uklad: 4 Urząd Gminy w Lipniku - Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Lipnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 04 stycznia 2018r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli sposobu wykorzystania dotacji na realizację w 2017 roku zadań publicznych gminy.

Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Lipniku.

Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Lipnik w 2018 roku.

Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 01 luty 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienie i wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka nr 40/151 przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w miejscowości Włostów

Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy lipnik z dnia 01 luty 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienie i wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowejdziałka nr 40/129 przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w miejscowości Włostów

Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy lipnik z dnia 01 luty 2018 roku w sprawie w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1288/2 położona we Włostowie

Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 lutego 2018r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 8/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2018 roku

Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 02 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Lipnik jest organem prowadzącym

Zarządzenie Nr 10/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2018 roku

Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy.

Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy w Lipnik z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej .

Zarządzenie Nr 13/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia l marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez gminę pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie gminy na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych.

Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 06 marca 2018 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka nr 40/141 przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w miejscowości Włostów

Zarządzenie Nr 15/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2018 roku

Zarządzenie nr 17/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 26 marca 2018 r w sprawie umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

Zarządzenie nr 18/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2018 roku

Zarządzenie nr 19/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienie i wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej działka nr 40131 przeznaczonej do wydzierża

Zarządzenie nr 20/2018 Wójta Gminy lipnik z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka nr 4026 przeznaczonej do wydzierż

Zarządzenie nr 21/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2018 roku

Zarządzenie nr 22/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2018 roku

Zarządzenie nr 23/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenie stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych oraz lokali socjalnych wchodzqcych w skład mies

Zarządzenie nr 24/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2018 roku

Zarządzenie nr 25/2018 WÓJTA GMINY W LIPNIKU Z DNIA 30 kwietnia 2018 roku. w sprawie powołania imiennego składu osobowego zespołu ds. szacowania szkód łowieckich.

Zarządzenie nr 26/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, działki o Nr ewidencyjnym 81 826 i 1261 położonej w Męczennicach

Zarządzenie nr 27/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, działki o Nr ewidencyjnym 823 i 1262 położonej w Męczennicach.

Zarządzenie nr 28/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2018 roku

Zarządzenie nr 29/2018 WÓJTA GMINY W LIPNIKU Z DNIA 15 maja 2018 roku. w sprawie powołania imiennego składu osobowego zespołu ds. szacowania szkód łowieckich.

Zarządzenie nr 30/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 15 maja 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów księgo

Zarządzenie nr 31/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2018 roku

Zarządzenie nr 32/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu oceny wniosku o udzielenie pożyczki z budżetu Gminy Lipnik w roku 2018.

Zarządzenie nr 33/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 6 czerwca 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy

Zarządzenie nr 34/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku za rok 2017

Zarządzenie nr 35/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie za rok 2017

Zarządzenie nr 36/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 czerwca 2018 w sprawie przekazania w formie darowizny sprzętu i wyposażenia na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipniku, Wlostowie i Leszczkowie

Zarządzenie nr 37/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2018 roku

Zarządzenie nr 38/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2018 roku

Zarządzenie nr 39/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Lipnik na lata 2018-2023

Zarządzenie nr 40/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 czerwca 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Lipniku.

Zarządzenie nr 41/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2018 roku

Zarządzenie nr 42/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2018 roku

Zarządzenie nr 43/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 06 lipca 2018r w sprawie powołania imiennych składów osobowych Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych

Zarządzenie nr 44/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 06 lipca 2018r w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót związanych z remontem dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk

Zarządzenie nr 45/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2018 roku

Zarządzenie nr 46/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Lipniku.

Zarządzenie nr 47/2018 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipniku, ustalenia jej składu osobowego oraz przyjęcia

Zarządzenie nr 48/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 lipca 2018roku w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych

Zarządzenie nr 49/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach.

Zarządzenie nr 50/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach.

Zarządzenie nr 51/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2018 roku

Zarządzenie nr 52/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka nr 254, położona w miejscowości Mali

Zarządzenie nr 53/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 311ipca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej działka nr lO, położona w miejscowości Usarzów

Zarządzenie nr 54/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia l sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Lipniku na okres upałów

Zarządzenie nr 55/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2018 roku

Zarządzenie nr 56/2018 WÓJTA GMINY W LlPNIKU Z DNIA 03 sierpnia 2018 roku w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego oraz ustalenia stawki czynsz za najem.

Zarządzenie nr 57/2018 WÓJTA GMINY W LlPNIKU Z DNIA 03 sierpnia 2018 roku w sprawie oddania w najem garażu oraz ustalenia stawki czynsz za najem.

Zarządzenie nr 58/2018 WÓJTA GMINY W LlPNIKU Z DNIA 03 sierpnia 2018 roku w sprawie oddania w najem garaży oraz ustalenia stawki czynsz za najem.

Zarządzenie nr 59/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 60/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie wynagrodzenia eksperta za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nau

Zarządzenie nr 61/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2018 roku

Zarządzenie nr 62/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2018 roku

Zarządzenie nr 63/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Lipniku na okres upałów

Zarządzenie nr 64/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie nr 65/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2018 roku

Zarządzenie nr 66/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2018 roku

Zarządzenie nr 67/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 04 września 2018 roku. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Lipniku oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do spra

Zarządzenie nr 68/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 04 września 2018 roku. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Lipniku oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do spra

Zarządzenie nr 69/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 5 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2018 roku

Zarządzenie nr 70/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 12 września 2018 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2019 rok

Zarządzenie nr 71/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 września 2018 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Lipnik pożyczki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołębiowie, realizującej zadanie pn. Budowa budynku

Zarządzenie nr 72/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 września 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie nr 73/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 18 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2018 roku

Zarządzenie nr 74/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 września 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka nr 754, położona w miejscowości L

Zarządzenie nr 75/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 września 2018 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, działki o Nr ewidencyjnym 823 i 1262 położonej w Męczennicac

Zarządzenie nr 76/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 września 2018 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, działki o Nr ewidencyjnym 81, 826 i 1261 położonej w Męczenn

Zarządzenie nr 77/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 września 2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Lipniku do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw

Zarządzenie nr 78/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 września 2018r w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót związanych z przebudową i remontem dróg gminnych w ramach usuwania skutków

Zarządzenie nr 79/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 26 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2018 roku

Zarządzenie nr 80/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 28 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2018 roku

Zarządzenie nr 81/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej

Zarządzenie nr 82/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 września 2018r w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr 83/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 16 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2018 roku

Zarządzenie nr 84/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 19 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2018 roku

Zarządzenie nr 85/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach.

Zarządzenie nr 86/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach.

Zarządzenie nr 87/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 26 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2018 roku

Zarządzenie nr 88/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 października 2018 roku w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy w Lipniku dnia wolnego od pracy z obowiązkiem odpracowania

Zarządzenie nr 89/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2018 roku

Zarządzenie nr 89A/2018 WÓJT GMINY LIPNIK z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowości projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków

Zarządzenie nr 90/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2019-2029

Zarządzenie nr 91/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2019

Zarządzenie nr 92/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2018 roku

Zarządzenie nr 93/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 21 listopada 2018 rok w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Zakladu Gospodarki Komunalnej w Lipniku w 2018 r

Zarządzenie nr 94/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2018 roku

Zarządzenie nr 95/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2018 roku

Zarządzenie nr 96/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy w Lipniku dnia wolnego od pracy z obowiązkiem odpracowania

Zarządzenie nr 97/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy

Zarządzenie nr 98/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 05 grudnia 2018r w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót związanych z remontem dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk

Zarządzenie nr 99/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2018 roku

Zarządzenie nr 99A/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2018 roku

Zarządzenie nr 100/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia funduszu nagród na rok 2018.

Zarządzenie nr 101/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy w Lipniku za rok 2018 r.

Zarządzenie nr 102/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli sposobu wykorzystania dotacji na realizację w 2018 roku

Zarządzenie nr 103/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2018 roku

Zarządzenie nr 104/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2018 roku

Zarządzenie nr 105/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2018 roku

Zarządzenie nr 106/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 18 grudnia 2018 r w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w mon

Zarządzenie nr 107/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 18 grudnia 2018 r w sprawie umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

Zarządzenie nr 108/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 31 grudnia 2018 rok w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2018 roku

Zarządzenie nr 109/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej pozostałe czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Lipnik.

Zarządzenie nr 110/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 grudnia 2018 r w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Lipniku.

Zarządzenie nr 111/2018 WÓJT GMINY LIPNIK z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przekazywania środków finansowych z budżetu Gminy Lipnik dla gminnych jednostek budżetowych na 2019 rok.

Zarządzenie nr 112/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 grudnia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Lipniku.

Zarządzenie nr 113/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Lipniku

Zarządzenie nr 114/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gniiny w Lipniku

Zarządzenie nr 115/2018 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 31.12.2018 w sprawie wprowadzenia Rejestru Czynności Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Lipniku.

Zarządzenie nr 116/2018 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 31.12.2018 w sprawie wprowadzenia Rejestru Upoważnień dla pracowników UG Lipnik i dla sołtysów wsi na przetwarzanie Danych Osobowych w Urzędzie Gminy

Zarządzenie nr 117/2018 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 31.12.2018 r. w sprawie prowadzenia Wykazu Klauzul Informacyjnych na przetwarzanie Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Lipniku.

Zarządzenie nr 118/2018 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 31.12.2018 w sprawie prowadzenia Wykazu wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Lipniku.

Zarządzenie nr 119/2018 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 31.12.2018 w sprawie wprowadzenia Rejestru Umów - Powierzenia na przetwarzanie Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Lipniku.

Zarządzenie nr 120/2018 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 31.12.2018 w sprawie wprowadzenia Rejestru naruszeń ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Lipniku

Zarządzenie nr 121/2018 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 31.12.2018 w sprawie prowadzenia Rejestru oceny skutków dla ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Lipniku

Zarządzenie nr 122/2018 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 31.12.2018 w sprawie prowadzenia Rejestru udostępnień danych osobowych w Urzędzie Gminy w Lipniku

Zarządzenie nr 123/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie Projektów realizowanych w Gminie Lipnik w ramach Regio

Zarządzenie nr 124/2018 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia INSTRUKCJI SPORZĄDZANIA, OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCHInformację wytworzył: usunięcie grafiki z treści

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.