku -osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta za rok 2022. 12
1911 Oświadczenie majątkowe radnego gminy P.Strawczyński Marian za rok 2022. 12
1912 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Pana Baran Piotr za rok 2022. 11
1913 Oświadczenie majątkowe radnej gminy Pani Sabiny Gaweł za rok 2022. 11
1914 Wykazy pomocy publicznej za 2022 rok 11
1915 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Pana Modras Andrzej za rok 2022. 10
1916 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Pana Kaptur Janusz za rok 2022. 10
1917 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Pana Nowak Stanisław za rok 2022. 9
1918 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Pana Radom Adam za rok 2022. 9
1919 Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 maja 2023 roku 8
1920 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Pana Kwiatkowski Zdzisław za rok 2022. 8
1921 Oświadczenie majątkowe radnego gminy - Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku Pana Stanisława Mazura za rok 2022 złożone do Wojewody Swiętokrzyskiego. 8
1922 Oświadczenie majątkowe radnego gminy Pana Stępień Franciszek za rok 2022. 8
1923 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik 2015 rok 3
1924 Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik 2016 rok 2
1925 Dostęp do informacji publicznej 1
1926 Uchwały Rady Gminy 1
1927 Archiwum 1
1928 Uchwały Rady Gminy w Lipniku rok 2012 1
1929 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik 1
1930 Informacja roczna o wykonaniu budżetu GMINY LIPNIK za 2022 rok 1

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.