uklad: 4 Urząd Gminy w Lipniku - Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Lipnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zarządzenie Nr 1/Z015 Wójta Gminy w lipniku z dnia 05 stycznia 2015 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka nr 132/3 przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w miejscowości Słabuszewice

Zarządzenia nr 2/2015 z dnia 05 stycznia 2015 w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka nr 40.131 przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w miejscowości Włostów

Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy w lipniku z dnia 05 stycznia 2015 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka nr 40/142 przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w miejscowości Włostów

Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 05 stycznia 2015 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka nr 40/129 przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w miejscowości Włostów

Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 05 stycznia 2015 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka nr 40{57 przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w miejscowości Włostów

Zarządzenie Nr 6/2015 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie w 2015 roku.

Zarządzenie nr 7/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie NR 8 /2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 31/2012 Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Lipniku, z późniejszymi zmianami.

Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 03 lutego 2015 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka nr 10 przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w miejscowości Usarzów

Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 03 lutego 2015 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka nr 40/141 przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w miejscowości Wlostów Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3ustawy z dnia 8 marca

Zarządzenie Nr 11/Z015 Wójta Gminy w lipniku z dnia 05 lutego Z015 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka nr 40/151 przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w miejscowości Włostów

Zarządzenie NR 12/2015 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 6 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku do podpisania wstępnego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzenie Nr 14 /2015 WÓJTA GMINY W LIPN/KU z dnia 19 luty 2015 roku w sprawie ustalenia terminu wyborów w sołectwach jednostek pomocniczych gminy Lipnik w kadencji 2014 - 2018.

Zarządzenie Nr 15/Z015 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 19/utego 2015 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka nr 10 przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Lipnik

Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań puhlicznych i ustalenia regulaminu jej pracy.

Zarządzenie nr 17/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 lutego 2015 w sprawie umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

Zarządzenie nr 18/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 lutego 2015 w sprawie umorzenia należnych płatności pienieżnych mających charakter cywilnoprawny.

Zarządzenie nr 19/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 lutego 2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury

Zarządzenie nr 20/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 lutego 2015 w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipniku

Zarządzenie nr 21/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 marca 2015 w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku kwalifikacji wojskowej

Zarządzenie nr 22/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 1 kwietnia 2015 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku do zawarcia umów w ramach środków Europejskiego

Zarządzenie nr 23/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 1 kwietnia 2015 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Lipniku.

Zarządzenie nr 24/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 7 kwietnia 2015 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w na 2015 rok.

Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 kwietnia 2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2015

Zarządzenie nr 26/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 kwietnia 2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Zarządzenie nr 27/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 kwietnia 2015 w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej - działka nr 40.135 przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w miejscowości

Zarządzenie nr 28/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 kwietnia 2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej działka nr 40.131 przeznaczonej do

Zarządzenie nr 29/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 kwietnia 2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej część działki nr75.2 przeznaczonej

Zarządzenie nr 30/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 kwietnia 2015 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w glosowaniu spowodowanej

Zarządzenie nr 31/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 kwietnia 2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2015 r.

Zarządzenie nr 32/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 kwietnia 2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2015 r.

Zarządzenie nr 33/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 kwietnia 2015 w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej.

Zarządzenie nr 34/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 kwietnia 2015 w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych

Zarządzenie nr 35/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 kwietnia 2015 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie nr 36/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 kwietnia 2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2015 r.

Zarządzenie nr 37/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 06 maja 2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2015 r.

Zarządzenie nr 38/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 maja 2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2015 r

Zarządzenie nr 39/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 maja 2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2015 r.

Zarządzenie nr 40/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 maja 2015 w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie Lipnik

Zarządzenie nr 41/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 maja 2015 w sprawie wsparcia państwa gospodarza i powołania Punktu Kontaktowego

Zarządzenie nr 42/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 czerwca 2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2015 r.

Zarządzenie nr 43/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipnikn w 2015 r.

Zarządzenie nr 44/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji odbioru końcowego inwestycji

Zarządzenie nr 45/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 czcnvca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżccie Gminy Lipnik w 2015 r.

Zarządzenie nr 46/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2015 r.

Zarządzenie nr 47/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie odwołania Pani Jadwigi Garnuszek ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku.

Zarządzenie nr 48/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkól w Lipniku.

Zarządzenie nr 49/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla pełniącej obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku Pani Danucie Polit.

Zarządzenie nr 50/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone

Zarządzenie nr 51/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zarządzenia wyborów do organu wYkonawczego jednostki pomocniczej Gminy Lipnik - sołtysa wsi Słoptów.

Zarządzenie nr 52/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrcktora Zespolu Szkól we Wlostowie Pani Małgorzacie Krakowiak.

Zarządzenie nr 53/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 06 lipca 2015 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji sporządzania, przyjmowania, ohiegu i kontroli dokumentów księg

Zarządzenie nr 54/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkól w Lipniku

Zarządzenie nr 55/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawIe udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół we Włostowie Pani Malgorzacie Krakowiak.

Zarządzenie nr 56/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2015 r.

Zarządzenie nr 57/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 lipca 2015 roku. w sprawie udzielenia pelnomocnictwa Dyrektorowi Zespolu Szkół we Wlostowie

Zarządzenie nr 58/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 lipca 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Lipniku

Zarządzenie nr 59/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 lipca 20 l 5r. w sprawie powołania imicnnych składów osobowych Komisji Gminncj do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych, działach specjalnyc

Zarządzenie nr 60/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko dyrekto,'a Zespolu Szkól w L

Zarządzenie nr 61/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2015 r.

Zarządzenie nr 62/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 lipca 2015r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy lipnik w 2015 r

Zarządzenie nr 63/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Lipniku.

Zarządzenie nr 64/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawic sldadania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w 2015 roku w ramach

Zarządzenie nr 65/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 04 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2015 r.

Zarządzenie nr 66/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 3 sierpnia 2015 roku w sprawie wyznaczcnia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy

Zarządzenie nr 67/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 04 sierpnia 2015 roku. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2015 roku.

Zarządzenie nr 68/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. obsługi informatycznej w Referendum ogółnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 20

Zarządzenie nr 69/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 sierpnia 2015r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2015 r.

Zarządzenie nr 70/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Zarządzenie nr 71/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 sierpnia 2015r w sprawie powolania komisji odbioru końcowego robót związanych z remontem dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiolowych.

Zarządzenie nr 72/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 sierpnia 2015r w sprawie powołania komisji do przygotowania przekazania dokumentów na Stanowisku Skarbnika Gminy i rozliczenia z wyposażenia stanowisk

Zarządzenie nr 73/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 sierpnia 2015r w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum

Zarządzenie nr 74/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji ds. referendum w czasie przerwy w glosowaniu spowodowanej

Zarządzenie nr 75/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2015 r.

Zarządzenie nr 76/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2015 roku.

Zarządzenie nr 77/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 sierpnia 2015 r.w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku Pani Małgorzacie Utnik-Oleksiak.

Zarządzenie nr 78/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 sierpnia 2015 roku. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół w Lipniku Pani Małgorzacie Utnik - Oleksiak.

Zarządzenie nr 79/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 sierpnia 2015r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2015 r.

Zarządzenie nr 80/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2015 r.

Zarządzenie nr 81/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 02 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w bndżecie Gminy Lipnik w 2015 r.

Zarządzenie nr 82/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2015 r.

Zarządzenie nr 83/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 września 2015 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej na 2016 rok.

Zarządzenie nr 84/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipniku, ustalenia jej składu osobowego oraz przyjęcia reg

Zarządzenie nr 85/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2015 r.

Zarządzenie nr 86/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2015 r.

Zarządzenie nr 87/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 września 2015 rok. w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku w 2015 r.

Zarządzenie nr 88/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy lipnik w 2015 r.

Zarządzenie nr 89/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2015 r,

Zarządzenie nr 90/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Lipniku.

Zarządzenie nr 91/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2015 r.

Zarządzenie nr 92/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 września 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 93/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 5 października 2015 roku. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Po

Zarządzenie nr 94/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 5 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali ohwodowych komisji wyborczych w czasie przenvy w glosowaniu spowodowanej n

Zarządzenie nr 95/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu

Zarządzenie nr 96/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 05 października 2015 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentó

Zarządzenie nr 97/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 października 2015r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2015 r.

Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 października 2015r w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej jako działka o Nr ewidencyjnym 92 o

Zarządzenie nr 99/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2015 r.

Zarządzenie nr 100/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budźecie Gminy Lipnik w 2015 r.

Zarządzenie nr 101/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budźecie Gminy Lipnik w 2015 r.

Zarządzenie nr 102/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budźecie Gminy Lipnik w 2015 r.

Zarządzenie nr 103/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budźecie Gminy Lipnik w 2015 r.

Zarządzenie nr 104/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budźecie Gminy Lipnik w 2015 r.

Zarządzenie nr 105/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 październik 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Zakładzie Gospodarki Komnnalnej w Lipniku w 2015 r.

Zarządzenie nr 106/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 października 2015r W sprawie oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej oznaczonej Nr ewidencyjnym 754 położonej w Lipniku

Zarządzenie nr 107/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 04 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2015 r,

Zarządzenie nr 108/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Lipnik na rok 2016

Zarządzenie nr 109/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na 2016-2029.

Zarządzenie nr 110/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2015 r.

Zarządzenie nr 111/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2015 r.

Zarządzenie nr 113/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2015 r.

Zarządzenie nr 114/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Lipniku obniżające wymiar czasu pracy w miesiącu grudniu

Zarządzenie nr 115/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2015 r.

Zarządzenie nr 116/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 8 grudnia 2015r w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót związanych z remontem dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Zarządzenie nr 117/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie utworzenia funduszu nagród na rok 2015.

Zarządzenie nr 118/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 10 grudnia 2015 r, w sprawie przeprowadzcnia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy w Lipniku za rok 2015,

Zarządzenie nr 119/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie powolania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipniku, ustalenia jej składu osobowego oraz przyjęcia reg

Zarządzenie nr 120/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 grudnia 2015r zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz przyjęcia R

Zarządzenie nr 121/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 grudnia 2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2015 roku.

Zarządzenie nr 122/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 grudnia 2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2015 roku.

Zarządzenie nr 123/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 grudnia 2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2015 roku.

Zarządzenie nr 124/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 grudnia 2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2015 roku.

Zarządzenie nr 125/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 grudnia 2015r w sprawie odwołania Pana Rafala Smolińskiego ze stanowiska Zastępcy Wójta Gminy w Lipniku.

Zarządzenie nr 126/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Lipniku.

Zarządzenie nr 127/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 grudnia 2015r zmienIające zarządzenie w sprawie powołania Zespolu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz przyjęcia R

Zarządzenie nr 128/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipniku o ustalenia jej składu osobowego oraz przyjęcia re

Zarządzenie nr 129/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 grudnia 2015 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów k

Zarządzenie nr 130/2015 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy

Zarządzenie nr 131/2015 Wójta Gminy Lipnik Z dnia 31 grudnia 2015r w sprawie umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

Zarządzenie nr 132/2015 Wójta Gminy Lipnik Z dnia 31 grudnia 2015 r w sprawie umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

Zarządzenie nr 133/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 grudnia 2015 rok. w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku w 2015 r.

Zarządzenie nr 134/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 135/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 31.2012 Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 sierpnia 2012r.

Zarządzenie nr 137/2015 WÓJTA GMINY LIPNIK Z DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomościInformację wytworzył: usunięcie grafiki z treści

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.